PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling 2011. - 19. juni 2011"

Transkript

1 PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling juni 2011

2 Indhold 1 IT-projektet Skematisk oversigt over gruppens projektforløb Tre centrale fænomener fra problemområdet Anvendelsesområdet Brug Den endelige model for IT-systemet Brugergrænseaden Programdokumentationen Interessant del af implementationsarbejdet Samarbejdet med brugerne og i projektgruppen Forholdet mellem parterne i projektet Samarbejdet internt i projektgruppen Reeksion over resultat og forløb af IT-projektet Styrker og svagheder ved tilrettelæggelsen af projektforløbet Forslag til forbedringer af processen Diskussion af [Michael Christensen m.., 1998] Artiklens tilgang til systemudviklingen Ligheder og forskelle mellem artiklen og kursuslitteraturen Litteratur 15 A Formål 16 A.1 Systemdenition A.2 Kravspecikation for IT-løsningen B Problemområdet 18 B.1 Struktur B.2 Klasser C Anvendelsesområdet 19 C.1 Brug C.2 Funktioner C.2.1 Specikation af komplekse funktioner C.3 Brugergrænseaden C.3.1 Dialogform C.3.2 Oversigt C.3.3 Eksempler C.4 Den tekniske platform

3 D Anbefalinger 26 D.1 Nytte og realiserbarhed D.2 Strategi D.3 Økonomi E Kvalitetsmål 27 F Teknisk platform 29 F.1 Udstyr F.2 Basisprogrammel F.3 Systemgrænseader F.4 Designsprog G Arkitektur 29 G.1 Komponentarkitektur G.2 Procesarkitektur H Referater 31

4 Terminologi PLO Praktiserende Lægers Organisation 1. Vores kunde i dette projekt. FNUX Fælles Nationalt Udvekslingsformat i XML 2. Ny journal-format standard. IC-10 International Classication of Diseases 3. ICD-10 er et system til klassikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af verdenssundhedsorganisationen WHO. 1 Læs mere om PLO på: 2 Læs mere om FNUX standarten på: 3 Læs mere om IC-10 standarten på: 1

5 1 IT-projektet Nedenstående afsnit handler om projektkursets produkt, et patientjournalsystem vi har udviklet. 1.1 Skematisk oversigt over gruppens projektforløb Herunder ses en grask oversigt over projektets forløb. Da det er svært præcist at angive hvornår eksempeltvis analyse- eller designfasen indledes og endes, er skemaet nedenfor en grov repræsentation af det egentlige forløb. Dog har møder og evalueringer eksakte datomærkninger. Dato Emne Kontakt med kunde indledes Første møde med kunden Andet møde med kunden Analyse Første Første prototypeevaluering med kunden Udvidede brugergrænseade vises og gennemgås med kunden. Design prototype Anden prototype Figur 1: Oversigt over projektets forløb. Udviklingsprocessen har fulgt en rimelig sekventiel strategi; analyse, design og implementation (vist ved færdige protoyper). Analysen overlapper designfasen en smule, idét designfasen naturligt gav anledning til rettelser af analysen. Møder og evalueringer med kunden blev placeret efter behov; enten ved opklarende spørgsmål og kooperativ deltagelse i analysen, eller ved fremvisning af prototyper. 2

6 1.2 Tre centrale fænomener fra problemområdet Herunder beskrives tre centrale fænomener fra problemområdet; læge, patient og journal. Selvom disse ikke udgør det komplette problemområde, er disse de tre helt centrale. Hændelser og adfærd for disse fænomener beskrives også i dette afsnit, idét de er resultatet af analysen af problemområdet, der er foregået før analysen af anvendelsesområdet. Adfærdsmønstre er beskrevet som regulære udtryk jf. [L. Mathiassen m.., 2001] side 93. Læge En læge har et læge-id og en række patienter. Hændelser Tildelt patient Adfærd Adfærd er triviel for læge, idét objektet ikke bemærkelsesværdigt skifter tilstand i systemet. Læge kan tildeles patienter, men vi medtager ikke en læges daglige rutiner i dette system, da fokusområdet er patienters journaler. Patient En patient hører til en eller ere læger, og har en række personlige oplysninger (cprnummer, adresse mv.) og en journal. Hændelser Patient oprettet Patient identiceret Stamoplysninger opdateret Adfærd (Patient oprettet Patient identiceret) + Stamoplysninger opdateret* Journal En journal tilhører en patient, og indholder dennes medicinske historik. Hændelser Journal oprettet Tilføjet indhold Eksporteret til FNUX-format. Adfærd Journal oprettet + Tilføjet indhold* + Eksporteret til FNUX-format* 3

7 1.3 Anvendelsesområdet Systemet skal anvendes af praktiserende læger og deres sekretærer, og skal primært anvendes i den praktiserende læges klinik. I princippet kan systemet dog bruges hvor end det skulle være, så længe klienten er installeret og der er en fungerende internetforbindelse. Analysen af anvendelsesområdet er udført efter en analyse af problemområdet, for at fokusere på det, som brugerne arbejder med, og for derefter at opnå bevidsthed om systemets krav til brug gennem en analyse af anvendelsesområdet. Læger og sekretærer har samme funktionalitet til rådighed i systemet, og er derfor begge repræsenteret under aktøren læger Brug I systemet ndes to aktører; læge, som redigerer i patienters information og deres journaler, og FNUX-parser. FNUX-parseren er en del af IT-systemet, der kan importere og eksportere patientjournaler i journalformatet FNUX. Ved en udvidelse af systemets kernemål, foreslået ved gur I (bilag), udvides aktører til patienter, der kan få vist deres journal i en webbrowser. Nedenfor vises aktørernes brugsmønstre. Læge ˆ Oprette patient ˆ Finde patient ˆ Redigere patientoplysninger ˆ Tilføje indhold til journal ˆ Ændre journalprivilegier FNUX-parser ˆ Importere journall i FNUX-format. ˆ Eksportere journall i FNUX-format. Nedenfor er to brugssmønstre beskrevet ved brugsmønsterspecikation. Det beskrives hvorledes systemet håndterer en læges registreringer af diagnoser på en patients journal, og hvordan en journall i FNUX-format importeres i systemet. Tilføj indhold til journal Tilføjelse af indhold igangsættes af lægen, ved at vedkommende i systemet vælger den funktion, der passer til det indhold, der skal registreres i journal efter, at den patient, hvis journal skal have indhold registreret, er valgt. Lægen bliver af systemet anmodet om, at udfylde en række oplysninger i et skema omkring tilføjelsen, alt efter hvilken er valgt. Efter dette er gjort er journalen opdateret med det nye indhold. Det registreres også, hvilken læge der har tilføjet indhold. Objekter: Journal, Sygdom. Funktioner: Diagnose-registrering, Henvisnings-registrering, Konsultationsregistrering Figur 2: Brugsmønsterspecikation for tilføjelse af indhold til journal 4

8 Importere FNUX-format Importering af journall i FNUX-format kan entet ske ved oprettelsen af en patient, eller ved at vælge funktionen, efter at en patient er valgt. Under alle omstændigheder, er det lægen der vælger at importere en ekstern journall. FNUX-parseren parser indholdet af len, og registrerer journalen under den valgte patient, hvis importen blev udført uden fejl. Ellers giver systemet en fejlmeddelelse. Objekter: Journal, Sygdom, Patient. Funktioner: FNUX-importering Figur 3: Brugsmønsterspecikation for importering af l i FNUX-format 1.4 Den endelige model for IT-systemet Nedenfor listes og beskrives systemets klasser, samt deres forhold. Hændelser og adfærd for de mest interessante kan ndes i afsnit 1.2. Patient Patient har attributterne CPR-nr., navn, adresse og praktiserende læge. CPR-nr. bruges til at identicere patiententen. Læge En læge har et login i form af brugernavn og password, og så har en læge et antal patienter som han/hun har adgang til, og dermed deres journaler. Journal En journal indeholder alle oplysninger om en patients medicinske historik, og tilhører desuden en patient. En patient kan maksimum have én journal, og en journal kan kun tilhøre én patient. Sygdom Sygdom indeholder information omkring en sygdom. Sygdomme identiceres ved en IC- 10 kode, og har dertilhørende specikke informationer. Sygdomme tilhører journaler, og kan optræde ere gange på ere journaler. Struktur Herunder vises klassediagrammet, hvor klassernes forhold imellem ses i associeringsstruktur. Med et fast deneret klassediagram undgås ansvarsinteferens, og udviklingsarbejdet kan trygt fortsættes. Man kunne også have valgt, at lave en 'Ansat'-klasse, hvorfra læge og sekretær kunne nedarve. Da sekretærer og læger i systemet har samme funktionalitet til rådighed, har vi for at holde klassediagrammet simpelt, samlet disse i klassen Læge. 5

9 Læge 0..* 0..* Patient Journal 0..* 0..* Sygdom Figur 4: Klassediagram. En læge kan have ere patienter, og en patient kan have ere læger. En journal kan tilhøre én patient, og en patient kan have max én journal. En sygdom kan tilhøre mange journaler, og en journal kan indeholde mange sygdomme. 1.5 Brugergrænseaden Patientjournalsystemet er et system til håndtering af mange patienters data. Systemet skal ikke bruges til varierende, problemløsende opgaver - men i et større omfang velstrukturerede rutineopgaver; nedskrivning af diagnoser, henvisninger, konsultationer mv. For bedst muligt at designe en brugergrænseade, der passer til de situationer systemet skal bruges til, har vi valgt at lave det udtryk, der er mest eektivt og pålideligt. Designet er ensartet og professionelt, og det graske udtryk er minimalt. I øvrigt benytter implementationen operativsystemets gængse graske brugergrænseades udtryk. Brugergrænseaden er designet ud fra tesen 'ensartedhed fremmer klarhed og forståelighed'. Systemets funktioner forendes i kategoriserede menuer, for at give brugeren øjeblikkeligt overblik over systemets muligheder inden for et givent område. Da lægen ofte skal indtaste meget information til systemet (eksempeltvis ved en diagnose), er der for overblikkets skyld valgt skemaudfyldninger til dette, som argumenteret i [Weile and Trætteberg, 2000], side 11. Foruden vores egen analyse af brugergrænseaden, er kunden medtaget i processen for at sikre, at udseende af systemet passede ind i brugernes arbejdsgang. Generally speaking, each pattern that focuses on the user perspective is also usable for designers but not vice versa. Therefore, our patterns should benet both designers and end users 4 Som citatet fastlægger det, er et design, der er nyttigt for udvikleren, ikke nødvendigvis brugbart for brugeren. Ved at medtage brugeren i fastlæggelsen af brugergrænseaden, øger vi ikke blot brugervenligheden, men også brugbarheden. 4 [Weile and Trætteberg, 2000], side 1, linie 7-8 6

10 Skema- og menueksempler ses herunder ved hhv. startsiden (søgning og oprettelse af patient) og menuen på patientsiden (ere funktioner). Figur 5: Startsiden. På startsiden kan brugeren vælge mellem at oprette en ny patient, eller søge efter en eksisterende. Figur 6: Patientsiden. På patientsiden ndes alle funktionerne omhandlende patientens data og patientjournalen. Disse ndes i de respektive menuer. Navigeringen rundt i systemet er relativ simpel, idét den er begrænset til opdatering, redigering, eksportering eller oprettelse af patienter og patientjournaler. Menuvalg opstår ved ere resultater ved søgning, samt dialogbokse med fejl eller godkendelser. Navigeringsdiagrammet er derfor som ses på gur XI (bilag). I bilagene ndes ere skærmbilleder og hertil forklarende tekst. 7

11 Figur 7: Navigeringsdiagram. Systemet initialiseres ved loginskærmen, der viderefører brugeren til en starside. Fra denne vælges en patient, eller denne oprettes. Herfra ndes de egentlige patient- og journalfunktioner, der åbnes i til formålet byggede dialogbokse. 1.6 Programdokumentationen Her gives en oversigt over dokumentationen, som forstået ved [L. Mathiassen m.., 2001] kapitel 16. Der refereres til de relevante afsnit, vedlagt som bilag til rapporten. Dokumentation Overskrift Afsnit Side Formål A 16 Systemdenition A.1 17 Problemområdet B 18 Anvendelsesområdet C 19 Anbefalinger D 26 Kvalitetsmål E 27 Teknisk platform F 29 Arkitektur G 29 Dokumentationen skaber både overblik og specicerer detaljer i systemudviklingen. Selvom de to begreber kan lyde modstræbende, giver dokumentationen, som præsenteret ved tabellen ovenfor og detaljebeskrivelse ved dets referencer i bilagene, uddybende beskrivelser, der kan bruges til at holde overordnet styr på systemudviklingen, såvel 8

12 som sikring af udvklingen udmunder i det system, der er aftalt med kunden. Dertil kan dokumentationen bruges til at holde delresultater op i mod. 1.7 Interessant del af implementationsarbejdet Systemet bygger på Model View Control (MVC) arkitekturen. Det vil sige, at vi har et view, som er den graske brugergrænseade, en model, som indeholder alle systemets funktioner og logik, og en controller som håndterer forbindelsen mellem model og view via observers 5. I og med systemet skal hente data fra en MySQL database, har vi et yderligere komponent, som ligger et lag under vores model. Dette komponent fungerer som grænseade til databasen. Dette kan lade sig gøre i praksis, ved brug af observers som er implementeret i Java. Nedenfor vises et udsnit af Patient klassen, som eksempel på vores implementering af MVC-artitektur i Java. 1 package model. patient ; 2 3 import java. util. HashMap ; 4 import java. util. Observable ; /* * 9 * P a t i e n t c l a s s 10 * 11 <Removed> 12 * 13 1, * 15 */ 16 p u b l i c c l a s s Patient e x t e n d s Observable { p u b l i c v o i d getdatahash ( ) { HashMap<String, String> datahash = new HashMap<String, String >() ; datahash. put ( "CPR", t h i s. CPR ) ; 25 datahash. put ( " Fornavn ", t h i s. firstname ) ; 26 datahash. put ( " E f t e r n a v n ", t h i s. lastname ) ; 27 datahash. put ( " Adresse ", t h i s. address ) ; 28 datahash. put ( " Postnr. ", t h i s. zip ) ; 29 datahash. put ( "By", t h i s. city ) ; 30 datahash. put ( " T l f. ", t h i s. phone ) ; 31 datahash. put ( " ", t h i s. ) ; setchanged ( ) ; 34 notifyobservers ( new PatientEvent ( PatientEvent. EVENT_PATIENT_INFO, datahash ) ) ; } Figur 8: Udnsit af klassen Patient i Java-kode, som illustrerer MVC-arkitekturen ved brug af javas Observable-klasse. 5 Observers, eller Observer pattern, er et software design mønster hvor et objekt giver bedsked til sine observers hver gang der sker en ændring. 9

13 Patientklassen nedarver fra Java-bibliotekets klasse Oberservable. Ved at bruge oberservers til at sende informationer om objektopdateringer mellem vores model og view, opnås den føromtalte MVC-arkitektur. 2 Samarbejdet med brugerne og i projektgruppen Herunder beskrives samarbejdet med kunden og internt i projektgruppen. 2.1 Forholdet mellem parterne i projektet Vi har haft kontakt med to forskellige personer fra vores kunde PLO (begge praktiserende læger), der hver har sat deres ekspertise til rådighed, til gavn for systemudvklingen. Den ene sidder i ledelsen og er formand for PLOs IT-udvalg, den anden en mere 'almen' praktiserende læge, dog med stor indsigt i de eksisterende patientjournalssystemer. Begge kontaktpersoner udgør således brugere af systemet, og det har været igennem møder og evalueringer med disse, at vi har gennemført projektet. PLO er en relativ stor organisation. Det er derfor svært at opnå et omfattende forhold til organisationen inden for den begrænsede periode projektet har forløbet, så det har været med vores repræsentanter projektforholdet har eksisteret. Selvom vi ikke er blevet præsenteret for hele ledelsen i PLO, ej heller alle brugere, repræsenterer begge kontaktpersoner både ledelse, brugere og i sidste instans kunde. PLO har fra starten været meget imødekommende over for vores projekt. Projektet har fra starten været relativt ambitiøst - vores tid og bemanding taget i betragtning. Selvom det lå fast fra starten, at vores færdige produkt aldrig ville være en seriøs konkurrent til de systemer deres medlemmer (praktiserende læger) bruger, var de interesseret i at få udviklet en prototype på et patientsystem, der - modsat de eksisterende løsninger - kunne tilgå én central database. På den baggrund har det være utrolig let at lave aftaler, opsætte møder mv. med dem. Med stor entusiasme har vores kontaktpersoner givet os den fornødne information for at systemudviklingen kunne tage form. Vi blev inviteret til Odense, for at holde et møde med Medcom - det danske sundshedsdatanet, der udvikler standarder inden for lægeverdenen, herunder det føromtalte FNUX-format. Vi prioriterede dog, at udvikle en klient, der kunne foretage de mest basale journalhåndteringsfunktioner, førend vi brugte tid på at overholde samtlige medicinske standarder. Dette forhold bekræftede os dog i det høje engagement fra PLO, som fungerede som endnu en motivationsfaktor for at udvikle et så gennemført system som muligt. 2.2 Samarbejdet internt i projektgruppen Vi startede ud med at være tre i gruppen, men den tredje mand faldt fra. Dette vanskeliggjorde naturligvis planlægningen af projektets forløb. Mandefaldet betød imidlertid ikke, at projektet faldt fra hinanden. Med visheden om, at vi med kun to mand skulle gennemføre et relativt ambitiøst projekt, har vi været nødsaget til at holde vores arbejde struktureret, og uddelegere de resterende arbejdsopgaver i mellem os. Til trods for at arbejdsbyrden stiger med en mindre besætning, har der også været fordele ved at være to i stedet for tre. Det har været let at lave aftaler, og umuligt at smutte fra disse, da vi kun har haft hinanden til at sørge for, at det aftalte arbejde nu blev udført. 10

14 Vi har undervejs sikret fremdrift på de mest kritiske felter ved at holde projektets status op mod målene for projektet deneret i analysen, for at dernæst at uddelegere arbejdsbyrden - og ellers sørge for at vi udførte de aftalte opgaver. Dernæst har vi så vidt muligt undervejs sørget for at holde kunden opdateret, og sikret at vores arbejde har været i henhold til kundens ønske. 3 Reeksion over resultat og forløb af IT-projektet I dette afsnit reekteres over projektets proces, og losoferes over gode, såvel som mindre gode strategier for systemudvkling. Herigennem opnås et så højt abstraktionsniveau over processer i generel systemudvikling som muligt. 3.1 Styrker og svagheder ved tilrettelæggelsen af projektforløbet Der kan ikke herske nogen tvivl om, at tilrettelæggelsen af et projekts etablering er utrolig vigtigt. Projektetableringsfasen grundlægger fundamentet for det videre forløb, og kan ved en struktureret udførelse aive grundlæggende misforsåelser kunden og projektgruppen måtte have, såvel som projektgruppen internt. Allerede forud for kursets begyndelse var vores kunde i dette projekt kontaktet, og påbegyndelsen af projektfundamentet var så småt iværksat. Sideløbende med projektets udvikling, har gruppen sat sig ind i kursuslitteraturen, og har herigennem opnået større indsigt i teori og metode, hvad objektorienteret analyse og design angår. Som naturlig konsekvens af de to sideløbende aktiveter - systemudvkling og forståelse for teorien for det samme, har vi haft 'a-ha'-oplevelser, hvor vi har gennemført trin i udviklingsprocessen, førend vi var præsenteret for den teori, der dækkede det samme. Som eksempel kan nævnes afholdelsen af allerførste møde med projektets kunde, hvor vi foruden at skulle opnå indsigt i kundens problemstillinger og ønsker, måtte forholde os til interviewteknikker og referatstrategier, førend vi havde læst om dette. Man må kravle, før man kan gå - og det viste sig da også, at jo længere vi kom i forløbet, desto bedre blev vi til at opnå større udbytte af vores kundemøder, samt at bruge disse til fælles at analysere udfordringerne ved udviklingen af systemet. Det kan i nogle tilfælde være en lærerig proces, at kaste sig hovedkuls ud i aktiviteter, der fra et teoretisk synspunkt er besværlige, for så bagefter at sætte sig ind i den respektive teori, og derfra lære af sine fejl eller mangler. Sideløbende med dette udviklingsforløb har projektgruppen, som en naturlig del af at være universitetsstuderende, haft andre kurser, der også har krævet opmærksomhed. Det har ved enkelte lejligheder (primært opmod aevering af delrapporter i dette kursus) betydet, at nogle beslutninger har været truet for hurtigt og ugennemanalyseret, hvor vi senere har set os nødsaget til at revurdere disse. Kursuslitteraturen har en række af forslag til at strukturere delaktiviteter i systemudviklingen, og styrke samspillet disse i mellem, som at holde dagbog over systemudviklingen ved [L. O. Jepsen 1989], projektetableringsforslag ved [N. E. Andersen 1986] eller pap-mockups til prototypetesting med kunden ved [Ehn and Kyng, 1991]. Vi har gennem projektet udnyttet en situtationsbestemt strategi, som foreslået ved [L. Mathiassen m.., 2001] 6, hvor kravene til at formulere en strategi for projektets udvikling fastlægges igennem analysen. Grundlaget for at træe 6 [L. Mathiassen m.., 2001], side

15 beslutninger genevalueres efterhånden som projektet udvikler sig. Vi har altså undervejs i vores projekt målt vores planlægning op mod, hvad vi ønskede os at opnå. Dette har betydet sikkerhed for delaktiviteternes samspil projektet igennem. 3.2 Forslag til forbedringer af processen Det beskrives i kursuslitteraturen hvorledes man ved et gennemanalyseret forarbejde kan undgå en række faldgrupper, andre systemudviklingsprojekter har lidt under. I [N. E. Andersen 1986] stilles en række spørgsmål, der kan afklare vanskeligheder ved fastlæggelsen af projektets rammer, herunder relevante spørgsmål til foreståeligheden af opgavebeskrivelsen og ansvarsfordelingen i projektgruppen. Selvom rammerne er fastlagt, og gruppen føler, at grundlaget for projektet er velskabt, kan der opstå uforudsete hændelser, der vanskeliggør det videre forløb. I reference til vores eget forløb, afhjalp en fast deneret ansvarsbeskrivelse ikke problemerne, der opstod da vi pludselig var en mand mindre i gruppen. Et forslag til forbedring af processen kunne herunder være en slags kriseplan - der blot overordnet beskrev gruppens plan ved sådanne hændelser. Naturligvis kan det være svært at forudse krisesituationer (deraf navnet uforudsete hændelser), men en mulig gardering imod disse kunne være hensigstmæssig. Man kunne også tænke sig at kunden sprang fra, projektets grundlag ændrede sig radikalt eller lignende. Kernemålet i et systemudviklingsforløb må være, at få udviklet et nyttigt og brugbart system, der lever op til kundens ønsker. Derfor kan det virke paradoksalt, at selve processen i dette forløb har haft så høj prioritet. Processen er naturligvis hele måden hvorpå et godt produkt skabes, men i og med, at dette har været et universitetskursus, har selve systemet lidt under fokusmangel i forhold til selve udførelsen. Man kunne forestille sig procesteori, der afdækkede det uddannelsesmæssige perspektiv i systemudvikling som dette, for at skabe en mere ligeligt fordelt fokus. Kursuslitteraturen henviser mest til stor-skale projektudvikling, med mange ansatte og store kunder. Kunders virksomheder eller organisationer kan være umådeligt svære at opnå gennemgående kendskaber til inden for et relativt kort tidsforløb, så der må lyde en stor opfordring til at afholde så mange kundemøder som overhovedet muligt. Jeg synes ikke at objektorienteret teori kan stresse vigtigheden af dette nok. Igennem en stringent mødeplan med kunden, og fastlæggelse af helt præcise delmål, opnås et bedre forløb for alle parter. Det værste der kan ske er, at man ikke har noget at tale om til et møde - men det scenarie er svært at forestille sig. 4 Diskussion af [Michael Christensen m.., 1998] I artiklen beskrives udviklignen af et system til en shippingvirksomhed. Projektgruppen bestod af en række unversitetsmennesker samt folk fra virksomheden. I artiklen beskrives det eksperimentielle objektorienterede udviklingsforløb, der denerede sig selv løbende med systemudviklingen. Tilgangen til systemudvikling, samt de i artiklen fremhævede systemudviklingsteknikker, metoder og erfaringer, vises nedenfor i punktform. 4.1 Artiklens tilgang til systemudviklingen ˆ Det understreges at objektorientering ikke blot er at nde ordtyper og klasser, og passe disse ned i en model, for så at oversætte modellen til en implementation. 12

16 ˆ Brug af såkaldt etnogrask perspektiv, er en velfungerende metode til at skabe en forbindelse mellem virkeligheden og projektet, samt analysere organisatoriske dele af de berørte elementer i systemudviklingen. ˆ Udfordringerne ved kooperativ designproces i en storskala virksomhed. Gruppen udførte workshops, interviews og prototypetests med en lang række mennesker i forskellige stillinger fra forskellige lande. ˆ Projektgruppen udviklede en dynamisk modellering af systemet, således at systemmodellen hele tiden udviklede sig i takt med den igangværende analyse. ˆ I artiklen fremhæves fordelen ved at have kort tid imellem prototyper. ˆ Der nævnes en række udviklingsværktøjer brugt i udvklingen. ˆ Deres udviklingsforløb var eksperimentielt, og fulgte en ikke-sekventiel tilgang til udvikling. Således var analyse, design og implementation alle igangværende aktiviteter under hele forløbet, processeret i cyklus. ˆ Gruppen erfarer, at der ikke ndes en universel model, der passer til ethvert systemudviklingsforløb. 4.2 Ligheder og forskelle mellem artiklen og kursuslitteraturen Såvel som kursuslitteraturen beskriver [Michael Christensen m.., 1998] objektorieteret systemudvikling. At understrege, at objektorientering er mere end at formulere systemudvilkingen udfra fastforankrede modeller og følge fastdenerede opskrifter, er der ikke noget revolutionerende ved. Kursets lærebog, [L. Mathiassen m.., 2001], skriver på første linie, første side: En metode kan ikke følges slavisk som en opskrift. Den skal skræddersys til situationen. 7 Dette princip hersker også i [Michael Christensen m.., 1998]: The above lessons are of course not relevant for all kinds of projects but for a project as the one described in this paper we think they are relevant. 8. [Michael Christensen m.., 1998] understreger vigtigheden i at medtage brugere i systemudvikling - det såkaldte kooperative perspektiv. Artiklen beskriver, hvorledes en bred del af organisationen systemet skulle udvikles til blev inddraget i processen, ved worskshops, interviews, prototypetesting mv. Dette udgangspunkt er en hellig del af tilgangen til den systemudvikling kursuslitteraturen prædiker. Der er naturligvis forskellige måder at udføre kooperative brugertests på. Eksempeltvis beskrives der ikke udførlige interviewteknikker i [Michael Christensen m.., 1998], som eksempeltvis i [E. Frøkjær & K. Hornbæk, 2005] - dog er tankegangen den samme. Den dynamiske model og dennes udvikling, 'The evolution of the model', som [Michael Christensen m.., 1998] beskriver, er også et velkendt fænomen i OOAD. 7 [L. Mathiassen m.., 2001], Side 1, linie 1 8 [Michael Christensen m.., 1998], side 24, linie 34 13

17 Selvom [L. Mathiassen m.., 2001] først og fremmest stresser en sekventiel, iterativ udviklingstrategi, er der intet til hindre for, at en opfattelse af problemområdet ændres undervejs i udviklingen. I [N. E. Andersen 1986] beskrives, foruden vigtigheden ved projektetableringsfacen, forholdet mellem projektetableringens grundlag og det videre forløb. For naturligvis kan man ikke vide sig sikker på et helt systemudviklingsforløb fra etableringsfasen, så en fornyet vurdering af betingelserne opsat i etableringsfasen, er stortset uundgåelig. Desuden kan brugerens behov ændre sig undervejs i systemudviklingen, så etableringsgrundlaget må revurderes. Dog understreges det i [N. E. Andersen 1986], at jo mere gennemanalyseret projektetableringen har været, desto sikrere undgår man ovenstående. Der, hvor tilgangen til den systemudvkling [Michael Christensen m.., 1998] beskriver, afviger mest fra kursuslitteraturen, er ved dets opgør med den klassiske sekventielle processudvikling - analyse, design og implementation. I kursuslitteraturen beskrives analyse og design som iterative processer, hvor de samme forhold bliver gentaget ere gange,i nye versioner. Ved afslutningen af disse processer implementeres modellen. Som guren fra [Michael Christensen m.., 1998] viser, ses en cyklusbaseret proces, hvor analyse, design og implementation igennem hyppige prototyper igen og igen redeneres. Nok beskrives det i kursuslitteraturen, hvorledes man kan 'blive klogere' undervejs i et projekt - men ligefrem at gentage de objektorieterede processer i cyklus, er vi ikke blevet præsenteret for før. Figur 9: Ikke-sekventiel udviklingsstrategi. Kilde: [Michael Christensen m.., 1998] 14

18 Litteratur [N. E. Andersen 1986] Andersen, N. E. et al.: Professionel Systemudvikling Kapitel 4: Projektetablering - en god investering., Teknisk Forlag (1986) [Michael Christensen m.., 1998] Michael Christensen m..: The M.A.D. Experience: Multiperspective Application Development in evolutionary prototyping, In Proceedings of the 12th European Conference on Object-Oriented Programming (ECCOP '98), Eric Jul (Ed.). Springer-Verlag, London, UK, [Ehn and Kyng, 1991] Ehn, P. and Kyng, M.: Design at Work: Cooperative Design of Computer Systems: Sider : Cardboard computers: Mocking-it-up or hands-on the future., Lawrence Erlbaum Associates (1991) [E. Frøkjær & K. Hornbæk, 2005] Frøkjær, E. & Hornbæk, K.: Cooperative Usability Testing: Complementing Usability Tests with User-Supported Interpretation Sessions., CHI (2005) [L. O. Jepsen 1989] Jepsen, L. O. et al.: Behaviour and Information Technology vol 8, no. 3, : Back to thinking mode: diaries for the management of information systems development projects., (1989) [L. Mathiassen m.., 2001] Mathiassen, Lars m..: Objekt orienteret analyse & design, 3. udg., Forlaget Marko Aps (2001) [Weile and Trætteberg, 2000] Weile, M. V. and Trætteberg, H.: Interaction patterns in user interfaces. In Proc. Seventh Pattern Languages of Programs Conference: PLoP 2000, 26 pages. (2000) 15

19 A Formål Praktiserende læger i Danmark bruger i øjeblikket 12 forskellige patientjournalsystemer, hvor de este læger selv har en server stående i deres praksis, der håndterer deres patienters journaler. På nuværende tidspunkt er det op til den enkelte læge, at vælge mellem de kommercielle systemer, der tilbydes. Fælles for systemerne er det, at de ikke nødvendigvis kan kommunikere direkte med hinanden, hvilket der er brug for, hvis en patient eksempelvis vælger at skifte læge, eller bliver henvist til en speciallæge. Konsekvensen er, at der udføres en stor grad af udskrivning og postafsendelse af journaler samt manuelt indtastningsarbejde. I samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) vil vi lave en fælles platform for alle praktiserende læger. En platform, som fungerer på alle systemer (Java baseret), og som har en global database alle praktiserende læger kan tilgå. Det er værd at nævne, at dette projekt ses som en prototype for hvad PLO har brug for. Dermed vil produktet ikke være en reel konkurrent til de eksisterende kommercielle systemer, men et 'proof-ofconcept' for et journalsystem der tilgår patientdata i en central database. Kerneidéen med systemet, at tilgå patientdata fra en global database, kan anskueliggøres ved at se systemets relationer i et rigt billede, vist herunder. Figur I (bilag): Rigt billede. De stiplede linier repræsenterer mulige udvidelser af systemet, og indgår således ikke som kernemål i dette projekt. 16

20 A.1 Systemdenition Ved at have deneret BATOFF-kriteriet samt kravspecikationen fra start, har vi haft en fast milepæl, der har tjent som støtte til udarbejdelsen af systemet. Betingelser Systemet skal kunne håndtere patientdata fra en global database. Systemet skal bruges af praktiserende læger og deres sekretærer, altså mennesker, der forventes at være vant til daglig brug af lignende IT-systemer. Anvendelsesområde Praktiserende læger og sekretærer. På sigt kan listen udvides til eksempelvis andre speciallæger, dog ændres betingelserne ikke. Teknologi En PC hos den praktiserende læge, der tilgår patientdatabasen igennem en klient. Klienten er en Java-klient, der tilgår en fjerntliggende MySQL-database. Objekter Læge, Patient, Journal, Sygdom. Funktionalitet Håndtere praktiserende lægers patienters journaler. Filoso Værktøj til redigering af alle praktiserende lægers patientjournaler, ved at lagre patientdata globalt. A.2 Kravspecikation for IT-løsningen Kravspecikationen er deneret ved følgende 6 punkter, der fungerer som basis for systemet. 1. Systemet er en prototype, og skal derfor ikke ses som et fuldt funktionelt system på lige fod med allerede eksisterende kommercielle patientjournalsystemer. 2. Systemet skal kunne bruges af praktiserende læger og deres sekretærer i Danmark. 3. Systemet skal kunne håndtere al information omkring en læges patient. Det skal være let at redigere i informationerne og tilføje mere information. 4. Systemet skal være i stand til at håndtere journalformatet FNUX, og både indlæse og eksportere dette. 5. Systemet skal bruge sygdomsklassikationssytemet IC-10 til at skelne imellem sygdomme i journalerne. 6. Systemet skal lagre al information på en global database, og alle brugere skal kunne tilgå denne information gennem internettet. 17

21 B Problemområdet Herunder beskrives problemområdet. B.1 Struktur Her ses klassediagrammet, ved klassisk associerngsstruktur. Læge 0..* 0..* Patient Journal 0..* 0..* Sygdom Figur II (bilag): Klassediagram. En læge kan have ere patienter, og en patient kan have ere læger. En journal kan tilhøre én patient, og en patient kan have max én journal. En sygdom kan tilhøre mange journaler, og en journal kan indeholde mange sygdomme. B.2 Klasser Herunder listes systemets klasser, samt hændelser og adfær. Adfærdsmønstre er beskrevet som regulære udtryk jf. [L. Mathiassen m.., 2001] side 93. Læge En læge har et læge-id, og en række patienter. Hændelser Tildelt patient 18

22 Adfærd Adfærd er triviel for læge, idét objektet ikke bemærkelsesværdigt skifter tilstand i systemet. Læge kan tildeles patienter, men vi medtager ikke en læges daglige rutiner i dette system, da fokusområdet er patienters journaler. Patient En patient hører til en eller ere læger, og har en række personlige oplysninger (cprnummer, adresse mv.), og en journal. Hændelser Patient oprettet Patient identiceret Stamoplysninger opdateret Adfærd (Patient oprettet Patient identiceret) + Stamoplysninger opdateret* Journal En journal tilhører en patient, og indholder dennes medicinske historik. Hændelser Journal oprettet Tilføjet indhold Eksporteret til FNUX-format. Adfærd Journal oprettet + Tilføjet indhold* + Eksporteret til FNUX-format* Sygdom En sygdom kan tilhøre mange journaler. En sygdom har en ICO-10 kode. Sygdomsklassen er statisk idét databasen indeholder sygdomme registreret af WHO. Derfor bruges de enkelte sygdomsobjekter blot som referencer til patienters journaler. C Anvendelsesområdet Anvendelsesområdet for systemet er herunder beskrevet. Aktørernes brugsmønstre er udspeciceret ved brugsmønsterspecikationer. C.1 Brug I systemet ndes to aktører; læge, som redigerer i patienters information og deres journaler, og FNUX-parser. FNUX-parseren er en del af IT-systemet der kan importere og eksportere patientjournaler i journalformatet FNUX. Ved en udvidelse af systemets kernemål, foreslået ved gur I (bilag), udvides aktører til patienter, der kan få vist deres journal i en webbrowser. Nedenfor vises aktørernes brugsmønstre. 19

23 Læge ˆ Oprette patient ˆ Finde patient ˆ Redigere patientoplysninger ˆ Tilføje indhold til journal ˆ Ændre journalprivilegier FNUX-parser ˆ Importere journall i FNUX-format. ˆ Eksportere journall i FNUX-format. Herunder er brugssmønstre beskrevet ved brugsmønsterspecikation. Oprette patient Oprettelse af patient initaliseres af lægen, og foregår på systemets startside. Hvis oprettelsen blev udført, videreføres brugeren til denne patients patientside. Hvis der opstår fejl ved oprettelse giver systemet besked herom. Objekter: Patient. Funktioner: Patientoprettelse Figur III (bilag): Brugsmønsterspecikation for oprettelse af patient Finde patient En patient kan identiceres i systemt ved, at brugeren søger efter denne, eksempeltvis på cpr-nummer, navn mv. Hvis der er ere resultater efter søgning, skal brugeren vælge den rette ved menuvalg. Efter patienten er identiceret, videreføres brugeren til dennes patientside. Objekter: Patient. Funktioner: Patientsøgning Figur IV (bilag): Brugsmønsterspecikation for at nde patient Redigere patientoplysninger Brugeren identicerer patienten og vælger 'rediger stamoplysninger' fra menuen på patientsiden. Ved skemaudfyldelse opdateres patienens stamoplysninger. Objekter: Patient. Funktioner: Rediger-patientoplysninger Figur V (bilag): Brugsmønsterspecikation for redigering af patientoplysninger 20

24 Tilføj indhold til journal Tilføjelse af indhold igangsættes af lægen ved, at vedkommende i systemet vælger den funktion, der passer til det indhold der skal registreres i journal, efter at den patient hvis journal skal have indhold registreret er valgt. Lægen bliver af systemet anmodet om at udfylde en række oplysninger i et skema omkring tilføjelsen, alt efter hvilken er valgt. Efter dette er gjort, er journal opdateret med det nye indhold. Det registreres også hvilken læge, der har tilføjet indhold. Objekter: Journal, Sygdom. Funktioner: Diagnose-registrering, Henvisnings-registrering, Konsultationsregistrering Figur VI (bilag): Brugsmønsterspecikation for tilføjelse af indhold til journal Ændre journalprivilegier Hvis en patients journal skal være tilgængelig for en anden læge end patientens praktiserende læge, identicerer brugeren af systemet patienten, og vælger ændre privilegier på patientsiden. Objekter: Patient, Journal, Læge. Funktioner: Rediger-journalrettigheder Figur VII (bilag): Brugsmønsterspecikation for ændring af journalprivilegier Importere FNUX-format Importering af l i FNUX-format kan enten ske ved oprettelsen af en patient, eller ved at vælge funktionen, efter en patient er valgt. Under alle omstændigheder er det lægen, der vælger at importere en ekstern journall. FNUX-parseren parser indholdet af len, og registrerer journalen under den valgte patient, hvis importen blev udført uden fejl. Ellers giver systemet en fejlmeddelse. Objekter: Journal, Sygdom, Patient. Funktioner: FNUX-importering Figur VIII (bilag): Brugsmønsterspecikation for importering af journall i FNUX-format 21

25 Eksportere FNUX-format Efter en patient er identiceret, kan brugeren vælge 'eksportér journal' på patientsiden, såfremt patienten har en journal. Systemet spørger, hvor journallen skal gemmes, og efter det er valgt, eksporteres patientens journal i FNUX-format. Objekter: Journal. Funktioner: FNUX-eksportering Figur IX (bilag): Brugsmønsterspecikation for eksportering af journall i FNUX-format C.2 Funktioner Herunder ndes systemets funktionsliste, kategoriseret efter kompleksitet og funktionstype. Funktion Kompleksitet Funktionstype Patientvisning Simpel Aæsning Patientoprettelse Medium Opdater Patientsøgning Medium Aæsning Rediger-patientoplysninger Simpel Opdater Henvisnings-registrering Simpel Opdater Diagnose-registrering Medium Opdater Konsultations-registrering Simpel Opdater Rediger-journalrettigheder Medium Opdater Journalsøgning Medium Aæsning Journaludskrivning Simpel Signal FNUX-importering Kompleks Opdater FNUX-eksportering Kompleks Signal Figur X (bilag): Funktionsliste Ved at sammenholde funktionslisten med brugsmønstre samt modellens klasser og hændelser, ses at denne er konsistent. Modellen indeholder præcis de oplysninger, funktionslisten behøver - og alle brugsmønstre er dækket af funktionslisten. Derfra sluttes, at funktionslisten er tilstrækkelig. C.2.1 Specikation af komplekse funktioner Systemets funktioner er mestendels simple eller medium-simple, idét de este funktioner blot er opdatering eller registrering af patientdata. Herunder er de to komplekse funktioner udspeciceret. Disse er komplekse, da de omhandler parsing af l i FNUXformat - og denne XML-strukturerede l er relativ kompleks at håndtere. FNUX-importering FNUX-importering tager en l i FNUX-format og en patients cpr-nummer som argumenter, og parser indholdet af den XML-strukturerede journall, og gemmer dets oplysninger i den globale database, såfremt der ikke opstod fejl under parsing 22

26 (eksempeltvis hvis len ikke overholder FNUX-standarten). I tilfælde af fejl, informerer systemet brugeren. FNUX-eksportering FNUX-eksportering tager en patients cpr-nummer som argument, og danner en FNUXformateret journall som output, såfremt patientens journal eksisterer. Brugeren vælger et lokalt sted på vedkommendes maskine til at gemme len. C.3 Brugergrænseaden Systemets brugergrænseade præsenteres her. En oversigt i form af et navigeringsdiagram, samt eksempler på brugergrænseaden vises. C.3.1 Dialogform Menuvalg opstår ved ere resultater ved søgning, samt dialogbokse med fejl eller godkendelser. Der er valgt skemaudfyldelse til indtastning af data. C.3.2 Oversigt Navigeringsdiagrammet er, som det ses herunder. Figur XI (bilag): Navigeringsdiagram. Systemet initialiseres ved loginskærmen, der viderefører brugeren til en starside. Fra denne vælges en patient, eller denne oprettes. Herfra ndes de egentlige patient- og journalfunktioner, der åbnes i til formålet byggede dialogbokse. 23

27 C.3.3 Eksempler Nedenfor vises eksempler på brugergrænseaden, forklaret ved deres gurtekst. Figur XII (bilag): Login-in siden Figur XIII (bilag): Systemets startside. Der kan oprettes en patient, eller vælges en ved at søge. 24

28 Figur XIV (bilag): Hvis en søgning på en patient genererer ere resultater, skal den rette vælges fra denne menu. Figur XV (bilag): Patientsiden. Herfra foregår lægens arbejde med den enkelte patient, og dennes journal. 25

29 Figur XVI (bilag): Eksempel på dialogbokse, der viser godkendt eller afvist i oprettelse af patient. C.4 Den tekniske platform Systemets klient udvikles i Java, hvilket betyder, at systemet kan køre på Windows, Linux, OS X og andre systemer. Alt data bliver gemt i en MySQL database, som ligger på en central server, som alle klienterne kan tilgå. Brugergrænseaden er vinduesbaseret, og betjenes med mus og tastatur. D Anbefalinger I dette afsnit diskuteres udgangspunktet for systemets tilblivelse kort. D.1 Nytte og realiserbarhed Systemet er vigtigt for PLO fordi de har brug for et eksempel på et journalsystem, der kan fungere med en central database. PLO er bevidste om, at de praktiserende lægers nuværende IT-systemer ikke er i trit med de muligheder, der er for moderne IT-udvikling. Med eksempel menes der en prototype. Brugerne er bevidste om, at projektet ikke vil blive realiseret så det kan anvendes i en reel arbejdssituation. Dog har de en stor interesse i at se et "proof-of-concept", dels for at overbevise deres medlemmer om, at det er en god idé, og dels for at bekræfte dem selv i muligheden og fordelene ved en sådan model. Fordi det system vi arbejder på er en prototype, der ikke skal konkurrere med færdigudviklede patientssystemer, er det sandsynligt at systemet bliver realiseret. D.2 Strategi Der er enighed mellem gruppen og kunden om, at projektet skal forsøges gennemført inden for projektkursetsrammer. Det er i alles interesse, at få udviklet en så nyttig prototype som mulig. Det er planlagt at implementere systemet i Java med en MySql-database. Desuden planlægger vi at følge en situtationsbestemt strategi, som foreslået ved [L. Mathiassen m.., 2001] 9, hvor kravene til at formulere en strategi for projektets udvikling fastlægges igennem analysen. Grundlaget for at træe beslutninger genevalueres efterhånden som projektet udvikler sig. D.3 Økonomi Økonomisk set, er der ingen problemer. Brugerne har allerede PC'er som ville kunne køre systemet, og den mængde data som databasen skal håndtere i prototypen, er ikke større 9 [L. Mathiassen m.., 2001], side

Objektorienteret Analyse & Design

Objektorienteret Analyse & Design Objektorienteret Analyse & Design Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage ISBN: 87-7751-153-0 Udgave: 3. udgave Udgivelsesår: 2001 Antal sider: 452 Pris: Kr. 410,00 På de

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Synopsis AALBORG UNIVERSITET DATALOGISK INSTITUT. Frederik Bajers vej 7E DK-9220 Aalborg Ø Telefon 96 35 80 80

Synopsis AALBORG UNIVERSITET DATALOGISK INSTITUT. Frederik Bajers vej 7E DK-9220 Aalborg Ø Telefon 96 35 80 80 AALBORG UNIVERSITET DATALOGISK INSTITUT Frederik Bajers vej 7E DK-9220 Aalborg Ø Telefon 96 35 80 80 TITEL: Hjælpetræneren TEMA: Udvikling af programmel PROJEKTPERIODE: Inf1, 3. semester, september 2004

Læs mere

ITWIN1. Afsluttende projekt. PhotoDays. Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539)

ITWIN1. Afsluttende projekt. PhotoDays. Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539) ITWIN1 Afsluttende projekt PhotoDays Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539) ITWIN1 - AFSLUTTENDE PROJEKT PhotoDays Benjamin Sørensen & Tomas Stæhr Berg 02284 & 03539 1 1 Underskrifter Rapporten

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Figuroversigt 1. Kapitel Testdata Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Afsnit 2 Figur 1.2 Fiktiva s fremtidige datastruktur Afsnit 3 Figur 1.3 Datamodel for forhandler databaser Afsnit 4

Læs mere

Brugergrænseflader i VSU

Brugergrænseflader i VSU 28-10-09 Side 1/5 Brugergrænseflader i Dette notat giver et praktisk eksempel på, hvordan brugergrænsefladen kan håndteres i. Notatet er en konsekvens af en lidt overfladisk beskrivelse i [B&D00] samt

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

Forelæsning den 18. marts 2002

Forelæsning den 18. marts 2002 1. Spørgsmål & Svar Forelæsning den 18. marts 2002 2. Contextual Design Part 6 Prototyping 3. Systemudvikling via Prototyper. Systemarbejde, E85, Frøkjær 1985, 12 p. Findes på kursets hjemmeside 4. To

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

CampIT - Et administrationssystem. Gruppe E2-109 Aalborg Universitet

CampIT - Et administrationssystem. Gruppe E2-109 Aalborg Universitet CampIT - Et administrationssystem Gruppe E2-109 Aalborg Universitet 19. december 2002 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg universitet Titel: CampIT Et administrationssystem Tema: Udvikling

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 29. februar, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering ver. 21-08-2017 Indhold Formål... 3 Laboratorietesten omfatter... 3 Resultat af laboratorietest... 3 Installation og opdatering

Læs mere

App til indmelding af glemt check ud

App til indmelding af glemt check ud App koncept til indmelding af glemt check ud App til indmelding af glemt check ud 5. mar. 2015 Side 1 App koncept til indmelding af glemt check ud 1 Introduktion Flg. er en besvarelse til en idekonkurrence

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Projektplan for DIKU studenterprojekter

Projektplan for DIKU studenterprojekter Projektplan for DIKU studenterprojekter Forfatter: Anders Johansen, Softwareudvikler, Det Kongelige Bibliotek 29. januar, 2007 Projektplan version 1.0 Det Kongelige Bibliotek Postboks 2149, DK-1016 København

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Dialyse administration. Designdokument v. 2.2. Projekt-opgave i forbindelse med SKOS F2007

Dialyse administration. Designdokument v. 2.2. Projekt-opgave i forbindelse med SKOS F2007 Dialyse administration Designdokument v. 2.2 Projekt-opgave i forbindelse med SKOS F2007 Af: Birgitte Seierøe Pedersen, Claus Balslev og Christian Koerner Fag: SKOS F2007 Vejleder: Jakob E. Bardram 23.

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 20. april, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Generel projektbeskrivelse

Generel projektbeskrivelse 02121 Ingeniørarbejde Softwareteknologi Januar 2010 1 Introduktion Generel projektbeskrivelse Formålet med programmeringsprojektet er at give deltagerne erfaring med at designe og konstruere et simpelt

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Kursusgang 7. - Dekomponering af opgaver - Vidensbaseret analyse - Entity-relationship-baseret analyse - Dataindsamling

Kursusgang 7. - Dekomponering af opgaver - Vidensbaseret analyse - Entity-relationship-baseret analyse - Dataindsamling Kursusgang 7 Oversigt: Sidste kursusgang Opgaveanalyse - Dekomponering af opgaver - Vidensbaseret analyse - Entity-relationship-baseret analyse - Dataindsamling Eksempel på design baseret på opgaveanalyse

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU Mohammad Hussain Parsianfar s102951 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Hvorfor er det interessant... 3 1.2 Formål... 4 2 Simplebim... 5 2.1 Præsentation af softwaren... 5 2.1.1 Brugergrænseflade...

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Microsoft Office Outlook 2007 Program sprogver.: Guide emne: ENG (US) Opsætning af POP3 e mail accounts Publikationsnr.: 281208.01.03 Udgivet af:

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer 6. semester sundhedsteknologi Skriftlig eksamen i kurset Informationssystemer Der er 3 timer til at besvare opgaven. Alle hjælpemidler er tilladte. Skriv kort og præcist. Referer gerne til kursuslitteraturen.

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Kursusgang 11 Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Design af brugerflader 11.1 Samme sted Forskellige steder Sidste kursusgang Samtidigt

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Et IT journaliseringssystem

Et IT journaliseringssystem Structura-IT ApS er en dansk virksomhed, der udvikler IT systemer til det danske sundhedsvæsen. Vort speciale er, at servicere danske speciallæger og private sygehuse. Vi har siden 1995 fokuseret på at

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark IT-styregruppen Dato: 13. juli 2007 Journalnr.: - Initialer: TLe Notat vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark Baggrund

Læs mere

Systemvalg. Oversigt og teknikker. Kapitel 2

Systemvalg. Oversigt og teknikker. Kapitel 2 Systemvalg Oversigt og teknikker Kapitel 2 1 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 1997 Træd et skridt tilbage! Hvad skal der gøres? Hvad handler det om? Objektsystem Edb-system Bruger Problemområde

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering Mock-ups

Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering Mock-ups Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering Mock-ups INDLEDNING Dette dokument beskriver de i projektet Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering udviklede mock-ups. De viste mock-ups er udviklet

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere