Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. maj 2012 med formandens årsberetning... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. maj 2012 med formandens årsberetning... 4"

Transkript

1 Fonden for Træer og Miljø

2 En gedigen havebænk ved en blomstrende syrenhæk på Skovskolen i Nødebo Foto: Henni Steffensen Tekst til omslag: Forside: Stemning ved Gribsø i Gribskov. Foto: Henni Steffensen Bagside: Den 10 hektar store Gribsø i Gribskov. Fotos: Per Højrup Udgivet af Fonden for Træer og Miljø Reg. nr. i Fondsregistret: Disposition / layout: Henni Steffensen Grafisk opsætning: LeneSpies.dk Tryk: Centraltrykkeriet Vordingborg A/S ISSN Indholdsfortegnelse Repræsentantskabsmødet den 25. maj 2012 med formandens årsberetning... 4 Fondens fremtidige virke ved professor Erik Dahl Kjær En af planterigets kronjuveler en rosenpark i Danmark Tempeltræ, Ginkgo biloba ved universitetslektor cand.scient. Jette Dahl Møller Jubilæumsår i Udvalgte begivenheder i Fonden Personer og organisationer, der står bag Fonden m.m De unikke rosensamlinger i Gerlevparken, der ejes og drives af Fonden for Træer og Miljø, har været interessante og populære for både fagfolk og andre besøgende i parken siden etableringen. På foranledning af Dronning Ingrid (Fondens protektor fra ) blev Valdemar Petersens samling af historiske roser etableret i Og samlingen af Poulsen Roser, der repræsenterer fire generationers indsats inden for rosenforædlingen, der fik sit gennembrud i 1912, fulgte efter i Begge samlinger er værdifulde genbanker. Artiklen her i årsskriftet En af planterigets kronjuveler en rosenpark i Danmark beskriver samlingerne i Gerlevparken og er Danmarks bidrag fra Det Danske Rosenselskab i forbindelse med Nordisk Rosenselskabs 40 års jubilæum. Her har alle fem lande bidraget med hver en artikel om roser i de respektive lande. Det er lykkedes Det Danske Rosenselskab at få værtsskabet for Verdenskongressen for Roser i 2018 til Danmark. Dette markedsføres internationalt som 18. World Rose Convention: A Fairytale of Roses, Copenhagen Blandt de arrangementer, der indgår i denne kongres, er besøg i Gerlevparken. Og for at samlingerne skal fremstå på fornemste vis, arbejder Fonden allerede nu med planer dertil. 2 3

3 Skovskolen i Nødebo administrationsbygning Foto: Henni Steffensen Repræsentantskabsmøde 2012 Fredag den 25. maj 2012 på Skovskolen i Nødebo Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Spørgsmål til beretningen 5. Regnskabet Spørgsmål til regnskabet 7. Valg til repræsentantskabet 8. Valg til forretningsudvalget 9. Forretningsudvalgets beretning a. Evt. salg af Fondens kontorlejlighed på Bentzonsvej b. Gerlevparken c. Visioner ved oplæg af Erik Dahl Kjær over emnet Fondens fremtidige virke 10. Eventuelt Repræsentantskabets formand, professor Katherine Richardson bød velkommen til de ca. 40 deltagere, der var samlet i Auditoriet på Skovskolen. Medlem af repræsentantskabet Tove Hyllested blev valgt som dirigent. Det blev konstateret at repræsentantskabet var lovligt indkaldt, og at man var beslutningsdygtige. Til stede var: Fra Dansk Dendrologisk Forening: Katherine Richardson, Niels Juhl Bundgaard Jensen, Erik Dahl Kjær, Hans Erik Lund og Jette Dahl Møller Fra Danmarks Naturfredningsforening: Nora Skjernaa Hansen Fra Dansk Planteskoleejerforening: Torben Leisgaard Jensen Fra Danske Anlægsgartnere: Leif Rasmussen Fra Danske Landskabsarkitekter: Lone van Deurs Fra Kommunale Park- og Naturforvaltere: Hans Ove Pedersen Fra Skov og Landskab, Københavns Universitet: Ole Rasmus Byrgesen Og af enkeltmedlemmer: Tove Hyllested og Peter Wagner Afbud modtaget fra: Fra Dansk Dendrologisk Forening: Anders Korsgaard Christensen Fra Dansk Skovforening: Peter de Neergaard Fra Det Danske Rosenselskab: Jens Riis Fra Det Kgl. Danske Haveselskab: Jørn Bendtz Hansen Fra Hedeselskabet: Christian Als Fra Skovhistorisk Selskab: Peter de Neergaard Fra Slots- og Ejendomsstyrelsen: Niels Mellergaard Af enkeltmedlemmer: Jørgen Holm og Niels Riegels Formandens beretning ved Katherine Richardson Det har på mange måder været et meget spændende (og udfordrende) år for Fonden. Som I ved har året budt på et formandsskift og jeg takker for tilliden i den forbindelse. Det har været spændende for mig, at sætte mig ind i Fonden og dens virke især i en periode, hvor hoveddagsorden på forretningsudvalgsmøderne har været udformning af en ny strategi og profil for Fonden. Jeg har lyttet intenst og bidraget der, hvor det bidrag har (i hvert fald i mine øjne!) giver mening og - selv om man måske ikke er kommet helt til vejs ende kan jeg mærke, at diskussionen har modnet sig, og jeg tror meget på, at Fonden kan få en rigtig spændende fremtid. Da man gerne vil bruge året til at fokusere på udvikling af Fondens fremtidige strategi valgte man (heldigvis set i bagklogskabens klare økonomiske lys) at være meget restriktivt ift. de ansøgninger om støtte, som Fonden har modtaget. Alligevel har der været lidt bevægelse på den front, hvor de største udgifter har været forbundet med opfølgning på tidligere bevillinger: Den første af disse var ved Fredsted. Fredsted I 1990 og igen i 1994 gennemførte Fonden sammen med Tuborgfonden Plant Danmark-dagen, hvor der blev plantet over træer pr. år overalt i Danmark. Landsbyen Fredsted ved Haderslev fik ved projektet i 1990 plantet en rødtjørneallé gennem byen ved landevejen mellem Haderslev og Ribe. I 2004 fik fonden en henvendelse fra Fredstedborgerne om, at 37 ud af de 76 træer var syge eller gået helt ud, og at antallet af syge træer var vokset støt de 4 5

4 Liselund på Møn. Foto: Henni Steffensen sidste to år. Derfor ønskede de nu at skifte alléen ud med en anden træsort. Efter besigtigelse af den syge allé støttede Fonden genplantning af alléen med lindetræer og 80 Tilia cordata Greenspire blev plantet. For i 2011 at fejre 20-året for indvielsen af den første allé samt stiftelse af trælauget, der hvert forår og efterår inspicerer træerne, ønskede man at plante yderligere 2 lindetræer, som fonden tildelte dem. Aagaard Gods Det største projekt vi støttede i 2011 var udskiftning af alléen ved Aagaard Gods ved Gørlev. Her havde man i 2005 ryddet en 650 m lang udgået elmeallé, og Fonden støttede da genplantning af 130 asketræer af arten Robusta, der var hårdfør og ville kunne trives på det vindudsatte sted. Året efter alléen blev plantet blev de første træer angrebet af den nu meget udbredte askesyge, og i 2010 måtte man konkludere at alléen ikke stod til at redde, da stort set alle træer var angrebet. Fonden modtog en ansøgning fra godset om støtte til igen at kunne plante en ny allé, og forretningsudvalget besluttede at imødekomme dette. Og i 2011 blev der plantet en lindeallé af 130 Tilia vulgaris pallida. Højgården i Kastrup Fra beboerforeningen Højgården i Kastrup modtog vi en ansøgning om rådgivning og støtte til beplantning af en lang jordvold, der i sin tid blev anlagt ud for deres ejendom til afhjælpning af støj fra motorvejen til Københavns Lufthavn. I forbindelse med bygning af Øresundsbroen og deraf omlægning af motorvejen anlagde Tårnby Kommune en stor bypark på den anden side af volden. De, der boede ud til volden var meget bekymrede for voldens fremtid og købte jordstykket af kommunen. Nu var der behov for rydning, beskæring og nyplantning på volden, og de søgte derfor fonden om rådgivning dertil og støtte til planter. Tove Hyllested gennemgik sammen med ejerforeningen arealet og der blev udarbejdet en plan om plantning m.m. som forretningsudvalget støttede med tildeling af planter. Liselund på Møn Nationalmuseet, Danmarks Nyere Tid har overtaget driften af Liselund og har et stort ønske om, at gennemføre en genopretning af dette enestående haveanlæg. I første omgang søgte de Fonden om støtte til forberedelserne til udarbejdelse af en plan for Liselund have, som kan lægges til grund for de nødvendige fondsansøgninger. Denne plan skal begrundes både antikvarisk og havearkitektonisk, og museet søgte derfor Fonden om konsulentbistand til projektet. Landskabsarkitekt Lone van Deurs påtog sig den spændende opgave, som dog endnu ikke er afsluttet. Økonomiske udfordringer I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab 2011 er det blevet tydeligt for Forretningsudvalget, at det ikke kun er den globale økonomi, som er udfordret i øjeblikket. Det kommer en del af dagsorden i dag til at handle om. Økonomiske udfordringer er aldrig sjove. Forretningsudvalget, men især formanden Jette Dahl Møller, har brugt en del tid på, at overveje Fondens muligheder både for at få økonomien på rette kurs og at sikre, at Fondens virke kan fortsætte selv når der kun er begrænset økonomisk råderum. Fonden vil gerne takke Hans Erik Lund for den støtte han har givet Forretningsudvalget i disse overvejelser. De diskussioner om økonomien og overvejelser om fremtiden danner udgangspunkt for de diskussioner, vi skal have her i dag. Og jeg tror det er her, at jeg skal slutte formandens beretning om året, der er gået. Regnskabet 2011 Ordet blev givet til Henni Steffensen for aflæggelse af regnskab. Årsrapporten for 2011 er udsendt til repræsentantskabets medlemmer inden mødet. Siden 2008 er afkastet af den bundne kapital faldet støt år for år. Hvilket har haft indflydelse på aktiviteterne i året. Rresultatet udviser et underskud på kr. Omkostninger i forbindelse med driften af Gerlevparken er stadig en post, der vægter stort på dette resultat. Da det hovedsagelig drejer sig om vedligeholdelsen af parken er det svært at søge midler dertil. Dog er tilskuddet vi modtager fra Tips- og Lottopuljen bestemt til at dække omkostninger af denne art. Regnskabet er revideret af Revi sionsfirmaet A. Rolf Larsen, statsautoriserede revisorer A/S. Konklusionen på revisorpåtegningen er: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 er i overensstemmelse med regnskabsloven. Spørgsmål til regnskabet På spørgsmålet om, hvad der gøres for at få tilpasset økonomien, arbejder vi på flere muligheder. Driften af Gerlevparken tages op til grundig revision bl.a. med udarbejdelse af tilpasset plejeplan, søgning af sponsorer til de forskellige aktiviteter så som græsslåning m.m. Samt oprettelse af en venneforening, der evt. kan yde en frivilig arbejdskraft under kyndig ledelse. Da vil ikke lige kan stoppe vedligeholdelsen her og nu af parken, vil vi søge Civilstyrelsen om frigivelse af midler fra den bundne kapital i overgangsperioden. Et andet tiltag er salg af lejligheden på Bentzonsvej og finde billigere muligheder ved leje af kontorfaciliteter. Valg til repræsentantskabet Medlemmerne vælges for en 4-års periode, og der var ingen medlemmer på valg i Valg til forretningsudvalget Ifølge fundatsen vælges forretningsudvalget af repræsentantskabets midte for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Udvalget kan bestå af 3 til 6 medlemmer. Forretningsudvalget består i dag af: Jette Dahl Møller, formand Lone van Deurs, sekretær Erik Dahl Kjær, kasserer Niels Mellergaard 6 7

5 Niels Mellergaard ønsker at udtræde af forretningsudvalget. De øvrige medlemmer modtager genvalg. I tilfælde af ledighed kan forretningsudvalget indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde supplere sig selv blandt medlemmer af repræsentantskabet Denne mulighed har forretningsudvalget benyttet sig af, idet Hans Erik Lund fra Dansk Dendrologisk Forening har været indkaldt til de seneste møder. Hans Erik Lund er villig til at lade sig vælge til forretningsudvalget for det kommende år. Forretningsudvalgets beretning Ordet gives til Jette Dahl Møller, formand for forretningsudvalget, der gennemgik punkterne a. og b. a. Evt. salg af Fondens kontorlejlig hed på Bentzonsvej. Efter oversvømmelserne i 2011 har forsikringsselskaberne skærpet kravene til dækning af ejendomme mod råd og svamp. Det ramte også os, idet det kræves, for at hele ejendommen fortsat kan forsikres mod råd og svamp, at al væg- og gulvbeklædning i fondens kælderlejlighed fjernes. Det krav gør at vi anbefaler at sælge lejligheden, da den herefter vil fremstå med rå vægge og betongulve og ikke længere vil være egnet som kontor. Der var fuld opbakning fra repræsentantskabet til dette, og der arbejdes nu videre på at gennemføre salget. b. Gerlevparken Det er det tilbagevendende punkt på repræsentantskabsmøderne, at driften af Gerlevparken er en stor post på økonomien. Det er en tung arv at bære videre nu afkastet af kapitalen falder. Derfor arbejder vi på flere muligheder på at få løst den opgave på en tilfredsstillende og forhåbentlig også holdbar måde, så vi kan koncentrere os om mange af de andre opgaver fonden kan deltage i. c. Visioner ved oplæg af Erik Dahl Kjær over emnet Fondens fremtidige virke Erik Dahl Kjær har kaldt sit indlæg: Fonden for Træer og Miljø Ideer til en fokuseret indsats , og indlægget er gengivet her i årsskriftet på side 10. Dagsordenen var herefter udtømt, og dirigenten takkede for god ro og orden. Skovskolen i Nødebo Efter en dejlig frokost fortalte ud dannelsesleder Anders Bülow om Skovskolens arbejde. Skolen er beliggende i Gribskov, tæt på Esrom Sø. Den hører under Skov og Landskab ved Københavns Universitet og står for uddannelse af og kurser til professionelle inden for den grønne sektor. Her uddannes skov- og landskabsingeniører, have- og parkingeniører, skov- og natur teknikere, skovarbejdere samt naturvejledere og friluftsvejledere. Ekskursion i Gribskov Herefter kørte selskabet i egne biler på en spændende ekskursion under ledelse af skovrider Jens Bjerregaard Christensen og biolog Ditte Christina Olrik. Gribskov er Danmarks fjerdestørste skov. Den dækker et område fra Nødebo i syd til Esbønderup i nord og Esrum sø i øst til Alsønderup i vest. I alt er skoven på ca ha. I starten var Gribskov delt mellem kirken og kronen, men efter reformationen overgik hele området til kongen. Denne brugte, frem til 1700-tallet, mest området til jagt og græsning for heste fra det berømte Frederiksborg Stutteri. Herefter begyndte skovdriften at få større betydning end jagt og græsning. Ordet grib i Gribskov er en gammel dansk betegnelse, der f.eks. i gribsjord angiver et areal, som ikke ejes af nogen bestemt, altså oprindelig en form for fællesskov. Stor tak til Anders Bülow fra Skovskolen, og Ditte Christina Olrik og Jens Bjerregaard Christensen fra Naturstyrelsen for deres indsats for at gøre årsmødet spændende og oplevelsesrigt for deltagerne. Frokost nydes i det fri på Skovskolen i Nødebo. Foto Henni Steffensen 8 9

6 Fondens fremtidige virke Af professor Erik Dahl Kjær Fonden for Træer og Miljø Ideer til en fokuseret indsats I Fonden for træer og miljø har vi drøftet en prioritering af opgaverne for de kommende år. Udgangspunktet er selvfølgelig Fondens formåls beskrivelse, men overvejelserne afspejler også at Fonden økonomiske formåen trods alt er relativt begrænset, og der derfor er behov for at samle indsatsen på nogle få men vigtige emner. Fondens formål er gennem oplysning, forskning eller på anden måde at støtte bestræbelser for inden for landets grænser at bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende. I en årrække har Fonden for træer og miljø forfulgt denne målsætning gennem udvikling og drift af Gerlev Parken ved Jægerpris, hvor der er opbygget to rosensamlinger og en træsamling. Desuden har Fonden for træer og miljø haft fokus på støtte til konkrete projekter især med relation til alleer, historiske plantninger, sansehaver og plantninger i mindre bysamfund. Resultatet har været etablering af de spændende samlinger i Gerlev Parken, samt støtte til en række anlæg, primært i form af levering af planter. Kampagner og partnerskab: mere fokus på oplysning om træer og træplantninger mindre fokus på drift af rosen samlingerne Vi har gennem det seneste år i for retningsudvalget diskuteret behovet for at opdatere denne strategi. Vi mener der er et par vægtige grunde herfor. Driften af rosensamlingen og i mindre grad træsamlingen har i de senere år krævet en relativ stor del af Fondens ressourcer, hvilket har begrænset mulighederne for at støtte andre aktiviteter i tråd med Fondens målsætning. Desuden mener vi det efter nogle år med fokus på konkrete plantningsopgaver er tid til at øge fokus på oplysningsdelen. Vi mener det er vigtigt for Fonden, at arbejdet sker med en national tilgang, og at det vil være en fordel at arbejde med kampagner baseret på et aktuelt tema. Det vil være værdifuldt at arbejde i partnerskaber med andre organisationer for at sikre tilstrækkelig tyngde i indsatsen, og med henblik på at kunne indgå i et samarbejde, hvor vi kan supplerer hinanden fagligt såvel som organisatorisk. Ændringerne i fokus er også betinget af Fondens økonomi. Med den lave rente er afkastet af Fondens formue beskeden, og for at tiltrække ekstra støtte til Fondens initiativer er der behov for at disse er klart formulerede, af national betydning, afgrænset i tid, og som formidlingsmæssigt når bredt ud. Temaer I forretningsudvalget var drøftet forskellige temaer, og aftalt at det vil være naturligt at drøfte disse i forbindelse med årets repræsentantskabsmøde. 1) Træerne fortæller deres histo rie. Web eller smartphone baseret formidling af oplysninger om træer over hele landet. Alle træer har en historie, og ved at fortælle den kan man skabe både interesse for de enkelte træer og træer generelt. Samtidig vil det være værdifuldt at dokumentere viden om gamle såvel som nye træer. Det forhold, at de udvalgte træers historie er dokumenteret og let tilgængelig, kan også bidrage til at styrke deres bevaringsstatus. Dette tema kunne realiseres i samarbejde med Dansk Dendrologisk Forening, som allerede har en stor viden og landets træer dokumenteret i et træregister, Danmarks Naturfredningsforening, som allerede har fokus på værdien af gamle træer, og Styrelsen for slotte og kulturejendomme, der ligger inde med stor viden om træer i parker og historiske anlæg. Samarbejde kan desuden omfatte KU, hvis informationsafdeling allerede har lavet et pilotprojekt af denne type i KVLs gamle have. Visionen er at opbygge et system hvor man nemt finder oplysninger som de træer men møder i sin hverdag enten hjemmefra på nettet eller ved at udnytte GPS funktionen i sin telefon. Desuden et videndelingssystem, hvor man selv bidrage med sin viden til systemet. 2. Oplev spændende Arboreter og Botaniske haver. Der findes mange træsamlinger, som er åbne for offentligheden, og har eksotiske arter med stort, uudnyttet formidlingspotentiale. Konkret kunne tænkes på Forstbotanisk Have i Charlottenlund eller Forsthaven i Århus. En kampagne her kunne være at samle kortmateriale, billeder, beskrivelser af udvalgte træer og korte fortællinger fra samlingerne historie. Partnere kunne igen være DDF selvfølgelig sammen med de respektive arealforvaltere, fx NST og Århus Kommune i de to nævnte tilfælde. I fællesskab kan skabes faglige fortællinger, som kan være til glæde for området daglige brugere eller tiltrække besøgene længere væk fra. Begge anlæg ligger i meget tæt befolkede områder, så potentialet kan være stort. Samtidig vil indsatsen dokumenter viden, der eller kan gå tabt til glæde for både eftertiden og de professionelle arealforvaltere som i dag har ansvaret for disse samlinger 3) Danske skolebørn kender træ erne. Forskellige initiativer er allerede målrettet mod formidling til skolebørn, fx skolen i skoven og initiativer på lokale naturskoler og biobaser. Et konkret initiativ kunne være at styrke og koordinere dette arbejde igennem en national kampagne med fokus på træerne artsnavne, alder, højder, biologi, oprindelse, natur- og kulturhistorie. Det sådan samarbejde kunne med fordel være sammen med de aktører som allerede arbejder med sådanne aktiviteter. Hvis det kobles med initiativet bekrevet ovenfor Træerne fortæller deres historie kan det danne udgangspunkt for lokale undervisningsforløb, hvor der tages udgangspunkt i træer i skolernes lokalområde. Børnene udfordres til at undersøge træerne i deres nærområde, og på skolerne opbygges en lokal viden i lærekredsen, der løbende kan dokumenteres. Der er på mange skoler stor interesse for udvikling af udeskole undervisning, og i den sammenhæng kan materiale om konkrete træer såvel som om arterne være vigtige. 4) Andre ideer. Der er andre ideer som vi har overvejet. Både kampagner for (I) træplantninger i små bysamfund, (II) værdien af at sikre alleer i landskabet, og (III) brug træer og buske i sansehaver har været drøftet. Disse ideer kan også tænkes udviklet og implementeret i de kommende år. Næste skridt På baggrund af diskussionen på repræsentantskabsmødet kan forretningsudvalget udvælge én af de ovenstående ideer med henblik på at udvikle ideen, identificere samarbejdspartnere og drøfte samarbejde, udvikle en egentlig projektbeskrivelse og lave ansøgninger til andre fonde om medfinansiering. Afhængig af Fondens økonomi kan aktiviteter implementeres for Fondens egne midler

7 Gerlevparken fra samlingen af historiske roser En af planterigets kronjuveler - en rosenpark i Danmark Uddrag af RosenNyt, marts 2013 Udgivet af Det Danske Rosenselskab Tekst: Søren Bonde Nielsen Foto: Jens Otto Pedersen I den landsdel, der kaldes Horns Herred, regerede ifølge sagnet den forhadte Kong Horn, som besad store rigdomme. Han udkæmpede blodige slag og udplyndrede sine nabokonger. Det siges, at han efter sin død under tiden ses til hest, som et ridende genfærd. R. damascena Oeillet Flamand Det er så længe siden, at ingen kan huske det, men landsdelen bærer stadig hans navn, og den gode muld gemmer hans skatte og i dette gamle sagnkongerige finder man Gerlevparken lidt uden for Jægerspris. Ved besøg forekommer egnen dog i modsætning til sagnet meget fredsommelig med smukke bakkede landskaber, og helt typisk for midsommeren, iklædt dansk sommerregn. Anlægget er et park- og naturområde på 10 ha, der består af Den Danske Træsamling, samlingen af Valdemar Petersens historiske roser og den komplette samling af Poulsen Roser gennem fire generationer. Med andre ord både planterigets kronjuveler og et levende museum. Gerlev parken er af flere årsager enestående. Træsamlingen Træsamlingen består af 75 træ- og buskarter, der naturligt er indvandret i Danmark efter den sidste istid. De to rosensamlinger omfatter ca planter, heraf er ca de gammeldags duftrige roser. Parken blev oprettet i 1979, da Grethe og Aage Kann Rasmussen, som selv havde påbegyndt træsamlingen, overdrog arealet til Fonden for Træer og Miljø. Fonden er en selvejende institution, der ikke modtager offentlig støtte. Alle omkostninger dækkes af donationer og medlemskontingenter, og al faglig støtte til projekter mv. ydes vederlagsfrit af fagfolk, der er tilknyttet Fonden. Fondens formål er gennem oplysning, forskning eller på anden måde at støtte bestræbelser inden for landets grænser for at bevare og nyeller genskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende. Valdemar Petersens rosensamling Valdemar Petersen, som i 1930 startede Rosenplanteskolen i Løve samlede hele sit liv på gammeldags duftroser. Kort efter hans død i 1985, blev rosensamlingen med hjælp fra den nuværende ejer af Rosenplanteskolen Torben Thim og med Dronning Ingrid som protektor anlagt i Dronning Ingrid holdt som bekendt meget af roser og var protektor for rosensamlingerne i Gerlevparken helt frem til sin død i år Plantningerne er designet af landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt. Valdemar Petersens interesse for roser begyndte som ganske ung og nyudlært gartner under hans rejser i 1920 ernes Europa. Det var dengang kutyme, at unge mænd rejste ud for at se verden. Man tog arbejde undervejs, tjente til livets ophold, lærte og oplevede samtidig. Atter hjemvendt til Danmark begyndte han at samle og opformere gamle rosensorter fra før 1800-tallet, som han havde stiftet bekendtskab med i blandt andet Frankrig. Disse gamle roser havde en fortryllende duft, men ikke altid udseendet med sig, selv om det ene ikke udelukker det andet. Valdemar Petersen arbejdede næsten 50 år med roser og samlede over 500 forskellige 12 13

8 Karen Blixen. Foto: Poulsen Roser A/S H.C. Andersen. Foto: Poulsen Roser A/S Gerlevparken fra samlingen af Poulsen-roser sorter af gamle duftroser. Det er en nærmest berusende oplevelse at se og ikke mindst dufte samlingen i blomst. Tillige repræsenterer samlingen i dag en værdifuld genbank. Man møder naturligvis også Valdemar Petersens egne roser i Gerlevparken, og selvom de ikke falder under definitionen for historiske roser, så er det åbenlyst, at eksempelvis Aicha, Menja og Fenja fortjener at gå over i historien. Poulsen Rosers rosensamling Poulsen Rosers rosensamling kom til Gerlevparken i 1989, og plantningerne er anlagt af landskabsarkitekt Morten Holme. Samlingen består af ca. 150 forskellige roser og repræsenterer 4 generationers rosenforædling i gartner- dynastiet Poulsen, der blev grundlagt i 1878 af Dorus Theus Poulsen (eller blot D.T. Poulsen, som Gerlevparken fra samlingen af Poulsenroser nok er mere almindeligt brugt). Det siges, at hver 4. rose, der sælges i verden i dag, er en Poulsen Rose. Familien Poulsen har med moderne roser fået Danmark på rosernes verdenskort. Der er tale om en unik og international samling af Poulsen Rosers sortiment, fra den første sort ( Rødhætte ), der blev introduceret på markedet i 1912, til de nyeste roser, der markedsføres. Der er således tale om et levende og komplet produktkatalog. Poulsen Roser kendes blandt mange andre for sorterne H.C. Andersen, Ingrid Bergman og Karen Blixen, blot for at nævne nogle få bestsellers. Samlingen udvides løbende. På besøg Udover et overdådigt syn og det overdøvende duftbombardement når roserne blomstrer, så mødes man i Gerlevparken af noget andet, som er enestående i rosenverdenen. Der findes mange smukke parker og rosenhaver rundt om i verden. Flere langt mere berømte og prætentiøse i deres fremtoning. I Gerlevparken er enkeltheden slående. Man kan parkere på den lille parkeringsplads under egetræerne, og så går man bare ind. Der er intet hegn, ingen billetluger, ingen entreafgift og heller ingen muzakspillende slik- og souvenirboder. Ingen fancy anlæg eller knasende grusstier i sirlige mønstre. Der er fred og ro. Helt stille, bortset fra sangfuglene. Man kan koncentrere sig om det, det handler om nemlig roser og træer. Du går bare ind roserne venter. Adressen er: Gerlevparken Tørslevvej 10B Gerlev 3630 Jægerspris Parken er åben fra solopgang til solnedgang året rundt, og der er fri adgang

9 Tempeltræ Ginkgo biloba Den sidste overlevende art af Tempeltræ, Ginkgo biloba, fotograferet i Botanisk Have i København. Tekst og foto af universitetslektor cand.scient. Jette Dahl Møller Få træer har været genstand for så stor opmærksomhed som netop Tempeltræet. Både botanisk og kulturhistorisk er det et enestående træ. Som en levende fossil blev det i 1930 erne undersøgt i forbindelse med udforskningen af planternes udviklingshistorie. I dag er træet igen i fokus, nu på grund af flere værdifulde kemiske forbindelser, der har medicinsk betydning. Tempeltræet er et helligt træ i Øst- Asien, hvor det i mere end 1000 år er blevet plantet i tempelhaver. Det har været drøftet i 100 år, hvorvidt der stadig findes naturlige bevoksninger af Ginkgo biloba. Den dag i dag er problemet stadig ikke afklaret. I Zhejiang (Chekiang) provinsen i Kina vokser træet på en lokalitet, men det er usikkert, om det er en naturlig bevoksning, idet der har været menneskelig aktivitet i området i år. Tempeltræet blev først præsenteret for europæiske botanikere af dr. E.Kaempfer, en kirurg, der arbejdede for Hollandsk Øst- Asien Kompagni. Han bemærkede træet i 1692 på en rejse til Japan, og han beskrev det i 1712 under navnet Ginkgo. Det første træ i Europa blev plantet ca i Botanisk Have i Utrecht, hvor samme individ stadig lever. Det har opnået en alder af mere end 250 år, men kan uden tvivl blive ældre, idet de ældste træer i Kina er mere end 1000 år gamle. (Der kendes et eksempel fra Korea på et træ, som er 3000 år gammelt og 60m højt). Ginkgo træet bliver normalt ikke særlig højt, maksimalt 40 m. Hvis man én gang har bemærket et Ginkgo-træ, er det let at genkende, endog uden blade. Træets vækstform er stift opret, og på grenene stritter dværggrene tæt besat med bladar ud til siderne. De karakteristiske, græsgrønne blade er vifteformede med gaffelgrenede nerver og langstilkede. De er oftest tolappede og det er grunden til, at den svenske botaniker Linné i 1771 gav træet artsnavnet biloba, således at træets latinske betegnelse blev Ginkgo biloba. Om efteråret får bladene gule høstfarver. Ginkgo er et løvfældende træ. Det minder utrolig meget om et løvtræ, men repræsenterer et meget tidligere udviklingstrin. Træet er så specielt, at det henføres til sin egen gruppe sideordnet med Taks, Nåletræer og Koglepalmer. Deres frø er ikke omgivet af blade, og de kaldes derfor tilsammen for De Nøgenfrøede. Det er frøanlæggets placering og befrugtning, der er så specielt hos Ginkgo. Efter at støvkornene er overført til frøanlægget frigør hvert støvkorn to selvbevægelige spermatozoider (hanlige kønsceller), hver forsynet med et bånd af svingtråde. Det anses for at være et meget primitivt træk. Det er således ikke uden grund at Ginkgo biloba er blevet kaldt en levende fossil. Arten udgør den sidste rest af en plantegruppe, der opstod for ca. 270 mil. år siden i den ældste del af Jura-tiden (nedre Jura), på samme tid som de store Dinosaurer. Ginkgotræerne opnåede maksimal udbredelse i Jura-tiden. Det var en meget succesrig plantegruppe, der dannede skove overalt på jorden med undtagelse af Antarktis. Man kan i Grønland og på Bornholm finde fossiler i form af blade, som bevis for at træet også har vokset dér. Der er ialt fundet rester af mindst 15 forskellige slægter indenfor denne plantegruppe. I Kridttiden udvikledes de dækfrøede planter eksplosivt med et utal af former. Men samtidig mindskedes udbredelsen af Ginkgotræerne meget stærkt, således at der i Europa og i de nordlige polaregne kun fandtes to arter tilbage i Tertiærtiden for ca. 50 mil. år siden. Interessant nok var det også på overgangen til Tertiærtiden Dino-saurerne forsvandt. Nu er kun en enkelt art nemlig Ginkgo biloba tilbage som repræsentant for den tidligere meget dominerende plantegruppe. Klimaforandringer begrænsede Ginkgotræets udbredelse til Ø. Asien, men en ny faktor, mennesket, har grebet ind i naturens balance og derved givet Tempeltræet nogle af dets tabte arealer tilbage. Det er et yndet have og park træ, som tåler lave temperaturer. Det tåler Det karakteristiske tolobede blad med smuk, gul efterårsfarve

10 Jubilæumsår i 2014 En forstening fundet på Bornholm af en uddød art af Tempeltræ, Ginkgo Digitata. Bladet er håndformet. Geologisk Museum, Københavns Universitet. Af sekretariatsleder Henni Steffensen I 2014 er det 40 år siden at Dansk Dendrologisk Forening stiftede Fonden for Træer og Miljø. Store og små projekter er blevet gennemført over hele Danmark, og de står i dag som vidne om, at det var en god idé at danne Fonden. Markante projekter, der måske aldrig havde set dagens lys uden opbakning fra Fondens fagfolk, der gennem årene vederlagsfrit har stillet deres viden og tid til rådighed. Det mest omfattende projekt er driften og videreudviklingen af Gerlevparken, der blev overdraget Fonden i For at alt dette har kunnet gennemføres økonomisk, er vi taknemmelig for den støtte vi gennem tiderne har modtaget fra andre fonde og legater og fra Fondens støttekreds, der også har bakket op om de arrangementer, der i tidens løb er blevet afholdt. Tak til alle, der har været med til at gøre dette muligt og derved medvirket til at mange beplantninger er blevet renoveret, genskabt eller nyplantet. endog stærk luftforurening, og er derfor velegnet som vejtræ, ikke mindst fordi det vokser ret langsomt. Man skal dog forsøge at undgå frøsætning. Hvis hantræer og huntræer plantes ved siden af hinanden vil der udvikles frø. De sidder to sammen på enden af en stilk, og de er omgivet af et meget ildelugtende, kødet lag, der kan være til lugtgene, når frøene ligger på fortov og vejbane. Selve frøet spises som ristede nødder, de kan endog købes på dåse, men i frisk tilstand anses de for at være giftige. På grund af træets medicinske betydning tilplantes nu større områder, således at Ginkgoskoven er genopstået i Bordeaux i Frankrig, og i South Carolina, U.S.A. er 400 ha. tilplantet med 10 mil. Ginkgo-træer. Træets ved er ikke stærkt og anvendes derfor ikke som tømmer. Ginkgo er i den kinesiske folkemedicin blevet anvendt bl.a. som beroligende middel. Det siges ofte, at buddhistmunkene anvendte det som et antidiureticum, så de bedre kunne holde sig under de lange tempeltjenester. Det forklarer, hvorfor træet blev plantet omkring templer, men kemiske undersøgelser har dog ikke kunnet bekræfte denne virkning. Måske har munkene snarere spist frøene og anvendt planten til medicinsk formål. Af alle de karplanter der har eksisteret på Jorden i de sidste 400 mil år, er det kun et meget lille antal, der endnu lever. Langt størsteparten (anslået til ca. 98 %) er uddøde. Ginkgo biloba var også lige ved uddø men blev bevaret omkring templerne i Øst-Asien, og dermed har vi fået chancen for at udnytte Ginkgo-træets mange medicinske muligheder. R. damascena Mme Hary Midsommervandring i blomstringstiden Det Danske Rosenselskab arrangerer rund visning i rosensamlingerne i Gerlevparken tirsdag den 25. juni 2013 kl , hvor forfatter og planteskoleejer Torben Thim vil fortælle om de meget forskellige samlinger. Yderligere information kan fås på eller i Fondens sekretariat

11 Udvalgte begivenheder Fonden for Træer og Miljø stiftet Højesteretsdommer Helga Pedersen er formand for repræsentantskabet 1975 Fonden repræsenteret i to udvalg under Ministeriet for Offentlige Arbejder, dels om vejsaltning og dels om beplantning langs offentlige veje Fondens kamp for genetablering af Ledreborg Allé påbegyndt. Morten Klint/Lone van Deurs udarbejdede projekt 1976 Grønne Planer, Dansk Byplanlaboratoriums skriftserie. Beplantningsplaner for tre byer: Bramming, Ringe og Helsinge Beskæring af lindealléerne ved Dronninglund Slot 1977 Fonden projekterer retableringen af Øster Mølle Sø i Dronninglund Kommune Fonden medarrangør af beskærings- og beplantningskurser på Vilvorde 1978 Fonden støtter praktisk og økonomisk Claus Berings film: Træer og Miljø 1979 Gerlevparken overtages af Fonden Nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer ny formand for repræsentantskabet Hendes Majestæt Dronning Ingrid bliver Fondens protektor 1980 Midterrabat på Geels Bakke ved Holte beplantes med egetræer Beplantningsplan og planter til den retablerede Klokkerholm Møllesø 1981 Forsøg med vejsalts indvirkning på 4 vejtræarter påbegyndt i Gerlevparken ved lic.agro. Jens Dragsted Beplantning af 1200 egetræer ved Egtvedpigens fundsted 1982 Bevarende beskæring af lindealléerne ved Rosenholm Slot Beplantning i Pistolstræde i København 3 ægte børn af Kongeegen plantet ved Øster Mølle sø i Dronninglund til ære for Fondens protektor Hendes Majestæt Dronning Ingrid, for Fondens første formand for repræsentantskabet, højesteretsdommer Helga Pedersen og for en af initiativtagerne til Fonden, arboretforstander, dr.agro. Carl Syrach Larsen 1983 Plant et træ kampagnen påbegyndes og i løbet af tre år plantes 1,25 mio. træer over hele landet Fonden skænker vej- og allétræer til Broager Kommune 1984 Etableringen af Den Danske Træsamling i Gerlevparken påbegyndt 1985 Valdemar Petersens samling af historiske roser etableret i Gerlevparken Simon Spies Alléen plantet i Vestskoven ved Herstedøster Plantning af marineege i Nyboder i København 1986 Efter 11 års kamp påbegyndes retablering af Ledreborg Allé 1987 Samlingen af Poulsens roser etableret i Gerlevparken Støttet Tønder forskønnelsesudvalg med 50 egetræer til allé siders rapport ved lic.agro Jens Dragsted vedr. resultatet af saltforsøget udsendes til samtlige kommuner og amter i Danmark Sansehave ved institutionen Birkebakken i Brabrand projekt og beplantning 1989 Rådgivning i forbindelse med etablering af Bangsbo Botaniske Have Projekt til sø og beplantning ved Clausholm i Klokkerholm/Hjallerup 1990 Plant Danmark-Dagen. Over træer plantet overalt i Danmark Blindehave skænket til Pindstrup-centret på Djursland store lind til Kunstindustrimuseets Grønnegård Rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse af Skærvad Hovedgaard 1992 Asketræer til institutioner i forb. med Hjørrings 750 års købstadsjubilæum Efter 17 år bliver den genplantede 7 km lange Ledreborg Allé indviet 1993 Beplantning til Byfolden i Køng, Glamsbjerg Kommune 1994 Plant Danmark Dagen. Ca løvtræer plantet overalt i Danmark Skænket 75 store lindetræer til retablering af allé ved Lerchenborg Gods 1995 Åstrup Kloster ved Tølløse, genskabelse af park og anlæg af rhododendronbed 1996 Rådgivning og naturgenopretning til Nørre Wosborg ved Ringkøbing 1997 Beplantning til sansehave ved Aalborgskolens institution for døvblinde 1998 Projekt og beplantning til have for senil demente i Vejlby Lokalcenter, Århus Rådgivning og egetræer til retablering af Maglemer Alléen ved Knuthenborg Påbegyndt renovering af den gamle park og skov i Gerlevparken 1999 Fonden for Træer og Miljø bliver 25 år 2000 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra bliver Fondens protrktor Rådgivning og træer til alléer ved 5 godser på Lolland Sansehave ved Skodsborg Observations- og Behandlingshjem 2001 Spejdercenter: Kredshuset Høwringen ved Højer Bytræarboretet ved Landbohøjskolens Forskningscenter i Hørsholm 2002 Alléer ved Holgershaab ved Nørre Alslev, ved Marienlyst ved Vordingborg, Nybøllegaard ved Stege og ved Sandholt på Fyn Søren Ødums plantninger i Grønland 2003 Planer og beplantning til sansehave ved Rønnehuset i Nykøbing Falster Håstrup Bylaug, 100 rødtjørne plantet som alléer ved indfaldsvejene til byen 2004 Allé ved Rynkebygaard på Fyn og allé ved Sekkelundgård ved Christiansfeldt 52 ege til vejtræer ved Eliselund ved Tranekær 2005 Allébeplantning gennem landsbyen Fredsted Udplantning af vejtræer i Eberts Villaby på Amager Ejerlauget Manstrup Gadekær ved Fjerritslev forslag og beplantning 2006 Rådgivning og planter til aktivitets- og legeplads i Vindum ved Rødkjærsbro Lindeallé ved Vesterbygaard, Jerslev på Sjælland 2007 Alléplantning ved Aagaard Gods i Vestsjælland Plantninger ved landsbyerne Døstrup ved Hobro og Ndr. Skringstrup ved Skals 2008 Korinth Bypark på Fyn og Byhave i Nordby på Samsø Allé ved Avnbølgaard i Sønderjylland 2009 Udarbejdelse af plejeplan til Grønnegården ved Kunstindustrimuseet Lindetræer til vejstrækning ved Selleberg Gods på Fyn 2010 Tre indfaldsveje til Kerteminde tilplantet med 30 fyldtblomstret fuglekirsebær Støtte til Lindknud Lokalråd etablering af oplevelses skov, bestående af Nordens træsorter 2011 Lindknud Lokalråd ved Brørup, 4,5 ha tilplantet med træer og buske, der repræsenterer Norden Kirsebærfestival i Kerteminde med 30 fyldtblomstrede fuglekirsebær 2012 Genplantning af 650 m lang allé med lind (Tilia vulgaris pallida ) ved Aagaard Gods ved Gørlev. Rydning, beskæring og nyplantning på jordvold ved Højgården i Kastrup på Amager. Forberedelser til udarbejdelse af plan for Liselund Have på Møn 20 21

12 Fondens Støttekreds Fonden for Træer og Miljø Fonden har en kreds af medlemmer private, virksomheder, organisationer m.v., som gennem deres kontingent bidrager til Fondens arbejde og er med til at gøre Danmark mere grønt samt støtte videreudviklingen af samlingerne i Gerlevparken ved Jægerspris, der ejes og drives af Fonden. Fonden er en selvejende institution, der ikke modtager støtte fra det offentlige. Alle administrationsomkostninger dækkes af egne midler, og al faglig støtte til projekter ydes vederlagsfrit af fagfolk, der er tilknyttet Fonden. Fonden er af SKAT godkendt som almennyttig fond i henhold til ligningslovens 8A, og er således ikke indkomst-skattepligtig og berettiget til at modtage gaver med den virkning, at giveren kan få fradrag for disse i sin indkomst inden for de i loven fastsatte grænser. Ifølge de nye regler fra og med 2012 er der intet bundfradrag. Man får fradrag for alle bidrag til hver forening, altså også for beløb under 500 kr. Man kan højst få fradrag for kr., hvis man samlet giver kr. og derover. For at opnå fradraget giver man sit cpr.nr. til Fonden, der derefter indberetter beløbet til SKAT. Støttekreds-medlemmer modtager Fondens årsskrift og inviteres til at overvære det årlige repræsentantskabsmøde, der afholdes i maj måned. Mødet afholdes enten som et dagsmøde, hvor der arrangeres foredrag og/eller rundvisning. Eller mødet arrangeres over en weekend med større ekskursion og fælles aftensarrangement. Møderne afholdes forskellige steder i Danmark. Støtte til Fonden går ubeskåret til uddeling af træer og buske. Kontingent Årlige kontingent for private er 150 kr. Årlige kontingent for virksomheder og institutioner m.v. er 300 kr. Gavebrev Større fradrag kan opnås ved at oprette et gavebrev, i henhold til hvilket man forpligter sig til årligt over en periode på mindst 10 år af yde et fast beløb. Testamente Man kan ved oprettelse af testamente betænke Fonden og på den måde støtte arbejdet med at bevare eller nyskabe beplantninger i Danmark. Yderligere oplysninger om Fondens arbejde kan fås i Fondens sekretariat og på Fondens repræsentantskab: Formand: Prodekan, professor Katherine Richardson Christensen Fra Dansk Dendrologisk Forening: chefpsykolog Anders Korsgaard Christensen, statsskovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen, professor Erik Dahl Kjær, kvalitetschef Hans Erik Lund og universitetslektor, cand.scient. Jette Dahl Møller Fra Danmarks Naturfredningsforening: skovpolitisk medarb. Nora Skjernaa Hansen Fra Dansk Planteskoleejerforening: planteskoleleder Torben Leisgaard Jensen Fra Dansk Skovforening og Skovhistorisk Selskab: advokat Peter de Neergaard Fra Danske Anlægsgartnermestre: anlægsgartnermester Leif Rasmussen Fra Danske Landskabsarkitekter: landskabsarkitekt Lone van Deurs Fra Det Danske Rosenselskab: pensioneret apoteker Jens Riis Fra Det Kgl. Danske Haveselskab: ingeniør Jørn Bendtz Hansen Fra Hedeselskabet: regionschef Christian Als Fra Kommunale Park- og Naturforvaltere: landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen Fra Skov og Landskab, Københavns Universitet: arboretmester Ole Rasmus Byrgesen Fra Slots- og Ejendomsstyrelsen: slotshavechef, landskabsarkitekt Niels Mellergaard Enkeltmedlemmer: Havearkitekt Jørgen Holm Landskabsarkitekt Tove Hyllested Direktør Niels Riegels Universitetslektor, cand.scient. Peter Wagner Forretningsudvalg: Jette Dahl Møller Lone van Deurs Erik Dahl Kjær Hans Erik Lund Sekretariatsleder: Henni Steffensen Revisor: Revisionsfirmaet Beierholm, statsautoriserede revisorer a.s Sekretariat: Stensby Linie Stensved Telefon: (mandag-torsdag kl ) Mail: Postgiro: Fondsregister nr Den Grønne pris er tildelt følgende: Arkitekt Hakon Stephensen, 1976 Forfatter Ole Vinding, 1976 Fhv. borgmester Christian Hansen, Gerå, 1978 Civilingeniør Georg Christiansen, 1979 Professor C.Th. Sørensen, 1979 Klokkerholm Samvirke, 1982 Fhv. distriktsgartner Willy F. Hansen, 1984 Civilingeniør A. Kann Rasmussen, 1985 Anders og Dot Fønss Nielsen, Hjallerup, 1989 Skovrider Henrik Staun, 1998 Pernille Olesen, 1999 Professor Sven-Ingvar Andersson, 2000 Havearkitekt Jørgen Holm, 2001 Forfatter Helge V. Qvistorff, 2002 Statsskovrider Bo Holst-Jørgensen, 2003 Professor Jørn Palle Schmidt,

13 Fonden for Træer og Miljø Stensby Linie Stensved Telefon (mandag-torsdag kl ) 24

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 31. maj 2013 med formandens årsberetning... 4. Gerlevparkens Venner... 12

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 31. maj 2013 med formandens årsberetning... 4. Gerlevparkens Venner... 12 Fonden for Træer og Miljø 2013 1 Kostume fra Det Kongelige Teaters Holberg-forestilling på Tersløsegaard. Foto: Henni Steffensen Tekst til omslag: Forside: Flittig arbejdsindsats af Gerlevparkens Venner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 13. maj 2011... 4. Tak til afgående formand for repræsentantskabet Erik Hoffmeyer...

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 13. maj 2011... 4. Tak til afgående formand for repræsentantskabet Erik Hoffmeyer... Fonden for Træer og Miljø 2011 1 Indholdsfortegnelse Vilhelm Bissens statue af Ludvig Holberg med sine to muser i Sorø Akademis have. Foto: Henni Steffensen Tekst til omslag: Forside: Skelby Allé ved Gunderslevholm.

Læs mere

Fonden for Træer og Miljø

Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg Telefon 38 11 32 05 (mandag-torsdag kl. 10-14) www.fondenfortraeerogmiljoe.dk 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden for Træer og Miljø

Fonden for Træer og Miljø 2007 Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg Telefon 38 11 32 05 (mandag-torsdag kl. 10-14) www.fondenfortraeerogmiljoe.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den 22.5.2016 Mette: 1. Dagsorden: Spis Sønderballe. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR FAGLIGT FOKUS OG BREDDE Skov- og landskabsingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med drift og forvaltning af skove, landskaber og bynær natur på et højt

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter. for SONNING-FONDEN

Vedtægter. for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Vedtægter for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Side 2 Præambel Ved testamente af 15. marts 1935 bestemte forfatteren, redaktør C.I. Sonning, at der for en del af hans efterladte formue skulle

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 20. marts 2016 MØDEREFERAT Dato: 9. marts 2016 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 15 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Fonden for Træer og Miljø. Fonden for Træer og Miljø. Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg www.fondenfortraeerogmiljoe.

Fonden for Træer og Miljø. Fonden for Træer og Miljø. Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg www.fondenfortraeerogmiljoe. Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg www.fondenfortraeerogmiljoe.dk 2006 En af kilderne i den lille fredede Christinero ved Christiansfeld.

Læs mere

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 2. september 2015 Finansiering af projektet Smag på Aarhus Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Varsling af generalforsamling

Varsling af generalforsamling Øst Nr. 10 September 2007 Varsling af generalforsamling Plant for vildtet - Tilskud til vildtplanter Ny ansøgningsrunde om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marjatta og Bredeshave

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. juni 2010... 4. Hedeselskabets Museum... 12

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. juni 2010... 4. Hedeselskabets Museum... 12 Fonden for Træer og Miljø 2010 1 Indholdsfortegnelse Statue ved Hedeselskabet i Viborg af Enrico Mylius Dalgas, ingeniørofficer og pioner inden for opdyrkningen af den jyske hede. Foto: Lene Spies Tekst

Læs mere

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl. 10.00 15.00 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Landdistrikternes Fællesråd Dagsorden: 09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 10:00 Landdistrikternes

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Referat af ordinær generalforsamling. 8. marts 2008

Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Referat af ordinær generalforsamling. 8. marts 2008 Ejerforeningen Storløkke Feriepark Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2008 1 Repræsenterede feriehuse 54 af ejerforeningens 83 feriehuse var repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigent Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Til stede: Hans Raunsø, Lars Kristensen, Per Jørn Olsen, Ken Hjelm, Thure Jørgensen (referent). Afbud: Helle Bergmann, Jesper Thers 1. Seneste

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Erik Piilgaard bød Karin Jørgensen velkommen i bestyrelsen.

Erik Piilgaard bød Karin Jørgensen velkommen i bestyrelsen. 12.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Liv & lys i Søndermarken. Byens Netværk Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning

Liv & lys i Søndermarken. Byens Netværk Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Liv & lys i Søndermarken Byens Netværk 31.05.12 Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Søndermarken er ved at gennemgå en spændende udvikling og renovering. Parkens kulturhistoriske landskaber og bygningsværker

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 Perioden maj 2015 april 2016 En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere