Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr"

Transkript

1 Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C CVR-nr af 15. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2016

2 Indhold 1 Indledning 9 2 Den udførte revision 9 3 Konklusion på den udførte revision 9 4 Opfølgning på tidligere revisionsberetninger Beskæftigelsesministeriets ressortområde Børne- og Socialministeriets ressortområde Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområde 10 5 Revision af de sociale udgifter med statsrefusion Forretningsgange Personsager Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri Betaling vedrørende boformer, jf. 109 og 110 i serviceloven Øvrige oplysninger 13 6 Bilag 1 - Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Opfølgning på Beskæftigelsesministeriets behandling af revisionsberetninger for 2015 og tidligere år Redegørelse for revision af personsager Redegørelse for revision af afstemninger Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Ordninger med særlige rapporteringskrav 18 7 Bilag 2 - Lovpligtig redegørelse til Børne- og Socialministeriet Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Opfølgning på Børne- og Socialministeriets behandling af revisionsberetninger for 2016 og tidligere år Redegørelse for revision af personsager Redegørelse for revision af afstemninger Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Ordninger med særlige rapporteringskrav 21 8 Bilag 3 - Lovpligtig redegørelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Opfølgning på Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af revisionsberetninger for Redegørelse for revision af personsager Redegørelse for revision af afstemninger Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Ordninger med særlige rapporteringskrav 25 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks Aarhus C - CVR-nr / _1.docx 8

3 1 Indledning Vi har afsluttet revisionen af de i 2016 afholdte sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område. Til orientering kan det oplyses, at der ikke er afgivet delberetninger på dette område i Den udførte revision Vores revision er udført i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i tiltrædelsesberetning af 15. august 2016 om ansvarsforhold og revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse. Revisionen sker i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ. Revisionen er foretaget ved stikprøver, i det omfang gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. Det er efterprøvet, om regnskabet er uden væsentlige og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Beretningen omfatter de sociale udgifter, der er omfattet af refusion og tilskud, jf. bekendtgørelse nr af 10. december 2015 og bekendtgørelse nr. 998 af 29. juni 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder. Der foretages ikke detailgennemgang af alle områder, idet der lægges vægt på væsentlige og risikofyldte elementer. Revisionen er gennemført ved kontrol af udvalgte forretningsgange og interne kontroller, herunder en stikprøvevis gennemgang af bevillinger på personsager. Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens omfang og resultater, såvel generelt som mere detaljeret. I bilagene til denne beretning er foretaget en detaljeret redegørelse til de enkelte ressortministerier: Bilag 1 Indeholder lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen. Bilag 2 Indeholder lovpligtig redegørelse til Børne- og Socialministeriet, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen. Bilag 3 Indeholder lovpligtig redegørelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen. 3 Konklusion på den udførte revision Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, og vi har således ikke fundet og mangler af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret Opfølgning på tidligere revisionsberetninger Revisionen har omfattet en opfølgning på beretningen fra revisionen fra 2015 og tidligere år. Der har været to revisionsbemærkninger til opfølgning. Bemærkningerne vedrører Beskæftigelsesministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet. 9

4 4.1 Beskæftigelsesministeriets ressortområde Der forekommer ifølge decisionsskrivelsen fra STAR den 20. december 2016 én revisionsbemærkning fra 2015 til opfølgning i Der forekommer ingen forhold fra tidligere år. Det fremgår af decisionsskrivelsen, at: Ministeriet vurderer det dog som kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger på området uddannelseshjælp, hvor der er konstateret i form af forsinket opfølgning på kontaktforløb og konstateret, at tilbud bliver givet med forsinkelse. STAR anmoder revisor om, at opfølgning på bemærkningen fra 2015 fremgår af beretningen for Som led i vores opfølgning har vi konstateret, at kommunen har iværksat en række initiativer med henblik på at sikre, at området uddannelseshjælp administreres efter gældende regler og retningslinjer. Vi har med tilfredshed konstateret, at de iværksatte initiativer har forbedret sagsbehandlingen, og vi har ikke fundet væsentlige eller systematiske og mangler, som har givet anledning til revisionsbemærkninger, og revisionsbemærkningen fra 2015 lukkes. Vi henstiller til, at kommunen fortsat har fokus på området. 4.2 Børne- og Socialministeriets ressortområde Der forekommer ifølge decisionsskrivelsen fra Børne- og Socialministeriet af 10. marts 2017 ingen forbehold eller revisionsbemærkninger til opfølgning i 2016, men ministeriet beder revisionen følge op på følgende øvrige forhold fra 2015: SEL 41 og 42 - Merudgifter til forsørgelse af børn samt tabt arbejdsfortjeneste Som led i vores revision og opfølgning på tidligere års beretninger har vi konstateret, at Aarhus Kommune har gennemført ledelsestilsyn på det sociale område og i den forbindelse behandlet forskellige faglige emner, herunder også merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42. På disse områder har gennemgangen bl.a. vist, at det var nødvendigt med en præcisering af reglerne omkring aflastning. Kommunen har derfor tilpasset forretningsgangen på området på en sådan måde, at det er tydeligt, i hvilke situationer der anvendes hhv. 41 eller 84, jf. 44. Kommunen har oplyst, at forretningsgangen vil blive anvendt i forbindelse med nye sager samt årlig revurdering på sager i Såfremt det viser sig, at kommunen i forbindelse med de årlige revurderinger finder sager, hvori reglerne ikke er anvendt korrekt, vil kommunen foretage de fornødne berigtigelser. Vores opfølgning på udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi følger op på kommunens gennemgang i SEL 52 Forebyggende og anbringende foranstaltninger Som led i vores revision og opfølgning på tidligere års beretninger har vi konstateret, at kommunens iværksatte handleplan bidrager til en fortsat positiv udvikling på området, og vi har således ikke i vores sagsgennemgang fundet og mangler, der giver anledning til revisionsbemærkninger. Vi har med tilfredshed konstateret, at kommunen har et vedvarende fokus på området og kontinuerligt arbejder med kvalitetssikring af såvel arbejdsgange og procedurer som selve sagsbehandlingen. Vi følger op på kommunens videre arbejde med området i SEL 100 Merudgifter til voksne Vi har som led i vores revision ikke fundet og mangler, der gav anledning til bemærkninger. 4.3 Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområde Der forekommer ifølge decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 6. januar 2017 samt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet) én revisionsbemærkning til opfølgning fra Der forekommer ikke forhold fra tidligere år. 10

5 Det fremgår af decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, at: Revisor har givet bemærkning vedrørende området Integrationsprogram og anført, at området ikke administreres i overensstemmelse med gældende regler. Fejlene på området kan henføres til, at der i otte ud af ni udvalgte sager ikke var foretaget rettidig opfølgning, at der i fire sager ikke forelå underskrevet integrationskontrakt, at der i to sager ikke var tilbudt integrationsplan, samt at der i fire sager ikke var taget stilling til sanktion, eller sanktion var ikke foretaget. Ministeriet anmoder revisor om, at opfølgning på bemærkningen fra 2015 fremgår af beretningen for Som led i vores opfølgning på området har vi konstateret, at kommunen nu i al væsentlighed efterlever gældende regler og retningslinjer på området, og bemærkningen lukkes. Vi henstiller dog fortsat til, at kommunen har fokus på området. Hjælp i særlige tilfælde Ministeriet har videre bedt om, at revisor følger op på området Hjælp i særlige tilfælde i forbindelse med revisionen for 2016, da revisionen i 2015 viste enkeltstående og mangler vedrørende manglende trangsvurdering og manglende begrundelse. Som led i vores opfølgning og i den løbende revision har vi ikke fundet væsentlige eller systematiske og mangler vedrørende området Hjælp i særlige tilfælde, og det er således vores vurdering, at sagsbehandlingen på dette område i regnskabsåret 2016 i al væsentlighed efterlever gældende regler og retningslinjer. 5 Revision af de sociale udgifter med statsrefusion 5.1 Forretningsgange I henhold til regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på områder med statsrefusion og tilskud skal kommunen have tilrettelagt interne kontroller til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen. Vi har efterprøvet, om kommunens forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol på følgende personsagsområder er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Vi har gennemgået forretningsgange fra følgende lovområder: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om sygedagpenge Lov om integration Lov om individuel boligstøtte (lån) Danskuddannelsesloven Repatrieringsloven Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration. Konklusion Vi har efterprøvet, hvorvidt det tilrettelagte ledelsestilsyn og de interne kontroller vedrørende kvaliteten i sagerne er udført, som det er forudsat, samt om det har skabt et grundlag, hvorpå vi kan basere revisionen. Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne. 11

6 5.2 Personsager Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v. Revisionen tilrettelægges med udgangspunkt i en systemrevision med fokus på, om det tilrettelagte ledelsestilsyn og de interne kontroller vedrørende kvaliteten i sagerne er hensigtsmæssige og bliver efterlevet. Udvælgelsen af personsager til både system- og substansrevision planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, og der er lagt særlig vægt på følgende kriterier: Nyetablerede sager Sager af væsentlig økonomisk karakter Sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter Sager efter revisors vurdering. Konklusion På baggrund af gennemgangen er det vores vurdering, at sagsbehandlingen i Aarhus Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning. 5.3 Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion Revisionen er udført ved en regnskabsmæssig og kritisk gennemgang af kommunens anmodning til ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra staten. Alle modtagne opgørelser og specialregnskaber er omfattet, herunder bevillinger fra forskellige puljer, der er regnskabsaflagt i året. Ved revisionen af opgørelser og specialregnskaber m.v. har vi foretaget afstemning til bogføring og relevante fagsystemer. Vi har ligeledes stikprøvevist kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne, samt om acontorefusioner i videst muligt omfang svarer til de forventede udgifter. Det er påset, at de til SKAT afgivne oplysninger er afstemt til fagsystemer. Relevante mellemregningskonti er påset afstemt, og vi har herunder vurderet kommunens administration. Konklusion Refusionsanmeldelserne er kontrolleret, og refusionen er i al væsentlighed kommet korrekt til udtryk i regnskabet. 5.4 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer I revisionsbekendtgørelsen er fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommunen anvender i forbindelse med ydelser og tilskud omfattet af denne bekendtgørelse. Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end den dataansvarlige kommune. Der foreligger revisorerklæringer fra KMD vedrørende de generelle it-kontroller for KMD A/S generelle driftsydelser for perioden 1. januar december Der foreligger ikke uafhængige revisorerklæringer vedrørende brugersystemerne (KMD fagsystemerne). 12

7

8 6 Bilag 1 - Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2016 Bilag til revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2016 vedrørende Aarhus Kommune 6.1 Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, og vi har således ikke fundet og mangler af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret Opfølgning på Beskæftigelsesministeriets behandling af revisionsberetninger for 2015 og tidligere år Der forekommer ifølge decisionsskrivelsen fra STAR 20. december 2016 én revisionsbemærkning fra 2015 til opfølgning i Der forekommer ingen forhold fra tidligere år. Det fremgår af decisionsskrivelsen, at: Ministeriet vurderer det dog som kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger på området uddannelseshjælp, hvor der er konstateret i form af forsinket opfølgning på kontaktforløb og konstateret, at tilbud bliver givet med forsinkelse. STAR anmoder revisor om, at opfølgning på bemærkningen fra 2015 fremgår af beretningen for Som led i vores opfølgning har vi konstateret, at kommunen har iværksat en række initiativer med henblik på at sikre, at området uddannelseshjælp administreres efter gældende regler og retningslinjer. Vi har med tilfredshed konstateret, at de iværksatte initiativer har forbedret sagsbehandlingen, og vi har ikke fundet væsentlige eller systematiske og mangler, som har givet anledning til revisionsbemærkninger, og revisionsbemærkningen fra 2015 lukkes. Vi henstiller til, at kommunen fortsat har fokus på området. 6.3 Redegørelse for revision af personsager Efterfølgende redegøres for stikprøvens størrelse samt væsentlige og mangler, i det omfang det er konstateret ved gennemgangen af de reviderede personsager. Vurderingen af væsentlighed er foretaget på sagsniveau. 14

9 Bilag 1 REVIDERET 15. maj 2017 Oversigt over konstaterede og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2016 Kommunenavn: Aarhus Kommune Revideret af: EY P/S Beskæftigelsesministeriet Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige Væsentlige betydmæssig betyd- med refusionsninning med refusionsmæssig Kommentarer vedr. konstaterede Området fravalgt Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Revisionsbemærkninger Forbehold , samt samt , samt , , og Kontant- og uddannelseshjælp. Udbetaling, beregning og kontering. Rådighedsvurdering og sanktionering. Aktivering, kontaktforløb, jobplaner m.v. (Antal noteres) (Antal noteres) (Henvisning til afsnit) LAS Nej Nej Nej Ja LAB Nej Nej Nej Ja Revalidering inkl. forrevalidering LAS kap Nej Nej Nej Ja Tilskud til udgifter til hjælpemidler, befordringsgodtgørelse m.v. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge, løntilskud m.v. Driftsudgifter og mentorstøtte LAB kap. 12, 14 og 15 samt kap. 18 LAB kap. 9 b og 10 m.v Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Fleksjob LAB Nej Nej Nej Ja (Noteres ved angivelse af samme nummerering, som fremgår af revisionsberetningen) (Antal noteres) 15

10 Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige Væsentlige betydmæssig betyd- med refusionsninning med refusionsmæssig Kommentarer vedr. konstaterede Området fravalgt Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Revisionsbemærkninger Forbehold og , og og (Antal noteres) (Antal noteres) (Henvisning til afsnit) Ledighedsydelse og særlig ydelse LAS kap Nej Nej Nej Ja Sygedagpenge Lov om syge- dagpenge Nej Nej Nej Ja Seniorjob Lov om seniorjob Nej Nej Nej Ja Servicejob (løntilskud) Forsikrede ledige (Medfinansiering af a-dagpenge, opfølgning kontaktforløb og tilbud) Forsørgelse og aktivering af personer i ressourceforløb, der modtager ressourceforløbsydelse Forsørgelse og aktivering af personer i jobafklaringsforløb, der modtager ressourceforløbsydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse og tilhørende aktiveringsudgifter) Kontantydelse og dertilhørende aktiveringsudgifter Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, samværsret med børn, flytning) Lov om ophævelse af lov om servicejob 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og LAB 0 Ja / I turnus Nej Nej Nej Ja LAB kapital 12 a Nej Nej Nej Ja LAB kapital 12 b Nej Nej Nej Ja LAB kapitel 13 d og lov om arbejdsløshedsforsikring 52 o Lov om kontantydelse 0 Ja / I turnus Nej Nej Nej Ja LAS kap Nej Nej Nej Ja Efterlevelseshjælp LAS kap. 10 a 0 Ja / Turnus (Noteres ved angivelse af samme nummerering, som fremgår af revisionsberetningen) (Antal noteres) 16

11 Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige Væsentlige betydmæssig betyd- med refusionsninning med refusionsmæssig Kommentarer vedr. konstaterede Området fravalgt Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Revisionsbemærkninger Forbehold / Beboerindskudslån Personlige tillæg til pensionister Lov om individuel boligstøtte Lov om social pension kap. 2 og Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. kap. 2 (Antal noteres) (Antal noteres) (Henvisning til afsnit) Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja (Noteres ved angivelse af samme nummerering, som fremgår af revisionsberetningen) (Antal noteres) LAS Lov om aktiv socialpolitik LAB Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats IL Lov om integration af udlændinge i Danmark 17

12 6.4 Redegørelse for revision af afstemninger Er der manglende afstemninger på Beskæftigelsesministeriets område? Ja Nej X 6.5 Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Vi har fravalgt at foretage personsagsgennemgang inden for nedennævnte områder, da vi på anden vis har tilvejebragt en begrundet overbevisning om (bl.a. ved systemanalytisk revision), at sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og betryggende, ligesom områderne indgår i en turnus og revideres én eller flere gange over en 4-årig periode ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Servicejob Efterlevelseshjælp som del af turnus Arbejdsmarkedsydelse. 6.6 Ordninger med særlige rapporteringskrav Vi skal, jf. gældende regler fra ministeriet, udarbejde rapportering vedrørende revisionen af projektregnskaber, og rapporteringen skal indsendes til ministeriet. I 2016 har vi revisionspåtegnet følgende projektregnskaber: Projektregnskabet Dag-til-dag-Job for Aarhus Kommune for perioden 31. december december 2016 Projektregnskabet Den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar december 2016 Projektregnskabet Puljen til uddannelsesløft for perioden 1. januar december 2016 Projektregnskabet Fra sagsbehandler til jobkonsulent 2, for perioden 25. februar 23. december 2016 Projektregnskabet Tre hovedveje til job Hovedvej 2 for perioden 1. januar 31. december 2016 Projektregnskabet Fælles om job i fokus styrkelse af kobling mellem den virksomhedsrettede og borgerrettede indsats, for perioden 1. august 30. november 2016 Projektregnskabet JobFirst, for perioden 1. januar 31. december 2016 Projektregnskabet Virksomheder støttes i at få sygemeldte tilbage efter psykisk sygdom med sags.nr for perioden 1. juni september 2016 Projektregnskabet for "Lokal og regional viden om arbejdsmarkedet 2 VOA2 for perioden 1. februar 30. juni 2016 Projektregnskabet for "Strategiseminar om beskæftigelsesreformen Aarhus og Aalborg for perioden 1. maj 30. juni Konklusion Det er vores opfattelse, at projektregnskaberne i alle væsentlige henseender er rigtige, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivernes retningslinjer. 18

13 7 Bilag 2 - Lovpligtig redegørelse til Børne- og Socialministeriet 2016 Bilag til revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2016 vedrørende Aarhus Kommune 7.1 Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger eller kommentarer, ligesom vi ikke har fundet forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret Opfølgning på Børne- og Socialministeriets behandling af revisionsberetninger for 2016 og tidligere år Der forekommer ifølge decisionsskrivelsen fra Børne- og Socialministeriet af 10. marts 2017 ingen forbehold eller revisionsbemærkninger til opfølgning i 2016, men ministeriet beder revisionen følge op på følgende øvrige forhold fra 2015: SEL 41 og 42 - Merudgifter til forsørgelse af børn samt tabt arbejdsfortjeneste Som led i vores revision og opfølgning på tidligere års beretninger har vi konstateret, at Aarhus Kommune har gennemført ledelsestilsyn på det sociale område og i den forbindelse behandlet forskellige faglige emner, herunder også merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42. På disse områder har gennemgangen bl.a. vist, at det var nødvendigt med en præcisering af reglerne omkring aflastning. Kommunen har derfor tilpasset forretningsgangen på området på en sådan måde, at det er tydeligt, i hvilke situationer der anvendes hhv. 41 eller 84, jf. 44. Kommunen har oplyst, at forretningsgangen vil blive anvendt i forbindelse med nye sager samt årlig revurdering på sager i Såfremt det viser sig, at kommunen i forbindelse med de årlige revurderinger finder sager, hvori reglerne ikke er anvendt korrekt, vil kommunen foretage de fornødne berigtigelser. Vores opfølgning på udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi følger op på kommunens gennemgang i SEL 52 Forebyggende og anbringende foranstaltninger Som led i vores revision og opfølgning på tidligere års beretninger har vi konstateret, at kommunens iværksatte handleplan bidrager til en fortsat positiv udvikling på området, og vi har således ikke i vores sagsgennemgang fundet og mangler, der giver anledning til revisionsbemærkninger. Vi har med tilfredshed konstateret, at kommunen har et vedvarende fokus på området og kontinuerligt arbejder med kvalitetssikring af såvel arbejdsgange og procedurer som selve sagsbehandlingen. Vi følger op på kommunens videre arbejde med området i SEL 100 Merudgifter til voksne Vi har som led i vores revision ikke fundet og mangler, der gav anledning til bemærkninger. 7.3 Redegørelse for revision af personsager Efterfølgende redegøres for væsentlige og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af de reviderede personsager. Vurderingen af væsentlighed er foretaget på stikprøveniveau. 19

14 Børne- og Socialministeriet Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige Væsentlige med refusionsmæssig uden refusionsmæssig med refusionsmæssig Kommentarer vedr. konstaterede Området fravalgt Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Revisionsbemærkninger Forbehold Statsrefusion Særligt dyre enkeltsager Hjælp til flygtninge (Udgifter med 100 % statsrefusion) (Antal noteres) (Antal noteres) (Henvisning til afsnit) SEL 176 og Nej Nej Nej Ja 176 a SEL Nej Nej Nej Ja Merudgiftsydelse SEL Nej Nej Nej Ja Tabt arbejdsfortjeneste SEL Nej Nej Nej Ja Advokatbistand, aktindsigt m.v. SEL Nej Nej Nej Ja Dækning af nødvendige merudgifter SEL Nej Nej Nej Ja Botilbud SEL Nej Nej Nej Ja Botilbud SEL Nej Nej Nej Ja (Noteres ved angivelse af samme nummerering, som fremgår af revisionsberetningen) (Antal noteres) Refusionsberettigede udgifter vedrørende flygtninge Dagtilbudsloven 99 0 Ja / I turnus SEL - Lov om social service 20

15 7.4 Redegørelse for revision af afstemninger Er der manglende afstemninger på Børne- og Socialministeriets område? Ja Nej X 7.5 Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Vi har fravalgt at foretage personsagsgennemgang inden for nedennævnte områder, da vi på anden vis har tilvejebragt en begrundet overbevisning om (bl.a. ved systemanalytisk revision), at sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og betryggende, ligesom områderne indgår i en turnus og revideres én eller flere gange over en 4-årig periode ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Refusionsberettigede udgifter vedrørende flygtninge. 7.6 Ordninger med særlige rapporteringskrav Vi skal, jf. gældende regler fra ministeriet, udarbejde rapportering vedrørende revisionen af projektregnskaber, og rapporteringen skal indsendes til ministeriet. I 2016 har vi revisionspåtegnet følgende projektregnskaber: Projektregnskabet Åben dialog for Aarhus Kommune for perioden 1. januar december 2016 Projektregnskabet Behandlingssted, der tilbyder kvalificeret psykosocial behandling til børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd for Aarhus Kommune for perioden 1. januar december 2016 Projektregnskabet Frivillig følgeven Brobygning til et aktivt fritidsliv for borgere med sindslidelse for perioden 1. november oktober 2016 Projektregnskabet "Værtsfamilier Aarhus Kommune " for perioden 1. juni maj 2016 Projektregnskabet Misbrugsbehandling metodeprogram i Aarhus Kommune, j.nr , for perioden 1. januar 31. december 2016 Projektregnskabet Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling, med j.nr , for perioden 1. januar 31. december 2016 Projektregnskabet Nedbringelse af volds- og trusselsbilledet gennem opbygning af kompetencer på Tuesten Huse for perioden 1. januar december 2015 Projektregnskabet ICM i Ungeindsatsen for perioden 1. januar juni 2016 Projektregnskabet BRUS Børn og unge i familier med rusproblemer for perioden 1. januar 31. december 2016 Projektregnskabet Unge Hjemløse En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats for perioden 1. januar 31. december 2016 Projektregnskabet Exit Prostitution PRO Aarhus 2016 for perioden 1. januar 31. december Konklusion Det er vores opfattelse, at projektregnskaberne i alle væsentlige henseender er rigtige, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivernes retningslinjer. 21

16 8 Bilag 3 - Lovpligtig redegørelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet Bilag til revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2016 vedrørende Aarhus Kommune 8.1 Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret Gennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. 8.2 Opfølgning på Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af revisionsberetninger for 2015 Der forekommer ifølge decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 6. januar 2017 samt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet) én revisionsbemærkning til opfølgning fra Der forekommer ikke forhold fra tidligere år. Det fremgår af decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, at: Revisor har givet bemærkning vedrørende området Integrationsprogram og anført, at området ikke administreres i overensstemmelse med gældende regler. Fejlene på området kan henføres til, at der i otte ud af ni udvalgte sager ikke var foretaget rettidig opfølgning, at der i fire sager ikke forelå underskrevet integrations kontrakt, at der i to sager ikke var tilbudt integrationsplan, samt at der i fire sager ikke var taget stilling til sanktion, eller sanktion var ikke foretaget. Ministeriet anmoder revisor om, at opfølgning på bemærkningen fra 2015 fremgår af beretningen for Som led i vores opfølgning på området har vi konstateret, at kommunen nu i al væsentlighed efterlever gældende regler og retningslinjer på området, og bemærkningen lukkes. Vi henstiller dog fortsat til, at kommunen har fokus på området. Hjælp i særlige tilfælde Ministeriet har videre bedt om, at revisor følger op på området Hjælp i særlige tilfælde i forbindelse med revisionen for 2016, da revisionen i 2015 viste enkeltstående og mangler vedrørende manglende trangsvurdering og manglende begrundelse. Som led i vores opfølgning og i den løbende revision har vi ikke fundet væsentlige eller systematiske og mangler vedrørende området Hjælp i særlige tilfælde, og det er således vores vurdering, at sagsbehandlingen på dette område i regnskabsåret 2016 i al væsentlighed efterlever gældende regler og retningslinjer. 8.3 Redegørelse for revision af personsager Efterfølgende redegøres for væsentlige og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af de reviderede personsager. Vurderingen af væsentlighed er foretaget på stikprøveniveau. 22

17 Udlændinge- og Integrationsministeriet Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige Væsentlige med refusionsmæssig med refusionsmæssig Kommentarer vedr. konstaterede Området fravalgt Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Revisionsbemærkninger Forbehold Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned Løbende opfølgning på integrationskontrakten Tilbud om integrationsprogram, herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud og tilbud om ordinær danskuddannelse Tilbud om introduktionsforløb, herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud, tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og ordinær danskuddannelse (Antal noteres) (Antal noteres) (Henvisning til afsnit) IL Nej Nej Nej Ja IL Nej Nej Nej Ja IL Kapitel Nej Nej Nej Ja IL Kapitel 4a Nej Nej Nej Ja (Noteres ved angivelse af samme noteres) (Antal nummerering, som fremgår af revisionsberetningen) og Udbetaling af kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og udbetaling af integrationsydelse til øvrige Resultattilskud og refusion Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven LAS kapitel Nej Nej Nej Ja IL 45 og LAS kapitel 14, 100, stk. 2 Danskuddannelseslovens 2, 2a og 2b Nej Nej Nej Ja 0 Ja / I turnus Hjælp i særlige tilfælde IL kapitel Nej Nej Nej Ja 23

18 Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige Væsentlige med refusionsmæssig med refusionsmæssig Kommentarer vedr. konstaterede Området fravalgt Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Revisionsbemærkninger Forbehold Grundtilskud, tilskud til uledsagede mindreårige Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v. Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i IGU-skoleforløb Refusion af nettoudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge (Antal noteres) (Antal noteres) (Henvisning til afsnit) IL Nej Nej Nej Ja Repatrieringslovens Ja / I turnus Lov om integrati- 0 Ja / I onsgrunduddan- turnus nelse 10 IL 45 a 0 Ja / Ingen udgifter i 2016 (Noteres ved angivelse af samme noteres) (Antal nummerering, som fremgår af revisionsberetningen) IL Lov om integration af udlændinge i Danmark LAS Lov om aktiv socialpolitik 24

19 8.4 Redegørelse for revision af afstemninger Er der manglende afstemninger på Udlændinge- og Integrationsministeriet Ja Nej X 8.5 Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Vi har fravalgt personsagsgennemgang inden for nedennævnte områder, da vi på anden vis har tilvejebragt en begrundet overbevisning om (bl.a. ved systemanalytisk revision), at sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og betryggende, ligesom områderne indgår i en turnus og revideres én eller flere gange over en 4-årig periode ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i IGU-skoleforløb Henvisning til danskuddannelse Refusion af nettoudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v. 8.6 Ordninger med særlige rapporteringskrav Vi skal, jf. gældende regler fra ministeriet, udarbejde rapportering vedrørende revisionen af projektregnskaber, og rapporteringen skal indsendes til ministeriet. I 2016 har vi revisionspåtegnet følgende projektregnskaber: Projektregnskabet Hjem fra Aarhus 2 for Aarhus Kommune perioden 1. december november Konklusion Det er vores opfattelse, at projektregnskaberne i alle væsentlige henseender er rigtige, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivernes retningslinjer. 25

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk vedrørende revision af de sociale udgifter, der er

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 70 LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE 439-467 VEDRØRENDE

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012 Ankestyrelsens evaluering af Kommunernes revision Regnskabsåret 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger 3 3.1 Revisionsberetninger

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

SKANDERBORG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 SKANDERBORG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE 499 527 VEDRØRENDE

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 87 10 63 00 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 70 SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE 511-537

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 402-429) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 402-429) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 402-429) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 4 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale,

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K T

Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K T Resultater fra Gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger Regnskabsåret 205 Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 060 København K T 33 92 93 00 Publikationen

Læs mere

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Egedal Kommune CVR-nr. 29 18 83 86 12. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Hørsholm Kommune CVR-nr. 70 96 05 16 1. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 188-225) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 188-225) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers NORDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 188-225) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Revisionen af regnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Revisionen af regnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 334-363) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 29. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Gennemgangen af kommunernes revision

Gennemgangen af kommunernes revision Ankestyrelsens resultater fra Gennemgangen af kommunernes revision Regnskabsåret 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 3 3 Gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger 5 3.1

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 17 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

ALBERTSLUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 17 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ALBERTSLUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 17 SIDE 456-487 VEDRØRENDE

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HOLBÆK KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 561-606) Afsluttende Beretning BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Langeland Kommune. CVR-nr maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Langeland Kommune. CVR-nr maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 2. maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 378 417) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 449 487) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 449 487) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 449 487) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE 630-638 LØBENDE REVISION

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 13 (Side 309-342) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere