Juridisk vurdering af sammenlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridisk vurdering af sammenlægning"

Transkript

1 19. august 2013 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T Sagsnr ano/jhp Juridisk vurdering af sammenlægning 1. Indledning Næstved Varmeværk A.m.b.a. overvejer en sammenlægning med Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Deloitte har i den forbindelse udarbejdet et oplæg til struktur for sammenlægningen, hvorefter selskabernes produktionsaktiver skal placeres i et A.m.b.a. (i det følgende kaldet Fjernvarme A.m.b.a. ), som tillige skal eje aktierne i et A/S, hvor selskabernes distributionsaktiver placeres (i det følgende kaldet Fjernvarme A/S ), jf. Deloittes notat af 8. august Næstved Varmeværk A.m.b.a. har bedt Bech-Bruun om at foretage en juridisk vurdering af oplægget til struktur, herunder i relation til (i) selskabsretlige forhold, (ii) regulatoriske forhold og (iii) aftaleforhold, herunder udbud. 2. Sammenfatning 2.1 Selskabsretlige forhold Sammenfattende er det vores vurdering, at lovgivningen ikke indeholder hjemmel til at gennemføre en fusion i form af en universalsuccession mellem to andelsselskaber med begrænset ansvar, der ikke er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Den efter vores vurdering korrekte fremgangsmåde i forhold til sammenlægningen vil herefter være, at det ophørende selskab (Næstved Varmeværk A.m.b.a.) træffer beslutning om selskabets opløsning i henhold til vedtægternes bestemmelser herom, samt at selskabets virksomhed som en del af opløsningen overdrages til det fortsættende selskab (Hyllinge- Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.) med henblik på aktivitetens videreførelse.

2 2/17 I den juridiske teori argumenteres der imidlertid for, at en beslutning om fusion i såvel det ophørende som det fortsættende selskab må kunne træffes efter reglerne om vedtægtsændringer, når de to selskaber har samme formål, således at kravene om gyldig opløsningsbeslutning ikke behøver at blive iagttaget i det ophørende selskab. Beslutningen om opløsningen af Næstved Varmeværk A.m.b.a. og sammenlægningen af virksomhederne vil efter vores vurdering skulle træffes af andelshaverne på en generalforsamling efter reglerne om vedtægtsændringer. Derudover skal vedtægtsændringer hos både Næstved Varmeværk A.m.b.a. og Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. godkendes af kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune, så længe kommunen har stillet garanti for selskabernes respektive gæld. Uanset valget af fremgangsmåde anbefaler vi, at der til grund for beslutningerne i begge selskaber udarbejdes en fusionsoverenskomst (fusionsplan), hvor der tages stilling til vilkårene for overførslen af det ophørende selskabs aktiver og passiver, vilkårene for indtrædelsen af det ophørende selskabs andelshavere i det fortsættende selskab, navn, ledelse- og afstemningsforhold samt nødvendige ændringer af vedtægterne. Overdragelsen af virksomheden til Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. medfører et debitorskifte i forhold til Næstved Varmeværk A.m.b.a. s kreditorer. Indhentelse af samtykke vil imidlertid allerede være nødvendigt i forbindelse med, at aktiviteten i Næstved Varmeværk A.m.b.a. på nær medarbejderne skydes ind i det nystiftede aktieselskab (Fjernvarme A/S). Det bemærkes, at der i forbindelse med etableringen af Fjernvarme A/S ved indskud af aktiviteten i Næstved Varmeværk A.m.b.a. vil skulle tages stilling til eventuelle konsekvenser i forhold til tinglysningsafgift. 2.2 Regulatoriske forhold I relation til de regulatoriske forhold er det sammenfattende vores vurdering, at hverken eleller varmeforsyningsloven er til hinder for sammenlægningen og den påtænkte struktur. Varmeforsyningsloven indeholder imidlertid krav om forbrugerindflydelse, der skal tages højde for ved udarbejdelsen af vedtægter for Fjernvarme A.m.b.a. og Fjernvarme A/S. Varmeforsyningsloven er heller ikke til hinder for, at varmepriserne i de to forsyningsområder harmoniseres i forbindelse med sammenlægningen, eller at det alene er forbrugerne i Hyllinge-Menstrup, der skal betale investeringsbidraget i transmissionsledningen. Endvidere er varmeforsyningsloven ikke til hinder for, at Fjernvarme A.m.b.a. udfører serviceaktiviteter for Fjernvarme A/S i henhold til koncerninterne aftaler. Energitilsynet stiller imidlertid krav om, at aftalerne er gennemskuelige i relation til ydelser og priser. Prisfast-

3 3/17 sættelsen skal som udgangspunkt være markedsbestemt og skal løbende kunne dokumenteres. Varmen fra Fjernvarme A.m.b.a. til Fjernvarme A/S skal sælges til den laveste af den omkostningsbestemte varmepris og substitutionsprisen. Det er i den forbindelse muligt efter tilladelse fra Energitilsynet at indregne elomkostninger og elindtægter i den omkostningsbestemte varmepris, således at Fjernvarme A.m.b.a. økonomisk hviler i sig selv. Udgangspunktet er derimod, at skattebetalinger ikke er en omkostning, der kan indregnes i varmeprisen I konkrete tilfælde kan der dog undtages fra udgangspunktet. Vi vil på den baggrund anbefale, at spørgsmålet drøftes med Energitilsynet, således at det sikres, at de skattebetalinger, der udløses i forbindelse med sammenlægningen mv., kan indregnes i varmepriserne. I forbindelse med prisfastsættelsen skal det sikres, at varmeprisen ikke stiger som følge af sammenlægningen og etableringen af den påtænkte struktur, herunder som følge af indregning af øgede afskrivninger, finansieringsomkostninger, transaktionsomkostninger mv. Det skal endvidere sikres, at Fjernvarme A.m.b.a. ikke indregner et evt. tab på sideordnede aktiviteter (leverancer af serviceydelser mv.) i varmeprisen. Efter sammenlægningen og etableringen af den påtænkte struktur skal såvel Fjernvarme A.m.b.a. som Fjernvarme A/S opfylde reglerne i varmeforsyningsloven, herunder i relation til prisanmeldelser, betaling for myndighedsbehandling mv. Transmissionsledningen, der skal forbinde Næstved med Hyllinge-Menstrup, skal godkendes i medfør af projektbekendtgørelsen. Hvis der forud for godkendelsen af transmissionsledningen etableres et biomassebaseret varmeproduktionsanlæg i Næstved, og dette anlæg maksimalt skal levere MWh årligt til Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker, er det ikke er en forudsætning for godkendelsen af transmissionsledningen, at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt. 2.3 Aftaleforhold I relation til aftaleforhold er det sammenfattende vores vurdering, at aftalerne mellem Fjernvarme A/S og Fjernvarme A.m.b.a. er fritaget for udbudspligt i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivet. I forbindelse med sammenlægningen og etableringen af den påtænkte struktur skal de eksisterende aftaler med varmeforbrugerne og eventuelt med leverandører overdrages fra Næstved Varmeværk A.m.b.a. og Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. til det nye Fjernvarme A/S.

4 4/17 Der ses ikke at være hjemmel i aftalerne til, at disse overdrages uden indhentelse af samtykke. Såvel Næstved Varmeværk A.m.b.a. som Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. er imidlertid berettiget til at foretage ændringer i værkernes almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Der kan derfor med et passende varsel indsættes en bestemmelse herom. Vi har derudover fået oplyst, at ejendommene i både Næsted og i Hyllinge-Menstrup er pålagt tilslutnings- og/eller forblivelsespligt. Det er på den baggrund vores vurdering, at aftalerne med varmeforbrugerne kan overdrages til Fjernvarme A/S, og at fjernvarmeforbrugerne ikke kan anvende omstruktureringen som grundlag for at komme ud af aftaleforholdet, herunder uden at betale udtrædelsesgodtgørelse. 3. Selskabsretlige forhold Næstved Varmeværk A.m.b.a. og Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. er selskaber med begrænset ansvar, der driver kollektiv varmeforsyningsvirksomhed omfattet af lov om varmeforsyning. Idet vi lægger til grund, at selskabernes årsregnskaber og vedtægter er offentligt tilgængelige, er selskaberne dermed, på nær kapitel 1, 2 og 7, undtaget fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 1 Lovgivningen indeholder ikke hjemmel til at gennemføre en fusion i form af en universalsuccession mellem to andelsselskaber med begrænset ansvar, der ikke er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Ligeledes indeholder vedtægterne for Næstved Varmeværk A.m.b.a. og Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. ikke særlige bestemmelser om fusion. 2 Den efter vores vurdering korrekte fremgangsmåde i forhold til sammenlægningen vil herefter være, at det ophørende selskab (Næstved Varmeværk A.m.b.a.) træffer beslutning om selskabets opløsning i henhold til vedtægternes bestemmelser herom samt at selskabets virksomhed som en del af opløsningen overdrages til det fortsættende selskab (Hyllinge- Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.) med henblik på aktivitetens videreførelse. Det fremgår af 10, stk. 3 i vedtægterne for Næstved Varmeværk A.m.b.a., at et eventuelt overskud ved en opløsning af selskabet skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. I den juridiske teori argumenteres der imidlertid for, at en beslutning om fusion i såvel det ophørende som det fortsættende selskab må kunne træffes efter reglerne om vedtægts- 1 Jf. 3 i bekendtgørelse nr af 11. oktober 2006 om undtagelse af visse virksomheder fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 2 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder indeholder i 21a en specifik hjemmel til at gennemføre en fusion (universalsuccession) imellem 2 to virksomheder med begrænset ansvar omfattet af loven.

5 5/17 ændringer, når de to selskaber har samme formål, således at kravene om gyldig opløsningsbeslutning ikke behøver at blive iagttaget i det ophørende selskab. 3 Uanset valget af fremgangsmåde anbefaler vi, at der til grund for beslutningerne i begge selskaber udarbejdes en fusionsoverenskomst (fusionsplan), hvor der tages stilling til vilkårene for overførslen af det ophørende selskabs aktiver og passiver, vilkårene for indtrædelsen af det ophørende selskabs andelshavere i det fortsættende selskab, navn, ledelse- og afstemningsforhold samt nødvendige ændringer af vedtægterne. 4 Fusionsplanen bør tillige indeholde den nærmere proces og vikårene for den forud for fusionen påtænkte stiftelse af et aktieselskab ved apportindskud af Næstved Varmeværk A.m.b.a. s varmedistributionsaktiviteter samt den efter overdragelsen tilsvarende tilførsel af det tidligere Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. s varmedistributionsaktiviteter. Det følger af 10, stk. 1 i vedtægterne for Næstved Varmeværk A.m.b.a., at beslutning om selskabets opløsning skal vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Beslutningen skal således træffes af andelshaverne på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret, og med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes 6, stk. 14. Falder forslaget som følge af for få fremmødte skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling til afholdelse senest 4 uger efter med henblik på en ny afstemning. Forslaget kan på denne generalforsamling vedtages med simpelt flertal uden hensyn til det repræsenterede antal stemmer. Tilsvarende bestemmelser gælder for ændring af vedtægterne i Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. 5 Vedtagelsen af fusionsoverenskomsten og ændringen af vedtægterne vil derfor skulle træffes af andelshaverne på en generalforsamling. 3 Erik Hørlyck argumenterer på side 256 i Dansk Andelsret, 3. udgave, 2000 for, at fusionsbeslutningen i såvel det ophørende som det fortsættende selskab må kunne træffes efter reglerne om vedtægtsændringer, når de to selskaber har samme formål, således at kravene om gyldig opløsningsbeslutning ikke behøver at blive iagttaget i det ophørende selskab. Erik Hørlycks tilgang er således at andelshaverne automatisk følger med over i et fortsættende, hvis de ikke gør indsigelser herimod, samt at beslutningen om fusion. 4 Vi har i den forbindelse konstateret, at andelshavernes hæftelse i de to selskaber er forskellig, idet andelshaverne i Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. overfor tredjemand hæfter for selskabets forpligtelser med kr., der kan gøres gældende af selskabet. Andelshaverne i Næstved Varmeværk A.m.b.a. hæfter ikke for selskabets gæld overfor tredjemand. 5 Tilsvarende bestemmelser gælder for ændring af vedtægterne i Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

6 6/17 Derudover skal vedtægtsændringer hos både Næstved Varmeværk A.m.b.a. og Hyllinge- Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. godkendes af kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune, så længe kommunen har stillet garanti for selskabernes respektive gæld. Vi har i gennemgangen af vedtægterne konstateret, at andelshavernes hæftelse i de to selskaber er forskellig, idet andelshaverne i Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. overfor tredjemand hæfter for selskabets forpligtelser med kr., der kan gøres gældende af selskabet. Andelshaverne i Næstved Varmeværk A.m.b.a. hæfter ikke for selskabets gæld overfor tredjemand. Der vil derfor være behov for en ændring af vedtægterne for Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. i forbindelse med indtrædelsen af Næstved Varmeværk A.m.b.a. s andelshavere. Det bemærkes, at ingen andelshaver har pligt til at følge med eller forblive andelshaver i det fortsættende selskab. Andelshaverne i det ophørende selskab kan derfor vælge at udtræde på almindelige udtrædelsesvilkår, hvis beslutningen om opløsning og sammenlægningen gennemføres. Overdragelsen af virksomheden til Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. medfører et debitorskifte i forhold til Næstved Varmeværk A.m.b.a. s kreditorer. Indhentelse af samtykke vil imidlertid allerede være nødvendig i forbindelse med, at aktiviteten i Næstved Varmeværk A.m.b.a. på nær medarbejderne skydes ind i det nystiftede aktieselskab (Fjernvarme A/S). 6 Det bemærkes, at der i forbindelse med etableringen af Fjernvarme A/S ved indskud af aktiviteten i Næstved Varmeværk A.m.b.a. vil skulle tages stilling til eventuelle konsekvenser i forhold til tinglysningsafgift. 4. Regulatoriske forhold 4.1 Organisatoriske krav til el- og varmeforsyning Hverken varmeforsyningsloven eller elforsyningsloven indeholder bestemmelser, som er til hinder for sammenlægningen og den påtænkte struktur. 6 Hvis intet andet fremgår af kontraktforholdet kan debitorskifte kun ske med kreditors samtykke. For at undgå risiko for, at kreditorerne eventuelt forlanger betaling i forbindelse med overdragelsen, bør der forud for fusionen søges indhentet samtykke til gældens overførsel til det fortsættende selskab. Der skal tages særskilt stilling til eventuelle ejerskiftebestemmelser for så vidt angår eventuel pantegæld i fast ejendom.

7 7/17 Varmeforsyningsloven indeholder imidlertid krav om, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i Fjernvarme A/S (som ejer anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp) skal vælges af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet virksomhedens anlæg, eller af kommunalbestyrelsen. Indflydelseskravet anses for opfyldt, hvis flertallet af medlemmerne i bestyrelsen for Fjernvarme A.m.b.a. er valgt eller udpeget af forbrugerne/kommunen og denne bestyrelse direkte eller indirekte vælger Fjernvarme A/S bestyrelse. Indflydelseskravet kan i den forbindelse tillige opfyldes, ved at bestyrelsen i Fjernvarme A.m.b.a. udpeges af et repræsentantskab, der er valgt af andelshaverne i forsyningsområdet. Forbrugerindflydelseskravene er således ikke til hinder for sammenlægningen og den påtænkte struktur, men kravene skal opfyldes i forbindelse med udarbejdelsen af vedtægterne for Fjernvarme A.m.b.a. og Fjernvarme A/S. 4.2 Prisfastsættelse af varmen prisdifferentiering og prisharmonisering Det følger af Deloittes oplæg til struktur, at der i forbindelse med sammenlægningen planlægges etableret en transmissionsledning mellem de to forsyningsområder i Næstved og Hyllinge-Menstrup. Det er tanken at opkræve et investeringsbidrag på ca. 13,5 mio.kr. fra forbrugerne i Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. s forsyningsområde. Vi har derudover fået oplyst, at kunderne i de to forsyningsområder bortset fra investeringsbidraget skal have ens varmepriser. Den fremtidige prisfastsættelse indeholder således både et element af prisdifferentiering og prisharmonisering Prisdifferentieringen Det følger af varmeforsyningslovens 20, stk. 5, at kollektive varmeforsyningsanlæg (dvs. bl.a. Fjernvarme A/S) kan fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områder. Det følger af forarbejderne 7 til bestemmelsen og af energimyndighedernes praksis, 8 at der efter bestemmelsen er adgang til at differentiere priserne mellem forskellige forbrugere, i 7 Bestemmelsen om prisdifferentiering blev indsat som 27, stk. 2, i varmeforsyningsloven ved lov nr. 308 af 9. juni Ved lov nr. 451 af 31. maj 2000 blev ordlyden af bestemmelsen om prisdifferentiering ændret til den nugældende ordlyd, herunder med indsættelsen af bestemmelsens 2. pkt. 8 Jf. bl.a. Konkurrenceankenævnets kendelse af , Energiklagenævnets afgørelse af 24. august 2007, Energitilsynets notat af 15. december 2008 og Energitilsynets tilkendegivelse af 29. november 2010.

8 8/17 det omfang prisdifferentieringen sker efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier og på grundlag af rimelige driftsøkonomiske principper. Disse betingelser indebærer, at prisdifferentieringen skal ske på grundlag af forbrugernes omkostnings- og aftageprofil, og at der skal anføres saglige økonomiske begrundelser for prisdifferentieringen. Der skal således være en saglig økonomisk begrundelse for, at visse kunder betaler en højere/lavere varmepris end andre. Idet transmissionsledningen efter det oplyste primært etableres for at forsyne forbrugerne i Hyllinge-Menstrup med varme fra Næsted for dermed at give lavere og mere stabile varmepriser i Hyllinge-Menstrup, er det vores vurdering, at prisdifferentieringen er lovlig, og at investeringsbidraget lovligt kan opkræves som påtænkt. Under den forudsætning er investeringsbidraget således et pristillæg for forbrugerne i Hyllinge-Menstrup, som skal sikre, at forbrugerne i Næstved ikke belastes økonomisk af sammenlægningen og af etableringen af transmissionsledningen. Dermed er prisdifferentieringen mellem de to brugergrupper i henholdsvis Næstved og Hyllinge-Menstrup baseret på objektive og ikke-diskriminerende kriterier og på grundlag af rimelige driftsøkonomiske principper. Det er på den baggrund vores vurdering, at opkrævningen af investeringsbidraget alene hos forbrugerne i Hylinge-Menstrup er lovlig Prisharmoniseringen I Energitilsynets notat af 15. december 2008 om Problemstillinger vedrørende prisharmonisering og prisdifferentiering i relation til fusioner og opkøb er det lagt til grund, at det er den samlede virksomhed, der skal hvile-i-sig-selv, uanset om virksomheden består af et eller flere tekniske anlæg. I notatet har Energitilsynet desuden lagt til grund, at det retlige udgangspunkt i varmeforsyningsloven er, at kundegrupper, der tilhører samme forsyningsvirksomhed, afregnes på lige vilkår, og at varmeforsyningsloven ikke fastlægger en generel pligt (men alene en ret) for virksomhederne til at prisdifferentiere, jf. varmeforsyningslovens 20, stk Hvis forbrugerne i Næsted omvendt vil opnå lavere varmepriser ved, at der etableres en transmissionsledning og transmitteres varme fra Hyllinge-Menstrup til Næstved, er det tvivlsomt, om prisdifferentieringen er (fuldt ud) lovlig. Det skal således sikres, at investeringsbidraget fordeles mellem forbrugerne i forhold til de fordele, de opnår ved etableringen af transmissionsledningen, således at der er en omkostningsmæssig begrundelse for opkrævningen. Hvis det ikke er tilfældet, kan opkrævningen af investeringsbidraget hos forbrugerne i Hyllinge- Menstrup være diskriminerende overfor disse.

9 9/17 Udgangspunktet for Fjernvarme A/S prisfastsættelse er derfor, at der skal tilstræbes en tarifering, hvor den enkelte forbruger skal betale en forholdsmæssig andel af Fjernvarme A/S samlede nødvendige omkostninger. Prisharmoniseringen er derfor som udgangspunkt i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Energitilsynet kan imidlertid påse, om prisharmoniseringen konkret er rimelig, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. I praksis har Energitilsynet påset, om en prisharmonisering i udpræget grad medfører, at varmepriserne til de enkelte distributionsnets kunder ikke er kostægte. Hvis det er tilfældet for Fjernvarme A/S varmepriser til forbrugerne i henholdsvis Næstved og Hyllinge-Menstrup, er der en risiko for, at prisharmoniseringen vil blive tilsidesat som urimelig, med mindre prisharmoniseringen indføres over en årrække. 10 Praksis vedrører dog situationer, hvor de enkelte anlæg ikke var forbundet med hinanden og finder derfor formentlig alene anvendelse indtil transmissionsledningen mellem Næstved og Hyllinge-Menstrup er etableret. Sammenfattende har Fjernvarme A/S derfor alene en pligt til at foretage prisdifferentiering, hvis der er væsentlig forskel på varmeprisen (omkostningerne ved varmeleverancerne) i Næstved og i Hyllinge-Menstrup, og i givet fald kun indtil transmissionsledningen er etableret. Vi har fået oplyst, at der ikke er nogen væsentlig gæld, et højt afskrivningsgrundlag eller en underdækning i Hyllinge-Menstrup, som kommer til at belaste varmeforbrugerne i Næstved i forbindelse med en prisharmonisering. På den baggrund er det vores vurdering, at varmeforsyningsloven ikke er til hinder for, at varmepriserne i de to forsyningsområder harmoniseres i forbindelse med sammenlægningen (bortset fra investeringsbidrag i transmissionsledning, som alene skal betales af forbrugerne i Hyllinge-Menstrup). 4.3 Prisfastsættelse af varmen forbud mod stigende varmepriser Det følger af varmeforsyningslovens 20, stk. 7, at det vederlag, som betales ved hel eller delvis overdragelse af varmeforsyningsanlæg, hverken direkte eller indirekte må føre til, at priserne for ydelser fra anlægget bliver højere, end de kunne være blevet, såfremt overdragelsen ikke havde fundet sted, herunder som følge af indregning af forøgede udgifter til 10 Jf. Energitilsynets afgørelser af 29. januar 2001 og 21. december 2009 om Aalborg og Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2007 om Nyborg.

10 10/17 finansiering ved fremmedkapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital. Bestemmelsen indebærer, at et anlæg efter erhvervelsen af et andet anlæg som udgangspunkt ikke kan indregne forrentning og afskrivning af den del af købesummen, som måtte overstige anlæggets varmeprismæssigt nedskrevne værdi. Bestemmelsen er således alene relevant, hvis der i forbindelse med sammenlægningen af Næstved Varmeværk A.m.b.a. og Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. eller ved etableringen af den efterfølgende struktur sker betaling af et vederlag, som overstiger de varmeprismæssigt nedskrevne anlægsværdier. 4.4 Prisfastsættelse af varmen indregning af elindtægter og elomkostninger Efter varmeforsyningslovens 20 må prisen for varme fra Fjernvarme A.m.b.a. s kraftvarmeanlæg ikke overstige den omkostningsbestemte varmepris. Varmeprisen skal på den baggrund fastsættes ved at foretage en fordeling af værkernes omkostninger mellem varmeproduktionen og elproduktionen. Dette følger af elforsyningslovens 75, stk. 2, som bestemmer, at Ejere af kraftvarmeproduktionsanlæg må ved fastsættelsen af priser og leveringsbetingelser for fjernvarme ikke udnytte deres stilling til at fordele deres omkostninger på en måde, der må anses for urimelig for fjernvarmeforbrugerne. Der gælder ikke for naturgasbaserede kraftvarmeværker et økonomisk hvile-i-sig-selv princip for værket som sådan. Der er derfor ikke noget til hinder for, at værkerne opnår overeller underskud på elproduktionen. Hvis Fjernvarme A.m.b.a. s elproduktion drives kommercielt med mulighed for at opnå overskud, kan et eventuelt underskud på elproduktionen imidlertid ikke efterfølgende indregnes i varmepriserne. El-produktion forhindrer dog ikke, at Fjernvarme A.m.b.a. s kraftvarmeanlæg kan drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Energitilsynet tillader således, at de kollektive varmeforsyningsanlæg, der producerer varme sammen med el, kan udelade at lave en regnskabsmæssig adskillelse mellem disse to ydelser, under forudsætning af, at hele anlægget hviler i sig selv. Det antages imidlertid, at det kræver en tilladelse fra Energitilsynet alene at føre ét regnskab for begge ydelser.

11 11/17 Hvis Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. allerede har en sådan tilladelse, vil den imidlertid fortsat være gældende for Fjernvarme A.m.b.a. Prisfastsættelsen skal derudover afspejles i varmeaftalen mellem Fjernvarme A.m.b.a. og Fjernvarme A/S. 4.5 Prisfastsættelse af varmen indregning af skat i varmepriserne Skat kan som udgangspunkt ikke indregnes i varmeprisen som en nødvendig omkostning. Det følger af Energitilsynets tilkendegivelse af 25. januar Der kan dog være konkrete omstændigheder, der gør, at skatten alligevel kan indregnes. Energitilsynet opdeler ved vurderingen heraf årsagen til skattebetalingen i to tilfælde: Gruppe A: Gruppe B: Omkostninger og indtægter indgår på forskellige tidspunkter (tidsforskydninger fx en overdækning, der betragtes som et overskud; dvs. midlertidige forskelle for tidsmæssige forskydninger). 11 Omkostninger og indtægter behandles på forskellig måde i opgørelserne (fx en omkostning, der må indregnes i varmeprisen, men som samtidig udløser skattepligt; dvs. permanente forskelle for omkostninger uden fradragsret). 12 For begge grupper er udgangspunktet, at skattebetalinger ikke er en omkostning, der kan indregnes i varmeprisen. For begge grupper gælder også, at fravigelser fra udgangspunktet kun kan ske ved konkret stillingtagen til fremlagt dokumentation. Ved en konkret stillingtagen vil Energitilsynet for så vidt angår gruppe A bl.a. lægge vægt på, om omkostningen til skattebetaling er opstået alene som følge af en tidsmæssig for- 11 Gruppe A omfatter tilfælde, hvor den skattepligtige indkomst svarer til det regnskabsmæssige resultat fx i tilfælde af overdækning på varmeregnskabet det ene år, som bliver selvangivet af selskabet. Gruppen omfatter endvidere tilfælde, hvor den skattepligtige indkomst ikke svarer til det regnskabsmæssige resultat, som fx hvor den skattemæssige afskrivning er større end den regnskabsmæssige, eller hvor et underskud refunderes som følge af koncernsambeskatning. 12 Gruppe B omfatter tilfælde, hvor der opstår omkostninger, som ikke er fradragsberettigede pga. forskellige indkomstopgørelser skattemæssigt og varmeregnskabsmæssigt. Det kan fx være salg af fast ejendom eller repræsentationsudgifter. Forskellene kan medføre, at selskabet varmemæssigt hviler i sig selv, mens der er et skattemæssigt over- eller underskud. Disse forskelle er permanente.

12 12/17 skydning, at virksomheden har tilrettelagt sit skatteregnskab under hensyn til at opnå en effektiv varmepris, og at skatteomkostningen ikke modsvares af en indtægt. 13 Ved en konkret stillingtagen vil Energitilsynet for så vidt angår gruppe B bl.a. lægge vægt på, at den indtægt, der udløser skattepligten, anvendes til dækning af en indregningsberettiget omkostning, som ikke kan sidestilles med en indtægt for selskabet eller selskabets ejer. I konkrete tilfælde kan der således undtages fra udgangspunktet. Vi vil på den baggrund anbefale, at spørgsmålet drøftes med Energitilsynet, således at det sikres, at de skattebetalinger, der udløses i forbindelse med sammenlægningen mv., kan indregnes i varmepriserne. 4.6 Koncerninterne aftaler Varmeforsyningsloven er som anført i pkt. 3.1 ovenfor ikke til hinder for sammenlægningen og den påtænkte struktur. Følgelig er varmeforsyningsloven heller ikke til hinder for, at der indgås koncerninterne aftaler mellem Fjernvarme A.m.b.a. og Fjernvarme A/S, herunder vedrørende leverancer af varme og service/management, jf. nærmere nedenfor i pkt Prisen for den koncerninterne varmeaftale skal i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 20 fastsættes til den laveste af den omkostningsbestemte pris og Fjernvarme A/S substitutionspris. Prisfastsættelsen i de øvrige koncerninterne aftaler (drifts- og managementaftaler) er ikke som sådan reguleret i varmeforsyningsloven. Da Fjernvarme A/S kun kan indregne nødvendige omkostninger i sine varmepriser overfor varmeforbrugerne, bør prisfastsættelsen imidlertid fastsættes med udgangspunkt heri. For Fjernvarme A/S er det således væsentligt, at omkostningerne til de administrative ydelser er rimelige og nødvendige og dermed kan indregnes i varmeprisen. Energitilsynet fører tilsyn hermed. 13 Det følger således, af tilkendegivelsen, at "det er sekretariatets vurdering, at i det omfang, at en skattepligt blot giver regnskabsmæssige reguleringer, er der ikke grundlag i varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2, eller reguleringer udstedt med hjemmel heri, til at betragte sådanne reguleringer som nødvendige omkostninger. Disse skattemæssige reguleringer bør derfor kun afspejles i skatteregnskabet og ikke i regnskaber aflagt med hjemmel i varmeforsyningsloven. I det omfang, der er tale om faktiske skattebetalinger på selvangivelsens girokort eller tilbagebetaling af skat, kan sekretariatet ikke udelukke, at beløbene bør betragtes som nødvendige omkostninger. Det vil være tilfældet, hvis selskabet over for Energitilsynet kan påvise, at selskabet ikke har kunnet undgå den omkostning ved at tilrettelægge sit skattemæssige regnskab anderledes, herunder at det skattemæssige overskud ikke skyldes en tidligere udnyttelse af underskud i andre koncernselskaber."

13 13/17 Det følger i den forbindelse af Energiklagenævnets og Energitilsynets praksis, 14 at koncerninterne aftaler skal være gennemskuelige. Ydelserne i aftalen og prisen for disse skal derfor være specificeret på en sådan måde, at det kan gennemskues, hvilke ydelser der er tale om, og hvad der betales for disse. Prisfastsættelsen kan således ikke ske alene på grundlag af standardbeløb (fordelingsnøgler), men skal ske på grundlag af Fjernvarme A/S faktiske brug af ydelserne. Der kan imidlertid indgå et skøn, herunder ved fastlæggelsen af overheads i forbindelse med fordelingen af indirekte omkostninger, så længe dette ikke er vilkårligt. Prisen skal som udgangspunkt fastsættes på markedsvilkår og uden udnyttelse af en særlig begunstiget stilling. Prisfastsættelsen kan dog ikke i det hele være markedsbestemt, men må også baseres på de omkostninger, der er forbundet med at levere ydelsen, og ved opgørelsen af disse, kan der indgå et skøn. Energitilsynet stiller i den forbindelse krav om dokumentation af nødvendigheden af omkostninger i henhold til koncerninterne aftaler. Energitilsynet har i sin tilkendegivelse af 26. juni 2012 udtalt, at dokumentationen af, om en omkostning er nødvendig, kan ske på flere måder, herunder ved timeregistrering, registrering af omfanget af de faktisk leverede ydelser, indhentelse af tilbud fra eksterne leverandører af de pågældende ydelser, ekstern revisionsmæssig kontrol mv. Fjernvarme A/S og Fjernvarme A.m.b.a. skal tage højde for ovennævnte i forbindelse med udarbejdelsen af de koncerninterne aftaler. 4.7 Fjernvarme A.m.b.a. s sideordnede aktiviteter Varmeforsyningsloven er ikke til hinder for, at Fjernvarme A.m.b.a. varetager sideordnede aktiviteter i form af drift og management af Fjernvarme A/S. Energitilsynet har imidlertid udtalt, at den sideordnede aktivitet ikke må belaste hovedaktiviteten (varmeproduktionen) økonomisk, at de økonomiske forhold skal være gennemskuelige, at der skal være regnskabsmæssig adskillelse mellem hovedaktiviteten og den sideordnede aktivitet samt at eventuelle udgifter, som fjernvarmeforsyningsvirksomheden har i forbindelse med, at den sideordnede aktivitet bliver udført, skal dækkes ved indtægter fra den sideordnede aktivitet. 14 Energitilsynets afgørelse af 25. april 2006, Energitilsynets afgørelse af 13. december 2004, Energitilsynets tilkendegivelse af 22. juni 2009, Energitilsynets tilkendegivelse af 26. juni 2012, Energiklagenævnets afgørelse af 20. april 2004, Energiklagenævnets afgørelse af 7. marts 2011.

14 14/17 Endvidere gælder, at indtægter og udgifter ved sideordnede aktiviteter skal anmeldes i forbindelse med fjernvarmevirksomhedens anmeldelse af budget og priseftervisning. Det er på den baggrund væsentligt, at prisfastsættelsen i de koncerninterne aftaler giver Fjernvarme A.m.b.a. omkostningsdækning, idet et eventuelt underskud ikke kan indregnes i varmeprisen. 4.8 Øvrige regulatoriske forhold Det følger af varmeforsyningslovens 23f, stk. 2, at Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre, skal den eller de kommuner, hvori anlægget er beliggende, tilbydes at købe anlægget til markedspris. Forkøbsretten finder tilsvarende anvendelse ved afståelse af ejerandele i et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp eller af ejerandele i virksomheder, der ejer sådanne fremføringsanlæg. Da der er tale om en selskabsmæssig omstrukturering, som ikke indebærer en afståelse til andre end forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det samlede anlæg, er det vores vurdering, at sammenlægningen og etableringen af den påtænkte struktur ikke indebærer, at der udløses en forkøbsret for Næstved Kommune. Vi bemærker i den forbindelse, at indirekte ejerskab efter Energitilsynets praksis er tilstrækkeligt. Overdragelsen af distributionsanlægget til Fjernvarme A/S, som kun indirekte er ejet af forbrugerne (gennem Fjernvarme A.m.b.a.), er derfor tilstrækkeligt til, at der ikke udløses forkøbsret efter varmeforsyningslovens 23f. 15 I relation til sammenlægningen og etableringen af den påtænkte struktur skal Næstved Varmeværk A.m.b.a. endvidere være opmærksom på, at såvel Fjernvarme A.m.b.a. som Fjernvarme A/S skal indsende prisanmeldelser (budgetter og priseftervisninger) til Energitilsynet Energitilsynet har i tilkendegivelse af 30. maj 2011 udtalt, at salget af et privatejet fremføringsanlæg til et 100 % kommunalt ejet selskab ikke udløser forkøbsret for forbrugerne. 16 Forpligtelsen hertil følger af anmeldelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 394/2009 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter)

15 15/17 Begge virksomheder skal desuden betale et beløb til dækning af Energitilsynets og Ankenævnet på energiområdets omkostninger. Beløbet udgør 147,22 pr. TJ varme leveret ab værk, korrigeret for graddage. 17 Endelig bemærker vi for en ordens skyld, at transmissionsledningen, der skal forbinde Næstved med Hyllinge-Menstrup, skal godkendes i medfør af projektbekendtgørelsen. 18 Hvis der forud for godkendelsen af transmissionsledningen etableres et biomassebaseret varmeproduktionsanlæg i Næstved, og dette anlæg maksimalt skal levere MWh årligt til Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker, er det ikke er en forudsætning for godkendelsen af transmissionsledningen, at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt. 5. Aftaleforhold 5.1 Udbudspligt koncerninterne aftaler Fjernvarme A.m.b.a. og Fjernvarme A/S vil være omfattet af reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet. 19 Det følger heraf, at de som udgangspunkt skal udbyde alle kontrakter, forudsat disse overstiger tærskelværdien. Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 23 indeholder imidlertid en undtagelse vedrørende koncerninterne aftaler mellem to forsyningsvirksomheder. 20 Det er en forudsætning for at anvende artikel 23, at mindst 80 % af den gennemsnitlige omsætning af varer hhv. tjenesteydelser (opgørelsen foretages særskilt for varer og tjenesteydelser), som den tilknyttede virksomhed har haft i løbet af de seneste tre år, hidrører fra leveringen til de virksomheder, den er tilknyttet. I tilfælde som det foreliggende, hvor ingen af virksomhederne har eksisteret de seneste tre år, er det tilstrækkeligt, at det kan påvises som sandsynligt, at de nævnte omsætningsandele kan realiseres, især i form af fremskrivning af aktiviteter. 17 Jf. varmeforsyningslovens 23c og bekendtgørelse nr. 837/2013 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsyning. 18 Bekendtgørelse nr. 374/2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 19 Fjernvarme A.m.b.a. og Fjernvarme A/S er derimod ikke omfattet af reglerne i udbudsdirektivet. 20 Allerede fordi begge virksomheder er i besiddelse af en godkendelse efter 4 i varmeforsyningsloven, er der tale om ordregivere i forsyningsvirksomhedsdirektivets forstand, jf. artikel 2, stk. 2, litra b, jf. stk. 3, jf. bilag 1. Det er endvidere klart, at virksomhederne udøver forsyningsvirksomhed, jf. direktivets artikel 3, stk. 1, litra a og b. Det er herefter ikke nødvendigt at vurdere, om virksomhederne tillige er offentligretlige organer eller offentlige virksomheder.

16 16/17 Vi lægger til grund, at Fjernvarme A/S ikke skal sælge hverken varer (el og varme) eller tjenesteydelser til andre end Fjernvarme A.m.b.a. i et omfang, så omsætningen med Fjernvarme A.m.b.a. bliver lavere end 80 %. På den baggrund er det vores vurdering, at aftalerne mellem Fjernvarme A/S og Fjernvarme A.m.b.a. er fritaget for udbudspligt i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel Øvrige aftaleforhold I forbindelse med sammenlægningen og etableringen af den påtænkte struktur skal de eksisterende aftaler med varmeforbrugerne overdrages fra Næstved Varmeværk A.m.b.a. og Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. til det nye Fjernvarme A/S. En sådan overdragelse forudsætter enten, at der er hjemmel i aftalerne til at disse overdrages, at varmeforbrugerne meddeler samtykke hertil eller at der er tilslutnings- og forblivelsespligt. Der ses ikke at være hjemmel i aftalerne til, at disse overdrages uden indhentelse af samtykke. Såvel Næstved Varmeværk A.m.b.a. som Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. er imidlertid berettiget til at foretage ændringer i værkernes almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Der kan derfor med et passende varsel (på 3 måneder) indsættes en bestemmelse herom. Der skal i givet fald gives meddelelse til fjernvarmeforbrugerne om ændringen, og ændringen skal anmeldes til Energitilsynet. Vi har derudover fået oplyst, at ejendommene i Næsted er pålagt tilslutnings- og forblivelsespligt, og ejendommene i Hyllinge-Menstrup er pålagt forblivelsespligt. Pålæggene herom indebærer, at forbrugerne er forpligtet til at betale bidrag til anlæggene. Denne forpligtelse gælder efter vores vurdering uanset om anlæggene ejes af de nuværende A.m.b.a. er eller af Fjernvarme A/S. Vi bemærker herved, at pålæggene vedrører tilslutning til fjernvarme/kollektiv forsyning, og derfor uanset den konkrete formulering må kunne håndhæves også efter overdragelsen af distributionsanlæggene til Fjernvarme A/S. Dette underbygges af, at forsyningsselskab er defineret generelt i tilslutningsbekendtgørelsen, 21 således at et pålæg om tilslutnings- og forblivelsespligt ikke medfører rettigheder for et konkret selskab. Det er på den baggrund vores vurdering, at aftalerne med varmeforbrugerne kan overdrages til Fjernvarme A/S, og at fjernvarmeforbrugerne ikke kan anvende omstruktureringen 21 Forsyningsselskab er defineret som En virksomhed, der driver et kollektivt varmeforsyningsanlæg omfattet af varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 1 og 2, eller et distributionsselskab omfattet af naturgasforsyningslovens 6, nr. 4.. Jf. bekendtgørelse 690/2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (med senere ændringer).

17 17/17 som grundlag for at komme ud af aftaleforholdet, herunder uden at betale udtrædelsesgodtgørelse. Vi bemærker derudover, at det skal vurderes om der er hjemmel til at overdrage Næstved Varmeværk A.m.b.a. s og Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. s øvrige aftaler, herunder med leverandører, eller om der skal indhentes samtykke hertil. Per Hemmer Agnete Nordentoft

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende:

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby UDKAST Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com J.nr. 011286-0012 ano/jhp Sekretær Jette Rohde Pedersen

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - juridiske rammer og overvejelser. www.energiogmiljo.dk

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - juridiske rammer og overvejelser. www.energiogmiljo.dk Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - juridiske rammer og overvejelser 1 Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren Det vil jeg tale om Hvad er en fusion? Juridiske rammer og overvejelser ved

Læs mere

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser. www.energiogmiljo.dk

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser. www.energiogmiljo.dk Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser 1 Samarbejder og fusion i fjernvarmesektoren Det vil jeg tale om Juridiske overvejelser ved øget samarbejde og fusion

Læs mere

MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE. Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme

MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE. Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme bvf@danskfjernvarme.dk KONSOLIDERING I FJERNVARMESEKTOREN Den politiske aftale om regulering

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017 Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017 Forklaring til foreslåede vedtægtsændringer Bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. har stillet forslag om ændring af vedtægterne. Ændringerne

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

26. november 2014. Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet

26. november 2014. Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet 26. november 2014 Ankenævnet på Energiområdet Nyt fra nævnet 1 Emner 1. Lidt om nævnet/sekretariatet 2. Nye afgørelser fra nævnet a. Udtrædelsesgodtgørelse Betingelser for opkrævning b. Anmeldelse af priser

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Energitilsynets rolle

Energitilsynets rolle Energitilsynet Energicenter Varme Energitilsynets rolle v/ Kamma Holm Jonassen, kontorchef Disposition Rollefordeling mellem Energistyrelsen og Energitilsynet Tilkendegivelse eller afgørelse Prisdifferentiering

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk for Kibæk Varmeværk A.m.b.a Kibæk Varmeværk Indholdsfortegnelse 1 Navn og Hjemsted... 2 2 Formål og forsyningsområde... 2 3 Andelshavere / varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og

Læs mere

7. og 8. oktober Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet

7. og 8. oktober Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet 7. og 8. oktober 2015 Ankenævnet på Energiområdet Nyt fra nævnet 1 Emner 1. Lidt om nævnet/sekretariatet 2. Nye afgørelser fra nævnet a. Udtrædelsesgodtgørelse Betingelser for opkrævning b. Anmeldelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Energi Vegger A.m.b.a. Vedtægter

Energi Vegger A.m.b.a. Vedtægter Energi Vegger A.m.b.a Vedtægter INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE VEDTÆGTER... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energitilsynet Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 7. og 8. oktober 2015 Marianne Larsson Spørgsmål: MEL@energitilsynet.dk Prisdifferentiering vfl. 20, stk. 5: Hanne Lundgaard og Christian Meyer Prisdifferentiering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Karup Varmeværk. Vedtægter. November Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Karup Varmeværk A.m.b.a..

Karup Varmeværk. Vedtægter. November Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Karup Varmeværk A.m.b.a.. Karup Varmeværk Vedtægter November 2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Karup Varmeværk A.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. 1 NAVN OG HJEMSTED. 1.1 Selskabets navn er Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE. 2.1 Selskabets

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet

Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 14. januar 2016 Marianne Larsson Spørgsmål: MEL@energitilsynet.dk Over/underdækninger: Hanne Lundgaard og Christian Meyer - Skal afslides i følgende

Læs mere

FJERNVARME. Vedtægter for Skårup Fjernvarme a.m.b.a

FJERNVARME. Vedtægter for Skårup Fjernvarme a.m.b.a FJERNVARME Vedtægter for Skårup Fjernvarme a.m.b.a Skårup Fjernvarme Traverskiftet 1 5881 Skårup Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk www.skaarup-fjernvarme.dk Vedtægter side

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dall Villaby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre.

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted. Selskabets navn er GLYNGØRE FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Glyngøre, Skive kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Indholdsfortegnelse Paragraf Side 1. Navn og hjemsted 2 2. Formål og forsyningsområde 2 3. Andelshavere 2 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 3 5. Udtrædelsesvilkår

Læs mere

Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger Indledning Virksomheder omfattet af 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (BEK nr. 816 af 21. juni 2017) skal årligt,

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indhold Indledning... 2 Navn og hjemsted... 3 Formål og forsyningsområde... 4 Andelshavere/varmeaftagere... 5 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 6 Udtrædelsesvilkår...

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Marielyst Vandværk Gældende fra 28. juli 2012 Vedtægter for Marielyst Vandværk 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 20. april 1936, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1. Navn og hjemsted: 1.1. Selskabets navn er Sydfalster Varmeværk A.m.b.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Guldborgsund Kommune. Formål og forsyningsområde: 2. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere og

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvidbjerg Fjernvarme a.m.b.a 1.2 Selskabets hjemsted er Struer Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Vedtægter. Mørke Fjernvarme a.m.b.a. Parkvej Mørke Telefon

Vedtægter. Mørke Fjernvarme a.m.b.a. Parkvej Mørke Telefon Vedtægter Mørke Fjernvarme a.m.b.a. Parkvej 10 8544 Mørke Telefon 86 37 72 30 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 4 2 Formål og forsyningsområde... 4 3 Andelshaverne/varmeaftagerne... 4 4 Andelshavernes

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Vedtægter Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Generelle bestemmelser 1. Navnet er Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Grundejerforeningen og vandværket

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vedtægter. Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund

Vedtægter. Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund Vedtægter Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 10-10-2006 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Østergade 21 6310 Broager 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabet navn er Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune. 2 Formål

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL Notat Dato: 17.03.2016 Sagsnr.: 2016-014380 Dok. nr.: 2016-014380-15 Direkte telefon: 9931 9462 Initialer: ARL Aalborg Energi Holding A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Aalborg Varme A/S og Nordjyllandsværket

Læs mere

Til Kommunen samt kontaktpersonen

Til Kommunen samt kontaktpersonen Til Kommunen samt kontaktpersonen Dato: 05-01-2015 Sagsnr.: 15/00048 Sagsbehandler: MLH/NOHM Afd.: Ret og Administration Indberetninger angående kommunens energivirksomheder Efter sædvanlig procedure vil

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egtved i

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egtved i 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Egtved Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere