Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Teknik- og Miljøudvalget... 6 Kultur- og Fritidsudvalget... 7 Socialudvalget... 8 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Revision og Borgerrådgiver Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Mia Sejer Nielsen Center for Økonomi Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V Telefon EAN nummer

2 Økonomiudvalget Korrigeret Anlægsindtægter Overførsler mv Økonomiudvalget forventer et samlet mindreforbrug på service på 21,6 mio. kr., som primært vedrører et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. vedrørende puljen til uforudsete udgifter. Et eventuelt uudmøntet i puljen vil tilfalde kassen i forbindelse med den fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer. Dertil kommer et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på tjenestemandspensioner, hvilket skal ses i lyset af færre tjenestemandspensionister på ordningen end forudsat. Modsatrettet forventes et merforbrug på 10,4 mio. kr. vedrørende fællesordningen barselsfonden, hvor eventuelle merforbrug håndteres solidarisk af kommunens forvaltninger Det bemærkes, at der før forventede korrektioner forventes et merforbrug på 8,5 mio. kr. i forlængelse af hjemtagelsen af lønanvisningsopgaven fra KMD og implementering af nyt lønsystem. Tidsplanen for hjemtagelsen blev udskudt, da der med den oprindelige tidsplan ikke var sikkerhed for korrekt løn til tiden og korrekt kontering af lønnen. Dette medfører en række merudgifter i Koncernservice i Merforbruget dækkes via puljen til håndtering af økonomiske risici, der blev afsat med Hjemtagelsen af lønanvisningsopgaven har optrådt med en risiko på op til 10,0 mio. kr. Der forventes i 2017 en udfordring på op til 16,5 mio. kr. i Koncernservice i forlængelse af implementeringen af SAO (Samling af Administrative Opgaver), bl.a. på grund af ophobning i sagsmængden og opnormeringer med henblik på at sikre stabil drift og kvalitet i opgaveløsningen. Der igangsættes derfor en analyse i Koncernservice i 2016, der skal undersøge mulige løsninger, der sikrer, at udfordringerne bliver håndteret inden for den afsatte ramme. Koncernservice forventer et samlet mindreforbrug på 63,1 mio. kr. på anlæg. Mindreforbruget er baseret på en samlet vurdering af de terede bruttoanlægsudgifter i Koncernservice sammenholdt med tidligere konstaterede afløb på anlægsprojekter. Koncernservice forventer frem mod 4. anlægsoversigt at foretage en gennemgang af anlægsprojekterne med henblik på en styrket anlægsperiodisering. Side 2 af 11

3 Anlægsindtægter Økonomiudvalget forventer ikke afvigelser på anlægsindtægter. Det bemærkes, at indtægtstet på salg af rettigheder opskrives med 255,3 mio. kr. til 440,4 mio. kr. primært som følge af forventede merindtægter fra salg af ejendomme. På overførsler forventes et samlet mindreforbrug på 65,5 mio. kr. Dette skyldes et forventet mindreforbrug på 59,8 mio. kr. vedr. puljen til merudgifter for forsikrede ledige. Midlerne er reserveret til merudgifter i forbindelse med forsikrede ledige i Der forventes på nuværende tidspunkt intet forbrug. Det afklares i forbindelse med den tredje sag om bevillingsmæssige ændringer, om tet skal omplaceres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor et evt. forbrug vil konteres. Alternativt tilfalder midlerne kassen. Derudover forventes der et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner på forsyningsområdet, ligeledes som følge af færre tjenestemandspensionister på ordningen end forudsat. Finansposter Økonomiudvalget forventer balance på finansposterne. Det bemærkes, at indtægterne fra investeringsforeningen øges med 83,7 mio. kr. som følge af højere udbytte. Modsatrettet nedjusteres kursgevinster som følge af udskydelse af By & Havns betaling til Nordhavnsvej til 2017 med 48,0 mio. kr., indtægten fra grundskyld nedjusteres med 11,1 mio. kr. som følge af nedsat vurdering fra SKAT og forventede renteindtægter fra forventet lån til HOFOR vedrørende kystnære vindmøller nedjusteres med 10,0 mio. kr. som følge af udskydelse af budfristen. Sundheds- og Omsorgsudvalget Korrigeret Bruttoanlæg Anlægsindtægter Overførsler mv Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 51,7 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til forventede mindreudgifter på 47,2 mio. kr. til SOSU-elevområdet. De ret markante mindreud- Side 3 af 11

4 gifter skyldes et fald i tilgangen til uddannelsen som følge af indførelsen af karakterkrav til uddannelsen, samt at første del af uddannelsen nu er SU-berettiget i stedet for, at der gives elevløn. Derudover forventes en række mer -og mindreforbrug på service, hvoraf de mest betydelige er et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. til køb og salg af pladser, et merforbrug til IT-drift og KOS på 12,8 mio. kr., et mindreforbrug på 4 mio. kr. til færdigbehandlede patienter på hospitalerne. Det bemærkes, at prognosen vedr. SOSU-elevområdet på nuværende tidspunkt er meget usikker, og Sundheds- og Omsorgsudvalget vil i forbindelse med udarbejdelsen af halvårset på ny vurdere udviklingen i elevantallet, således at der kan udarbejdes en mere valid prognose med henblik på en eventuel tilpasning. Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer efter forventede korrektioner et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på området, som vedrører afsluttede projekter. Når anlægserne er endeligt afsluttede, vil de overskydende midler blive lagt i kassen. Anlægsindtægter Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer balance. Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer efter forventede korrektioner et samlet mindreforbrug på Overførsler mv. på 3,5 mio. kr. vedr. ældreboliger. Mindreforbruget kan henføres til et mindreforbrug til tomgangshusleje. Finansposter Området forventes efter korrektioner at være i balance. Børne- og Ungdomsudvalget Korrigeret Anlægsindtægter Overførsler mv Børne- og Ungdomsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 98,1 mio. kr. Heraf udgør 44,2 mio. kr. decentrale opsparing på skoler, klynger og institutioner, mens 53,9 mio. kr. er mindreforbrug relateret til driften i Side 4 af 11

5 Den primære forklaring er dagområdet, hvor der er et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører et aktivitetsfald på børn. En tendens som også fremgik af et for Aktivitetsfaldet er både på vuggestue- og børnehavepladser med 672 børn samt på fritids- og klubdelen med 727 børn. Private pasningsordninger oplever en øget tilgang, som kan forklare noget af mindreforbruget. Forvaltningen vil på månedsbasis følge udviklingen på området. En anden forklaring på mindreforbruget er skoler og institutioners decentrale opsparing, hvor der i forbindelse med overførselssagen overføres 54,3 mio. kr. på service, men hvor skoler og institutioner kun regner med at bruge 10,1 mio. kr. af deres overførte opsparing i løbet af året. Hertil kommer en række øvrige mindreforbrug på service, jf. nedenstående. Specialtilbud Der er et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som primært skyldes køb af færre specialbørnehave pladser end forventet. Undervisning Der er et mindreforbrug på 29,9 mio. kr., som generelt skyldes at skoledriften i Københavns Kommune er blevet mere effektiv bl.a. som følge af en BUU-beslutning om, at skoler minimum skal have 3 spor. Specialundervisning Der er et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som primært skyldes øget decentral opsparing. I lyset af Børne- og Ungdomsudvalgets forventede mindreforbrug vil Økonomiforvaltningen frem mod halvårset gå i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen med henblik på en eventuel tilpasning i forbindelse med halvårset. Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalget på udvalgsmødet den 27. april 2016 vedtog at omdisponere 2,2 mio. kr. af Børne- og Ungdomsudvalgets forventede mindreforbrug i Dette sker med henblik på videreførelse af det alternative undervisningstilbud Second Chance fra 1. august til 31. december Der sikres en videreførelse af Second Chance i andet halvår 2016 (1,1 mio. kr.) ved anvendelse af 50/50-reglen, således at et tilsvarende beløb (1,1 mio. kr.) lægges i kassen til fælles omdisponering. Side 5 af 11

6 Børne- og Ungdomsudvalget forventer, at anlægsudgifterne udviser balance. Anlægsindgifter Børne- og Ungdomsudvalget forventer, at anlægsindtægterne udviser balance. Børne- og Ungdomsudvalget forventer, at de efterspørgselsstyrede overførsler udviser balance. Finansposter Børne- og Ungdomsudvalget forventer balance på finansposterne. Det bemærkes, at renteindtægterne for kortfristede tilgodehavender i øvrigt nedjusteres og renteudgifter for langfristet gæld opjusteres for samlet 0,1 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Anlægsindtægter Overførsler mv * og anlægsindtægter er eksklusiv Hovedkonto 1. **Overførselsområdet er her inklusiv Hovedkonto 1. Teknik- og Miljøudvalget vurderer, at området samlet set vil være i balance efter forventede korrektioner. Det bemærkes, at det vurderes, at normaliseringen af parkeringen i Dronningegården vil medføre færre indtægter fra parkeringsafgifter. Det lavere indtægtsniveau forventes indtil videre ikke at påvirke årets resultat, da det forventes, at kunne håndteres inden for den eksisterende bevilling. På bruttoanlæg eksklusiv hovedkonto 1 forventes et forbrug på 1,3 mia. kr. i 2016 svarende til balance. Anlægsindtægter Der forventes anlægsindtægter eksklusiv hovedkonto 1 på 243,0 mio. kr. i 2016 svarende til balance. Side 6 af 11

7 Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. på bevillingen Byfornyelse. Dette skyldes stigende aktiviteter på byfornyelsesområdet, som forventes at have effekt i mange år frem over. Den øgede aktivitet forventes håndteret i forbindelse med halvårset. Bevillingerne Affaldsområdet, Jorddeponi og Klima drift forventes ved årets afslutning at balancere. Det bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget forventer, at Affaldsområdet samlet set vil afvige med 55,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Som følge heraf korrigeres tet for området med samlet 55,7 mio. kr. i forbindelse med 1. kvartalsprognose. Korrektionen skyldes primært, at der vil være besparelser og færre udgifter i forbindelse med indsamling og behandling af affald, hvilket primært er en effekt af, at der er indgået bedre kontrakter end forventet. Der forventes over de kommende år en kasseopbygning på området på 160,0 mio. kr. yderligere i forhold til det, taksterne blev korrigeret med i forbindelse med Modsatrettet tilføres Jorddeponi 4,8 mio. kr. fra kassen. Området skal hvile i sig selv og har dermed ikke reel kasse effekt. Kultur- og Fritidsudvalget Korrigeret Anlægsindtægter Overførsler mv Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance på service. Kultur- og Fritidsudvalget forventer et forbrug på 205,9 mio. kr. på bruttoanlæg svarende til balance. Anlægsindtægter Der forventes anlægsindtægter på 1,0 mio. kr. i 2016 svarende til balance. På overførselsområdet forventes balance. Finansposter Side 7 af 11

8 Efter forventede korrektioner til tet forventes området at balancere. Der foretages dog en række korrektioner på finansposterne. Dette skyldes længere sagsbehandlingstid end forventet hos SKAT på klagesager, hvor boligejere søger om nedsættelse af ejendomsvurderingen. Dette har medvirket til, at der i 2015 var et mindreforbrug på 76,6 mio. kr. som følge af færre tilbagebetalinger af for meget betalt grundskyld end forventet. Tilbagebetalingerne forventes at skulle finde sted i 2016, hvorfor mindreforbruget fra 2015 i forbindelse med overførselssagen er overført til Derudover er der tilført 14,3 mio. kr. til området i overførselssagen til dækning af merforbrug i 2016 som følge af flere klagesager i 2016 end forventet i tet. Derudover forventes der et merforbrug i 2016 på i alt 82,8 mio. kr. til tilbagebetalinger vedr. for meget indbetalt dækningsafgift. Årsagen er, at SKAT har lang sagsbehandlingstid på klagesager vedrørende dækningsafgifter. Dette har bevirket, at der i 2015 var et mindreforbrug på 37,5 mio. kr. som følge af færre tilbagebetalinger af for meget betalt dækningsafgift end forventet. Tilbagebetalingerne forventes at skulle finde sted i 2016, hvorfor mindreforbruget fra 2015 i forbindelse med overførselssagen er overført til Derudover forventer Kultur- og Fritidsudvalget et yderligere merforbrug på 45,3 mio. kr., som også er håndteret i overførselssagen. Det yderligere merforbrug skyldes, at der har været flere klagesager i 2016 end forventet i tet. Socialudvalget Korrigeret Anlægsindtægter Overførsler mv Socialudvalget forventer samlet set balance på service. Dette dækker dog over en række forventede mer- og mindreforbrug inden for området. På området for borgere med handicap forventes samlet et merforbrug på 6,9 mio. kr. Heraf vedrører 4,1 mio. kr. forventede merudgifter på bevillingsområdet Borgere med handicap grundet stigende enhedspriser på hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med Side 8 af 11

9 handicap i og udenfor eget hjem (Borgerstyret Personlig Assistance) som følge af et øget plejebehov. Dertil kommer et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. på bevillingsområdet Borgere med handicap, demografireguleret, som primært kan henføres til et merforbrug på dagbehandling og fleksible skoleindsatser grundet stigende aktivitet, der dog delvist modsvares af et mindreforbrug på køb af botilbudspladser. Det bemærkes, at det er forudsat i prognosen, at forbruget på området for borgere med handicap kan reduceres med 5,0 mio. kr. i 2016 i forlængelse af en analyse, der er iværksat på handicapområdet. På bevillingsområdet Udsatte voksne forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes en stigning i køb af pladser på udenbys herberger. På bevillingsområdet Hjemmepleje forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som primært skyldes et tidligere gennemført udbud vedr. private leverandører, som har sænket enhedsprisen for køb af hjemmehjælp hos private leverandører markant. På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som primært kan henføres til en forventet lavere aktivitet på sikrede institutioner. Bevillingsområdet Borgere med Sindslidelse forventes at udvise balance. Det bemærkes dog, at Socialudvalget som følge af drabet på en medarbejder på det socialpsykiatriske Bocenter Lindegården har fået en række påbud fra Arbejdstilsynet, hvilket vil medføre betydelige merudgifter for Socialudvalget. Der er derfor igangsat en analyse af omfanget heraf, ligesom Socialforvaltningen vil vende tilbage med forslag til mæssig håndtering. Socialudvalget forventer balance. Anlægsindtægter Socialudvalget forventer balance. Socialudvalget forventer et mindreforbrug på 13,6 mio. kr., hvilket primært er sammensat af mindreforbrug på førtidspension samt et merforbrug på sociale ydelser. Mindreforbruget på førtidspension skyldes hovedsageligt et større fald i antal af førtidspensionister end forudsat i Sociale ydelser udviser merforbrug som følge af et højere aktivitets- og ydelsesniveau. Side 9 af 11

10 Finansposter På den terede del af finansposter forventes balance. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Korrigeret Anlægsindtægter Overførsler mv Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer, at området balancerer efter forventede korrektioner til tet. rammen er dog påvirket af en mæssig korrektion på samlet 23,5 mio. kr. Korrektionen af tet skyldes primært tilførte midler ved den overførselssagen på i alt 23,5 mio. kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer, at området balancerer efter forventede korrektioner til tet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et forbrug på bruttoanlæg på 14,1 mio. kr. svarende til balance. Anlægstet indeholder en mæssig korrektion på 7,6 mio. kr., som skyldes tilførte midler i den overførselssagen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et mindreforbrug på 43,2 mio. kr. på efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbruget er sammensat af flere bevægelser. På kontanthjælp mv. forventes samlet set et mindreforbrug på 157,2 mio. kr., hvilket primært skyldes færre ydelsesmodtagere. På A- dagpenge forventes et mindreforbrug på 79,0 mio. kr., hvilket skyldes færre ydelsesmodtagere samt lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager. I modsat retning forventes et merforbrug på 146,4 mio. kr. vedrørende sygedagpenge, hvilket skyldes flere ydelsesmodtagere samt en højere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager. På øvrige områder herunder fleksjob, ledigheds- og ressourceforløbsydelse samt seniorjob forventes et merforbrug på 46,7 mio. kr., hvilket skyldes flere ydelsesmodtagere samt en højere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager. Side 10 af 11

11 Det bemærkes, at der forsat er en vis usikkerhed om skønnet af ydelsesmodtagere på grund af usikkerhed om ledighedsudviklingen i Københavns Kommune. Finansposter Der forventes en afvigelse på -22,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes balanceforskydninger vedrørende forudbetalt statsrefusion. Revision og Borgerrådgiver Korrigeret Anlægsindtægter Overførsler mv Revisionen og Borgerrådgiveren forventer balance. Side 11 af 11

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab

Læs mere

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen

Læs mere

Korrigeret budget og Forventet regnskab

Korrigeret budget og Forventet regnskab BILAG 1 Uddybende forklaringer til forventet regnskab pr. august 2014 I det følgende gennemgås de enkelte udvalgs forklaringer på forventet regnskab pr. august 2014. Udvalgsforklaringerne er opdelt på

Læs mere

Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013

Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013 BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 147,3 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 1,5 mio. kr. Det skal særligt bemærkes,

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 1. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 98,1 mio. kr. 44,2 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015 Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2015 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet

Læs mere

Tabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.)

Tabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.) Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 3. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 94,0 mio. kr. 74,6 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Afvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget

Afvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets halvårsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder. For

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold

Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold Service... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Hjemmepleje rammebelagt... 5 Hjemmepleje demografireguleret... 5 Borgere med sindslidelse... 5 Borgere

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2014 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2014 svarer til vedtaget budget 2013 med enkelte

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Bilag 1. Forklaringer til årsregnskabet for 2014

Bilag 1. Forklaringer til årsregnskabet for 2014 Bilag 1. Forklaringer til årsregnskabet for 2014 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Vedtaget budget 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Bevilling netto netto

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017

Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017 Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017 Vedtaget budget Korrigeret Service 5.350,7 5.388,1 5.388,1 0,0 Børnefamilier med særlige behov 1.410,9 1.390,0 1.390,0 0,0 Hjemmepleje, rammebelagt 22,3 22,0

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015

Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015 Indhold Skabelon 1 Det forventede regnskab... 2 Skabelon 2 Bruttoficeret

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere