Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG"

Transkript

1 Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Dækning: Respondenter: Metode: Feltarbejde: EU-27 /EU europæere i alderen 15 år og op Personligt interview (CAPI) 7. til 23. juni 2013, undersøgelse gennemført af TNS opinion INDLEDNING... 2 A. OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET... 7 B. EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE C. VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER D. VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET E. EUROPA-PARLAMENTET I DAG OG I MORGEN: VÆRDIER OG POLITIKKER Som følge af Kroatien tiltrædelse den 1. juli 2013, dvs. otte dage efter afslutningen af feltarbejdet for denne undersøgelse, blev der af hensyn til dette land stillet en række spørgsmål i let ændret form med henblik på at medtage resultaterne heraf i denne Eurobarometerundersøgelse på en effektiv måde. MEDDELELSE Undersøgelsen er blevet gennemført af TNS opinion i form af personlige interviews af borgere i de 28 EU-lande. Resultaterne præsenteres på EU-28-niveau for så vidt angår de nye spørgsmål og på EU-27-niveau i form af tendenser. Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Jacques Nancy DA 1

2 Alder Køn Beskæftigelse Euroområdet/ Ikke-euroområdet INDLEDNING Gennemgangen af resultaterne opdelt efter europæernes køn, alder og beskæftigelseskategori samt efter landegruppe (euroområdet/ikke-euroområdet) har afdækket nogle tendenser. Generelt er der nogle mærkbare forskelle mellem mænd og kvinder, navnlig i forbindelse med spørgsmålene om information og kendskab. Mænd er mere velinformerede end kvinder om EU-institutionerne og Europa-Parlamentets rolle. Med hensyn til prioriteter er kvinder mere modtagelige for de sociale og samfundsmæssige emner. Variationer efter alder er ligeledes markante: de unge (15-24 år) er den gruppe, hvor flest har et positivt billede af Europa-Parlamentet. De ønsker at blive informeret om en europæisk investeringsplan til skabelse af nye jobs og om deres rettigheder som borgere og viser sig særligt knyttet til ytringsfriheden. Hos de ældre (55+) har Europa-Parlamentet det mest negative image. I kategorien beskæftigelse er der særlig store indbyrdes forskelle: Interessen for EUpolitiske spørgsmål varierer kraftigt fra en underkategori til en anden, og det samme gælder respondenternes kendskab dertil: Ledere kender Europa-Parlamentet og datoen for det kommende valg til Europa-Parlamentet bedre end hjemmegående og arbejdsløse. Blandt sidstnævnte og pensionister er der flest, der har et negativt billede af Europa-Parlamentet. Der er visse forskelle mellem respondenter i hhv. euroområdet og ikke-euroområdet: Generelt er der en ret lille forskel i forbindelse med spørgsmålene om kendskab til Europa- Parlamentet, og det selv om medieomtalen huskes en smule bedre i euroområdet. Den vigtigste undtagelse vedrører kendskabet til den måde, hvorpå medlemmerne af Europa- Parlamentet vælges, som er meget bedre i ikke-euroområdet. I euroområdet ønsker respondenterne at blive bedre informeret om EU's løsninger til bekæmpelse af krisen. En mere detaljeret gennemgang Information om Europa-Parlamentet: Der er vigtige forskelle afhængig af køn, alder og især beskæftigelseskategori med hensyn til medieomtale og Europa-Parlamentets image. Svarene er også forskellige afhængigt af, om der er tale om euroområdet eller ikke-euroområdet. - Medieomtalen af Europa-Parlamentet huskes bedre af mænd (52 %), personer over 40 (49 %), pensionister (49 %), ledere (54 %) og selvstændigt erhvervsdrivende (59 %) end af kvinder (43 %), unge (39 %) og hjemmegående (39 %). Medieomtalen huskes en smule bedre i euroområdet (48 %) end i ikkeeuroområdet (45 %). DA 2

3 - Interessen for EU-politiske spørgsmål (dette emne er allerede offentliggjort i del I af Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP) 79.5 fra september 2013) er tydeligvis mere udtalt hos mænd (48 %) end hos kvinder (37 %). Der er kun små forskelle afhængigt af alder og mellem euroområdet og ikke-euroområdet, men store forskelle mellem beskæftigelseskategorierne. Interessen er betydeligt mere udbredt hos ledere (60 %) og selvstændigt erhvervsdrivende (51 %) end hos arbejdere (36 %), arbejdsløse (34 %) og hjemmegående (30 %). - De foretrukne informationsemner er forskellige afhængigt af alder og beskæftigelse snarere end køn: De unge og studerende ønsker frem for alt mere information om EU s planer for investeringer med henblik på jobskabelse (hhv. 33 % og 36 %) og om deres rettigheder som unionsborgere (33 % for begge kategoriers vedkommende). De selvstændigt erhvervsdrivende (33 %) og lederne (34 %) ønsker mere information om løsningerne til bekæmpelse af krisen. De arbejdsløse (33 %) om deres rettigheder som unionsborgere. Løsningerne til bekæmpelse af krisen interesserer respondenterne i euroområdet mere (30 %, på førstepladsen) end dem i ikke-euroområdet (22 %, på tredjepladsen). - Europa-Parlamentets image er neutralt hos mere end halvdelen af respondenterne i de fleste kategorier. Det er klart mere positivt hos de unge (36 % mod 14 %, der har et negativt billede af EP), studerende (39 % mod 13 %) og funktionærerne (35 % mod 20 %) end hos personer over 55 (29 % mod 30 %), pensionister (29 % mod 30 %) og arbejdsløse (25 % mod 28 %). Mindre forskel er der hos mænd (32 % mod 25 %), og hos respondenterne i ikke-euroområdet er Europa-Parlamentets image også bedre (32 % mod 23 %) end hos kvinder (29 % mod 23 %) og respondenter i euroområdet (29 % mod 25 %). Europa-Parlamentets rolle: I alle de analyserede kategorier ønsker et stort flertal af respondenterne, at Europa-Parlamentet skal spille en vigtigere rolle, end det gør i dag. Dette ønske er en smule mere udtalt hos mænd (53 %), ledere (54 %) og studerende (53 %). Derimod er der ikke observeret nogen større forskel afhængigt af alder. For ikkeeuroområdets vedkommende bemærkes, at ønsket om at se Europa-Parlamentet spille en mindre vigtig rolle end i dag er en smule mere udbredt (26 %) end i euroområdet (16 %). Kendskab til EU-institutionerne: For samtlige kategorier gælder, at Europa- Parlamentet er den bedst kendte institution og den institution, der bedst repræsenterer EU. - At Europa-Parlamentet er den bedst kendte institution, nævnes spontant af især mænd (57 %), de årige og de årige (hhv. 55 % og 56 %), lederne (64 %), de selvstændigt erhvervsdrivende og funktionærerne (63 %) samt af respondenterne i euroområdet (56 %). Andelen af respondenter, der spontant ikke kunne nævne nogen institution (har svaret ved ikke ) er størst hos kvinder (36 %), de årige (36 %), hjemmegående (43 %), arbejdsløse (44 %) og i ikke-euroområdet (38 %). - At Europa-Parlamentet også er den institution, der repræsenterer EU bedst, blev nævnt af rundt regnet en ud af to respondenter i alle kategorier, langt foran de andre EU-institutioner. Der var ingen større forskel mellem kategorierne. DA 3

4 Kendskab til Europa-Parlamentet: Mere end en tredjedel af borgerne i EU ved, at det kommende valg til Europa-Parlamentet finder sted i Der er forskelle med hensyn til viden om, hvordan medlemmerne af Europa-Parlamentet konstituerer sig og træffer beslutninger i Europa-Parlamentet. Med hensyn til disse spørgsmål er mændene de mest velinformerede. - Datoen for det kommende valg til Europa-Parlamentet er bedre kendt blandt mænd (37 %) end kvinder (31 %). Forskellene er mindre udtalte afhængigt af alder. Det er beskæftigelseskategorien, der giver de største forskelle: 43 % af lederne, 42 % af funktionærerne og 41 % af de selvstændigt erhvervsdrivende ved, at valget finder sted i 2014, mod kun 26 % af de arbejdsløse og de hjemmegående. Der er praktisk talt ingen forskel mellem euroområdet (34 %) og ikke-euroområdet (35 %). Blandt kvinder (50 %), arbejdere (50 %), hjemmegående (56 %) og arbejdsløse (57 %) er der flere end blandt mænd (41 %), ledere (33 %) og funktionærer (35 %), som ikke ved, hvornår det kommende valg til Europa-Parlamentet finder sted (de har svaret ved ikke ). Forskellene er mindre udtalte, når man ser på alder (44 % svarede ved ikke i aldersgruppen år og 48 % i aldersgruppen 55+) eller sammenligner respondenterne i euroområdet (45 %) med dem i ikke-euroområdet (47 %). - Mænd (47 %), personer over 55 (45 %), selvstændigt erhvervsdrivende, arbejdsløse og pensionister (45 % for hver af de tre kategorier) er de kategorier, hvori flest ved, at medlemmerne af Europa-Parlamentet er grupperet i mødesalen afhængigt af deres politiske tilhørsforhold. I modsætning hertil tror en betydelig andel af respondenterne fejlagtigt, at de sidder opdelt efter nationalitet, det gælder især de årige (42 %), lederne og funktionærerne (44 % for begge kategoriers vedkommende). - Svarene er endnu mere spredte med hensyn til spørgsmålet om, hvordan beslutninger træffes i Europa-Parlamentet: Blandt de studerende (42 %), de årige (42 %), lederne og funktionærerne (43 % for begge kategoriers vedkommende) samt respondenterne fra ikke-euroområdet (43 %) er der flest, der tror, at beslutningerne træffes ud fra den medlemsstats interesser, som medlemmet af Europa-Parlamentet er valgt i. - Mændene og lederne er de grupper, hvor flest ved, at medlemmerne af Europa-Parlamentet bliver valgt direkte af borgerne i hver enkelt medlemsstat (hhv. 61 % og 63 %), og at antallet af medlemmer er forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat (hhv. 63 % og 72 %). I ikke-eurozonen er kendskabet til, hvordan medlemmerne vælges, meget større (67 %) end i euroområdet (51 %). De vigtigste værdier og politikker: Socialpolitikken og beskæftigelsespolitikken er langt de mest dominerende prioriteter hos unionsborgerne, og det i samtlige kategorier. Beskyttelse af menneskerettighederne er den værdi, som først og fremmest bør forsvares af Europa-Parlamentet. - Bekæmpelse af fattigdom og social udgrænsning bør være Europa- Parlamentets førsteprioritet, især for kvinderne (53 %), de årige (54 %) DA 4

5 og de arbejdsløse (59 %). Kvinderne er generelt mere opmærksomme på de sociale og samfundsmæssige emner, mens mændene mest kommer ind på de økonomiske emner. Samordning af hhv. økonomi-, budget- og skattepolitikken nævnes oftere i euroområdet (33 %) end i ikke-euroområdet (25 %). En landbrugspolitik, der respekterer miljøet og bidrager til den globale fødevarebalance, nævnes oftere i ikke-euroområdet (26 %) end i euroområdet (19 %). - Mere specifikt i forbindelse med krisen mener alle kategorier, og i særdeleshed de arbejdsløse (83 %), at det bør være EU's førsteprioritet (dette er også blevet behandlet i del II af EB/PE 79.5 fra oktober 2013) at gøre noget for beskæftigelsen og bekæmpe arbejdsløsheden. Det var ikke nogen overraskelse, at flere i kategorien med personer over 55 nævnede pensioner (42 %) end i kategorien årige (22 %). Sidstnævnte tillagde boligforhold forholdsvis større betydning (29 % mod 17 % af personerne over 55). Købekraften og nedbringelsen af den offentlige gæld nævnes oftere i euroområdet (37 %) end i ikke-euroområdet (28 %), mens boligforhold nævnes oftere i ikke-euroområdet (26 %) end i euroområdet (18 %). - Beskyttelse af menneskerettighederne er den værdi, som først og fremmes bør forsvares af Europa-Parlamentet. Det gives der udtryk for i alle kategorier (54 %), og især blandt de årige, lederne, arbejderne og de studerende (57 % for alle fire kategoriers vedkommende). Den næstvigtigste værdi varierer afhængigt af kategorien: ligestilling mellem mænd og kvinder nævnes især af kvinderne (38 % mod 27 % af mændene); ytringsfrihed nævnes af de unge (39 %), de studerende (40 %) og respondenterne i ikke-euroområdet (35 %); endelig nævnes solidaritet mellem EU-medlemsstaterne af 34 % af personerne over 55, 39 % af lederne, 39 % af de selvstændigt erhvervsdrivende, 36 % af funktionærerne og 35 % af europæerne i euroområdet. Mændene for deres vedkommende anbringer ytringsfrihed og solidaritet mellem EUmedlemsstaterne på en delt andenplads (35 % for de to værdiers vedkommende). DA 5

6 DA 6

7 1. Sådan blev medier brugt A. OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET DA 7

8 Aldersgrupper OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q3 Har du for nyligt læst noget i avisen, set noget på internettet eller i fjernsynet, eller hørt noget i radioen om Europa-Parlamentet? DA 8

9 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Aldersgrupper 2. Nationale resultater DA 9

10 Respondentens køn OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q3 Har du for nyligt læst noget i avisen, set noget på internettet eller i fjernsynet, eller hørt noget i radioen om Europa-Parlamentet? DA 10

11 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Respondentens køn 2. Nationale resultater DA 11

12 Beskæftigelsesgrupper OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ERHVERV 1. EU-resultater Q3 Har du for nyligt læst noget i avisen, set noget på internettet eller i fjernsynet, eller hørt noget i radioen om Europa-Parlamentet? DA 12

13 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater DA 13

14 Eurozonen - Ikke eurozonen OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q3 Har du for nyligt læst noget i avisen, set noget på internettet eller i fjernsynet, eller hørt noget i radioen om Europa-Parlamentet? DA 14

15 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater DA 15

16 DA 16

17 2. Interesse for europæisk politik generelt Spørgsmål allerede stillet i del I - om institutioner DA 17

18 Aldersgrupper OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q10 Vil du sige, at du er meget interesseret, forholdsvis interesseret, ikke særligt interesseret eller overhovedet ikke interesseret i europæiske anliggender? DA 18

19 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Aldersgrupper 2. Nationale resultater DA 19

20 Respondentens køn OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q10 Vil du sige, at du er meget interesseret, forholdsvis interesseret, ikke særligt interesseret eller overhovedet ikke interesseret i europæiske anliggender? DA 20

21 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Respondentens køn 2. Nationale resultater DA 21

22 Beskæftigelsesgrupper OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ERHVERV 1. EU-resultater Q10 Vil du sige, at du er meget interesseret, forholdsvis interesseret, ikke særligt interesseret eller overhovedet ikke interesseret i europæiske anliggender? DA 22

23 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater DA 23

24 Eurozonen - Ikke eurozonen OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q10 Vil du sige, at du er meget interesseret, forholdsvis interesseret, ikke særligt interesseret eller overhovedet ikke interesseret i europæiske anliggender? DA 24

25 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater DA 25

26 DA 26

27 3. Ønske om oplysning DA 27

28 Aldersgrupper OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q11T Hvilket emne eller politisk område, som debateres i Europa-Parlamentet, eller hvilket andet emne i forbindelse med EU ville du gerne have mere oplysning om? Først og fremmest om? Og dernæst? (MAX. 3 SVAR) DA 28

29 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Aldersgrupper 2. Nationale resultater DA 29

30 Respondentens køn OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q11T Hvilket emne eller politisk område, som debateres i Europa-Parlamentet, eller hvilket andet emne i forbindelse med EU ville du gerne have mere oplysning om? Først og fremmest om? Og dernæst? (MAX. 3 SVAR) DA 30

31 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Respondentens køn 2. Nationale resultater DA 31

32 Beskæftigelsesgrupper OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ERHVERV 1. EU-resultater Q11T Hvilket emne eller politisk område, som debateres i Europa-Parlamentet, eller hvilket andet emne i forbindelse med EU ville du gerne have mere oplysning om? Først og fremmest om? Og dernæst? (MAX. 3 SVAR) DA 32

33 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater DA 33

34 Eurozonen - Ikke eurozonen OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q11T Hvilket emne eller politisk område, som debateres i Europa-Parlamentet, eller hvilket andet emne i forbindelse med EU ville du gerne have mere oplysning om? Først og fremmest om? Og dernæst? (MAX. 3 SVAR) DA 34

35 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater DA 35

36 DA 36

37 4. Europa-Parlamentets globale image DA 37

38 Aldersgrupper OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q2 Generelt set, hvilket image har Europa-Parlamentet for dig: Meget positivt, ret positivt, neutralt, ret negativt eller meget negativt image? DA 38

39 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Aldersgrupper 2. Nationale resultater DA 39

40 Respondentens køn OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q2 Generelt set, hvilket image har Europa-Parlamentet for dig: Meget positivt, ret positivt, neutralt, ret negativt eller meget negativt image? DA 40

41 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Respondentens køn 2. Nationale resultater DA 41

42 Beskæftigelsesgrupper OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ERHVERV 1. EU-resultater Q2 Generelt set, hvilket image har Europa-Parlamentet for dig: Meget positivt, ret positivt, neutralt, ret negativt eller meget negativt image? DA 42

43 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater DA 43

44 Eurozonen - Ikke eurozonen OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q2 Generelt set, hvilket image har Europa-Parlamentet for dig: Meget positivt, ret positivt, neutralt, ret negativt eller meget negativt image? DA 44

45 OPLYSNING OM EUROPA-PARLAMENTET Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater DA 45

46 DA 46

47 B. EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE DA 47

48 Aldersgrupper EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q14 Kunne du personligt godt tænke dig, at Europa-Parlamentet kom til at spille en mere betydningsfuld eller mindre betydningdfuld rolle end det gør i dag? DA 48

49 EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE Aldersgrupper 2. Nationale resultater DA 49

50 Respondentens køn EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q14 Kunne du personligt godt tænke dig, at Europa-Parlamentet kom til at spille en mere betydningsfuld eller mindre betydningdfuld rolle end det gør i dag? DA 50

51 EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE Respondentens køn 2. Nationale resultater DA 51

52 Beskæftigelsesgrupper EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE FOKUS PÅ ERHVERV 1. EU-resultater Q14 Kunne du personligt godt tænke dig, at Europa-Parlamentet kom til at spille en mere betydningsfuld eller mindre betydningdfuld rolle end det gør i dag? DA 52

53 EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater DA 53

54 Eurozonen - Ikke eurozonen EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q14 Kunne du personligt godt tænke dig, at Europa-Parlamentet kom til at spille en mere betydningsfuld eller mindre betydningdfuld rolle end det gør i dag? DA 54

55 EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater DA 55

56 DA 56

57 C. VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER 1. Nævn tre europæiske institutioner Åbent spørgsmål DA 57

58 Aldersgrupper VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q1 Kan du nævne tre EU-institutioner, som du kender til? (MAKS. 3 SVAR) Åbent spørgsmål DA 58

59 VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER Aldersgrupper 2. Nationale resultater Åbent spørgsmål DA 59

60 Respondentens køn VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q1 Kan du nævne tre EU-institutioner, som du kender til? (MAKS. 3 SVAR) Åbent spørgsmål DA 60

61 VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER Respondentens køn 2. Nationale resultater Åbent spørgsmål DA 61

62 Beskæftigelsesgrupper VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER FOKUS PÅ ERHVERV 1. EU-resultater Q1 Kan du nævne tre EU-institutioner, som du kender til? (MAKS. 3 SVAR) Åbent spørgsmål DA 62

63 VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater Åbent spørgsmål DA 63

64 Eurozonen - Ikke eurozonen VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q1 Kan du nævne tre EU-institutioner, som du kender til? (MAKS. 3 SVAR) Åbent spørgsmål DA 64

65 VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater Åbent spørgsmål DA 65

66 DA 66

67 2. Institutioner, som bedst repræsenterer EU DA 67

68 Aldersgrupper VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q9 Overordnet set, hvilken af følgende institutioner repræsenterer EU bedst efter din mening? DA 68

69 VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER Aldersgrupper 2. Nationale resultater DA 69

70 Respondentens køn VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q9 Overordnet set, hvilken af følgende institutioner repræsenterer EU bedst efter din mening? DA 70

71 VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER Respondentens køn 2. Nationale resultater DA 71

72 Beskæftigelsesgrupper VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER FOKUS PÅ ERHVERV 1. EU-resultater Q9 Overordnet set, hvilken af følgende institutioner repræsenterer EU bedst efter din mening? DA 72

73 VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater DA 73

74 Eurozonen - Ikke eurozonen VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q9 Overordnet set, hvilken af følgende institutioner repræsenterer EU bedst efter din mening? DA 74

75 VIDEN OM EUROPÆISKE INSTITUTIONER Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater DA 75

76 DA 76

77 D. VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET 1. Dato for næste valg til Europa-Parlamentet Åbent spørgsmål DA 77

78 Aldersgrupper VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q6 Hvornår mener du, at der næste gang skal afholdes valg til Europa-Parlamentet i (VORES LAND)? Åbent spørgsmål DA 78

79 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Aldersgrupper 2. Nationale resultater Åbent spørgsmål DA 79

80 Respondentens køn VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q6 Hvornår mener du, at der næste gang skal afholdes valg til Europa-Parlamentet i (VORES LAND)? Åbent spørgsmål DA 80

81 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Respondentens køn 2. Nationale resultater Åbent spørgsmål DA 81

82 Beskæftigelsesgrupper VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ERHVERV 1. EU-resultater Q6 Hvornår mener du, at der næste gang skal afholdes valg til Europa-Parlamentet i (VORES LAND)? Åbent spørgsmål DA 82

83 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater Åbent spørgsmål DA 83

84 Eurozonen - Ikke eurozonen VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q6 Hvornår mener du, at der næste gang skal afholdes valg til Europa-Parlamentet i (VORES LAND)? Åbent spørgsmål DA 84

85 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater Åbent spørgsmål DA 85

86 DA 86

87 2. Sådan fungerer Europa-Parlamentet DA 87

88 Aldersgrupper VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q4 Og mener du, at Medlemmerne af Europa-Parlamentet sidder efter? DA 88

89 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Aldersgrupper 2. Nationale resultater DA 89

90 Respondentens køn VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q4 Og mener du, at Medlemmerne af Europa-Parlamentet sidder efter? DA 90

91 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Respondentens køn 2. Nationale resultater DA 91

92 Beskæftigelsesgrupper VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ERHVERV 1. EU-resultater Q4 Og mener du, at Medlemmerne af Europa-Parlamentet sidder efter? DA 92

93 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater DA 93

94 Eurozonen - Ikke eurozonen VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q4 Og mener du, at Medlemmerne af Europa-Parlamentet sidder efter? DA 94

95 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater DA 95

96 DA 96

97 3. Sådan gennemføres Europa-Parlamentets beslutninger DA 97

98 Aldersgrupper VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q5 Ville du mene, at Europa-Parlamentets beslutninger primært tages.? DA 98

99 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Aldersgrupper 2. Nationale resultater DA 99

100 Respondentens køn VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q5 Ville du mene, at Europa-Parlamentets beslutninger primært tages.? DA 100

101 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Respondentens køn 2. Nationale resultater DA 101

102 Beskæftigelsesgrupper VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ERHVERV 1. EU-resultater Q5 Ville du mene, at Europa-Parlamentets beslutninger primært tages.? DA 102

103 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater DA 103

104 Eurozonen - Ikke eurozonen VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q5 Ville du mene, at Europa-Parlamentets beslutninger primært tages.? DA 104

105 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater DA 105

106 DA 106

107 4. Generel viden om Europa-Parlamentet DA 107

108 Aldersgrupper VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q7 Kan du for hvert af de følgende udsagn om EU fortælle mig, om du mener, at det passer eller ikke passer? Procenter af korrekte svar De korrekte svar er vist i parenteser DA 108

109 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Aldersgrupper 2. Nationale resultater DA 109

110 Respondentens køn VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q7 Kan du for hvert af de følgende udsagn om EU fortælle mig, om du mener, at det passer eller ikke passer? Procenter af korrekte svar De korrekte svar er vist i parenteser DA 110

111 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Respondentens køn 2. Nationale resultater DA 111

112 Beskæftigelsesgrupper VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ ERHVERV 1. EU-resultater Q7 Kan du for hvert af de følgende udsagn om EU fortælle mig, om du mener, at det passer eller ikke passer? Procenter af korrekte svar De korrekte svar er vist i parenteser DA 112

113 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater DA 113

114 Eurozonen - Ikke eurozonen VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q7 Kan du for hvert af de følgende udsagn om EU fortælle mig, om du mener, at det passer eller ikke passer? Procenter af korrekte svar De korrekte svar er vist i parenteser DA 114

115 VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater DA 115

116 DA 116

117 E. EUROPA-PARLAMENTET I DAG OG I MORGEN: VÆRDIER OG POLITIKKER 1. Prioriterede politikker DA 117

118 Aldersgrupper VÆRDIER OG POLITIKKER FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q15T Europa-Parlamentet støtter udviklingen af bestemte politikker på EU-plan. Hvilke af følgende politiske områder bør efter din mening prioriteres højest? Som førsteprioritet? Og dernæst? (MAKS. 3 SVAR) DA 118

119 VÆRDIER OG POLITIKKER Aldersgrupper 2. Nationale resultater DA 119

120 Respondentens køn VÆRDIER OG POLITIKKER FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q15T Europa-Parlamentet støtter udviklingen af bestemte politikker på EU-plan. Hvilke af følgende politiske områder bør efter din mening prioriteres højest? Som førsteprioritet? Og dernæst? (MAKS. 3 SVAR) DA 120

121 VÆRDIER OG POLITIKKER Respondentens køn 2. Nationale resultater DA 121

122 Beskæftigelsesgrupper VÆRDIER OG POLITIKKER FOKUS PÅ ERHVERV 1. EU-resultater Q15T Europa-Parlamentet støtter udviklingen af bestemte politikker på EU-plan. Hvilke af følgende politiske områder bør efter din mening prioriteres højest? Som førsteprioritet? Og dernæst? (MAKS. 3 SVAR) DA 122

123 VÆRDIER OG POLITIKKER Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater DA 123

124 Eurozonen - Ikke eurozonen VÆRDIER OG POLITIKKER FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q15T Europa-Parlamentet støtter udviklingen af bestemte politikker på EU-plan. Hvilke af følgende politiske områder bør efter din mening prioriteres højest? Som førsteprioritet? Og dernæst? (MAKS. 3 SVAR) DA 124

125 VÆRDIER OG POLITIKKER Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater DA 125

126 DA 126

127 2. Prioriterede politikker under krisen Spørgsmål allerede stillet i del II - økonomisk og socialt DA 127

128 Aldersgrupper VÆRDIER OG POLITIKKER FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q16T Hvilket af følgende mere specifikke områder, synes du, burde prioriteres højest i forbindelse med krisen? Som førsteprioritet? Og dernæst? (MAKS. 2 SVAR) DA 128

129 VÆRDIER OG POLITIKKER Aldersgrupper 2. Nationale resultater DA 129

130 Respondentens køn VÆRDIER OG POLITIKKER FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q16T Hvilket af følgende mere specifikke områder, synes du, burde prioriteres højest i forbindelse med krisen? Som førsteprioritet? Og dernæst? (MAKS. 2 SVAR) DA 130

131 VÆRDIER OG POLITIKKER Respondentens køn 2. Nationale resultater DA 131

132 Beskæftigelsesgrupper VÆRDIER OG POLITIKKER FOKUS PÅ ERHVERV 1. EU-resultater Q16T Hvilket af følgende mere specifikke områder, synes du, burde prioriteres højest i forbindelse med krisen? Som førsteprioritet? Og dernæst? (MAKS. 2 SVAR) DA 132

133 VÆRDIER OG POLITIKKER Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater DA 133

134 Eurozonen - Ikke eurozonen VÆRDIER OG POLITIKKER FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q16T Hvilket af følgende mere specifikke områder, synes du, burde prioriteres højest i forbindelse med krisen? Som førsteprioritet? Og dernæst? (MAKS. 2 SVAR) DA 134

135 VÆRDIER OG POLITIKKER Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater DA 135

136 DA 136

137 3. Værdier, som bør forsvares DA 137

138 Aldersgrupper VÆRDIER OG POLITIKKER FOKUS PÅ ALDER 1. EU-resultater Q18 Hvilke af følgende værdier burde Europa-Parlamentet, efter din mening, kæmpe for at få øverst på dagsordenen? (MAKS. 3 SVAR) DA 138

139 VÆRDIER OG POLITIKKER Aldersgrupper 2. Nationale resultater DA 139

140 Respondentens køn VÆRDIER OG POLITIKKER FOKUS PÅ KØN 1. EU-resultater Q18 Hvilke af følgende værdier burde Europa-Parlamentet, efter din mening, kæmpe for at få øverst på dagsordenen? (MAKS. 3 SVAR) DA 140

141 VÆRDIER OG POLITIKKER Respondentens køn 2. Nationale resultater DA 141

142 Beskæftigelsesgrupper VÆRDIER OG POLITIKKER FOKUS PÅ ERHVERV 1. EU-resultater Q18 Hvilke af følgende værdier burde Europa-Parlamentet, efter din mening, kæmpe for at få øverst på dagsordenen? (MAKS. 3 SVAR) DA 142

143 VÆRDIER OG POLITIKKER Beskæftigelsesgrupper 2. Nationale resultater DA 143

144 Eurozonen - Ikke eurozonen VÆRDIER OG POLITIKKER FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 1. EU-resultater Q18 Hvilke af følgende værdier burde Europa-Parlamentet, efter din mening, kæmpe for at få øverst på dagsordenen? (MAKS. 3 SVAR) DA 144

145 VÆRDIER OG POLITIKKER Eurozonen - Ikke eurozonen 2. Nationale resultater DA 145

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSE Dette

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ KØN Dette fokus

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, 30 november 2015 Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 - Del II ANALYTISK OVERBLIK

Læs mere

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruxelles, den 30. januar 2015 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Dækning: EU-28 (27

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 21. august 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4)

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4) Generaldirektoratet for Kommunikation Direktoratet for Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 20. august 2012 Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU? " Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion

Kollokvium den 2. marts 2010: Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU?  Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 5. marts 2010 Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Denmark QNAT Q PUNKT 8 STILLES KUN I KROATIEN Hvad er din nationalitet? Nævn venligst det eller de lande, der passer. (FLERE SVAR MULIGT) Belgien Danmark Tyskland

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S December

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015 Økonomisk analyse 8. juni 21 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 Danskerne vil have vækst og øget forbrug E info@lf.dk W www.lf.dk I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse

Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse MEMO/11/292 Bruxelles, den 13. maj 2011 Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse om "Unge på vej" 53 % af de unge europæere er villige til at flytte for at få arbejde Mere end halvdelen

Læs mere

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4729 Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Denmark FL-199 Audio Visual Policy D2. Hvor gammel er du? [_][_] år gammel [00] [AFSLAG/INTET SVAR] [END INTERVIEW] D1.

Læs mere

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Citizenship - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Denmark

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Denmark ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Denmark FL9 European Youth - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn Mand Kvinde

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Europæerne og krisen. Rapport. Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010

Europæerne og krisen. Rapport. Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010 EUROPEAN PARLIAMENT Europæerne og krisen Rapport Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010 Special Eurobarometer/Wave 74.1 TNS Opinion & Social Eurobaromètre spécial / Vague 74.1

Læs mere

Eurobarometer - november 2011 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/PE 76.3)

Eurobarometer - november 2011 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/PE 76.3) Generaldirektorat for Kommunikation Direktoratet for Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 11. januar 2012 Eurobarometer - november 2011 Eurobarometer,

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

ZA4565. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4565. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Denmark ZA565 Eurobarometer 68. Country Specific Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-05) EB67. A B Landekode (06-07) EB67. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB67. C D Interviewnummer (-6) E EB67. D Split

Læs mere

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Denmark

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Denmark ZA696 Eurobarometer 8. (0) Country Questionnaire Denmark A Projektnummer EB8. A B Landekode EB8. B C Vores undersøgelsesnummer EB8. C D Interviewnummer EB8. D Q: HVIS 9 ER DEN ENESTE KODE, DER PASSER,

Læs mere

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 287 INFLUENZA Q1. Påtænker du at blive vacccineret mod årstidsbestemt influenza i år? Ja, jeg er allerede blevet

Læs mere

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. Køn [1] Mand [2] Kvinde D2. Hvor gammel er

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark FL0 - Youth Attitudes on Drugs - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

ZA4879. Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4879. Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH EUROBAROMETER D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE]

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5445 Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 298 REGIONAL POLICY (2010) A. OVERORDNET BEVIDSTHED OG ACCEPT AF EU

Læs mere

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Denmark

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Denmark ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Denmark FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policy DK D Hvad er din alder?

Læs mere

ZA5205. Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5205. Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5205 Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark Questionnaire FL262 DG INFSO Q1. Kan du fortælle mig, hvilket telefonnummer du ville ringe

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING

EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING FELTARBEJDE:

Læs mere

ZA5790. Flash Eurobarometer 355 (Space Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA5790. Flash Eurobarometer 355 (Space Activities) Country Questionnaire Denmark ZA790 Flash Eurobarometer (Space Activities) Country Questionnaire Denmark EB FLASH - Space Activities - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE] Mand...1 Kvinde...2 D2. Hvor

Læs mere

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet Undersøgelse Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark FL 8 - Justice in the EU - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

ZA5686. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5686. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA5686 Eurobarometer 78. Country Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-05) EB78. A B Landekode (06-07) EB78. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB78. C D Interviewnummer (-6) EB78. D EB078DKXTRA /5

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5465 Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Denmark European emergency number 112 February 2011. Q1. Kan du fortælle mig, hvilket telefonnummer

Læs mere

ZA5779. Flash Eurobarometer 344 (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark

ZA5779. Flash Eurobarometer 344 (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark ZA779 Flash Eurobarometer (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark EB FLASH - Water - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

ZA4814. Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4814. Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4814 Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Denmark Flash 235 - Template Flash Eurobarometer The youth and their rights D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE]

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Denmark

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Denmark ZA577 Flash Eurobarometer 9 (The European Emergency Number, wave 5) Country Questionnaire Denmark FL9 - - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

ZA6649. Flash Eurobarometer 427 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark

ZA6649. Flash Eurobarometer 427 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark ZA669 Flash Eurobarometer 7 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark FL7 - FLASH SURVEY IN NUTS I AND NUTS II REGIONS - nd wave DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER

Læs mere

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Denmark

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Denmark ZA686 Flash Eurobaromer 6 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave ) Country Questionnaire Denmark FL6 Charter of Fundamental Rights of the EU - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED

Læs mere

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Særlig EUROBAROMETERUNDERSØGELSE 320 Vælgerundersøgelse efter valget Særlig Eurobarometerundersøgelse EUROPA- PARLAMENTET Europa- Kommissionen Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Feltarbejde:

Læs mere

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse Bruxelles, den 2. marts 2009 FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET Sammenfattende analyse På aftenen for kvindernes internationale kampdag og i lyset af det forestående valg til Europa

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Denmark

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Denmark ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Denmark FL - Women in the European Union - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk www.dmi.dk DMI 12. september 2008 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen har kørt

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire

Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire INTRO God morgen/eftermiddag, Jeg hedder... og ringer fra Hermelin Research. Jeg vil bede dig om at deltage i et hurtigt interview blandt journalister

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Multimediehuset i Århus

Multimediehuset i Århus Multimediehuset i Århus Kendskab, holdninger og forventninger Resultater af telefoninterview 1 1. Frekvenser af svar på alle undersøgelsens spørgsmål 3 2. Krydstabeller med baggrundsspørgsmål 8 3. Datakryds

Læs mere

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Denmark

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Denmark ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Denmark A Projektnummer EB8. A B Landekode EB8. B C Vores undersøgelsesnummer EB8. C D Interviewnummer EB8. D Q: HVIS 9 ER DEN ENESTE KODE,

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Befolkningen og borgermøder om råstoffer

Befolkningen og borgermøder om råstoffer HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL 1 Befolkningen og borgermøder om råstoffer Telefonbaseret interviewundersøgelse på foranledning af WWF, Verdensnaturfonden HS Analyse,

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere