IKT BESKRIVELSER. Bilag D til Udbudsbetingelser for R02 Maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT BESKRIVELSER. Bilag D til Udbudsbetingelser for R02 Maj 2012"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. maj 2012 Charlotte von Scholten IKT BESKRIVELSER Bilag D til Udbudsbetingelser for R02 Maj 2012 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 YB IKT R02 2 af 19 INDHOLD INDHOLD... 2 IKT YDELSESBESKRIVELSE generelt ydelsens indhold projekteringsgrundlag (forudsætninger) dimensioneringsgrundlag (krav til rådgivningen)... 6 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Orientering ydelsens indhold Dokumentstyring Udveksling via projektweb Mail IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Generelt Orientering Grundlag for CAD-produktion Strukturering af CAD-modeller Brug af CAD-modeller Dokumentation Udveksling Kontrol Ordliste... 18

3 YB IKT R02 3 af 19 IKT YDELSESBESKRIVELSE 1. GENERELT Vejdirektoratet ønsker at fremme brug og genbrug af digitale data og stiller derfor krav til sine leverandører. IKT-ydelsen omfatter krav til leverandørens digitale leverancer i forbindelse med rådgiverens ydelser til Vejdirektoratet. De digitale leverancer skal både leveres under og i forbindelse med afslutningen af rådgivningsydelserne. Ydelsesbeskrivelsen indeholder krav til hvilke digitale leverancer, som leverandørerne skal levere. IKT-teknisk Kommunikationsspecifikation og ITK-teknisk CAD-specifikation indeholder tekniske krav i forbindelse med gennemførelsen af de digitale ydelser. Vejdirektoratets standarder for modeller og data beskriver henholdsvis hvilke data, som skal leveres, og hvordan de skal struktureres. Systemlinjer leveres jf. IKT beskrivelserne. 2. YDELSENS INDHOLD Rådgiveren er pligtig til at efterleve krav angivet i IKT-teknisk Kommunikationsspecifikation i forbindelse med kommunikation gennem brug af digitale dokumenter. Systemer Rådgiveren er pligtig til at anvende følgende informations- og kommunikationssystemer i forbindelse med gennemførsel af rådgivningsydelsen samt i forbindelse med levering af digitale data og digital kommunikation med øvrige parter i projektet. Projektweb I forbindelse med projektet skal rådgiveren anvende et Internet baseret projektstyringssystem, kaldt Projektweb, til lagring af alle relevante dokumenter og informationer under projektets gennemførelse. Projektweb stilles til rådighed og administreres af Vejdirektoratet, mens det primært er projektets parter, der efterfølgende anvender og opdaterer denne. Projektweb understøtter: Projektledelse Dokumentstyring Adgang til tegninger og tegningsfortegnelser

4 YB IKT R02 4 af 19 Lagring af modeller Styring af underentreprenører og leverandører Korrigerende handlinger I den projektspecifikke IKT-tekniske Kommunikationsspecifikation er det angivet hvilke dokumenter og modeller, som skal overføres til Projektweb. Eksempler på dokumenter er: Adresselister, tidsplaner, kontrol og dokumentkontrolplaner, tegningslister, gældende tegninger, modeller og fotos. Tegningsarkiv Rådgiveren er pligtig til at levere tegninger med fire underskrifter, som beskrevet i projektets IKT-tekniske Kommunikationsspecifikation. Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem Rådgiveren er pligtig at levere dokumenter, som specificeret i projektets IKT-tekniske Kommunikationsspecifikation i følgende af Vejdirektoratets Elektroniske Sags- og Dokument håndteringssystemer: vedr. udarbejdelse af tilbudslister m.v. anvendes WEBTILBUD vedr. broer, tunneller og andre bygværker skal disse leveres til Vejdirektoratets inddatering i DANBRO Diverse rapporter, designmanualer, notater, referater m.v. leveres i pdf-format for Vejdirektoratets upload i 360 udvalgte dokumenter leveres tillige i word. Geoteknik (planer mm) afleveres til Vejdirektoratet arkivering Digitale anlæg Rådgiveren skal levere digitale modeller i forbindelse med bro, vejarkitektur og geoteknik i henhold til Modelstandarden, hvor omfang og detaljeringsgrad er angivet. Krav til dataformater og andre IKT-tekniske forhold til digitale modeller, såsom lagstruktur, påtrykning af egenskabsdata, navngivning af objekter og filer er angivet i Vejdirektoratets Datastandard som findes på ts.vd.dk. Rådgiveren skal påregne, at modellerne benyttes som grundlag for øvrigprojektering, udførelse og/eller drift. Modelstandarden specificerer indholdet af digitale anlægsmodeller, mens Datastandarden stiller krav til, hvordan elementerne skal kodes rent teknisk, og i hvilke formater modellerne skal leveres. I den IKT-tekniske CAD-specifikation er de projektspecifikke forhold vedrørende brug af CAD- og modelleringssystemer angivet. Tegninger Tegningernes visuelle udtryk skal udformes i henhold til nærværende Tegningsstandard. Tegningerne skal udarbejdes i henhold til Vejdirektoratets IKT-tekniske CADspecifikation og udveksles i henhold Vejdirektoratets IKT-tekniske kommunikationsspecifikation.

5 YB IKT R02 5 af 19 Alt tegningsmateriale skal udarbejdes og leveres i henhold til Vejdirektoratets IKTbeskrivelser samt Vejdirektoratets Data- og tegningsstandard som findes på ts.vd.dk, ligesom Vejdirektoratets udleverede entreprisenummer og -navn samt strækning og stedsbetegnelse er unik og ikke må fraviges. Typetegninger: Efter nærmere aftale medtages relevante typetegninger, udarbejdet af Vejdirektoratet, som en del af tegningsmaterialet. Tegningerne kan hentes under typetegninger på ts.vd.dk Hvidbog: Rådgiveren skal udarbejde en hvidbog for de bygværker, som indgår i fagentreprisen. En hvidbog er en samling af udbudstegninger, der er nedkopieret og trykt i A3 format. Hvidbogen skal indeholde en indholdsfortegnelse/ tegningsliste og der skal være angivet sidenumre på tegningerne øverst til højre. 2.3 Fase 3 Projekt til besigtigelse Rådgiveren skal stille følgende fagmodeller til rådighed for Vejdirektoratet og dets leverandører: Bygværk Geoteknik Vejarkitektur 2.4 Fase 4 Projekt til anlæg. Rådgiveren skal stille følgende fagmodeller til rådighed for Vejdirektoratet og dets leverandører: Bygværk i fagentreprise Geoteknik Vejarkitektur i fagentreprise 2.5 Fase 5 Anlæg Projektopfølgning Rådgiveren skal gennem projektet løbende stille materiale, omtalt i IKT-teknisk kommunikationsspecifikation, til rådighed for Vejdirektoratet og projektets øvrige parter i henhold til leveranceplanen. Rådgiveren skal levere som udført tegninger til arkivering i DANBRO 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG (FORUDSÆTNINGER) Vejdirektoratet stiller nedenstående projektmateriale til rådighed, der skal danne baggrund for rådgiverens ydelser: Grundkort, terrænmodel og øvrigt eksisterende materiale.

6 YB IKT R02 6 af 19 Grundkort og højdemodel er produceret ved fotogrammetri baseret på flyfotos fra foråret Grundkortet og højdemodellen er i efteråret 2011 suppleret med terrestrisk detailmåling i et omfang, så Vejdirektoratet vurderer, at detaljeringen og nøjagtigheden af grundkortet og højdemodellen er tilstrækkeligt til projekteringen frem til udbud. Den udførte detailmåling omfatter fortrinsvis kørebanekanter, som der sluttes til. Vandløb (opmålte) og eksisterende kendte drænledninger er digitaliseret. Hvis der viser sig behov for supplerende detailmåling igennem projekteringsforløbet, udfører Vejdirektoratet dette. Omfanget af den supplerende detailmåling fastlægges af rådgiveren i samarbejde med Vejdirektoratet, der udfører opmålingen. Data leveres i DSFL-format med Vejdirektoratets objektkodning (DSFL-koder) og i Vejdirektoratets referencesystem, der er et lokalt opmålt net, tilpasset og transformeret på DKTM. Teknisk grundkort, højdemodel, supplerende detailmålinger og projektdata leveres til rådgiveren i DSFL-format eller MicroStation DGN-format. Dog skal rådgiveren være opmærksom på, at Vejdirektoratet kun har ansvar for data leveret i DSFL-format. Materialet forelægges i henhold Vejdirektoratets Data- og modelstandarder. 4. DIMENSIONERINGSGRUNDLAG (KRAV TIL RÅDGIVNINGEN) Digitalt materiale skal udarbejdes i henhold Vejdirektoratets Data- og tegningstandard, der er publiceret på ts.vd.dk. Såfremt at det i afsnit 1 Ydelsens Indhold er angivet, at rådgiveren skal levere fagmodeller, skal disse udarbejdes i henhold til projektets IKTteknisk CAD-specifikation.

7 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION R02 7 af 19 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 1. ORIENTERING IKT-teknisk kommunikationsspecifikation er gældende grundlag for kommunikation vedrørende bygværker, geoteknik og vejarkitektur i forbindelse med projektering af Næstved Omfartsvej Nord. Den specificerer de forskrifter for digital kommunikation, der skal overholdes på projektet. Ydelsens generelle omfang er beskrevet i IKT-ydelsesbeskrivelsen. Parterne er pligtige til at anvende projektweb til skriftlig kommunikation efter retningslinjerne i nærværende aftale. Skriftlig kommunikation omfatter såvel dokumenter (tegninger, beskrivelser mv.), samt anden dokumentation, der findes væsentlig for projektets parter. IKT-teknisk kommunikationsspecifikation henvender sig til samtlige parter på projektet. Den udgør et fælles grundlag for kommunikationen mht. retningslinjer, tekniske formater og andre vigtige detaljer for det digitale samarbejde. IKT-teknisk kommunikationsspecifikation har til formål at understøtte specifikationen af de praktiske rammer og tekniske retningslinjer for god og sikker digital kommunikation. IKT-teknisk kommunikationsspecifikation refererer i øvrigt til følgende dokument: IKT teknisk CAD specifikation 2. YDELSENS INDHOLD Roller på projektet, firma, mail, telefon, mv. skal fremgå af projektets organisationsplan, som skal ligge på projektets projektweb Support Byggeweb anvendes som projektweb på dette projekt. For support kan byggeweb support kontaktes på tlf , kontakt oplysninger på byggeweb findes på Vejdirektoratets administrator for projektwebbet er: Malene Lindrup, tlf: 3. DOKUMENTSTYRING Regler for navngivning, mappestruktur og metadata skal følges.

8 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION R02 8 af Struktur og klassifikation Alle parter på projektet anvender en fælles struktur på projektets projektweb. Der henvises til afsnit 4. Udveksling via Projektweb for detaljer vedrørende struktur og klassifikation af projektets projektweb. Alle dokumenter skal tilføjes i projektweb i digital form. Dokumenter, der ikke foreligger digitalt, digitaliseres ved skanning. Såfremt, der undtagelsesvis fremsendes papirdokumenter til andre parter, skal der parallelt hermed tilføjes en digital kopi til projektweb Metadata Metadata er data (egenskaber), som knyttes til et dokument, når dokumentet uploades til projektets projektweb, og som beskriver dokumentet og dets håndtering. Metadata anvendes til forskellige formål, som overordnet kan inddeles i tre kategorier: generelle metadata, identificerer f.eks. dokumentets titel, ansvarlig, status og emne dokumentdelings metadata, identificerer f.eks. projektfaser arkiverings metadata, identificerer f.eks. filformat Nogle metadata udfyldes automatisk ved upload til projektets projektweb, medens andre skal udfyldes af brugeren. Ved upload af et dokument, som tidligere har været uploadet, indsættes automatisk de tidligere indtastede metadata.. Metadatatyperne er angivet i Vejdirektoratets Data- og tegningsstandard på ts.vd.dk 3.3. Revisionsstyring Følgende revisionsbetegnelser anvendes ved revisionsstyring af godkendte versioner af dokumenter: A, B, Revisionsbetegnelse anføres ikke i selve filnavnet ved upload til projektweb. Revisionsstyring af filer foretages ved udfyldelse af metadata på projektets projektweb og for tegningsfiler ved at udfylde tegningshovedet Repræsentationsformer, formater og versioner Modeller og dokumenter kan udveksles internt mellem projektets parter efter eget valg, men skal leveres til Vejdirektoratet i henhold til Datastandarden. Detaljer omkring CAD-filer angives i projektets IKT-teknisk CAD-specifikation Filnavngivning Generelt gælder det, at et filnavn skal være unikt og entydigt og ikke må ændres undervejs i projektering og udførelse. For navngivning af CAD-filer, henvises til projektets IKT-teknisk CAD-specifikation.

9 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION R02 9 af UDVEKSLING VIA PROJEKTWEB Udveksling af dokumenter skal foretages via projektets projektweb. Originale udgaver af dokumenter skal altid opbevares hos den virksomhed, der er ansvarlig for dokumentet. Der henvises i øvrigt til brugermanual for detaljer vedrørende anvendelse og funktion. Brugermanualen findes i seneste version på indgangsside til under Support Projektweb indhold Projektets projektweb er opbygget i 3 forskellige områder, arbejds-, udgivelses-, og fordelingsområdet Arbejdsområdet har til formål at udveksle foreløbige arbejdsfiler. Det er typisk de projekterende parter, der gør brug af arbejdsområdet. Underrådgivere og leverandører kan også med fordel tildeles adgang til arbejdsområdet, hvor de selv kan downloade et projektgrundlag. Grundet en forandringsproces i en projekteringsperiode vil arbejdsområdet indeholde en sagsbasis, tegninger, beskrivelser og beregninger. Udgivelsesområdet har til formål at opsamle gældende dokumenter, som kan frigives til fordelingsområdet. Det vil sige, at udgivelsesområdet ikke skal betragtes som et sted der hentes filer fra. På Fordelingsområdet fordeles gældende dokumenter til de forskellige aktører i et projekt. Hver faggruppe eller part er tilknyttet en fordelingsliste. Når en fil er frigivet fra udgivelsesområdet, er den tilgængelig for de parter, der er tilknyttet en fordelingsliste. Fordelingsområdet, skal til forskel fra udgivelsesområdet, betragtes som et sted der hentes filer fra. Eksempel: Et gældende dokument kan f.eks. være et referat fra et møde. Referatet uploades direkte til en dokumentliste på udgivelsesområdet, hvorefter det fordeles til de relevante parter på fordelingsområdet. På den måde kan der hurtigt vælges hvem, der skal have det pågældende referat. Projektets projektweb anvendes til de nedenfor specificerede indhold og formater. Andre dokumenttyper kan forekomme og oprettes efter aftale med projektledelsen. Detaljeret specifikation af filformater og krav til struktur er angivet i Vejdirektoratets Dataog tegningsstandard på ts.vd.dk.

10 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION R02 10 af Mappestruktur Der skal anvendes en fagopdelt mappestruktur på projektweb som følgende: Flere undermapper kan oprettes efter behov. Fag/undermapperne oprettes efter følgende hovedstruktur: 01 Kommunikation 02 Dokumenter 03 Data 04 Tegninger 05 Udbudsmateriale 99 Diverse Følgende materiale skal placeres i de enkelte mapper. Mappe Materiale 01 Projektledelse Sagsbasis, aftaler, kvalitetsstyring, tids- og ressourcestyring og økonomi. Referater fra tværfaglige møder placeres i undermappen 05 Mødereferater. 02 Grundlag Grundlag 09 Arealerhvervelse Materiale skal placeres i undermapperne 01 Linjebesigtigelse, 02 Detailbesigtigelse og 03 Ekspropriation Undermapper under Materiale udarbejdet af et fag fagmapper 01 Kommunikation Kommunikation herunder referater fra fagspecifikke møder 02 Dokument Tekniske rapporter 03 Data Analyser, beregninger, simuleringer, fag- og fællesmodeller 04 Tegning Digitale plots med tegningshoved og tegningsnumre. 05 Udbudsmateriale Udbudsmateriale 99 Diverse Visualiseringer

11 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION R02 11 af Rettigheder Parterne har som udgangspunkt adgang til generel funktionalitet på projektets projektweb, herunder de til kontrakten hørende dokumenter. Alle har generelt ret til at downloade filer, men kan kun uploade filer til egne fagmapper. Administratorer har rettighed til at oprette, omdøbe og slette filer og mapper. Når entreprenørerne er udvalgt vil deres adgang begrænses til de dokumenter der er relevante for udførelsen System Projektweb Alle parter er forpligtet til at anvende projektets projektweb til al skriftlig kommunikation i henhold IKT-ydelsesbeskrivelsen. Al dokumentation skal være versionsstyret. Endvidere er man forpligtet til at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder og mulige forbedringer til administratoren. Alle parter har pligt til mindst en gang om ugen at gå ind på projektets projektweb og vurdere om dokumenterne, der er tilføjet siden sidste besøg, vil påvirke deres egne leverancer. Projektets parter er udover brug af Projektweb pligtig til at levere data til nedenstående systemer Elektronisk tegningsarkiv mm. Godkendte tegninger med tilhørende beskrivelsesfiler skal placeres i tegningsmappen i udgivelsesområder på Projektweb. Tegninger og beskrivelsesfiler skal udarbejdes henhold til vejledning i Vejdirektoratets data- og tegningsstandard. Udover at projektets parter skal benytte Projektweb (aktuelt Byggeweb), i forbindelse med kommunikation af digitale data med Vejdirektoratet, skal nedenstående systemer benyttes: DANBRO: Materialet vedrørende den endelige dokumentation inkl. "som udført" tegninger afleveres til Fagansvarlig BRO i henhold til arkivinstruks for broforvaltningssystemet DANBRO. Webtilbud: Rådgiver skal anvende Vejdirektoratet tilbudssystem ved udarbejdelse af tilbudslister (fag- og hovedantreprise) med henblik på elektronisk opsamling af priser til Vejdirektoratets prisdatabase 4.5. Advisering Alle parter skal ved upload af dokumenter til projektweb sikre, at relevante modtagere bliver adviseret. Dette gøres via projektwebbets upload modul.

12 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION R02 12 af Opdateringsfrekvens Projektets tidsplan skal specificere hvornår de enkelte digitale leverancer skal leveres. Ved projektændringer skal materialet uploades uden forsinkelser til Projektweb Dokumentation Der føres en automatisk log med nøjagtig historik for alle handlinger på projektets projektweb (opslag, up- and download, adviseringer, plotbestilling). Projektets parter er afskåret enhver mulighed for at påvirke eller ændre på log ens registreringer. Alle projektets parter kan se denne log. 5. MAIL Alle mails på projektet skal have et entydigt projekt-id indsat i emnefeltet efterfulgt af emnets tekst. Projekt-ID: Næstved Omfartsvej Projektdokumenter udveksles via projektweb, og ikke som dokumenter vedhæftet mails. Vigtige mails gemmes på projektweb som notat. Såvel Vejdirektoratet og dets rådgivere skal sikre gennem dokumenterede procedurer, at brugerne af projektets projektweb ikke overser information, der ligger i mails udenfor projektets projektweb. Som kontaktpersondata på mail skal afsender angive: Navn, firmanavn, firmaadresse og telefonnummer

13 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION R02 13 af 19 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION 1. GENERELT Nærværende IKT-tekniske CAD-specifikation benyttes i anlægsprojekter udbudt af Vejdirektoratet. Specifikationens struktur er tilpasset Vejdirektoratets behov og er udarbejdet på basis af input fra bips IKT-specifikationer og Bentleyuser.dk s Anlægstillæg til bips CAD-manual ORIENTERING CAD-specifikationen skal benyttes sammen med Vejdirektoratets IKT-tekniske Kommunikationsspecifikation, Tegningstandard, Modelstandard og Datastandard. Vejdirektoratets projektmodel fastlægger faserne i Vejdirektoratets projekter. Vejdirektoratets standarder kan tilgås på ts.vd.dk I Ressourcebiblioteket på ts.vd.dk stiller Vejdirektoratet konfigurationer og komponenter til en række softwareprodukter frit til rådighed for dets leverandører. Disse kan benyttes i forbindelse med levering af ydelser til Vejdirektoratet. Specifikationen er baseret på en filbaseret modelstruktur en fil- og databasebaseret modelstruktur I en filbaseret modelstruktur opereres der primært med håndtering af geometriske data. I en fil- og databasebaseret modelstruktur ligger de informationer, som repræsenteres i fagmodellen i et antal numeriske og alfanumeriske filer og/eller databaser. Disse filer og/eller databaser indeholder information om horisontal og vertikal linjeføring, terræn og tværsnit. 3. GRUNDLAG FOR CAD-PRODUKTION 3.1 Mappestruktur Der stilles ikke krav til mappestrukturen i forbindelse med CAD-produktionen, men alene i forbindelse med overdragelse af materiale til Vejdirektoratet. Mappestrukturen i forbindelse med overdragelse er angivet i den IKT-tekniske Kommunikationsspecifikation. 3.2 Filnavngivning Tegningsnumre udtages via Vejdirektoratets Tegningsstandard. Plotfiler skal navngives som i Vejdirektoratets IKT-teknisk Kommunikationsspecifikation i forbindelse med aflevering af tegninger. 3.3 Overordnet referencesystem Alt materiale skal produceres i plankoordinatsystem DKTM/ETRS89 defineret af Kort & Matrikelstyrelsen. Koter skal angives i henhold til DVR90 defineret af Kort & Matrikelstyrelsen.

14 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION R02 14 af Modulnet Aftales med Vejdirektoratets vejprojekterings team hvor det måtte være relevant. 3.5 Enhedssystem Enkeltstående anlægskonstruktioner, broer, underjordiske anlæg samt detaljer i forbindelse med disse, må udarbejdes i mm, men øvrige dele udarbejdes i m. 3.6 Referencepunkt Referencepunkter angives i grundlaget der leveres af Vejdirektoratet. 3.7 Indsætning af bygninger og bygværker Såfremt at bygninger og bygværker ikke er placeret korrekt i forhold til referencepunkterne flyttes bygningerne og bygværkerne, mens placeringen af referencepunkterne i terrænet skal forblive uændret. 3.8 Tegningshoved Tegningshoved skal udformes i henhold til Vejdirektoratets Tegningsstandard. 3.9 Tekst og målsætning Tekst og målsætning skal udformes i henhold til Vejdirektoratets Tegningsstandard. 4. STRUKTURERING AF CAD-MODELLER 4.1 Geometri og objekter I Vejdirektoratets Tegningsstandard og Modelstandard er der angivet krav til tegninger og modeller. Leverandøren vælger selv, hvilken CAD-teknisk metode, der anvendes til at producere tegninger. Leverandøren kan producere tegninger gennem brug af enkle 2D geometriske elementer, eller som udtræk fra modeller. I de tilfælde hvor leverandøren skal aflevere 3D-modeller til Vejdirektoratet, skal leverandøren anvende en CADteknisk arbejdsmetode, som er i stand til at honorere dette krav. Der skelnes mellem 2D geometrisk element Et 2D geometrisk element fx en linje eller bue uden tilknytning af bygge/anlægsteknisk informationer. 3D geometrisk element Et 3D geometrisk element fx en solid uden tilknytning af bygge/anlægstekniske informationer Objekt Et objekt repræsenterer et fysisk eller abstrakt bygge/anlægsobjekt med dets iboende egenskaber og relationer til omkringliggende objekter.

15 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION R02 15 af Informationsniveau Detaljeringsniveau af tegninger og modeller er specificeret i henholdsvis Vejdirektoratets Tegningsstandard og Modelstandard. 4.3 Lagstruktur og kodning Lagstrukturen i CAD-filerne skal følge lagstrukturen eller være forsynet med koder (fx DSFL), som angivet i Vejdirektoratets Datastandard. 4.4 Modelopdeling Hver leverandør skal opbygge en eller flere modeller, som indeholder element eller objekter henhørende til ydelsen. Betegnelse Anvendelse Formål Fagdata Projektering Indeholder numeriske eller alfanumeriske data, som er gemt i en eller flere filer eller databaser. Danner grundlag for fagets fagmodeller. Kan indeholde information om en given vejs linjeføring, tværsnit eller terrænets udformning. Fagmodeller Projektering Svarende til det tidligere anvendte begreb modelfiler. Indeholder fx. vejgeometri, afmærkning, ledningsplan, længdeprofil, mv. Danner grundlag for fagets tegningsproduktion. Fagspecifikke modeller Formålsbestemt (til simulering, visualisering, mv.) Fagspecifikke modeller anvendes til et specifikt formål, fx analyse, beregning, simulering og visualisering mv. Fællesmodeller Udveksling En samling af fagmodeller fx vejgeometri, brogeometri eller ledninger.

16 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION R02 16 af BRUG AF CAD-MODELLER Vejdirektoratet ønsker at udnytte digitale CAD-data i forbindelse med en række forskellige opgaver og stiller derfor en række krav til sine leverandører. Fagmodeller genereres inden for den enkelte ydelse og anvendes i flere rådgivningsydelser samt af entreprenører og Vejdirektoratet.

17 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION R02 17 af 19 Tegningsproduktionen kan baseres på brug af fagmodeller baseret på nedenstående princip, hvor et antal fagmodeller er anvendt. 6. DOKUMENTATION 6.1 Tegningslister Tegningslister skal udarbejdes i henhold til Vejdirektoratets specifikationer for tegningslister i Tegningsstandarden. 6.2 Fagmodelliste Det påhviler leverandøren at levere fagmodellister med angivelse af filnavn indhold fase i projektmodel revisionsdato i forbindelse med afleveringer til Vejdirektoratet.

18 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION R02 18 af UDVEKSLING 7.1 Generelt Følgende filer udveksles Digitale plots (tegninger) Fagmodeller 7.2 Digitale plots Digitale plot leveres i henhold til Vejdirektoratets IKT-teknisk Kommunikationsspecifikation. 7.3 Fagmodel Fagmodeller stilles til rådighed for Vejdirektoratet og dets øvrige leverandører som specificeret i IKT-teknisk Kommunikationsspecifikation. Udveksling skal ske i de filformater, som er specificeret i Vejdirektoratets Datastandard. Færdige fagmodeller (geoteknik og bro i fagentreprise for denne sag) leveres i henhold til Vejdirektopratets datastandard ts.vd.dk. 8. KONTROL Rådgiveren skal udføre kontrol af digitalt produceret materiale i henhold til Ydelsesbeskrivelsen for Styring og samarbejde afsnit ORDLISTE Rådgiveren skal levere dokumentation for, at der er udført tværfaglig kollisionskontrol af egne fagmodeller i forhold til andre discipliner. Begreb/term Arkivfil CAD Digitalt plot DKTM DVR90 Fagdata Fagmodel Definition og uddybning Tegningsfiler er samlet i forbindelse med aflevering, eller pakke med tegninger og data med indbyrdes afhængighed og låst version. Computer Aided Design. Betegnelse for et system eller format, der benyttes til projektering ved hjælp af computer. Fil som i grafisk tilgængelig form indeholder en tegning i en specifik udgave således, at den kan ses på skærm og plottes på papir, men ikke ændres. Koordinatsystem som er målrettet mod bygge- og anlægsbranchen, herunder vejsektoren. Dansk Vertikal Reference Et højdesystem som er en fælles reference for koter. Indeholder numeriske eller alfanumeriske data, som er gemt i en eller flere filer eller databaser. Danner grundlag for fagets fagmodeller. Svarende til det tidligere anvendte begreb modelfiler. F.eks. vejgeometri,

19 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION R02 19 af 19 afmærkning, ledningsplan, længdeprofil, mv. Danner grundlag for fagets tegningsproduktion. Fagspecifik model Fællesmodel Grundkort IKT Linjeføring Linjeføringsdata Længdeprofil Maskinstyring Modelstruktur Modulnet Ortofoto Prototypefiler Tegningsfil Består af flere fagmodeller evt. fra forskellige fag til bestemt formål og som ofte i særlig filformat, som modtagerens software kræver. Anvendes til et specifikt formål, for eksempel analyse, beregning, simulering, visualisering mv. Fagspecifikke modeller udveksles ikke og er derfor ikke underkastet særlige strukturkrav. Samling af fagmodeller til én fil i det aftalte udvekslingsformat. Alt efter sammenhæng og behov er det muligt at kombinere fagmodeller i flere forskellige fællesmodeller. Fællesmodeller anvendes til tværfaglig projektgranskning, kommunikation, visualisering og konsistenskontrol. Kortmateriale genereret ud fra overflyvning eller fysisk opmåling. Kortet har en stor detaljeringsgrad og viser eksempelvis bygninger, veje, beplantning osv. Informations- og KommunikationsTeknologi. Horisontal projektion af den rumkurve, som beskriver vejens forløb. Angivelse af stationering og koordinater ved overgang mellem elementtyper. Afbildning af vejens rumkurve på længdesnitplanen Entreprenørmaskiners anvendelse af den digitale projektmodel kombineret med GPS i forbindelse med udførsel af anlægsarbejdet En samlet betegnelse for den måde hvorpå man organiserer data. Lokalt koordinatsystem hvor der i x-retningen anvendes tal, y-retningen anvendes bogstaver og z-retningen anvendes koter Er luftfoto som er korrigeret således, at billedets størrelsesforhold overalt er de samme, herved bliver billedet geometrisk sammenligneligt med et kort. Anvendes som grundlag for oprettelse af nye CAD-filer En cad-fil, som anvendes som grundlag for produktion af tegninger. Består primært af referencer til fagmodeller, ramme, tegningshoved og evt. tekst og signatur.

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. august 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017 Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering Maj 017 Side 1 af 8 IKT GRUNDLAG OG KRAV 1 Generelt IKT Grundlag og krav beskriver følgende for alle parter

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

IKT YDELSESBESKRIVELSE FOR < >

IKT YDELSESBESKRIVELSE FOR < > SIDE 1 af 11 YB IKT YDELSESBESKRIVELSE FOR < > AFSNITTET NEDENFOR INDSÆTTES I DET GENERELLE DOKUMENT OG TILRETTES, SÅ DET PASSER TIL DET AKTUELLE UDBUD. Ændringslog Dato Ændring 01-07-2013

Læs mere

IKT grundlag og krav. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum.

IKT grundlag og krav. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum. IKT grundlag og krav Entreprise 6714.201 Jord- og belægningsarbejder Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum April 2016 IKT grundlag og krav 1. GENERELT... 1 1.1. Projektweb... 1 2. Digitale

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Anlægstillæg til bips CAD-manual 2008

Anlægstillæg til bips CAD-manual 2008 Anlægstillæg til bips CAD-manual 2008 1. Udgave - 2010 Faglige redaktører Jette Elisberg, Alectia Mikkel Bennedbæk, ATKINS Lone Davidsen, COWI Gita Monshizadeh, Grontmij Carl Bro Mette M. Madsen, Grontmij

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Projektering og udbud i 3D

Projektering og udbud i 3D Projektering og udbud i 3D Højteknologiske anlægsmetoder Vejforum - 3. december 2014 Projektering og udbud i 3D HOLSTEBRO 39 km motorvej 8 Tilslutningsanlæg Flere skærende veje 4 banekrydsninger 5 landskabsbroer

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation

IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 4 2. Grundlag for cad-produktion... 4 2.1 Fil- og mappestruktur... 4 2.2 Koordinat-, højde-

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

Stort Bygværk - Tunneler

Stort Bygværk - Tunneler Stort Bygværk - Tunneler Indhold 3D-model: 3D-model som indeholder den ydre geometri af det større bygværk, samt modelerede funktionselementer som linjer, overflader eller objekter. Det skal være muligt

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Fagmodellens udviklingsniveauer og anvendelsesmuligheder

Fagmodellens udviklingsniveauer og anvendelsesmuligheder Dato 27. februar 2017 Sagsbehandler Rasmus Lynge Fuglsang Mail rfj@vd.dk Telefon +45 7244 2395+45 7244 2351 Dokument 16/11213-12 Side 1/7 Fagmodellens udviklingsniveauer og anvendelsesmuligheder Strukturering

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

ProjectWise Explorer Intro

ProjectWise Explorer Intro ProjectWise Explorer Intro Generelt Filer Åbning og lukning Projekt-, mappe- og filegenskaber Generelt ProjectWise er et fil håndteringssystem til udarbejdelse, deling og håndtering af filer, og bruges

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den

Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den Bilag 5.2 SLKS CAD-manual Den 8.12.2016 Indhold 1. Orientering... 3 2. Grundlag for cad-produktionen... 5 2.1 Fil- og mappestruktur... 5 2.2 Koordinat-, højde og modulsystemer... 5 2.2.1 Generelt... 5

Læs mere

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION CK Central Køkken 1.61-04 IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION 1. ORIENTERING - IKT-TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION...2 2. GRUNDLAG FOR CAD-PRODUKTIONEN...2 2.1 FIL- OG MAPPESTRUKTUR...2 2.2 KOORDINAT-, HØJDE

Læs mere

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-08- 19

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

bips F104, Dokumenthåndtering

bips F104, Dokumenthåndtering bips F104, Dokumenthåndtering af Gunnar Friborg & Charlotte Lund Poulsen Disposition Introduktion Tidsforløb og historik Hvad erstatter anvisningen? Baggrund Struktur og tankesæt Dokumenthåndtering Genfinding

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter E Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter 3. oktober 2013 Vordingborg Kommune Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Indholdsfortegnelse Del 1 IKT-ydelsesspecifikation,

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver BIM I ANLÆG BIM Aarhus Kipevu Oil Terminal, Mombasa, Kenya NETVÆRKSMØDE 20170601, THOMAS LUNDSGAARD Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

Læs mere

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Bilag 4 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016 DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 5 DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale 4 2.1 Udbudsbrev 4 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

BIPS IKT- a*ale. Delhøring December 2015

BIPS IKT- a*ale. Delhøring December 2015 BIPS IKT- a*ale Delhøring 3 2. December 2015 Agenda 1. Intro 2. Siden sidst 1. A, B, P modellerne 2. Best prac8se? 3. 3 x spec 4. Den 7. spec! 5. BIM procesmanual 6. Next steps 2 ProjekBorløb Itera8on

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Projekt

Brugermanual. Byggeweb Projekt Brugermanual Byggeweb Projekt 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til RIB manualen... 11 Indledning... 11 RIB's historie... 11 Projektweb som princip... 12 Projektering... 12 Byggeweb Projekt gør samarbejdet

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform Januar 2016 a 102-3 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 3 etablering af kommunikationsplatform Kolofon 2016-01-08

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04

Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04 Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04 Indholdsfortegnelse Velkommen til Byggeweb manualen... 11 Indledning... 11 Byggewebs historie... 12 Projektweb som princip... 12 Projektering... 13 Byggeweb Projekt

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

3D CAD-manual indgår i en serie af publikationer, som tilsammen udgør resultatet af projektet 3D arbejdsmetode under Det Digitale Byggeri:

3D CAD-manual indgår i en serie af publikationer, som tilsammen udgør resultatet af projektet 3D arbejdsmetode under Det Digitale Byggeri: 2006-07-30 3D CAD-manual 2006 er udarbejdet i Det Digitale Byggeris regi af en projektorganisation under bips. Erhvervs- og Byggestyrelsen har enhver ret herunder ophavsretten til publikationen. 3D CAD-manual

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation Afleveringsansvarlig Bilag nr. : ProjektID: Dato: 23.09.2011 Byggesag: Revision: IKT-teknisk sspecifikation 1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale af D&Vdokumentation

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato 2013-12-19 Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2013 13/16532- Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Projekt 7.38

Brugermanual. Byggeweb Projekt 7.38 Brugermanual Byggeweb Projekt 7.38 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til RIB manualen... 11 Indledning... 11 RIB's historie... 11 Projektweb som princip... 12 Projektering... 12 Byggeweb Projekt gør samarbejdet

Læs mere

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data.

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. I dag: Digital projektering -formål Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. Dagens emner Hvad er et digitalt kort? Digitale grunddata

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

Rådgivning 6714.R01. Miljøkortlægning af opfyldte arealer. udbudsbetingelser. Holstebromotorvejen 6714 Holstebro Aulum og 6717 Aulum Snejbjerg

Rådgivning 6714.R01. Miljøkortlægning af opfyldte arealer. udbudsbetingelser. Holstebromotorvejen 6714 Holstebro Aulum og 6717 Aulum Snejbjerg udbudsbetingelser Rådgivning 6714.R01 Miljøkortlægning af opfyldte arealer Holstebromotorvejen 6714 Holstebro Aulum og 6717 Aulum Snejbjerg Juli 2013 2 af 18 Indhold 6714.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Rasmus Fuglsang bød velkommen til mødet og der var efterfølgende en kort præsentationsrunde

1. Velkomst og præsentation Rasmus Fuglsang bød velkommen til mødet og der var efterfølgende en kort præsentationsrunde DATO KONTAKTPERSON MAIL 9. juli 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Modelstandard TIDSPUNKT 25. juni 2015 STED DELTAGERE AFBUD Banedanmark, Brøndby Steffen Bach (Banedanmark), Michael Jepsen

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION Boliselskabet B45 Kuben Management A/S 1. Grundlag... 2 1.1 Generel orientering... 2 1.2 Formål med digital indsamling af DV-materiale... 2 1.3 Entreprenørens

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING 2015-2016 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION SAG Sagsnummer IKT-AFTALE

Læs mere

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning 89800 Jernbanebro over Vejle Fjord Oktober 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013 aftale rådgivning ANL-ANA-R08 RTK-TJENESTE I VEJDIREKTORATET 2014-2015 oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.09.2013 13/18051-4 Lars Busk Jensen lbje@vd.dk 2252 1200 AFTALE OM RÅDGIVNING

Læs mere

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014 Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet September 2014 2 af 5 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE LKB RAMMEAFTALE NR. REKVISITION

Læs mere

OVERSÆTTELSE - ENGELSK

OVERSÆTTELSE - ENGELSK UDKAST TIL RAMMEAFTALE OVERSÆTTELSE - ENGELSK MARTS 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 72443130 RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND, OVERSÆTTELSE-ENGELSK

Læs mere

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift Kolofon 2016-08-19

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator Mængder I en entreprenørvirksomhed 2 Agenda Anvendelse af mængder i tilbudsfasen Anvendelse af mængder i projekteringen og

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering Januar 2016 a 102-7 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 7 digital aflevering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

PartnerPortalen. En kort vejledning.

PartnerPortalen. En kort vejledning. PartnerPortalen En kort vejledning. PartnerPortal_Vejledning_Hilleroed.doc Side 1 af 8 Resumé Dette notat et tænkt som en hjælp for dig der skal til at anvende PartnerPortalen 1. Generelt. Projektserveren

Læs mere