Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde"

Transkript

1 Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92

2 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde mellem Stadsarkitektens Kontor i Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for Frederiksberg Kommunale Funktionærers Boligforening, Buen/Ved Grænsen. Retningslinjerne er godkendt af. Generalforsamlingen Buen/Ved Grænsen den 6. april 2006 Teknik- og Miljøudvalget den 15. maj 2006 I teksten er nogle fagudtryk markeret med en * Ordforklaring findes sidst i hæftet.

3 Buen/Ved Grænsen/Finsensvej Alle udvendige ændringer af husene kræver tilladelse og nabohøring. Områdets karakter Buen/Ved Grænsen er et fint, lille, homogent kvarter med udpræget haveby-karakter. Bygningerne er opført efter en samlet plan, og de er karakteriserede ved små, kompakte enkelt- og dobbelthuse. Ingen af bygningerne er ens, men bindes sammen af de relativt små, tætliggende bygningsvolumener. Bebyggelsen præges af stor farvevariation, røde tegltage (ofte hel- eller halvvalmede), sprossede trævinduer, kviste, altaner, frontispicer, karnapper, små havestuer og oprindeligt hvide stakitter. Bygningernes facadelinjer er trukket nogle meter tilbage fra gaden, så der bliver plads til små halv-offentlige forhaver. En disposition der gør, at gaderummet visuelt udvides med forhaverne. Det halv-offentlige understreges i mange tilfælde ved lave, hvidmalede hegn, som giver forbipasserende frit indblik i forhaverne. Baghaverne er beboernes private rum, og de er ofte skærmet for indblik fra gaden af lave mure/garager, som ligger tilbagetrukket fra facadelinjerne. Gaderummenes buede forløb bevirker, at perspektivet til stadighed ændres, så en tur gennem det lille område bliver overraskende varieret. 1

4 Hovedprincipper for kvarterets udvikling Om- og tilbygninger skal respektere den oprindelige udformning af gadebilledet Tilbygninger, der påvirker gadebilledet, skal trækkes tilbage fra facadelinjerne og underordne sig de oprindelige, kompakte bygningskroppe Ved godkendelse af om- og tilbygninger skal der tages særlig hensyn til lys- og indbliksforhold hos naboerne Kvarterets karakter af haveby med et tydeligt grønt særpræg skal bevares. Tilbygninger, principper for placering Da husene i området er individuelt udformede, kan der ikke gives en fast opskrift på, hvordan en tilbygning kan udføres. Der er dog masser af inspiration at hente i vellykkede, eksisterende tilbygninger i kvarteret. Oprindelig tilbygning, som lader hovedbygningens volumen fremstå klart og tydeligt. Den smalle tilbygning er knapt så høj som hovedhuset, men kombinationen af hovedbygning og tilbygning er harmonisk, ikke mindst fordi taghældningen mod vejen er den samme, og materialerne er overensstemmende. Ved Grænsen 41 Lille 1-etages tilbygning med tegltag og gulmalet facade som hovedhuset. Her forstyrrer tilbygningen heller ikke opfattelsen af hovedhusets volumen. Ved Grænsen 31 2

5 I begge de viste eksempler forstyrrer tilbygningerne ikke hovedhusenes klare og afgrænsede opbygning eller facadelinje. De opfattes heller ikke som en direkte forlængelse af hovedhusene på grund af deres tilbagetrukne placering. Det fremkomne hak mellem hovedhus og tilbygning bruges i øvrigt ofte til forplads foran en hoveddør, eller det sløres med træer og vækster, så tilbygningerne kun anes fra vejen. På grund af det tætte bebyggelsesmønster skal der ikke meget til, før en nyopført tilbygning giver skygge- eller indbliksgener hos naboerne. Derfor skal ansøgerne få udarbejdet et skyggediagram*, som skal indsendes sammen med ansøgningen. Alle tilbygningsforslag skal endvidere i nabohøring, før der evt. gives byggetilladelse. Forslaget om at kunne bygge til skel har været fremført. Dette forslag, som vil kræve dispensation fra byggeloven, kan imidlertid ikke indføres som en generel regel for området, da en evt. dispensation altid vil bero på en konkret vurdering. Muligheden er dog til stede, hvor de faktiske forhold gør det muligt, og hvor naboerne er enige. Inddragelse af garager og eksisterende annekser til beboelsesformål vil kræve dispensation og nabohøring, da garagerne alle ligger mindre end 2,5 m fra skel, og da de ofte er bygget i en konstruktion, der ikke egner sig til boligbyggeri. Husene i området er bygget efter forskrifterne i Bedre Byggeskik. I det følgende vises en eksempelsamling på anbefalede bygningselementer til brug for restaureringer og nybygninger i kvarteret. Retningslinjer for bygningselementer Vinduer Om vinduer står der følgende i lokalplan 92 (Afsnit 4,5): Vinduespartier i gavle og i facadesider mod vej skal være småsprossede med oprindelig udformning og materialevalg. I områder med bevarende lokalplaner har kommunalbestyrelsen endvidere vedtaget, at småsprossede vinduer kun må udskiftes til fuldstændig identiske vinduer i træ. Det vil sige enkelt lag glas med kitfals*, hjørnebånd* og fortsatsruder eller koblede rammer*. Hus med helt småsprossede vinduer. Dem findes der meget få af i kvarteret, og vinduesudformningen er da heller ikke original ifølge arkitekternes oprindelige tegninger. Hvis de derfor skal skiftes på et tidspunkt, skal det være til kvarterets gængse type vinduer. Vinduerne skæmmer dog hverken hus eller omgivelser og falder fint ind i bebyggelsens karakter. Ved Grænsen 48. 3

6 Original udformning af vinduer i kvarteret. Vinduerne er karakteriseret ved en kraftig lodpost* i midten, en kraftig tværpost* foroven, og to tynde tværsprosser i de underste felter. Ved Grænsen 6 og Ved Grænsen 8 Et andet eksempel på originale vinduer i området. Her mangler de kraftige tværposter, da højden på vinduerne er mindre end vanligt. Ved Grænsen 62 Om vinduerne kan generelt siges, at sprossede vinduer med termoruder og glaslister* ikke passer ind i området og ikke opfylder intentionerne i lokalplanen. Letheden i de originale, kitfalsede vinduer med de tynde sprosser skal opretholdes, og rent varme- og klimamæssigt lever vinduer med forsatsrammer eller koblede rammer fint op til kravene i en moderne bolig. (Kilde: Vinduers varmetab. Energi-, kondens og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før Udgivet af Raadvad-Centeret maj 2002 ) 4

7 Hoveddøre Om hoveddøre står der følgende i lokalplan 92 (Afsnit 4,5): Hoveddøre og hoveddørspartier, inklusive overdækninger, skal fremstå i oprindelig stil. Både døre og vinduer skal males i overensstemmelse med bygningens karakteristika Eksempler på fine, tilpassede døre fra kvarteret. Tage Om tage står der følgende i lokalplan 92 (Afsnit 4,5) Til tagflader skal der anvendes røde uglacerede tagsten af tegl. Ved udskiftning af eksisterende tagvinduer skal nye vinduer i antal, størrelse og udførelse være i overensstemmelse med bygningens karakteristika. Der skal tages særlige hensyn til tagflader mod vej. Tagene i kvarteret er utroligt varierede, for selv om de alle er belagt med røde teglsten (ofte vingetegl i gammel dansk model), så er der stor forskel på udformning af kviste, frontispicer* m.v. Det er karakteristisk for de fleste huse, at tagene har halvvalm* over begge gavle, men en del huse har også helvalm*, og andre har ikke valm. Det generelle billede er dog dominansen af de store, røde tagflader. Et billede, der sine steder er blevet forstyrret af mere eller mindre tilfældigt opsatte tagvinduer. Tagvinduer i varierende størrelser passer ikke ind i områdets karakter. Hvis der skal opsættes tagvinduer, må de højst være 140x70 cm, de skal opsættes så en evt. symmetri respekteres, og de kan først godkendes efter en konkret vurdering. Det samme gælder for de såkaldte GVO-vinduer. De store, uspolerede tagflader er en vigtig del af områdets karakter. 5

8 Stor tagflade, gennembrudt af to pultkviste*, én på hver side af en fronton*. Taget er halvvalmet* over gavlene. Buen Rolig tagflade med stor taskekvist* og helvalm* over begge gavle. Buen Et anderledes tag i kvarteret, med en mansardlignende* opbygning i både hovedhus og tilbygning. Buen 16 6

9 Kviste Kviste er ikke specifikt nævnt i lokalplan 92, men kvarteret rummer et utal af dem, store kviste, små kviste, taskekviste* og pultkviste*. Det vigtigste er imidlertid, at de enkelte kviste er tilpasset det enkelte hus karakter. Her er nogle eksempler: Kvistflunker* skal udføres med maks. bredde på 10 cm og med skjult inddækning. De viste kviste er formentlig alle originale. Skorstene Om skorstene står der følgende i lokalplan 92 (Afsnit 4,5) Skorstene på tage på hovedbygninger skal bevares uanset f.eks. installering af fjernvarme. Ved fornyelse skal skorstene udføres med smig* 7

10 Hegn Om hegn står der følgende i lokalplan 92 (Afsnit 4,9): Hegn mod vej skal enten udføres som de oprindelige lave, hvidmalede stakitter eller som levende hegn. Der kan dog suppleres med hegn med vandrette rafter i håndværksmæssig god udførelse ud for hjørnegrunde og grunde mod gangstier. Raftehegnet skal have en maksimal højde på 1,80 m og være enten naturfarvet eller barkbeklædt Traditionelt hvidmalet lavt hegn, som følger forskrifterne for hegn i Bedre Byggeskik. Raftehegn som beskrevet i lokalplanens bestemmelser. Et levende hegn afgrænser forhaven, men hindrer ikke indblik. 8

11 Skure, udhuse m.v. Om dem står der følgende i lokalplan 92 (Afsnit 4,7): Udhuse, garager og carporte må ikke opføres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. De skal udføres i træ, malet i jordfarver eller i pudset/malet eller blankt murværk. Til tagflader skal anvendes tegl, tagpap eller sort bølgeeternit. Administrationspraksis for lokalplanområde 92, Buen/Ved Grænsen: Alle udvendige ændringer af det bestående fordrer tilladelse og nabohøring. Det betyder, at hvis en ejer eksempelvis ønsker at opføre en kvist, isætte et nyt vindue, ændre sin garage, fjerne en skorsten m.v. så skal der indsendes en ansøgning om tilladelse. Almindelig udvendig vedligeholdelse kræver ikke tilladelse, men kommunen ønsker oplysning om det påtænkte arbejde. Det kan dreje sig om udskiftning af vinduer til vinduer i samme materiale og udformning som de eksisterende, eller det kan være en udskiftning af tegltaget m.v. Meddelelsen om det påtænkte arbejde bør indsendes for at undgå, at der opstår tvivl om hvorvidt arbejdet falder ind under begrebet vedligeholdelse. Ordforklaring Frontispice: Gavllignende udbygning på en bygnings forside, trekantet eller buet Fronton: Lille frontispice over døre og vinduer Glasliste: Træliste som fastholder glasset i et vindue i stedet for kitfalse Halvvalm: Skrå tagflade ved gavlene. Halvvalmen går kun et stykke ned på gavlen Helvalm: Skrå tagflade ved gavlene. Helvalmen går helt ned til tagets slutning Hjørnebånd: Vinkelformet beslag i hvert hjørne af et vindue Kitfals: Bånd af kit der fastholder glasset i et vindue Koblet vindue: To lag vinduer hvor rammerne er koblet sammen Kvistflunke: Side på en kvist Lodpost: Lodret stolpe der deler et vindue vertikalt Mansardtag: Tag med knæk. Den nederste del er stejlere end den øverste Pultkvist: Kvist med énsidigt tagfald, der begynder midt på tagfladen Skyggediagram: Diagram som viser, hvor meget en bygning skygger på 4 forskellige tidspunkter af året Smig: Murværket spidser til Taskekvist: Kvist med énsidigt tagfald, der begynder ved husets tagrygning Tværpost: Tværgående stolpe der deler et vindue horisontalt 9

12 Kilder: Lokalplan 92 Forslag om den fremtidige udvikling på Buen/Ved Grænsen ved boligforeningen, maj 2005 Brevveksling mellem kommunen og boligforeningen, 2005 Konsulentrapport fra Alstrup & Avnby Architects, april 2005 Vinduers varmetab. Energi-, kondens- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før Udgivet af Raadvad-Centeret

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere