Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012"

Transkript

1 Faxe Kommune CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet august 2013

2

3 Indholdsfortegnelse BILAG 2 4 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedse områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten 5 2. Samlet konklusion på den udførte revision 6 3. Revisionsbemærkninger Beskæftigelsesministeriets ressortområder Social- og Integrationsministeriets ressortområder 7 4. Redegørelse for den udførte revision Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale Opgørelse af endelig restrefusion Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd Lån efter Boligstøttelovgivningen Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Statusafstemninger Revision af bevillingssager Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for beskæftigelsesområdet Kontanthjælp, starthjælp og aktivering efter aktivloven og beskæftigelsesloven Ansættelse med løntilskud efter LAB kapitel Revalidering og forrevalidering, samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter aktivloven og beskæftigelsesloven Sygedagpengeområdet Fleksjob efter beskæftigelseslovens kapitel 13 mv Ledighedsydelse og særlig ydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens kapitel Arbejdsløshedsdagpenge mv. til forsikrede ledige 13 PwC 2

4 5.9 Integrationsområdet, kontanthjælp til personer omfattet af introduktionsprogrammet, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Social- og Integrationsministeriets ressortområder Kvalitets- og ledelsestilsyn for Børn og Familie Merudgifter efter servicelovens Tabt arbejdsfortjeneste og supplerende ydelse efter servicelovens 42 og Områder med statsrefusion efter servicelovens Særligt dyre enkeltsager Hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kapitel Førtidspension og personlige tillæg til folke- og førtidspensionister Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder Byfornyelse og udvikling af byer Skatteministeriets områder Børnefamilieydelser efter Børnefamilieydelsesloven Fravalg af områder 19 BILAG 3 20 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets samt Socialog Integrationsministeriets områder regnskabsåret PwC 3

5 BILAG 2 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedse områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2012 PwC 4

6 1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten Vi har afsluttet revisionen af Faxe Kommunes regnskab for 2012 vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedse områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, internationale revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt Bekendtgørelse nr af 28. december 2011 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder. Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om dokumentation, beregning, udbetaling og revision af børne- og ungeydelsen. Vi har i forbindelse med revisionen af områderne, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, efterprøvet, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen, de eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtse og betryggende i kontrol henseende, det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtst og betryggende i kontrol henseende, anvendelsen af it-systemer er hensigts og betryggende i kontrol henseende. Revisionen er i øvrigt udført med udgangspunkt i en tal og kritisk gennemgang af kommunens anmodning til Ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra Staten. Alle relevante opgørelser og specialregnskaber er inddraget. Ved revisionen af opgørelser, specialregnskaber og lignende er der foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti. Bevillinger fra forskellige forsøgs- og andre puljer, der er tilgået kommunen og regnskabsaflagt i løbet af året, er ligeledes revideret, jf. fortegnelsen i beretning vedrørende årsregnskabsrevisionen. Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af relevant bilagsmateriale, hvor vi bl.a. har påset, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at de autoriserede konteringsregler er fulgt. Desuden er det stikprøvevis kontrolleret, at det enkelte bilag er forskriftst attesteret og anvist, ligesom det er påset, at der foreligger fornøden kvittering eller anden dokumentation for afholdte udgifter. For udgifter og indtægter, der er genstand for personbogføring, er der foretaget afstemning til regnskabsmaterialet, herunder relevante it-materialer (registrantlister, periodeopgørelser, tillægs- og fradragslister og lignende). PwC 5

7 2. Samlet konklusion på den udførte revision På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed har været varetaget på en hensigts og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Det er endvidere vores vurdering, at der siden kommunesammenlægningen i 2007 er sket en meget positiv udvikling i sagsadministrationen for beskæftigelsesområdet. Det er ligeledes vores vurdering, at der ses væsentlige forbedringer af sagsadministrationen på områderne i Visitation Omsorg, i forhold til foregående år. Vores gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. PwC 6

8 3. Revisionsbemærkninger Vores revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. 3.1 Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vi har ikke konstateret forhold, som har givet anledning til bemærkninger for dette ministeriums ressortområder. 3.2 Social- og Integrationsministeriets ressortområder Vi har ikke konstateret forhold, som har givet anledning til bemærkninger for dette ministeriums ressortområder. PwC 7

9 4. Redegørelse for den udførte revision 4.1 Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale I forbindelse med den afsluttende revision har vi foretaget en overordnet regnskabsanalyse af driftsregnskabet for regnskabsåret Resultaterne af denne overordnede analyse har ikke givet anledning til yderligere revisionshandlinger. 4.2 Opgørelse af endelig restrefusion Kommunens opgørelse over endelig restrefusion af sociale ydelser for 2012 udviser en samlet refusion på DKK Områder Samlet refusion 2012 Samlet refusion 2011 I Aktiv- og Servicelov II Pensioner III Børnetilskud IV Dagpenge V Delpension og fleksydelse VI Forsikrede ledige VII Integrationsområdet VIII Boligstøtte VI Berigtigelser tidligere år I alt Vi har modtaget tilfredsstillende forklaringer til forskellene mellem regnskabsårene. På grundlag af resultaterne af vores gennemgang af den endelige restrefusionsopgørelse for regnskabsåret 2012 er det vores vurdering, at denne som helhed er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Med udgangspunkt i foranstående er den endelige restrefusionsopgørelse vedrørende statsrefusion påtegnet uden forbehold. 4.3 Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd Kommunens opgørelse over udgifter til Det lokale Beskæftigelsesråd udviser et forbrug på DKK og et overført beløb til 2013 på DKK Vi har stikprøvevis kontrolleret, at de udgifter, der er afholdt, er i overensstemmelse med bevillingerne fra Beskæftigelsesrådet. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelsen vedrørende midler til Det lokale Beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2012 er vi af den opfattelse, at denne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende retningslinjer for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtse og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt grundlag for opgørelse af forbrugte midler og hjemtagelse af tilskud. PwC 8

10 Opgørelsen over midler til Det lokale Beskæftigelsesråd er påtegnet uden forbehold. 4.4 Lån efter Boligstøttelovgivningen Kommunens opgørelse over udgifter til boliglån efter boligstøttelovgivningen viser en samlet refusion for 2. halvår 2012 på DKK i kommunens favør. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsopgørelsen, vedrørende lån efter boligstøttelovgivningen, er vi af den opfattelse, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtse og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt udarbejdelse af opgørelse af lån efter boligstøttelovgivningen. Refusionsopgørelsen vedrørende lån efter boligstøttelovgivningen er påtegnet uden forbehold, men med følgende supplerende oplysning: Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på, at Faxe Kommunes primo saldi på indberetningsskemaet for henholdsvis 1. og 2. halvår 2012 vedrørende beboerindskudslån 1+5 og beboerindskudslån 2 ikke er korrekte. Saldiene er berigtiget i Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 Kommunens opgørelse over statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter Servicelovens 176 udviser samlet statsrefusion på DKK Vi har gennemgået grundlaget for refusionsopgørelsen, hvorunder vi har foretaget stikprøvevis kontrol af 5 bevillingssager. Vi har endvidere vurderet, om der er etableret hensigtse og betryggende interne forretningsgange, der kan medvirke til at sikre et korrekt grundlag for opgørelsen af statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter Servicelovens 176. På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang af statsrefusionsopgørelsen for særligt dyre enkeltsager for regnskabsåret 2012, samt vores overordnede vurdering af de etablerede forretningsgange er det vores opfattelse, at der er etableret hensigtse og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion. Det er ligeledes vores opfattelse, at statsrefusionsopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Det endelige refusionsskema vedrørende særligt dyre enkeltsager er påtegnet uden forbehold. 4.1 Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi påset, om der foreligger tilfredsstillende afstemninger mellem de udbetalte beløb fra it-systemerne, økonomisystemet og indberetninger til SKAT. Det er vores vurdering, at der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger af ydelsessystemerne og tilhørende personregistranter til bogføringen, ligesom der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger i forhold til indberetninger til SKAT, af A-indkomst, A-skat, AM-bidrag og ATP. PwC 9

11 4.2 Statusafstemninger I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi stikprøvevis påset, at der foreligger tilfredsstillende afstemninger af statuskonti med tilknytning til de sociale- og beskæftigelsese områder. Der foreligger tilfredsstillende afstemninger for de gennemgåede konti, og der er tilrettelagt tilfredsstillende procedurer for sikring af løbende afstemninger af alle statuskonti. 4.3 Revision af bevillingssager Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes revisionsbekendtgørelser, og har i den forbindelse aflagt besøg i de enkelte afdelinger i kommunen i regnskabsåret Formålet med revisionsbesøgene i afdelingerne har været at vurdere, hvorvidt der i kommunen er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet for Vi har ved besøgene stikprøvevis efterprøvet, om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtse og fungerer på betryggende vis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision). Revisionen af bevillingssager inden for de nævnte hovedområder er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i, at der skal sikres en relevant repræsentativitet. Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination, baseret på konkrete og erfaringer med fejlrisiko, inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor der indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlings, principiel og lokal karakter. Vi har derudover ved udvælgelsen af stikprøverne særligt vægtet nyetablerede bevillingssager på hovedområder, hvor der er adgang til at udøve et skøn. Endelig har vi stikprøvevis efterprøvet, om man ved etablering af nye bevillingssager, og ved den løbende lovpligtige opfølgning, har udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede ydelser. PwC 10

12 Redegørelse til ressortministerierne af omfang samt resultater af revisionen af bevillingssager 5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder 5.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for beskæftigelsesområdet Vi har som led i revisionen af Faxe Kommunes regnskaber for 2012 vurderet, om det internt beskrevne grundlag for sagsadministrationen er dækkende og hensigtst, samt om det efterleves. Vi har i forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprøvet væsentlige forretningsgange. Endelig har vi som led i revisionen vurderet, om der er etableret et hensigtst og betryggende internt kvalitets- og ledelsestilsyn. På grundlag af resultaterne af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at der som helhed er etableret et godt administrationsgrundlag, herunder at der som helhed er tilrettelagt et tilfredsstillende og hensigtst internt kvalitets- og ledelsestilsyn for beskæftigelsesområdet. Det er ligeledes vores opfattelse, at de fastlagte retningslinjer som helhed efterleves. 5.2 Kontanthjælp, starthjælp og aktivering efter aktivloven og beskæftigelsesloven Vi har gennemgået 12 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivloven og beskæftigelsesloven til personer over og under 30 år. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af sagsliste i KMD Opera. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtst og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.3 Ansættelse med løntilskud efter LAB kapitel 12 Vi har gennemgået 3 bevillingssager, hvori der er bevilget løntilskud efter bestemmelserne i beskæftigelseslovens kapitel 12, til personer tilhørende målgruppen for LAB 2.2 og 2.3. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af sagsliste i KMD Opera. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtst og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.4 Revalidering og forrevalidering, samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter aktivloven og beskæftigelsesloven Vi har gennemgået 6 bevillingssager, hvori der er bevilget forløb under (for)revalidering efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har konstateret fejl i 1 af bevillingssagerne, som kan henføres til, at der fejlagtigt er udbetalt revalideringsydelse, selvom ansøger ikke er fundet revalideringsberettiget, og ikke har en sag i Jobcentret. Fejlen er opstået i forbindelse med, at ansøgers ægtefælle er fundet revalideringsberettiget, og at der fejlagtigt er opstartet revalideringsydelse for begge ægtefæller. Ydelsen er stoppet, og der vil blive rejst tilbagebetalingskrav. Fejlen har således ikke refusions. PwC 11

13 På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtst og i overensstemmelse med gældende regelsæt, idet den konstaterede fejl vurderes som enkeltstående. 5.5 Sygedagpengeområdet Vi har gennemgået 10 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter sygedagpengelovens bestemmelser, herunder er der i 5 af sagerne taget udgangspunkt i, at der er foretaget forlængelse af sygedagpengeperioden udover generel varighed. Udvælgelsen er sket tilfældigt ud fra aktuelt uddata fra sygedagpengesystemet. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtst og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.6 Fleksjob efter beskæftigelseslovens kapitel 13 mv. Vi har gennemgået 6 bevillingssager, hvori der er foretaget visitation til fleksjob i Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af liste over nytilkendte fleksjob i 2012 udleveret af kommunen. Vi har ikke konstateret fejl vedrørende tilkendelsesgrundlaget, men vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede sager, som kan henføres til, at der ikke er udarbejdet jobplan i forbindelse med aktivt tilbud for fleksjobvisiteret kontanthjælpsmodtager. Fejlen har ikke umiddelbart haft refusions. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at området varetages hensigtst og efter gældende regelsæt. 5.7 Ledighedsydelse og særlig ydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens kapitel 7 Vi har gennemgået 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ledighedsydelse efter aktivlovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: I 2 bevillingssager er der ikke kontinuerligt foretaget opfølgning på det individuelle kontaktforløb med højst 3 måneders intervaller. I den ene sag skyldes den manglende opfølgning, at Jobcentret fejlagtigt troede, at ansøger var ansat i fleksjob. Fejlene har ikke umiddelbart haft refusions. I 1 bevillingssag er der ikke foretaget revurdering efter aktivlovens 74c. Dette skyldes, at Jobcentret fejlagtigt troede, at ansøger var ansat i fleksjob. Jobcentret havde før vores gennemgang konstateret fejlen, og der er iværksat opfølgnings- /revurderingsaktiviteter. Fejlen har ikke refusions, da ansøger efterfølgende har fået bevilget førtidspension. Der er ikke tale om systematiske fejl, og bortset fra de konstaterede fejl har der været fyldestgørende sagsbehandling i de gennemgåede sager. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtst og i overensstemmelse med gældende regelsæt. PwC 12

14 5.8 Arbejdsløshedsdagpenge mv. til forsikrede ledige Vi har gennemgået 7 bevillingssager, omhandlende sagsadministrationen for forsikrede ledige. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af aktuel sagsliste i KMD Opera. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtst og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.9 Integrationsområdet, kontanthjælp til personer omfattet af introduktionsprogrammet, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde Vi har gennemgået 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser til personer omfattet af integrationslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtst og i overensstemmelse med gældende regelsæt Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vi har modtaget Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse af 19. marts 2013, vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Faxe Kommune. Der er ikke forhold heri, hvor ministeriet anmoder om redegørelse fra revisor i nærværende beretning. PwC 13

15 6. Social- og Integrationsministeriets ressortområder 6.1 Kvalitets- og ledelsestilsyn for Børn og Familie Der foreligger beskrivelse af procedurerne for det interne kvalitets- og ledelsestilsyn. For 2012 har der været særligt fokus på de forhold, der blev konstateret ved den revisionse gennemgang af handicapområdet for Vi har modtaget oversigter over gennemført ledelsestilsyn på handicapområdet. Det fremgår heraf, at der løbende ses forbedringer i sagskvaliteten, hvilket stemmer overens med resultaterne af den sagsgennemgang vi har foretaget for Det er vores vurdering, at der foreligger gode procedurer for gennemførelse af et internt kvalitets- og ledelsestilsyn, samt at dette som helhed efterleves. Vi vil dog anbefale, at der foretages en systematisk opfølgning på, at de konstaterede fejl og mangler berigtiges indenfor en kort tidshorisont. Selvom der ses forbedringer i kvaliteten i sagerne er der efter vores vurdering fortsat forbedringsmuligheder. Vi kan anbefale, at der fortsat er stort ledelsest fokus på at kvaliteten i sagerne forbedres. 6.2 Merudgifter efter servicelovens 41 Vi har gennemgået 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 41 til dækning af merudgifter. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af aktuelle registreringer i B&V. Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: Der ses ikke egentlige faglige begrundelser for dækning af merudgifterne. Der er dog i øvrigt ikke ud fra sagens notater tvivl om, at barnet kan være omfattet af målgruppen for støtte til merudgifter efter 41, og at de afholdte udgifter kan være omfattet af støtte efter 41. Der er afholdt udgifter på DKK 450 til Fed Lejr i juli 2012 og DKK til ADHD foreningen i december 2012, uden at det fremgår af sagen, at dette er bevilget, ligesom der ikke ses at være udarbejdet en oversigt over de samlede sandsynliggjorte/dokumenterede årlige merudgifter, for at sikre, at de samlede årlige merudgifter overstiger minimumsbeløbet på DKK Journalføringen i sagen er mangelfuld, idet seneste notat er fra 21. juni 2012, selvom der i sagen efterfølgende foregår sagsbehandling, jf. foranstående punkter. Vi har fået oplyst, at sagen efterfølgende er blevet ajourført, hvorfor fejlene i den konkrete sag ikke har haft udbetalings- og refusions. Der blev for 2011 skrevet revisionsbemærkning om dette område, idet der blev konstateret fejl i 4 ud af 4 gennemgåede sager. Der ses væsentlige forbedringer i sagsadministrationen ved denne gennemgang. På grundlag af de samlede resultater af vores revision er det vores vurdering, at området som helhed varetages hensigtst og betryggende, og som helhed efter gældende regelsæt. PwC 14

16 Selvom der ses forbedringer i kvaliteten i sagerne er der efter vores vurdering fortsat forbedringsmuligheder. Vi kan anbefale, at der fortsat er stort ledelsest fokus på, at kvaliteten i sagerne forbedres. 6.3 Tabt arbejdsfortjeneste og supplerende ydelse efter servicelovens 42 og 43 Vi har gennemgået 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 42 til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af aktuelle registreringer i B&V. Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til, at der er usikkerhed om beregningsgrundlaget for den udbetalte månedlige støtte i forbindelse med undersøgelser på enkeltdage. Der vil blive indhentet nye oplysninger i sagen, og foretaget en revurdering af timegrundlaget. Der blev for 2011 skrevet revisionsbemærkning om dette område, idet der blev konstateret fejl i 4 ud af 4 gennemgåede sager. Der ses væsentlige forbedringer i sagsadministrationen ved denne gennemgang. På grundlag af de samlede resultater af vores revision er det vores vurdering, at området som helhed varetages hensigtst og betryggende, og som helhed efter gældende regelsæt. Selvom der ses forbedringer i kvaliteten i sagerne er der efter vores vurdering fortsat forbedringsmuligheder. Vi kan anbefale, at der fortsat er stort ledelsest fokus på, at kvaliteten i sagerne forbedres. 6.4 Områder med statsrefusion efter servicelovens Særligt dyre enkeltsager Socialpædagogisk støtte mv. efter servicelovens 85 Vi har gennemgået 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 85 til socialpædagogisk støtte mv. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt på grundlag af aktuel sagsliste fra kommunen. Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: at der i sagen mangler en afgørelse vedr. støtte efter 85, herunder beslutning om, hvor mange timer der er bevilget, og hvornår timerne skal leveres, at der ikke er overensstemmelse mellem Visitationsudvalgtes afgørelse og den fastlagte handleplan, at der i sagen ikke er fremsendt afgørelsesbrev til borger og leverandør om den bevilgede støtte. Der er efterfølgende truffet afgørelse i sagen og udarbejdet afgørelsesbrev. Fejlene har ikke haft udbetalings- og refusions. På grundlag af de samlede resultater af vores gennemgang er det vores vurdering, at der ses væsentlige forbedringer af sagsadministrationen på området, idet der nu ses gode faglige udredninger i sagerne. Det er derfor vores vurdering, at området nu varetages hensigtst og betryggende, og efter gældende regelsæt. Vi har af ledelsen fået oplyst, at der fortsat er stort fokus på arbejdet med forbedringer i sagsadministrationen for området, herunder er der iværksat et skærpet kvalitets- og ledelsestilsyn. PwC 15

17 6.4.2 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vi har gennemgået 2 ud af 7 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 96 til Borgerstyret personlig assistance BPA efter servicelovens 96. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af aktuel sagsliste fra kommunen. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager. På grundlag af de samlede resultater af vores gennemgang er det vores vurdering, at der ses væsentlige forbedringer i sagsadministrationen for området. Der udarbejdes et budget for de udgifter der dækkes i forhold til det vurderede behov og de bevilgede timer, ligesom der foretages opfølgning på dette i form af indhentning af regnskaber fra leverandører. Det er derfor vores vurdering, at området nu varetages hensigtst og betryggende, og efter gældende regelsæt. Vi har af ledelsen fået oplyst, at der fortsat er stort fokus på arbejdet med forbedringer i sagsadministrationen for området, herunder er der iværksat et skærpet kvalitets- og ledelsestilsyn. 6.5 Hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kapitel Enkeltydelser efter aktivlovens 81 Vi har gennemgået 3 bevillingssager, hvori der er bevilget enkeltydelser efter aktivlovens 81. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores vurdering, at området administreres hensigtst og i overensstemmelse med gældende regelsæt Sygebehandling efter aktivlovens 82 Vi har gennemgået 3 bevillingssager, hvori der er bevilget støtte til sygebehandling efter aktivlovens 82. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores vurdering, at området administreres hensigtst og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 6.6 Førtidspension og personlige tillæg til folke- og førtidspensionister Førtidspension mv. Vi har gennemgået 5 bevillingssager, hvori der er bevilget førtidspension efter pensionslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt på baggrund af lister fra kommunen over tilkendelser af førtidspension i Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores vurdering, at området administreres hensigtst og i overensstemmelse med gældende regelsæt Personlige tillæg mv. til folke- og førtidspensionister Vi har gennemgået 3 bevillingssager, hvori der er bevilget personlige tillæg, herunder varmetillæg, til folkeog førtidspensionister. Sagerne er udvalgt på baggrund af lister udleveret af kommunen. Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til, at der ikke er foretaget revurdering i 2012, og at der således ikke har været et aktuelt grundlag for den udbetalte ydelse. Der er efterfølgende foretaget revurdering af sagen, og ansøger er fundet fortsat berettiget til personligt tillæg. Fejlen har således ikke haft udbetalings- eller refusions. PwC 16

18 På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtst og i overensstemmelse med gældende regelsæt, idet den konstaterede fejl vurderes som enkeltstående. 6.7 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Social- og Integrationsministeriets ressortområder Vi har modtaget Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse af 27. marts 2013 vedrørende revisionsberetning 2011 for Faxe Kommune. Ministeriet udbeder sig en opfølgning i revisionsberetningen for 2012 for følgende forhold: SEL 41 og 42 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Der ses væsentlige forbedringer på området for 2012, jf. foranstående punkter 6.2 og 6.3, om de konkrete områder. PwC 17

19 7. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder 7.1 Byfornyelse og udvikling af byer Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet omfatter følgende: Lov om byfornyelse herunder områderne: Helhedsorienteret byfornyelse, Bygningsfornyelse, Aftalt boligforbedring og Bygningsforbedringsudvalg Lov om byfornyelse og udvikling af byer herunder områderne: Områdefornyelse og Bygningsfornyelse Revisionen er udført i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der er relevante for de enkelte beslutningstyper, herunder: Bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer Bekendtgørelse nr. 579 af 20. juni 2008 om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I forbindelse med den foretagne revision er det bl.a. efterprøvet, at de af Byrådet trufne beslutninger er i overensstemmelse med gældende love om byfornyelse. Det er påset, at der er taget økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af byggeregnskaberne og de kommunale udgifter. Det er tillige påset, at udgifter og indtægter har hjemmel i de af Byrådet vedtagne bevillinger. Om afvigelser mellem regnskab og budget henvises til de af kommunen udarbejdede bemærkninger til regnskaberne. Den tale korrekthed og sammenhæng mellem regnskaberne/opgørelserne og de enkelte poster er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. 8. Skatteministeriets områder 8.1 Børnefamilieydelser efter Børnefamilieydelsesloven Vi har fravalgt gennemgang af personsager for 2012 på dette område på baggrund af, at vi på anden vis har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen af bevillingsområdet varetages hensigtst og betryggende. Herunder har vi gennem flere års revision ikke konstateret fejl i sagsadministrationen. er endvidere overgået til administration i Udbetaling Danmark. PwC 18

20 9. Fravalg af områder I henhold til Regnskabsbekendtgørelsens 76, stk. 6, jf. 72, stk. 3 skal revisionen redegøre for og begrunde fravalg af gennemgang af personsager på områder eller konti, hvor revisor på anden måde har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen er betryggende. Endvidere skal revisor udarbejde en turnusrevisionsplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert år. Vi har med udgangspunkt i de anførte bestemmelser fravalgt gennemgang af personsager for følgende områder for 2012 på baggrund af, at de enkelte områder ikke har væsentlig økonomisk, herunder forekommer der på enkelte af områderne ingen udgifter i Områderne prioriteres til gennemgang i efterfølgende år. Efterlevelseshjælp efter aktivlovens 85a Tilskud til mentorer og hjælpemidler efter beskæftigelseslovens kapitel 14 Repatriering efter repatrieringslovens bestemmelser Delpension Seniorjob Botilbud efter servicelovens 109 og 110 Herudover har vi fravalgt gennemgang af personsager for 2012 for efterfølgende områder på baggrund af, at vi på anden vis har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen af bevillingsområdet varetages hensigtst og betryggende. Herunder har vi ikke de foregående år konstateret fejl i sagsadministrationen. Merudgifter til voksne efter servicelovens 100 Servicejob Dagpenge under barsel Fleksydelse Boligydelse og boligsikring Børnetilskud /underholdsbidrag PwC 19

21 BILAG 3 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets samt Social- og Integrationsministeriets områder regnskabsåret 2012 PwC 20

22 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige fejl uden Refusions Væsentlige fejl med refusions Systematiske / fejl uden refusions Systematiske / fejl med refusions - Kommenta rer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit) fravalgt administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Kontanthjælp og starthjælp LAS samt (Udbetaling, beregning og kontering Rådighedsvurdering og sanktionering) Nej Nej Nej Revisions Bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen) Forbehold samt Aktivering inkl. vejledning og opfølgning på kontaktforløb, jobplaner mv. LAB Indgår under foranstående punkt Kontanthjælp og starthjælp samt Revalidering inkl. forrevalidering LAS kap Nej Nej 5.4 Nej gr. 007, , , og Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor transportgodtgørelse mv. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge mv. LAB kap. 14 og 15 samt kap. 18 PwC 21

23 Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige fejl uden Refusions Væsentlige fejl med refusions Systematiske / fejl uden refusions Systematiske / fejl med refusions - Kommenta rer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit) fravalgt administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Driftsudgifter LAB kap mv. Indgår under foranstående punkt Kontanthjælp og starthjælp Fleksjob LAB Nej Nej 5.6 Nej Revisions Bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen) Forbehold Ledighedsydelse og særlig ydelse LAS kap Nej Nej 5.7 Nej og Sygedagpenge Dagpenge ved barsel Fleksydelse Lov om sygedagpenge Nej Nej 5.5 Nej Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov om fleksydelse Delpension Lov om delpension PwC 22

24 Sagsområde Regler Antal Væsent- Væsent- Systema- Systema- Kommenta Revisions Forbe- udvalgte lige fejl lige fejl tiske / tiske / rer ved- fravalgt administreres Bemærk- hold sager uden med rørende generelt i ninger Refusions- refusions- fejl uden fejl med konstate- overensstem- refusions- refusions rede fejl melse med (Noteres ved - gældende angivelse af regler samme nummerering som fremgår (henvisning af revisions- til afsnit) beretningen) Seniorjob Lov om seniorjob Servicejob (løntilskud) Lov om ophævelse af lov om servicejob Forsikrede ledige 82a i lov , (medfinansiering af A-dagpenge, om arbejds og opfølgning kontaktforløb og tilbud) løshedsfor Nej Nej 5.8 Nej sikring mv. og LAB Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned IL 19 Indgår under Udbetaling af introduktionsydelse Løbende opfølgning på integrationskontrakten IL 20 Indgår under Udbetaling af introduktionsydelse Tilbud om integrationsprogram, Kapitel herunder tilbud om danskuddannelse, kursus i samfundsforståelse og beskæf- Indgår under Udbetaling af introduktionsydelse tigelsesrettede tilbud PwC 23

25 Sagsområde Regler Antal Væsent- Væsent- Systema- Systema- Kommenta Revisions Forbe- udvalgte lige fejl lige fejl tiske / tiske / rer ved- fravalgt administreres Bemærk- hold sager uden med rørende generelt i ninger Refusions- refusions- fejl uden fejl med konstate- overensstem- refusions- refusions rede fejl melse med (Noteres ved - gældende angivelse af regler samme nummerering som fremgår (henvisning af revisions- til afsnit) beretningen) Tilbud om introduktionsforløb, Kapitel 4a herunder tilbud om danskuddannelse, kursus i samfundsforståelse og Indgår under Udbetaling af introduktionsydelse beskæftigelsesrettede tilbud ( Udbetaling af introduktionsydelse, IL kapitel ) herunder rådighedsvurdering og evt Nej Nej 5.9 Nej sanktionering og Refusion og/eller resultattilskud IL 45 Indgår under Udbetaling af introduktionsydelse Henvisning til danskuddannelse efter Danskuddan danskuddannelsesloven nelseslovens 2-2a og Indgår under Udbetaling af introduktionsydelse 2b, stk. 1 LAS - Lov om aktiv socialpolitik, LAB - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats IL Lov om integration af udlændinge i Danmark Er der manglende afstemninger på Beskæftigelsesministeriets område Nej X PwC 24

26 SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige fejl uden Refusions Væsentlige fejl med refusions Systematiske / fejl uden refusions Systematiske / fejl med refusions - Kommenta rer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit) fravalgt administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Statsrefusion Særligt dyre SEL 176 enkeltsager ***) Dette er specificeret i underliggende punkter (Stikprøver ved revision af refusionsopgørelse) Socialpædagogisk støtte mv. SEL 85 ***) Nej Nej Nej Borgerstyret personlig assistance BPA SEL 96 ***) Nej Nej Nej Revisions Bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen) Forbehold Merudgiftsydelse SEL Nej Nej 6.2 Nej Tabt arbejdsfortjeneste SEL Nej Nej 6.3 Nej Hjælp til flygtninge (Udgifter med 100 % statsrefusion) SEL 181 Indgår under foranstående punkter for 41 og Advokatbistand, aktindsigt mv. SEL 72 I det omfang dette forekommer i de gennemgåede sager vedr. SEL 52 indgår det herunder. PwC 25

27 Sagsområde Regler Antal Væsent- Væsent- Systema- Systema- Kommenta Revisions Forbe- udvalgte lige fejl lige fejl tiske / tiske / rer ved- fravalgt administreres Bemærk- hold sager uden med rørende generelt i ninger Refusions- refusions- fejl uden fejl med konstate- overensstem- refusions- refusions rede fejl melse med (Noteres ved - gældende angivelse af regler samme nummerering som fremgår (henvisning af revisions- til afsnit) beretningen) Dækning af nødvendige merudgifter SEL Botilbud SEL Stikprøver af betalinger, revisorerklæringer mv. Botilbud SEL Stikprøver af betalinger, revisorerklæringer mv. Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, LAS kap sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning) Nej Nej 6.5 Nej Efterlevelseshjælp LAS kap. 10 a Boligydelse, boligsikring, Lov om og beboerindskudslån individuel og boligstøtte PwC 26

28 Sagsområde Regler Antal Væsent- Væsent- Systema- Systema- Kommenta Revisions Forbe- udvalgte lige fejl lige fejl tiske / tiske / rer ved- fravalgt administreres Bemærk- hold sager uden med rørende generelt i ninger Refusions- refusions- fejl uden fejl med konstate- overensstem- refusions- refusions rede fejl melse med (Noteres ved - gældende angivelse af regler samme nummerering som fremgår (henvisning af revisions- til afsnit) beretningen) / Børnetilskud/underholdsbidrag Lov om børnetilskud og forskudsvis udbeta- ling af børnebidrag Førtidspension Lov om højeste, og mellemste, forhøjet almindelig og Nej Nej 6.6 Nej almindelig førtidspension mv. Folkepension og tillæg til pensionister Lov om social og pension Nej Nej 6.6 Nej PwC 27

29 Sagsområde Regler Antal Væsent- Væsent- Systema- Systema- Kommenta Revisions Forbe- udvalgte lige fejl lige fejl tiske / tiske / rer ved- fravalgt administreres Bemærk- hold sager uden med rørende generelt i ninger Refusions- refusions- fejl uden fejl med konstate- overensstem- refusions- refusions rede fejl melse med (Noteres ved - gældende angivelse af regler samme nummerering som fremgår (henvisning af revisions- til afsnit) beretningen) Hjælp i særlige tilfælde IL kapitel 6 Indgår under Udbetaling af introduktionsydelse Grundtilskud, tilskud til uledsagede IL mindreårige Indgår under Udbetaling af introduktionsydelse Udbetaling af repatrieringsstøtte mv. Repatrierings lovens 7-8 SEL - Lov om social service IL Lov om integration af udlændinge i Danmark Er der manglende afstemninger på Social- og Integrationsministeriets område Nej X Udfyldt af: PwC (revisors navn) PwC 28

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale,

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Egedal Kommune CVR-nr. 29 18 83 86 12. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Hørsholm Kommune CVR-nr. 70 96 05 16 1. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 15. august 2014 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 29. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10.

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 18. juni 2014 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C CVR-nr. 55 13 30 18 af 15. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2016 Indhold 1 Indledning 9 2 Den udførte revision

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 1 til beretning af 10. august 2011

Hørsholm Kommune. Bilag 1 til beretning af 10. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget JAMMERBUGT KOMMUNE Fællesmøde Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget 24. september 2008 kl. 17:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til temamøde

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 15. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012 Ankestyrelsens evaluering af Kommunernes revision Regnskabsåret 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger 3 3.1 Revisionsberetninger

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 3. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk vedrørende revision af de sociale udgifter, der er

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Århus Kommune. Beretning nr. 2

Århus Kommune. Beretning nr. 2 Århus Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2004 e 1 Til Århus Byråd Den 15. august 2005 har vi afsluttet revisionen

Læs mere

Langeland Kommune. CVR-nr maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Langeland Kommune. CVR-nr maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 2. maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger med refusion eller tilskud

Læs mere

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 14. juni 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Glostrup Kommune 2015

Glostrup Kommune 2015 Glostrup Kommune 2015 Ledelsesnotat for Center for Social Service Visitationen og det øvrige specialiserede voksenområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Århus Kommune. Beretning nr. 5. om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005

Århus Kommune. Beretning nr. 5. om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005 w Århus Kommune Beretning nr. 5 om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005 Til Århus Byråd Den 15. august 2006 har vi afsluttet revisionen

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Langeland Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Langeland Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 20. april 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Aalborg Kommune CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6.

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 13 (Side 309-342) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere