Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen"

Transkript

1 Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de planlægger at forlade arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser også, om medlemmer presses på efterløn som følge af besparelser. Undersøgelsen blev gennemført via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 20. til 26. januar medlemmer svarede på spørgsmålene. Det svarer til en svarprocent på 60,2 procent. Svarprocenten ligger på linje med svarprocenten i flere andre undersøgelser via medlemspanelet. Medlemmerne blev i samme undersøgelse også stillet spørgsmål om mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsens hovedresultater er: - Kun 17 procent af FOAs medlemmer betaler ikke til efterlønsordningen. 2 ud af 3 af FOAs medlemmer under 50 år betaler ikke, fordi de forventer at ordningen bliver afskaffet. Kun 5 procent forventer at kunne arbejde, til de kan gå på folkepension. - Helbredet er en væsentlig årsag til medlemmernes tilbagetrækning. Blandt medlemmer, som planlægger at stoppe, senest når de er 60 år gamle, har 20 procent et dårligt eller meget dårligt helbred. Det gælder kun 6 procent i den gruppe, som vil fortsætte på arbejdsmarkedet, til de er mellem 61 og 64 år. - Jo hårdere fysisk arbejde medlemmerne har, jo flere ønsker at stoppe tidligt på arbejdsmarkedet. Det samme gælder i forhold til nedslidning, dårligt arbejdsmiljø, utilfredshed med nærmeste leder, arbejdspres og dårlige muligheder for personlig udvikling. - Mindst 14 procent af alle FOAs medlemmer har oplevet, at mindst én kollega inden for det sidste år er gået på efterløn tidligere end ellers planlagt på grund af afskedigelser på arbejdspladsen. - Næsten en tredjedel af FOAs medlemmer over 57 år ville føle sig presset på efterløn, hvis der i fremtiden skulle nedlægges stillinger på deres arbejdsplads (31 procent) procent af de medlemmer, der betaler til efterlønsordningen, forventer at gå på efterløn, så snart de har muligheden. 34 procent vil vente, til de kan få den høje sats, og 8 procent vil arbejde, til de kan gå på folkepension. 13 procent vil gå på fleksibel efterløn. Indbetaling til efterlønsordningen 81 procent af FOAs erhvervsaktive medlemmer betaler til efterlønsordningen. 17 procent gør ikke, og 1 procent ved ikke, om de betaler. 1

2 Figur 1. Betaler du i dag til efterlønsordningen (efterlønsbidrag)? Fordelt på alder % 86% % 4 17% 14% 2% Under 50 år år 60 år og derover Ja Nej Ved ikke FOAs medlemmer mellem 50 og 60 år betaler i lidt større omfang til efterlønsordningen end FOAs medlemmer under 50 år. Blandt de årige betaler 86 procent til ordningen. Blandt medlemmer under 50 år betaler 78 procent. Langt færre medlemmer over 60 år betaler til efterlønsordningen, nemlig 41 procent. 2 ud af 3 af FOAs medlemmer på efterløn forlader arbejdsmarkedet, når de fylder 60 år. Langt størstedelen af FOAs medlemmer over 60 år har allerede forladt arbejdsmarkedet og er derfor ikke med i undersøgelsen. En overvejende del af de medlemmer, der fortsætter, efter de fylder 60 år, er altså medlemmer, som ikke har fået betalt til efterlønsordningen. Hvorfor står 17 procent af medlemmerne uden for efterlønsordningen? 17 procent af FOAs medlemmer vælger ikke at betale til efterlønsordningen. Disse 17 procent af medlemmerne er også spurgt til deres begrundelser. Svarene ses i figur 2 nedenfor. 45 procent svarer, at de ikke betaler til ordningen, fordi de ikke tror den findes, når de skal bruge den. 30 procent giver andre begrundelser, og 17 procent svarer, at de forventer at kunne arbejde, til de skal på folkepension. 6 procent svarer, at de ikke har råd til at betale efterlønsbidrag, og 1 procent har ikke råd til at gå på efterløn, når tiden kommer. 2

3 Figur 2. Du har svaret, at du ikke indbetaler til efterlønsordningen. Hvad skyldes det? (n=321) Fordelt på alder % 5% 22% 2% 6% 23% 7% 8% 36% 6% 17% Ved ikke Jeg har ikke råd til at gå efterløn, når tiden kommer % 3 Jeg har ikke råd til at indbetale efterlønsbidrag % Jeg forventer, at kunne arbejde, til jeg kan gå på folkepension Andet 1 34% 5 45% Jeg tror ikke, at ordningen findes, når jeg skal bruge den Under 50 år år 60 år og derover Der er store forskelle i besvarelserne mellem aldersgrupperne. Blandt medlemmer under 50 år vælger hele 2 ud af 3 ordningen fra, fordi de ikke tror den findes, når de skal bruge den. Blandt de 50 til 59-årige er det 34 procent, og ingen medlemmer over 60 år bruger den begrundelse. 17 procent af medlemmerne forventer at kunne arbejde, til de skal på folkepension. Det gælder i langt højere grad medlemmer over 60 år (36 procent). Blandt medlemmer under 50 år er det kun 5 procent, der forventer at arbejde til folkepensionsalderen. 30 procent af medlemmerne har andre begrundelser, end dem der er nævnt i spørgsmålet. Det gælder især medlemmerne over 60 år (50 procent). Flere kom ikke med i ordningen tidligt nok, og andre er i dag over efterlønsalderen eller er på fleksjob. Blandt de årige giver en tredjedel andre begrundelser. Det gælder medlemmer, som ikke fik sig tilmeldt ordningen, mens de stadig havde muligheden - noget mange fortryder. Andre sparer selv op til pension, nogle er tjenestemandsansatte, og andre er i fleksjob. 22 procent af medlemmerne under 50 år giver også andre begrundelser. Her har mange sat deres indbetaling i bero, da de tidligere har betalt til ordningen. Andre betaler fleksydelse. 3

4 Alt i alt kan man sige, at FOAs medlemmer under 50 år ikke fravælger efterlønsordningen, fordi de regner med at kunne fortsætte på arbejdsmarkedet til folkepensionen. Kun 5 procent har fravalgt ordningen med den begrundelse. Forventet tilbagetrækningsalder blandt medlemmer med mulighed for efterløn De medlemmer, som betaler til efterlønsordningen, er spurgt, hvornår de forventer at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Resultatet ses i Figur 3. Figur 3. Som reglerne ser ud i dag, hvornår forventer du så, at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? (n=1484) Fordelt på alder. Mulighed for at sætte flere kryds % 6% 1 3% 4% 3% 13% 13% 14% 8% 8% 8% 36% 34% 29% 4 44% Under 50 år år Ved ikke Andet? Jeg regner med at gå på fleksibel efterløn og arbejde ved siden af Jeg regner med at arbejde, til jeg kan gå på folkepension eller længere endnu Jeg regner med at gå på efterløn, men vente, til jeg kan få den højere sats Jeg regner med at gå på efterløn, så snart det er muligt Medlemmer, som betaler til efterlønsordningen, er spurgt, hvornår de regner med at bruge ordningen. Resultater for medlemmer over 60 år er ikke vist, da der er meget få medlemmer i denne gruppe. 42 procent af medlemmerne regner med at gå på efterløn, så snart det er muligt. 34 procent, vil vente, til de kan få den højere sats, og 8 procent regner med at arbejde, til de kan gå på folkepension. 13 procent regner med at gå på fleksibel efterløn og arbejde ved siden af. Endelig svarer 4 procent, at de har andre planer. Det er overvejende medlemmer, som er i tvivl om, hvor længe deres helbred tillader dem at arbejde, og derfor ikke har kunnet placere sig i svarkategorierne. Andre er i fleksjob, er sygemeldt eller står på anden måde uden for det ordinære arbejdsmarked. 4

5 Den eneste signifikante forskel mellem aldersgrupperne er, at de årige i lidt højere grad end medlemmer under 50 år regner med at udskyde efterlønnen, til de kan få den høje sats (62 år). Forventet tilbagetrækningsalder for de årige Figur 4 viser, hvornår alle årige FOA-medlemmer forventer at forlade arbejdsmarkedet. Tilbagetrækningsalderen for langt de fleste medlemmer fordeler sig på tre bestemte tidspunkter. 33 procent vil forlade arbejdsmarkedet, når de fylder 60 år, og 30 procent vil vente, til de fylder 62 år. Endelig vil 13 procent vente til folkepensionsalderen, 65 år. Kun 3 procent ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet, efter de fylder 65 år og kan gå på folkepension. Endelige er der også 1 procent, som tror de vil forlade arbejdsmarkedet, inden de fylder 60 år. De resterende medlemmer fordeler sig derimellem, og dertil kommer 13 procent, som svarer ved ikke. Figur 4. Forventet tilbagetrækningsalder for de årige (n=1.136) 1 35% 33% % 15% 13% 13% 1 5% 3% 4% 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år 70 år eller senere Inden jeg fylder 60 år Det ved jeg ikke endnu 1 Velfærdsforliget fra 2006 betyder, at efterlønsalderen hæves til 62 år i Det betyder, at medlemmer, som i dag er 53 år eller yngre først kan gå på efterløn, når de fylder 62 år.. 5

6 Forventet tilbagetrækning for de årige: Køn, sektor og arbejdssted Køn FOAs mandlige medlemmer vil trække sig væsentligt senere tilbage fra arbejdsmarkedet sammenlignet med FOAs kvindelige medlemmer. Kun halvt så mange mandlige som kvindelige medlemmer forventer at forlade arbejdsmarkedet, når de er 60 år eller yngre. Det gælder 17 procent af de mandlige medlemmer og 39 procent af de kvindelige medlemmer. Flere af de mandlige medlemmer forventer at fortsætte, helt til de er 65 år eller ældre. Det gælder 41 procent af de mandlige medlemmer mod 19 procent af de kvindelige medlemmer. Forskellen er stærkt signifikant. Figur 5. Forventet tilbagetrækningsalder for de årige fordelt på køn (n=983) % 4 39% 17% Kvinder Mænd 65 eller ældre En undersøgelse blandt FOAs efterlønsmedlemmer giver to mulige forklaringer på, hvorfor kvinder forlader arbejdsmarkedet først. 46 procent af FOAs kvindelige efterlønsmedlemmer angiver, at de gik på efterløn, fordi deres ægtefælle stoppede med at arbejde. Det gælder kun 21 procent af de mandlige efterlønnere. Det skyldes givetvis, at danske kvinder typisk er yngre end deres mandlige ægtefæller. En anden forklaring kan være, at kvinder generelt er lavere lønnet og arbejder mere på deltid end mænd. Deres økonomiske tab ved at gå på efterløn er derfor ikke så stort som mænds. Blandt FOAs efterlønsmedlemmer havde 42 procent af kvinderne deltidsarbejde, da de gik på efterløn. Det var kun tilfældet for 8 procent af mændene. Sektor Kønsforskellene afspejler sig tydeligt i forskellene mellem de enkelte sektorer. 88 procent af FOAs medlemmer er kvinder, men de fordeler sig ikke ligeligt mellem de fire sektorer. Medlemmer af Kost- og Servicesektoren forventer at forlade arbejdsmarkedet tidligere end andre medlemmer. Omvendt forventer medlemmerne i den mandsdominerede Teknik- og Servicesektor at forlade arbejdsmarkedet senere end andre medlemmer. Pædagogisk Sektor og Social- og Sundhedssektoren placerer sig i midten. Forskellene er signifikante. 6

7 Figur 6. Forventet tilbagetrækningsalder for de årige fordelt på køn (n=983) % 12% 22% 39% 22% % 49% 4 39% 48% 4 65 eller ældre 1 Kost- og servicesektor Pædagogisk sektor Social-og sundhedssektor 14% Teknik-og servicesektor Arbejdssted Ikke overraskende viser kønsforskellene sig også i forskelle mellem de enkelte arbejdssteder. Kun to forskelle er signifikante. Medlemmer, som arbejder på rådhuse eller folkeskoler, forventer at trække sig væsentligt senere tilbage end andre medlemmer. Det er typisk faggrupper fra den mandsdominerede Teknik- og Servicesektoren. Omvendt forventer medlemmer, som ikke er i arbejde, at forlade arbejdsmarkedet, væsentligt tidligere end andre medlemmer. Figur 7. Forventet tilbagetrækningsalder for de årige (n=1.136) % 39% 38% 38% 44% 4 15% 7% 25% 23% 23% 19% 3 22% 22% 36% 55% 45% 52% % 43% 38% 35% 33% 4 39% 25% 65 eller ældre 7

8 Helbred og tilbagetrækningsalder for de årige De efterlønnere, som planlægger at stoppe på arbejdsmarkedet, senest når de fylder 60 år, har et væsentligt dårligere helbred end andre medlemmer. Helt præcist har i alt 20 procent i denne gruppe et dårligt eller virkelig dårligt helbred. Det gælder kun 6 procent i den gruppe, som forventer at fortsætte på arbejdsmarkedet, til de er mellem 61 og 64 år, og 7 procent i den gruppe, som vil stoppe, når de er 65 år eller ældre. Et dårligt helbred har altså en kraftig påvirkning på medlemmernes tilbagetrækningsalder. Figur 8. Forventet tilbagetrækningsalder for de årige og helbred. 25% 4% 15% 1 5% 2% 16% 9% 5% 6% 65 eller ældre Virkelig dårlig Dårlig 8

9 Den forventede tilbagetrækningsalder påvirkes af dårligt arbejdsmiljø Medlemmerne er stillet en række spørgsmål om deres arbejdsmiljø. Og sammenholder man arbejdsmiljøet med medlemmernes tilbagetrækningsalder, ses der flere klare sammenhænge: - Jo hårdere fysisk arbejde medlemmerne har, jo tidligere vil de forlade arbejdsmarkedet. - Medlemmer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, vil gå på pension eller efterløn væsentligt tidligere end andre medlemmer. - Medlemmer, som er meget tilfredse med deres nærmeste leder, vil forlade arbejdsmarkedet senere end andre medlemmer. - Medlemmer med stort arbejdspres forventer at forlade arbejdsmarkedet tidligere end andre. - Gode muligheder for personlig udvikling betyder senere tilbagetrækning. - Medlemmer med få udfordrende opgaver på en arbejdsdag forventer at stoppe tidligere på arbejdsmarkedet end andre medlemmer. Hårdt fysisk arbejdsmiljø giver tidligere tilbagetrækning 50 procent af de medlemmer, hvis arbejde er meget fysisk hårdt, planlægger at stoppe på arbejdsmarkedet, når de er 60 år eller yngre. Det gælder derimod kun 28 procent af de medlemmer, som slet ikke har fysisk hårdt arbejde. Sammenhængen mellem fysisk arbejde og tilbagetrækningsalder er stærk. Figur 9. Arbejdet er fysisk hårdt (Svarmuligheder: meget enig, enig, uenig, meget uenig) Meget fysisk hårdt 5 13% Fysisk hårdt Mindre fysisk hårdt Slet ikke fysisk hårdt 33% 26% 28% 45% 43% 46% 29% 29% 65 eller ældre Fysisk eller psykisk nedslidning betyder tidligere tilbagetrækning 63 procent af de medlemmer, som i dag er fysisk eller psykisk nedslidte, vil stoppe på arbejdsmarkedet, senest når de er 60 år. Blandt medlemmer, som med tiden forventer, at blive fysisk eller psykisk nedslidt, vil kun 31 procent stoppe ved samme alder. Lavest ligger medlemmer, som ikke er nedslidte og heller ikke forventer at blive det. Her er det kun 17 procent, som vil stoppe på arbejdsmarkedet, senest når de fylder 60 år. Sammenhængen er stærk og signifikant. 9

10 Figur 10. Med det arbejde, du har nu, føler du så, at du er fysisk eller psykisk nedslidt eller forestiller du dig, at du med tiden bliver nedslidt af dit arbejde? Ja, jeg føler mig fysisk eller psykisk nedslidt lige nu 63% 28% 9% Jeg forestiller mig, at jeg med tiden vil føle mig fysisk eller psykisk nedslidt 3 52% 17% Nej, jeg føler mig ikke fysisk eller psykisk nedslidt og forestiller mig heller ikke, at jeg kommer til det 13% 43% 44% 65 eller ældre Et dårligt arbejdsmiljø giver tidlig tilbagetrækning Også medlemmernes overordnede arbejdsmiljø har en betydning. Medlemmer, som har et godt arbejdsmiljø, trækker sig senere tilbage end medlemmer med et meget dårligt arbejdsmiljø. Forskellen er signifikant. Figur 11. Arbejdsmiljøet er alt i alt godt på min arbejdsplads. (Svarmuligheder: meget enig, enig, uenig, meget uenig) Meget godt arbejdsmiljø 3 44% 25% Godt arbejdsmiljø 35% 44% Dårligt arbejdsmiljø 4 45% 14% Meget dårligt arbejdsmiljø 56% 24% 65 eller ældre 10

11 Tilfredshed med ledelsen Medlemmer, som er meget tilfredse med deres nærmeste leder, forventer at forlade arbejdsmarkedet senere end andre medlemmer. Forskellen er signifikant. Blandt de meget tilfredse medlemmer vil 28 procent forlade arbejdsmarkedet, tidligst når de fylder 65 år. Blandt alle medlemmer er det kun 21 procent. Figur 12. Jeg er alt i alt godt tilfreds med min nærmeste leder. (Svarmuligheder: meget enig, enig, uenig, meget uenig) De meget tilfredse 28% 46% 27% De tilfredse De utilfredse 39% 38% 43% 19% De meget utilfredse 4 39% 65 eller ældre Forhold til kolleger Der er ikke nogen sammenhæng mellem et godt forhold til kollegaer og ens planer om tilbagetrækning. At der ikke kan ses en sammenhæng kan også skyldes, at så relativt få af FOAs medlemmer rent faktisk har et dårligt forhold til kollegerne (3 procent). Figur 13. Jeg har et godt forhold til mine kolleger. (Svarmuligheder: meget enig, enig, uenig, meget uenig) Meget godt forhold til kolleger Godt forhold til kolleger 36% 36% 43% 43% Dårligt forhold til kolleger 5 33% 17% 65 eller ældre 2 Medlemmer med et meget dårligt forhold til kolleger er ikke vist, da der er færre end 30 medlemmer i gruppen. 11

12 Et stort arbejdspres giver tidlig tilbagetrækning Jo større arbejdspres medlemmerne oplever i deres arbejdsliv, jo tidligere forlader de arbejdsmarkedet. 42 procent af medlemmer med meget stort arbejdspres vil stoppe senest, når de er 60 år gamle. Det gælder kun 29 procent af medlemmer med et lavt arbejdspres. Forskellen er signifikant. Figur 14. Arbejdspres og tilbagetrækningsalder. (Svarmuligheder: meget enig, enig, uenig, meget uenig) Meget stort arbejdspres 39% 19% Stort arbejdspres 35% 46% 19% Mindre arbejdspres 29% eller ældre Personlig udvikling og udfordrende arbejdsopgaver giver lyst til at blive Jo bedre muligheder medlemmerne har for personlig udvikling i jobbet, jo senere vil de forlade arbejdsmarkedet. Forskellen er signifikant. Går man videre til figur 16, kan man se, at medlemmer, som kun har få udfordrende opgaver i løbet af en arbejdsdag, ønsker at stoppe tidligere på arbejdsmarkedet end andre medlemmer. Forskellen er signifikant. Figur 15. Jeg har gode muligheder for personlig udvikling på mit arbejde (Svarmuligheder: meget enig, enig, uenig, meget uenig) Meget gode udviklingsmuligheder Gode udviklingsmuligheder 28% 35% 43% 45% 29% 19% Dårlige udviklingsmuligheder 38% Meget dårlige udviklingsmuligheder 47% 16% 65 eller ældre 3 Medlemmer med et lavt arbejdspres er ikke vist, da der er færre end 30 medlemmer i gruppen. 12

13 Figur 16. Jeg har mange udfordrende arbejdsopgaver i løbet af en arbejdsdag. (Svarmuligheder: meget enig, enig, uenig, meget uenig) Mange udfrodrende opgaver 32% 43% 25% Udfordrende opgaver 36% 45% 19% Mindre udfordrende opgaver 49% 26% 25% 65 eller ældre 4 Medlemmer helt uden udfordrende opgaver er ikke vist, da der er færre end 30 medlemmer i gruppen. 13

14 Medlemmernes holdning til en ændring i efterlønsordningen. Dansk Folkeparti har foreslået, at man skal have været mindst 40 år på arbejdsmarkedet, før man kan få efterløn. Figuren nedenfor viser medlemmernes holdning. Figur 17. I 2006 aftalte et flertal Folketinget, at man mindst skal have været på arbejdsmarkedet i 30 år, før man kan få efterløn. Nu foreslås det, at man kun skal kunne gå på efterløn, hvis man har været mindst 40 år på arbejdsmarkedet. Hvor enig eller uenig er du i det forslag? Meget enig 9% Enig 16% Uenig 3 Meget uenig 34% Ved ikke 9% 65 procent af FOAs medlemmer er uenige eller meget uenige i forslaget. 9 procent er meget enige, og 16 procent er enige. Dertil kommer 9 procent, som svarer ved ikke. 14

15 Presses medlemmerne på efterløn som følge af besparelserne på FOAs områder? 71 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at der er skåret i antallet af stillinger på deres arbejdsplads inden for det seneste år (figur ikke vist). Det er interessant at finde ud af, om nogle medarbejdere derfor kan føle sig presset til at forlade arbejdsmarkedet tidligere, end de ellers havde planlagt. Figur 18 viser, hvordan stillingerne blev skåret væk på FOA-medlemmernes arbejdspladser. 59 procent oplevede, at stillinger blev nedladt ved naturlig afgang. 49 procent oplevede afskedigelser, og 24 procent oplevede, at der blev skåret i kollegernes timetal. 12 procent svarer, at det skete på anden måde, og 3 procent svarer ved ikke. Figur 18. Hvordan er nedlæggelsen af stillingerne blevet gennemført på din arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Ved afskedigelser Ved naturlig afgang - så stillinger, der bliver ledige, ikke genbesættes 49% 59% Ved nedsættelse af flere kollegers timetal 24% På anden måde, skriv gerne hvilken 12% Ved ikke/de besluttede besparelser er ikke gennemført endnu 3% De 59 procent af medlemmerne, hvor nedlæggelsen af stillingerne skete ved naturlig afgang, er også spurgt, om det skete ved, at kollegaer gik på efterløn tidligere, end de ellers havde planlagt. Det var tilfældet hos i alt 1 ud 3 af de medlemmer eller 34 procent, nemlig de der svarer enig eller meget enig (se figur 19). Det svarer også til, at 14 procent af alle FOAs medlemmer har oplevet, at mindst én kollega inden for det sidste er gået på efterløn tidligere end planlagt på grund af afskedigelser på arbejdspladsen. 15

16 Figur 19. En del af den naturlige afgang på min arbejdsplads er sket ved, at kolleger er gået på efterløn eller pension tidligere end de ellers havde planlagt. (Meget enig til meget uenig) Meget enig 8% Enig 26% Uenig 36% Meget uenig 15% Ved ikke 15% Næsten en tredjedel af FOAs medlemmer over 57 år ville føle sig presset på efterløn, hvis der i fremtiden skal nedlægges stillinger på deres arbejdsplads Medlemmerne over 57 år er også spurgt, om de ville føle sig pressede til at gå på efterløn, hvis der skulle nedlægges stillinger på deres arbejdsplads. Det gælder for i alt 31 procent af medlemmerne. 10 procent ville i høj grad føle sig presset og 21 procent i nogen grad. Dertil kommer 19 procent, som ville føle sig presset, men kun i ringe grad. 41 procent ville slet ikke føle sig presset. 10 procent svarer ved ikke. Figur 20. Ville du føle dig presset til at gå på efterløn, hvis der skulle nedlægges stillinger på din arbejdsplads? Ja, i høj grad 1 Ja, i nogen grad Ja, men kun i ringe grad 19% Nej, slet ikke 4 Ved ikke 1 16

17 Metode Undersøgelsen er gennemført via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden januar Der blev udsendt én påmindelse i indsamlingsperioden. Der indgik også andre spørgsmål om mobning i undersøgelsen. Deltagerne i panelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside og tilfældigt udvalgte medlemmer, som er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets medlemsskare. Medlemspanelet er dog ikke fuldt repræsentativt. Der er bl.a. en overvægt at medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren og en undervægt af unge medlemmer. Analysen i dette notat er udført på data, der er vægtet for sektortilhørsforhold erhvervsaktive medlemmer har gennemført undersøgelsen fuldt ud. Det svarer til 60,2 procent af de medlemmer, der blev inviteret til undersøgelsen. Svarprocenten ligger på linje med flere andre undersøgelser via medlemspanelet. 17

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Notat om tilbagetrækning

Notat om tilbagetrækning 8. oktober 2014 Notat om tilbagetrækning FOA har i perioden fra den 11. til den 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om tilbagetrækning og sundhed på arbejdspladsen.

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer

Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer FOA Kampagne og Analyse 2010 Samlet resume Velfærdsaftalen har allerede en effekt: Efterlønnerne går senere på efterløn i 2010 end i 2004

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA Kampagne og Analyse 19. maj 2010 Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA har i perioden 4.-10. maj 2010 gennemført en undersøgelse om førstehjælp og andre emner via forbundets

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om demokrati, indflydelse og service i FOA

Udsagn fra FOA s medlemmer om demokrati, indflydelse og service i FOA Udsagn fra FOA s medlemmer om demokrati, indflydelse og service i FOA Januar 2005 Analysesektionen. 1 Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Medlemmernes ønske om indflydelse på FOAs arbejde

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi 3. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi FOA har i perioden 7.-23. oktober 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om brug af velfærdsteknologi

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Krænkende adfærd overfor borgere

Krænkende adfærd overfor borgere 13. marts 2014 Krænkende adfærd overfor borgere FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om krænkende adfærd overfor borgere. Svarprocenten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde

Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde FOA har i perioden 1.-13. marts 2011 gennemført en undersøgelse om besparelser, ledelsesstruktur

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere