Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet"

Transkript

1 Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort set lige meget kvinderne arbejder godt nok færre timer på arbejdsmarkedet end mænd, men til gengæld arbejder kvinder flere timer i hjemmet end mænd. Børn har en vis betydning for på arbejde og i hjem. Når kvinder får børn falder en på arbejdsmarkedet, mens en i hjemmet stiger. Når mænd får børn stiger en på arbejdet, mens også en i hjemmet stiger relativt set er er mændenes andel af arbejdet i hjemmet dog stadig den samme i forhold til kvindernes andel af arbejdet i hjemmet. Ser man på timelønnen påvirker denne ligeledes på arbejde og i hjem. Blandt kvinder der har en højere timeløn i forhold til samleveren ses en højere på arbejdet end blandt kvinder der har en lavere timeløn i forhold til samleveren.til gengæld arbejder sidstnævnte lidt flere timer i hjemmet end førstnævnte. Alder har også betydning for på arbejde og i hjem. Således faldes kvinders på arbejde med alderen, mens deres i hjemmet stiger frem til de bliver år og ældre, hvor en i hjemmet igen falder. Mænds på arbejdsmarkedet ændres ikke med alderen, mens deres i hjemmet følger samme mønster som hos kvinderne dog falder deres andel af arbejde i hjemmet med alderen, således de laver 34 % af arbejdet i hjemmet, når de er år eller ældre, mod 42 % når de er under år. Indledning Baggrunden for analysen der præsenteres i dette notat er følgende hypotese: Kvinder arbejder færre timer på arbejdsmarkedet end mænd, fordi de arbejder flere timer i hjemmet end deres samlever. Formålet med analysen er at vise, at fordelingen af arbejdstimer i hjem og på arbejde mellem samlevende par er præget af et ligestillingsproblem (se bl.a. figur 1). I notatet opereres med to sbegreber. Et der kaldes på arbejde og et der kaldes i hjemmet. t indbefatter aftalt ugentlig i hovedbeskæftigelse, evt. udbetalt over/merarbejde i forbindelse med hovedbeskæftigelse og ugentlige timer på evt. bijob. er defineret som Antal timer brugt ugentligt på nødvendigt husligt arbejde (såsom madlavning, indkøb, tøjvask, rengøring, oprydning, havearbejde, reparationer) i jeres eget hjem (se i øvrigt bilag B2).

2 Arbejdstid for mænd og kvinder I figur 1 ses respondenternes angivelse af på arbejdet og i hjemmet, fordelt på mænd og kvinder. Der er udelukkende tale om respondenter, der er i parforhold med samlever. Kvinder arbejder samlet set 49,0 timer ugentligt 37,5 af arbejdstimerne bruger de på arbejdsmarkedet og 11,5 arbejdstimer bruger de på nødvendigt husligt arbejde i hjemmet. Mænd arbejder gennemsnitligt 49,9 timer ugentligt. 41,6 af disse arbejdstimer er på arbejdsmarkedet og 8,3 af arbejdstimerne bruges på nødvendigt husligt arbejde i hjemmet. Figur 1. Ugentlig på arbejde og i hjem, kvinder og mænd 11,5 8,3 37,5 41,6 Kvinder Mænd Anm.: Respondenter i parforhold med samlever. N = 777 (511, 266). Optrukken streg indikerer statistisk signifikant forskel. og i hjem for samlevende par I figur 2 ses respondenternes angivelse af på arbejdet og i hjemmet for respondenten selv og respondentens vurdering af samleverens på arbejdet og i hjemmet. Ser man først på kvinder generelt og disses vurdering af deres samlevers kan det konstateres, at kvinderne mener at deres samlever arbejder 3 timer mere end dem på arbejdsmarkedet, men at samleveren samtidig arbejder 4 timer mindre end dem i hjemmet ugentligt. Ser man på mænd og disses vurdering af deres samlevers ses, at mændene er nogenlunde enige med kvinderne, når det drejer sig om ugentlig på arbejdet. Mændene mener selv de arbejder en lille smule mere på arbejdet end kvinderne mener de gør (41,4 vs.,8), mens mandens vurdering af kvindens ugentlige på arbejdet stort set stemmer overens med kvindens egen vurdering af ugentlig på arbejdet (38,0 vs. 37,8). Noget større uenighed mellem parterne ses i vurdering af ugentlig i hjemmet. Mænd vurderer selv de arbejder 8,6 timer ugentligt i hjemmet, mens kvindens vurdering er, at han arbejder 7,2 timer ugentligt i hjemmet. Omvendt mener mænd at kvinderne arbejder 10,3 timer ugentligt i hjemmet, mens kvinderne selv mener de arbejder 11,2 timer ugentligt i hjemmet.

3 Mænd og kvinder er således relativt enige om hvor mange timer de selv og deres samlever arbejder ugentligt på arbejdsmarkedet. Derimod er der lidt uenighed om hvor mange timer mænd og kvinder hver især bruger på arbejde i hjemmet ugentligt, men mænd og kvinder er dog enige om, at det i sidste ende er kvinderne der bruger flest timer på arbejde i hjemmet. Figur 2. Ugentlig på arbejde og i hjem, respondent og samlever 11,2 7,2 8,6 10,3 37,8,8 41,4 38,0 Vurdering af sig selv Vurdering af samlever Vurdering af sig selv Vurdering af samlever Kvinde Mand Anm.: Respondenter i parforhold med samlever. N = 538 (326, 212). Optrukken streg indikerer statistisk signifikant forskel. og i hjem med og uden børn i hjemmet I den resterende del af dette notat benyttes kvindelige sygeplejersker som et eksempel på kvinders adfærd på arbejdsmarkedet. Dette skyldes at stikprøven for kvinder i befolkningen (326 respondenter) ikke er tilstrækkelig stor til at bryde ned på undergrupper, mens dette er tilfældet for stikprøven for kvindelige sygeplejersker (609 respondenter). 1 I figur 3 vises på arbejde og i hjem for kvindelige sygeplejersker og disses samlever fordelt på antal børn. Blandt de kvindelige sygeplejersker med 0 børn er den gennemsnitlige på arbejdet 36,6 timer ugentligt og i hjemmet 11,3 timer ugentligt. Når de kvindelige sygeplejersker har 1 barn falder den ugentlige på arbejdet fra 36,6 timer til 36,4 timer, samtidig med at det ugentlige arbejde i hjemmet stiger fra 11,3 timer til 12,0 timer. Disse forskelle er i statistik forstand insignifikante. Når sygeplejersker har 2 børn eller flere sker der til gengæld et statistisk signifikant fald i på arbejde og en statistisk signikant stigning i arbejde i hjem. Sygeplejersker med 2 børn eller flere sænker den ugentlige på arbejde med 0,9 time i forhold til 1 At kvindelige sygeplejersker kan benyttes til at illustrere kvinders adfærd på arbejdsmarkedet generelt set, bekræftes af at SFI tidligere er nået frem til lignende konklusioner som dette notat i følgende publikationer: Danske lønmodtageres en registeranalyse baseret på lønstatistikken af Deding, Mette og Filges, Trine, se evt. også Lige muligheder frie valg? Om det kønsopdelte arbejdsmarked gennem et årti, red. af Emerek, Ruth og Holt Helle, 2008, SFI det nationale forskningscenter for velfærd.

4 sygeplejersker med 1 barn. Til gengæld øger de den ugentlige i hjemmet med 2,8 timer og dermed arbejder de samlet set 2 timer mere end sygeplejersker med 1 barn. Betragter man de kvindelige sygeplejerskers vurdering af deres samlevers på arbejde og i hjem ses, at samleverens på arbejde vurderes til 41,1 timer og i hjemmet vurderes til 6,5 timer ugentligt når parret ikke har børn. Når parret har 1 barn er samleverens på arbejdet stort set identisk med da de havde 0 børn, nemlig 41,0 timer ugentligt. mens en i hjemmet øges til i alt 7,5 timer ugentligt. Figur 3. Ugentlig på arbejde og i hjem, sygeplejersker og antal børn 11,3 12,0 14,8 6,5 7,5 8,3 36,6 36,4,5 41,1 41,0 42,0 0 børn 1 barn 2 børn + 0 børn 1 barn 2 børn + Kvindelige sygeplejerskers vurdering af egen Kvindelige sygeplejerskers vurdering af samlevers Anm.: Respondenter i parforhold med samlever. N = 609 (232, 106, 271). Optrukken streg indikerer statistisk signifikant forskel. De ændringer der sker i en for samleveren fra 0 børn til et barn er dog ikke signifikante i statistisk forstand. Det er ændringerne derimod når parret går fra 1 barn til 2 eller flere børn. Når dette sker øger samleveren en på arbejde med 1 time ugentligt til i alt 42,0 timer. Samtidig øger han også en i hjemmet med 0,8 timer til i alt 8,3 timer. Dermed arbejder både den kvindelige sygeplejerske og disses samlever samlet set over timer ugentligt, når parret har 2 eller flere børn. Af tallene kan man se, at de kvindelige sygeplejerskers andel af det ugentlige arbejde i hjemmet stort set er konstant, hvadenten parret har 0 børn (62 %), 1 barn (59 %) eller 2 eller flere børn (60 %). Sammenligner man med kvinder i befolkningen, ses det samme mønster, når det kommer til andelen af arbejde i hjemmet (ikke vist). og i hjem afhængig af højeste timeløn I tabel 2 ses de kvindelige sygeplejerskers svar på hvem der har den højeste timeløn af respondenten og respondentens samlever. 25 % af de kvindelige sygeplejersker svarer, at de har den højeste timeløn. 63 % af de kvindelige sygeplejersker svarer, at deres samlever har den højeste timeløn, mens 6 % svarer, at de har samme timeløn som deres samlever. Sidst svarer 6 % ved ikke.

5 Tabel 2. Højeste timeløn blandt samlevende par Kvindelig sygeplejerske Antal respondenter 1069 Jeg har højest timeløn 25 % Min samlever har højest timeløn 63 % Samme timeløn 6 % Ved ikke/ikke relevant 6 % I alt 100 % Anm.: Kvindelige sygeplejersker er afgrænset til sygeplejerske beskæftiget som lønmodtager i kommune eller region og i parforhold med samlever. I figur 4 herunder ses en på arbejde og i hjem blandt kvindelige sygeplejersker og disses samlever afhængig af hvem der har den højeste timeløn. Hvis den kvindelige sygeplejerske har den højeste timeløn arbejder hun 1,9 timer mere ugentligt på arbejdet end hvis hendes samlever har den højeste timeløn (37,5 timer mod,6 timer). Til gengæld arbejder hun 0,4 time mindre i hjemmet ugentligt (13,2 timer mod 12,8 timer). Når den kvindelige sygeplejerskers samlever har den højeste timeløn, arbejder samleveren 2,4 timer mere på arbejdet end hvis den kvindelige sygeplejerske har den højeste timeløn (42,1 timer mod 39,7 timer). Til gengæld arbejder samleveren 1,6 time mindre i hjemmet ugentligt (8,8 timer mod 7,2 timer). Figur 4. Ugentlig på arbejde og i hjem, sygeplejersker og højeste timeløn 12,8 8,8 13,2 7,2 37,5 Kvindelige sygeplejerskers vurdering af egen 39,7 Kvindelige sygeplejerskers vurdering af samlevers,6 Kvindelige sygeplejerskers vurdering af egen 42,1 Kvindelige sygeplejerskers vurdering af samlevers Respondent højeste timeløn Samlever højeste timeløn Anm.: Respondenter i parforhold med samlever. N = 9 (126, 433). Optrukken streg indikerer statistisk signifikant forskel. og i hjem afhængig af alder I figur 5 ses de kvindelige sygeplejersker og disses samlevers på arbejde og i hjem fordelt på alder.

6 Blandt de kvindelige sygeplejersker under år, er en på arbejde 38,9 timer ugentligt og en i hjemmet 7,0 timer ugentligt. Når de kvindelige sygeplejersker er mellem og 39 år falder arbejdetiden på arbejde med 2,5 timer til 36,4 timer ugentligt, men til gengæld stiger en i hjemmet med 6,2 timer til 13,2 timer ugentligt. Blandt de kvindelige sygeplejersker mellem og 49 år falder en på arbejde yderligere med 0,4 timer til 36,0 timer ugentligt, mens en i hjemmet stiger med yderligere 1,6 timer til 14,8 timer ugentligt. For sygeplejersker på år eller ældre falder en på arbejde med 1,4 timer til 34,6 timer ugentligt. Ligeledes falder en i hjemmet til 12,4 timer ugentligt og altså 2,4 timer mindre end blandt de -49 årige. Ser man på de kvindelige sygeplejerskers samlever er billedet lidt anderledes. Ligegyldigt hvilken alder de kvindelige sygeplejersker har, arbejder deres samlever stort set det samme antal timer på arbejdet ugentligt lige omkring timer. Hvad angår samleverens arbejde i hjemmet er dette stigende fra 5,0 timer, over 7,6 timer til 8,9 timer, når de kvindelige sygeplejersker er mellem og 49 år. Derefter falder samleverens i hjemmet til 6,3 timer ugentligt. Selvom samleverens i hjemmet følger nogenlunde det samme mønster som de kvindelige sygeplejerskers i hjemmet, er de kvindelige sygeplejerskers andel af arbejde i hjemmet stigende med alderen. Mellem 20 og 29 år tager de sig af 58 % af arbejdet i hjemmet, mens de tager sig af 66 % når de er år eller ældre. Dette skyldes at mens de sænker deres på arbejdet med alderen, øger de deres i hjemmet tilsvarende mere end deres samlever. På trods af disse forskelle i hvor arbejdstimerne lægges, er den totale for de kvindelige sygeplejersker og disses samlever stort set identisk indenfor de fire aldersgrupper. Figur 5. Ugentlig på arbejde og i hjem, sygeplejersker og alder 7,0 13,2 14,8 12,4 5,0 7,6 8,9 6,3 42,1 41,7 41,2 41,3 38,9 36,4 36,0 34, år -39 år -49 år + år år -39 år -49 år + år Kvindelige sygeplejerskers vurdering af egen Kvindelige sygeplejerskers vurdering af samlevers Anm.: Respondenter i parforhold med samlever. N = 610 (56, 204, 203, 147). Optrukken streg indikerer statistisk signifikant forskel. Grupperne er fordelt i forhold til den kvindelige sygeplejerskes alder.

7 Bilag B1. Tabel 1. Gennemsnitlig ugentlig, parfamilier Kvinder Mænd Antal personer Arbejdstid 37,47 41,56 + husligt arbejde 11,51 8,32 I alt 48,97 49,88 Anm.: Personer i beskæftigelse som lønmodtager og som privat er i et parforhold. Tallene er vægtet i forhold til køn, alder og geografi. Antallet af kvinder er boostet for at kunne sammenligne med kvindelige sygeplejersker. Arbejdstid dækker over aftalt, evt. udbetalt overarbejde og evt. bijob. Tabel 2.1. Gennemsnitlig ugentlig, kvinder og disse kvinders samlever Kvinder Samlever Antal personer Aftalt 37,75,75 + husligt arbejde 11,23 7,23 I alt 48,98 47,98 Anm.: Personer i beskæftigelse som lønmodtager og som privat er i et parforhold med samlever, som også er lønmodtager. Tal for samlever er respondentens skøn over samlevers forbrug af tid på de enkelte aktiviteter. Kun kvinder der har angivet komplette oplysninger for sig selv og samlever. Arbejdstid dækker over aftalt, evt. udbetalt overarbejde og evt. bijob. Tabel 2.2. Gennemsnitlig ugentlig, mænd og disse mænds samlever Mænd Samlever Antal personer Aftalt 41,38 37,95 + husligt arbejde 8,56 10,31 I alt 49,94 48,26 Anm.: Personer i beskæftigelse som lønmodtager og som privat er i et parforhold med samlever, som også er lønmodtager. Tal for samlever er respondentens skøn over samlevers forbrug af tid på de enkelte aktiviteter. Kun mænd der har angivet komplette oplysninger for sig selv og samlever. Arbejdstid dækker over aftalt, evt. udbetalt overarbejde og evt. bijob.

8 Bilag B2. Boks B1. Metode Data i dette notat stammer fra to spørgeskemaundersøgelser gennemført medio 2009, blandt henholdsvis et repræsentativt udsnit af den danske befolkning og et repræsentativt udsnit af Dansk Sygeplejeråds medlemmer. Spørgsmålene i de to spørgeskemaundersøgelser er identiske og således direkte sammenlignelige. Samlet deltog sygeplejersker og beskæftigede i befolkningen i undersøgelsen. Andelen af kvinder i befolkningsundersøgelsen er overrepræsenteret i forhold til befolkningssammensætning, da vi ønskede at kunne sammenligne denne gruppe med kvindelige sygeplejersker. Dette har ingen praktisk betydning i forhold til resultaterne i dette notat, da alle tal fra befolkningsundersøgelsen er delt op på henh. kvinder og mænd og derfor ikke påvirkes af den kvindelige overrepræsentation. Spørgsmålet vedrørende arbejde i hjemmet er formuleret som følger: - Hvor mange timer om ugen vil du anslå at du bruger på nødvendigt husligt arbejde i dit eget hjem (såsom madlavning, indkøb, tøjvask, rengøring, oprydning, havearbejde, reparationer)? Spørgsmålet vedrørende arbejde på arbejdsmarkedet er formuleret som følger: - Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen fordelt på hovedbeskæftigelse, over- og merarbejde samt bijob (angiv hele timer)? Beskæftigelse Timer om ugen (hele timer) Aftalt ugentlig i din hovedbeskæftigelse (jf. timetal i din ansættelseskontrakt) Udbetalt over- merarbejde i forbindelse med hovedbeskæftigelsen (timer i gennemsnit om ugen). Her skal altså ikke medtages overarbejde som senere afspadseres. Hvis ikke du har overarbejde, skriv da 0. Bijob (timer i gennemsnit om ugen). Hvis ikke du har bijob, skriv da 0. I alt Du har angivet, at du alt i alt arbejder xx timer om ugen i gennemsnit, fordelt på: Aftalt [indsæt fra spm. 2] x timer Udbetalt over- og merarbejde [indsæt fra spm. 2] y timer Bijob [indsæt fra spm. 2] z timer I alt [indsæt fra spm. 2] xx timer Er oplysningerne om korrekte? Hvis ja tryk næste.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid Specialuddannede sygeplejerskers arbejdstid Morten Bue Rath 28. november 2008 Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid 1. Sammenfatning Specialuddannede sygeplejersker har gennemsnitligt en højere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark

Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark Rapport Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark Malene Rode Larsen Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark VIVE og forfatterne, 2018 e-isbn:

Læs mere

Børnefamiliers dagtilbud og arbejdsliv

Børnefamiliers dagtilbud og arbejdsliv Børnefamiliers dagtilbud og arbejdsliv Juni 2018 Børnefamiliers dagtilbud og arbejdsliv 5. juni 2018 Ufleksible og korte åbningstider i dagtilbud påvirker forældres arbejdsliv Baggrund Det er langt fra

Læs mere

NOTAT Udviklingen i sygeplejersker på fuld tid og nedsat tid

NOTAT Udviklingen i sygeplejersker på fuld tid og nedsat tid Cecilie Bisgaard-Frantzen Januar 2017 NOTAT Udviklingen i sygeplejersker på fuld tid og nedsat tid 2007-16 47 % af alle sygeplejersker har en aftalt arbejdstid på 37 timer eller højere. 39 % har en aftalt

Læs mere

Indvandrernes pensionsindbetalinger

Indvandrernes pensionsindbetalinger 26. OKTOBER 215 Indvandrernes pensionsindbetalinger 23-13 AF METTE NYRUP OG SØS NIELSEN Indledning og sammenfatning I analysen belyses forskelle i pensionsindbetalinger mellem tre herkomstgrupper; indvandrere

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2016 til 31.12.2019. 1. Indledning I år 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Småjob på det danske arbejdsmarked November 216 1. Indledning og sammenfatning Denne analyse undersøger, hvor mange småjob der findes på det nuværende

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

MÅLING AF INKLUSION SURVEY 2015

MÅLING AF INKLUSION SURVEY 2015 NOTAT MÅLING AF INKLUSION SURVEY 2015 STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2016 MÅLING AF INKLUSION SURVEY 2015 Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for Socialpolitik og Velfærd 2016 SFI Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet

Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet Mens hver fjerde lønmodtager er begrænset på arbejdet pga. smerter, er omkring hver. lønmodtager hårdt ramt af smerter. Det er især faglærte og ufaglærte, der

Læs mere

Beskæftigelsesbegreber i Arbejdskraftundersøgelsen, Nationalregnskabet og Arbejdstidsregnskabet

Beskæftigelsesbegreber i Arbejdskraftundersøgelsen, Nationalregnskabet og Arbejdstidsregnskabet Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 22. marts 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) AKU/ Beskæftigelsesbegreber i Arbejdskraftundersøgelsen, Nationalregnskabet og Arbejdstidsregnskabet Dette notat sammenligner

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Lærernes troværdighed

Lærernes troværdighed Radius Kommunikation Lærernes troværdighed Befolkningsanalyse 08.04.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet. Dato: december 2010

Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet. Dato: december 2010 Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet Dato: 7.- 13. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet Dato: 7.- 13. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Mænd og ligestilling 22. juni Public 57168

TNS Gallup - Public Tema: Mænd og ligestilling 22. juni Public 57168 TNS Gallup - Public Tema: og ligestilling 22. juni 2010 Public 57168 Metode Feltperiode: 18. 22. juni 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18-60 år Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR Tryghed og holdning til politi og retssystem Danmark i forhold til andre europæiske lande. UNDERSØGELSENS MATERIALE I etableredes European Social Survey (ESS),

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise N o t a t 13-17-årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise April 19 Resume Denne deskriptive analyse ser på udviklingen i antallet af 13-17-årige i beskæftigelse. Hovedkonklusionerne

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2012 til 31.12.2015. 1. Indledning I 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse?

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i andelen af unge 25-årige, der

Læs mere

Ensomhed blandt ældre

Ensomhed blandt ældre Ensomhed blandt ældre Af Nadja Hedegaard Andersen, k Dato: E-mail: 336 Side af 8 Formålet med dette analysenotat er at belyse ensomhed blandt gruppen af ældre (6+ år) i Danmark. Analysen bygger på data

Læs mere

Beskæftigelse i procesindustrien

Beskæftigelse i procesindustrien Thomas Klintefelt, chefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 APRIL 218 Beskæftigelse i procesindustrien Beskæftigelsen i procesindustrien er steget i de seneste at beskæftigelsen stiger. Sammenfatning I perioden

Læs mere

Arbejdstidsnotatet. Indhold. Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012

Arbejdstidsnotatet. Indhold. Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012 Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) AKU/ SWE & JKG Arbejdstidsnotatet Sammenfatning Dette notat sammenligner Danmarks Statistiks opgørelser af arbejdstiden,

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller AUGUST 17 Nydanskeres holdninger til kønsroller 1. Hovedpointer Indvandreres og efterkommeres holdninger til kønsroller adskiller

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

BETALT OVERARBEJDE BLANDT DANSKE LØNMODTAGERE

BETALT OVERARBEJDE BLANDT DANSKE LØNMODTAGERE 04:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges BETALT OVERARBEJDE BLANDT DANSKE LØNMODTAGERE EN REGISTERANALYSE BASERET PÅ LØNSTATISTIKKEN FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION BETALT OVERARBEJDE

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse December 2013 Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse I dette faktaark præsenteres resultaterne af en undersøgelse gennemført af Epinion for DeFacto i oktober 2013. Der er 1.070,

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Dynamiske effekter af en skattereform

Dynamiske effekter af en skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 177 Offentligt OMTRYK februar 2009 Dynamiske effekter af en skattereform Skattekommissionen er i februar 2009 kommet med et bud på en skattereform, der skal ruste Danmark

Læs mere

Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015

Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015 Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015 1 Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp Bo Bilde 2015 Danmarks Statistik DST Survey Telefon 3917 3255 / 3917 3271 Mail: bbi@dst.dk Danmark Statistik Sejrøgade

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Knap hver anden af dem, der gik tidligt på efterløn, havde smerter hver uge, før de trak sig tilbage. Det er pct. flere end blandt dem, der

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Indledning I dette notat analyseres lønforskelle mellem privat ansatte kvinder og mænd. Analysen er gennemført på baggrund af Djøf Privats

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

FAKTA Udviklingen i sygeplejersker på fuldtid og deltid,

FAKTA Udviklingen i sygeplejersker på fuldtid og deltid, Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) Januar 2019 FAKTA Udviklingen i sygeplejersker på fuldtid og deltid, - 47% af alle sygeplejersker har en aftalt arbejdstid på 37 timer eller højere. 43% har en aftalt

Læs mere

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen Atypisk ansatte Stor stigning i stillinger på mindre end timer om ugen De sidste år er der kommet godt gang i det danske arbejdsmarked. Antallet af job er steget med ca. 1. de sidste fem år. Ud af de job

Læs mere

Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring fuldtidsbeskæftigede

Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring fuldtidsbeskæftigede Peter Beyer Østergaard pebo@di.dk, 6013 708 NOVEMBER 018 Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring 1.500 fuldtidsbeskæftigede Sygefraværet for omsorgsarbejde er højere blandt kommunalt ansatte end

Læs mere

Hver anden vil benytte øget åbningstid i dagtilbud

Hver anden vil benytte øget åbningstid i dagtilbud Børnefamiliers dagtilbud og arbejdsliv 17. maj 18 Hver anden vil benytte øget åbningstid i dagtilbud Halvdelen af alle lønmodtagere med børn mellem -13 år ville benytte sig af udvidede åbningstider i deres

Læs mere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Notat Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Sammenfatning 4. april 2017 Viden og Analyse / APK 0. Baggrund Til brug for satspuljeinitiativet for langvarige kontanthjælpsmodtagere ( Flere skal

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Sektion H/i. Version B

Sektion H/i. Version B Sektion H/i Version B 1 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Kvinder hæmmes af skatten

Kvinder hæmmes af skatten DI Den. november 8 Lsf Kvinder hæmmes af skatten Et flertal af danskere er enige i, at lavere skat på arbejde vil veksle husarbejde og gør-det-selv arbejde til flere timer på jobbet. Det viser en ny opinionsundersøgelse

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter

Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter Ca. 420.000 lønmodtagere mellem 18 og 60 år havde et hårdt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø i 2012. Fire år senere i 2016 modtog hver

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

3. Sammenhæng i den travle hverdag

3. Sammenhæng i den travle hverdag 3. Sammenhæng i den travle hverdag 3.1 Sammenfatning 111 3.2 Familie- og arbejdsliv i harmoni 112 3.3 Den travle hverdag 119 Appendiks 3.1 Beskrivelse af spørgeskemaundersøgelse 131 3.1. Sammenfatning

Læs mere

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Af: Juniorkonsulent Christoffer Thygesen og cheføkonom Martin Kyed Notat 6. februar 06 Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Analysens hovedresultater Kun hver

Læs mere

Deltidsansættelser i Danmark

Deltidsansættelser i Danmark Side 1 af 6 Deltidsansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Deltidsansættelser fordelt på køn... 3 2. Deltidsansættelse blandt akademikere... 5 Hovedkonklusioner

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017 Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen Analyse, Viden & Strategi Efteråret 207 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 204 politikken om det gode liv.

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere