Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter"

Transkript

1 Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten Samlet konklusion på den udførte revision Revisionsbemærkninger Redegørelse for den udførte revision Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Fravalg af områder Afslutning Bilag 1 - Observationer og anbefalinger af 13

3 1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten Vi har i september 2016 gennemført revisionsbesøg i Faxe Kommune, hvorunder vi har foretaget gennemgang af de områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, internationale revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt Bekendtgørelse nr af 10. december 2015 og bekendtgørelse nr. 998 af 29. juni 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder Vi har i forbindelse med revisionen af de områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, efterprøvet, om De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende. Anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes revisionsbekendtgørelser. 2. Samlet konklusion på den udførte revision På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder i Faxe Kommune, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Jobcentret, ungecentret og rehabiliteringscentret, og som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder i Faxe Kommune, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er vores vurdering at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger, og vi har ved gennemgangen ikke konstateret udbetaling af uforenelige ydelser. De konkrete sagsgennemgange er uddybet i afsnit 4. Vores observationer og anbefalinger afledt af den udførte revisionen er opsummeret i bilag Revisionsbemærkninger Vores gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkning. Vi skal dog gøre opmærksom på, at vores revision af årsregnskabet for 2016 for Faxe Kommune først er endeligt afsluttet, når vi har påtegnet Kommunens årsregnskab. Først 3 af 13

4 i forbindelse med den endelige revisionsberetning for 2016 vil vi tage endeligt stilling til eventuelle revisionsbemærkninger, som byrådet skal træffe beslutning om. 4. Redegørelse for den udførte revision 4.1. Formål Formålet med revisionsbesøget har været at vurdere, hvorvidt der i Kommunen er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet for Vi har ved besøget stikprøvevis efterprøvet, om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision) Revisionen Revisionen af bevillingssager er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i, at der skal sikres en relevant repræsentativitet. Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor der indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Der er ligeledes taget højde for pligten til personsagsrevision på særligt udvalgte områder. Endelig har vi stikprøvevis ved behov udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede ydelser. Vi har foretaget revision af i alt 37 bevillingssager og har samlet set konstateret fejl i 18 af de gennemgåede bevillingssager Område Kontanthjælp Uddannelseshjælp Forsikrede ledige Kontantydelse Antal sager Antal sager med fejl Område Sygedagpenge Integration Jobrotation Ressourceforløb Antal sager Antal sager med fejl af 13

5 Område Hjælpemidler kap. 14. LAB Førtidspension Seniorjob Antal sager Antal sager med fejl Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for beskæftigelsesrettede område Sagsområde Det samlede område for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter. Vi har som et led i revisionen af Faxe Kommune 2016 gennemgået og vurderet, om der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange for administrationen i afdelingerne. Resultater Interne faglige instrukser / arbejdsgange Vi har i forbindelse med vores revision for 2016 konstateret, at der foreligger udmærkede arbejdsgange og instrukser, for områder, hvor der ikke er detailreguleret i lovgivningen. Kontanthjælpsområdet har inden for kortere tid fået en ny leder og der er aktuelt en proces i gang med udarbejdelse af arbejdsgange som styringsredskab i hverdagen. Det samme er gældende for uddannelseshjælp, hvor en ny leder ligeledes er tiltrådt inden for kort tid før den udførte revision. Internt fagligt ledelsestilsyn Der er etableret et fagligt systematisk ledelsestilsyn, som udføres månedligt. Tilsynet er tilrettelagt således at de store områder med store udgifter for kommunen kontrolleres månedligt, mens de øvrige områder udtages hver 2-3 måned. Der udføres ledelsestilsyn på områderne kontanthjælp, uddannelseshjælp, arbejdsmarkedsydelse, forsikrede ledige, kontantydelse, ledighedsydelse, revalidering, integration, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, enkeltydelser, materialeudgifter og befordringsgodtgørelse herunder de tilknyttede ydelser. Herudover er der blandt andet udført tilsyn på 34 støtte, kontanthjælp efter 27 i LAS, fleksløntilskud, hjælp til indsatte efter 29 i LAS mv. Det er ved revisionen konstateret, at dette ledelsestilsyn er fyldestgørende og giver ledelsen et godt grundlag for at vurdere lovmedholdeligheden i sagerne og sagernes generelle forløb. Det anbefales, at området for jobrotation også indgår i ledelsestilsynet. Resultaterne fra de gennemførte ledelsestilsyn for 2016, viser ikke nævneværdige afvigelser i forhold til de samlede resultater fra vores revisionsmæssige gennemgang af beskæftigelsesområdet. 5 af 13

6 Det er oplyst, at Kommunen på nuværende tidspunkt ikke systematisk udfører kontrol af udbetaling til alternativ modtager med henblik på at sikre korrekt udbetaling. Det er oplyst, at der ikke sker betaling af en udgift med mindre der fremgår tydelig bevilling i personsag. Kontrollen af udbetaling til alternativ modtager vil blive draget med ind i det aktuelle ledelsestilsyn på ydelsesområdet. Yderligere er det oplyst, at Kommunen i forbindelse med ledelsestilsynet på ydelsesområdet kontrollerer om ansøgningen om ydelse er modtaget korrekt og dermed iværksat korrekt. Der har dog ikke særskilt været fokus på at kontrollere om der er sket korrekt indtastning ved eventuel omkontering, ligesom man ikke i forbindelse med kontrollen af om ansøgningstidspunktet stemmer overens med bevillingstidspunktet har haft fokus på registreringen i forhold til borgerens korrekte indplacering på refusionstrappen. Det vil ligeledes blive inddraget i det eksisterende ledelsestilsyn på ydelsesområdet. I forbindelse med den aktuelle revision, er der udtaget sager til gennemgang. I forbindelse med gennemgangen på dels kontanthjælp og uddannelseshjælp, er det i 10 sager kontrolleret om oprettelse i KMD Aktiv stemmer overens med borgerens henvendelse til kommunen om hjælp/tidspunkt for berettigelse til hjælp. Konklusion Overordnet kan det konkluderes, at der findes hensigtsmæssige faglige instrukser og arbejdsgange, som overordnet følges i den daglige sagsbehandling. Det kan ligeledes konkluderes, at arbejdsgangene for det interne ledelsestilsyn er velbeskrevne, og bliver efterlevet på betryggende vis Uddannelseshjælp efter Aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv, med fokus på nye sager. Vi har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: I 1 sag er første samtale ikke afholdt rettidigt senest 1 uge efter første henvendelse til kommunen om hjælp. (Sag 3) Samtalen er afholdt med en uges forsinkelse. Kommunen oplyser, at arbejdsgangen fremadrettet vil blive således, at der afholdes samtale samme dag, som den unge henvender sig første gang for at søge uddannelseshjælp. I 1 sag er efterfølgende samtaler ikke afholdt rettidigt. (Sag 3) I 1 sag foreligger der ikke et aktivt CV for borger, som er målgruppeplaceret åbenlys uddannelsesparat. (Sag 4). Det er efterfølgende sket. I 1 sag fremgår det ikke, at borger som er målgruppeplaceret åbenlys uddannelsesparat, er aktivt jobsøgende. (Sag 4) 6 af 13

7 I 1 sag er der ikke iværksat rettidigt senest 1 måned efter første henvendelse til kommunen om hjælp. Kommunen henviser til, at borger var i vikararbejde og derfor fik supplerende hjælp men at der ikke fremgik stillingtagen til fritagelse for aktivitet. (Sag 3). På baggrund af de samlede resultater ved sagsgennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt Kontanthjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD, med fokus på nye sager. Vi har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: I 2 sager er første tilbud ikke iværksat rettidigt. (1+3, målgruppe 2.2) Kommunen oplyser, at der snarest muligt vil blive rettet kontakt til de konkrete borger med henblik på iværksættelse af tilbud. Vedr. sag 1 oplyser Kommunen, at borgeren havde mulighed for vikaransættelse inden for 3 måneder. I sag 3, skyldtes overskridelsen, at borgeren ikke mødte til jobsamtale, hvor der skulle planlægges tidspunkt for indsats. På baggrund af de samlede resultater er det vores opfattelse, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt Forsikrede ledige Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af liste udleveret af kommunen, med fokus på nye sager. Vi har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: I 1 sag er en jobsamtale ikke afholdt rettidigt. (Sag 2) Kommunen henviser til, at der er mere end 6 uger mellem to af samtalerne, men at de første 6 samtaler samlet set vil være afholdt inden for 6 måneder efter første ledighedsdag. I 1 sag er første tilbud ikke iværksat rettidigt. (Sag 1) Kommunen oplyser, at borgeren ved samtale oplyste at han forventede at få deltidsjob inden for kort tid. På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt. Vi anser de konstaterede fejl som enkeltstående. 7 af 13

8 4.7. Kontantydelse Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Lov om kontantydelse og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af liste udleveret at kommunen, med fokus på nye sager. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor det er vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Sygedagpenge efter sygedagpengelovens bestemmelser Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter sygedagpengelovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af liste udleveret af kommunen, med fokus på nye sager. Vi har konstateret fejl i 3 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til efterfølgende fejltyper: I 2 sager blev første samtale ikke afholdt rettidigt, senest 8 uger fra første fraværsdag. (Sag 1+2). Der var tale om overskridelser på mellem 5 og 15 dage. I 2 sager er efterfølgende opfølgningssamtaler ikke afholdt rettidigt. Sag 1+4) Der er tale om enkelte overskridelser i sagerne og de øvrige samtaler er afholdt rettidigt. I 1 sag har man forlænget sagen med henblik på revalidering. Vurdering og stillingtagen til revalidering fremgår dog ikke at journalen. (Sag 4). Det er efterfølgende sket. Kommunen oplyser, at der kan være udfordringer med for sen anmeldelse af sygemelding, hvilket kan påvirke rettidigheden. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen, er det vores opfattelse at området som helhed varetages hensigtsmæssigt, idet overskridelserne at mindre og der er tale om enkeltstående overskridelser af rettidigheden Integrationsområdet Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser til personer omfattet af integrationslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv, med fokus på nye sager. Vi har konstateret fejl i 4 af de gennemgåede sager, som kan henfører til nedenstående fejltyper: I 3 sager der ikke iværksat virksomhedsrettet tilbud senest 1 måned efter at borgeren er ankommet til Kommunen. Sag 1+2+4) Vedr. sag 1+4 i borgerne placeret i virksomhedsrettet tilbud med mindre forsinkelse på mellem 11 og 22 dage. I 1 sag er der ikke givet tilbud om helbredsundersøgelse senest 3 måneder efter at kommunen har overtaget ansvaret for borgeren. (Sag 3) Lovgivningen er senere ændret, således at der ikke i alle sager er krav om tilbud om helbredsundersøgel- 8 af 13

9 se inden for 3 måneder, men at kommunen i langt højere grad skal foretage en socialfaglig vurdering af behovet for helbredsmæssig undersøgelse. Vedr. denne sag oplyser Kommunen, at man har foretaget en socialfaglig vurdering om, at der ikke var helbredsmæssige udfordringer. Selv om der var fejl i flere af de gennemgåede sager vedr. rettidig iværksættelse af virksomhedsrettet tilbud, er det vores opfattelse, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt. Kommunen har stort fokus på området og for to af sagerne er virksomhedsrettet tilbud kun overskredet i mindre grad i forhold til fristen Ressourceforløb Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ressourceforløb efter beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevilling i KMD Aktiv, med fokus på nye sager. Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede sager, som kan henføres til, at der ikke er taget stilling til sanktionering i forbindelse med borgerens ustabile fremmøde til samtaler såvel som i tilbud. Kommunen er henvist til, at forud for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ressourceforløbsydelsen efter 69 m-69 p skal kommunen have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v. Herudover har vi konstateret, at der i 3 ud af 4 sager, er afholdt meget få samtaler med borgeren. Der er krav om, afholdelse af 6 samtaler inden for 12 måneder. Det er anbefalet, at Kommunen har fokus på at afholde samtalerne, således at det tilrettelægges jævnt over året, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Kommunen oplyser, at der har været udfordringer på området med en medarbejder, som var langtidssygemeldt. Medarbejderen er opsagt og man søger ny medarbejder til området. Yderligere har man valgt at opprioritere området med en medarbejder, ligesom man har søgt og fået midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til ansættelse af en jobkonsulent. Yderligere deltager lederen for rehabiliteringscentret i arbejdsgruppe på tværs af kommuner med henblik på at optimere indsatsplan. På grundlag af de samlede resultater, er det vores opfattelse, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt Seniorjob Vi har foretaget revision af 1 bevillingssag, hvori der er bevilget seniorjob efter Lov om Seniorjob. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af liste udleveret af Kommunen, med fokus på nye sager. Vi har ikke konstateret fejl i den gennemgåede sag, hvorfor det er vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 9 af 13

10 4.12. Jobrotation Vi har foretaget revision af 2 bevillingssager, hvori der er bevilget jobrotation efter beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne var udvalgt tilfældigt på baggrund af liste udleveret af Kommunen. Der blev ikke fundet fejl i de gennemgåede sager. Det fremgår ikke specifikt af bevilling, at den ansatte og vikaren er omfattet af reglerne om jobrotation, men Kommunen har oplyst, at afklaring af om den ansatte og vikaren er omfattet af reglerne fremgår af arbejdsgangen for sagsbehandlingen vedr. jobrotation. Samtidig redegør Kommunen, at jobrotationssager håndteres i et særligt udviklet itsystem. Ved oprettelse af jobrotationsprojekt indtastes rammerne for projektet. Ved samme lejlighed tages stilling til om betingelserne er opfyldt. Det anbefales, at Kommunen ved eventuelt ledelsestilsyn efterprøver stikprøvevis om arbejdsgangen efterleves hensigtsmæssigt og efter gældende regler. På grundlag af de samlede resultater, er det vores opfattelse, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt Førtidspension Vi har foretaget revision af 3 bevillingssag, hvori der er bevilget førtidspension efter bestemmelserne om social pension. Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede sager, som kan høres til, at der efter revisors vurdering ikke i tilstrækkelig grad i den konkrete sag er beskrevet indsatsen i det ressourceforløb som borgeren har gennemgået og de resultater som forløbet har vist. Resultatet bør efter revisors vurdering danne grundlag for de faglige begrundelser, der skal foretages i sagen inden afgørelse om førtidspension. Kommunen oplyser, at der vil være skærpet fokus på tydeligere at dokumentere de faglige vurderinger, som foretages. På grundlag af de samlede resultater, er det vores opfattelse, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt Servicejob Vi har udtaget området for servicejob til revision for 2016, men der er i Kommunen ingen aktive sager i servicejob. Ordningen udløb i 2002 og det har ikke efterfølgende været muligt at bevilge servicejob Tilskud til hjælpemidler efter kap. 14 i LAB Vi har foretaget revision af 3 bevillingssag, hvori der er bevilget hjælpemidler efter kap. 14 i beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af liste udleveret af kommunen, med fokus på nye sager. Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede sager, som kan henføres til, at det ikke fremgik, at der var taget stilling til om der var tale om nødvendig udgift. (Sag 2) 10 af 13

11 Kommunen oplyser, at sagsbehandler er blevet oplyst om, at det var en nødvendig udgift men at det grundet fejl, ikke er journaliseret. På grundlag af de samlede resultater, er det vores opfattelse, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt. Der er tale om enkeltstående fejl. 5. Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Vi har d. 16. december modtaget Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning 2015 for Faxe Kommune. Der er ikke forhold heri, hvor STAR anmoder om redegørelse i revisionsberetningen for Decisionsskrivelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Vi har endnu ikke modtaget Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets decisionsskrivelse vedr. revisionsberetningen 2015 for Faxe Kommune. 6. Fravalg af områder I henhold til Regnskabsbekendtgørelsens 76, stk. 6, jf. 72, stk. 3 skal revisionen redegøre for og begrunde fravalg af gennemgang af personsager på områder eller konti, hvor revisor på anden måde har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen er betryggende. Endvidere skal revisor udarbejde en turnusrevisionsplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert år. På baggrund af resultaterne fra tidligere års revision fravælges følgende områder for 2016: Midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. Jobafklaringsforløb. Området blev revideret for Der blev ikke fundet fejl i de udtagne sager. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. Revalidering. Området blev revideret for Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. Fleksjob og ledighedsydelse. Områderne blev revideret for 2014 samt Der blev ikke fundet fejl i de gennemgåede sager for Revision af områderne indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. 11 af 13

12 Personligt tillæg til pensionister. Området blev revideret for Der blev ikke fundet fejl. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. Kontanthjælp efter 27 og 27a/Brøkpension. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. Repatriering. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. Enkeltydelser efter kap 10 i LAS. Området blev revideret for Der blev kun fundet enkeltstående fejl. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. Særlig støtte efter 34 i LAS. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. Ansættelse med løntilskud. Området blev revideret for 2014 i forbindelse med temarevision. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. 7. Afslutning Der er afholdt møde i jobcentret vedrørende dette ledelsesnotat den 28. november 2016 mellem Faxe Kommune og Senior Associate Lene Christensen. Såfremt der efterfølgende skulle være spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på telefon eller på mailadressen Ledelsesnotatet vil delvist indgå i bilag 2 3 i den endelige beretning. København, den 4. januar 2017 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret revisionspartnerselskab Jesper Møller Langvad statsautoriseret revisor Jesper Randall Petersen statsautoriseret revisor 12 af 13

13 Bilag 1 - Observationer og anbefalinger Nr. Observation Risiko Anbefaling Ledelsens kommentarer 1 Ressourceforløb: Vi har observeret, at der er udfordringer i forhold til at afholde samtaler jævnt fordelt i løbet af 12 måneder. Hvis samtalerne ikke afholdes jævnt fordelt over 12 måneder, kan efter vores opfattelse have betydning for progressionen i sagerne. Vi anbefaler, Skærpet fokus på at afholde samtalerne. Kommunen oplyser, at der har været udfordringer på området med en medarbejder, som var langtidssygemeldt. Medarbejderen er opsagt og man søger ny medarbejder til området. Yderligere har man valgt at opprioritere området med en medarbejder, ligesom man har søgt og fået midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til ansættelse af en jobkonsulent. Yderligere deltager lederen for rehabiliteringscentret i arbejdsgruppe på tværs af kommuner med henblik på at optimere indsatsplan. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

Glostrup Kommune 2015

Glostrup Kommune 2015 Glostrup Kommune 2015 Ledelsesnotat for Center for Social Service Visitationen og det øvrige specialiserede voksenområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 08-08-2016

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 15. august 2014 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne

Læs mere

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Besvarelse af bemærkninger vedrørende Revision 2015 Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015 samt godkende

Læs mere

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10.

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 14. juni 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 4 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud

Læs mere

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 15. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Langeland Kommune. CVR-nr maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Langeland Kommune. CVR-nr maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 2. maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C CVR-nr. 55 13 30 18 af 15. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2016 Indhold 1 Indledning 9 2 Den udførte revision

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 3. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale,

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 18. juni 2014 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Egedal Kommune CVR-nr. 29 18 83 86 12. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Aalborg Kommune CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Hørsholm Kommune CVR-nr. 70 96 05 16 1. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc file:///c:/adlib%20express/work/20160209t132121.036/20160209t132121.692/f5d2c3cd-bc93-4... Page 1 of 2 09-02-2016 From: Postkasse Jobcenter Sekretariatet Sent: 22-12-2015 06:55:21 To: John Andersen; Jesper

Læs mere

Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne.

Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne. Sygedagpenge med en varighed på mere end 52 uger Formål og omfang På baggrund af de konstaterede fejl ved revisionsgennemgangen for 2009 har Furesø Kommune anmodet om en ekstra gennemgang af 15 sygedagpengesager

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 29. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE 630-638 LØBENDE REVISION

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE LØBENDE REVISION 2015

AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE 355-363 LØBENDE REVISION

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Besøgsrapport Løbende revision 2012 på Beskæftigelses- og Social

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 1 til beretning af 10. august 2011

Hørsholm Kommune. Bilag 1 til beretning af 10. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Århus Kommune. Beretning nr. 2

Århus Kommune. Beretning nr. 2 Århus Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2004 e 1 Til Århus Byråd Den 15. august 2005 har vi afsluttet revisionen

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Langeland Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Langeland Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 20. april 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget JAMMERBUGT KOMMUNE Fællesmøde Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget 24. september 2008 kl. 17:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til temamøde

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere