STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM"

Transkript

1 STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM Indledning Retsgrundlaget I "Lov nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasie-loven)" er det bestemt, at rektor efter høring af bestyrelsen, elevrådet og Pædagogisk Råd fastsætter studieog ordensregler gældende for eleverne på skolen. Undervisningsministeriet har i "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser" af 4. decem-ber 2006 med tilhørende vejledning fastsat detaljerede retningslinjer for, hvad reglerne skal indeholde. Formålet med at nedfælde studie- og ordensregler for den enkelte skole er, at de skal "medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø" for eleverne. Reglerne skal "indeholde skolens regler for almindelig orden og samvær, en beskrivelse af elevernes pligt til aktivt at deltage i undervisningen og rammerne for, hvilke foranstaltninger skolens leder kan iværksætte over for elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler." Ikrafttræden og gyldighed Disse studie- og ordensregler er fastsat af rektor efter høring i Pædagogisk Råd i maj 2014, i elevrådet i marts 2014 og i skolebestyrelsen på maj-mødet 2014, og reglerne træder i kraft den 1. juni Reglerne er gældende for alle elever på skolen. Skolens grundlæggende holdning Midtfyns Gymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads for mange mennesker, hvor den enkeltes adfærd har betydning for andres udviklingsmuligheder, trivsel og tryghed. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises omtanke over for andre og hensyn til skolens funktion, lokaler, inventar og undervisningsmaterialer. Ingen elever, lærere, øvrige ansatte eller andre der færdes på skolen må udsættes for - eller udsætte andre for - nedværdigende eller krænkende behandling. Mobning og personlig chikane mod andre tolereres ikke. Skolen har som udgangspunkt tillid til, at eleverne deler skolens grundlæggende holdning, men det er alligevel nødvendigt at beskrive de sanktioner, som vil blive bragt i anvendelse, såfremt reglerne mod forventning ikke overholdes. I det efterfølgende beskrives skolens regler på en række områder nærmere, hvorefter det vil blive beskrevet, hvilke sanktionsmuligheder skolen agter at benytte sig af, såfremt reglerne ikke overholdes. Alle beslutninger om sanktioner træffes af rektor. 1

2 Kapitel 1: Studieregler (skolens funktion som uddannelsessted). Fremmøde til undervisningen Eleverne har pligt til at deltage aktivt i skolens undervisning og de fælles aktiviteter der er knyttet til undervisningen. Det indebærer bl.a. følgende: o fremmøde til den del af undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer o rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat o deltagelse i terminsprøver, årsprøver o.l. o deltagelse i obligatoriske ekskursioner o.l. o deltagelse i anden undervisning uden for skolen, herunder selvstændigt arbejde og virtuelle elementer i planlagt undervisning o deltagelse i fælles aktiviteter, herunder f.eks. skolesamlinger og fællesarrangementer, som afholdes i skoletiden Aktiv deltagelse i undervisningen indebærer bl.a., at eleverne har pligt til o at møde rettidigt til timerne og ikke forlade klasselokalet uden efter aftale med læreren o at medbringe bøger og andet relevant materiale til undervisningen o at forberede sig til undervisningen, bidrage aktivt og positivt til det faglige arbejde og undlade enhver aktivitet i timerne, som ikke vedrører den aktuelle undervisning Respekt for undervisningen indebærer bl.a., at eleverne har pligt til o at respektere skolens årsplan, semesterplan, ugeplan og skema, herunder skolens ret til efter behov at flytte planlagt undervisning inden for tidsrummet kl mandagfredag o at respektere den tilrettelæggelse af undervisningen, som læreren/lærerteamet er ansvarlig for, og deltage i de aktiviteter der indgår i undervisningen o at følge de retningslinjer for god elevadfærd i undervisningen, som fastlægges af faglæreren eller lærerteams i samarbejde med klassen/holdet o at undlade at indtage mad og drikke i timerne, undtagen efter aftale med læreren o at følge de anvisninger lærerne giver i forbindelse med ekskursioner, studierejser, hytteture, virksomhedsbesøg og andre aktiviteter uden for skolens område o at vise hensyn til de aktiviteter der foregår i fællesarealer, studieområder, grupperum m.v. o at behandle skolens undervisningsmaterialer med forsigtighed og omtanke Det er ikke tilladt at lave lyd- og billedoptagelser fra undervisningen, medmindre der er indgået aftale med læreren herom. Forbuddet gælder også optagelse af møder ol. mellem elever og medarbejdere/ledelse. 2

3 Regler for brug af egen computer i undervisningen Udgangspunktet for brug af computer i undervisningen er, at computeren skal være til undervisningsmæssig gavn for den enkelte og ikke til ulempe for den enkelte eller kammeraters læring. Derfor er aktivitet på computeren, som ikke er relevant for undervisningen, ikke tilladt. Regler omkring fravær fra undervisningen Ifølge bekendtgørelsens 5 har skolen pligt til at registrere den enkelte elevs deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver. Registreringen sker for ét skoleår ad gangen. Faglærerne er ansvarlige for, at fraværs- og afleveringsregistrering finder sted efter rektors nærmere anvisning, og eleverne har ret til regelmæssigt at kunne kontrollere og afgive bemærkninger til registreringen. Ved anvendelse af virtuel undervisning skal skolen udarbejde og offentliggøre et system til registrering af elevernes aktive deltagelse, som f.eks. elektronisk log og indsendelse af materiale og opgaver. Fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg, session, familiebegivenheder, ferier uden for skolens ferieplan o.l. tæller med ved den objektive registrering af fravær. Ved fravær der skyldes undervisningsaktiviteter m.v. som er planlagt eller godkendt af skolen (f.eks. deltagelse i ekskursioner/studierejser, virksomhedsbesøg, idrætsstævner, konkurrencer, koncerter, elevråds- og organisationsarbejde o.l.) tages særlige hensyn. Eleverne har pligt til at give skolen besked om planlagt fravær, herunder efter nærmere fastlagte retningslinjer at afgive sygemelding til skolen. Eleverne har ligeledes pligt til efter fravær, der ikke var planlagt, at give besked om årsagen hertil. Ved vurderingen af, om en elevs fravær eller manglende aflevering af skriftlige opgaver skal give anledning til sanktioner, skal rektor tage hensyn til årsagerne til forsømmelserne. Derfor er det vigtigt, at eleverne kender og benytter deres adgang til skriftligt at redegøre for årsagerne til evt. fravær eller manglende aflevering af skriftlige opgaver. Regler om aflevering af skriftlige opgaver Skriftlige opgaver skal afleveres på den af faglæreren fastsatte afleveringsdato. I særlige tilfælde kan læreren give eleven udsættelse med aflevering af en opgave. Enhver skriftlig opgave, som afleveres til bedømmelse, skal være resultatet af elevens selvstændige arbejde. I tilfælde af, at en opgave påvises lånt, afskrevet eller downloadet fra internettet, kan læreren, uddannelseslederen eller rektor afvise opgaven og regne den som ikkeafleveret. I gentagelsestilfælde kan anvendes sanktioner som anført i kap. 3, Overtrædelse af øvrige regler. Dispensationer, lægeerklæringer m.v. Elever, der pga. handicap eller andre funktionsvanskeligheder ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete vurdering. Vedr. deltagelse i idræt henvises til Fraværsregler for idræt. Rektor er berettiget til at afkræve elever som anmoder om fritagelse for undervisning eller elever som ønsker udsættelse med aflevering af skriftlige opgaver en lægeerklæring, som betales af eleven selv. Midtfyns Gymnasium afkræver normalt ikke lægeerklæring for fritagelse under fire uger. Elever som ønsker at lade en lægeerklæring indgå i skolens vurdering af, om fravær eller manglende aflevering af skriftlige opgaver er rimeligt begrundet, kan gøre det uden at være anmodet om det af skolen. 3

4 Elever, som pga. handicap, skader e.l. ikke er i stand til at gennemføre prøver eller eksamen i et eller flere fag på normale eksamensbetingelser, kan anmode rektor om at give eller søge om dispensation efter gældende regler herom. Oprykning til næste klasse Ifølge bekendtgørelsens 9 er oprykning til næste klasse i uddannelsens sammenhængende forløb betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Elevens standpunkt og udbytte af undervisningen skal derfor vurderes ved skoleårets afslutning. En elev har krav på oprykning, når eleven har opfyldt beståkravet, dvs. har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår. Ifølge bekendtgørelsens 10 kan rektor nægte en elev oprykning, hvis det vægtede gennemsnit er under 2,0, og hvis det vurderes, at elevens udbytte ikke har været tilstrækkeligt. En elev, der nægtes oprykning, gives normalt ikke adgang til at gå et klassetrin om på Midtfyns Gymnasium. Rektors afgørelse om at nægte oprykning træffes, efter at eleven har haft lejlighed til at udtale sig. Kapitel 2: Skolens regler for almindelig orden og samvær (skolens undervisningsmiljø) Almindelige regler for hensynsfuld adfærd På Midtfyns Gymnasium forventer vi, at alle viser hensyn, omtanke og respekt over for andre, herunder imødekommenhed, tolerance og accept af retten til forskellighed. Midtfyns Gymna-sium accepterer ikke en adfærd, der indebærer elementer af mobning, forulempelse af andre eller skader på andres ejendele, eller som lægger fysiske hindringer i vejen for nogen. Dette gælder såvel til hverdag som i forbindelse med ritualer, særlige festdage på skolen o.l. Der skal vises hensyn, omtanke og respekt, når det gælder andres aktive deltagelse i undervisningen, når det gælder optræden ved skolesamlinger eller andre underholdende indslag, og når det gælder omtale af andre mennesker i publikationer som f.eks. introskrift, scorebog og Blå Bog. Nedsættende omtale af eller chikane mod andre via Internettet (fx sociale medier, sms eller s) samt brug af ringeagtende eller kønsdiskriminerende udtryk om andre tolereres ikke. Skolen forventer, at eleverne forstår at trække grænsen mellem, hvad der kan opfattes som humoristiske indslag og påfund, og hvad der har karakter af grov eller ondskabsfuld optræden over for andre. I tilfælde af uenighed om, hvor denne grænse går, skal eleverne rette sig efter de anvisninger de får af skolens ledelse og lærere. Både i skolens hovedbygning, i idrætshallen og på de udendørs arealer skal al bevægelse foregå, så den ikke er til fare eller gene for andres sikkerhed. Brug af rulleskøjter, skateboard, løbehjul, cykler m.m. er ikke tilladt indendørs. Skolens lokaler, udendørsarealer og inventar Eleverne skal altid rydde op efter sig selv, og de har pligt til at medvirke til, at klasselokaler, grupperum, laboratorier, kantine, bibliotek, datalokaler, idrætshal og fællesarealer holdes i pæn og ryddelig stand. Affald anbringes i papirkurve og affaldstønder, og når klasselokaler forlades, skal 4

5 stole hænges op efter gældende regler. Den der har brugt kantinens service og bestik skal selv anbringe det brugte på oprydningsvognene, enten i kantinen eller i undervisningsblokkene. I tilfælde af hærværk på borde, stole, vægge, tavler, opslagstavler, kunstgenstande og andet inventar kan skolen kræve erstatning. Skolens udendørsarealer skal holdes fri for affald o. lign. ved hjælp af de opstillede papirkurve og i øvrigt behandles med omtanke. Eleverne har pligt til at kende og overholde de særlige ordensregler der gælder for faglokalerne og rette sig efter de særlige sikkerhedsregler der gælder i laboratorierne og de anvisninger lærerne giver i idrætshallen. To opslagstavler i fællesområdet må benyttes frit og øvrige opslagstavler under hensyntagen til de angivne informationsområder samt til de skiftende billedkunstudstillinger, forudsat at opslagene respekterer skolens studie- og ordensregler. Skolens undervisningsmaterialer De bøger og andet undervisningsmateriale, som skolen udlåner til eleverne, skal behandles med omhu og afleveres efter nærmere anvisning. I tilfælde af skader eller manglende aflevering vil der blive krævet erstatning. Skolens IT-udstyr skal som hovedregel anvendes til faglige formål. Eleverne skal benytte personligt log-in og er personligt ansvarlige for, hvordan udstyret benyttes. Der må ikke indlægges og bruges uautoriserede programmer på skolens maskiner, og eleverne må ikke ændre på maskinernes opsætning. Laboratorieudstyr, apparatur, præparater, idrætsredskaber m.m. skal behandles efter de regler og retningslinjer der bekendtgøres ved opslag eller meddeles af faglærerne. Udstyr der tilhører fagene musik, dramatik, billedkunst og idræt samt radioer, båndoptagere, TV-apparater og videoanlæg må uden for undervisningen kun benyttes efter konkret aftale med faglærerne, pedellerne eller administrationen. Rusmiddel- og rygepolitik Eleverne har pligt til at rette sig efter skolens vedtagne rusmiddelpolitik, som findes tilgængelig på skolens hjemmeside. Rygning: Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle medarbejdere, elever og gæster. Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer. Det generelle forbud mod rygning kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester. For elever betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller udskrivning fra skolen (jf. afsnittet Sanktioner ) Andet: Vedr. brug af og handel med euforiserende stoffer henvises til gældende lovgivning. Generelle regler i øvrigt Skolen er i størsteparten af skoleåret åben alle hverdage fra kl til kl (fredag normalt dog kun til kl ) Ophold på hverdage uden for disse tidspunkter kan aftales. I weekender og ferier er der normalt kun adgang til skolen efter særlig aftale. 5

6 Vedr. adgang til musikhus uden for skoletiden henvises til særlige regler herfor. Biler parkeres på parkeringspladsen nord for skolen, knallerter og cykler i cykelskurene ved parkeringspladsen. Indsamling, reklamering o.l. på skolen kræver tilladelse fra rektor. Kapitel 3: Sanktioner Forsømmelser Hvis skolen skønner, at en elevs fravær eller manglende aflevering af skriftlige opgaver nærmer sig et uacceptabelt niveau, skal der hurtigst muligt gribes ind. Indgriben kan ske gennem indkaldelse til en samtale med studievejlederen, eller i form af en egentlig sanktion, Sanktionerne over for forsømmelser kan være følgende: 1. Advarsel 2. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin og bortfald af årskarakterer i det pågældende år. Dette skal ses som et maksimum, dvs. det er også muligt at iværksætte en sanktion, der går ud på, at en elev skal aflægge prøve i nogle af de fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin. 3. Miste SU 4. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag det pågældende år, hvilket normalt er det samme som afbrydelse af det sammenhængende forløb i uddannelsen. 5. Bortvisning fra undervisningen i særligt graverende tilfælde. Det er i bekendtgørelsens "ånd", at skolen skal udøve et skøn i hvert enkelt tilfælde, herunder tage hensyn til de forhold, som for den enkelte elev kan forklare de aktuelle forsømmelser, inden der udstedes advarsler eller iværksættes andre sanktioner. Derfor er der ikke fastsat nogen procentsatser for "tilladt" fravær eller manglende aflevering af skriftlige opgaver. Men rektor er forpligtet til i videst muligt omfang at sikre eleverne en ensartet behandling, og skolens afgørelse om advarsler og sanktioner i tilfælde af overtrædelse af elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen træffes altid uden hensyn til elevens faglige standpunkt. Overtrædelse af øvrige regler Hvis rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær, som de er beskrevet i skolens studie- og ordensregler, eller evt. udviser en adfærd, som er i modstrid med gældende lovgivning eller skolens grundlæggende holdninger, kan rektor sanktionere. Til denne type overtrædelse henregnes også snyd med skriftlige opgaver og overtrædelse af reglerne om computerbrug i undervisningen. Rektor kan beslutte at gøre brug af følgende sanktioner: 6

7 1. Advarsel 2. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin og bortfald af årskarakterer i det pågældende år. Dette skal ses som et maksimum, dvs. det er også muligt at iværksætte en sanktion, der går ud på, at en elev skal aflægge prøve i nogle af de fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin. 3. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter 4. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. 5. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag det pågældende år. 6. Bortvisning fra skolen i særligt graverende tilfælde. Forud for udstedelse af en skriftlig advarsel eller iværksættelse af sanktioner skal skolen normalt drøfte sagen med eleven. Ved iværksættelse af sanktioner anvendes Forvaltningslovens regler om partshøring. Forældrene til elever under 18 år skal holdes løbende underrettet om såvel elevernes faglige standpunkt som deres aktive deltagelse i undervisningen. En iværksat sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete tilsidesættelse af studie- og ordensreglerne, der er tale om, ligesom den skal være relevant i forhold til den pågældende elev. Skolen skal oplyse eleverne om, at skolen har kompetencen til at afgøre, hvorvidt en elev, der tilsidesætter reglerne for aktiv deltagelse i undervisningen, skal erklæres studieinaktiv med de konsekvenser det indebærer i forhold til Statens Uddannelsesstøtte. Kapitel 4: Klageadgang Skolens beslutning om at iværksætte en sanktion efter overtrædelse af skolens studie- og ordensregler eller nægte en elev oprykning til næste klasse skal foretages i henhold til forvaltningslovens regler. Klagereglerne er nærmere beskrevet i bekendtgørelsen. Klager skal stiles til Undervisningsministeriet og indgives skriftligt til rektor senest 2 uger fra afgørelsens meddelelse. Rektor videresender klagen til ministeriet med sin egen udtalelse i sagen samt klagerens eventuelle kommentarer til udtalelsen. En klage efter disse regler har ikke opsættende virkning. Afslutning Det ligger i sagens natur, at skolens studie- og ordensregler ikke kan udformes sådan, at de tager højde for enhver situation. Skolen står imidlertid altid til rådighed for elever og forældre, som ønsker at få nærværende regelsæt uddybet, forklaret eller fortolket, ligesom det samme gælder, i tilfælde af at gældende lovgivning, bekendtgørelser o.l. ikke umiddelbart giver svar på ethvert spørgsmål i relation til elevernes skolemæssige forhold. Maj 2014/Søren Hvarregaard 7

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM Indledning Retsgrundlaget I "Lov nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasie-loven)" er det bestemt, at rektor efter høring

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Indhold Generelle regler for god opførsel... 1 Oprydning i klasselokalerne...2 Kantineområdet Bibliotek/Videnscenter Fællesområder...2 Tobaksrygning, alkohol og euforiserende stoffer...2

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Indhold Indledning... 2 Studieregler... 2 Eksamen og årsprøver... 3 Ordensregler... 3 Den digitale dannelse... 4 Særligt for kostelever... 4 Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler for uddannelserne på Handelsgymnasiet Ribe Formålet med disse studie- og ordensregler er at bidrage til et godt undervisningsmiljø

Læs mere

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensreglerne har som formål at støtte et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne på VHG og dermed bidrage til de studieforberedende

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 1 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER GRUNDLAG Tornbjerg Gymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads, som bygger på demokratiske principper, der kræver engagement i respektfulde relationer

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen Gældende fra 13. august 2018 Det er et af Himmelev Gymnasiums mål at fastholde og udvikle et attraktivt læringsmiljø, som bygger på faglighed og dannelse. Skolens undervisningstilbud skal til stadighed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Alle elever på Viborg Katedralskole har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler, sådan som de er formuleret nedenfor. Grundlaget for skolens ordensregler er Undervisningsministeriets

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER for Viborg Gymnasium & HF Som elev på Viborg Gymnasium & HF skal man udvise ansvarlighed, hensynsfuldhed og omtanke. Man skal med andre ord opføre sig fornuftigt. Dette gælder over

Læs mere

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse og træder i kraft den 1. januar 2018 Generelt Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium På Nørre Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium På Aalborg City Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Fravær på mere end 10 % anses som problematisk. Du kan følge udviklingen i dit fravær på Uddata+.

Fravær på mere end 10 % anses som problematisk. Du kan følge udviklingen i dit fravær på Uddata+. Studieregler Som elev på Teknisk Gymnasium Sønderjylland har du mødepligt, og vi forventer, at du møder til tiden, ikke forlader undervisningen i utide, deltager aktivt i al undervisning, afleverer dine

Læs mere

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Vi prioriterer udvikling af læring og sociale kompetencer i et såvel dynamisk og kreativt som fysisk og psykisk sundt læringsmiljø, der understøtter gymnasiets

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Ajourført marts 2019 på baggrund af BEK nr. 1212 af 11.10.2018 Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Udarbejdet juni 2018 på baggrund af BEK nr. 1077

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler for HTX

Studie- og ordensregler for HTX Studie- og ordensregler for HTX Skolens studie- og ordensregler er udarbejdet med baggrund i Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i gymnasiale uddannelser samt tilhørende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19 Indhold Studie- og ordensregler for Tietgen Handelsgymnasium... 2 1. Studieregler... 2 Almindelige normer for elevernes studiemæssige forhold:...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2018-2019 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 Svendborg Tekniske Gymnasium Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX) er et lærested og en arbejdsplads, hvor over 500 mennesker har deres daglige gang. ne skal medvirke til

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug

Læs mere

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne.

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne. Studie- og ordensregler for Det frie Gymnasium Studie- og ordensreglerne har hjemmel i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser; BEK nr. 1077 af 13/09/2017 og skal bidrage

Læs mere

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse BEK nr. 1077

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Studie- og ordensregler gældende fra 15.8.2012: Ud over lovgivningens

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studieregler på Allerød Gymnasium

Studieregler på Allerød Gymnasium Studieregler på Allerød Gymnasium Studiereglerne gælder fra 9/10 2018 og for alle elever på Allerød Gymnasium. Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om skolens studieregler. Tilstedeværelse Skolens

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 1. august 2019 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010.

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen.

Læs mere

Studie- og ordensregler på HCØ

Studie- og ordensregler på HCØ Studie- og ordensreglement på HCØ_2018 Studie- og ordensregler på HCØ På H.C. Ørsted Gymnasiet har vi en fælles faglig vision. Den vil vi realisere i et tæt samarbejde på tværs af en solid faglighed og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus

Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 12. oktober 2017 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018

Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018 Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018 På Solrød Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2018-19 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC Studie- og ordensregler for gymnasierne på ZBC bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier, bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale

Læs mere

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf.

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf. Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Læs mere