KVALITETSHÅNDBOG for Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSHÅNDBOG for Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole"

Transkript

1 KVALITETSHÅNDBOG for Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole Del 1 Version: 0 Dato: Godkendt:

2 1. Formålet med kvalitetshåndbogen Hvad er formålet med denne kvalitetshåndbog Certificeringsbevis Hvilken formel kompetence opnås? 2. Introduktion Sejlerskolen Sejlerskolens reglement Uddannelsen generelt Organisatoriske forhold Kontakt til SL s Bestyrelse Budgetlægning og -godkendelse 3. Sejlerskolens undervisning Praktisk sejlads med duelighedsprøve Supplerende maritime emner Forventninger til såvel instruktører som elever Årsplan for Sejlerskolen Evaluering af Sejlerskolens uddannelse Elevdebriefing Instruktørmøder 4. Instruktørerne Formelle krav til instruktører Løbende uddannelse af instruktører Reserveinstruktører og instruktørbytte eller aflysning Undervisningsmiljø og omgangstone i Sejlerskolen Undervisningsmateriel Nøgler til instruktørskabe 5. Sikkerhed Ansvar Sikkerhedsudstyr Sikkerhedsmæssige inspektioner Sikkerhedskommunikation Sikkerhedstavle Sikkerhedsøvelser Forsikringsmæssige forhold 6. Sejlerskolens både Skolebådene Reparation og vedligeholdelse Løbende vedligeholdelse i sejlersæsonen 7. Åben Sejlerskole Andre forhold Klubaktiviteter Udlån og leje af skolebådene Version

3 1. Formålet med håndbogen 1.1 Hvad er formålet med denne håndbog? Denne kvalitetshåndbog består af DEL 1 og DEL 2. Del 1 er den overordnede beskrivelse af Sejlerskolens forhold og holdninger og er den grundlæggende del af Sejlklubben Limfjordens (SL) Sejlerskoles kvalitetsstyringssystem. Den har 3 formål: 1. at give Sejlerskolens elever et klart billede af, hvilke færdigheder de som minimum tilegner sig ved at gennemgå den uddannelse, skolen tilbyder 2. at fastlægge generelle retningslinjer for på hvilken måde og under hvilke pædagogiske former, undervisningen i og styringen af Sejlerskolen foregår 3. at sikre en hensigtsmæssig ensartethed i Sejlerskolens uddannelsesaktiviteter samt høj kvalitet heraf Del 2 er en samling af forskellige planer, procedurer, programmer og skrivelser, der dokumenterer, hvordan Sejlerskolen opfylder de krav, der stilles såvel internt i Sejlerskolen som eksternt af myndigheder og organisationer. Håndbogen (DEL 1 og DEL 2) er arkiveret i mappen SL Sejlerskolen og både i SL s dropbox 1.2 Certificeringsbevis Det er Sejlerskolens ønske at fastholde en struktur, som sikrer, at Sejlerskolen kan bevare sin godkendelse i henhold til Dansk Sejlunions certificering. På den måde skabes sikkerhed for Sejlerskolens organisatoriske placering i SL, samt dokumentation for dens faglige og pædagogiske niveau. Certificeringen vil kun kunne fastholdes, hvis Sejlerskolen kan dokumentere, at den opfylder en række specificerede krav i forbindelse med: den praktiske uddannelse sikkerheden under uddannelsen organisatoriske forhold og generelle etiske holdninger 1.3 Hvilken formel kompetence opnås? Uddannelsen lever op til Dansk Sejlunions uddannelseskrav og derigennem også til Søfartsstyrelsens og andre myndigheders krav til praktisk sejlads til duelighedsprøven. Denne uddannelse gennemfører også en række tilknyttede aktiviteter, der skal øge elevernes kendskab til sikkerhed til søs og derved styrke deres tryghed ved sejlads på havet. Eleverne undervises således bl.a. i vedligeholdelse af sejlbåde, brandbekæmpelse, elementær førstehjælp til søs, miljøbeskyttelse, optræden i fremmed havn og praktisk viden omkring det maritime miljø, de vil komme til at færdes i som sejlsportsfolk. Det er frivilligt hvorvidt eleven ønsker at aflægge prøven i praktisk sejlads. Version

4 2. Introduktion 2.1 Sejlerskolen Sejlerskolen er oprettet som en af de mangeartede aktiviteter under SL s overordnede ledelse. Formålet med Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole er: at kurset i praktisk sejlads med sejlbåd først og fremmest er at øge sikkerheden for de, der færdes på vandet i fritiden. at bibringe eleverne en praktisk viden om det at være om bord i en sejlbåd og at kunne håndtere båden og udvise godt sømandskab. at de kender deres sikkerhedsmæssige ansvar overfor dem selv, andre og materiellet og samtidig kan afslutte kurset med den praktiske prøve til duelighedsbevis. at tilbyde en spændende aktivitet i Sejlklubben Limfjorden, der er med til at fremme et godt og positivt klubliv. Sejlerskolen henvender sig til voksne, der ønsker at lære at sejle og manøvrere en sejlbåd sikkert og i overensstemmelse med Dansk Sejlunions uddannelseskrav til praktisk sejlads. Kapsejladsskolen, der indgår som en del af Sejlerskolen, henvender sig til elever, der vurderes egnet af Sejlerskolelederen, og som ønsker at videreudvikle deres sejladsmæssige færdigheder. Det vil typisk være elever, der har fuldført Sejlerskolens program over to sæsoner. Det er ikke nødvendigt at have forkundskaber i sejlads for at kunne deltage i Sejlerskolens undervisning, men den henvender sig også til mere erfarne sejlere, der ønsker at få struktureret deres selverhvervede viden og sikre sig et formelt bevis på deres færdigheder. 2.2 Sejlerskolens reglement For at deltage skal man være fyldt 18 år, og man tilgår Sejlerskolens elevliste i prioritetsrækkefølge efter betalingsdato, hvorfra pladserne tildeles. En eventuel venteliste overføres til næste sæson. Hvis en elev har en speciel sygdom, sukkesyg, epilepsi andet, skal det meddeles koordinator. Deltagerne skal være medlem af Sejlklubben Limfjorden og betale de til enhver tid gældende medlemskontingenter. For førstegangsindmeldelser opkrævers et startgebyr. Opdeling af sejlerhold sker på baggrund ønsker og erfaring fra elevernes side. Sejlerskolelederen for Sejlerskolen laver en oversigt over hold. Det er tilladt et bytte internt efter aftale med instruktørerne. Sker der frafald, så der kun er en elev tilbage på et hold, forbeholder sejlerskolen sig ret til at sammenlægge to hold Møder kun en elev op til sejlads, har instruktøren ret til at aflyse sejladsen. Version

5 Eleverne deltager i undervisningen frivilligt og på eget ansvar, både til søs og på land. Det anbefales at eleverne har en fritidsforsikring, hvilket skal ske på elevernes eget initiativ. Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende overfor skolens instruktører, ledelse eller klubben. Når undervisningen finder sted, har instruktøren den hele og fulde myndighed såvel på vandet som på land. Det forventes, at eleverne møder i god tid inden sejladsens start. Hvert hold aftaler, hvad man gør, når eleverne på forhånd ved, at de ikke kan komme til en sejlads. Bliver en elev pludselig forhindret i at komme til en sejlads, forventer vi, at der meldes afbud direkte til instruktøren. Er en instruktør forhindret i at komme, så tilstræber instruktøren at finde en afløser, men det kan ikke garanteres. Aflysninger varsles så tidligt som muligt. Sejlerskolen kan ikke garantere, at der kan ydes erstatningssejlads, men det tilstræbes. Instruktøren kan aflyse en sejlads, hvis det skønnes, at vejret ikke egner sig til sejlads, og eventuelt erstatte med en landlektion. Såfremt en elev udviser en opførsel eller mangel på interesse, der er ikke er passende, er til skade for de øvrige elever eller til skade for klubbens materiel, kan denne elev ekskluderes fra sejlerskolen. Kursusgebyret refunderes ikke. Ved betaling af kursusgebyret accepteres sejlerskolens reglement og håndbog. Dansk Sejlunions kursusmateriale er inkluderet i kursusgebyret. Generelt kan kursuskontingentet ikke tilbagebetales. Dog kan Sejlerskolelederen eller Sejladslederen dispensere fra denne reglen i helt specielle tilfælde, hvor det skønnes ret og rimeligt. Det kunne fx være i tilfælde, hvor en elev viser sig at være angst for sejlads på sin første tur. Manglende interesse, tid eller lyst mv. kan til gengæld aldrig danne grundlag for en dispensation om tilbagebetaling. 2.3 Uddannelsen generelt Sejlerskolens uddannelse er opbygget iht. Dansk Sejlunions uddannelse i praktisk sejlads til duelighedsprøven, som omfatter 12 lektioner á 2 timer til søs pr. sæson, i alt 24 lektioner over 2 sæsoner. Uddannelsen anvender Dansk Sejlunions til enhver tid gældende kursusmateriale og publikationer. Når vejret ikke arter sig til sejlads, kan man anvende landlektioner iht. kursusmaterialet. 1. sommersæson med indføring i praktisk sejlads 2. sommersæson med videregående praktisk sejlads, som kan afsluttes med prøven til praktisk sejlads til duelighedsbevis Som udgangspunkt sejles der i månederne maj-juni samt august-september. Som en naturlig del af undervisningen deltager eleverne før sæsonstart i forårsklargøring og søsætning og efter sæsonafslutning i landsætning og vinterklargøring. Kapsejladsskolen tilstræber gennem praktisk sejlads at give sine elever størst muligt kendskab til, hvordan man udnytter en sejlbåds egenskaber bedst muligt en viden, der er gavnlig, såvel ved kapsejlads som under længere tursejlads. Version

6 Sejlerskolen tilbyder også den teoretiske del af duelighedsbeviset. En instruktør fra SL afholder kurser i den teoretiske del af duelighedsbeviset. Kurset foregår på aftenskole i Aalborg i vinterhalvåret. Ved at gennemgå den praktiske og teoretiske uddannelse og bestå den afsluttende eksamen og praktiske prøve i sejlads opnår eleverne det myndighedsgodkendte: Bevis for bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere. 2.4 Organisatoriske forhold Sejlerskolen er underlagt SL s bestyrelse, der er Sejlerskolens øverste myndighed. Kapsejladsskolen indgår som en del af Sejlerskolen. Bestyrelsen vælger et bestyrelsesmedlem som Sejladsleder, der er ansvarlig for Sejlerskolen. Instruktørerne i Sejlerskolen antages af Sejlerskolelederen og godkendes endeligt af Sejladslederen. Administration af sejlerskolen varetages af SL s administration i samarbejde med Sejladsleder og Sejlerskoleleder. Elevtilmelding, elevbetaling og administration af eleverne er anvist i Del 2. Sejlerskolens aktiviteter og ansvarsområder er uddelegeret iht. Ansvarsfordelingsskema for Sejlerskolen, anvist i DEL Kontakt til SL s bestyrelse Kontakten varetages via Sejladslederen, som også er bestyrelsesmedlem. 2.6 Budgetlægning og godkendelse Sejladslederen udarbejder et budget for Sejlerskolen, der forelægges til godkendelse i bestyrelse og indgår som en del af SL s samlede regnskab. Der foreligger kontoplan for Sejlerskolen. Budgettet lægges sådan, at Sejlerskolen fastholder en økonomi, der sikrer, at skolebådene kan holdes i en sikkerhedsmæssigt og teknisk god stand. Yderligere baseres budgettet på, at undervisningen kan gennemføres på et sådant niveau, at eleverne kan opfylde kravene til Praktisk Sejlads til Duelighedsprøven. Endelig skal budgettet være med til at sikre tilgangen af elever til Sejlerskolen og tiltrække kvalificerede instruktører. Version

7 3. Sejlerskolens undervisning 3.1 Praktisk Sejlads med Duelighedsprøve Den praktiske sejlads indøves i to sommerhalvår i perioder, der normalt strækker sig fra april til og med september med en afbrydelse i juli. Inden og efter perioderne med praktisk sejlads deltager eleverne i klargøring og til- og afrigning af skolebådene for at få et solidt indblik i deres konstruktion og generelle vedligeholdelse og dermed tilegne sig den praktiske viden, der kan komme dem til gavn i deres liv som sejlere. Uddannelsen i praktisk sejlads omfatter som minimum de aktiviteter, der er beskrevet i Dansk Sejlunions til enhver tid gældende kursusmateriale og publikationer vedrørende uddannelsen. Ud over indøvelsen af de aktiviteter, der er beskrevet i kursusmaterialet, tilstræbes det, at eleverne får en praktisk indlæring af maritime tiltag som eksempelvis ankring, flotbringning efter grundstødning, rebning af sejl, spilersejlads m.m., når den enkelte instruktør vurderer, at de grundlæggende færdigheder er indøvet i tilfredsstillende grad. Undervisningen i praktisk sejlads kan afsluttes med en prøve, hvor eleven over for en censor skal demonstrere sin evne til at gennemføre forskellige manøvrer i en skolebåd, der er bemandet med gaster fra Sejlerskolen. Hvis denne prøve bestås, og prøven i teoretisk navigation og sømandsskab ligeledes er bestået, har eleven ret til at erhverve det myndighedsgodkendte bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere. 3.2 Supplerende maritime emner Ud over den uddannelse, der her er foreskrevet, tilstræbes det gennem landlektioner, temaaftener eller dage at give eleverne mulighed for at få et bredt kendskab til emner af væsentlig betydning for at kunne færdes sikkert og trygt til søs og i det hele taget begå sig på passende og hensyntagende vis blandt andre sejlere. 3.3 Forventninger til såvel instruktører som elever Da deltagelse i undervisningen er frivillig og sker på eget ansvar, og da instruktørerne er såvel ulønnede som frivillige, forventer Sejlerskolen den selvdisciplin, der bør være naturlig for en sejlsportsmand m/k. I videst mulig omfang bør eleverne deltage aktivt i undervisningen herunder klargøring og til- og afrigning af skolebådene - og specielt i forbindelse med den praktiske sejlads i sommerhalvårene er det vigtigt og hensynsfuldt over for sine med-gaster, at man melder fra til sin instruktør, hvis man en dag er forhindret i at deltage. Version

8 Instruktørerne planlægger selv deres undervisning på baggrund af vejret og elevernes niveau samt det fastlagte uddannelsesmateriale, idet de dog sikrer sig, at de som et minimum får indlært de kompetencer, der er angivet i kursusmateriale. Da eleverne på Sejlerskolen alle er voksne, er uddannelsen baseret på et tilbud om at tilegne sig viden, men eleven er selv ansvarlig for at udnytte dette tilbud om at opnå de fornødne færdigheder, herunder også at forhøre sig hos instruktørerne om mulighederne for ekstra sejlads, hvis der en aften skulle være mangel på gaster på en båd. Skulle en elev selv have båd, vil det være muligt at aftale med instruktøren, at en passende del af uddannelsen foregår i denne båd, hvis det ikke begrænser holdets øvrige elevers uddannelse i sejlads. Sejlerskolen ser også gerne, at eleverne er opmærksomme på den værdi, der ligger i at opdyrke sociale kontakter til de øvrige medlemmer af såvel Sejlerskolen som de andre medlemmer af SL generelt for derved at opnå en yderligere indføring i sejlsportens verden. Såfremt en elev generelt udviser en holdning, der hindrer en hensigtsmæssig uddannelse af de øvrige elever, kan den pågældendes instruktør anmode Sejlerskolelederen om at vurdere, om den pågældende elev bør fortsætte i Sejlerskolen, eller om der kan træffes andre foranstaltninger. Sejlskolelederen vil reagere på samme måde i tilfælde af elevers velunderbyggede kritik af en instruktør. I begge tilfælde skal Sejlerskolelederens indstilling godkendes af Sejladslederen. 3.4 Årsplan for Sejlerskolen Sejlerskolelederen udfærdiger en Årsplan for Sejlerskolen i januar måned. Som minimum indeholder denne datoer for følgende aktiviteter Introaften for elever ifm. sæsonstart Holdplan for elever og instruktører Opstartsmøde for instruktører med gennemgang af lektioner, materialer, pædagogiske principper, nøgleudlevering mv. Teoriaften 1 og 2 for nye elever Bådklargøring Prøvesejlads med skolebådene Knob- og stikaften To instruktørmøder med erfaringsudveksling; ca. uge 21 og uge 32 Skolekapsejlads og spisning Elevdebriefing af kurset 3. og sidste instruktørmøde med evaluering af elevdebriefingen samt årets erfaringer Version

9 3.5 Evaluering af Sejlerskolens uddannelse Som led i den kontinuerlige forbedring af Sejlerskolens uddannelse, afholdes årligt: Tre instruktørmøder En elevdebriefing efter endt sæson Elev debriefing Hvert år i slutningen af sejladssæsonen inviteres elever og instruktører, hvor Sejlerskolens uddannelse drøftes under åbne former i håb om, at der fremkommer forslag til forbedringer og nye tiltag eller til positive ændringer af Sejlerskolens rutiner. I evalueringen kan indgå et spørgeskema, som eleverne udfylder anonymt. Evalueringen afsluttes sædvanligvis med en spisning, hvor elever og instruktører lærer hinanden yderligere at kende. Elevdebriefings skal indeholde følgende ikke udtømmende agenda: Elevernes erfaringer og vurdering af o instruktører o undervisning, materiale mv. o både o udstyr o planlægning Forslag til næste sæson o hvad kan vi gøre bedre? o hvad skal vi gøre bedre? o hvilke nye tiltag kan motiverer dig som elev til at fortsætte i Sejlerskolen? Instruktørmøder I løbet af sejlsæsonen afholdes to instruktørmøder med erfaringsudveksling. Kort tid efter elevernes evalueringsaften efter endt sæson afholdes et instruktørmøde, hvor de forskellige konklusioner fra elevernes evaluering af træningen drøftes. Desuden evalueres instruktørernes egne erfaringer. Med baggrund i den samlede evaluering tages relevante initiativer for at sikre den bedst mulige uddannelse og motivation af eleverne. Sæsonens sidste instruktørmøder skal indeholde følgende ikke-udtømmende agenda: Erfaringer fra sidste sæson o elever o undervisning o materiale mv. o både o udstyr o vedligeholdelse o planlægning o indkøb til bådene Version

10 o nøgler o andet Forslag til næste sæson o hvad kan vi gøre bedre? o hvad kan vi gøre lettere? o ansvarsfordeling af sejlskolen opgaver o instruktører til næste sæson evt. nye emner o bådvedligeholdelse samt indkøb o forsikringsforhold o udlån/leje af skolebåde Målsætning hvad vil vi på sigt? Mødet tages til referat. 4. Instruktørerne 4.1 Formelle krav til instruktører Instruktørerne er ulønnede og frivillige. Instruktørerne antages af Sejlskolelederen. Instruktører skal som minimum opfylde nedenstående kriterier: - være i besiddelse af et Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere. - kunne godtgøre at være erfarne og kompetente sejlsportsfolk - kunne godtgøre at have gode evner til at lære fra sig og undervise voksne elever på basis af gensidig respekt - være i besiddelse af gode samarbejdsevner. Typisk vil en instruktør være en sejler, der er kendt af en eller flere af instruktørerne og derfor anbefales eller opfordres til at melde sig som instruktør, eller gennem medsejlads og netværk, sikre sig, at den pågældende opfylder ovennævnte krav. Før udnævnelsen til instruktør i Sejlerskolen vil den pågældende have mulighed for at sejle med som trainee i en sejladsperiode hos en erfaren instruktør for at tilegne sig den kompetence og holdning, der er ønskelig for at kunne fungere til sin egen og Sejlerskolens tilfredshed. Sejlerskolelederen er ansvarlig for at instruktørerne opfylder ovenstående kriterier. Sejladslederen er ansvarlig for at minimum 50% af alle Sejlerskolens instruktører har gennemgået Dansk Sejunions Sejlerskoleinstruktør uddannelse. 4.2 Løbende uddannelse af instruktører Instruktørerne uddannes på tre måder: selvuddannelse gennem sejlads med egen eller lånt båd uddannelse gennem deltagelse i Sejlerskolens aktiviteter (herunder som trainee) Version

11 deltagelse i intern og ekstern kursusaktivitet, herunder kurser og seminarer afholdt af Dansk Sejlunion eller andre. Deltagelse i kursusaktivitet af væsentlig betydning for uddannelsen af Sejlerskolens elever registreres i Instruktøroversigten DEL 2 I Sejlerskolens årlige budget er der fast afsat et passende beløb til vedligeholdelse og udbygning af instruktørernes uddannelse. Sejlerskolen kan gennemføre forskellige aktiviteter så som natsejlads og en længere tursejlads, hvori instruktørerne deltager og samtidig opfrisker deres kunnen på dette område. Det tilstræbes, at instruktørerne om muligt deltager i de besøg og orienteringer, der gennemføres som supplement til Sejlerskolens undervisning, så de får kendskab til deres elevers kundskaber på de enkelte områder og efter behov kan supplere dem. I den udstrækning det er muligt, deltager interesserede instruktører i såvel intern som ekstern kursusaktivitet. Instruktører skal gennemgå Dansk Sejlunions Instruktørkurser ved førstkommende lejlighed, dog senest efter 18 måneder. Hvis en instruktør endnu ikke har deltaget i Dansk Sejlunions kursus for instruktører, er det Sejlerskolelederens ansvar at sikre, at den pågældende får et tilstrækkeligt grundigt kendskab til det eksisterende undervisningsmateriale og kursets indhold, inden sommersæsonens begyndelse. Sejlerskolelederen og/eller Sejladslederen deltager i videst muligt omfang i Dansk Sejlunions årlige Sejlerskolelederseminar, som minimum hver andet år. Det er Sejlerskolelederens ansvar i samarbejde med Sejladslederen at tage initiativ til aktiviteter og tiltag, der kan fastholde instruktørernes motivation og interesse for at fortsætte som instruktører i Sejlerskolen Reserveinstruktører og instruktørbytte eller aflysning: Instruktører, der af tidsnød eller af andre grunde ikke længere kan tilbyde at sejle regelmæssigt i sommersæsonen, inviteres til at komme på listen som reserveinstruktører, der kan træde hjælpende til, hvis en fast instruktør skulle få forfald. Den faste instruktør kontakter selv en reserveinstruktør eller anden instruktør for at afsætte sejladslektionen. Hvis dette ikke lykkes, kan instruktøren aflyse sejladsen og informere eleverne. Alternativt kan Sejlerskolelederen kontaktes i forsøg på at skaffe anden instruktør. Alle telefonnumre findes i Bådmappen. Reserveinstruktørerne indbydes til Sejlerskolens og Sejlklubbens arrangementer på lige fod med de faste instruktører, da de er til stor hjælp for at Sejlerskolen kan fastholde den planlagte, praktiske sejlads. Version

12 4.3 Undervisningsmiljø og omgangstone i Sejlerskolen Da instruktørerne er opmærksomme på, at de elever, der deltager i kurserne, er sejlsportsfolk, som de senere vil kunne møde under såvel kammeratlige som sejladsmæssige former, lægger Sejlerskolen vægt på, at al undervisning gennemføres under behagelige, venskabelige og uformelle former, hvor man udviser gensidig respekt og hjælpsomhed over for sine elever og andre sejlere. Det er vigtigt for Sejlerskolen, at omgangstonen i forbindelse med uddannelsen øger elevernes motivation og interesse for at indgå i det sociale liv, der karakteriserer sejlsporten, så de bibeholder deres medlemskab af SL efter endt uddannelse i Sejlerskolen. Det er således også Sejlerskolens holdning, at fejl under uddannelse betragtes som en del af læreprocessen, der på en positiv måde kan danne baggrund for elevernes opbygning af erfaringer ud fra devisen, at en erfaren sejler er en, der selv har begået fejl og lært af dem. Sejlerskolen og dens instruktører er opmærksomme på, at eleverne betaler for uddannelsen og derfor har krav på undervisning af en tilfredsstillende kvalitet. I øvrigt henvises til afsnit 2. Sejlerskolens undervisning, hvor Sejlerskolens evaluering og kvalitetssikring af instruktører, undervisningen og de pædagogiske forhold omkring undervisning er beskrevet. 4.4 Undervisningsmateriel For at sikre denne kvalitet, råder Sejlerskolen over såvel kompetente og erfarne instruktører, som bl.a. følgende undervisningsmateriel: Skolebåde - H-både Lokaler i SL Whiteboard-tavler Forskelligt undervisningsmateriel Dansk Sejlunions kursusmateriale vedr. Praktisk Sejlads 4.5. Instruktørnøgler Sejladslederen administrerer nøgler til Sejlerskolens skabe i klubhuset. Nøgler udleveres til nye instruktører ved sæsonstart, typisk på det første instruktør/opstartsmøde. Ifm. at en instruktør fratræder Sejlerskolen, skal nøglen afleveres til Sejladslederen eller returneres i konvolut med navn i Sejladslederens indbakke i klubhuset. 5. Sikkerhed 5.1 Ansvar Det er af afgørende betydning for Sejlerskolen, at øvelsessejladsen gennemføres under de bedst mulige sikkerhedsmæssige forhold, og at eleverne bibringes en så grundig Version

13 indsigt i sikkerhed til søs, at såvel øvelsessejladsen som privat sejlads kan gennemføres på en betryggende og ansvarsbevidst måde. Der sejles kun i sommerhalvåret og kun med en besætning, der er iført redningsvest. Den enkelte instruktør har det fulde ansvar for sejladsen også når styringen af båden af uddannelsesmæssige grunde er delegeret til rorgængeren eller en anden elev. Den enkelte instruktør har fuld bemyndigelse til at vurdere, om det under de til enhver tid foreliggende forhold er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gå af havn med båden. Såfremt det blæser mere end 12 m/sek., sejler skolebådene principielt ikke ud, med mindre den enkelte instruktør, der har et godt kendskab til sin besætnings uddannelsesog erfaringsniveau, efter en konkret vurdering finder det forsvarligt. Sejlerskolelederen har det overordnede, og instruktøren det direkte ansvar for, at skolebåden(e) ifm. en aktuel sejlads er i en såvel sikkerhedsmæssig som sødygtig stand. En del af undervisningen består da også af en sikkerhedsmæssig kontrol af den enkelte båd, herunder at det relevante sikkerhedsudstyr er til stede i båden, samt at eleverne er klædt hensigtsmæssigt på i forhold til det vejr, man kan forvente i løbet af den pågældende sejlads. Inden de tilriggede både indleder sejladssæsonen, gennemfører instruktørerne en sejlads med dem for at sikre, at de er rigget korrekt til, og at alt udstyret fungerer, som det skal. 5.2 Sikkerhedsudstyr Der henvises til De Internationale Søvejsregler som overordnet er gældende. Iht. disse har Sejladslederen (reder) det overordnede ansvar for båden. Ansvaret som skipper (fører) pålægges instruktøren ifm. skolesejlads, og ifm. andre sejladser er det den udpegede skipper der bærer ansvaret for båden. Benyttes skolebådene til sejlads i farvande uden for det normale nærområde i Limfjorden, er det sejlbådens skipper, der er ansvarlig for, at der medtages det nødvendige sikkerhedsudstyr. I skolebådene forefindes Bådmappen med indhold iht. bilag 10 i DEL 2: Bl.a. Udstyrsliste Alarmering ved ulykker til søs Sikkerhedsprocedure Holdplan for Sejlerskolen Instruktør- og elevliste med navne, telefonnumre og e- mails på alle instruktører, elever og Bådsmænd Skolebådsdata Ansvarsfordelingsskema Bådsmænd og vedligeholdelse af både Bådleje aftale Version

14 Ifm. sejlads på skolebådene bæres altid redningsvest, og instruktør eller skipper medbringer telefon med tilstrækkelig batterikapacitet til hele sejladsen. 5.3 Sikkerhedsmæssige inspektioner I forbindelse med øvelsessejladsen i Sejlerskolens både lader instruktørerne eleverne på hver båd foretage en gennemgang af bådens sikkerhedsmæssige forhold og klarmelde den til afsejling. Følgende kontrolleres/vurderes som en del af klarmeldingen Sikkerhedsudstyr iht. udstyrsliste Stående og løbende rig herunder vantskruer, splitter m.m. Vind og vejrforhold 5.4 Sikkerhedskommunikation Instruktørerne har mobiltelefon med om bord med tilstrækkelig batterikapacitet til hele sejladsen. I Bådmappen ligger en oversigt over telefonnumre på alle instruktører, elever og Bådsmænd, så man kan sætte sig i forbindelse med de andre skolebåde, eller de samme personer på land. Da skolebådene i forbindelse med undervisningen kun sejler i det nærliggende område i Limfjorden, vil en besætning altid kunne tilkalde hjælp og nå land på kort tid, hvis der skulle indtræffe en alvorlig ulykke ombord. Skulle der indtræffe et uheld eller ulykke, er der i Bådmappen anvist, hvordan man skal forholde sig i nødstilfælde og tilkalde hjælp. Dette er beskrevet i: Sikkerhedsprocedure (bilag 8, DEL 2) Alarmering ved ulykker til søs (bilag 9, DEL 2) Alle instruktører og elever skal have et fyldestgørende kendskab til disse procedurer og vejledninger før første sejlads Sikkerhedstavle I SL s klubhus er der opsat en tavle som udfyldes ifm. alle sejladser, så man fra land altid er i stand til at komme i kontakt med bådene. Sikkerhedstavlen består af følgende felter, der alle skal udfyldes: Navn på instruktør eller fører Tlf. nr. ovenstående Antal personer om bord Dato og tidspunkt for afgang og forventet ankomst Fejl og mangler samt dato for fejlmelding Navn på Bådsmand fejlen er meddelt Bådsmandsholdet er påført tavlen permanent med navne og telefonnumre Version

15 Når en fejl eller mangel er udbedret, slettes den af tavlen. Tavlen danner således også baggrund for Bådens status Eftersøgning ifm. at båden savnes eller ikke returnerer som angivet, og det ellers ikke er muligt at komme i kontakt med båden. 5.5 Sikkerhedsøvelser Sikkerhedsmæssige øvelser finder primært sted i forbindelse med sejlads, idet der ud over mand-overbord - og flotbringning efter grundstødning også drøftes de forholdsregler, man kan træffe for at afværge alvorlige situationer i forbindelse med påsejling med deraf følgende lækage, større skader på gaster og lignende. Vurderer instruktørerne, at forholdene er til det, forsøges det også at bjærge en tung genstand, der skal forestille en person, der er faldet overbord. 5.6 Forsikringsmæssige forhold Under sejladsen er eleverne forsikret gennem deres egen fritidsansvarsforsikring. Sejklubben Limfjorden har tegnet en individuel kaskoforsikring for hver af skolebådene. Sejlerskoleinstruktørerne er dækket for ansvar og arbejdsskade af den kollektive forsikring, som SL har tegnet via sit medlemskab af Dansk Sejlunion/DIF Såfremt private både benyttes til undervisning, skal disse være ansvar- og kaskoforsikret i anerkendt forsikringsselskab. Sker skade, der skyldes elev(er) eller skolesituationen som helhed, erstatter Sejlerskolen skaden, og maksimalt med et beløb svarende til bådsejers selvrisiko. Dog erstatter Sejlerskolen aldrig med et beløb, der overstiger kr , med mindre, der foreligger en speciel skriftlig aftale mellem Sejladslederen og bådejeren, der foreskriver anderledes. 6. Sejlerskolens både 6.1 Skolebådene Sejlerskolen råder pr over 2 H-både. Data for skolebådene er angivet i DEL Reparationer og vedligeholdelse I forbindelse med årets budgetlægning fastlægger Sejladslederen og Bådsmændene en plan for vedligeholdelses aktiviteter og indkøb af nyt udstyr, der skal foretages for at sikre, at skolebådene er i en tilfredsstillende og god stand i hele sæsonen. Sejladslederen aftaler de økonomiske rammer, som Bådsmændene kan disponerer inden for. Indkøbsprocedurer er anvist i bilag 4 Bådsmænd og vedligeholdelse af både, DEL 2. Version

16 Sejlerskolens elever forventes at deltage i til- og afrigning af bådene forår og efterår, hvorved de bibringes en sådan viden om bådens enkeltdele, at de skulle være i stand til at erkende og selv udbedre mindre havarier. 6.3 Løbende vedligeholdelse i sejlersæsonen Et Bådsmandshold bestående af minimum to Bådsmænd har ansvaret for bådenes vedligeholdelse i sejlersæsonen. Bådsmandsholdet sørger for at der altid er en Ansvarlig Bådsmand, der kan kontaktes, og som står til rådighed i rimeligt omfang. Bådsmændene er påført Sikkerhedstavlen med navn og telefonnummer. Såfremt den første Bådsmand på Sikkerhedstavlen ikke træffes, kontaktes den næste. Ved opståede fejl og mangler er den pågældende instruktør eller skipper ansvarlig for at notere dette på Sikkerhedstavlen iht , samt meddele dette til Bådsmanden. Såfremt Bådsmanden ikke kan udbedre den rapporterede fejl eller mangel inden næste sejlads, kontakter bådsmanden den næste besætnings instruktør eller skipper, således at de kan planlægge herefter. Alternativt kontakter Bådsmanden Sejlerskolelederen. Når en fejl eller mangel er rettet, sletter Bådsmanden fejlmeldingen på Sikkerhedstavlen. Såfremt en skolebåd ikke er fuldt sejldygtig, og den aktuelle instruktør eller skipper ikke kan komme i kontakt med en Bådsmand eller Sejlerskolelederen, har instruktøren eller fører altid ansvaret for, at den efterfølgende besætning gøres opmærksom på at båden ikke er fuldt sejldygtigt. 7. Åben Sejlerskole Én gang om året afholder Sejlerskolen åbent hus arrangement til fremme for livet til søs og sejlerverdenen. Dette kan fx være ifm. Vild med Vand, Havnens Dag eller andre aktiviteter. Sejladsleder meddeler Dansk Sejlunion herom senest én måned før arrangementet afvikles. 8. Andre forhold Sejlerskolen lægger vægt på, at eleverne indføres i sejlerlivet på en sådan måde, at de bevarer deres tilknytning til sejlsporten og klublivet i Sejlklubben Limfjorden bedst muligt, samt at de vil kunne repræsentere klubben på passende vis i fremmede havne. 8.1 Klub-aktiviteter Da eleverne er medlem af Sejlklubben Limfjorden, inviteres de til at deltage i alle Klubbens aktiviteter, ofte i form af, at der etableres et særligt Sejlerskolebord med pladser til såvel elever som instruktører, så de falder godt til og får et godt netværk med gode kammerater og bekendte i klubben. Version

17 I videst mulig udstrækning forsøges det også at lade skolebådene, elevernes egne både eller eleverne som enkeltpersoner (gaster) deltage i sejlklubbens længere sejladser, så de også derved indføres i klubbens medlemsgruppe. 8.2 Udlån- og leje af skolebådene Sejladslederen har ansvaret for skolebådenes udlån og udleje, når de ikke anvendes til Sejlerskolesejlads, der altid har prioritet over udlån og leje. 2. årselever, der er vurderet egnet af instruktøren, kan leje skolebådene efter særlige regler og iht. lejekontrakt anvist i DEL 2. Dermed har eleverne mulighed for at afslutte deres elevtid med at sejle selvstændigt som skipper og uden instruktør. Lejer/2. årseleven kontakter Sejladslederen vedr. leje af båd og betaling heraf. Instruktørerne har mulighed for at benytte Sejlerskolens både, når disse ikke anvendes til Sejlerskolesejladser, for herved at opbygge størst muligt kendskab til sejlads med og håndtering af denne specifikke bådtype. Instruktøren kontakter Sejladslederen der administrerer udlån af skolebådene. Version

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE KVALITETSHÅNDBOG FOR HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE DEL 1 Version: 1 Dato: 20 DEC 2010 Godkendt af: Sejlerskolen Hans Chr. D. Koch Godkendt af: Horsens Sejlklub Bent Rønn Side 1 af 11 Indhold: 0. Formålet

Læs mere

Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Ansøgningsskema til Udviklingspuljen /f_ (z 1-/e, - ;77 / ;- I? Kultur og Fritid "Fif: 79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendes til Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG FOR HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE

KVALITETSHÅNDBOG FOR HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE KVALITETSHÅNDBOG FOR HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE Del 1 Version: 2 Dato: 08 April 2013 Godkendt af: Sejlerskolen Hans Chr. D. Koch Godkendt af: Horsens Sejlklub Bjarne Hansen Side 1 af (11) Indhold: 0.

Læs mere

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole Frederiksværk Sejlklubs Sejlerskole gennemfører undervisning i 2015 efter nedenstående retningslinier. Ledelse Sejlerskolen ledes af et Sejlerskoleudvalg bestående af Instruktører og bådsmand. Sejlerudvalget

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 A. REGLER... 2 A1. FORMÅL... 2 A2. ORGANISATION... 2 A3. ØKONOMI... 2 A4. SKOLELEDEREN... 2 A5. INSTRUKTØRER... 3 A6. BÅDSMÆND... 3 A7 SEJLERSKOLEMØDER... 4 A8.

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB

HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB INDHOLDSFORTEGNELSE VISION... 3 MÅLSÆTNING... 3 ELEVPOLITIK... 3 Fastholdelse af elever:... 4 Sikkerhedspolitik:... 4 SEJLERSKOLENS ANSVARSOMRÅDER:...

Læs mere

BÅDMAPPE. VIRVAR og TUMULT. Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole

BÅDMAPPE. VIRVAR og TUMULT. Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole BÅDMAPPE VIRVAR og TUMULT Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole Version: 0 Dato: 07.03.2017 Godkendt: 07.03.2017 Bilag 10: Bådmappen Sejlerskolens både er udstyret iht. Udstyrslisten i bilag 7. Bådmappen

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

Handlingsplan for sejler skolen.

Handlingsplan for sejler skolen. Handlingsplan for sejler skolen. Side 1 Indholdsfortegnelse. Vision side 3 Målsætning side 3 Elevpolitik side 3 Fastholdelse af elever side 4 Sikkerhedspolitik side 4 Sejlerskolens Ansvarsområder. Formand

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Dato : Januar 2016 Næste rev. jan 2019 Side: 2 af 10

Dato : Januar 2016 Næste rev. jan 2019 Side: 2 af 10 VISION 3 MÅLSÆTNING 3 ELEVPOLITIK 3 Fastholdelse af elever 4 Sikkerhedspolitik 4 SEJLERSKOLENS ANSVARSOMRÅDER 4 Formand 5 Elevsammensætning 5 PR. 5 Arrangement 5 Bådsmænd 6 Generelt for brug af både 6

Læs mere

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken Elevhåndbog Sejlerskolen Sejlklubben Snekken 1 Velkommen til Sejlerskolen - Sejlklubben Snekken Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads. Sejlerskolens

Læs mere

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Logbog. Sundets Sejlerskole

Logbog. Sundets Sejlerskole Logbog Sundets Sejlerskole Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2015 - Forår 2016 Sejlerskolen - Efterår 2015 - forår 2016 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole REGLEMENT for K.A.S. sejlerskole 1. Sejlerskolens formål og opbygning Et af K.A.S.s formål er at tilrettelægge og give undervisning i praktisk og teoretisk sejlads. Tilrettelæggelsen af undervisningen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub. September, 2017 FORMANDEN HAR ORDET

Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub. September, 2017 FORMANDEN HAR ORDET Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub September, 2017 FORMANDEN HAR ORDET Åben havn den 26. august. Heldigvis var vejret med os, da havnen og klubberne på havnen arrangerede

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan Juelsminde Sejlklub Strategiplan for perioden 2013-2018 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt klubliv. at

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere BEK nr 1641 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2016026857 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014

KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014 KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014 Masser af nye muligheder til dig i sejlerskolen I den kommende sæson tilbyder sejlerskolen en række kurser og aktiviteter der alle

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere Lovtidende A Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere I medfør af 10, stk. 1, og 10 a i lov om skibes besætning, (jr. lovbekendtgørelse nr 74 af 17. januar 2014,) fastsættes følgende (efter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG Februar 2011 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Ebeltoft Vig. Dens Hjemsted er (Ebeltoft) Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet d. 5 maj

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Kapsejlads i BUGTEN 2015

Kapsejlads i BUGTEN 2015 Velkommen til temaaften: Kapsejlads i BUGTEN 2015 den 27. november 2014 Velkomst & indledning Formålet med denne temaaften er: At BUGTENs kapsejladsteam får mulighed for at præsentere sine foreløbige planer

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB

Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB Revideret juni 2011 Afkrydsningslister: * Alle instruktører finder ved sæsonstart afkrydsningslister i de hvide mapper i depotet. Det er vigtigt at

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

KERTEMINDE SEJLERSKOLE

KERTEMINDE SEJLERSKOLE KERTEMINDE SEJLERSKOLE 29-01-2014 Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN 1. FORMÅL Formålet er, at sergenteleven erhverver sig den nødvendige grundlæggende viden og færdigheder og på grundlag heraf tilegner

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund.

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund. Sikkerhedsinstruks i forbindelse med havkajakaktiviteter på Dybbøl Efterskole Aktiviteterne følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Som udgangspunkt betragtes kajakaktiviteter

Læs mere

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev.

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev. Instruktørpolitik og uddannelse af instruktører Mål og formål Kvindelig Sejlklubs sejlerskole har et ambitiøst mål om at uddanne dygtige sejlere. Klubben har siden 1951 drevet en officielt anerkendt sejlerskole,

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Fra Landkrabber til dygtige sejlere på uger. Jesper Henriksen Oure Højskole. Sejlerne fra Oure. Danmark Rundt Pro Skipper

Fra Landkrabber til dygtige sejlere på uger. Jesper Henriksen Oure Højskole. Sejlerne fra Oure. Danmark Rundt Pro Skipper Fra Landkrabber til dygtige sejlere på 12-14 uger Sejlerne fra Oure Jesper Henriksen Oure Højskole Danmark Rundt Pro Skipper Redskab Kompetance til Sejleroplevelser Visionen for Danmark Rundt 54 landkrabber

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE OG VEDTÆGTER DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september 1922 Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE FOR DRAGØR SEJLKLUB Klubbens navn er Dragør Sejlklub.

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål????

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål???? Oplæg til diskussion om sejlladsregler fra Hans Jørgen Et glad lille skib Martha: jeg er et glad lille skib, jeg er så glad når nogen kommer og passer og plejer mig. Når min agterende og dæk bliver sat

Læs mere

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub PRAKTISK PRØVE Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 PRØVEN TIL SØS... 3 MOTORPRØVEN... 4 PRØVEN I LAND... 5 SELVE BEDØMMELSEN... 6 INDLEDNING Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

Læs mere

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk FØRERPRØVE PRAKTISK Prøve i praktisk sejlads Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk Indledning K.A.S. praktisk prøve i sejlads Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub afholder prøve i praktisk sejlads i den

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015 for DJSF. Indhold af reglement og bestemmelser. 1. Regler for vedligeholdelse af Gradueringsreglementet, DJSFs pensum og Retningslinjer til gradueringer til 3. 4. og 5. dan. 2. Regler for tilmeldelse til

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser Onsdagssejladser 2015 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Sejladserne sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter Desuden

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for Marts 2015 Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig Sejlklub,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB Artikel 1: Navn 1. Klubbens navn er:. Artikel 2: Formål 1. At udvikle et netværk mellem unge i alderen 18-29 år af forskellig uddannelse, erhverv, samfundsopfattelse

Læs mere