Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. maj 2012 med formandens årsberetning... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. maj 2012 med formandens årsberetning... 4"

Transkript

1 Fonden for Træer og Miljø

2 En gedigen havebænk ved en blomstrende syrenhæk på Skovskolen i Nødebo Foto: Henni Steffensen Tekst til omslag: Forside: Stemning ved Gribsø i Gribskov. Foto: Henni Steffensen Bagside: Den 10 hektar store Gribsø i Gribskov. Fotos: Per Højrup Udgivet af Fonden for Træer og Miljø Reg. nr. i Fondsregistret: Disposition / layout: Henni Steffensen Grafisk opsætning: LeneSpies.dk Tryk: Centraltrykkeriet Vordingborg A/S ISSN Indholdsfortegnelse Repræsentantskabsmødet den 25. maj 2012 med formandens årsberetning... 4 Fondens fremtidige virke ved professor Erik Dahl Kjær En af planterigets kronjuveler en rosenpark i Danmark Tempeltræ, Ginkgo biloba ved universitetslektor cand.scient. Jette Dahl Møller Jubilæumsår i Udvalgte begivenheder i Fonden Personer og organisationer, der står bag Fonden m.m De unikke rosensamlinger i Gerlevparken, der ejes og drives af Fonden for Træer og Miljø, har været interessante og populære for både fagfolk og andre besøgende i parken siden etableringen. På foranledning af Dronning Ingrid (Fondens protektor fra ) blev Valdemar Petersens samling af historiske roser etableret i Og samlingen af Poulsen Roser, der repræsenterer fire generationers indsats inden for rosenforædlingen, der fik sit gennembrud i 1912, fulgte efter i Begge samlinger er værdifulde genbanker. Artiklen her i årsskriftet En af planterigets kronjuveler en rosenpark i Danmark beskriver samlingerne i Gerlevparken og er Danmarks bidrag fra Det Danske Rosenselskab i forbindelse med Nordisk Rosenselskabs 40 års jubilæum. Her har alle fem lande bidraget med hver en artikel om roser i de respektive lande. Det er lykkedes Det Danske Rosenselskab at få værtsskabet for Verdenskongressen for Roser i 2018 til Danmark. Dette markedsføres internationalt som 18. World Rose Convention: A Fairytale of Roses, Copenhagen Blandt de arrangementer, der indgår i denne kongres, er besøg i Gerlevparken. Og for at samlingerne skal fremstå på fornemste vis, arbejder Fonden allerede nu med planer dertil. 2 3

3 Skovskolen i Nødebo administrationsbygning Foto: Henni Steffensen Repræsentantskabsmøde 2012 Fredag den 25. maj 2012 på Skovskolen i Nødebo Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Spørgsmål til beretningen 5. Regnskabet Spørgsmål til regnskabet 7. Valg til repræsentantskabet 8. Valg til forretningsudvalget 9. Forretningsudvalgets beretning a. Evt. salg af Fondens kontorlejlighed på Bentzonsvej b. Gerlevparken c. Visioner ved oplæg af Erik Dahl Kjær over emnet Fondens fremtidige virke 10. Eventuelt Repræsentantskabets formand, professor Katherine Richardson bød velkommen til de ca. 40 deltagere, der var samlet i Auditoriet på Skovskolen. Medlem af repræsentantskabet Tove Hyllested blev valgt som dirigent. Det blev konstateret at repræsentantskabet var lovligt indkaldt, og at man var beslutningsdygtige. Til stede var: Fra Dansk Dendrologisk Forening: Katherine Richardson, Niels Juhl Bundgaard Jensen, Erik Dahl Kjær, Hans Erik Lund og Jette Dahl Møller Fra Danmarks Naturfredningsforening: Nora Skjernaa Hansen Fra Dansk Planteskoleejerforening: Torben Leisgaard Jensen Fra Danske Anlægsgartnere: Leif Rasmussen Fra Danske Landskabsarkitekter: Lone van Deurs Fra Kommunale Park- og Naturforvaltere: Hans Ove Pedersen Fra Skov og Landskab, Københavns Universitet: Ole Rasmus Byrgesen Og af enkeltmedlemmer: Tove Hyllested og Peter Wagner Afbud modtaget fra: Fra Dansk Dendrologisk Forening: Anders Korsgaard Christensen Fra Dansk Skovforening: Peter de Neergaard Fra Det Danske Rosenselskab: Jens Riis Fra Det Kgl. Danske Haveselskab: Jørn Bendtz Hansen Fra Hedeselskabet: Christian Als Fra Skovhistorisk Selskab: Peter de Neergaard Fra Slots- og Ejendomsstyrelsen: Niels Mellergaard Af enkeltmedlemmer: Jørgen Holm og Niels Riegels Formandens beretning ved Katherine Richardson Det har på mange måder været et meget spændende (og udfordrende) år for Fonden. Som I ved har året budt på et formandsskift og jeg takker for tilliden i den forbindelse. Det har været spændende for mig, at sætte mig ind i Fonden og dens virke især i en periode, hvor hoveddagsorden på forretningsudvalgsmøderne har været udformning af en ny strategi og profil for Fonden. Jeg har lyttet intenst og bidraget der, hvor det bidrag har (i hvert fald i mine øjne!) giver mening og - selv om man måske ikke er kommet helt til vejs ende kan jeg mærke, at diskussionen har modnet sig, og jeg tror meget på, at Fonden kan få en rigtig spændende fremtid. Da man gerne vil bruge året til at fokusere på udvikling af Fondens fremtidige strategi valgte man (heldigvis set i bagklogskabens klare økonomiske lys) at være meget restriktivt ift. de ansøgninger om støtte, som Fonden har modtaget. Alligevel har der været lidt bevægelse på den front, hvor de største udgifter har været forbundet med opfølgning på tidligere bevillinger: Den første af disse var ved Fredsted. Fredsted I 1990 og igen i 1994 gennemførte Fonden sammen med Tuborgfonden Plant Danmark-dagen, hvor der blev plantet over træer pr. år overalt i Danmark. Landsbyen Fredsted ved Haderslev fik ved projektet i 1990 plantet en rødtjørneallé gennem byen ved landevejen mellem Haderslev og Ribe. I 2004 fik fonden en henvendelse fra Fredstedborgerne om, at 37 ud af de 76 træer var syge eller gået helt ud, og at antallet af syge træer var vokset støt de 4 5

4 Liselund på Møn. Foto: Henni Steffensen sidste to år. Derfor ønskede de nu at skifte alléen ud med en anden træsort. Efter besigtigelse af den syge allé støttede Fonden genplantning af alléen med lindetræer og 80 Tilia cordata Greenspire blev plantet. For i 2011 at fejre 20-året for indvielsen af den første allé samt stiftelse af trælauget, der hvert forår og efterår inspicerer træerne, ønskede man at plante yderligere 2 lindetræer, som fonden tildelte dem. Aagaard Gods Det største projekt vi støttede i 2011 var udskiftning af alléen ved Aagaard Gods ved Gørlev. Her havde man i 2005 ryddet en 650 m lang udgået elmeallé, og Fonden støttede da genplantning af 130 asketræer af arten Robusta, der var hårdfør og ville kunne trives på det vindudsatte sted. Året efter alléen blev plantet blev de første træer angrebet af den nu meget udbredte askesyge, og i 2010 måtte man konkludere at alléen ikke stod til at redde, da stort set alle træer var angrebet. Fonden modtog en ansøgning fra godset om støtte til igen at kunne plante en ny allé, og forretningsudvalget besluttede at imødekomme dette. Og i 2011 blev der plantet en lindeallé af 130 Tilia vulgaris pallida. Højgården i Kastrup Fra beboerforeningen Højgården i Kastrup modtog vi en ansøgning om rådgivning og støtte til beplantning af en lang jordvold, der i sin tid blev anlagt ud for deres ejendom til afhjælpning af støj fra motorvejen til Københavns Lufthavn. I forbindelse med bygning af Øresundsbroen og deraf omlægning af motorvejen anlagde Tårnby Kommune en stor bypark på den anden side af volden. De, der boede ud til volden var meget bekymrede for voldens fremtid og købte jordstykket af kommunen. Nu var der behov for rydning, beskæring og nyplantning på volden, og de søgte derfor fonden om rådgivning dertil og støtte til planter. Tove Hyllested gennemgik sammen med ejerforeningen arealet og der blev udarbejdet en plan om plantning m.m. som forretningsudvalget støttede med tildeling af planter. Liselund på Møn Nationalmuseet, Danmarks Nyere Tid har overtaget driften af Liselund og har et stort ønske om, at gennemføre en genopretning af dette enestående haveanlæg. I første omgang søgte de Fonden om støtte til forberedelserne til udarbejdelse af en plan for Liselund have, som kan lægges til grund for de nødvendige fondsansøgninger. Denne plan skal begrundes både antikvarisk og havearkitektonisk, og museet søgte derfor Fonden om konsulentbistand til projektet. Landskabsarkitekt Lone van Deurs påtog sig den spændende opgave, som dog endnu ikke er afsluttet. Økonomiske udfordringer I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab 2011 er det blevet tydeligt for Forretningsudvalget, at det ikke kun er den globale økonomi, som er udfordret i øjeblikket. Det kommer en del af dagsorden i dag til at handle om. Økonomiske udfordringer er aldrig sjove. Forretningsudvalget, men især formanden Jette Dahl Møller, har brugt en del tid på, at overveje Fondens muligheder både for at få økonomien på rette kurs og at sikre, at Fondens virke kan fortsætte selv når der kun er begrænset økonomisk råderum. Fonden vil gerne takke Hans Erik Lund for den støtte han har givet Forretningsudvalget i disse overvejelser. De diskussioner om økonomien og overvejelser om fremtiden danner udgangspunkt for de diskussioner, vi skal have her i dag. Og jeg tror det er her, at jeg skal slutte formandens beretning om året, der er gået. Regnskabet 2011 Ordet blev givet til Henni Steffensen for aflæggelse af regnskab. Årsrapporten for 2011 er udsendt til repræsentantskabets medlemmer inden mødet. Siden 2008 er afkastet af den bundne kapital faldet støt år for år. Hvilket har haft indflydelse på aktiviteterne i året. Rresultatet udviser et underskud på kr. Omkostninger i forbindelse med driften af Gerlevparken er stadig en post, der vægter stort på dette resultat. Da det hovedsagelig drejer sig om vedligeholdelsen af parken er det svært at søge midler dertil. Dog er tilskuddet vi modtager fra Tips- og Lottopuljen bestemt til at dække omkostninger af denne art. Regnskabet er revideret af Revi sionsfirmaet A. Rolf Larsen, statsautoriserede revisorer A/S. Konklusionen på revisorpåtegningen er: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 er i overensstemmelse med regnskabsloven. Spørgsmål til regnskabet På spørgsmålet om, hvad der gøres for at få tilpasset økonomien, arbejder vi på flere muligheder. Driften af Gerlevparken tages op til grundig revision bl.a. med udarbejdelse af tilpasset plejeplan, søgning af sponsorer til de forskellige aktiviteter så som græsslåning m.m. Samt oprettelse af en venneforening, der evt. kan yde en frivilig arbejdskraft under kyndig ledelse. Da vil ikke lige kan stoppe vedligeholdelsen her og nu af parken, vil vi søge Civilstyrelsen om frigivelse af midler fra den bundne kapital i overgangsperioden. Et andet tiltag er salg af lejligheden på Bentzonsvej og finde billigere muligheder ved leje af kontorfaciliteter. Valg til repræsentantskabet Medlemmerne vælges for en 4-års periode, og der var ingen medlemmer på valg i Valg til forretningsudvalget Ifølge fundatsen vælges forretningsudvalget af repræsentantskabets midte for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Udvalget kan bestå af 3 til 6 medlemmer. Forretningsudvalget består i dag af: Jette Dahl Møller, formand Lone van Deurs, sekretær Erik Dahl Kjær, kasserer Niels Mellergaard 6 7

5 Niels Mellergaard ønsker at udtræde af forretningsudvalget. De øvrige medlemmer modtager genvalg. I tilfælde af ledighed kan forretningsudvalget indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde supplere sig selv blandt medlemmer af repræsentantskabet Denne mulighed har forretningsudvalget benyttet sig af, idet Hans Erik Lund fra Dansk Dendrologisk Forening har været indkaldt til de seneste møder. Hans Erik Lund er villig til at lade sig vælge til forretningsudvalget for det kommende år. Forretningsudvalgets beretning Ordet gives til Jette Dahl Møller, formand for forretningsudvalget, der gennemgik punkterne a. og b. a. Evt. salg af Fondens kontorlejlig hed på Bentzonsvej. Efter oversvømmelserne i 2011 har forsikringsselskaberne skærpet kravene til dækning af ejendomme mod råd og svamp. Det ramte også os, idet det kræves, for at hele ejendommen fortsat kan forsikres mod råd og svamp, at al væg- og gulvbeklædning i fondens kælderlejlighed fjernes. Det krav gør at vi anbefaler at sælge lejligheden, da den herefter vil fremstå med rå vægge og betongulve og ikke længere vil være egnet som kontor. Der var fuld opbakning fra repræsentantskabet til dette, og der arbejdes nu videre på at gennemføre salget. b. Gerlevparken Det er det tilbagevendende punkt på repræsentantskabsmøderne, at driften af Gerlevparken er en stor post på økonomien. Det er en tung arv at bære videre nu afkastet af kapitalen falder. Derfor arbejder vi på flere muligheder på at få løst den opgave på en tilfredsstillende og forhåbentlig også holdbar måde, så vi kan koncentrere os om mange af de andre opgaver fonden kan deltage i. c. Visioner ved oplæg af Erik Dahl Kjær over emnet Fondens fremtidige virke Erik Dahl Kjær har kaldt sit indlæg: Fonden for Træer og Miljø Ideer til en fokuseret indsats , og indlægget er gengivet her i årsskriftet på side 10. Dagsordenen var herefter udtømt, og dirigenten takkede for god ro og orden. Skovskolen i Nødebo Efter en dejlig frokost fortalte ud dannelsesleder Anders Bülow om Skovskolens arbejde. Skolen er beliggende i Gribskov, tæt på Esrom Sø. Den hører under Skov og Landskab ved Københavns Universitet og står for uddannelse af og kurser til professionelle inden for den grønne sektor. Her uddannes skov- og landskabsingeniører, have- og parkingeniører, skov- og natur teknikere, skovarbejdere samt naturvejledere og friluftsvejledere. Ekskursion i Gribskov Herefter kørte selskabet i egne biler på en spændende ekskursion under ledelse af skovrider Jens Bjerregaard Christensen og biolog Ditte Christina Olrik. Gribskov er Danmarks fjerdestørste skov. Den dækker et område fra Nødebo i syd til Esbønderup i nord og Esrum sø i øst til Alsønderup i vest. I alt er skoven på ca ha. I starten var Gribskov delt mellem kirken og kronen, men efter reformationen overgik hele området til kongen. Denne brugte, frem til 1700-tallet, mest området til jagt og græsning for heste fra det berømte Frederiksborg Stutteri. Herefter begyndte skovdriften at få større betydning end jagt og græsning. Ordet grib i Gribskov er en gammel dansk betegnelse, der f.eks. i gribsjord angiver et areal, som ikke ejes af nogen bestemt, altså oprindelig en form for fællesskov. Stor tak til Anders Bülow fra Skovskolen, og Ditte Christina Olrik og Jens Bjerregaard Christensen fra Naturstyrelsen for deres indsats for at gøre årsmødet spændende og oplevelsesrigt for deltagerne. Frokost nydes i det fri på Skovskolen i Nødebo. Foto Henni Steffensen 8 9

6 Fondens fremtidige virke Af professor Erik Dahl Kjær Fonden for Træer og Miljø Ideer til en fokuseret indsats I Fonden for træer og miljø har vi drøftet en prioritering af opgaverne for de kommende år. Udgangspunktet er selvfølgelig Fondens formåls beskrivelse, men overvejelserne afspejler også at Fonden økonomiske formåen trods alt er relativt begrænset, og der derfor er behov for at samle indsatsen på nogle få men vigtige emner. Fondens formål er gennem oplysning, forskning eller på anden måde at støtte bestræbelser for inden for landets grænser at bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende. I en årrække har Fonden for træer og miljø forfulgt denne målsætning gennem udvikling og drift af Gerlev Parken ved Jægerpris, hvor der er opbygget to rosensamlinger og en træsamling. Desuden har Fonden for træer og miljø haft fokus på støtte til konkrete projekter især med relation til alleer, historiske plantninger, sansehaver og plantninger i mindre bysamfund. Resultatet har været etablering af de spændende samlinger i Gerlev Parken, samt støtte til en række anlæg, primært i form af levering af planter. Kampagner og partnerskab: mere fokus på oplysning om træer og træplantninger mindre fokus på drift af rosen samlingerne Vi har gennem det seneste år i for retningsudvalget diskuteret behovet for at opdatere denne strategi. Vi mener der er et par vægtige grunde herfor. Driften af rosensamlingen og i mindre grad træsamlingen har i de senere år krævet en relativ stor del af Fondens ressourcer, hvilket har begrænset mulighederne for at støtte andre aktiviteter i tråd med Fondens målsætning. Desuden mener vi det efter nogle år med fokus på konkrete plantningsopgaver er tid til at øge fokus på oplysningsdelen. Vi mener det er vigtigt for Fonden, at arbejdet sker med en national tilgang, og at det vil være en fordel at arbejde med kampagner baseret på et aktuelt tema. Det vil være værdifuldt at arbejde i partnerskaber med andre organisationer for at sikre tilstrækkelig tyngde i indsatsen, og med henblik på at kunne indgå i et samarbejde, hvor vi kan supplerer hinanden fagligt såvel som organisatorisk. Ændringerne i fokus er også betinget af Fondens økonomi. Med den lave rente er afkastet af Fondens formue beskeden, og for at tiltrække ekstra støtte til Fondens initiativer er der behov for at disse er klart formulerede, af national betydning, afgrænset i tid, og som formidlingsmæssigt når bredt ud. Temaer I forretningsudvalget var drøftet forskellige temaer, og aftalt at det vil være naturligt at drøfte disse i forbindelse med årets repræsentantskabsmøde. 1) Træerne fortæller deres histo rie. Web eller smartphone baseret formidling af oplysninger om træer over hele landet. Alle træer har en historie, og ved at fortælle den kan man skabe både interesse for de enkelte træer og træer generelt. Samtidig vil det være værdifuldt at dokumentere viden om gamle såvel som nye træer. Det forhold, at de udvalgte træers historie er dokumenteret og let tilgængelig, kan også bidrage til at styrke deres bevaringsstatus. Dette tema kunne realiseres i samarbejde med Dansk Dendrologisk Forening, som allerede har en stor viden og landets træer dokumenteret i et træregister, Danmarks Naturfredningsforening, som allerede har fokus på værdien af gamle træer, og Styrelsen for slotte og kulturejendomme, der ligger inde med stor viden om træer i parker og historiske anlæg. Samarbejde kan desuden omfatte KU, hvis informationsafdeling allerede har lavet et pilotprojekt af denne type i KVLs gamle have. Visionen er at opbygge et system hvor man nemt finder oplysninger som de træer men møder i sin hverdag enten hjemmefra på nettet eller ved at udnytte GPS funktionen i sin telefon. Desuden et videndelingssystem, hvor man selv bidrage med sin viden til systemet. 2. Oplev spændende Arboreter og Botaniske haver. Der findes mange træsamlinger, som er åbne for offentligheden, og har eksotiske arter med stort, uudnyttet formidlingspotentiale. Konkret kunne tænkes på Forstbotanisk Have i Charlottenlund eller Forsthaven i Århus. En kampagne her kunne være at samle kortmateriale, billeder, beskrivelser af udvalgte træer og korte fortællinger fra samlingerne historie. Partnere kunne igen være DDF selvfølgelig sammen med de respektive arealforvaltere, fx NST og Århus Kommune i de to nævnte tilfælde. I fællesskab kan skabes faglige fortællinger, som kan være til glæde for området daglige brugere eller tiltrække besøgene længere væk fra. Begge anlæg ligger i meget tæt befolkede områder, så potentialet kan være stort. Samtidig vil indsatsen dokumenter viden, der eller kan gå tabt til glæde for både eftertiden og de professionelle arealforvaltere som i dag har ansvaret for disse samlinger 3) Danske skolebørn kender træ erne. Forskellige initiativer er allerede målrettet mod formidling til skolebørn, fx skolen i skoven og initiativer på lokale naturskoler og biobaser. Et konkret initiativ kunne være at styrke og koordinere dette arbejde igennem en national kampagne med fokus på træerne artsnavne, alder, højder, biologi, oprindelse, natur- og kulturhistorie. Det sådan samarbejde kunne med fordel være sammen med de aktører som allerede arbejder med sådanne aktiviteter. Hvis det kobles med initiativet bekrevet ovenfor Træerne fortæller deres historie kan det danne udgangspunkt for lokale undervisningsforløb, hvor der tages udgangspunkt i træer i skolernes lokalområde. Børnene udfordres til at undersøge træerne i deres nærområde, og på skolerne opbygges en lokal viden i lærekredsen, der løbende kan dokumenteres. Der er på mange skoler stor interesse for udvikling af udeskole undervisning, og i den sammenhæng kan materiale om konkrete træer såvel som om arterne være vigtige. 4) Andre ideer. Der er andre ideer som vi har overvejet. Både kampagner for (I) træplantninger i små bysamfund, (II) værdien af at sikre alleer i landskabet, og (III) brug træer og buske i sansehaver har været drøftet. Disse ideer kan også tænkes udviklet og implementeret i de kommende år. Næste skridt På baggrund af diskussionen på repræsentantskabsmødet kan forretningsudvalget udvælge én af de ovenstående ideer med henblik på at udvikle ideen, identificere samarbejdspartnere og drøfte samarbejde, udvikle en egentlig projektbeskrivelse og lave ansøgninger til andre fonde om medfinansiering. Afhængig af Fondens økonomi kan aktiviteter implementeres for Fondens egne midler

7 Gerlevparken fra samlingen af historiske roser En af planterigets kronjuveler - en rosenpark i Danmark Uddrag af RosenNyt, marts 2013 Udgivet af Det Danske Rosenselskab Tekst: Søren Bonde Nielsen Foto: Jens Otto Pedersen I den landsdel, der kaldes Horns Herred, regerede ifølge sagnet den forhadte Kong Horn, som besad store rigdomme. Han udkæmpede blodige slag og udplyndrede sine nabokonger. Det siges, at han efter sin død under tiden ses til hest, som et ridende genfærd. R. damascena Oeillet Flamand Det er så længe siden, at ingen kan huske det, men landsdelen bærer stadig hans navn, og den gode muld gemmer hans skatte og i dette gamle sagnkongerige finder man Gerlevparken lidt uden for Jægerspris. Ved besøg forekommer egnen dog i modsætning til sagnet meget fredsommelig med smukke bakkede landskaber, og helt typisk for midsommeren, iklædt dansk sommerregn. Anlægget er et park- og naturområde på 10 ha, der består af Den Danske Træsamling, samlingen af Valdemar Petersens historiske roser og den komplette samling af Poulsen Roser gennem fire generationer. Med andre ord både planterigets kronjuveler og et levende museum. Gerlev parken er af flere årsager enestående. Træsamlingen Træsamlingen består af 75 træ- og buskarter, der naturligt er indvandret i Danmark efter den sidste istid. De to rosensamlinger omfatter ca planter, heraf er ca de gammeldags duftrige roser. Parken blev oprettet i 1979, da Grethe og Aage Kann Rasmussen, som selv havde påbegyndt træsamlingen, overdrog arealet til Fonden for Træer og Miljø. Fonden er en selvejende institution, der ikke modtager offentlig støtte. Alle omkostninger dækkes af donationer og medlemskontingenter, og al faglig støtte til projekter mv. ydes vederlagsfrit af fagfolk, der er tilknyttet Fonden. Fondens formål er gennem oplysning, forskning eller på anden måde at støtte bestræbelser inden for landets grænser for at bevare og nyeller genskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende. Valdemar Petersens rosensamling Valdemar Petersen, som i 1930 startede Rosenplanteskolen i Løve samlede hele sit liv på gammeldags duftroser. Kort efter hans død i 1985, blev rosensamlingen med hjælp fra den nuværende ejer af Rosenplanteskolen Torben Thim og med Dronning Ingrid som protektor anlagt i Dronning Ingrid holdt som bekendt meget af roser og var protektor for rosensamlingerne i Gerlevparken helt frem til sin død i år Plantningerne er designet af landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt. Valdemar Petersens interesse for roser begyndte som ganske ung og nyudlært gartner under hans rejser i 1920 ernes Europa. Det var dengang kutyme, at unge mænd rejste ud for at se verden. Man tog arbejde undervejs, tjente til livets ophold, lærte og oplevede samtidig. Atter hjemvendt til Danmark begyndte han at samle og opformere gamle rosensorter fra før 1800-tallet, som han havde stiftet bekendtskab med i blandt andet Frankrig. Disse gamle roser havde en fortryllende duft, men ikke altid udseendet med sig, selv om det ene ikke udelukker det andet. Valdemar Petersen arbejdede næsten 50 år med roser og samlede over 500 forskellige 12 13

8 Karen Blixen. Foto: Poulsen Roser A/S H.C. Andersen. Foto: Poulsen Roser A/S Gerlevparken fra samlingen af Poulsen-roser sorter af gamle duftroser. Det er en nærmest berusende oplevelse at se og ikke mindst dufte samlingen i blomst. Tillige repræsenterer samlingen i dag en værdifuld genbank. Man møder naturligvis også Valdemar Petersens egne roser i Gerlevparken, og selvom de ikke falder under definitionen for historiske roser, så er det åbenlyst, at eksempelvis Aicha, Menja og Fenja fortjener at gå over i historien. Poulsen Rosers rosensamling Poulsen Rosers rosensamling kom til Gerlevparken i 1989, og plantningerne er anlagt af landskabsarkitekt Morten Holme. Samlingen består af ca. 150 forskellige roser og repræsenterer 4 generationers rosenforædling i gartner- dynastiet Poulsen, der blev grundlagt i 1878 af Dorus Theus Poulsen (eller blot D.T. Poulsen, som Gerlevparken fra samlingen af Poulsenroser nok er mere almindeligt brugt). Det siges, at hver 4. rose, der sælges i verden i dag, er en Poulsen Rose. Familien Poulsen har med moderne roser fået Danmark på rosernes verdenskort. Der er tale om en unik og international samling af Poulsen Rosers sortiment, fra den første sort ( Rødhætte ), der blev introduceret på markedet i 1912, til de nyeste roser, der markedsføres. Der er således tale om et levende og komplet produktkatalog. Poulsen Roser kendes blandt mange andre for sorterne H.C. Andersen, Ingrid Bergman og Karen Blixen, blot for at nævne nogle få bestsellers. Samlingen udvides løbende. På besøg Udover et overdådigt syn og det overdøvende duftbombardement når roserne blomstrer, så mødes man i Gerlevparken af noget andet, som er enestående i rosenverdenen. Der findes mange smukke parker og rosenhaver rundt om i verden. Flere langt mere berømte og prætentiøse i deres fremtoning. I Gerlevparken er enkeltheden slående. Man kan parkere på den lille parkeringsplads under egetræerne, og så går man bare ind. Der er intet hegn, ingen billetluger, ingen entreafgift og heller ingen muzakspillende slik- og souvenirboder. Ingen fancy anlæg eller knasende grusstier i sirlige mønstre. Der er fred og ro. Helt stille, bortset fra sangfuglene. Man kan koncentrere sig om det, det handler om nemlig roser og træer. Du går bare ind roserne venter. Adressen er: Gerlevparken Tørslevvej 10B Gerlev 3630 Jægerspris Parken er åben fra solopgang til solnedgang året rundt, og der er fri adgang

9 Tempeltræ Ginkgo biloba Den sidste overlevende art af Tempeltræ, Ginkgo biloba, fotograferet i Botanisk Have i København. Tekst og foto af universitetslektor cand.scient. Jette Dahl Møller Få træer har været genstand for så stor opmærksomhed som netop Tempeltræet. Både botanisk og kulturhistorisk er det et enestående træ. Som en levende fossil blev det i 1930 erne undersøgt i forbindelse med udforskningen af planternes udviklingshistorie. I dag er træet igen i fokus, nu på grund af flere værdifulde kemiske forbindelser, der har medicinsk betydning. Tempeltræet er et helligt træ i Øst- Asien, hvor det i mere end 1000 år er blevet plantet i tempelhaver. Det har været drøftet i 100 år, hvorvidt der stadig findes naturlige bevoksninger af Ginkgo biloba. Den dag i dag er problemet stadig ikke afklaret. I Zhejiang (Chekiang) provinsen i Kina vokser træet på en lokalitet, men det er usikkert, om det er en naturlig bevoksning, idet der har været menneskelig aktivitet i området i år. Tempeltræet blev først præsenteret for europæiske botanikere af dr. E.Kaempfer, en kirurg, der arbejdede for Hollandsk Øst- Asien Kompagni. Han bemærkede træet i 1692 på en rejse til Japan, og han beskrev det i 1712 under navnet Ginkgo. Det første træ i Europa blev plantet ca i Botanisk Have i Utrecht, hvor samme individ stadig lever. Det har opnået en alder af mere end 250 år, men kan uden tvivl blive ældre, idet de ældste træer i Kina er mere end 1000 år gamle. (Der kendes et eksempel fra Korea på et træ, som er 3000 år gammelt og 60m højt). Ginkgo træet bliver normalt ikke særlig højt, maksimalt 40 m. Hvis man én gang har bemærket et Ginkgo-træ, er det let at genkende, endog uden blade. Træets vækstform er stift opret, og på grenene stritter dværggrene tæt besat med bladar ud til siderne. De karakteristiske, græsgrønne blade er vifteformede med gaffelgrenede nerver og langstilkede. De er oftest tolappede og det er grunden til, at den svenske botaniker Linné i 1771 gav træet artsnavnet biloba, således at træets latinske betegnelse blev Ginkgo biloba. Om efteråret får bladene gule høstfarver. Ginkgo er et løvfældende træ. Det minder utrolig meget om et løvtræ, men repræsenterer et meget tidligere udviklingstrin. Træet er så specielt, at det henføres til sin egen gruppe sideordnet med Taks, Nåletræer og Koglepalmer. Deres frø er ikke omgivet af blade, og de kaldes derfor tilsammen for De Nøgenfrøede. Det er frøanlæggets placering og befrugtning, der er så specielt hos Ginkgo. Efter at støvkornene er overført til frøanlægget frigør hvert støvkorn to selvbevægelige spermatozoider (hanlige kønsceller), hver forsynet med et bånd af svingtråde. Det anses for at være et meget primitivt træk. Det er således ikke uden grund at Ginkgo biloba er blevet kaldt en levende fossil. Arten udgør den sidste rest af en plantegruppe, der opstod for ca. 270 mil. år siden i den ældste del af Jura-tiden (nedre Jura), på samme tid som de store Dinosaurer. Ginkgotræerne opnåede maksimal udbredelse i Jura-tiden. Det var en meget succesrig plantegruppe, der dannede skove overalt på jorden med undtagelse af Antarktis. Man kan i Grønland og på Bornholm finde fossiler i form af blade, som bevis for at træet også har vokset dér. Der er ialt fundet rester af mindst 15 forskellige slægter indenfor denne plantegruppe. I Kridttiden udvikledes de dækfrøede planter eksplosivt med et utal af former. Men samtidig mindskedes udbredelsen af Ginkgotræerne meget stærkt, således at der i Europa og i de nordlige polaregne kun fandtes to arter tilbage i Tertiærtiden for ca. 50 mil. år siden. Interessant nok var det også på overgangen til Tertiærtiden Dino-saurerne forsvandt. Nu er kun en enkelt art nemlig Ginkgo biloba tilbage som repræsentant for den tidligere meget dominerende plantegruppe. Klimaforandringer begrænsede Ginkgotræets udbredelse til Ø. Asien, men en ny faktor, mennesket, har grebet ind i naturens balance og derved givet Tempeltræet nogle af dets tabte arealer tilbage. Det er et yndet have og park træ, som tåler lave temperaturer. Det tåler Det karakteristiske tolobede blad med smuk, gul efterårsfarve

10 Jubilæumsår i 2014 En forstening fundet på Bornholm af en uddød art af Tempeltræ, Ginkgo Digitata. Bladet er håndformet. Geologisk Museum, Københavns Universitet. Af sekretariatsleder Henni Steffensen I 2014 er det 40 år siden at Dansk Dendrologisk Forening stiftede Fonden for Træer og Miljø. Store og små projekter er blevet gennemført over hele Danmark, og de står i dag som vidne om, at det var en god idé at danne Fonden. Markante projekter, der måske aldrig havde set dagens lys uden opbakning fra Fondens fagfolk, der gennem årene vederlagsfrit har stillet deres viden og tid til rådighed. Det mest omfattende projekt er driften og videreudviklingen af Gerlevparken, der blev overdraget Fonden i For at alt dette har kunnet gennemføres økonomisk, er vi taknemmelig for den støtte vi gennem tiderne har modtaget fra andre fonde og legater og fra Fondens støttekreds, der også har bakket op om de arrangementer, der i tidens løb er blevet afholdt. Tak til alle, der har været med til at gøre dette muligt og derved medvirket til at mange beplantninger er blevet renoveret, genskabt eller nyplantet. endog stærk luftforurening, og er derfor velegnet som vejtræ, ikke mindst fordi det vokser ret langsomt. Man skal dog forsøge at undgå frøsætning. Hvis hantræer og huntræer plantes ved siden af hinanden vil der udvikles frø. De sidder to sammen på enden af en stilk, og de er omgivet af et meget ildelugtende, kødet lag, der kan være til lugtgene, når frøene ligger på fortov og vejbane. Selve frøet spises som ristede nødder, de kan endog købes på dåse, men i frisk tilstand anses de for at være giftige. På grund af træets medicinske betydning tilplantes nu større områder, således at Ginkgoskoven er genopstået i Bordeaux i Frankrig, og i South Carolina, U.S.A. er 400 ha. tilplantet med 10 mil. Ginkgo-træer. Træets ved er ikke stærkt og anvendes derfor ikke som tømmer. Ginkgo er i den kinesiske folkemedicin blevet anvendt bl.a. som beroligende middel. Det siges ofte, at buddhistmunkene anvendte det som et antidiureticum, så de bedre kunne holde sig under de lange tempeltjenester. Det forklarer, hvorfor træet blev plantet omkring templer, men kemiske undersøgelser har dog ikke kunnet bekræfte denne virkning. Måske har munkene snarere spist frøene og anvendt planten til medicinsk formål. Af alle de karplanter der har eksisteret på Jorden i de sidste 400 mil år, er det kun et meget lille antal, der endnu lever. Langt størsteparten (anslået til ca. 98 %) er uddøde. Ginkgo biloba var også lige ved uddø men blev bevaret omkring templerne i Øst-Asien, og dermed har vi fået chancen for at udnytte Ginkgo-træets mange medicinske muligheder. R. damascena Mme Hary Midsommervandring i blomstringstiden Det Danske Rosenselskab arrangerer rund visning i rosensamlingerne i Gerlevparken tirsdag den 25. juni 2013 kl , hvor forfatter og planteskoleejer Torben Thim vil fortælle om de meget forskellige samlinger. Yderligere information kan fås på eller i Fondens sekretariat

11 Udvalgte begivenheder Fonden for Træer og Miljø stiftet Højesteretsdommer Helga Pedersen er formand for repræsentantskabet 1975 Fonden repræsenteret i to udvalg under Ministeriet for Offentlige Arbejder, dels om vejsaltning og dels om beplantning langs offentlige veje Fondens kamp for genetablering af Ledreborg Allé påbegyndt. Morten Klint/Lone van Deurs udarbejdede projekt 1976 Grønne Planer, Dansk Byplanlaboratoriums skriftserie. Beplantningsplaner for tre byer: Bramming, Ringe og Helsinge Beskæring af lindealléerne ved Dronninglund Slot 1977 Fonden projekterer retableringen af Øster Mølle Sø i Dronninglund Kommune Fonden medarrangør af beskærings- og beplantningskurser på Vilvorde 1978 Fonden støtter praktisk og økonomisk Claus Berings film: Træer og Miljø 1979 Gerlevparken overtages af Fonden Nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer ny formand for repræsentantskabet Hendes Majestæt Dronning Ingrid bliver Fondens protektor 1980 Midterrabat på Geels Bakke ved Holte beplantes med egetræer Beplantningsplan og planter til den retablerede Klokkerholm Møllesø 1981 Forsøg med vejsalts indvirkning på 4 vejtræarter påbegyndt i Gerlevparken ved lic.agro. Jens Dragsted Beplantning af 1200 egetræer ved Egtvedpigens fundsted 1982 Bevarende beskæring af lindealléerne ved Rosenholm Slot Beplantning i Pistolstræde i København 3 ægte børn af Kongeegen plantet ved Øster Mølle sø i Dronninglund til ære for Fondens protektor Hendes Majestæt Dronning Ingrid, for Fondens første formand for repræsentantskabet, højesteretsdommer Helga Pedersen og for en af initiativtagerne til Fonden, arboretforstander, dr.agro. Carl Syrach Larsen 1983 Plant et træ kampagnen påbegyndes og i løbet af tre år plantes 1,25 mio. træer over hele landet Fonden skænker vej- og allétræer til Broager Kommune 1984 Etableringen af Den Danske Træsamling i Gerlevparken påbegyndt 1985 Valdemar Petersens samling af historiske roser etableret i Gerlevparken Simon Spies Alléen plantet i Vestskoven ved Herstedøster Plantning af marineege i Nyboder i København 1986 Efter 11 års kamp påbegyndes retablering af Ledreborg Allé 1987 Samlingen af Poulsens roser etableret i Gerlevparken Støttet Tønder forskønnelsesudvalg med 50 egetræer til allé siders rapport ved lic.agro Jens Dragsted vedr. resultatet af saltforsøget udsendes til samtlige kommuner og amter i Danmark Sansehave ved institutionen Birkebakken i Brabrand projekt og beplantning 1989 Rådgivning i forbindelse med etablering af Bangsbo Botaniske Have Projekt til sø og beplantning ved Clausholm i Klokkerholm/Hjallerup 1990 Plant Danmark-Dagen. Over træer plantet overalt i Danmark Blindehave skænket til Pindstrup-centret på Djursland store lind til Kunstindustrimuseets Grønnegård Rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse af Skærvad Hovedgaard 1992 Asketræer til institutioner i forb. med Hjørrings 750 års købstadsjubilæum Efter 17 år bliver den genplantede 7 km lange Ledreborg Allé indviet 1993 Beplantning til Byfolden i Køng, Glamsbjerg Kommune 1994 Plant Danmark Dagen. Ca løvtræer plantet overalt i Danmark Skænket 75 store lindetræer til retablering af allé ved Lerchenborg Gods 1995 Åstrup Kloster ved Tølløse, genskabelse af park og anlæg af rhododendronbed 1996 Rådgivning og naturgenopretning til Nørre Wosborg ved Ringkøbing 1997 Beplantning til sansehave ved Aalborgskolens institution for døvblinde 1998 Projekt og beplantning til have for senil demente i Vejlby Lokalcenter, Århus Rådgivning og egetræer til retablering af Maglemer Alléen ved Knuthenborg Påbegyndt renovering af den gamle park og skov i Gerlevparken 1999 Fonden for Træer og Miljø bliver 25 år 2000 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra bliver Fondens protrktor Rådgivning og træer til alléer ved 5 godser på Lolland Sansehave ved Skodsborg Observations- og Behandlingshjem 2001 Spejdercenter: Kredshuset Høwringen ved Højer Bytræarboretet ved Landbohøjskolens Forskningscenter i Hørsholm 2002 Alléer ved Holgershaab ved Nørre Alslev, ved Marienlyst ved Vordingborg, Nybøllegaard ved Stege og ved Sandholt på Fyn Søren Ødums plantninger i Grønland 2003 Planer og beplantning til sansehave ved Rønnehuset i Nykøbing Falster Håstrup Bylaug, 100 rødtjørne plantet som alléer ved indfaldsvejene til byen 2004 Allé ved Rynkebygaard på Fyn og allé ved Sekkelundgård ved Christiansfeldt 52 ege til vejtræer ved Eliselund ved Tranekær 2005 Allébeplantning gennem landsbyen Fredsted Udplantning af vejtræer i Eberts Villaby på Amager Ejerlauget Manstrup Gadekær ved Fjerritslev forslag og beplantning 2006 Rådgivning og planter til aktivitets- og legeplads i Vindum ved Rødkjærsbro Lindeallé ved Vesterbygaard, Jerslev på Sjælland 2007 Alléplantning ved Aagaard Gods i Vestsjælland Plantninger ved landsbyerne Døstrup ved Hobro og Ndr. Skringstrup ved Skals 2008 Korinth Bypark på Fyn og Byhave i Nordby på Samsø Allé ved Avnbølgaard i Sønderjylland 2009 Udarbejdelse af plejeplan til Grønnegården ved Kunstindustrimuseet Lindetræer til vejstrækning ved Selleberg Gods på Fyn 2010 Tre indfaldsveje til Kerteminde tilplantet med 30 fyldtblomstret fuglekirsebær Støtte til Lindknud Lokalråd etablering af oplevelses skov, bestående af Nordens træsorter 2011 Lindknud Lokalråd ved Brørup, 4,5 ha tilplantet med træer og buske, der repræsenterer Norden Kirsebærfestival i Kerteminde med 30 fyldtblomstrede fuglekirsebær 2012 Genplantning af 650 m lang allé med lind (Tilia vulgaris pallida ) ved Aagaard Gods ved Gørlev. Rydning, beskæring og nyplantning på jordvold ved Højgården i Kastrup på Amager. Forberedelser til udarbejdelse af plan for Liselund Have på Møn 20 21

12 Fondens Støttekreds Fonden for Træer og Miljø Fonden har en kreds af medlemmer private, virksomheder, organisationer m.v., som gennem deres kontingent bidrager til Fondens arbejde og er med til at gøre Danmark mere grønt samt støtte videreudviklingen af samlingerne i Gerlevparken ved Jægerspris, der ejes og drives af Fonden. Fonden er en selvejende institution, der ikke modtager støtte fra det offentlige. Alle administrationsomkostninger dækkes af egne midler, og al faglig støtte til projekter ydes vederlagsfrit af fagfolk, der er tilknyttet Fonden. Fonden er af SKAT godkendt som almennyttig fond i henhold til ligningslovens 8A, og er således ikke indkomst-skattepligtig og berettiget til at modtage gaver med den virkning, at giveren kan få fradrag for disse i sin indkomst inden for de i loven fastsatte grænser. Ifølge de nye regler fra og med 2012 er der intet bundfradrag. Man får fradrag for alle bidrag til hver forening, altså også for beløb under 500 kr. Man kan højst få fradrag for kr., hvis man samlet giver kr. og derover. For at opnå fradraget giver man sit cpr.nr. til Fonden, der derefter indberetter beløbet til SKAT. Støttekreds-medlemmer modtager Fondens årsskrift og inviteres til at overvære det årlige repræsentantskabsmøde, der afholdes i maj måned. Mødet afholdes enten som et dagsmøde, hvor der arrangeres foredrag og/eller rundvisning. Eller mødet arrangeres over en weekend med større ekskursion og fælles aftensarrangement. Møderne afholdes forskellige steder i Danmark. Støtte til Fonden går ubeskåret til uddeling af træer og buske. Kontingent Årlige kontingent for private er 150 kr. Årlige kontingent for virksomheder og institutioner m.v. er 300 kr. Gavebrev Større fradrag kan opnås ved at oprette et gavebrev, i henhold til hvilket man forpligter sig til årligt over en periode på mindst 10 år af yde et fast beløb. Testamente Man kan ved oprettelse af testamente betænke Fonden og på den måde støtte arbejdet med at bevare eller nyskabe beplantninger i Danmark. Yderligere oplysninger om Fondens arbejde kan fås i Fondens sekretariat og på Fondens repræsentantskab: Formand: Prodekan, professor Katherine Richardson Christensen Fra Dansk Dendrologisk Forening: chefpsykolog Anders Korsgaard Christensen, statsskovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen, professor Erik Dahl Kjær, kvalitetschef Hans Erik Lund og universitetslektor, cand.scient. Jette Dahl Møller Fra Danmarks Naturfredningsforening: skovpolitisk medarb. Nora Skjernaa Hansen Fra Dansk Planteskoleejerforening: planteskoleleder Torben Leisgaard Jensen Fra Dansk Skovforening og Skovhistorisk Selskab: advokat Peter de Neergaard Fra Danske Anlægsgartnermestre: anlægsgartnermester Leif Rasmussen Fra Danske Landskabsarkitekter: landskabsarkitekt Lone van Deurs Fra Det Danske Rosenselskab: pensioneret apoteker Jens Riis Fra Det Kgl. Danske Haveselskab: ingeniør Jørn Bendtz Hansen Fra Hedeselskabet: regionschef Christian Als Fra Kommunale Park- og Naturforvaltere: landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen Fra Skov og Landskab, Københavns Universitet: arboretmester Ole Rasmus Byrgesen Fra Slots- og Ejendomsstyrelsen: slotshavechef, landskabsarkitekt Niels Mellergaard Enkeltmedlemmer: Havearkitekt Jørgen Holm Landskabsarkitekt Tove Hyllested Direktør Niels Riegels Universitetslektor, cand.scient. Peter Wagner Forretningsudvalg: Jette Dahl Møller Lone van Deurs Erik Dahl Kjær Hans Erik Lund Sekretariatsleder: Henni Steffensen Revisor: Revisionsfirmaet Beierholm, statsautoriserede revisorer a.s Sekretariat: Stensby Linie Stensved Telefon: (mandag-torsdag kl ) Mail: Postgiro: Fondsregister nr Den Grønne pris er tildelt følgende: Arkitekt Hakon Stephensen, 1976 Forfatter Ole Vinding, 1976 Fhv. borgmester Christian Hansen, Gerå, 1978 Civilingeniør Georg Christiansen, 1979 Professor C.Th. Sørensen, 1979 Klokkerholm Samvirke, 1982 Fhv. distriktsgartner Willy F. Hansen, 1984 Civilingeniør A. Kann Rasmussen, 1985 Anders og Dot Fønss Nielsen, Hjallerup, 1989 Skovrider Henrik Staun, 1998 Pernille Olesen, 1999 Professor Sven-Ingvar Andersson, 2000 Havearkitekt Jørgen Holm, 2001 Forfatter Helge V. Qvistorff, 2002 Statsskovrider Bo Holst-Jørgensen, 2003 Professor Jørn Palle Schmidt,

13 Fonden for Træer og Miljø Stensby Linie Stensved Telefon (mandag-torsdag kl ) 24

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 13. maj 2011... 4. Tak til afgående formand for repræsentantskabet Erik Hoffmeyer...

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 13. maj 2011... 4. Tak til afgående formand for repræsentantskabet Erik Hoffmeyer... Fonden for Træer og Miljø 2011 1 Indholdsfortegnelse Vilhelm Bissens statue af Ludvig Holberg med sine to muser i Sorø Akademis have. Foto: Henni Steffensen Tekst til omslag: Forside: Skelby Allé ved Gunderslevholm.

Læs mere

Fonden for Træer og Miljø

Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg Telefon 38 11 32 05 (mandag-torsdag kl. 10-14) www.fondenfortraeerogmiljoe.dk 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden for Træer og Miljø. Fonden for Træer og Miljø. Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg www.fondenfortraeerogmiljoe.

Fonden for Træer og Miljø. Fonden for Træer og Miljø. Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg www.fondenfortraeerogmiljoe. Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg www.fondenfortraeerogmiljoe.dk 2006 En af kilderne i den lille fredede Christinero ved Christiansfeld.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. juni 2010... 4. Hedeselskabets Museum... 12

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. juni 2010... 4. Hedeselskabets Museum... 12 Fonden for Træer og Miljø 2010 1 Indholdsfortegnelse Statue ved Hedeselskabet i Viborg af Enrico Mylius Dalgas, ingeniørofficer og pioner inden for opdyrkningen af den jyske hede. Foto: Lene Spies Tekst

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Årsrapport 2013-14 a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Tel. +45 86 44 73 17 Fax +45 86 44 81 87 sno@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/sno Til medlemmer i Skovdyrkerforeningen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Foreningen Trianglen 33 98 53 39

Foreningen Trianglen 33 98 53 39 Foreningen Trianglen 33 98 53 39 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012 Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201 Årsrapport 2012/13 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 2 Ledelsespåtegning 3 Foringens oplysninger 4 Bestyrelsens beretning 5 Resultat

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Unikke rammer for dit kursus helt ude i skoven

Unikke rammer for dit kursus helt ude i skoven Skov, Landskab, Park og Friluftsliv Unikke rammer for dit kursus helt ude i skoven Enestående kursusfaciliteter på Københavns Universitets skovcampus i Nordsjælland det natur- og biovidenskabelige fakultet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond

Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond Navn og hjemsted Fondens navn er Astrid og H.K. Olsens Fond, oprettet i henhold til testamente fra afdøde ægtefæller, landbrugskonsulent Hans Kristian Olsen og Astrid

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere