Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A"

Transkript

1 Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A Projektgodkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde i Ringe by og udvidelse med en biomassekedel Godkendelsen er meddelt efter 3 i Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 Projektbekendtgørelsen. Meddelt: 24. november 2017 Annonceret: 24. november 2017 Klagefrist: 22. december 2017

2 2

3 Indholdsfortegnelse STAMDATA... 4 INDLEDNING... 5 AFGØRELSE... 5 KLAGEVEJLEDNING... 5 GENNEMGANG AF PROJEKTET... 6 HØRING OG INDKOMNE SVAR... 7 Gennemgang af de indkomne bemærkninger... 7 Indledning... 8 Dimensionering af biomassekedel... 8 Varmebehov... 8 Energibehov i nybyggeri Varmepumper i referencen Følsomhedsanalyse De økonomiske forhold Samfundsøkonomisk Selskabsøkonomi Brugerøkonomi SAMLET VURDERING RETSGRUNDLAG BILAG

4 Stamdata Ansøger: Matrikel: Ejerlav: Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.B Øster Ringvej Ringe 9 z (Kielbjergvej 2, 5750 Ringe) Rynkeby by, Ringe CVR-nr.: P-nr.: Kontaktperson: Direktør Karsten Godiksen Øster Ringgade Ringe Tlf.: Rådgiver: DFP A.m.b.A Merkurvej Kolding Telefon: Godkendelsen: Journalnummer: P Sagsbehandler: Dorthe Jørstad Ingeniør By, Land og kultur Miljø Mellemgade Faaborg Tlf.:

5 Indledning Den 3. november 2016 har DFP A.m.b.A (efterfølgende DFP) på vegne af Ringe Fjernvarme selskab udarbejdet og fremsendt et projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ringe og produktionskapacitet. Projektforslaget omfatter udvidelse af forsyningsområdet med 489 potentielle forbrugere, etablering af transmissions- gade- og stikledninger i det, i projektforslaget, afgrænsede område i Ringe by samt en godkendelse af 4,4 MW biomassekedel. Kommunalbestyrelsen har september 2017 besluttet at godkende det fremsendte projektforslag i henhold til 3, stk 1 bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 (Projektbekendtgørelsen). Afgørelse Faaborg Midtfyn Kommune meddeler i henhold til 4 i lov om varmeforsyning godkendelse af projektforslag som beskrevet i ansøgning modtaget af kommunen den 3. november 2016, samt yderligere genberegning maj Godkendelsen omfatter udvidelse af forsyningsområde i Ringe By og udvidelse af produktionskapacitet. Efter bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016, 27, stk. 2 fastsættes følgende vilkår: Anlægget skal indrettes og drives som beskrevet i projektforslaget vedlagt som bilag Projektet skal være påbegyndt inden 3 år efter godkendelsesdato. Hvis ikke projektet er påbegyndt bortfalder godkendelsen. Godkendelsen af projektforslaget gives i henhold til projektbekendtgørelsen. Andre relevante tilladelser eller godkendelser fra kommunen for realisering af projektet skal indhentes særskilt. Det er ansøgers ansvar at relevante tilladelser og godkendelser er indhentet. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet. Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 3. Klagen kan sendes pr. til: Eller pr. post til postadressen: Nævnenes Hus Energiklagenævnet Toldboden Viborg Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modtaget i rette tid. Der henvises til klagenævnets hjemmeside, under menuen Klagebehandling 5

6 Gennemgang af projektet Projektforslaget er udarbejdet i henhold til projektbekendtgørelsen og dennes bilag 1. Projektforslaget opfylder de formelle krav til indhold samt form, som er angivet i projektbekendtgørelsens 23. Projektforslagets samfundsøkonomiske analyse er basseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger fra april 2016 og efterfølgende opdateret efter opdaterede beregningsforudsætninger udsendt af Energistyrelsen maj Faaborg-Midtfyn Kommune besluttede den 13.december 2016 at sende projektforslaget i høring hos berørte parter. Projektforslaget blev sendt til NGF Nature Energy, Ringe Fjernvarmeselskab og DFP. Høringsperioden var fra den 20. december 2016 til 1. februar I projektforslaget er der gennemført en beregning af de samfundsøkonomiske omkostninger ved projektet over en 20-årig periode efter anvisningerne i Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april I maj og august 2017 blev der udsendt nye beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen, på baggrund af disse er der foretaget en ny beregning af de samfundsøkonomiske forhold. Opdateringen udsendt i august 2017 giver ingen ændringer i forhold til projektforslaget. Efter genberegning blev projektforslaget sendt i ny hørring. Projektforslaget omfatter: Udvidelse af forsyningsområde med 489 potentielle forbrugere, Etablering af et fjernvarme distributionsnet Tilslutning af individuelt opvarmede ejendomme til fjernvarmen i det ansøgte forsyningsområde i Ringe Etablering af 4,4 MW biomassekedel. Overslagsmæssigt er anlægsudgiften i forbindelse med etablering af distributions- og stikledninger opgjort til 23 mio. kr. For etablering af nyt biomasseanlæg er det opgjort til 21.mio. kr ekskl. moms. Beregningen er foretaget med jord/vand varmepumpe som reference. Projektforslaget for udvidelse af forsyningsområde og kapacitet i Ringe giver et samfundsøkonomisk overskud på 2,1 mio. kr. i 2014-priser eller 3 % opgjort som nutidsværdi over 20 år i forhold til referencen. Virksomhedsøkonomien i projektforslaget er vurderet ved at beregne nutidsværdien af Ringe Fjernvarmeselskabs udgifter og indtægter over 20 år med en rentesats på 2 % eksklusiv inflation. Brugerøkonomien er vurderet ud fra beregningseksempler, da områderne hovedsagligt er nyudstykning. Der er i projektforslaget udarbejdet gennemsnitlige beregninger for henholdsvis parcel og erhverv. Ved disse gennemsnitlige beregninger viser det en besparelse over 10 år på ca kr. for en parcel og ca. 1.6 mio.kr for erhverv. 6

7 Høring og indkomne svar I efterfølgende skema er en oversigt over høringssvar og efterfølgende korrespondance i forbindelse med projektforslaget. Kommunens dato for modtagelse af svar Kommunens dato for forsendelse af indkommet svar til kommentering hos modpart 27/ NIRAS fremsender høringssvar for 1/ Svar sendt til DFP NGF Nature Energy 28/ svar fra DFP 3/ Svar sendt til NGF Nature Energy 23/ svar fra NGF Nature Energy 24/ Svar sendt til DFP 30/ svar fra DFP 4/ Svar sendt til NGF Nature Energy 6/ svar fra NGF Nature Energy 6/ Svar sendt til DFP 7/ svar sendt til DFP 10/ Svar sendt til NGF Nature Energy 24/ melder NGF Nature Energy at de ikke 25/ Svar sendt til DFP har yderlige kommentarer Maj 2017 Projektforslaget opdateres med Energistyrelsens nye beregningsforudsætninger 17/ Revideret projektforslag fra DFP A.m.b.A 19/ Projektforslag sendt i høring Frist 9/ / NIRAS fremsender høringssvar for 31/ Svar sendt til DFP NGF Nature Energy 13/ Svar fra DFP 14/ Svar sendt til NGF Nature Energy 27/ Slut kommentar fra NGF Nature 28/ Svar sendt til DFP Energy Projektforslaget blev sendt til politisk behandling og færdigbehandlet i kommunalbestyrelsen den 11. september Gennemgang af de indkomne bemærkninger I høringsperioden er der kommet bemærkninger fra NGF Nature Energy (27. januar 2017 med notat fra NIRAS). Dette notat er kommenteret af DFP på vegne af Ringe Fjernvarmeselskab (28. marts 2017). Efterfølgende har NGF Nature Energy og DFP kommenteret svar, NGF Nature Energy den 23.marts april april 2017 og DFP den 28. marts marts 2017 og 7.april 2017 Generelt fastholdes de tidligere høringssvar. I den supplerende hørig efter opdateringen 16. maj 2017 er der indkommet bemærkning fra NGF Nature Energy (29. maj 2017 med notat fra NIRAS). Kommentar hertil fra DFP (13.juni 2017). Den 27. juni 2017 fremsender NGF Nature Energy deres endelige slut kommentar, herefter anser de den endelige beslutning som en politisk handling. I det følgende er de enkelte punkter gennemgået med udgangspunkt i det projektforslag der blev fremsendt i oktober 2017, NGF Nature Energys høringssvar, det opdaterede projektforslag (maj 2017) og høringssvar hertil er indarbejdet under de relevante afsnit. Projektforslaget, alle indkomne svar, kommentarer og bilag er vedlagt som bilag til denne godkendelse. 7

8 Indledning NGF Nature Energy oplyser (Notat fra NIRAS 27. januar 2017): At de har bedt NIRAS om at foretage en teknisk og økonomisk gennemgang af projektforslaget. NIRAS har efterfølgende udarbejdet et notat til projektforslaget af 3. oktober 2016 og til den reviderede udgave af 16. maj 2017 NGF Nature Energy bemærker (Notat fra NIRAS 27. januar 2017: Notatet af 27. januar 2017 påpeger, at beregninger kan udføres mere præcist på to punkter. 1 Dimensionering af biomassekedel 2 Energibehov i nybyggeri Notatet af 29. maj 2017 påpeger, at beregninger kan udføres på mere præcist og at man bør se nærmere på den samfundsøkonomiske fordel, herunder belyse nedenstående punkter a Energibehov i nybyggeri b Referencen c Følsomhedsanalyser d Den samfundsmæssige fordel Dimensionering af biomassekedel NGF Nature Energy anfører (Notat fra NIRAS 27. januar 2017: 1. At den ledige kapacitet hos de eksisterende kedler bør tages i betragtning ved dimensionering af en ny biomasse kedel, så den ikke overdimensioneres. Varmebehov NGF Nature Energy anfører (Notat fra NIRAS 27. januar 2017): Men udgangspunkt i den samlede nuværende årlige varmeproduktion ifølge projektforslaget på MWh, med en benyttelsestid på 3000 timer/år svarer dette til en maksimalt effektudnyttelse på 19,9 MW. Ved at benytte N-1 princippet er den eksisterende produktionskapacitet ved udfald af største produktionsenhed på 20,5 MW. Der er altså 0,6MW til rådighed til forsyning af nye kunder i Ringe. Den eksisterende ledige kapacitet bør principielt modregnes ved dimensionering af den nye kedel, især fordi der erfaringsmæssigt finder besparelser sted blandt eksisterende kunder ved eksempelvis renovering af bygninger. Dette vil med tiden øge den ledige kapacitet ved N-1betragtninngen. Hertil svarer DFP (Notat 28, februar 2017): Ved udarbejdelse af projektforslag med opstart i 2014, havde anlægget installeret en måler med en maksimal målerkapacitet mindre end det faktiske flow. I 2014 blev varmeværket opmærksom på problemet og fik installeret en større måler. Beregningerne udført i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget er baseret på et estimeret varmeforbrug i 2014 og er ikke gradkorrigeret. Tallene i nedenstående tabel 1 er den faktiske produktion. I tabel 2 er der anvendt en benyttelsestid på 3000 timer/år, som ønsket fra Nature Energy/Notat fra NIRAS. 8

9 Ifølge DFP giver dette et maksimalt effektbehov i løbet af de seneste 5 år på 25,5MW. På denne baggrund mener DFP ikke, at der er ledig kapacitet til rådighed i den eksisterende kapacitet. Hertil kommenterer Nature Energy (mail 23. marts 2017) Beregningerne viser, et maksimalt effektbehov de seneste 5 år på 25,5 MW. For at genskabe deres graddage korrigering, antages at det graddage uafhængige forbrug (GUF) er 0%. Det graddage uafhængige forbrug er typisk omkring 20%, hvilke vil give et effektbehov på 24,9 MW. Altså 0,6 MW mindre end DFP s beregning. Hertil svarer DFP (mail 30. marts 2017) I en ny tabel er der fratrukket 20 % til graddøgnsuafhængigt forbrug Tabel 3: Ringe fjernvarmes graddøgnsuafhængigt forbrug fratrukket 20% Ved at anvende en brugstid på 3000 timer/år svarer dette til et maksimalt effektbehov i løbet af 5 år på 24,8 KW, samme resultat som nature Energy ender med. DFP påpeger, at de ikke mener, at der er nok kapacitet til rådighed med den eksisterende produktionskapacitet på 25,4KW. Hertil kommenterer NGF Nature Energy (mail 6. april 2017) Efter tilrettelsen hvor der er trukket 20% fra til uafhængigt forbrug, påpeges at nettab på 25% også er graddageuafhængigt. Dermed må der skulle fratrækkes 25% som graddageuafhængigt (nettabet) og derefter 20% graddageuafhængigt (forbrugerens forbrug). Der savnes en form for dokumentation af kapacitetsudvidelsesbehovet, når der de seneste år har været anvendt en lille mængde gas på motor/kedelanlæg hos Ringe Fjernvarme. Til dette svarer DFP (mail 7. april 2017) Der er graddøgnskorrigeret ud fra de anvisninger der er givet fra Nature Energy i mail af 23. marts I forhold til kapaciteten af de eksisterende gaskedler, er de dimensioneret i forhold til den eksisterende bygningsmasse. På baggrund af gradtal fra som har været relativt varme, sammenlignet med normalårets gradtal, har gas forbruget været beskedent. I mail af 24. april 2017 tvivler NGF Nature Energy på, at der kommer nye svar frem og henviser til at der er grundlag for at kunne vurderer projektet. Kommunens vurdering: DFP har korrigeret deres beregninger udfra NGF Nature Energys anvisninger og i den forbindelse er det kommunens vurdering, at projektforslaget ikke hviler på urealistiske forudsætninger med hensyn til varmebehov og produktionskapacitet. 9

10 Energibehov i nybyggeri NGF Nature Energy anfører (Notat fra NIRAS 27. januar 2017): Varmebehovet for de nybyggede boliger er i projektforslaget opgjort med et udokumenteret tillæg i forhold til bygningsreglementets krav. I mangel på dokumentation bør bygningsreglementets energiramme for nybyggeri anvendes. Ved gennemberegning med ovennævnte energiramme reduceres energibehovet fra MWh til MWh, hvilket medfører at kedlen bør dimensioneres mindre end først antaget. Hertil svarer DFP (Notat 28, februar 2017): Der er siden fremsendelse af projektforslag udarbejdet et notat som redegør for det aktuelle energiforbrug i bygninger, basseret på faktuelle målinger fra SBi, Verdo og Dansk Fjernvarme. Herved dokumentarers tillæg for energirammen som er benyttet. DFP konkluderer ud fra varmebehovet som er beregnet ud fra energiramme BR 15, inkl. tillæg i henhold til notat, at varmebehovet i projektforslaget er konservativt beregnet, samt at der i den eksisterende produktionskapacitet ikke er plads til udvidelse af forsyningsområdet. Hertil kommenterer NGF Nature Energy (mail 23. marts 2017): DFP har i seneste svar brugt energirammen i henhold til BR15. I forhold til den beregning NIRAS har lavet har DFP anvendt en energifaktor 0,8 (på grund af fjernvarme) og en faktor 1,5, da det er vurderet at huse bygget efter BR15 bruger 50% mere varme end beregnet i energirammen. Nature Energy anfører, at argumentationen er god nok, men at energirammen inkluderer både varme og el. og mener derfor stadig, at kedlen er overdimensioneret. Der er ingen standardtal for hvordan fordelingen mellem el/varme kan beregnes. Hertil svarer DFP (mail 30. marts 2017) Det er korrekt at energirammen inkluderer både varme og el. DFP anser elforbruget som en lille del af det samlede energibehov, og har derfor negligeret den i forhold til dimensioneringen af produktionskapaciteten. Hertil kommenterer NGF Nature Energy (mail 6. april 2017) Der findes også rapporter som viser en fordeling på 50/50 for varme/el forbrug. Til dette svarer DFP (mail 7. april 2017) El/varmefordeling på 50/50 inkluderer det samlede elforbrug. I energirammen for boliger skal er udelukkende medregnes el til drift af byggeriet. Det er dette varmeforbrug, som er negligeret i forhold til beregning at varmeforbrug ud fra energirammen. I mail af 24. april 2017 tvivler NGF Nature Energy at der kommer nye svar frem og henviser til, at der er grundlag for at kunne vurderer projektet. Efter nye beregningsforudsætninger april 2017 fra energistyrelsen blev projektforslaget opdateret og på ny sendt i høring. NGF Nature Energy anfører (Notat fra NIRAS 29. maj 2017): I det opdaterede projektforslag er energibehovet opskrevet til 13,2 GWh/år. Med en forventning om, at energibehovet er 50% højere end i energirammen, og der for fjernvarmeforsynet hus tillades en energiramme som er 25% højere end normalen. Hvis det antages, at bygninger i referencen opføres i en kvalitet svarende til det lavere energibehov som energirammen tilsiger, reduceres brændselsudgifterne i referencen med 20%, eller med 4,5 mio. Dermed er projektet ikke samfundsøkonomisk fordelagtigt. Til dette svarer DFP (Notat 13 juni 2017) I notat er der opstillet et beregningseksempel på energibehov for projektet og reference med udgangspunkt i BR15. Der kommenteres yderligere, at hvis bygningerne i referencen skal bruge mindre energi, skal de etableres i en bedre kvalitet end bygningerne i projektet. Dette vil medføre et tillæg til etableringsomkostningerne ved referencen, hvilket vil bevirke et dårligere samfundsøkonomisk resultat for referencen, og dermed en større fordel for projektet. 10

11 I mail af 27. juni 2017 slutter Nature Energy at de resterende udestående må afgøres via den politiske behandling. Kommunens vurdering: Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at projektforslaget hviler på realistiske forudsætninger i forhold til energiforbrug i nybyggeri, men udgangspunkt i BR15. Varmepumper i referencen NGF Nature Energy anfører (Notat fra NIRAS 29. maj 2017): NGF Nature Energy pointerer, at der i projektforslaget er brugt jord/vand varmepumper som reference. Totaløkonomien i luft/vand varmepumpe er gunstigere end jord/vand. Dette kan skyldes en forskel i den årlige totalvirkningsgrad og en stor forskel på investeringerne, Luft/Vand er billigere end jord/vand. En livstidsberegning, med en geninvestering efter 15 år vurderes at luft/vand bliver ca. 12. mio. lavere end i det opdaterede projektforslag. Hermed er projektet ikke samfundsøkonomisk fordelagtig. Til dette svarer DFP (Notat 13 juni 2017) Jord/vand er valgt ud fra erfaringer som viser, at der er en bedre brugerøkonomi ved denne løsning. DFP giver NGF Nature Energy ret i, at virkningsgraderne i teknologikataloget ikke afviger ret meget, men mener, at tallene er realistiske i forhold til det danske klima. Dette underbygges af medsendte bilag fra Styr din varmepumpe vers.2 en afrapportering fra ForskEl Projekt nr og Godkendelse af tilskudsberettigede anlæg, måling, dataindsamling og formidling Teknologisk Institut fra november I mail af 27. juni 2017 slutter Nature Energy at de resterende udestående må afgøres via den politiske behandling. Kommunens vurdering: Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at projektforslaget hviler på realistiske forudsætninger med jord/vand som reference, og at samfundsøkonomien fortsat er positiv i forhold til projektet. Følsomhedsanalyse NGF Nature Energy anfører (Notat fra NIRAS 29. maj 2017): NGF Natura Energy påpeger, at der i projektforslaget mangler en følsomhedsanalyse overfor ændrede investeringsomkostninger, driftsomkostninger samt værdisætning af CO2. Til dette svarer DFP (Notat 13 juni 2017) Der er i notatet lavet de ønskede følsomhedsanalyser, som alle viser en fordel til projektet. DFP vurderer at analysens resultat bekræfter projektets robusthed. I mail af 27. juni 2017 slutter NGF Nature Energy at de resterende udestående må afgøres via den politiske behandling. Kommunens vurdering: Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at bemærkningerne er taget til efterretning, da det nu er indarbejdet. At følsomhedsanalysen samlet set giver et tilstrækkeligt overblik over projektets robusthed og understøtter, at projektforslagets økonomiske beregninger bygger på et realistisk grundlag. De økonomiske forhold. Kommunen skal efter projektbekendtgørelsens 26, stk. 1 foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, inden projektet godkendes, Ligeledes skal projektet opfylde de almindelige krav om positiv samfundsøkonomi jf. 26. stk

12 Samfundsøkonomisk Samfundsøkonomien skal være positiv for at sikre, at ressourcerne udnyttes bedst muligt på energiområdet. De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter. Projektforslaget indsendt den 3. november 2017 viste et samfundsøkonomisk overskud på ca. 9. mio. kr. I maj 2017 fremsender Energistyrelsen nye beregningsforudsætninger, projektforslaget blev opdateret og det samfundsøkonomiske overskud beregnes efterfølgende til ca. 2. mio. kr. svarende til 3% af projektets samlede nuværdi i forhold til referencen. Som reference er der valgt jord/vand varmepumpe. Selskabsøkonomi Beregningerne er lavet på baggrund af etablering af 4,4MW biomassekedel og udvidelse af forsyningsområdet. Beregningerne er udført som en kalkulation over en 20 års periode inklusiv låneomkostninger på 2%. Der er taget udgangspunkt i en tilslutning på 70% af de 489 nybyggerier over en periode på 9 år. Beregningerne er giver et positivt dækningsbidrag fra år 12 og et samlet positivt dækningsbidrag over 20 år på ca. 8.8 mio.kr. Brugerøkonomi I Projektforslaget er brugerøkonomien vurderet ud fra beregningseksempler, da områderne hovedsagligt er nyudstykning. Der er i projektforslaget udarbejdet gennemsnitlige beregninger for brugerøkonomien for henholdsvis parcel og erhverv. Ved denne gennemsnitlige beregning viser det en besparelse over 10 år på ca kr. for en parcel og ca. 1.6 mio.kr for erhverv. Samlet vurdering Efter en konkret vurdering af sagen kan Faaborg-Midtfyn Kommune tiltræde Ringe Fjernvarmeselskabs vurdering af, at projektforslaget er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Det er den samlede vurdering at projektforslaget er i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i projektbekendtgørelsen samt varmeforsyningslovens formålsparagraf. Projektforslaget fremmer den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssige fordelagtige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Projektet understøtter endvidere kommunens ønske om at tilbyde fjernvarme til boliger i Ringe by. 12

13 Retsgrundlag Faaborg-Midtfyn Kommune har den 3. november 2016 modtaget en ansøgning fra DFP på vegne af Ringe Fjernvarmeselskab om godkendelse af projektforslaget af 3. november Det efterfølgende reviderede projektforslag af 16. maj 2017 indeholder ikke ændringer som medfører at projektforslaget skal betragtes som et nyt projekt i forhold til det oprindelige projekt af 3. november Afgørelsen er truffet i henhold til: Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere reguleret i varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven - (lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 om varmeforsyning med tilhørende ændringer). Godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg projektbekendtgørelse - (Bekendtgørelse nr.825 af 24. juni 2016). Godkendelsen er foretaget med baggrund i disse bestemmelser: Varmeforsyningslovens 4, stk. 1: 4. Kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer på eksisterende anlæg Projektbekendtgørelsen 6. stk 1: 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk.2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10, stk.2 og 17, stk Projektbekendtgørelsen 7 7. Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i 8, kan kommunalbestyrelsen kun godkende projekter for naturgasdistributionsnet eller fjernvarmedistributionsnet, hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og varmeforsyningen, jf. dog stk Projektbekendtgørelsen 11: 11. Kommunalbestyrelsen kan kun godkende projekter for produktionsanlæg med en varmekapacitet på over 1 MW, hvis anlægget indrettes som kraft-varme-anlæg. Det er dog en forudsætning, at denne produktionsform er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Der kan godkendes et varmeproducerende anlæg, hvis dette er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt, jf. dog 13. Stk. 2. Et projektforslag efeters tk. 1 skal dimensioneres til en dækningsgrad på 90 pct. Af værkets samlede årlige varmeproduktion, medmindre en anden dækningsgrad er samfundsøkonomisk mere fordelagtig. Projektbekendtgørelsen 17, stk.1 og stk. 4.: 17. Ved etablering af nye varmeproduktion anlæg eller udvidelse af eksisterende varmeproduktionsanlæg til levering af opvarmet vand eller damp til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg, kan kommunalbestyrelsen godkende projekter, der opfylder kriterierne i stk Etablering af transmissionsledning til eksisterende produktionsanlæg betragtes ikke som etablering af et nyt varmeproduktionsanlæg, hvis det eksisterende produktionsanlægs kapacitet ikke udvides. [ ] Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ved etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, godkende anvendelse af de brændsler der er nævnt i 18, hvis anlægget alene er dimensioneret til at dække et øget varmebehov, og det øgede varmebehov ikke kan dækkes af den eksisterende produktionskapacitet. 13

14 Projektbekendtgørelsen 18: 18. Ved projekter for varmeproduktionsanlæg til levering af opvarmet vand eller damp til et fjernvarmenat, der ikke forsynes med naturgasbaseret kraft-varme eller varme, kan kommunalbestyrelsen godkende projektet, hvis der anvendes et eller flere af følgende brændsler, jf. dog 19: 1) Biomasse. 2) Biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse. 3) Affald. Projektbekendtgørelsen 26: 26. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af 1) planlægning efter kapitel 2, 2) de bestemmelser, der er fastsat i kapitel 3 3) de samfundsøkonomiske analyser, der er nævnt i 23, stk. 1, nr. 10, og 4) de bemærkninger, der er modtaget efter 25. Stk2 2. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt [ ] Projektbekendtgørelsen 27: 27. Godkendelse omfatter følgende punkter, der er relevante for projektforslaget: 1) Anlægget, herunder dets kapacitet, placering og produktionsform. 2) Forsyningsform. 3) Energiform. 4) Forsyningsområde. 5) Tidsfølge for anlæggets etablering eller ændring. 6) Grundlag for beslutning om anvendelse af 6, stk.3, 7 og i lov om varmeforsyning. Stk. 2. Til godkendelse kan der knyttes vilkår vedrørende anlæggets etablering, ændring eller drift, f.eks. om 1) Tidsfrist for påbegyndelse af anlægsarbejder og tidsbegrænsning af godkendelsen, 2) forelæggelse inden for fastsatte frister af aftaler med anlægget om energileverancer og o salg af de ydelser (opvarmet vand, damp, gas eller el), som anlægget vil producere, 3) opnåelse af et nærmere afgrænset varmegrundlag og 4) lavtemperaturdrift. Bilag 1. Projektforslag af 3. november Høringssvar fra NGF Nature Energy (Notat fra NIRAS) ( ) 3. Ringe Fjernvarmeselskab 1.kommentar til høringssvar ( ) 4. NGF Nature Energy 2. kommentar ( ) 5. Ringe Fjernvarmeselskab 2 kommentar ( ) 6. NGF Nature Energy 3. kommentar ( ) 7. Ringe Fjernvarmeselskab 3 kommentar ( ) 8. NGF Natura Energy 4. kommentar ( ) 9. Opdateret projektforslag maj Høringssvar fra Nature Energy Notat fra NIRAS til de nye samf.øko.forudsætninger ( ) 11. NGF Nature Energy Bilag A genberegning med forudsætninger fra maj 2017 ( ) 12. Ringe Fjernvarmeselskab 5. kommentar til reviderer høringssvar ( ) 13. Ringe Fjernvarmeselskab 5. Bilag 1 Slutrapportering fra SDVP2 forskel ( ) 14. Ringe Fjernvarmeselskab 5. Bilag 2 Rapport Teknologisk Institut ( ) 15. NGF Nature Energy 6. kommentar, slut kommentar ( ) 16. Oversigtskort over områder for udvidelse af fjernvarme Ringe 14

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a [indsæt dato 2014] Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé 5 5610 Assens Kontaktperson: Mette Brogaard E-mail: mjoha@assens.dk Dir. tlf.: 6474 6881 Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet Afgørelsen og tilladelsens

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Nørre Aaby Kraftvarmeværk Amba Grønnegade 7 5580

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Notat vurdering af kapacitet og reference

Notat vurdering af kapacitet og reference Aarhus 10. marts 2015 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 019047-0039 phe/ano/jhp Notat vurdering af kapacitet og reference Skanderborg-Hørning Fjernvarmes projektforslag

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer N O T AT 5. december 2012 J.nr. 2301/1199-0185 Ref. rvn Side 1/7 Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer 1. Kompensation ved konvertering (udkastets 7, stk. 1-6, og bilag 2) Efter gældende regler kan

Læs mere

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Att.: Torkild Kjærsgaard Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg

Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg Placering af solfangeranlæg Projektansvarlig: Projektets navn CVR nr: Kontaktperson: Konsulent for ansøger: Godkendelse udarbejdet af: Journal

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning Volderslev 9. januar 2014 1/15 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Email: ngf@ngf.dk, gni@ngf.dk Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS

Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS Etablering af ny gasmotor 20/4 2015 1/11 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST 05122012 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 566 af 02/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra KiMs i Søndersø November 2014 1/24 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1) BEK nr 564 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a [indsæt dato 2014] Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé 5 5610 Assens Kontaktperson: Mette Brogaard E-mail: mjoha@assens.dk Dir. tlf.: 6474 6881 Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af forbindelsesledning til Vissenbjerg 16. juni 2015 1/12 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning fra Højby til Årslev 14/04 2014 1/14 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse:

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse: ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 15. november 2001 J.nr. 97-2311-0096 HJD AFGØRELSE (Varmeforsyning) Klage fra over afgørelse af

Læs mere

Godkendelse af projektforslag for forbindelsesledning til fjernvarme Nr. Broby - Odense

Godkendelse af projektforslag for forbindelsesledning til fjernvarme Nr. Broby - Odense Godkendelse af projektforslag for forbindelsesledning til fjernvarme Nr. Broby - Odense Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1 I medfør af 2 a, 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 2. pkt., 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Transmissionsledning Korup 18. oktober 2012 1/14 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag... 4 Definitioner... 4 3. SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune PROJEKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 8.870 Vikingeparken, Hobro Mariagerfjord kommune Juni 0 7. juni 0 Sagsnr.: 00008 sjs@naturgas.dk Projektforslag ) Projektansvarlig: HMN Naturgas I/S forestår

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer Temadag om konverteringer, kampagner og salg Planlægning af konverteringer v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) og v/direktør Eva L. Rasmussen Fjernvarmens Informationsfond (FIF

Læs mere