Budgetforslag 2017 og overslagsår herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2017 og overslagsår herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne"

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG BILAG A Budgetforslag 2017 og overslagsår herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver budgetforslagets elementer. Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. Hvert år skal Kommunalbestyrelsen vedtage, hvilken metode skatteindtægterne ønskes fastlagt efter. Det kan enten være efter et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller efter selvbudgettering. Notat behandler desuden dette spørgsmål. 2. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 De overordnede rammer for kommunernes finansieringsside fastlægges ved de årlige økonomiforhandlinger mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. I økonomiaftalen aftales rammerne for - Serviceudgifter - Anlægsudgifter - Overførselsudgifter - Pris- og lønskøn (PL-skøn) - Skatter - Tilskud og udligning Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 9. juni 2016 indgået aftale om den kommunale økonomi for Serviceudgifterne Omprioriteringsbidraget afskaffes permanent fra I stedet skabes der et flerårigt moderniserings- og effektiviserings-program i samarbejde mellem Regeringen og KL. Der skal fra 2018 findes 1 mia. kr. i kommunerne, hvoraf 0,5 mia. kr. bliver i kommunerne. De resterende 0,5 mia. kr. går til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. Det nærmere indhold aftales politisk i efteråret I 2017 fastholdes omprioriteringsbidraget som udgør 2,4 mia. kr., men af dette tilbageføres 2,2 mia. kr. til prioriterede indsatser på de borgernære områder herunder flygtninge. Samtidig skal kommunerne frigøre 0,3 mia.kr., som skal findes gennem en mere effektiv administrativ drift. Kommunernes serviceramme vil dermed udgøre 242,2 mia. kr. i 2017 inklusive en omlægning af tidligere puljemidler til flere pædagoger i dagtilbud og klippekortmodel på ældreområdet samt reguleringer i medfør af Lov- og cirkulæreprogram (DUT) mv.

2 For Hvidovre Kommune tilbageføres ca. 22 mio. kr. af det indregnede omprioriteringsbidrag på ca. 24 mio. kr. i Herudover skal Hvidovre Kommune frigøre ca. 3 mio. kr. som følge af en mere effektiv drift. Hvidovre Kommunes serviceramme for 2017 opgøres til 2,573 mia. kr. Der er i basisbudgettet for 2017 inkluderet tekniske korrektioner for 7,8 mio. kr. i servicedriftsudgifter og herudover indgår konsekvenser fra Lov- og Cirkulæreprogram (servicedriftsudgifter) for 5,4 mio. kr., således at servicedriftsudgifterne i budgetforslaget udgør i alt 2,592 mia. kr. Servicerammen er dermed godt 19 mio. kr. højere end den for kommunen udmeldte Anlæg Økonomiaftalen opererer med et anlægsniveau på 16,3 mia. kr. i 2017, hvilket er 0,3 mia. mindre end i Hvidovre Kommunes forholdsmæssige andel udgør ca. 163 mio. kr. Der er afsat en lånepulje på 650 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. I budgetforslaget er der i 2017 indarbejdet anlægsudgifter på 160,2 mio. kr. og lidt mindre i overslagsårene Overførselsudgifter Det er i Økonomiaftalen forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 70,3 mia. kr. i 2017 og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,3 mia. kr. Hvidovre Kommunes overførselsudgifter udgør i alt 757,5 mio. kr Pris- og lønskøn Økonomiaftalen forudsætter et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra for de samlede udgifter inkl. anlæg og overførsler på 2,0 pct. Pris- og lønskønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 2,1 %. fra , skønnet for anlægsudgifter er 1,8 % Skatter Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2014 til 2017 udgør 10,3 %. Reguleringsprocenten for beregning af grundskyld er i 2017 fastsat til 5,5 %. Det forudsættes, at hvis der for 2017 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende sanktionslov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Der fastsættes en ramme på 200 mio. kr. til kommunale skatteforhøjelser, der fordeles efter ansøgning. Denne modsvares af en præmieringsordning for tilsvarende skattenedsættelser, således at der for 2017 etableres en tilskudsordning til de kommuner, som for 2017 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr. nedsættes tilskuddet. Side 2 af 10

3 2.6. Tilskud og udligning Det ekstraordinære finansieringstilskud udgør i aftalen 3,5 mia. kr. i 2017 med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. Hvidovres del heraf udgør 29,2 mio. kr. De 3,5 mia. er opdelt i en generel pulje på 1,5 mia. kr., som fordeles efter kommunernes folketal, 1 mia. kr. fordeles til kommuner med et strukturelt underskud, der overstiger landsgennemsnittet og 1 mia. kr. fordeles til kommuner med et beskatningsgrundlag på under kr. pr. indbygger. Hvidovre Kommune får ikke del i den sidstnævnte pulje. Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. I 2017 er 4 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse. Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og har for 2017 har Hvidovre Kommune modtaget 12 mio. kr. Den følgende oversigt over kommunens beregnede tilskud og bidrag for årene er udarbejdet på basis af statsgarantien for 2017 og de beregnede udskrivningsgrundlag for Finansieringsoversigten Den følgende finansieringsoversigt viser den overordnede budgetbalance i form af nettoudgifterne sammenholdt med indtægter fra de finansielle poster i Hvidovre Kommune - herunder skatter og udligning samt generelle tilskud. I oversigten er de enkelte poster på finansieringssiden specificeret. I finansieringsoversigten indgår samtlige komponenter af kommunens budgetposter. Skatter samt tilskud og udligning behandles særskilt i de senere afsnit På indtægtssiden er 2017 budgetteret på grundlag af den udmeldte statsgaranti for personskat, tilskud og udligning samt de opgjorte beløb for de øvrige skatter. I overslagsårene er tilskud og udligning reduceret med konsekvenserne af økonomiaftalens element om effektiviseringsbidrag på ca. 5 mio. kr. årligt På driftssiden er indarbejdet tekniske korrektioner (1. og 2. runde), konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram samt konsekvenser af ændrede konjunkturer på overførselsindkomster For så vidt angår anlæg er indarbejdet Direktionens forslag til investeringsoversigt Budgetforslagets post omkring optagne lån indeholder alene lån til energibesparende foranstaltninger herunder ESCO-projektet. På afdragssiden er der taget højde for forslag til belåning og der er indregnet, at ét af de store lån udløber medio Under de givne forudsætninger vil der opstå et finansieringsunderskud i 2017 på 44 mio. kr. Der kan forventes yderligere finansieringsunderskud i årene , hvilket er udtryk for en generel strukturel ubalance. Finansieringsoversigten indeholder ikke imødegåelse af Økonomiudvalgets beslutning om en ubalance på 35 mio. kr. i budget Side 3 af 10

4 Finansieringsoversigt budgetforslag I mio. kr. Korr. Budget Budgetforslag OverslagsårOverslagsårOverslagsår - = udgifter A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 2.649, , , , ,2 Tilskud og udligning ekskl. likviditets- og særtilskud 949,0 896,3 912,6 929,8 936,7 Generelt likviditetstilskud 29,5 29,2 Særtilskud 15,0 12,0 Indtægter i alt 3.642, , , , ,9 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø -72,2-77,9-77,9-78,2-78,2 Transport og infrastruktur -91,6-101,0-100,7-100,2-100,2 Undervisning og kultur -705,1-703,5-704,2-705,7-707,1 Sundhedsområdet -289,9-295,1-294,7-296,7-296,9 Sociale opgaver og beskæftigelse , , , , ,4 Administration -433,8-431,2-431,1-430,3-430,3 Tekniske korrektioner - 2. del -1,4 5,2 1,3-0,4 I alt driftsudgifter, netto , , , , ,5 I alt anlægsudgifter -296,2-160,2-131,4-148,9-118,3 I alt anlægsindtægter 22,2 1,4 1,5 1,5 P/L -76,3-153,6-233,6 RESULTAT AF INDTÆGTER OG DRIFT/ANLÆG -145,9-33,2-43,1-64,9-30,6 Renter 6,2 16,5 12,1 10,9 11,0 Afdrag -49,1-48,4-49,6-35,5-20,6 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -188,8-65,0-80,6-89,5-40,2 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift - Renovationsområdet -3,8-3,6-3,6-3,6-3,6 C. RESULTAT I ALT (A+B) -192,6-68,6-84,2-93,1-43,8 Optagne lån (energibesparende projekter) 30,0 29,7 19,6 12,2 10,0 Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) -5,1-5,1-5,2-5,2-5,2 I alt 24,9 24,6 14,4 7,0 4,8 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -167,7-44,0-69,8-86,1-39,0 LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEH. EKSKL. HJEMFALD 87,5 43,5-26,3-112,4-151,4 HJEMFALDSINDTÆGTER, BEHOLDNING 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING I ALT 287,0 242,9 173,2 87,0 48,0 Budget 2016 udtrykker det korrigerede budget for 2016 Side 4 af 10

5 4. Generelle tilskud og udligning Den følgende oversigt over kommunens beregnede tilskud og udligning for årene er udarbejdet på basis af statsgarantien for 2017 og de beregnede udskrivningsgrundlag for Beløbene i overslagsårene er beregnet ved hjælp af KL s tilskudsmodel. Udligning og generelle tilskud I mio. kr Udligning og tilskud Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Statstilskud efter indbyggertal 42,1 28,5 25,1 23,5 9,0 Betinget balancetilskud serviceudgifter 28,1 28,0 28,1 28,2 28,3 Betinget balancetilskud anlæg 9,3 9,4 9,4 9,4 Regulering, medfinansiering af sundhedsvæsenet 9,6 Nettoudligning på landsplan 559,3 538,7 534,6 543,9 554,6 Nettoudligning i hovedstadsområdet 156,1 149,2 176,9 188,0 199,6 Korrektion for overudligning og neutralitet -7,9-8,2-8,3-8,1-8,0 Udligning vedr. selskabsskat 4,7-1,3-1,4-0,8-0,8 Tilskud og udligning i alt 791,9 744,2 764,4 784,1 792,1 I mio. kr Særlige tilskud Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Bidrag til hovedstadskommuner med -4,9-5,0-5,1-5,3-5,4 særlige økonomiske vanskeligheder Bidrag til særtilskud vedr. sociale problemer -3,0 Særtilskud efter ansøgning 15,0 12,0 Særligt ældretilskud I 6,2 6,2 6,4 6,5 6,6 Særligt ældretilskud II 8,3 8,4 8,5 8,7 8,9 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2 Tilskud til akutfunktioner i sygeplejen 0,8 1,2 Beskæftigelsestilskud 107,7 105,7 105,7 105,7 105,7 Tilskud vedrørende skattenedsættelse 14,6 8,2 3,5 1,8 Kompensation for refusionsreform -0,2 0,0 Tilskud til styrkelse af likviditet 29,5 29,2 Særlige tilskud i alt 179,0 171,3 126,0 123,4 121,9 I mio. kr Udligning vedrørende udlændinge Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Indvandrertilskud 68,4 71,1 72,5 73,9 75,4 Indvandrertilsvar -38,9-42,0-43,1-44,1-45,1 Udligning vedrørende udlændinge i alt 29,5 29,1 29,4 29,8 30,3 Netto i alt 1.000,4 944,5 919,9 937,3 944,3 Udvikling i pct. 4,20% -5,58% -2,61% 1,90% 0,75% I mio. kr Kommunalt bidrag til Regionerne Garanti Garanti Skøn Skøn Skøn Kommunalt udviklingsbidrag til Regionerne -6,9-7,0-7,2-7,5-7,7 Ved opgørelsen af kommunernes udgiftsbehov, som danner baggrund for udligning, indgår det socioøkonomiske indeks. Hvis det er højere end 100,0 er det udtryk for en høj belastning i forhold til landsgennemsnittet. For 2017 er Hvidovres socioøkonomiske indeks 113,8 i forhold til landsplan og 111,4 i forhold til hovedstaden. I forhold til 2016 er der sket et fald i kommunens sociale indeks. Dette er ikke udtryk for at Hvidovres borgere har fået det bedre, men at borgerne i kommuner, der indgår i de to udligningsordninger har fået det værre. Dette har en stor indflydelse på kommunens udligningstilskud, som reduceres med 30 mio. kr. i forhold til det forudsatte niveau i Side 5 af 10

6 Hvidovre Kommune har søgt om særtilskud i henhold til 19 i Lov om kommunal udligning for kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder og kommunen er tildelt 12 mio. kr. for Statsgaranti eller selvbudgettering for 2017 Kommunerne har mulighed for selv at budgettere deres udskrivningsgrundlag for skat eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Hvis selvbudgettering vælges, opgøres de reelle skatteindtægter efterfølgende og afregnes samtidig med at tilskuds- og udligningsbeløbene efterreguleres i overensstemmelse hermed. For 2017 sker dette i Valget gælder for ét år ad gangen og omfatter tillige kirkeskatten. Hvidovre har siden budget 2009 valgt statsgaranti. Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2017 er beregnet ud fra kommunens korrigerede udskrivningsgrundlag for 2014 for de selvangivne og lignede indkomster, som opgjort af SKAT pr. 1. maj Det korrigerede grundlag er herefter fremskrevet til 2017-niveau med en af staten fastsat fremskrivningsprocent på 10,3 pct., som er ens for alle landets kommuner. Hermed fremkommer et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017 på 8.831,1 mio. kr., hvilket svarer til et provenu på 2.251,9 mio. kr. ved en udskrivningsprocent ved 25,5. Der er tillige udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat. Dette udgør for ,2 mio. kr. Sammenlignes provenuet for personskat for 2017 ifølge statsgarantien med kommunens foreløbige selvbudgetterede beløb, kan det konstateres, at det selvbudgetterede provenu for 2017 er 19,4 mio. kr. lavere end garantiprovenuet. Tilskuds- og udligningsposterne ved hhv. statsgaranti og ved selvbudgettering viser en gevinst ved valg af selvbudgettering på 12,5 mio. kr. Den følgende tabel viser virkningen på de enkelte tilskuds- og udligningsposter ved statsgaranti og ved selvbudgettering ifølge den seneste beregning, der viser en gevinst ved valg af statsgaranti på 6,9 mio. kr. Sammenligning af statsgaranti og selvbudgettering for 2017 I mio. kr. Stats- Selvbud- Forskel Garanti gettering Kommunal udligning i alt 679,7 692,1 12,5 Statstilskud til kommuner 28,5 28,5 0,0 Betinget balancetilskud service 28,0 27,9-0,1 Udligning vedr. udlændinge i alt 29,1 29,1 0,1 Tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder -5,0-5,0 0,0 Tilskud og udligning i alt 760,2 772,6 12,5 Personskat ved 25,5 % 2.251, ,5-19,4 I alt tilskud/udligning og skat 3.012, ,2-6,9 I forbindelse med budgettets endelige vedtagelse skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om valg af udskrivningsgrundlag for Side 6 af 10

7 6. Skatteområdet Skatteområdet omfatter Personlig indkomstskat, Ejendomsskatter samt Øvrige skatter Personlig indkomstskat På grundlag af den seneste statistik vedrørende opgørelsen af 2015 indkomsterne er der udarbejdet følgende foreløbige beregning af udviklingen i udskrivningsgrundlaget i perioden Det bemærkes, at provenuet i 2017 er 19,4 mio. kr. lavere end statsgarantien. Oversigt over skønnede udskrivningsgrundlag og provenu ved 25,5 % fra I mio. kr. Garanti 2013 Garanti 2014 Garanti 2015 Garanti 2016 Garanti 2017 Selvbudg Skøn 2018 Skøn 2019 Skøn 2020 Udskrivningsgrundlag 7.868, , , , , , , , ,7 Provenu 2.014, , , , , , , , ,6 7. Ejendomsskatter På baggrund af stigende kritik af SKAT s vurderinger har Folketinget vedtaget en lov, der viderefører de gældende vurderinger indtil et nyt vurderingssystem indføres. Ifølge den oprindelige plan skulle de første vurderinger efter det nye system få virkning fra 2019, men dette er udskudt til Fastfrysning af grundskylden I aftalen for 2016 indgik, at reguleringsprocenten for ejerboliger, hvis vurdering overstiger skatteloftet, reguleres med 6,6 %. I forbindelse med finansloven for 2016 blev det imidlertid bestemt, at reguleringen skulle bortfalde således at grundskylden blev fastfrosset i forhold til Dette betød en mindreindtægt på grundskylden på 12,9 mio. kr. som kompenseres fuldt ud i 2016, men som fra 2017 og fremefter indgår i bloktilskuddet. Denne kompensation udgør 755 mio. kr. i alt. Hvidovres andel heraf er 7,4 mio. kr. For 2017 er reguleringsprocenten aftalt til 5,5 %, hvilket medfører at provenuet af grundskyld er ca. 1,8 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret for Dækningsafgift Dækningsafgifterne for erhvervsejendomme er fortsat under pres, i 2017 falder provenuet med 1,4 mio. kr. i forhold til De offentlige ejendomme falder 0,4 mio. kr. i forhold til Side 7 af 10

8 Ejendomsskatter I mio. kr. Værdier Promille Provenu Grundskyld (ekskl. landbrug) ,7 29,70 348,2 Grundskyld vedr. landbrug mv. 3,2 7,20 0,0 Grundskyld i alt ,9 348,2 Dækningsafgift for Erhvervsejendomme: 4.031,0 10,00 38,5 Dækn. afg. Off. ejd: Forskelsværdi: Regioners ejd. m. fl ,2 8,75 16,1 Statens ejd. 3,9 8,75 0,0 I alt 1.839,1 16,1 Grundværdi: Regioners ejd. m. fl. 146,5 14,85 2,2 Statens ejd. 4,3 14,85 0,1 I alt 150,8 2,2 Off.dækn.afg. ialt: 18,3 Ejendomsskat i alt: 405,0 Note: Værdier for 2017 tager udgangspunkt i seneste ejendomsvurderinger pr. 1/ og er herefter reguleret til 2017-værdier. Forskelsværdien er defineret som ejendomsværdi minus grundværdi dvs. bygningsværdi. 8. Øvrige skatter Øvrige skatter omfatter selskabsskatter, dødsbobeskatning og den såkaldte forskerskat. Selskabsskatter afregnes for året, der ligger 3 år forud for budgetåret. I 2017 afregnes således selskabsskat for 2014 og tidligere år. Selskabsskatteprovenuet for 2016 (til sammenligning) og 2017 består af følgende elementer: I mio. kr Egne selskaber 33,6 48,3 54,9 56,2 56,8 Afregning til andre -3,4-3,9-4,5-4,6-4,6 Afregning som filial 19,0 20,0 22,8 23,4 23,6 Afregning til andre (før 2013) 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 Afregning som filial (før 2013) 1,7 0,5 0,9 0,0 0,0 Restancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 50,8 64,8 74,2 75,0 75,8 Provenuet i 2017 stiger med 14 mio. kr. i forhold til 2016, hvilket hovedsageligt skyldes større indtjening hos nogle få, men store virksomheder. I følger provenuet Finansministeriets samlede skøn for udviklingen i selskabs- og fondsskat. Selskabsskatteprocenten er fra 2016 fastsat til 22,0 %. Den kommunale andel er på 15,24 % fra Dødsboskat og forskerskat er foreløbigt indregnet med 0,5 mio. kr. i årene Kirkeskat Med en uændret kirkeskatteprocent på 0,72 vil provenuet for 2017 være på 46,794 mio. kr. og kirkeskat til Stiftsøvrigheden og udgifterne vedrørende menighedsrådenes kasser m.v. er i henhold til Lov om Folkekirkens økonomi samt indhentede oplysninger fra Kirkeministeriet, Rødovre- Side 8 af 10

9 Hvidovre Provsti og SKAT budgetteret til i alt 46,794 mio. kr. i Kirkeskatten er dermed finansiel neutral for kommunen. Mio. kr. Budget Budget Landskirkeskat 9,7 9,7 Kirkekasserne 34,3 35,2 Uforudsete udgifter 0,7 0,7 Provstikassen 0,9 1,2 I alt udgifter 45,7 46,8 Fordeling på de enkelte kirkekasser: Mio. kr. Budget Budget Hvidovre sogn 6,8 6,7 Risbjerg sogn 6,4 6,2 Strandmark sogn 5,4 5,4 Avedøre sogn 8,3 7,3 Kirkegårdene i Hvidovre 7,4 9,6 I alt 34,3 35,2 I forhold til 2016 er landskirkeskatten steget med 1,3 %. Heri indgår kompensation vedrørende ændringer i skattelovgivningen. Ultimo 2017 forventes de kirkelige skatter og afgifter at resultere i et tilgodehavende for kommunen på 263 kr. Oversigter over budgetforudsætninger Procentvise stigninger Sammenvejet PL-stigning 1,40% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% - heraf løn 1,61% 2,16% 2,30% 2,30% 2,30% Udskrivningsgrundlag 3,90% 2,50% 3,30% 3,10% 3,30% Generelle tilskud m.v. -3,48% -5,58% -2,61% 1,90% 0,75% Afg.pligtige kontantværdier 4,76% -0,45% 4,00% 3,70% 5,30% Selskabsskat 33,45% 27,39% 14,51% 1,16% 1,00% Nøgletal Alm. Personfradrag (kr.) Udskrivningsgrundlag (t. kr.) do for kirkeskat Udskrivningsprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 Afg. pligtige kontantværdier (t. kr.) Grundskyldpromille 29,70 29,70 29,70 29,70 29,70 Side 9 af 10

10 Befolkningsprognose folketal pr. 1. januar Side 10 af 10

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-20 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-21 BILAG A Budgetforslag 2018-21 herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter

Læs mere

Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-21 BILAG A Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene 2019-21 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere