Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest"

Transkript

1 Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest Afdeling Balance Mellem Akk. (Pension) Afdeling Balance Lang Akk. (Pension) Offentliggjort den 7. september

2 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, samt at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer. København, den 31. august 2007 Bestyrelsen for Specialforeningen Nykredit Invest Hans Ejvind Hansen David Lando Jesper Lau Hansen Carsten Lønfeldt 2

3 Foreningen Navn og adresse Specialforeningen Nykredit Invest c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Specialforeningen har hjemsted i Københavns Kommune. Registreringsnumre Reg. nr. i Finanstilsynet: CVR nr.: Stiftelse Specialforeningen Nykredit Invest er stiftet den 6. december Foreningen ændrede navn fra Specialforeningen Nykredit Invest Pension til Specialforeningen Nykredit Invest på den ordinære generalforsamling den 27. marts Foreningen omfatter følgende afdelinger: Balance Mellem Akk. (Pension) (SE nr ) - binavn Balance Mellem Akk. (Privat) - binavn Balance Mellem (Virksomhedsordning) Balance Lang Akk. (Pension) (SE nr ) - binavn Balance Lang Akk. (Privat) - binavn Balance Lang Akk. (Virksomhedsordning) Formål I følge vedtægterne er det foreningens formål at modtage midler fra en videre kreds, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 15 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Foreningen er en investeringsinstitutforening. Vedtægter og årsrapporter Foreningens vedtægter samt årsrapport 2006 er en integreret del af dette prospekt og vedlagt som bilag. Foreningens årsrapport aflægges i henhold til den gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapporter vil blive sendt direkte til navnenoterede medlemmer, der fremsætter begæring herom. Vedtægter og årsrapporter udleveres på forlangende hos investeringsforvaltningsselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S, ligesom den forefindes på hjemmesiden Midlerne i hver afdeling administreres og regnskabsføres adskilt. Der aflægges særskilt regnskab for hver afdeling. De administrationsomkostninger, der ikke direkte kan henføres til den enkelte afdeling, fordeles mellem afdelingerne efter vedtægternes regler herom. Formue Foreningens samlede formue udgjorde ultimo 2006 kr ,9 mio. Beslutning om etablering Afdelingerne Balance Mellem Akk. (Pension) og Balance Lang Akk. (Pension) er stiftet den 6. december 2001 på foreningens stiftende generalforsamling. Investeringsområde Investeringer i foreningen vil blive foretaget i overensstemmelse med 108 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Konceptet for afdelingerne er, at disse investerer i andre investeringsforeningsafdelinger og specialforeningsafdelinger, således at foreningens medlemmer simpelt får sammensat en balanceret portefølje af forskellige aktivtyper. Afdelingerne vil sammensætte investeringerne, således at der indgår såvel aktiesom obligationsafdelinger. 3

4 Afdelinger Afdeling Balance Mellem Akk. (Pension)(PAL) Balance Mellem Akk. er specielt velegnet for investorer, der forventer at skulle bruge de investerede midler inden for 5-10 år. Investeringen i Balance Mellem Akk. placeres i en balanceret portefølje af investeringsforenings- og specialforeningsafdelinger med såvel danske som udenlandske obligationer og aktier. Fordelingen mellem aktier og obligationer afspejler et krav til en stabil afkastudvikling med begrænsede afkastudsving som følge af den mellemlange tidshorisont. Investeringen placeres typisk med 60-80% af afdelingens formue i obligationsafdelinger og 20-40% i aktieafdelinger, afhængigt af det forventede afkast på aktie- og obligationsmarkederne. Afdeling Balance Lang Akk. (Pension) (PAL) Balance Lang Akk. er specielt velegnet, hvis der er mere end 10 år til, at investor forventes at skulle bruge de investerede midler. Investeringen i Balance Lang Akk. placeres i en balanceret portefølje af investeringsforenings- og specialforeningsafdelinger med såvel danske som udenlandske obligationer og aktier. På grund af den lange tidshorisont vil investor typisk kunne acceptere større kursudsving mod til gengæld at få mulighed for et højere langsigtet afkast. Det højere forventede afkast opnås ved at placere en større andel af opsparingen i aktier. Opsparingen placeres typisk med 30-60% af afdelingens formue i obligationsafdelinger og 40-70% i aktieafdelinger, afhængigt af det forventede afkast på aktie- og obligationsmarkederne. Risikofaktorer I afdeling Balance Mellem Akk. må aktivsammensætningen med størst placering i obligationer anses som forbundet med en middelhøj risiko, hvorimod afdeling Balance Lang Akk. med sin større eksponering i aktier som følge af større sandsynlighed for kursudsving må anses som være forbundet med højere risiko. Investering i afdelingerne indebærer en risiko for tab som ved enhver anden investering. Medlemmet skal være opmærksomt på, at en investering i afdelingerne på ingen måde er at betragte som et indskud på en bankbog. Der er en række risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen på afdelingerne. Nedenfor er anført en række risikofaktorer, der i større eller mindre grad kan påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. Den anførte liste af risikofaktorer må ikke opfattes som værende udtømmende. Risiko i aktiemarkedet Kursudviklingen i aktiemarkederne kan svinge meget, og kursværdien kan falde hurtigt og betydeligt. Udsvingene kan skyldes politiske eller reguleringsmæssige forhold, eller være en konsekvens af sektormæssige, regionale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Da afdelingerne hovedsageligt investerer gennem andre foreninger, vil selskabsspecifikke forhold være af mindre betydning. Valutakursrisiko Da afdelingerne via andre foreninger investerer i udenlandske værdipapirer, vil valutakursudsving overfor danske kroner være en risikofaktor for afdelingerne. Renterisiko og obligationsmarkedet Afdelingerne vil via de underliggende obligationsafdelinger være udsat for risiko for svingende renteniveauer og dermed kursrisiko. Ændringer kan skyldes såvel nationale som internationale makroøkonomiske forhold som fx konjunkturer, finans- og pengepolitik, samt ændrede inflationsforventninger. Samtidige afkastudsving i forskellige aktivklasser Formålet med afdelingerne er at investere i en balanceret portefølje af forskellige aktivklasser. Oftest vil variationer i afkastudviklingen i de forskellige aktivklasser reducere afdelingernes samlede risiko. I perioder vil der dog være sammenfald i kursudviklingen i de forskellige aktivklasser, hvilket afdelingerne vil blive påvirket af. Potentielle investorer gøres opmærksom på, at værdien af Specialforeningens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. Foreningen søger at fastholde afdelingernes risikoprofil ved at holde fordelingen af afdelingernes formue på aktie- og obligationsafdelinger som beskrevet i afsnittet om investeringsområde af afdelingsbeskrivelserne. Placeringsrammerne i øvrigt følger lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Foreningens ledelse følger løbende udnyttelsen af disse rammer. Afkast/Benchmark/Indeks Afdeling Balance Mellem Akk. (Pension) Afdeling Balance Mellem Akk. (Pension) har tilknyttet 72% JP Morgan Danske obligationer og 28% MSCI World index med nettodividender som benchmark. Afdelingens og benchmarkets afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående tabeller: Balance Mellem Akk Afkast i % p.a. -3,39 7,43 8,75 14,52 4,63 Vægtet benchm Afkast i % p.a. -2,6 6,4 7,0 11,1 2,1 1 Regnskabsåret dækker perioden 7. januar 31. december

5 Afdeling Balance Lang Akk. (Pension) Afdeling Balance Lang Akk.(Pension) har tilknyttet 44% JP Morgan Danske obligationer og 56% MSCI World index med nettodividender som benchmark. Afdelingens og benchmarkets afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående tabeller: Balance Lang Akk Afkast i % p.a. -16,40 8,47 9,61 23,10 7,42 Vægtet benchm Afkast i % p.a. -14,2 8,2 6,8 17,1 4,1 Det bemærkes, at der fra det historiske afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingernes fremtidige afkast. Udlodning Afdelingerne er akkumulerende og vil ikke foretage nogen udlodning, idet formuerealisationer og nettoresultat i øvrigt henlægges til forøgelse af afdelingernes formue. Afledte finansielle instrumenter Afdelingerne Balance Mellem Akk. og Balance Lang Akk. kan ikke gøre brug af afledte finansielle instrumenter. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingerne i foreningen er egnet for investorer, der typisk vil være fortrolig med at investere i såvel obligations- som aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger, og som har henholdsvis en mellemlang og en lang investeringshorisont. Afdelingerne er egnet til investeringer i forbindelse med fx pensionsopsparing, børneopsparing eller virksomhedsordninger. Afdelingerne er tilrettet investeringsformer, der beskatningsmæssigt ikke vil have ulemper med lagerbeskatning samt udbytteskat på 15%, jf. afsnittet om Skatte- og afgiftsregler. Investering i afdelingerne kan stå alene, idet afdelingerne spreder sine investeringer på såvel forskellige aktivtyper som porteføljeforvaltere. Skatte- og afgiftsregler Skatte- og afgiftsregler for foreningen: Afdelingerne er som udgangspunkt ikke skattepligtige, da de er akkumulerende, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1 nr. 19. Dog beskattes udbytte modtaget fra danske selskaber og aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger med 15%, jf. samme bestemmelse. Skatte- og afgiftsregler for medlemmerne: Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for eventuelt tab. Beskatningen sker for medlemmer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. Er der tale om midler under virksomhedsordningen, sker beskatningen ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen. Er der tale om pensionsmidler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang indhentes hos foreningen. For mere detaljeret information henvises dog til medlemmernes egen skatterådgivere. Opløsning Bestyrelsen kan indstille til medlemmernes beslutning, at en afdeling opløses. En sådan indstilling kan være forårsaget af fx utilstrækkeligt kapitalgrundlag eller eventuelt utidssvarende investeringsområder i afdelingen. Til vedtagelse af beslutning om foreningens eller en afdelings opløsning, fusion eller spaltning kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret. Flytning Der gælder ingen særlige regler for medlemmers flytning fra en afdeling til en anden i foreningen. Flytning betragtes som indløsning med efterfølgende emission på almindelige vilkår. 2 Regnskabsåret dækker perioden 7. januar 31. december

6 Investeringsforeningsandele, tegning og indløsning Formue Formuen i afdeling Balance Mellem Akk. udgjorde ultimo 2006 kr. 746,7 mio. og kr. 632,1 mio. i afdeling Balance Lang Akk. Løbende emission Investeringsforeningsandelene i afdeling Balance Mellem Akk. og afdeling Balance Lang Akk. bliver udbudt i løbende emission. Tegning i begge afdelinger foretages i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage løbende emission af foreningens andele. Emission er uden fastsat højeste beløb. Andelene tegnet i den løbende emission afregnes til den aktuelle emissionskurs med kutymemæssige handelsomkostninger. Afregning sker 3 bankdage efter tegningen ved registrering af andelene på medlemmets konto i Værdipapircentralen. Emissionsprisen beregnes hver bankdag. Ved større emissioner på kr. 10 mio. og derover kan foreningens investeringsforvaltningsselskab tillade emissioner ved apportindskud af andele i investeringsforeninger og specialforeninger. Emissionsomkostninger Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af udgifter ved køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen. Inkluderet i emissionsomkostningerne indgår følgende skønnede udgifter i procent af indre værdi: Kurtage og øvrige omkostninger ved køb af værdipapirer: 0,75% administration: 0,05% markedsføring: 0,45% offentlige udgifter m.v.: 0,00% tegnings-, salgs- og garantiprovision m.v.: 0,50% I alt 1,75% Omkostningerne for foreningen vil ved store emissioner være lavere end svarende til de i det ovenfor angivne satser. Ved store emissioner forbeholder foreningen sig derfor ret til i det konkrete tilfælde at reducere emissionstillægget. Emissionstillægget kan dog ikke være lavere end omkostningerne ved køb af værdipapirer, med mindre emissionen sker i forbindelse med apport-indskud af andele i investeringsforeninger og specialforeninger i afdelingerne. Andele Afdelingerne er bevisudstedende. Andelene registreres i Værdipapircentralen i stykker á kr. 100 og multipla heraf. Tegningssted Nykredit Bank A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V Tlf.: Fax: Specialforeningen Nykredit Invest C/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København Tlf.: Fax: Bestilling kan endvidere foretages gennem øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Nykredit Bank A/S er bevisudstedende institut. Andelene opbevares gratis i depot hos Nykredit Bank A/S eller andre danske pengeinstitutter. Ved beholdningsændringer på VP-kontoen betales dog almindeligt VP-gebyr. Fondskode Afdelingerne er registreret i Værdipapircentralen med følgende fondskode: Afdeling Balance Mellem Akk. (Pension): Afdeling Balance Lang Akk. (Pension): DK DK Navnenotering Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i foreningens bøger, der føres af investeringsforvaltningsselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S. Navnenotering foretages af det pengeinstitut, hvor andelene ligger i depot. Børsnotering Andele i foreningens afdelinger er optaget til notering på Markedsplads for investeringsbeviser på OMX Den Nordiske Børs København A/S. Kursoplysning Den indre værdi samt emissions- og indløsningskursen af andele i afdelingen beregnes hver dag og offentliggøres på OMX Den Nordiske Børs Københavns A/S og kan endvidere fås ved henvendelse til foreningen på tlf Endvidere vil disse oplysninger fremgå af hjemmesiden 6

7 Tegningskursen og indløsningskursen afrundes efter samme principper, som i de af OMX Den Nordiske Børs København A/S fastlagte retningslinier for kursangivelse. Intet medlem er forpligtet til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Negotiabilitet og omsættelighed Investeringsforeningsandelene er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i andelenes omsættelighed. Stemmeret Afdelingernes medlemmer har én stemme for hver andel á kr Stemmeretten kan udøves, såfremt andelen er noteret på navn i foreningens bøger senest 4 uger før generalforsamlingen. Der gælder ingen stemmeretsbegrænsninger. Rettigheder Ingen andele har særlige rettigheder. Indløsning Indløsning i afdelingerne Balance Mellem Akk. og Balance Lang Akk. foretages i henhold til vedtægterne. Ethvert medlem har ret til når som helst, at indløse sine andele helt eller delvist. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2 til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet, jf. 10, med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. Ved indløsning skønnes omkostninger til kurtage, spreads og øvrige handelsomkostninger at andrage 0,50% af indre værdi. Indløsningsomkostningerne vil inkludere omkostninger ved et eventuelt tvangssalg af værdipapirer. Indløsningsprisen beregnes hver bankdag. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at afdelingen har realiseret de til imødekommelse af indløsningen nødvendige aktiver. I sådanne tilfælde skal foreningen straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine andele der, om udsættelsen. Ved større indløsninger på kr. 10 mio. og derover kan foreningens investeringsforvaltningsselskab foretage indløsninger ved apportudtræk af andele i underliggende investeringsforeninger og specialforeninger. Indløsningsfradraget vil ved apportudtræk afvige fra førnævnte skønnede omkostninger. 7

8 Omkostninger og væsentlige aftaler Depotselskab Foreningen har indgået depotselskabsaftale med Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S indgår i Nykredit koncernen. Nykredit Bank A/S påtager sig som depotselskab at opbevare og forvalte værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser. Nykredit Bank A/S påtager sig de i lovgivningen fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Endvidere varetager Nykredit Bank A/S opgaven som foreningens bevisudstedende institut. Som vederlag for disse ydelser betaler afdelingerne et kutymemæssigt depotgebyr på t.kr. 25 p.a. pr. afdeling plus VPomkostninger. I 2006 udgjorde vederlag til depotselskabet t.kr. 330 for afdeling Balance Mellem Akk. og t.kr. 283 for afdeling Balance Lang Akk. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 1 måneders varsel. Nykredit Bank A/S varetager endvidere opgaven med at stille priser i markedet på foreningens andele med det formål at fremme likviditeten og mindske omkostningerne ved handel i andelene. Honoraret herfor er t.kr. 25 p.a. for hver afdeling. Administration Foreningen har indgået administrationsaftale om den daglige ledelse af foreningen med Nykredit Portefølje Administration A/S. Nykredit Portefølje Administration A/S er 100% ejet af foreningens depotselskab, Nykredit Bank A/S. Ifølge aftalen påtager Nykredit Portefølje Administration A/S sig foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver. Disse opgaver skal af Nykredit Portefølje Administration A/S forvaltes i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., Finanstilsynets bestemmelser, foreningens vedtægter, bestyrelsens anvisninger og de af foreningen indgåede aftaler. Nykredit Portefølje Administration A/S fører endvidere foreningens medlemsprotokol, hvori navnenoteringen af afdelingernes andel foretages. For afdeling Balance Mellem Akk. og afdeling Balance Lang Akk. er for begge afdelinger aftalt et administrationshonorar afhængigt af størrelsen på afdelingernes formue. Honoraret vil udgøre 0,45% p.a. af hver afdelings formue opgjort efter kursværdi. Endvidere afregnes til Nykredit Portefølje Administration 0,05% af emissionsprovenuet til dækning af omkostninger ved emissioner. I 2006 udgjorde omkostningerne til investeringsforvaltningsselskabet henholdsvis t. kr for afdeling Balance Mellem Akk. og t. kr for afdeling Balance Lang Akk. For 2007 budgetteres med et vederlag til investeringsforvaltningsselskabet på t.kr for afdeling Balance Mellem Akk. (Pension) og t.kr for afdeling Balance Lang Akk. (Pension). Administrationsaftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel. Rådgivning Foreningen har indgået rådgivningsaftale med Nykredit Bank A/S, der er moderselskab for foreningens investeringsforvaltningsselskab. Nykredit Bank A/S har bank og kapitalforvaltning som hovedvirksomhed. Ifølge aftalen skal Nykredit Bank A/S ifølge dennes analyser og forventninger levere rådgivning, der kan danne grundlag for, at investeringsforvaltningsselskabet på foreningens vegne kan træffe beslutninger om placering af medlemmernes midler. Rådgivningen sker i overensstemmelse med de retningslinier, som foreningens bestyrelse har fastlagt for afdelingerne. Nykredit Bank A/S skal løbende følge foreningens portefølje med henblik på aktivt at rådgive om tilpasning af porteføljens sammensætning og fordeling på enkelte investeringer efter forventninger til det opnåelige afkast. For afdeling Balance Mellem Akk. og afdeling Balance Lang Akk. er aftalt et vederlag pr. afdeling for rådgivningsydelsen afhængigt af størrelsen på afdelingernes formue. Honoraret vil ved en formue på indtil kr. 200 mio. udgøre 0,20% p.a. og derefter 0,15% p.a. for resterende formue over kr. 200 mio. opgjort efter kursværdi. Kursværdien reduceres med den andel, som afdelingerne har investeret i andre investeringsforeningsafdelinger rådgivet af Nykredit Bank A/S. I 2006 udgjorde honorar til rådgiver t.kr. 440 for afdeling Balance Mellem Akk. og t.kr. 512 for afdeling Balance Lang Akk. Aftalen om rådgivning kan af foreningen opsiges med dags varsel. Aftalen om rådgivning kan af Nykredit Bank A/S opsiges med 1 måneds varsel. Andre aftaler For at styrke rådgivningen af medlemmerne samt markedsføringen har foreningen indgået en samarbejdsaftale med Nykredit Bank A/S. Aftalen har til sigte at øge serviceringen af såvel eksisterende medlemmer som potentielle, nye investorer med henblik på at forbedre medlemstilfredsheden i foreningens afdelinger. Som vederlag for ydelserne modtager Nykredit Bank A/S et honorar fra de underliggende investeringsforeningsafdelinger, som afdelingen investerer i. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. 8

9 Bestyrelse Bestyrelsens honorar godkendes årligt af generalforsamlingen. Honorarets fordeling på de enkelte afdelinger er omfattet af vedtægternes bestemmelser herom. For regnskabsåret 2006 udgjorde bestyrelsens honorar t.kr. 16 for afdeling Balance Mellem Akk. og t.kr. 14 for afdeling Balance Lang Akk. For 2007 budgetteres med vederlag til bestyrelsen på niveau med Offentlige myndigheder Finanstilsynet afregnes efter regning. Vederlagets fordeling på de enkelte afdelinger er omfattet af vedtægternes bestemmelser herom. I 2006 udgjorde omkostningerne til Finanstilsynet henholdsvis t.kr. 10 for afdeling Balance Mellem Akk. og t.kr. 9 for afdeling Balance Lang Akk. For 2007 budgetteres med et vederlag til Finanstilsynet på niveau med Samlede administrationsomkostninger I henhold til vedtægterne må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskab for hver afdeling ikke overstige 2,0% af den højeste formueværdi af afdelingen inden for et regnskabsår. Salgs- og informationsomkostninger skal også holdes inden for nævnte 2,0% i det omfang, de ikke finansieres af emissionsindtægterne. Afdelingerne agter til deres investeringsporteføljer at anvende afdelinger, som tillige administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. For hver af disse afdelinger er de maksimale administrationsomkostninger i forhold til de respektive afdelingers højeste formueværdi inden for et regnskabsår vedtægtsmæssigt fastsat til 2,5%. Afdelingernes samlede administrationsomkostninger i procent af gennemsnitsformuen udgjorde i perioden følgende: Afdeling Balance Mellem- Akk. (Pension) Balance Lang Akk. (Pension) 0,54 0,83 0,60 0,31 0,55 0,68 0,99 00,66 0,37 0,56 9

10 Tilknyttede personer og selskaber Foreningens bestyrelse Direktør Hans Ejvind Hansen, formand Hegelsvej 12, 2920 Charlottenlund Øvrige tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Freja Ejendomme A/S, Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, Specialforeningen TRP-Invest, ATP Invest, ATP Invest I, ATP Invest II og ATP Invest III F.M.B.A. Næstformand for Styrelsen af Danmarks Statistik. Medlem af bestyrelsen i FIH Erhvervsbank A/S, FMS Holding af 2004 A/S, Fåmandsforeningen LD, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Novo Nordisk Fonden. Professor dr. jur. Jesper Lau Hansen Københavns Universitet Studiestræde 6, 1455 København K Øvrige tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Investeringsforeningen Investin og Investin Pro F.M.B.A. samt medlem af bestyrelsen i Investeringsforeningen Nykredit Invest. Professor David Lando Institut for Finansiering, Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg C Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Investin, Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, ATP Invest, ATP Invest I, ATP Invest II, ATP Invest III F.M.B.A. og Investin Pro F.M.B.A. Direktør Carsten Lønfeldt Bernstorffsvej 163, 2920 Charlottenlund Øvrige tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Bioporto A/S, Gypsum Recycling International A/S, Deadline Games A/S og Byrum- Labflex A/S. Næstformand i bestyrelsen for Rheoscience A/S. Medlem af bestyrelsen i Transmedica A/S, ALK-Abelló A/S, KIRKBI A/S, Polaris Management A/S, Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, Investeringsforeningen Investin, ATP Invest, ATP Invest I, ATP Invest II, ATP Invest III F.M.B.A. og Investin Pro F.M.B.A. Medlem af Nykredits Repræsentantskab. Foreningens direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Investeringsforvaltningsselskabets direktion Adm. direktør Tage Fabrin-Brasted Direktør Flemming Tovdal Schmidt Foreningens revisorer Per Rolf Larssen, statsautoriseret revisor John Ladekarl, statsautoriseret revisor DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S Depotselskab Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Rådgiver Nykredit Bank A/S Otto Mønsteds Plads København Klageansvarlig Private medlemmer af foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til foreningens klageansvarlige hos foreningens investeringsforvaltningsselskab. Klagevejledning fremgår af foreningens hjemmeside og kan endvidere fås ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab. Ankenævnet for Investeringsforeninger: Private medlemmer af afdelingen kan anke forhold vedrørende foreningen eller afdelingen til: Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf , fax: Særlige forbehold Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Prospektet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring af investeringsforeningsandele uden for Danmark. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af prospektet, er forpligtede til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner. De af prospektet omfattede investeringsforeningsandele må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Oplysninger i dette prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. 10

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier. Offentliggjort 2. februar 2009

Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier. Offentliggjort 2. februar 2009 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier Offentliggjort 2. februar 2009 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Global High Yield Bonds Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Danske Fokusaktier Offentliggjort den 25. august 2010

Danske Fokusaktier Offentliggjort den 25. august 2010 Danske Fokusaktier Offentliggjort den 25. august 2010 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser,

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Danske Small Cap aktier

Danske Small Cap aktier FT nr. 11.108 Danske Small Cap aktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

AMBER Nordic Alpha. AMBER Energy Alpha

AMBER Nordic Alpha. AMBER Energy Alpha AMBER Nordic Alpha OG AMBER Energy Alpha Fuldstændigt prospekt Offentliggjort den 15. september 2009 INVESTERINGSFORENINGEN INVESTIN Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Formuesikring Akk. Offentliggjort 23. april 2007

Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Formuesikring Akk. Offentliggjort 23. april 2007 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Formuesikring Akk. Offentliggjort 23. april 2007 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt Afdeling Nye Aktiemarkeder Akk. (Wells Capital Management Incorporated) Offentliggjort den 29. november 2011 Afd li USA Udsteders erklæring Vi erklærer

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Specialforeningen Dexia Invest Afdeling Lange Danske Obligationer ex. udlodning 2009 Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Offentliggjort 26. november 2007

Offentliggjort 26. november 2007 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Korte obligationer Korte obligationer (Pension) Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer (Pension) Lange obligation Akk.

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Lange Danske Obligationer

Lange Danske Obligationer FT nr. 16.014 Lange Danske Obligationer Prospekt Offentliggjort den 12. juni 2008 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail: contact@dexia.dk

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Dexia Invest. Afdeling Fokus Danske Aktier. Offentliggjort den 29. juni 2012

Prospekt. Investeringsforeningen Dexia Invest. Afdeling Fokus Danske Aktier. Offentliggjort den 29. juni 2012 Prospekt Afdeling Fokus Danske Aktier Offentliggjort den 29. juni 2012 Tegningssted: Banque Internationale á Luxembourg Bank Danmark A/S Grønningen 17 1270 København K Tlf. 33 46 11 00 Fax: 33 32 42 01

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt Afdeling Nye Aktiemarkeder Akk. (Wells Capital Management Incorporated) Offentliggjort den 7. juni 2011 Afd li USA Udsteders erklæring

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Nykredit Invest Almen Bolig

Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Prospekt for afdelingerne Korte obligationer og Mellemlange obligationer Offentliggjort den 9. september 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved,

Læs mere

Korte Danske Obligationer

Korte Danske Obligationer FT nr. 16.014 Korte Danske Obligationer Prospekt Offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail: contact@dexia.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Fuldstændigt prospekt Offentliggjort den 3. maj 2010 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Formuepleje Optimum KL Afdeling Formuepleje LimiTTellus KL Afdeling Globale Aktier KL Afdeling Forbrugsaktier KL Prospekt Offentliggjort den 26. august 2014

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest

Specialforeningen BLS Invest Specialforeningen BLS Invest Afdelingerne Danske Aktier og Globale Aktier Prospekt Offentliggjort den 5. september 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Afdeling Mira

Fuldstændigt prospekt for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Afdeling Mira Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Nykredit Alpha Afdeling Mira Offentliggjort 10. juli 2009 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Globale aktier Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Europæiske Ejendomsaktier

Europæiske Ejendomsaktier FT nr. 11.108 Europæiske Ejendomsaktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen H P I nvest

Investeringsforeningen H P I nvest Investeringsforeningen H P I nvest Afdelingerne Korte Danske Obligationer Lange Danske Obligationer og Danske Obligationer Akk. Prospekt Offentliggjort den 1. september 2016 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab

Læs mere

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Emerging Markets (aktiv forvaltning, MSCI Emerging Markets)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Emerging Markets (aktiv forvaltning, MSCI Emerging Markets) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Emerging Markets (aktiv forvaltning, MSCI Emerging Markets) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere