Human Resource Management. Børsen Forum A/S, Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub."

Transkript

1 Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig over- Artikel trykt i Human Resource Management blik og indsigt. xxxxxxxxxxxxx Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. xx xxxxx Børsen Forum A/S, 2005 Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.xxxxxx xxx Børsen Forum A/S Børsen Ledelseshåndbøger Møntergade 19 DK-1140 København K Tel: Fax:

2 Måling, vidensdeling og læring Måling, vidensdeling og læring share2know, en interaktiv web-baseret HR-portal af cand.negot, ph.d. Jeanette Lemmergaard, adjunkt ved Institut for Organisation og Ledelse, Syddansk Universitet og projektleder ved Enheden for Knowledge Management Denne artikel indeholder to ting: For det første en kort præsentation af udviklingen inden for HR-målinger, vidensdeling og læring, og for det andet præsentationen af en ny HRportal, som gerne skulle tilvejebringe vidensdeling og læring inden for HR-området. Der mangler, som jeg ser det, eksempler på mere systematisk deling af den betydelige mængde viden der eksisterer inden for HR-området i Danmark i dag. Den præsenterede HR-portal er ét bud på hvordan man kunne gribe dette an. Portalen er blevet til i samarbejde mellem HR-forskere, it-folk og HR-praktikere. 1. Viden Vidensdeling en bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer Videnstilegnelse og vidensdeling præsenteres i dag som værende nøglen til succes, og derfor er det nødvendigt for virksomheder at gøre sig klart, hvilken viden der kan give dem konkurrencemæssige fordele. Viden er et væsentligt input i stort set alle virksomhedens aktiviteter. Det gælder såvel indenfor produktion, salg og logistik, som indenfor personaleledelse. Anvendes og kombineres viden fra virksomhedens mange forskellige informationskilder, er det muligt at udarbejde analyser og rapporter, som kan anvendes til at træffe vigtige og effektive forretningsmæssige beslutninger. 4/Juli 2005 Human Resource Management 1

3 Måling, vidensdeling og læring Formålet med at dele viden er at blive bedre til at udnytte den eksisterende viden samt at skabe ny viden til udvikling og innovation. Det handler om at identificere allerede eksisterende og tilgængelig viden, for derefter at overføre, anvende og eventuelt lagre denne viden. Derved er det målet, at fremtidige aktiviteter udføres hurtigere, bedre og mere forudsigeligt. Vidensdeling betyder, at der læres noget nyt gennem videregivne erfaringer. Denne videregivelse af erfaringer gøres dog lettest, når viden findes i en kodificeret form. Mange virksomheder har værdifuld viden gemt i økonomistyringssystemer, kundebaser og produktionssystemer. Ved hjælp af it-løsninger, kan det fulde potentiale af virksomhedens eksisterende system-baserede viden udnyttes, og dermed gøres brugbar i beslutningsprocessen. Vidensdeling er, ligesom det er tilfældet med HR, kendetegnet ved argumentet om en langt bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer. 2. Måling og dokumentation Måling en forudsætning for kvalificeret HR-arbejde Det er ikke nyt for virksomheder at arbejde med måling og dokumentation af viden. Økonomiafdelingen laver budgetter baseret på historiske fremskrivninger af faktiske data og velargumenterede formodninger om fremtiden. På samme måde henholder marketingafdelingen sig til en kombination af målinger og good guesswork, når der træffes beslutninger om, hvilken kombination af taktiske marketingmidler, processer og indhold, der medfører færrest omkostninger og har størst effekt på salgsresultaterne. Det er for alle virksomheder i dag helt naturligt at foretage målinger af kundernes krav og forventninger til virksomhedens produkter, da disse for eksempel skal afspejle sig i virksomhedens produktsammensætning, produktudvikling, afsætning og service. Sikring af virksomhedens overlevelse er således tæt knyttet til viden om konkurrenter, teknologi, kunder og markeder. Det forekommer naturligt at måle i kroner og ører, markedsandele, produkter, distributionskanaler mv. HR-funktionen har ikke i samme omfang haft samme tradition for at give kvalificerede forklaringer på HR-aktiviteternes opnåede resultater og betydning for virksomhedens værdi. Det er min vurdering, at der generelt laves for få målinger; og beslutninger træffes i stedet på baggrund af vaner, eksisterende procedurer, tilfældighed og fingerspids- 2 Human Resource Management 4/Juli 2005

4 Måling, vidensdeling og læring fornemmelser. Derudover har den enkelte HR-funktion ofte sin helt unikke systematik, som gør det umuligt at sammenligne på tværs af virksomheder. Står HR-funktionen overfor en større investering, må den dog på samme måde som alle andre afdelinger godtgøre, hvad værdien af investeringen forventes at være (se fx Krogager & Schmidt, 2002). Formuleringen og oversættelsen af HR-strategierne må gøres til konkrete mål og målinger. Når der skal tænkes i værditilførsel er det en nødvendig forudsætning, at man kan måle om det rigtige gøres, og om hvorvidt det gøres rigtigt. Kun gennem måling kan HR-funktionens indsats gøres mere forretningsmæssig og mindre uhåndgribelig. Selvom det er vanskeligt at måle såvel en direkte og umiddelbar effekt som en mere indirekte effekt af et HR-tiltag, er det væsentligt og nødvendigt ikke mindst fordi de menneskelige ressourcer er nutidens og fremtidens vigtigste aktiv. Det har flere selv linieledere og topledere fundet ud af. Flere studier viser, at de menneskelige ressourcer har en stadig stigende betydning for virksomhedens succes. Når medarbejderloyaliteten stiger med fx 1 enhed, så stiger kundeloyaliteten med 1 % og profitten med 0,7 % (Grønholdt & Martensen, 2002). Ligeledes har udenlandske undersøgelser vist, at virksomheder, der gør en indsats for at opnå engagerede og loyale medarbejdere, opnår betydelige stigninger i indtjeningen pr. medarbejder (fx Duboff & Heaton, 1999 samt Mayer & Schoorman, 1992). Kun ved synliggørelse gennem måling af HR-projekters værdiskabelse er det muligt at fokusere indsatser, initiativer og udviklingstiltag. Endvidere skal HR-funktionen underbygge virksomhedens målsætninger, strategi og i øvrigt understøtte virksomheden øvrige forretningssystemer, processer og strukturer. Det er det HR-guruen Dave Ulrich pointerer i alle sine bøger og artikler: Kravene til HR er blevet flere og de er øget betydeligt. Det er således nødvendigt, at HR-funktionen kommer væk fra at tænke i eksistens; i stedet skal der tænkes i måling, kodificering, dokumentation og systematik. En hyppig indvending mod denne påstand er, at mennesker og deres adfærd vanskeligt kan måles. Men her er det væsentligt at holde sig for øje, at det ikke nødvendigvis er mennesker, men derimod processerne de indgår i, der skal måles. 4/Juli 2005 Human Resource Management 3

5 Måling, vidensdeling og læring 3. HR-funktionens nye rolle Udfordringer for funktionen I de senere år er der kommet stigende fokus på, at HR-funktionen bør inddrages mere i virksomhedens overordnede ledelse for at sikre, at de menneskelige ressourcer matcher virksomhedens krav og forventninger til fremtidig udvikling (se fx Cranet-E undersøgelserne). Denne udvikling stiller nye udfordringer til HR-funktionen: HR skal kunne demonstrere sit værdimæssige bidrag til forretningen HR skal finde en balance mellem sit operationelle, administrative og strategiske bidrag HR skal udnytte eksisterende teknologier til at maksimere sin operationelle effektivitet HR skal tilvejebringe positive erfaringer for sine kunder (fx linjeledere) Medarbejderne er virksomhedernes vigtigste aktiv, det er et af de oftest forekomne statements i virksomheder i dag. Alligevel er mange virksomheder forsigtige med at investere tid og penge i at udvikle de menneskelige ressourcer. Mange HR-ansvarlige oplever, at det er vanskeligt at få bevillinger til HR-aktiviteter og udviklingstiltag, fordi det ikke direkte er muligt at fremvise målbare positive resultater, mens udgifterne tydeligt fremgår af regnskaberne. At kunne påpege en sammenhæng mellem gode virksomhedsresultater og HR-aktiviteter er derfor et højaktuelt emne ikke kun set ud fra et HR-perspektiv, men også ud fra virksomhedens strategi og mål i øvrigt (Krogager og Schmidt, 2002). Mange HR-ansvarlige er gode til at drage erfaringer på baggrund af forskellige aktiviteter, men problemet er, at der ofte ikke er tid til at gennemtænke projekter og aktiviteter. Der vil i stigende grad ikke være tid til at lære af det der sker og til at lære hvordan det kan bruges i andre tilfælde eller sammenhænge. Netop derfor er målinger vigtige, da disse er værktøjer til at styre og evaluere indsatser. 4. Hvad skal vi bruge HR målstyring til? Fokus, opmærksomhed og interesse Målinger skal selvsagt ikke gennemføres for målingernes egen skyld, men de skal understøtte lederskabet. Herved kan måling blive nøglen til de fleste kvalitetsforbedrende initiativer. Målingerne øger virksomhedens viden, mens det er indsatserne, som er værdiskabende for virksomheden. 4 Human Resource Management 4/Juli 2005

6 Måling, vidensdeling og læring Oftest vil følgende være drivkraften bag indførelse af målstyring: at sætte mål, hvilket giver fokus og kontinuitet at forfølge mål, hvilket giver mulighed for feedback og læring at opnå mål, hvilket giver følelse af succes Mange målinger går ensidigt efter fejlfinding og overser derved værdien af at foretage målinger på succeser. Ved alene at fokusere på fejlfinding kan måling let blive en gabestok. Målinger på succeser skaber derimod fokus, som videre skaber opmærksomhed og interesse. Dette kan sammenlignes med eliteidrætsudøveren som sætter sig mål og når dem, for igen at sætte sig nye mål. Her er såvel målet som vejen til målet del af tilfredsstillelsen. Et målbart mål giver ikke alene fokus og retning, det giver også mulighed for succesfølelse. Accepterede mål giver lyst til ændret adfærd; og forandring i adfærd og holdninger, kan opnås ved at spejle sig selv i andre. 5. Er målinger for alle? De gængse spørgsmål For bestemte typer af virksomheder er det naturligt at arbejde med målstyring, mens det for andre kræver en kulturel forandring at skulle iværksætte tydelige, konkrete, målbare mål og følge op på disse. Der kommer let følelser, overbevisninger og holdninger på banen, når man taler med ledere og medarbejdere om at fastsætte målbare mål. Derfor fremkalder målinger også betænkelighed. Der er således mange usikkerheder, der trækker i retning af, at undlade at opstille konkrete, præcise og målbare mål, fx stilles der ofte spørgsmål ved: om der i det hele taget ønskes en kultur, der er så resultatorienteret? om præcise mål giver en forvridning af sandheden? om det er muligt at opstille meningsfulde mål på bløde områder? om måling vil give et så kraftigt fokus på målbare ting, at medarbejdernes kreativitet, fleksibilitet og læring generelt mindskes? om målstyring vil virke for kontrollerende? På den anden side er den gamle kliché inden for ledelse, om at hvis du ikke kan måle det, kan du ikke lede det både 4/Juli 2005 Human Resource Management 5

7 Måling, vidensdeling og læring falsk og inkonsekvent. Den er falsk i den forstand, at virksomheder altid har haft lederskab over mennesker, moral, strategi osv., som essentielt set er umåleligt. Den er inkonsekvent i og med, at alt indenfor business inklusive mennesker, moral, strategi osv. på en eller anden måde fremgår af regnskaberne (Andriessen, 2004). Men uanset at det er vanskeligt at måle på HR-området, så er måling det, som kan synliggøre effekten af aktiviteter og tiltag. 6. det er ikke problemfrit at måle Vanskelighederne Der er eksempler på, at informative og relevante målinger giver synlighed og overblik, som skaber begejstring og dermed gør fortsat styring og planlægning mulig. Oplevelsen af succesfulde målinger er, at de ofte øger fokus; og det er erfaringen, at det i sig selv øger præstationen. Men når fokus på at nå bestemte mål øges, er der risiko for at ikkemålte aktiviteter mister fokus, og at bredden og kvaliteten dermed falder. Endvidere er det nødvendigt at tænke på, hvem der skal bruge målingerne. Da det er afgørende, at der skabes ejerskab for de målinger som foretages. Mål og succeskriterier må fastlægges før processen igangsættes, således at den næste opfølgning bliver relevant, brugbar og troværdig. Endelig skal man være opmærksom på at mål nogle gange nås, uden at handlingsplanerne er realiseret, og ind imellem realiseres handlingsplanerne, uden at målene opnås. Tid er ikke et problem i den forstand. Problemet er, at det er vanskeligt at måle. Når hverdagens opgaver er vanskelige at nå, er der ikke det nødvendige tidsmæssige overskud til at udvikle passende systemer. Derfor må der indbygges en time-out i hverdagens almindelige opgaver, fx gennem en værktøjsmæssig styring af de vigtigste elementer indenfor HR-området. Det at påbegynde måling er dog tidskrævende åbningsbalancen er tidskrævende. Men deles processen op, bliver indsatsen det hele værd. Kopiering af best practice 7. Fra Canons kopimasker til HR-processer Én model til målstyring er benchmarking, dvs. at virksomheden i et øjebliksbillede sammenligner sig med andre og lærer af de, der løser en problemstilling bedre, end den selv gør. Benchmarking er et kontinuert systematisk værktøj til 6 Human Resource Management 4/Juli 2005

8 Måling, vidensdeling og læring at måle og forbedre processer, produkter og services gennem best practice sammenligning både i forhold til økonomi og procedurer. Historisk associeres benchmarking inden for management og ledelse ofte med Xeroxs læring om konkurrenten Canon (se fx Karlöf et al., 2001). Canons kopimaskiner var tidligere ikke alene af en bedre kvalitet, men også billigere. Xerox indkøbte derfor nogle Canon maskiner og satte dem på en filebænk bench og skilte dem ad. Herved lærte Xerox om Canons design og konstruktion. Fx viste det sig, at Canon brugte clips i stedet for skruer; disse var både billigere og hurtigere at sætte i. Xerox fandt også ud af, at Canon brugte identiske dele i forskellige modeller, hvorved seriestørrelserne produktionsmæssigt kunne øges og samtidig kunne lageret reduceres. På denne måde benyttes benchmarking til at øge præstationen ved at kopiere best practice, idet information om best practice inspirerer beslutningstagere hos Xerox til at træffe anderledes beslutninger. Metoden er siden blevet udbredt til at omfatte så godt som alle forhold, der skønnes vigtige for konkurrenceevnen. De fleste virksomheder bruger i en eller anden udstrækning benchmarking, måling og sammenligning af deres forretningsmæssige processer; dog bruges metoderne sjældent på processerne inden for HR-området. Benchmarking er senest blevet efterfulgt af begrebet benchlearning, som både handler om at beskrive og kopiere best practice og om at koordinere best practice med egne præferencer i en læringscyklus. Benchlearning er en kombination af virksomhedsudvikling og læring. Gennem benchlearning fokuseres på præstationsniveauet fx repræsenteret ved mål for omkostninger, serviceniveau, kvalitetsniveau og indtægter i et best practice perspektiv. Benchlearning bruges også om den proces, hvor man undersøger årsagerne til forskelle, og hvor grundlaget for forbedringer dermed afdækkes. Benchlearning er således et beslutnings- og læringsværktøj, der kan hjælpe den enkelte med at træffe bedre beslutninger. Ved at sammenligne sig med de bedste resulterer processen i, at der kan opstilles mål, der på én gang er visionære, ambitiøse og realistiske. Dog er dette afhængigt af den enkeltes evne til at omsætte information om best practice til forbedrende tiltag. Det, de bedste HR-benchlearning systemer kan gøre, er at præsentere best practice så informativt og relevant som muligt. Et HR-system bør således indeholde de vigtigste elementer fra de væsentligste HR-drevne styrkeområder. Fx 4/Juli 2005 Human Resource Management 7

9 Måling, vidensdeling og læring hvilke løsninger HR-funktionen implementerer, og om løsningerne giver det ønskede bidrag til strategien. Eksempelvis i relation til optimering af rekrutteringsprocessen, outsourcing, kvalifikations- og kompetenceudvikling og særlige aflønningsstrategier. Systemet kan således bruges til at identificere problemer, til at afdække muligheder og til at fastlægge realistiske og relevante mål. Et HR-benchlearning system bør ligeledes kunne analysere HR-funktionens egne aktiviteter, således at arbejdsprocesser bliver effektiviseret og den administrative tid bliver reduceret. Endeligt, er det væsentligt at et benchlearning system er simpelt, men dog tilstrækkeligt omfattende. Det er næppe muligt at skabe et overblik over alle mulige benchmark (mål og muligheder) på en gang, men det er heller ikke alle benchmark, der er lige relevante. 8. Portalen share2know Web-baseret benchlearning Portalen share2know er en interaktiv, web-baseret, benchlearning portal til videndeling og læring om HR, designet til danske virksomheder. På baggrund af elektronisk besvarelse af et fyldigt spørgeskema giver portalen brugeren mulighed for at gennemføre statistiske analyser og sammenligninger mellem virksomheder. Brugeren får således mulighed for at benchmarke sin egen virksomhed i forhold til andre virksomheder efter besvarelsen af spørgsmålene. Desuden kan data stratificeres ud fra forskellige virksomhedsdemografiske kriterier, fx branche, størrelse, forretningsstrategi og etableringsår. Den viden, der genereres ved hjælp af portalen, leveres til brugerne som standardrapporter eller som individualiserede rapporter. Portalen er endvidere udgangspunkt for virksomhedsspecifikke undersøgelser, hvor virksomheden får adgang til rådgivning samt undervisning efter ønske og aftale med forskergruppen bag share2know 1. Vidensportalen share2know giver således de deltagende virksomheder muligheden for at behandle en stor mængde information, viden og erfaring indenfor HR-området i en systematiseret og koordineret form, netop i forhold til virk- 1) Forskergruppen består p.t. af Torben Andersen, Bo Eriksen, Line Bødker Povlsen, Britt Posselt Kristensen og Jeanette Lemmergaard, se også 8 Human Resource Management 4/Juli 2005

10 Måling, vidensdeling og læring somhedens egne behov og forudsætninger. Det giver en række fordele for HR-funktionen, og de går i hovedsagen på følgende: HR-initiativerne koncentreres og målrettes mod værdiskabelse HR-indsatsen understøtter virksomhedens forretningsudvikling HR-funktionen inddrages aktivt i virksomhedens strategiproces en vidensportal Systematiserende dokumentation Portalen share2know giver HR-ansvarlige ét samlet redskab til at beskrive og synliggøre den værdi, de menneskelige ressourcer og HR-funktionen har for virksomheden. Samtidig kan redskabet være med til at udvikle HR-arbejdet og dermed på sigt hele virksomheden. Formålet med portalen er, at HR-ansvarlige anonymt kan benchmarke deres egne HRaktiviteter med andre og dermed bruge portalen som støtteværktøj både i det strategiske og praktiske arbejde. Portalen giver mulighed for at opsamle viden, som i vid udstrækning allerede er mere eller mindre intuitivt kendt men den systematiserede dokumentation kombineret med anden god argumentation gør forskellen. Portalen er således et hukommelsesstøttesystem, hvor værdien kommer gennem anvendelse af den lagrede information. Portalen er også et kommunikationssystem og et koordineringsstøttesystem baseret på et fælles begrebs- og sprogapparat. Det er naturligvis det HR-arbejde som helt konkret udføres, der er det vigtigste portalen er blot et værktøj, og dermed skal share2know ikke ses som en autopilot, som løser alle HR-opgaver og vanskelige beslutninger for en. Tværtimod er målingerne vigtige som grundlag for den efterfølgende dialog om hvilke tiltag der skal iværksættes. Gennem den viden som genereres via portalen vil det også være muligt at undersøge substitutionseffekter og dermed give kvalificerede bud på årsagssammenhænge, hvilket ofte har været en manglevare indenfor HR-området. Altså hvilke HR-praksiser kan gøre det ud for andre, og hvor godt hænger de forskellige praksiser sammen? Står nogen af dem eventuelt i vejen for hinanden? 4/Juli 2005 Human Resource Management 9

11 Måling, vidensdeling og læring vidensdeling Kompleksitet og information Information er viden, og hvis viden anvendes effektivt, bliver den et vigtigt redskab for virksomheden. At foretage den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt er selvsagt den vigtigste opgave for en beslutningstager. Men mange beslutninger bliver stadigt mere komplekse. Den øgede kompleksitet skabes af stadig større mængder af relevant, såvel som irrelevant, information. Den viden som opsamles i portalen kan anvendes efter princippet om, at de, der bidrager med viden til portalen, får mulighed for at benchmarke de tal, som de har afleveret. Jo flere virksomheder der deltager, jo bedre bliver redskabet og resultaterne. læring Metoder og målepunkter Portalen share2know kombinerer traditionel benchmarking gennem best practice med muligheden for benchlearning baseret på egne præferencer og best practice inden for HRområdet. Portalen kan således hjælpe HR-funktionen med at sætte HR-aktiviterne i system ved at udvikle: metoder til at måle og sammenligne vidensdeling og vidensoverførsel i virksomheder metoder til at måle og sammenligne HR-aktiviteter på tværs af virksomheder et browserbaseret system til at benchmarke HR-aktiviteter Portalen, som ikke er målrettet en bestemt type af virksomhed eller branche, er diagnostisk og handlingsorienteret dvs. den leverer information til støtte for strategier og beslutninger inden for HR-området. Den leverer både generiske målepunkter og specifikke målepunkter. Førstnævnte er information på strategisk niveau, hvad er det for eksemple for en strategi virksomheden følger? Sidstnævnte er information på det taktiske niveau, dvs. handlingsorienteret, hvordan er ressourceudnyttelsen på tværs af virksomheden? Systemet kan således identificere hvor virksomheden er i dag tracking og benchlearning og lægge strategi for fremtiden i form af diagnose og kvantificering af forskellige indsatsers effekt. 10 Human Resource Management 4/Juli 2005

12 Måling, vidensdeling og læring interaktivitet Beslutningstagning og læring via valg imellem alternativer Gennem share2know kan brugeren sammenligne sig selv med udgangspunkt i egne præferencer (mål og visioner) og mulige præstationer (best practice). Dette kan ændres hele tiden, og benchmarkingen bliver med andre ord interaktiv. Formålet er, at information om best practice skal inspirerer beslutningstageren til at træffe bedre beslutninger. Søgen efter det rette benchmark er dog også en læreproces, hvor alternative benchmark og brugerens præferencer tilpasses hinanden. Samtidig med at mulige alternativer præsenteres, tvinges brugeren til at overveje sine egne præferencer og eksplicit udtrykke dem. Hvad er det vi finder vigtigt? Hvordan målet vi det? Hvad er resultatet, når vi sammenligner os med andre virksomheder? Og hvorfor ligger vi, som vi gør? Et naturligt næste skridt i en benchlearningproces er konkret erfaringsudveksling med relevante forbilleder. Her er en sund skepsis dog en god indgang til portalen. Det er vigtigt at pointere, at de ressourcer man bruger på at måle og benchmarke, de skal stå mål med det man får ud af det. Endelig er anonymitet og kvaliteten af data ligeledes vigtige krav stillet af brugerne. Det er selvfølgelig en forudsætning, at virksomhedernes anonymitet i databasen bevares. web-baseret HR-dokumentation Med en web-baseret HR-benchlearning portal kan dokumentation af HR-processer delvist automatiseres. Det kan på længere sigt resultere i besparer af tid, og det hjælper også virksomheden med at udvikle sin mest værdifulde ressource medarbejderne. Portalen share2know er en webbaseret løsning, og der kræves altså ingen installation og ingen kostbare konsulenttimer til opsætning, uddannelse og etablering af backup, løbende support og vedligeholdelse. Endvidere kan adgang hurtigt etableres. Systemet placeres på en ekstern server, som kan tilgås via Internettet. Den enkelte virksomhed slipper for at skulle investere i og vedligeholde serveren. Der bliver sørget for backup, it-sikkerhed, firewall og opgradering af software og server/hardware. Endvidere er portalen fleksibel og mobil, idet brugeren ikke er bundet til den computer, hvor softwaren er installeret. Support og fejlrettelser foregår forholdsvis let, idet supporterne kan logge på brugerens konto og opleve præcis de samme skærmbilleder som brugeren. Når der skal rettes fejl 4/Juli 2005 Human Resource Management 11

13 Måling, vidensdeling og læring eller tilføjes nye funktionaliteter, så er det en fordel, at dette kan ske centralt. Det er endvidere en klar fordel, at vedligeholdelsen sker centralt. Det er mere rationelt at tingene ligger et sted. Det gør det lettere at lave opdateringer og fejlrettelser kan ske fra dag til dag. et samarbejde mellem forskere og praktikere Teoretisk validitet og praktisk relevans HR-portalen share2know er udviklet i et tæt samarbejde mellem Syddansk Universitet, Knowledge Lab DK og HR-praktikere fra erhvervslivet (se Portalens indhold er baseret på nye forskningsresultater inden for strategi, organisationsteori og HR fra såvel et teoretisk som et praktisk synspunkt. Derved sikres at indholdet har både teoretisk validitet og praktisk relevans. Samspillet mellem forskning og praksis har sikret, at portalen er både aktuel, brugbar og troværdig. Portalens indhold svarer til virksomhedernes reelle og aktuelle behov, da den er udviklet i tæt samarbejde med én følgegruppe af HR-praktikere fra en bred vifte af virksomheder. Portalen share2know formidler viden baseret på besvarelser af HR-relaterede spørgsmål. Denne viden kan bruges af både de HR-ansvarlige brugere og forskergruppen bag portalen. Portalens forskningsforankring betyder, at den viden som genereres gennem portalen også vil blive brugt i forsknings og undervisningsøjemed. 9. Hvad får virksomheder ud af share2know? Et beslutningsstøttesystem med forbedringsmuligheder Formålet med vidensdeling og læring på HR-området er, at: identificere best practice (og der er ikke kun én, men mange forskellige) skabe forståelse for de processer, der skaber best practice nytænke de processer der vil kunne forbedre situationen i forhold til best practice implementere nye processer Værdien af et benchlearning system er dog afhængig af brugerens evne til at omsætte informationen til forbedringer. Ved hyppig opfølgning sættes der fokus på gode erfaringer, der gentages, og knap så gode erfaringer, der søges undgået. 12 Human Resource Management 4/Juli 2005

14 Måling, vidensdeling og læring På den måde lærer virksomheder mere effektivt af egne og andres erfaringer. Det er hensigten, at kvalificere virksomhedens valg (og fravalg) af aktiviteter, således at det i mindre grad bliver vilkårligt hvad HR-funktionen leverer til virksomheden. Portalen share2know skal ses som et beslutningsstøttesystem med den forbedringsmulighed, der ligger i den viden, man kan indhente om forbilleder. Portalen kan således hjælpe beslutningstageren med en bedre beskrivelse og forståelse af best practice. Med HR-portalen skabes der bedre grundlag for de beslutninger der skal give den reelle værditilvækst, og derved skabe synergieffekt. Formålet med benchmarkingen er ikke at blive som de andre læs bedste virksomheder, men at forbedre virksomhedens og HRfunktionens egen præstation. 10. Bedre forretning og nemmere HR HR kan tale direktionens sprog HR-aktiviteterne har stor indflydelse på virksomheders overordnede strategier, ikke mindst fordi en stor andel af de samlede omkostninger anvendes på medarbejderne. Dette skal sammenholdes med erkendelsen af, at en motiveret og effektiv arbejdsstyrke rummer nøglen til succes. Der er ingen tvivl om, at det er komplekst og vanskeligt at måle på HR-aktiviteterne i en moderne vidensintensiv virksomhed; og måling er tungt at tage hul på, når man kun har begrænsede ressourcer til rådighed. Måling er både afrapportering af historiske realiteter og beslutningsstøtte omkring fremtidige realiteter. Mål giver overblik, gør planlægning og styring muligt og kan være med til at skabe entusiasme. Målinger synliggør effekten af HR-aktiviteterne og skabe viden frem for tro. Herved bliver det lettere for HR-funktionen at tale direktionens sprog, og det giver HR mod til at træde i karakter som ledelse. Det er dog nødvendigt at huske, at når der er mennesker involveret er det ikke alt som kan måles. Det er stadig nødvendigt at bevare den sunde fornuft og en god portion intuition. Mange HR-ansvarlige er pragmatisk anlagt med god grund. De går efter løsninger, der fungerer og er realiserbare. De ønsker værktøjer, som kan bruges her og nu, og har ikke meget tid til at udforske og gå i detaljer. Benchlearning systemer som fx share2know kan give de redskaber og information som HR-funktioner behøver for at indsamle 4/Juli 2005 Human Resource Management 13

15 Måling, vidensdeling og læring viden og erfaringer omkring egne og andres HR-aktiviteter. Systematiseringen nødvendiggør dog et fælles begrebsapparat og et fælles sprog. Fælles viden er fælles sprog, og det danner rammen for en fælles kommunikation til gavn for både praktikere og teoretikere. Som jeg ser det bør den moderne HR-funktion stille sig selv følgende spørgsmål: Hvordan kan HR-indsatsen skabe synlig værdi for virksomheden? Hvordan dokumenteres effektiviteten af HR-indsatsen? Hvor vigtig er HR-indsatsen for forretningsstrategien? Hvorfor er det vigtigt, at opstille mål? Hvad skal måles og hvordan? Viden omkring HR-indsatsen opnås på baggrund af erfaring og refleksion over denne erfaring; og de bedste svar på disse spørgsmål gives i en sammenligning med andre med de bedste. Hermed udfordres refleksionen oftest med udvikling som resultat. 11. Litteratur Andriessen, D. (2004), IC Valuation and Measurement: Classifying the state of the art. Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2, Duboff, R. & C. Heaton (1999), Employee Loyalty: A key link to value growth. Strategy & Leaderhsip, Vol. 27, No.1, Grønholdt, L. & A. Martensen (2002), From People to Profit How loyal employees and customers improve the bottom line. Proceedings of the 5th International Conference on Quality Management and Organizational Development, Korea, October 2002, Karlöf, B., K. Lundgren & M.E. Froment (2001), Benchlearning forbilleder som løftestang for udvikling. Børsens Forlag A/S, København. Krogager, P. & K. Schmidt (2002), Måling af HR-funktionen: et bud på måling af HR-funktionens indflydelse, produktivitet og lønsomhed. Dansk Industri, København. Mayer, R.C. & F.D. Schoorman (1992), Predicting Participation and Production Outcomes through a Two-dimensional 14 Human Resource Management 4/Juli 2005

16 Måling, vidensdeling og læring Model of Organizational Commitment. Academy of Management Journal, Vol. 35, /Juli 2005 Human Resource Management 15

17 Måling, vidensdeling og læring 16 Human Resource Management 4/Juli 2005

Interaktiv HR videndeling i online-community

Interaktiv HR videndeling i online-community Interaktiv HR videndeling i online-community Det Danske Ledelsesakademi Ledelse Brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen 8. 9. december 2008, Clarion Hotel, København Charlotte Hundstrup Nielsen:

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsens temadag 12.april 2011 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling Forstå behov og opgaver udefra og ind Tag ansvar indefra og ud Virksomhedens ydelser, resultatkrav, realiteter, udfordringer

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal!

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal! Benchmark Management en strategisk benchmark af nøgletal! 1 Hvilke spørgsmål kan jeg på svar på? Er der utilsigtede ledelsesmæssige beslutninger, som har betydning for vores resultatopgørelse? Hvor effektive

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsen 21. april 2010 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling 100% HR leverancer Strategisk partner kvaliteter Det rette mindset Holdning & præmisser Komplementær handlekraft Perfekt partnerskab

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere