1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside."

Transkript

1 KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG BILAG A Budgetforslag herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås, og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. Hvert år skal Kommunalbestyrelsen vedtage, hvilken metode skatteindtægterne ønskes fastlagt efter. Det kan enten være efter et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller efter selvbudgettering. 2. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 De overordnede rammer for kommunernes finansieringsside fastlægges ved de årlige økonomiforhandlinger mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. I økonomiaftalen aftales rammerne for - Serviceudgifter - Anlægsudgifter - Overførselsudgifter - Pris- og lønskøn (PL-skøn) - Skatter - Tilskud og udligning Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 1. juni 2017 indgået aftale om den kommunale økonomi for Serviceudgifterne Med afsæt i Økonomiaftalen for 2017 om et flerårigt moderniserings- og effektiviserings-program i samarbejde mellem Regeringen og KL er parterne enige om at der samlet kan frigives 1 mia. kr. i 2018, hvoraf 0,5 mia. kr. forbliver i kommunerne. De resterende 0,5 mia. kr. går til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. Kommunernes serviceramme er herudover løftet med 0,8 mia.kr. med det formål at prioritere den borgernære velfærd. Dermed udgør servicerammen 246,0 mia. kr. i Hertil kommer regulering af rammerne som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). Da Hvidovre Kommune udgør ca. 1 % den samlede økonomi, betyder det, at der i Hvidovres indtægtsrammer er reguleret med en effektivisering for netto 5 mio. kr. og et løft for 8 mio. kr. Hvidovre Kommunes serviceramme for 2018 er udmeldt til 2,631 mia. kr.

2 Der er i basisbudgettet for 2018 inkluderet en nedjustering af budgettet gennem tekniske korrektioner for 10,2 mio. kr. i servicedriftsudgifter og herudover indgår konsekvenser fra Lov- og Cirkulæreprogram (servicedriftsudgifter) med en udvidelse på 0,3 mio. kr. samt 11,6 mio. kr. i højere takster til medfinansiering af sundhedsvæsnet Anlæg Økonomiaftalen opererer med et anlægsniveau på 17,0 mia. kr. i 2018, hvilket er 0,7 mia. mere end i Det betyder, at en forholdsmæssig andel for Hvidovre Kommune udgør ca. 170 mio. kr. Der er afsat en lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. Derudover er der afsat en lånepulje på 400 mio.kr. til kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. I forbindelse med vedtagelse af Hvidovre Kommunes budget 2017 blev der i afsat forholdsvis lave anlægsudgifter på 113,9 mio. kr. i 2018, godt 131 mio. kr. i 2019 og godt 100 mio. kr. i På anlægsområdet er der - i budgetforslaget - taget udgangspunkt i anlægsbudgettet, som det så ud for 2018 ved budgetvedtagelsen af budget I forslaget til anlæg indgår herudover genberegning af en række projekter samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, nødvendige arbejdsmiljøinvesteringer samt forslag, der medfører effektivisering på driftsområdet Overførselsudgifter Det er i Økonomiaftalen forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,8 mia. kr. i 2018 og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,0 mia. kr Pris- og lønskøn Økonomiaftalen forudsætter et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra for de samlede udgifter inkl. anlæg og overførsler på 1,7 pct. Pris- og lønskønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 1,7 %. fra , skønnet for anlægsudgifter er 2,4 % Skatter Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2015 til 2018 udgør 10,5 %. Reguleringsprocenten for beregning af grundskyld er i 2018 fastsat til 6,5 %. Det forudsættes, at hvis der for 2018 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende sanktionslov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Der fastsættes en ramme på 200 mio. kr. til kommunale skatteforhøjelser, der fordeles efter ansøgning. Denne modsvares af en pulje på 450 mio. kr. i en præmieringsordning i form af tilskud til de kommuner, der nedsætter indkomstskatten uden at hæve andre skatter. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 450 mio. kr. nedsættes tilskudsprocenten. Side 2 af 10

3 2.6. Tilskud og udligning Det ekstraordinære finansieringstilskud udgør i aftalen 3,5 mia. kr. i 2018 med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. Hvidovres del heraf udgør 29,4 mio. kr. De 3,5 mia. er opdelt i en generel pulje på 1,5 mia. kr., som fordeles efter kommunernes folketal og to på hver 1 mia. som fordeles til kommuner med et strukturelt underskud, der overstiger landsgennemsnittet samt til kommuner med et beskatningsgrundlag på under kr. pr. indbygger. Hvidovre Kommune får ikke del i den sidstnævnte pulje. Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. I 2018 er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme, under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Herudover er 3 mia. kr. betinget af overholdelsen af rammerne for serviceudgifter. Den følgende oversigt over kommunens beregnede tilskud og bidrag for årene er udarbejdet på basis af statsgarantien for 2018 og de beregnede udskrivningsgrundlag for Finansieringsoversigten Den følgende finansieringsoversigt viser den overordnede budgetbalance i form af nettoudgifterne sammenholdt med indtægter fra de finansielle poster i Hvidovre Kommune - herunder skatter og udligning samt generelle tilskud. I oversigten er de enkelte poster på finansieringssiden specificeret. I finansieringsoversigten indgår samtlige komponenter af kommunens budgetposter. Skatter samt tilskud og udligning behandles særskilt i de senere afsnit På indtægtssiden er 2018 budgetteret på grundlag af den udmeldte statsgaranti for personskat, tilskud og udligning samt de opgjorte beløb for de øvrige skatter På driftssiden er indarbejdet tekniske korrektioner, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram samt konsekvenser af ændrede konjunkturer på overførselsindkomster For så vidt angår anlæg er der - i budgetforslaget - taget udgangspunkt i anlægsbudgettet, som det så ud for 2018 ved budgetvedtagelsen af budget I forslaget til anlæg indgår herudover genberegning af en række projekter samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, nødvendige arbejdsmiljøinvesteringer samt forslag, der medfører effektivisering på driftsområdet Budgetforslagets post omkring optagne lån indeholder alene lån til energibesparende foranstaltninger herunder ESCO-projektet På afdragssiden er der taget højde for forslag til belåning og der er indregnet, at et af de store lån udløber medio Under de givne forudsætninger, bl.a. bruttoanlægsudgifter for 156,4 mio. kr. vil der opstå et finansieringsunderskud i 2018 på 45,9 mio. kr. Der kan forventes yderligere finansieringsunderskud i årene , hvilket er udtryk for en generel strukturel ubalance. Side 3 af 10

4 Der er i budgetforslaget - ikke indarbejdet yderligere tiltag til imødegåelse af denne strukturelle ubalance. Direktionen har til imødegåelse af dette udarbejdet et budgetkatalog med 21 forslag til reduktioner, som er vedlagt som bilag G, men ikke indarbejdet i nedenstående finansieringsoversigt. Finansieringsoversigt budgetforslag I mio. kr. Budgetforslag OverslagsårOverslagsårOverslagsår - = udgifter A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 2.792, , , ,2 Tilskud og udligning ekskl. likviditets- og særtilskud 870,4 879,4 871,8 867,4 Generelt likviditetstilskud 29,4 Særtilskud, 19 / 16 Indtægter i alt 3.692, , , ,5 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø -81,1-80,9-80,9-80,9 Transport og infrastruktur -97,5-106,4-107,5-107,5 Undervisning og kultur -730,3-730,4-731,7-734,0 Sundhedsområdet -300,4-301,1-301,1-303,3 Sociale opgaver og beskæftigelse , , , ,7 Administration -424,0-421,2-421,0-421,0 Lov- og cirkulæreprogram, øvrige -0,3-1,1-0,9-0,9 Lov- og cirkulæreprogram - medfinansiering -11,6-10,8-11,1-11,1 Overførselsindkomster, konjunkturnotat 4,0-1,1-18,2-33,7 I alt driftsudgifter, netto , , , ,2 I alt anlægsudgifter -156,4-156,6-136,5-119,1 I alt anlægsindtægter 10,0 1,5 1,5 1,5 P/L -83,2-167,3-253,6 RESULTAT AF INDTÆGTER OG DRIFT/ANLÆG -30,8-100,3-96,1-83,9 Renter 17,9 18,0 14,7 14,1 Afdrag -49,4-35,0-20,5-21,5 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -62,3-117,3-101,9-91,3 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift - Renovationsområdet -2,6-2,6-2,6-2,6 C. RESULTAT I ALT (A+B) -64,9-119,9-104,5-94,0 Optagne lån (energibesparende projekter) 24,0 17,0 17,0 17,0 Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) -5,0-5,0-5,1-5,1 I alt 19,0 12,0 11,9 11,9 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -45,9-107,9-92,6-82,0 LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEH. EKSKL. HJEMFALD 74,9-33,1-125,7-207,7 HJEMFALDSINDTÆGTER, BEHOLDNING 199,5 199,5 199,5 199,5 LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING I ALT 274,4 166,4 73,8-8,2 Side 4 af 10

5 4. Generelle tilskud og udligning Den følgende oversigt over kommunens beregnede tilskud og udligning for årene er udarbejdet på basis af statsgarantien for 2018 og de beregnede udskrivningsgrundlag for Beløbene i overslagsårene er beregnet ved hjælp af KL s tilskudsmodel. Udligning og generelle tilskud I mio. kr Udligning og tilskud Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Statstilskud efter indbyggertal 28,5 23,4 17,7 5,9-9,0 Betinget balancetilskud serviceudgifter 28,0 27,9 27,9 28,0 28,0 Betinget balancetilskud anlæg 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 Nettoudligning på landsplan 538,7 513,4 520,7 516,6 517,2 Nettoudligning i hovedstadsområdet 149,2 165,2 174,1 183,1 191,6 Korrektion for overudligning og neutralitet -8,2-8,7-7,6-7,4-7,3 Udligning vedr. selskabsskat -1,3-4,7-4,9-4,8-4,2 Tilskud og udligning i alt 744,2 725,8 737,1 730,7 725,5 I mio. kr Særlige tilskud Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Bidrag til hovedstadskommuner med -5,0-5,2-5,3-5,5-5,7 særlige økonomiske vanskeligheder Særtilskud efter ansøgning 17 og 19 12,0 Særligt ældretilskud I 6,2 6,2 6,3 6,5 6,6 Særligt ældretilskud II 8,4 8,3 8,5 8,7 8,9 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 5,8 5,8 6,0 6,1 6,2 Tilskud til akutfunktioner i sygeplejen 0,8 1,1 Beskæftigelsestilskud 105,7 103,0 103,0 103,0 103,0 Tilskud vedrørende skattenedsættelse 8,2 3,5 1,8 Kompensation for refusionsreform 0,0 0,1 Tilskud til styrkelse af likviditet 29,2 29,4 Særlige tilskud i alt 171,3 152,3 120,3 118,8 119,1 I mio. kr Udligning vedrørende udlændinge Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Indvandrertilskud 71,1 73,3 75,0 76,8 78,5 Indvandrertilsvar -42,0-44,6-45,7-46,9-48,0 Udligning vedrørende udlændinge i alt 29,1 28,8 29,3 29,9 30,5 Netto i alt 944,5 906,9 886,8 879,4 875,1 Udvikling i pct. 4,20% -3,99% -2,22% -0,84% -0,48% I mio. kr Kommunalt bidrag til Regionerne Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Kommunalt udviklingsbidrag til Regionerne -7,0-7,1-7,3-7,5-7,7 Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje ( 17) på 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Puljen er defineret som kommuner med lavt beskatningsgrundlag, demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by. Hvidovre får som de øvrige Hovedstadskommuner - ikke del i dette tilskud, men bidrager i størrelsesorden 3 mio. kr. pr. år. Side 5 af 10

6 Ved opgørelsen af kommunernes udgiftsbehov, som danner baggrund for udligning, indgår det socioøkonomiske indeks. Hvis det er højere end 100 er det udtryk for en høj belastning i forhold til landsgennemsnittet. For 2018 er Hvidovres socioøkonomiske indeks 113,7 i forhold til landsplan og 112,5 i forhold til hovedstaden. I forhold til 2017 er der sket et fald i kommunens sociale indeks i forhold til landsplan på 0,1, men en stigning i forhold til hovedstaden på 1,1. Hvidovre Kommune har for 2018 søgt om særtilskud i henhold til 16 i lov om kommunal udligning for kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder og i henhold til 19 for kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. Der forventes at foreligge svar på ansøgningerne ultimo august og eventuelle tilskud vil blive indarbejdet i budgettet. 5. Skatteområdet Skatteområdet omfatter personlig indkomstskat, ejendomsskatter samt øvrige skatter Personlig indkomstskat På grundlag af den seneste statistik vedrørende opgørelsen af 2016 indkomsterne er der udarbejdet følgende foreløbige beregning af udviklingen i udskrivningsgrundlaget i perioden Det bemærkes, at provenuet i 2018 er 31,6 mio. kr. lavere end statsgarantien. Dette skal dog ses i sammenhæng med udligning og generelle tilskud og behandles i særskilt afsnit 6. Oversigt over skønnede udskrivningsgrundlag og provenu ved 25,5 % fra I mio. kr. Garanti 2015 Garanti 2016 Garanti Ejendomsskatter Der er i 2017 indgået en aftale om den fremtidige boligbeskatning som indfases i perioden 2018 til Fastfrysning af grundskylden I 2016 og 2017 er reguleringen af de afgiftspligtige grundværdier suspenderet gennem en fastfrysning, der blev gennemført efter kommunerne havde vedtaget deres budgetter. Dette medførte mindreindtægter på grundskylden på 12,9 mio. kr. i 2016 og 11,8 mio. kr. i 2017 som kompenseres fuldt ud i det første år men som efterfølgende indgår i bloktilskuddet. Denne kompensation er i Hvidovres tilfælde væsentligt lavere. For 2018 er reguleringsprocenten aftalt til 6,5 %, hvilket medfører at provenuet af grundskyld vokser med 2,1 mio. kr. i forhold til 2017 (inkl. kompensation). Aftalen indebærer dog, at grundejerne ikke skal betale mere i grundskyld end i 2017 og dette løses ved at stigningen indefryses i den enkelte ejendom på samme måde som pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter. Det er aftalt, at kommunerne skal kompenseres for deres likviditetstab, men det er endnu ikke fastlagt hvordan. I foråret 2017 blev der indgået en boligskatteaftale. Garanti 2018 Selvbudg Skøn 2019 Skøn 2020 Skøn 2021 Udskrivningsgrundlag 8.435, , , , , , , ,4 Provenu 2.151, , , , , , , ,9 I 2018 indføres et nyt vurderingssystem, som får virkning fra Det forventes, at dette vil resultere i stigende vurderinger i Hovedstadsområdet, men det er usikkert hvor meget bl.a. på baggrund af, at der indbygges et forsigtighedsprincip, der holder 20 % af værdien uden for Side 6 af 10

7 beskatning. For at imødegå udsving i kommunernes provenuudvikling indføres fra 2019 statsgaranterede grundværdier for den enkelte kommune. Fra 2020 fastsættes promillen for dækningsafgift af erhvervsejendomme af staten. I 2021 ophører skatteloftet for grundskyld og indefrysningen afløses af en skatterabat i forhold til de nye vurderinger. Samtidig sker der en regulering af grundskyldspromillerne og opkrævningen af grundskyld overgår til staten. Konsekvenser af boligskatteaftalen er ikke indarbejdet i budgetforslaget, da konsekvenser heraf endnu ikke er kendt for kommunerne. Dækningsafgift Dækningsafgifterne for offentlige ejendomme falder med 8,9 mio. kr. i forhold til Faldet skyldes en kraftig nedsættelse af vurderingen af Hvidovre Hospital som bagudrettet har medført tilbagebetalinger for tidligere år på ca. 35 mio. kr. i Oversigt over ejendomsskatter I mio. kr. Værdier Promille Provenu Provenu Provenu Provenu Grundskyld (ekskl. landbrug) ,4 29,70 350,3 370,3 391,8 414,9 Grundskyld vedr. landbrug mv. 3,2 7,20 0,0 0,0 0,0 0,0 Grundskyld i alt ,6 350,3 370,3 391,8 414,9 Dækningsafgift for Erhvervsejendomme: 4.052,0 10,00 40,5 40,5 40,5 40,5 Dækn. afg. Off. ejd: Forskelsværdi: Regioners ejd. m. fl. 813,2 8,75 7,1 7,1 7,1 7,1 Statens ejd. 3,9 8,75 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 817,1 7,1 7,1 7,1 7,1 Grundværdi: Regioners ejd. m. fl. 146,5 14,85 2,2 2,2 2,2 2,2 Statens ejd. 4,3 14,85 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 150,8 2,2 2,2 2,2 2,2 Off.dækn.afg. ialt: 9,4 9,4 9,4 9,4 Ejendomsskat i alt: 400,3 420,2 441,7 464,8 Note: Værdier for 2018 tager udgangspunkt i seneste ejendomsvurderinger pr. 1/ og er herefter reguleret til 2018-værdier. Forskelsværdien er defineret som ejendomsværdi minus grundværdi dvs. bygningsværdi Øvrige skatter Øvrige skatter omfatter selskabsskatter, dødsbobeskatning og den såkaldte forskerskat. Selskabsskatter afregnes for året, der ligger 3 år forud for budgetåret. I 2018 afregnes således selskabsskat for 2015 og tidligere år. Selskabsskatteprovenuet for 2016 og 2017(til sammenligning) og består af følgende elementer: Side 7 af 10

8 I mio. kr Egne selsk aber 33,6 48,3 55,8 57,5 57,7 57,8 Afregning til andre -3,4-3,9-3,1-3,3-3,3-3,3 Afregning som filial 19,0 20,0 26,1 27,4 27,5 27,5 Afregning til andre (før 2015) 0,0-0,1-0,6-0,3 0,0 0,0 Afregning som filial (før 2015) 1,7 0,5 0,0 1,4 1,0 0,0 Restancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 50,8 64,8 78,3 82,8 82,9 82,0 Provenuet i 2018 stiger med 14 mio. kr. i forhold til 2017, hvilket hovedsageligt skyldes større indtjening hos nogle få, men store virksomheder. I er provenuet skønnet under hensyn til Finansministeriets samlede skøn for udviklingen i selskabs- og fondsskat. Selskabsskatteprocenten er fra 2017 fastsat til 22,0 %. Den kommunale andel er på 15,24 % fra Dødsboskat og forskerskat er foreløbigt indregnet med 0,5 mio. kr. i årene 2018 til Statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne har mulighed for selv at budgettere deres udskrivningsgrundlag for personskat eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Hvis selvbudgettering vælges, opgøres de reelle skatteindtægter efterfølgende og afregnes samtidig med, at tilskuds- og udligningsbeløbene efterreguleres i overensstemmelse hermed. For 2018 sker dette i Valget gælder for ét år ad gangen og omfatter tillige kirkeskatten. Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2018 er beregnet ud fra kommunens korrigerede udskrivningsgrundlag for 2015 for de selvangivne og lignede indkomster, som opgjort af SKAT pr. 1. maj Hvidovre har siden år 2009 valgt statsgaranti. Det korrigerede grundlag er herefter fremskrevet til 2018-niveau med en af staten fastsat fremskrivningsprocent på 10,5 pct., som er ens for alle landets kommuner. Hermed fremkommer et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2018 på 9.083,9 mio. kr., hvilket svarer til et provenu på 2.316,4 mio. kr. ved en udskrivningsprocent ved 25,5. Der er tillige udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat. Dette udgør for ,1 mio. kr. Sammenlignes provenuet for personskat for 2018 i følge statsgarantien med kommunens foreløbige selvbudgetterede beløb, kan det konstateres, at det selvbudgetterede provenu for 2018 er 31,6 mio. kr. lavere end garantiprovenuet. Tilskuds- og udligningsposterne ved hhv. statsgaranti og ved selvbudgettering viser en gevinst ved valg af selvbudgettering på 20,9 mio. kr. Den følgende tabel viser virkningen på de enkelte tilskuds- og udligningsposter ved statsgaranti og ved selvbudgettering ifølge den seneste beregning, der viser en gevinst ved valg af statsgaranti på 10,6 mio. kr. Side 8 af 10

9 I mio. kr. Stats- Selvbud- Forskel Garanti gettering Kommunal udligning i alt 669,9 690,8 20,9 Statstilskud til kommuner 23,4 23,4 0,0 Betinget balancetilskud service 27,9 27,8-0,1 Udligning vedr. udlændinge i alt 28,8 28,9 0,1 Tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder -5,2-5,1 0,1 Tilskud og udligning i alt 744,7 765,7 20,9 Personskat ved 25,5 % 2.316, ,8-31,6 I alt tilskud/udligning og skat 3.061, ,5-10,6 For så vidt angår udskrivningsgrundlaget for personbeskatning viser de seneste opgørelser af årene 2015 til 2018, at forskellene mellem det statsgaranterede og det beregnede, som tager udgangspunkt i borgernes faktiske årsopgørelser, er faldende. Forskellene i provenuerne er faldet fra 49,7 mio. kr. i 2015 til 31,6 mio. kr. i I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 var der en forskel i provenuet på 19,4 mio. kr., hvor beløbet for 2017 nu viser 38 mio. kr. og dermed, at det beregnede udskrivningsgrundlag for 2017 har vist sig at være lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen. Oversigter over budgetforudsætninger Procentvise stigninger Sammenvejet PL-stigning 1,70% 1,70% 2,50% 2,50% 2,50% - heraf løn 1,95% 1,52% 2,60% 2,60% 2,60% Udskrivningsgrundlag 2,22% 3,20% 3,30% 3,40% 3,50% Generelle tilskud m.v. -3,48% -3,99% -2,22% -0,84% -0,48% Afg.pligtige grundværdier 4,76% 0,62% 5,70% 5,80% 5,90% Selskabsskat 27,39% 20,94% 5,70% 0,06% -1,01% Nøgletal Alm. Personfradrag (kr.) Udskrivningsgrundlag (t.kr.) do for kirkeskat (t.kr.) Udskrivningsprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 Afg. pligtige grundværdier (t.kr.) Grundskyldpromille 29,70 29,70 29,70 29,70 29,70 Side 9 af 10

10 Befolkningsprognose folketal pr. 1. januar Historik Udgangsår Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose ALDER Side 10 af 10

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-20 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-21 BILAG A Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene 2019-21 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Budgetforslag for 2019 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

Budgetforslag for 2019 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2019-22 BILAG A Budgetforslag for 2019 samt overslagsårene 2020-22 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene

Læs mere

Budgetforslag 2017 og overslagsår herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne

Budgetforslag 2017 og overslagsår herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 BILAG A Budgetforslag 2017 og overslagsår 2018-2020 herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver budgetforslagets

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2016-19 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

Budgetforslag for 2019 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

Budgetforslag for 2019 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder HVIDOVRE KOMMUNE BILAG A 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2019-22 24-09-2018 Budgetforslag for 2019 samt overslagsårene 2020-22 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder 1. Baggrund Dette notat beskriver

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for : NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen.

Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen. Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget 2018-2021 1. behandlingen. Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest den 15. september hvert år udarbejde forslag til det kommende års budget til Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI Dato: 2. oktober 2019 Økonomibilag nr. 4 2019 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.10-P19-6-18 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning Regeringen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere