Bilag 1 - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds Status 7. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds Status 7. april 2015"

Transkript

1 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Status 7. april 05 Målsætninger - Analyser (efter tidspunkt) Tema Tid Indhold Status At der inden midten af 05 udarbejdes en samlet model for fremtidig anvendelse af ældreboliger, der i mere end - år primært har været udlejet som ungdomsboliger. Den fremtidige anvendelse kan omfatte alle boligtyper, herunder muligheden for ommærkning til ungdomsboliger. I modellen inddrages ommærkningsbidrag, grundskyldstilskud og håndtering af tomgangsleje.. halvdel 05 Der udarbejdes en model, som forelægges Samarbejdsforum samt evt. politisk hos og BL s. Kreds. Kortlægning ud fra stamdata om boligmassen (afdeling, opførelsesår, renoveret, samlet boligareal). Oplæg til model drøftes mellem parterne. Der orienteres på Samarbejdsforum 4. april. Der forventes politisk behandling hos og BL s. kreds op til sommer 05. Tovholder (TMF/ SUF) At udarbejde en kortlægning af energi- og vandforbruget i den almene boligsektor i København. Boligafdelingernes forbrug kan hermed benchmarkes og indsatsen med energioptimering, herunder inddragelsen af beboerne, kan målrettes. På baggrund af kortlægningen skal der fastsættes konkrete mål for en samlet nedsættelse af henholdsvis el-, vand- og varmeforbrug på tværs af den almene sektor i København.. halvdel 05 Der indhentes oplysninger om energiforbrug hos HOFOR - Oplysninger om fælles elforbrug og samlet vandforbrug leveres af boligorganisationerne. Der måles på det samlede forbrug i sektoren i København ikke på den enkelte boligafdeling. - Ift. visionen om, at det samlede varmeforbrug pr. kvadratmeter på tværs af sektoren skal være faldet med 0 pct. i 05 er baseline 00. Dvs. samme baseline som i KBH Klimaplan 05. Kortlægning igangsat med forventet færdiggørelse medio 05. Pba. kortlægningen skal der efterfølgende fastsættes konkrete mål for samlet nedsættelse af el-, vand- og varmeforbrug på tværs af sektoren. Det forventes at mål kan fastsættes ultimo 05. Herfter årligt status primo på vedtagede mål. At parterne løbende vil overvåge udviklingen i antallet af almene boliger med lav husleje og eventuelt iværksætte tiltag, der sikrer et fortsat varieret udbud af almene boliger. 05 System udvikles af Landsbyggefonden. Landsbyggefonden er ved at opsætte system der kan anvendes. Tidsplanen for LBF-systemet er medio 05. BL tager kontakt til LBF og opsætter møde mellem parterne. BL s. Kreds Side af 9

2 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 At der i aftaleperioden aftales en ordning for renholdelse af fortove. 05 Der udarbejdes en ordning, som forelægges Samarbejdsforum samt evt. politisk hos og BL s. Kreds. I proces. Der afventes pt. evaluering af forsøgsordningen i 05. Der skal udarbejdes en ordning, som forelægges Samarbejdsforum samt evt. politisk hos og BL s. kreds. At sektoren og kommunen drøfter rammerne for brug af den kollektive råderet, så huslejen forbliver lav samtidig med at boligerne har en tidssvarende standard. 05 / 06 Målet er at drøftelserne skal udmøntes i en aftale, som forelægges Samarbejdsforum samt evt. politisk hos og BL s. kreds. Afventer. At der udarbejdes en totaløkonomisk vurdering af mulige energi- og miljøtiltag ved nybyggeri, fysiske helhedsplaner og større renoveringer, og at der bygges efter minimum 00- standard.. halvdel 06 udarbejder i samarbejde med sektoren et redskab hertil, som skal foreligge ved renoveringer og nybyggeri. Afventer. At sikre boligområder som er kendetegnet ved aktive og levende stueetager samt flere funktioner og aktiviteter, der skaber liv, tryghed og tiltrækker borgere fra den omgivende by. Det skal ske i forbindelse med renoveringer, effektiv udlejning og samarbejde med andre parter. 06 BL skal udarbejde oplæg til en styrket indsats. Afventer. BL s. Kreds At boligorganisationerne forpligter sig til at sikre en effektiv drift. Der udarbejdes en model for den fornødne dokumentation og benchmarking heraf som bruges ved styringsdialogen. 06 Der udarbejdes en benchmarkingmodel, der skal bruges til Styringsdialogen. Modellen forelægges Samarbejdsforum samt evt. politisk hos og BL s. Kreds. Afventer. BL s. Kreds At kommunen kan formidle viden på tværs af sektoren omkring tilstandsrapporter, drifts- og vedligeholdelsesplaner samt henlæggelser for at sikre en bæredygtig langsigtet vedligeholdelse og en lav boligudgift. At udvikle et system til at definere samt fastsætte mål for og følge udviklingen i udsatte by- og boligområder. 07 og sektoren udarbejder i fællesskab en model, som kan anvendes i forbindelse med Afventer. styringsdialog og tilsyn. Inden 08 Afklaring i proces Afventer. Side af 9

3 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Direkte målbare målsætninger (opdelt efter temaer) Tema Tid Indhold Status At almene boliger skal udgøre minimum 0 pct. af boligerne i København. Tovholder 08 Def.: Almene ungdoms-, familie- og ældreboliger. Måles årligt af. Status. januar 05: 0, pct. ( Status tages årligt. (TMF/ ØKF) At der i 05 og 06 gives tilsagn til mindst.000 nye almene boliger i København for at udnytte den lave grundkapital. 06 Def.: Skema A-tilsagn i perioden 06 til nye almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Måles primo årligt af. På Budget 05 er afsat 5 mio. kr. i grundkapital til ca..5 almene boliger, heraf ca. 690 familieboliger og op til 65 ungdomsboliger. I Boligpakke 05 er afsat 7 mio. kr. i 05 og 5 mio. kr. i 07 i grundkapital til ca..00 almene boliger, heraf ca. 650 almene familieboliger og ca. 450 almene ungdomsboliger. Samtidig er der afsat 00 mio. kr. i 05 til grundkøbslån i perioden 5. I 05 kan B.O. indsende projekter til løbende vurdering. forventer at godkende indsendte projekter tre gange i 05 for at styrke eksekveringstakten. (TMF/ ØKF) vil i forår og efterår 05 implementere de nye muligheder for at yde grundkøbslån til almene boligprojekter samt for at udlægge områder til alment nybyggeri i lokalplaner. Der er løbende dialog med sektoren om hensigt og anvendelse af mulighederne. Side af 9

4 At 0 pct. af boligerne i nye almene familieboligafdelinger i byudviklingsområder etableres som små boliger, der koster under.00 kr. om måneden i husleje (04-pl). Boligerne bygges primært som ungdomsboliger, hvor Københavns Kommune bevilger ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud til boligerne. Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds Måles af Københavns Kommune årligt - første gang primo 06, for alle boliger vedtaget i aftaleperioden. Det forventes, at målsætningen kan bidrage med ca. 50 billige boliger om året. Samtidig ses på kommunale krav til nybyggeri for at undersøge muligheder for at billiggøre nybyggeri af almene boliger. (TMF/ ØKF) At sektoren i samarbejde med kommunen vil udvikle nye boligformer med plads til fællesskab og at der samtidig udvikles nye boligtyper, som imødekommer behovet for kompakte boliger med fleksibel indretning. 08 Hensigtserklæring. I udbud af kommunal grundkapital til nye almene boliger i foråret 05 indarbejdes temaer om fællesskaber og mindre boligtyper. At reducere antallet af udsatte og særligt udsatte boligområder med yderligere en tredjedel frem til 08 ved at styrke beboersammensætningen, udvikle de udsatte boligområder i sammenhæng med den omgivende by og skabe synergi i fælles investeringer. 08 Første del måles ud fra MBBLs liste over udsatte og særligt udsatte boligområder. Resten er en hensigtserklæring Status pr.. december 04: har 6 særligt udsatte boligområder og 4 udsatte boligområder. (Pr. /0- var der 4 særligt udsatte boligområder og 5 udsatte boligområder). Status tages årligt ved offentliggørelsen pr.. december. Næste gang er. december 05. At gennemføre boligsociale helhedsplaner, hvor der er behov herfor, med en kommunal medfinansiering på,5 pct. 08 Boligorganisationerne udarbejder boligsociale helhedsplaner for afdelinger, der kan opnå støtte fra Landsbyggefonden, og hvor det vurderes relevant. Kommunen har på Budget 5 afsat 0,6 mio. kr. til,5 pct. kommunal medfinansiering af boligsociale helhedsplaner 06. At sætte ambitiøse mål for den boligsociale indsats i fællesskab, så beskæftigelse, uddannelse og tryghed styrkes i de udsatte bolig- og byområder. Ungeindsatser, sundhedsindsatser, rådgivningstilbud, tidlig og forebyggende familieindsats samt brobygning til organiserede kultur- og fritidstilbud er afgørende bidrag til at nå disse mål. Inden 08 Der sættes mål for den boligsociale indsats og de boligsociale helhedsplaner med udgangspunkt i det monitoreringsværktøj, som udvikles. Afventer mulige budgetmidler til udvikling af system, der skal følge udviklingen i byens almene boligområder. Side 4 af 9

5 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 At fortsætte samarbejdet om forebyggelse af udsættelser for at reducere antallet af udsættelser til højst 457 udsættelser i år 07, svarende til et fald på ca. 5 pct. i forhold til Data leveres af Domsstolsstyrelsen til Socialforvaltningen. Måling primo årligt. Tallet for 0 var 58. I 04 var der 474 udsættelser ( % fald ift. 0). (SOF) At der udarbejdes og gennemføres konkrete planer for energiforbedringer i perioden 08 i alle ejendomme med et energimærke på E eller lavere ud fra en totaløkonomisk vurdering. 08 Efter aftaleperioden er andelen af energimærker med E eller lavere reduceret med 50 pct. Måles ud fra baseline energimærker 04 (leveres af sektoren). Skal indtænkes i renoveringer. Status på energimærker tages årligt - første gang primo 06. Status årligt (primo). Side 5 af 9

6 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Målsætninger - hensigtserklæringer (opdelt efter temaer) Tema Tid Indhold Status At nye almene boliger bygges i hele København, men især hvor der i dag ikke er så mange almene boliger, fx i byudviklingsområder, og så der opnås en balance mellem forskellige boligformer i de enkelte dele af København. 08 Hensigsterklæring Hensigten er at det løbende indtænkes i nybyggeriprojekter. At påvirke og forbedre rammerne for byggeri af almene boliger i København, herunder billiggørelse af nybyggeriet. 08 Hensigsterklæring Kommunen ser på de krav, der i dag stilles til nybyggeriet. Formålet er at undersøge muligheder for at billiggøre nybyggeri af almene boliger. Sektoren indtænker nye løsninger til billiggørelse af nybyggeri. At nye almene boliger indgår i sammenhæng med resten af byen og fx etableres i samarbejde med andre ejerformer og funktioner. En effektiv udlejningsaftale, der skaber gode rammer for boligsocial anvisning, fleksibel udlejning og udlejning efter ventelisten. Udlejningsaftalen og udmøntning heraf skal fortsat være grundlaget for en socialt bæredygtig udvikling i det enkelte boligområde og den enkelte afdeling. At Københavns almene boliger fortsat fremtidssikres, så de udgør et sundt, trygt og attraktivt boligtilbud. At fremtidssikring og modernisering sker, så der fortsat er plads til udsatte borgere og andre borgere med lav indkomst bl.a. ved at fastholde et varieret boligudbud. Det er et fælles mål, at der i de fysiske helhedsplaner er fokus på at bevare små boliger, og lejlighedssammenlægninger er således ikke i sig selv et mål. 08 Hensigsterklæring Hensigten er at det løbende indtænkes i nybyggeriprojekter. 08 Hensigsterklæring Adresseres via Udlejningsaftalen. Hensigten er at det løbende 08 Hensigsterklæring indtænkes i renoveringer/fysiske helhedsplaner. Hensigten er at det løbende 08 Hensigsterklæring indtænkes i renoveringer/fysiske helhedsplaner. Side 6 af 9

7 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 At reducere antallet af udsatte og særligt udsatte boligområder med yderligere en tredjedel frem til 08 ved at styrke beboersammensætningen, udvikle de udsatte boligområder i sammenhæng med den omgivende by og skabe synergi i fælles investeringer. 08 Andel del af målet er en hensigsterklæring Hensigt at det indtænkes i udvikling af udsatte boligområder. At udarbejde udviklingsplaner for boligområder og omgivende byområder med sammenhængende investeringer i fysiske helhedsplaner, boligsociale helhedsplaner og kommunale fysiske tiltag, område- og byfornyelser samt sociale indsatser. 08 Hensigsterklæring I 05 arbejdes med udviklingsplaner for de tre udsatte byområder Amager/Sundby (fokus på Urbanplanen), Bispebjerg/Nordvest (fokus på Bispebjerg) og Vesterbro/Kgs. Enghave (fokus på Sydhavnen). At kommunen påbegynder to områdefornyelser om året samt koordinerer områdefornyelserne med den almene boligsektors fysiske og boligsociale helhedsplaner. 08 Hensigsterklæring I 05 arbejdes med muligheder for områdefornyelser på Rentemestervejkvarteret i Nordvest og Kulbanevejkvarteret i Valby. At indgå initiativaftaler mellem boligorganisationerne og kommunen om anvendelse af nødvendige værktøjer til udviklingen af udsatte byområder. Parterne er derved enige om, at denne aftale afløser den indgåede strategiaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds. 08 Hensigsterklæring Initiativaftaler for perioden er indgået for de seks udsatte byområder. Selve initiativaftalerne for Amager/Sundby, Valby/Vigerslev samt Vesterbro/Kgs. Enghave/Sjælør ligger pt. til endelig godkendelse hos boligorganisationerne. Side 7 af 9

8 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Der er februar 05 afholdt workshop med BL og boligorganisationerne om modellen. At boligorganisationerne forpligter sig til at anvende Københavnermodellen, som udvikles til fælles værktøj for boligorganisationerne til at skabe praktikpladser ved nybyggeri og renovering af almene boliger samt følge etableringen af praktikpladser. 08 Hensigsterklæring (BIF) tager kontakt til alle boligorganisationer, der har igangværende projekter i første kvartal af 05 med henblik på at fastlægge byggemøder i hver byggesag. På byggemødet tilbyder BIF at varetage rekrutteringsindsatsen overfor underentreprenører ift. lærlinge/elever. (BIF) vil deltage ved alle byggecheffora, for at sætte fokus på praktikpladser ved renovering og nybyggeri. At inddrage andre parter i byudviklingen, herunder private developere og civilsamfundet. At styrke de boligsociale helhedsplaners nære indsatser i udsatte boligafdelinger med fokus på at skabe velfungerende boligområder og understøtte driften i boligafdelingerne og samtidig sikre, at indsatserne bidrager til den kommunale indsats de i udsatte byområder. At fortsætte professionaliseringen af den boligsociale indsats med fælles styring, udvikling og implementering i større boligsociale helhedsplaner, der dækker det enkelte byområde og matcher kommunens organisering samtidig med at indsatserne er fokuseret på den enkelte boligafdelings behov. 08 Hensigsterklæring Hensigten er at det indtænkes i udviklingsprojekter generelt. 08 Hensigsterklæring Hensigten er at det indtænkes i den boligsociale indsats generelt. 08 Hensigsterklæring Hensigten er at det indtænkes i den boligsociale indsats generelt. Side 8 af 9

9 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 At fastholde og udvikle det tætte samarbejde i kontaktpersonordningen for boligsocialt anviste og andre udsatte borgere. At klimasikring/skybrudssikring og så vidt muligt genanvendelse af regnvand indgår i alle nybyggeri- og renoveringsprojekter. At samarbejde om udvikling og implementering af nye miljømæssigt og økonomisk bæredygtige løsninger i forbindelse med nybyggeri og renovering. 08 Hensigsterklæring Hensigten er at det indtænkes i den boligsociale indsats generelt. Hensigten er at det løbende 08 Hensigsterklæring indtænkes i nybyggeri- og renoveringsprojekter. Hensigten er at det løbende 08 Hensigsterklæring indtænkes i nybyggeri- og renoveringsprojekter. At reducere antallet af støjbelastede boliger, hvor kommunen vil arbejde med støjreducerende asfalt og sektoren vil søge at indtænke støjreducerende tiltag i renoveringer. 08 Hensigsterklæring Hensigten er at kommunen vil arbejde med støjreducerende asfalt og at støjreducerende tiltag løbende indtænkes i renoveringsprojekter. At der er en tæt dialog på affaldsområdet. At indsatser for fælles drift/driftssamarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne såsom Green Teams videreudvikles og nye typer af driftsfællesskaber, herunder koncepter der afspejler forskellige behov, udvikles. 08 Hensigsterklæring Hensigten skal indtænkes i det løbende samarbejde. 08 Hensigsterklæring Hensigten er at det indtænkes i udviklingsprojekter generelt. Side 9 af 9

Bilag 1: Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds

Bilag 1: Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 14-10-2014 Bilag 1: Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds 2015-2018 Københavns almene boliger har spillet og vil

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds 2015-2018 Status pr. 1. kvartal 2016

Status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds 2015-2018 Status pr. 1. kvartal 2016 Status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds Status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds Status pr.. kvartal 06 Målsætninger - Analyser

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Aftale om boliger til flygtninge i København

Aftale om boliger til flygtninge i København KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Aftale om boliger til flygtninge i København I. Baggrund Københavns Kommune og BL - Danmarks Almene Boliger, 1. kreds, indgår følgende aftale om tilvejebringelse af boliger til

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2014 og 2015 med AKB København og Københavns Kommune den 3. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde 2014 og 2015 med AKB København og Københavns Kommune den 3. marts 2015 1 Deltagere Fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune: Uffe Andreasen Martha Katrine Sørensen Pia Lund Rune Gamby Cæcilie Smith Frederiksen Fra KAB på vegne af AKB København: Jonas M Cohen

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED AKB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 10. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED AKB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 10. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligselskabet AKB København v/ KAB: Jonas Mørch Cohen Finn Larsen Margrete Pump Ulrik Hjort Thomas Ulrich Larsen Københavns Kommune: Morten Boje Peter Zeller Anders Rosendal Pia Lund 1. Strategi,

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE

STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE FORORD FORMÅL MED STRATEGIEN Alle har brug for et godt sted at bo og leve. Et sted, hvor man trives og holder af at være. I Assens Kommune arbejder vi

Læs mere

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 26. oktober 2015 Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 Svar på spørgsmål fra boligorganisationerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015 1 Deltagere fra Københavns kommune: Uffe Andreasen, Ole Frederiksen, Line Lolk, Cathrine Sejberg Jensen og Mads Lauridsen. Deltagere fra Samvirkende Boligselskaber ved KAB: Margrete Pump, Lene Vennits,

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN 3B OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN 3B OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2014 1 Deltagere: Boligforeningen 3B Bent Frederiksen, adm. direktør Steffen Morild, formand for 3Bs org.best. Iris Gausbo, næstformand i 3Bs org.best. Per Bro, byggechef Solvejg von Barm, kundechef Københavns

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

Referat fra styringsdialogmødet med Boligforeningen 3B afholdt den 3. november 2010

Referat fra styringsdialogmødet med Boligforeningen 3B afholdt den 3. november 2010 1 Deltagere fra Boligforeningen 3B: Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Per Bro og Solvejg von Barm Deltagere fra Københavns Kommune: Pia Nielsen, Diddi Thiemann Norup og Sune Skovgaard (referent) 1.

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

STYRINGSDIALOG LEJERBO, HØJETAASTRUP

STYRINGSDIALOG LEJERBO, HØJETAASTRUP STYRINGSDIALOG LEJERBO, HØJETAASTRUP LEJERBOS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Parkbohusene Parkbo Rugvænget Parkvej Pælestykkerne Teglstenen Parkbohusene Opførelsesår: 2012 6 boliger, rækkehuse Parkbo Opførelsesår:

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

INITIATIVAFTALE FOR VESTERBRO / KGS. ENGHAVE / SJÆLØR

INITIATIVAFTALE FOR VESTERBRO / KGS. ENGHAVE / SJÆLØR INITIATIVAFTALE FOR VESTERBRO / KGS. ENGHAVE / SJÆLØR Initiativaftale for Vesterbro/Kgs. Enghave/Sjælør Indgået mellem Københavns Kommune, Boligselskabet AKB, København, Boligforeningen VIBO, Boligforeningen

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 12. november 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOG MELLEM SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 7. MARTS 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOG MELLEM SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 7. MARTS 2013 1 Deltagere fra Københavns Kommune: Teknik og Miljøforvaltningen: Morten Boje, Pia Lund, Jannik Egelund, Anders Rosendal, Philip Naegeli Arnhild (punkt 1 2) og Mads Gudmand Høyer (punkt 5). Sundheds og

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune

Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 27. maj 2016 Sagsid 16/7648 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune Indhold 1. Indledning...2 2.

Læs mere

Dato: 28. november 2014

Dato: 28. november 2014 Dato: 28. november 2014 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens

Læs mere

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008 Bilag 3: Status Særundersøgelser Enhed Revisionsbemærkning beklageligt: Revisionsdirektoratet finder det beklageligt, at s administration af kommunens registreringer har været mangelfuld, herunder særligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening Visioner for Bovia AAB Kolding Billund Boligforening 2013-2017 Indledning Det er stadig en større udfordring at samarbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den forbindelse er en boligforening

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGSELSKABET AKB KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED KAB DEN 1. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGSELSKABET AKB KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED KAB DEN 1. DECEMBER 2011 1 Deltagere Boligselskabet ABK København v/ KAB Margrete Pump (KAB) Elly Borg (KAB) Lone Skriver (KAB) Københavns Kommune Pia Nielsen (Teknik og Miljøforvaltningen) Jannik Egelund (Teknik og Miljøforvaltningen)

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Dato: 18.05.2015, kl. 14.00 15.45 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokale 2210 For Boligselskabet: Erik Andersen, formand

Læs mere

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland Boligforening > > > > > > > > > > > Ca. 7.000 boliger i 64 afdelinger

Læs mere

Målsætningsprogram ??????

Målsætningsprogram ?????? Målsætningsprogram 2010-2014?????? Hvilke emner????????? Debatteres i kredsene i foråret 2010 Påbegyndes af bestyrelsen og udkast udsendes Godkendes på repræsentantskabsmøde i 2010 BO-Vest Sørup Herregård.

Læs mere

1. Opfølgning på styringsdialog 2010 Boligorganisationen har arbejdet videre med at løse de problemer, som udlejningsvanskelighederne

1. Opfølgning på styringsdialog 2010 Boligorganisationen har arbejdet videre med at løse de problemer, som udlejningsvanskelighederne 1 Deltagere De Unges Almene Boligselskab v/ UngesBoligService.dk Iben Koch (UngesBoligService.dk) Gregers Andersen (UngesBoligService.dk) Jan Hansen (UngesBoligService.dk) Københavns Kommune Tine Engelbrechtsen

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED LEJERBO KØBENHAVN OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 27. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED LEJERBO KØBENHAVN OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 27. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Lejerbo København Jan Hyttel (Lejerbo København) Per Yderholm (Lejerbo København) Steffen Boel Jørgensen (Lejerbo) Troels Buch Kristensen (Lejerbo) Københavns Kommune Morten Boje (Teknik og

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab Dato: 1. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Driftschef

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, 2300 København S med deltagelse af: Fra Samvirkende Boligselskaber og Brumleby: Margrete Pump, kundedirektør, Anne Mette Fredsgaard Svendsen,

Læs mere

2. Orientering om hensigtserklæring (ca. 5 min.). Nyt om hensigtserklæringen vedr. arbejdsklausuler og sociale klausuler.

2. Orientering om hensigtserklæring (ca. 5 min.). Nyt om hensigtserklæringen vedr. arbejdsklausuler og sociale klausuler. Dagsorden Møde i Boligsamarbejdet den 5/3 2014 16.30-19.30 I konferencelokalet hos FaB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C. 1. Boligsamarbejdet Fælles retning (ca. 2 timer) Vi afholder en workshop, som

Læs mere

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB Hedebosafdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Legathuset. Præstegårdsvej Plejehjem, Vesterled/Valbyvej Fløng Byvej Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri

Læs mere

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008 Den almene boligsektors styring SBI sept. 2008 Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Sep. 2008 Mod 2010 Den fremtidige styring af den almene sektor - processen Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds Vilkårene for de almene boligorganisationer ændrer sig. Det samme gør bestyrelsens opgaver. Bliv klar til at håndtere udviklingen igennem målrettet og visionært bestyrelsesarbejde. BESTYRELSE FOR FREMTIDEN

Læs mere

Strategi 2019 Århus Omegn

Strategi 2019 Århus Omegn Strategi 2019 Århus Omegn Overordnet mål med Strategi 2019: At sikre en fælles retning for alle i Århus Omegn. Det skal ske gennem kommunikation og åbenhed. 1. Idégrundlag Vi vil skabe gode sunde boliger

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 5. FEBRUAR 2015

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 5. FEBRUAR 2015 1 Deltagere Fra Boligforeningen VIBO: Kaare Vestermann, Direktør Anne Merethe Bryder, Økonomichef Tanja Thomsen Bæklund, Boligsocialchef Tine Pedersen, Udlejningschef Tina Kastberg, Jurist Henrik Nielsen,

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere