Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER"

Transkript

1 Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved Emilie Aalbæk Jensen Nikolaj Ruwald Peder Pedersen Elevrådsformand Pædagogisk Råd Rektor

2 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker i forbindelse med introforløbet, og reglerne ligger desuden på skolens hjemmeside. Eleverne holdes løbende orienteret om reglerne af ledelse, studievejledere og kontaktlærere. Det er elevens pligt at holde sig orienteret om gældende regler. Møde- og aktivitetspligt Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8 og kl Eleven skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Ændringer ud over elevens normale skema varsles mindst 1 uge før. Eneste undtagelse herfra er i forbindelse med akut sygdom. Elevens pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer: 1. Fremmøde til undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer. 2. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. Jf. Retningslinjer for skriftlige afleveringer. Disse findes på skolens hjemmeside. 3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende. Jf. Regler for skriftlige og mundtlige prøver ved Handelsgymnasiet ZBC Næstved. 4. Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr. pr. døgn pr. deltager (1998-niveau). Betaling for deltagelse er bindende og kan ikke efterfølgende refunderes i forbindelse med sygdom eller lign. 5. Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. Undervisningen starter til den tid der er fastsat i skemaet. Såfremt læreren ikke møder, kontaktes hhx kontoret. Skolen fører kontrol med elevernes fremmøde til timerne i de enkelte fag. For de enkelte fag beregnes procenten for fraværet i forhold til de afholdte timer. Endvidere beregnes en samlet fraværsprocent. Enhver elev kan se sin egen fraværsopgørelse på det lukkede net Lectio. Hvis en elev ikke afleverer skriftlige opgaver til det aftalte tidspunkt, betragter skolen dette som en forsømmelse. Elever, der ikke afleverer opgaver, vil via Lectio blive indkaldt til Opgaveoasen, som afvikles fire gange om året jf. månedskalenderen i Lectio. Udeblivelse fra Opgaveoasen medfører sanktioner. Jf. Retningslinjer for skriftlige afleveringer. Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Der findes ingen ret til fravær og dermed ingen godkendte fraværsgrunde. Det vil sige, at fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, lægeeller tandlægebesøg, session eller barsel mv. tæller med ved den objektive registrering af fravær. Kommer en elev for sent til undervisningen eller forlader lokalet, før undervisningen er slut, betragtes dette som fravær 50% eller 100%. Eleven skal give skolen besked om fravær og årsagen hertil. Kontaktlærerne udarbejder nærmere instruks. Angivelse af årsagen til fraværet er relevant, når rektor skal udøve sit skøn over, hvorvidt der skal tilbydes

3 særlige hjælpeforanstaltninger eller eventuelt iværksættes sanktioner som følge af elevens manglende fremmøde. (Se afsnit om sanktioner). Ferie og fridage uden for skolens ferieplan vil altid blive mødt med en skriftlig advarsel. Ferie i eksamensperioden vil medføre manglende oprykning/eksamen. Skolen kan i ganske særlige tilfælde forlange, at eleven afleverer dokumentation for fraværet. Registrering af elevens deltagelse i undervisningen gælder for et skoleår ad gangen. I tilfælde, hvor en elev i et skoleår i alvorligt omfang har tilsidesat pligten til aktiv deltagelse i undervisningen og fortsætter hermed i det følgende skoleår, kan rektor dog beslutte at iværksætte foranstaltninger på baggrund af en samlet vurdering af elevens situation. Ud over fremmøde til timerne betragter Handelsgymnasiet ZBC, Næstved det som elevens pligt: At møde forberedt til undervisningen At deltage aktivt i undervisningen At udvise hensynsfuld adfærd over for andre elever og personale. For handicappede elever og elever med funktionsvanskeligheder, kan der være obligatoriske fag, hvor de fremmødte elever uagtet forskellige støttemuligheder ikke kan opfylde kravet til aktiv deltagelse i den fulde undervisning. Her vil Rektor, efter en konkret vurdering, evt. på baggrund af en lægeerklæring, kunne fritage eleven for de dele af undervisningen, som eleven ikke kan deltage i. Handelsgymnasiet ZBC, Næstved tillader ikke snyd. Hvis skolen finder, at en elevs opgave helt eller delvist er afskrift eller i øvrigt vurderes som snyd, vil en sådan opgave normalt ikke tælle som afleveret. Ved snyd med dagligt arbejde medfører det en anmærkning, som fremgår af lectio. Anden form for snyd behandles i overensstemmelse med reglerne beskrevet i Regler for skriftlige og mundtlige prøver ved Handelsgymnasiet ZBC Næstved. Ordensregler Det forudsættes at eleven overholder almindelige normer for god orden og samvær, herunder sprogbrug. Nedenstående er eksempler på hvad vi på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved forstår ved almindelig god opførsel: Skolens lokaler: Eleven har ansvar for, at der er ryddet op i klasselokalet inden dette forlades. Det vil sige, at al affald er lagt i papirkurvene, samt at eventuelle elkabler er rullet op. Stolene skal ved undervisningens afslutning lægges op på bordene. Indtagelse af mad, slik, frugt og drikkevarer etc. foregår i almindelighed ikke i undervisningstiden. Dette gælder dog ikke indtagelse af vand. Kantinen skal kunne bruges som studieområde i undervisningstiden, hvorfor der skal være en vis arbejdsro. Det gælder ligeledes fællesarealerne. Alle rydder selv op efter sig indendørs og udendørs - og bærer brugt service tilbage til kantineområdet. Affald skal anbringes i papirkurvene. Biblioteket: Bibliotekarerne udarbejder særlige regler for anvendelse af biblioteket, herunder regler for hjemlån. Disse regler fremgår af skolens hjemmeside. Håndbøger, aviser og tidsskrifter skal blive i biblioteksområdet. Ansvar og erstatning:

4 Eleven har selv ansvar for opbevaring af penge og andre værdigenstande, disse bør derfor ikke efterlades i overtøjet eller i taskerne i klasserne. Skolen råder over et antal elevskabe, hvor til eleven i skolens studie- servicecenter kan leje nøgle. Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne eller ødelagte sager. Beskadigelse af inventar eller undervisningsmateriel medfører krav om erstatning. Tobaksrygning, alkohol og andre rusmidler: Der må ikke ryges på ZBC. Hverken indendørs eller udendørs. Rygere er henvist til at søge uden for arealer, der tilhører ZBC. Indtagelse af øl eller andre alkoholiske drikke må ikke finde sted på skolens område. Rektor kan dispensere herfra f.eks. i forbindelse med fester på skolen. Indtagelse af øl eller andre alkoholiske drikke samt illegale rusmidler må ikke finde sted i forbindelse med ekskursioner og studieture. Ledsagende lærere på ekskursioner og studieture kan dog i ganske få særlige tilfælde dispensere for alkohol i forbindelse med fælles sociale/faglige arrangementer. Overtrædelse af reglerne vil medføre sanktioner og i særlige tilfælde hjemsendelse på egen regning og risiko. Al brug af illegale rusmidler medfører bortvisning fra skolen. Eleven og dennes eventuelle værge skal inden deltagelse i studietur med sin underskrift bekræfte disse regler og vilkår. Offentliggørelse af billeder og film Det er forbudt at optage film, billeder og lyd af andre elever og ansatte på skolens område i og uden for undervisningstiden eller i forbindelse med skoleaktiviteter som f.eks. ekskursioner og studierejser, og efterfølgende offentliggøre disse film og billeder f.eks. på internettet, uden forinden at have indhentet skriftlige tilladelser fra de afbildede personer. Overtrædelse kan medføre sanktioner. Lærebøger: Eleverne har pligt til at betale dele af undervisningsmidlerne selv (visse bøger, lommeregner og kopier) efter nærmere anvisning. I 2012 er egenbetaling for undervisningsmidler i alt kr for de tre år tilsammen. (BEK nr af 20/12/2006) De øvrige bøger og undervisningsmidler stilles gratis til rådighed for eleverne på lånebasis på flg. vilkår: Alle lån af undervisningsmidler registreres med kode i skolens system. Alle lånte bøger skal bindes ind af låneren, og låneren skal skrive navn på en label foran i bogen. Der må ikke skrives i lånte bøger. Når skolens bibliotekar beder om det, skal lånte bøger afleveres inden for den meddelte tidsfrist. Ikke afleverede bøger og ødelagte bøger skal betales af låneren til priser, som skolen fastsætter. Har en elev ikke afleveret lånte bøger efter en rykker, sendes sagen til inkasso. Anvendelse af it-udstyr: Eleven har pligt til at arbejde med it i alle fag. Det kan ske hjemme og/eller på skolen. Såfremt eleven ikke har egen pc, kan eleven låne en pc på skolens bibliotek i åbningstiden. Ved skolestart udleverer kontaktlærerne login og password. Password er strengt fortroligt og skal behandles som sådan. Som bruger på ZBC s net skal systemer anvendes med respekt over for andre brugere og udstyr. Brug af skolens net skal respektere gældende lovgivning, herunder ophavsretlige regler. Mistanke om misbrug og/eller ulovlig brug af skolens net og udstyr skal meddeles rektor. Overtrædelse af reglerne vil medføre sanktioner. Der vil ske anmeldelse, hvis skolen vurderer, at straffeloven er overtrådt. P-plads: Cykler, knallerter og biler skal henstilles i de respektive afmærkede pladser. Kørsel på parkeringspladsen skal ske med hensyntagen til gående og anden trafik med en hastighed på max. 20 km/t.

5 Information: Opslag kommer på Informationstavlerne, skolens hjemmeside, Lectio og Fronter og er pligtlæsning for alle. Opslag eller plakater må kun anbringes på opslagstavlerne efter godkendelse på hhx kontoret. Sanktioner Hvis rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående advarsler. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. Udskrivning fra uddannelsen. Sanktionerne kan kun iværksættes efter rektors konkrete vurdering og kun efter forudgående skriftlige advarsler. Der gives ved manglende aktiv deltagelse i undervisningen to advarsler. Såfremt disse ikke medfører en aktiv deltagelse i undervisningen, udskrives eleven. En skriftlig advarsel overbringes til eleven via det lukkede system Lectio og sendes som brev med modtagelsesbevis til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. Advarsler bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel. Oprykning Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. En elev har krav på oprykning, når eleven har 2,0 eller derover i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår samt aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt DSO, projektopgaver og lignende. Standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning medregnes (jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)nr.1018 af 25/8 2010). Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3-årig uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis skolen nægter en elev oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen. Rektors afgørelser i henhold til gældende studie- og ordensregler kan indklages for Ministeriet for Børn og Undervisning.

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere