EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER"

Transkript

1 EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER 07

2 Hvorfor etablere et europæisk samarbejdsudvalg (ESU)? Reglerne for etablering af et europæisk samarbejdsudvalg Sådan etableres et europæisk samarbejdsudvalg Emnerne på dagsordenen i det europæiske samarbejdsudvalg ESU-repræsentantens rolle og arbejdsopgaver Hjælp at hente Sådan fungerer et ESU cases fra Berlingske Media og Vestas Hvis du vil vide mere Kontakt Oplag: 2000 Redaktion: Peter Rimfort og Nadja Christy, CO-industri, i samarbejde med de øvrige karteller og CO-industris ESU-arbejdsgruppe Tekst: Journalist Dorthe Skovgaard Wihre samt Nadja Christy og Peter Rimfort, CO-industri Foto: Jens Bach Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS ISBN CO-Meddelelse nr. 2011/067 Udgivet af: CO-industri GIMK-kartellet BAT-kartellet HANDELSKARTELLET I DANMARK

3 Hvorfor etablere et europæisk samarbejdsudvalg? Såvel danske som udenlandske virksomheder opererer i dag på det europæiske og internationale marked. Det betyder, at beslutninger truffet i et land i stigende grad har konsekvenser for arbejdstagere i andre lande. Som konsekvens heraf vedtog EU i 1994 det første direktiv om europæiske samarbejdsudvalg (ESU), som efterfølgende blev implementeret i dansk lovgivning. ESU-direktivet er siden blevet revideret i 2009 og efterfølgende implementeret i dansk lovgivning i juni Etableringen af et ESU skal sikre, at en koncerns medarbejdere bliver informeret og hørt om beslutninger, der har betydning for deres arbejdsliv. Medarbejderne får mulighed for at mødes med koncernens øverste, centrale ledelse. Og de får samtidig mulighed for at danne netværk med kolleger fra koncernens andre europæiske virksomheder. Et aktivt ESU-samarbejde kan være med til at påvirke ledelsens beslutninger og give medarbejderne indflydelse på arbejdsforholdene i hele koncernen. ESU-arbejdet er derfor en vigtig del af det faglige arbejde. høring indflydelse information netværk 03

4 Reglerne for etablering af et europæisk samarbejdsudvalg For at kunne etablere et ESU skal følgende krav være opfyldt: Virksomheden skal have mindst 1000 ansatte inden for EU/EØS Der skal være mindst 150 ansatte i mindst to forskellige EU/EØS-lande EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) er en samlebetegnelse for det fælles økonomiske område, der er dannet ved EØSaftalen mellem Norge, Island, Liechtenstein og de 27 EU-lande. Aftalen betyder, at EU s bestemmelser om det indre marked også gælder disse lande, og at de er omfattet af ESU-direktivet. Initiativet til etablering af et ESU kan tages enten af ledelsen eller af repræsentanter for mindst 100 medarbejdere i mindst to virksomheder i to forskellige EU/EØS-lande. Når medarbejderne skriftligt anmoder om oprettelse af et ESU, skal den centrale ledelse nedsætte et særligt forhandlingsorgan (SFO), der går i gang med forhandlingerne. Koncernledelsen skal desuden informere den relevante europæiske faglige sammenslutning om oprettelsen. Repræsentanter fra ledelsen og medarbejderrepræsentanter fra hvert af de EU/EØS-lande, hvor koncernen har aktiviteter, skal i SFO forhandle en skriftlig aftale for koncernens ESU. Først herefter nedsættes det egentlige ESU. SFO skal have afholdt sit første møde inden for et halvt år efter at ledelsen har modtaget anmodningen og være færdig med aftalen inden for 3 år. Hvis en aftale ikke er forhandlet færdig inden for 3 år, træder direktivets mindstebestemmelser i kraft.

5 Medlemmerne af både ESU og SFO vælges i forhold til det antal arbejdstagere, som koncernen beskæftiger. Landene tildeles således en plads for hver 10 %, eller en brøkdel heraf, af koncernens samlede antal medarbejdere i EU. Ifølge den danske ESU-lovgivning vælges danske medlemmer til både ESU og SFO blandt b-sidens medlemmer i de nationale samarbejdsudvalg (SU). Hvis virksomheden ikke har et SU, vælges medlemmerne blandt tillidsrepræsentanterne. Er der ikke tillidsrepræsentanter, vælges blandt de ansatte. Skriftlig anmodning fremsendes til den centrale ledelse fra repræsentanter for mindst 100 lønmodtagere i mindst to EU/EØS-lande Ledelsen tager initiativ til nedsætte et særligt forhandlingsorgan (SFO), der skal forhandle en skriftlig ESU-afale på plads ESU nedsættes ESU nedsætter evt. et forretningsudvalg med mellem 3-5 medlemmer 05

6 Sådan etableres et europæisk samarbejdsudvalg Initiativet til at etablere et ESU kan komme fra ledelsen, men oftest kommer det fra tillidsrepræsentanter/ansatte i Danmark og et andet EU/EØS-land. Ifølge direktivet indgås en ESU-aftale i det land, hvor koncernens europæiske hovedsæde ligger. Ligger hovedsædet i et land, der ikke er medlem af EU, skal koncernens ledelse vælge, i hvilket EU-land aftalen skal indgås (det er så det pågældende lands lov, der gælder). Ved uoverensstemmelser i ESU-arbejdet er det både den konkrete aftale og lovgivningen i det pågældende land, der gælder. Hvis din koncern lever op til kravene om etablering af et ESU, kan dit forbund/kartel hjælpe med at kortlægge koncernen og derved finde frem til hovedsædet, hvilke lande koncernen opererer i samt andre forhold, der er relevante i forhold til at oprette et ESU. Så snart en koncern har modtaget krav om oprettelse af et ESU fra to landes medarbejderrepræsentanter, skal virksomhedens centrale ledelse være behjælpelig med alle relevante oplysninger i forhold til at etablere ESU. De lokale virksomhedsledelser skal også medvirke. Herved kan man finde frem til virksomhedens struktur. Ved etablering af et ESU vil kartellerne i samarbejde med forbundene typisk arrangere en aktivitet (konference/seminar/møde) for de danske tillidsrepræsentanter i koncernen. Her skabes et netværk blandt tillidsrepræsentanterne. Netværket kan diskutere indholdet i en ESU-aftale og hvordan det interne ESU-samarbejde i koncernens danske virksomheder skal være. Når der er brug for at skabe kontakt til tillidsrepræsentanter eller faglige organisationer i de øvrige involverede lande kan kartellerne/forbundene også hjælpe med det via de europæiske faglige branchesammenslutninger.

7 Emnerne på dagsordenen i det europæiske samarbejdsudvalg ESU diskuterer tværnationale emner, som direkte eller indirekte påvirker resten af koncernen. Møderne er typisk planlagt, så der afholdes et formøde, hvor kun medarbejderrepræsentanterne deltager. Her forbereder man sig til mødet med den centrale ledelse. Emnerne på dagsordenen kan være: Den økonomiske og finansielle situation Den forventede salgsudvikling De kommende investeringsplaner Den aktuelle og fremtidige beskæftigelsessituation De kommende fusionsplaner Ændringer i organisationen Overvejelser om indførelse af nye arbejdsmetoder Nedskæringer eller lukninger af afdelinger Masseafskedigelser Arbejdsmiljøproblemer og sundhedsspørgsmål Uddannelse af medarbejderne ESU forhandler ikke løn og andre forhold, der som udgangspunkt reguleres i overens komsten. resultater direktiv salg outsourcing 07

8 ESU-repræsentantens rolle og arbejdsopgaver Der er stor forskel på, hvordan et ESU er sammensat og opererer. Nogle ESU er består af op til 100 repræsentanter, der mødes en gang om året. Andre har valgt at etablere et mindre ESU, der mødes flere gange om året. Ifølge direktivet skal ESU bestå af mindst 10 personer og afholde mindst 1 årligt møde. ESU-repræsentanterne har desuden ret til at holde formøde uden ledelsen. Ifølge direktivet skal informationer fra ledelsen gives i så god tid, at ESU får mulighed for at undersøge sagen så beslutningsprocessen kan påvirkes. ESU skal desuden have informationerne på samme tid, eller tidligere, som de nationale samarbejdsudvalg. Udover de rettigheder, som direktivet giver, handler en god ESU-aftale dog som altid også om de resultater, man kan få forhandlet sig frem til med ledelsen. Som oftest vælger ESU et forretningsudvalg, der består af 3-5 medlemmer. Forretningsudvalget forbereder ESU-møderne og holder løbende kontakt til den centrale ledelse. Forretningsudvalgets opgave er at sikre, at arbejdet hele tiden skrider fremad, uden at ejerskabet tages fra resten af ESU et. Formanden for forretningsudvalget vil ofte være fra det land, hvor koncernens europæiske hovedsæde ligger. Det er vigtigt at pointere, at ESU-arbejdet ikke kun foregår på de ordinære ESU-møder eller forretningsudvalgsmøderne. Som ESU-repræsentant handler det om hele tiden at være på forkant med udviklingen. ESU-repræsentanterne skal løbende følge med i udmeldinger fra ledelsen og tale med kollegerne om, hvad der foregår i de andre lande. Det er derfor en god idé at investere i at opbygge gode relationer mellem ESU-medlemmerne. For når netværket fungerer, har det stor nytteværdi. På kryds og tværs kan informationer udveksles og faglige problemstillinger drøftes. Samarbejdet kan give en stor viden om forholdene inden for koncernens virksomheder på nationalt plan. Det betyder, at ryg- kultur økonomi

9 niseret og at aftaler indgås på andre måder end i Danmark. I nogle lande er det nødventværnationalt information forhandling ter enten kan bekræftes eller manes i jorden. Påstår ledelsen for eksempel, at produktionen flyttes til Portugal, hvis der ikke rettes ind lokalt, kan man bruge ESU-netværket til at spørge portugiserne, om de har kapaciteten til at overtage sådan en produktion. Svaret kan bruges i forhold til de videre forhandlinger med ledelsen. Et godt ESU-samarbejde gør det altså sværere for ledelsen at spille arbejdstagerne ud mod hinanden. Ud over netværksarbejdet består ESU-repræsentantens arbejdsopgaver også i at holde kollegerne i Danmark orienteret om, hvad der foregår på ESU-møderne. Det skyldes, at opnåede informationer ikke må holdes inden for en snæver gruppe af personer i ESU. Information til kollegerne kan for eksempel ske via udsendelse af referater og nyhedsbreve eller at man fortæller om det sidste ESU-møde på et fællesklubmøde. Man skal også søge at få input fra kollegerne bragt ind i ESU-arbejdet. På den måde undgår man, at ESU bliver en lukket enhed, og man sikrer, at alle medarbejderne får et ejerskab til ESU. Det kan være en udfordring at få samarbejdet i ESU til at glide på tværs af forskelle i sprog, kultur, fagforeningstraditioner og arbejdsmarkedsmodeller. Som ESU-repræsentant vil man for eksempel opleve, at der er stor forskel på ESU-repræsentanternes sprogkundskaber. Det er ikke et krav at kunne fremmedsprog som ESU-repræsentant. Tværtimod giver ESU-direktivet ret til tolkebistand og oversættelse af arbejdsdokumenter. Men både i det formelle samarbejde og i de uformelle sociale sammenhænge er det en fordel at kunne kommunikere direkte med ESU-kollegerne på engelsk. Man behøver ikke beherske et fremmedsprog på meget højt niveau for at være med, men et vist sprogkendskab vil ofte være en stor fordel. Som ESU-repræsentant vil man også opleve, at ikke alle ESU-medlemmer er fagligt orga- 09

10 digt at strejke først og forhandle bagefter for at blive hørt. I et nyetableret ESU skal man derfor være opmærksom på, at det kræver tid at skabe en fælles forståelse for, hvordan man forhandler med ledelsen og hvad ESU kan/skal bruges til. Og at det kræver tid at etablere tillid, både til hinanden og til ledelsen, så samarbejdet bliver effektivt. En anden udfordring i ESU-arbejdet handler om at kunne gennemskue de strategiske og økonomiske overvejelser, der ligger bag ledelsens beslutninger. Hvad ligger der for eksempel bag ledelsens beslutning om at ville flytte produktionen til et andet land? Handler det om lønomkostninger, logistik, eller er der for eksempel statstilskud til etablering af virksomheder i det pågældende land? Det er også vigtigt at kunne overskue store koncernregnskaber. Hvordan og hvorfor bliver pengene flyttet rundt mellem koncernens virksomheder? Har man indsigt i ledelsens spillerum i forhold til koncernens vækstmuligheder, er det nemmere at få indflydelse på beslutningerne. høring fusion

11 resultater information Hjælp at hente Det er ikke en forudsætning, at du som ESU-repræsentant besidder alle de nødvendige kompetencer fra starten. Meget oparbejdes over tid. Du skal også være opmærksom på, at direktivet giver mulighed for, at ESU kan trække på en ekspert til møderne. Det kan for eksempel være en repræsentant fra de faglige organisationer. En anden måde at imødegå udfordringerne er uddannelse. Det reviderede ESU-direktiv giver ret til uddannelse uden løntab, hvilket er et vigtigt redskab for ESU-repræsentanterne. Kurserne kan for eksempel være i sprog, regnskabsforståelse eller forskellige arbejdsmarkedsforhold i Europa. Kurserne udbydes blandt andet af Det Europæiske Fagforeningsinstitut og de europæiske faglige sammenslutninger. Du kan kontakte dit kartel eller forbund for at høre mere om uddannelsesmulighederne eller finde en sparringspartner i forhold til det daglige ESU-arbejde. indflydelse investeringer direktiv 11

12 Du kan her læse om to danske ESU-medlemmers erfaringer med møderne i deres ESU: Sådan fungerer et esu > Bonus kom på dagsordenen Niels W. Petersen er dansk medlem af ESU i den britiske mediekoncern Mecom Group. Han er til daglig ansat som trykker på Berlingske Avistryk i Struer, som er ejet af Berlingske Media, som igen er en del af Mecom, og så er han medlem af HK Privat og formand for koncernklubben for de timelønnede på de fem danske trykkerier i Berlingske Media. Her fortæller han om, hvordan han og hans kolleger bruger ESU aktivt til at påvirke ledelsens politikker for bonus, outsourcing af IT og meget andet. I 2000 blev Berlingske opkøbt af Orkla Media, og danske medarbejderrepræsentanter blev valgt til Orkla Medias europæiske samarbejdsudvalg og A/S-bestyrelsen for Orkla. I 2006 købte Mecom hele Orkla Media, og ESU fortsatte med den nye ejer. I 2007 købte Mecom en stor hollandsk mediekoncern, og antallet af medarbejdere blev fordoblet til ca , og der blev behov for at genforhandle ESU-samarbejdsaftalen. Vi var langt fra hinanden som udgangspunkt, men i dag har vi en rigtig god samarbejdsaftale. I ESU har vi en god dialog, hvor vi udnytter hinandens viden, og der er stor åbenhed. ESU består af 10 medlemmer fra de fire Mecom-lande 3 fra Danmark, 3 fra Holland, 2 Det tog vi op i ESU, fordi vi mente, at man sendte et uheldigt signal til medarbejderne, fra Norge og 2 fra Polen. De holder seks faste møder om året, hvor koncernledelsen repræsenteret ved HR-direktøren deltager i tre af dem. De andre tre bruger medarbejderne til at diskutere mange forskellige faglige emner som eksempelvis fratrædelsesgodtgørelser, dagpengeregler og fritstilling. De ansatte i de enkelte lande er naturligvis omfattet af lokale regler, men de har alligevel glæde af at diskutere mulighederne for at lære af og inspirere hinanden til nationale forbedringer.

13 Møderne med ledelsen giver et godt indblik i årsregnskab, strategi og koncernledelsens planer. Et eksempel var i 2010, hvor alle ansatte havde været udsat for effektivisering og kun fået meget små lønstigninger i Polen havde de ligefrem haft løntilbagegang. Og samme år fik koncernledelsen en meget stor bonus for et godt resultat i Det tog vi op i ESU, fordi vi mente, at man sendte et uheldigt signal til medarbejderne, og ledelsen kunne godt se, at der var tale om signalforvirring, så de ville da overveje, om noget kunne gøres anderledes fremover. Vi fik så en gennemgang af opbygningen af bonussystemet, og det gav da os en bedre forståelse for nødvendigheden af at have den slags systemer for at tiltrække og fastholde lederne. ESU har også for nylig været involveret i outsourcing af IT. Ledelsen var interesseret i at erstatte de lokale IT-systemer med et fælles system i alle fire lande og lade en ekstern leverandør stå for leverance og drift. Her har Niels W. Petersen været godt tilfreds med, at ESU blev løbende informeret i analysefasen, indtil koncernledelsen i januar 2011 traf den endelige beslutning om outsourcing. Der er store udfordringer i forhold til kollegaerne fra Polen, som både har ringere løn- og arbejdsvilkår end i de andre lande. Senest gennemførte man en midlertidig lønnedgang i Polen, men da ledelsen forsøgte at forlænge den, lykkedes det ESU-medlemmerne at få det bremset. Man forsøgte også at afskedige 75 polske journalister og tilbyde dem freelancetilknytning efterfølgende. Her var et ESU-medlem opmærksom på, at det var i strid med polsk lovgivning, så det røg på gulvet. Medarbejdersiden i ESU udsender et nyhedsbrev efter hvert ESU-møde for at holde deres kolleger orienterede om ledelsens informationer fra møderne og fagligt relevante sager fra de enkelte lande. I det seneste nummer skrev Niels W. Petersen fx om en sag om outsourcing af annonceproduktionen fra Holstebro til Riga i Letland, hvor der havde været uenighed mellem ledelse og medarbejdere om baggrunden for og håndteringen af sagen. Det giver alle medarbejdere i koncernen en god mulighed for at følge med i, hvad der diskuteres i ESU. 13

14 > Vi er vant til at snakke med ledelsen Kim Hviid Thomsen har været fællestillidsmand på Vestas for 80 TR-kolleger og ca medarbejdere siden Han er uddannet maskinarbejder og har været ansat på Vestas i 25 år og er også næstformand i den lokale Metal-afdeling Skjern- Ringkøbing. Her fortæller han om, hvordan Vestas ESU arbejder sammen i det daglige på tværs af nationale forskelle og traditioner. Tankerne om at etablere et europæisk samarbejdsudvalg i Vestas blev virkelighed i 2008 efter at have været undervejs siden slutningen af Vi havde jo ingen føling med kollegernes løn- og arbejdsvilkår i de andre lande, og vi har jo også en interesse i, at de bliver behandlet sobert. I første omgang fik de danske tillidsfolk dog ingen respons på deres skriftlige henvendelser til kollegerne i udlandet. Budskabet nåede simpelthen ikke ud til de rette, så vi fik lov af ledelsen til at lave et rejsehold, som tog rundt i Europa og fortalte om mulighederne for at oprette EWC (engelsk forkortelse for ESU). Og så viste der sig at være stor opbakning. ESU i Vestas har 32 medlemmer, heraf er syv fra Danmark og resten kommer fra England, Østrig, Holland, Polen, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Norge og Sverige. Tre medlemmer udgør en såkaldt steering committee, som arrangerer de to årlige møder i ESU. Det ene foregår i Danmark, og det andet holdes på skift på et af de udenlandske produktionssteder, og koncernledelsen deltager i begge møder. Vi er vant til at sparke døren ind og gå i dialog med ledelsen, og det er helt legalt, hvis der er noget, vi vil diskutere. Den kultur har man slet ikke i Sydeuropa. Når medlemmerne er i Danmark, bruges det første af de tre dages møder på at forberede mødet med ledelsen. Kim Hviid Thomsen kan godt mærke, at de i Danmark har samarbejdsudvalg og hovedsamarbejdsudvalg, hvor de er vant til at være i dialog med ledelsen. På mødet har man også et punkt, der hedder cultural awareness, hvor man har en ekspert udefra til hjælp. Her forsøger vi at forstå hinandens kultur, historiebaggrund og forudsætninger, så vi bli-

15 ver bedre til at forstå forskellene. Du kan ikke arbejde sammen, hvis du bare opfører dig som dansker. Du er nødt til at vise respekt og forståelse for, at der er stor forskel, blandt andet når det gælder struktur og organisering. Et godt eksempel på forskellige traditioner er i forholdet til ledelsen. Vi er vant til at sparke døren ind og gå i dialog med ledelsen, og det er helt legalt, hvis der er noget, vi vil diskutere. Den kultur har man slet ikke i Sydeuropa. Men det har de brug for at vide noget om, for ligesom Vestas teknologioverfører til de udenlandske dele af virksomheden, vil man også gerne overføre den danske ledelseskultur til hele Vestas. Og så er det jo vigtigt, at medarbejderne i udlandet også kan håndtere den kultur og gå i dialog med ledelsen, som vi gør i Danmark. De danske tillidsfolk har også anledning til at fortælle kollegerne om, at den høje organisationsprocent blandt de ansatte betyder, at de står stærkt fagligt i modsætning til nogle af de andre lande, fx England, nævner Kim Hviid Thomsen. Hvis du vil vide mere Har du spørgsmål, som du ikke har fået besvaret i denne pjece, er du altid velkommen til at kontakte dit kartel eller dit forbund. Du kan også finde yderligere information her: CO-industris lukkede del af hjemmesiden: under Medlemsservice / ESU-Service Kartellernes hjemmesider se bagsiden ESU-direktivet kan findes på Folketingets EU-oplysning: Den danske ESU-lov kan findes på Retsinformations hjemmeside: ETUI - Det Europæiske Fagforeningsinstitut ETUI s hjemmeside om medarbejderrepræsentation ETUC - Europæisk LO 15

16 KONTAKT CO-industri Vester Søgade 12, København V. Telefon: Kontaktpersoner: Peter Rimfort og Nadja Christy GIMK-kartellet Weidekampsgade København C. Telefon: Kontaktperson: Kurt Bosse BAT-kartellet Kampmannsgade København V. Telefon: Kontaktperson: Camilla Vakgaard HANDELSKARTELLET I DANMARK C.F. Richsvej Frederiksberg Telefon: Kontaktperson: Susie Kristensen

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse Vejen til indflydelse 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Hvad laver bestyrelsen, og hvad er forskellen på en bestyrelse og et tilsynsråd? 4 Hvem kan vælge medarbejderrepræsentanter?

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER CO-industri, Vester Søgade 12.2. sal Tlf. 33638000 Fax 33638099 www.co-industri.dk E-mail:co@co-industri.dk MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER hvilken indflydelse har de? BAT-kartellet Kampmannsgade

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

A SNyt. -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler side 3. hvordan håndterer man et tillidsbrud? side 8. Flere kvinder i bestyrelserne side 12

A SNyt. -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler side 3. hvordan håndterer man et tillidsbrud? side 8. Flere kvinder i bestyrelserne side 12 A SNyt nr. 1 2013 -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler side 3 hvordan håndterer man et tillidsbrud? side 8 Flere kvinder i bestyrelserne side 12 side 1 -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser. Nr. 1 - maj 2006. A/S NYT nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser. Nr. 1 - maj 2006. A/S NYT nr. Nr. 1 - maj 2006 A/S NYT Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser Steen Jacobsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem A/S NYT nr. 1-2006 Foto: Heidi Lundsgaard

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter Skift af pensionsordning Vejledning til tillidsrepræsentanter 07 Skift af pensionsordning Udgivet af CO-industri Tekst: Bjarne Kjær (DJ) Foto: Arkiv Oplag: 2.000 ISBN: 978-87-92141-55-2 CO-Meddelelsesnr.:

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte - Topmøde. Nr. 1 - juni 2009

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte - Topmøde. Nr. 1 - juni 2009 Nr. 1 - juni 2009 A/S NYT Else Modvig Hansen, 3F, og Jørgen Stensgaard Madsen, Dansk Metal, er nyvalgte bestyrelsesmedlemmer A/S NYT nr. 1, 2009 Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Samarbejdsudvalgets arbejdsform

Samarbejdsudvalgets arbejdsform Denne pjece har til formål at bidrage til forbedrede rutiner i det daglige samarbejde til fordel for både virksomhedens resultater og de ansattes trivsel Samarbejdsudvalgets arbejdsform Samarbejdsudvalgets

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer

Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer Per Asmussen November 2011 1. Baggrund kort introduktion til Kamstrup s verden 2. Situationen 2010 3. En alternativ lønregulering 2010 4. Resultater

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere