2 Supplerende forudsætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Supplerende forudsætninger"

Transkript

1 MEMO TITEL DATO 21. juli 2016 TIL Samfundsøkonomiske beregninger Boligselskabet Sjælland - Afdeling Knolden Boligselskabet Sjælland ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk KOPI FRA PROJEKTNR COWI (KUM/JARU/LGJ) A SIDE 1/5 1 Indledning Afdeling Knolden under Boligselskabet Sjælland har udarbejdet et projektforslag med henblik på at få tilladelse til etablering af 4 nye gaskedler og 4 varmepumpeanlæg i stedet for overgang til fjernvarme. Projektforslaget dateret 17. maj 2016 (herefter refereret til som projektforslaget ) indeholder alene selskabsøkonomiske beregninger. Boligselskabet Sjælland har derfor anmodet COWI om at udarbejde de samfundsøkonomiske beregninger, hvor der sammenlignes mellem fjernvarmeforsyning og etablering af gaskedler og varmepumper, baseret på de i projektforslaget angivne forudsætninger omkring investeringer, virkningsgrader og fremtidigt varmebehov, samt på de af Energistyrelsen udsendte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser 1 på energiområdet, dateret 25. april Beregningsforudsætningerne for de samfundsøkonomiske analyser indeholder forudsætningerne for de fjernvarme, naturgas- og elpriser, der indgår i de samfundsøkonomiske beregninger i dette memo. I henhold til lovgivningen skal Energistyrelsens forudsætninger altid anvendes ved samfundsøkonomiske beregninger inden for Varmeforsyningslovens område. Dette memo indeholder i afsnit 2 enkelte suppleringer/præciseringer af de anvendte forudsætninger og i afsnit 3 er anført resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger med tilhørende følsomhedsanalyser. Beregningsudskrifter er medsendt elektronisk i en separat fil. 2 Supplerende forudsætninger Der er taget udgangspunkt i et fremtidigt varmebehov på MWh. 1 Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen.

2 SIDE 2/5 Virkningsgraden for fjernvarme er sat til 95% for at korrigere for nettab i stikledning mod de angivne 100% i projektforslaget. Øvrigt nettab i fjernvarmesystemet ændres ikke ved fjernvarmeforsyning af Knolden. Virkningsgraden for gaskedlerne er justeret op til 95% mod de foreslåede 85% i projektforslagsteksten, da de 85% virker meget lave for helt nye gaskedler. Investeringsomkostninger og omkostninger til drift og vedligehold er overført fra projektforslaget, dog uden moms. I omkostningerne til fjernvarmescenariet indgår betaling af godt 1,2 millioner kr. eksklusiv moms i tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er betaling for tilslutning til det bestående fjernvarmesystem. Samfundsøkonomisk set er det eksisterende anlæg betalt, hvorfor investeringsbidraget ikke skal indgå i en samfundsøkonomisk beregning. Tilslutningsbidraget er derfor fratrukket i investeringsomkostningerne i fjernvarmescenariet. Omkostninger til gaskedler og varmepumper er fordelt med 50% til gaskedler og 50% til varmepumperne. En ændret fordeling af disse omkostninger vil ikke påvirke det samfundsøkonomiske beregningsresultat. De samfundsøkonomiske beregninger er udført i et af naturgasselskabet HMN udarbejdet standardprogram. Dette standardprogram indeholder også den samfundsøkonomiske fjernvarmepris, der er gældende for Knolden, dvs. fjernvarme fra VEKS-systemet, der bl.a. forsyner Roskilde Forsyning (FORS). Analyseperioden er 20 år og alle omkostninger over årene er for begge projekter tilbagediskonteret til en nutidsværdi i midt 2016 priser, med en diskonteringsrente på 4%. På denne måde kan de to projekters samlede omkostninger sammenlignes. Det bemærkes endvidere at i overensstemmelse med Energistyrelsens forudsætninger fra 25. april 2016 prissættes CO₂-emissionerne for anlæg udenfor kvotesektoren med en standardpris på 500 kr./ton i hele beregningsperioden. Gaskedlerne i Knolden er udenfor kvotesektoren, hvorfor denne kvotepris påvirker gaskedel/varmepumpeløsningen i negativ retning samfundsøkonomisk set. 3 Beregningsresultat Med de ovenfor anførte justeringer af beregningsforudsætningerne fås følgende samfundsøkonomiske resultat.

3 SIDE 3/5 Tabel 1 Samfundsøkonomisk beregningsresultat Nutidsværdi (2016-prisniveau kr) Fjernvarmeforsyning - VEKS-system Gaskedler og varmepumper Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto 6.569, ,4 319,4 4,9% Investeringer 2.190, , ,3-75,4% Driftsomkostninger 64, ,8-972,9-1500,0% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 163, ,5-906,7-553,4% SO 2 -omkostninger 2,3 12,8-10,5-461,1% NO x -omkostninger 39,2 44,3-5,1-13,1% PM 2,5 -omkostninger 5,8 0,3 5,5 94,7% Afgiftsforvridningseffekt -182,7-832,8 650,1-355,8% Scrapværdi -80,4 0,0-80,4 100,0% I alt 8.773, , ,0-30,2% Emissioner (ekskl. el-produktion) Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. elproduktion (NPV for perioden ) Resultat - Boligselskabet Sjælland - Afdeling Knolden - Roskilde Fjernvarmeforsyning - VEKS-system Gaskedler og varmepumper Projektfordel Forskel (ton) (ton) (ton) (% ) CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) 1.864, , ,3-61,0% SO 2 -emissioner 0,2 0,5-0,2-100,4% NO x -emissioner 5,6 2,5 3,1 56,0% PM 2,5 -emissioner 0,3 0,0 0,3 98,6% De samlede samfundsøkonomiske omkostninger over de 20 år er for fjernvarmeprojektet udregnet til at udgøre 8,8 mio. kr. De samlede samfundsøkonomiske omkostninger er for varmeløsningen med gaskedler og varmepumper udregnet til at være 11,4 mio. kr. Der er således en samlet samfundsøkonomisk besparelse ved at vælge en fjernvarmeløsning på 2,7 mio. kr. I nedenstående figur er grafisk illustreret resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger: (1.000 kr.) Samfundsøkonomiske omkostninger Akk. NPV - Fjernvarmeforsyning - VEKS-system (ref.) Akk. NPV - Gaskedler og varmepumper (proj.) Samfundsøk. fordel - projekt Figur 1 Grafisk illustration af de samfundsøkonomiske beregninger

4 SIDE 4/5 Det fremgår af ovenstående, at fjernvarme samfundsøkonomisk set er mere fordelagtig end gaskedler og varmepumper. Dette taler således for, at Knolden overgår til den fjernvarmeforsyning, der formelt er det eneste tilladte for kommunen at godkende, da Knolden ifølge det oplyste, er beliggende i et fjernvarmeområde. Miljømæssigt falder fjernvarmeløsningen også mere fordelagtig ud. Dette skyldes bl.a. den omlægning af fjernvarmeproduktion i VEKS-systemet til mere miljøvenlige brændsler, der er indeholdt i de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for fjernvarme fra VEKS-systemet. 3.1 Følsomhedsanalyser I overensstemmelse med Vejledning for udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser er der udført følgende følsomhedsanalyser: Kalkulationsrente ± 2 procentpoint (dvs. 2% og 6%) Investeringer i alt ± 20% Varmebehov ± 20% Brændselspriser ± 20% CO₂ - priser lavt og højt skøn Indregning af projektforslagets virkningsgrader på fjernvarme og naturgas Indregning af forventet strafafgift for dårlig afkøling Resultatet af disse følsomhedsanalyser fremgår af tabellen på efterfølgende side:

5 SIDE 5/5 Tabel 2: Resultater følsomhedsanalyser Tekst Samfundsøkonomisk fordel gaskedler/varmepumper i kr. Reference Kalkulationsrente 2% Kalkulationsrente 6% Investeringer + 20% -3,000 Investeringer - 20% -2,306 Varmebehov + 20% - 2,642 Varmebehov - 20% Brændselspriser + 20% Brændselspriser - 20% CO₂-priser lavt skøn CO₂-priser højt skøn Virkningsgrad 100% fjernvarme og 85% naturgaskedler Indregning af strafafgift for dårlig afkøling i alle årene Det fremgår af tabellen at ingen af følsomhedsanalyserne falder ud til fordel for gaskedel/varmepumpeløsningen. Bilag: Udskrift af beregninger (separat PDF-fil)