KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG"

Transkript

1 KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG

2 SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4 Neurorehabilitering af senhjerneskadede...5 Personlig hjælper og ledsager...6 Omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede....7 Leg med sprog...8 Aktivt medborgerskab i kommunen - Nyt kursus....9 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling - nænsom nødværge...10 Arbejdet med sindslidende med misbrug...11 Pædagogisk arbejde i folkeskolen - Nyt kursus Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere...13 Koordinatoruddannelse grundlæggende Vejledning i forflytning - Nyt kursus Mindfulness...16 Støtte ved kognitiv behandling - psykiatrisk grunduddannelse Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Praktikvejledning - særlig indsats - Nyt kursus UPDATE - opkvalificering for SOSU-hjælpere Kompetenceudvikling for assistenter (KUA) Den akut syge borger Tidlig opsporing af sygdomstegn - Nyt kursus Innovation og velfærdsteknologi - Nyt kursus Demenskurser Medicinkurser Rehabilitering Praktiske oplysninger... 28

3 VELKOMMEN TIL KURSUSKATALOGET 2015 Det er med stor glæde, at vi hermed præsenterer et udpluk af vore efteruddannelsesudbud i Vi kan tilbyde en bred vifte af spændende og opkvalificerende efteruddannelser, der målrettet styrker de faglige og personlige kompetencer i organisationer. I disse år sker der en forflytning af opgaver fra den sekundære til den primære sektor det nære sundhedsvæsen. For at sikre medarbejdernes muligheder for at håndtere de nye og anderledes opgaver, kan der være behov for et kompetenceløft blandt medarbejdere inden for både social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Målet med vore efteruddannelser er kompetenceudvikling, der kan bidrage til positive forandringer i praksis, og derfor tager vore uddannelser udgangspunkt i din hverdag og dine erfaringer. Dette kobler vi til ny viden og refleksioner over fremtidig praksis så du er klar til nye udfordringer. Vi arbejder målrettet på at sikre den størst mulige effekt af vore efteruddannelser, at sikre implementering af ny viden. Det gør vi ved i samarbejde med ledere og medarbejdere at sætte fokus på, hvordan den enkelte medarbejder bedst muligt får bragt sin nye viden i spil i den daglige praksis. For alle vore efteruddannelser gælder det, at vi arbejder med pædagogiske værktøjer. Vi konstituerer læringsfællesskaber, der kan give praksisnærhed og læring gennem aktiv deltagelse samt sikre udvikling af pædagogisk refleksion over praksis. Vi har gode erfaringer med specialdesignede efteruddannelsesforløb både på individ- og gruppeniveau samt for hele organisationer. Søger du eller din arbejdsplads en uddannelse eller måske en temadag, vi ikke har med i kataloget eller på sosu-stv.dk/efteruddannelser, så skræddersyer vi gerne et forløb, der passer til netop jeres behov. Vi ser frem til at byde jer velkommen på vores efteruddannelser. Med venlig hilsen Kursus- og Udviklingsafdelingen SE MEGET MERE OM DINE MULIGHEDER PÅ SOSU-STV.DK/EFTERUDDANNELSE 3

4 NEUROPÆDAGOGIK I ARBEJDET MED UDVIKLINGSHÆMMEDE iværksætte målrettede aktiviteter ud fra en neuropædagogisk forståelse af den udviklingshæmmedes funktionsnedsættelse. inddrage viden om funktionsforstyrrelser og skaders placering i hjernen samt hvilke konsekvenser skaderne har for tilrettelæggelse og gennemførelse af den pædagogiske indsats. understøtte den enkeltes borgers udvikling ved at stille krav og forventninger, der modsvarer den udviklingshæmmedes funktionsniveau. indgå i relationen med forståelse for egen adfærds betydning for samspillet med den udviklingshæmmede. indgå i et professionelt samarbejde med kolleger omkring den enkelte borger. I det arbejde kan du videregive dine faglige observationer fra det daglige arbejde og bidrage til, at de indarbejdes i den udviklingshæmmedes udviklingsplan. agere tydeligt og respektfuldt i kommunikationen med det øvrige fagpersonale, den udviklingshæmmede og pårørende. AMU-uddannelse: Til dig der arbejder med udviklingshæmmede inden for det pædagogiske område eller inden for social- og sundhedsområdet. DATO HOLD 1 1. juni 3. juni og 8. juni 9. juni 2015 Kviknummer: ams1501 DATO HOLD sept. 11. sept. og 14. sept. 16. sept Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 16. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015

5 NEUROREHABILITERING AF SENHJERNESKADEDE medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede borger i det daglige social- og sundhedsarbejde for at sikre borgeren bedst mulige fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne. tage udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder. indgå i det tværfaglige team omkring borgeren. i tilrettelæggelsen af dit arbejde tage hensyn til borgerens ønsker samt de behov og mål, der fremgår af neurorehabiliteringsplanen, journaler m.m. fra sygehuset eller kommunen. i samarbejde med borgeren og pårørende formidle viden om neurorehabilitering og inddrage borgerens og pårørendes ressourcer. AMU-uddannelse: Til dig der arbejder inden for det pædagogiske område eller socialog sundhedsområdet. DATO HOLD maj 28. maj 2015 Kviknummer: ams1503 DATO HOLD 2 2. sept. 4. sept Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 16. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni

6 PERSONLIG HJÆLPER OG LEDSAGER yde hjælp til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, som har brug for særlig hjælp og støtte i eget hjem. udvise empati og arbejde etisk forsvarligt. yde den nødvendige hjælp til borgeren under hensyntagen til dennes personlige holdninger, værdier, prioriteringer og behov for særlig støtte. forstå din professionelle rolles betydning for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og samarbejde med borgeren ud fra relevant gældende lovgivning. anvende din tilegnede viden om relevante offentlige og private tilbud samt gældende regler for støtte og hjælpemidler i dagligdagen omkring borgeren. AMU-uddannelse: Til dig der er, eller gerne vil være personlig hjælper eller lønnet ledsager. Uddannelsen retter sig både til det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. DATO HOLD maj 13. maj og 18. maj 20. maj 2015 Kviknummer: ams1505 DATO HOLD 2 3. september 4. september og 7. september 9. september 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 27. marts 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015

7 OMSORGSMEDHJÆLPER ARBEJDE MED UDVIKLINGSHÆMMEDE beskrive og begrunde det pædagogiske arbejde i forhold til den enkelte bruger og gruppen med baggrund i erfaring i arbejdet med udviklingshæmmede. formidle observationer til kolleger og øvrige samarbejdspartnere, herunder pårørende. reflektere over eget arbejde med henblik på at kunne indgå i kollegial og faglig dialog om den enkelte brugers behov for støtte, vejledning og indflydelse på egen hverdag. indgå aktivt i videreførelsen af døgntilbuddets udvikling, dels ud fra egne erfaringer i arbejdet, dels ud fra en forståelse for sammenhængen mellem arbejdsområdets samfundsmæssige opgaver og den historiske udvikling i menneskesyn og opfattelse af livskvalitet. anvende din nye viden om loven inden for dit arbejdsområde, og du kender dine rettigheder og pligter. AMU-uddannelse: For dig der arbejder med udviklingshæmmede inden for det pædagogiske område eller inden for social- og sundhedsområdet på regionale og kommunale institutioner, herunder bofællesskaber. DATO 24. august 28. august, 17. september 18. september, 21. september 23. september, 22. oktober 23. oktober og 26. oktober 27. oktober dage Senest 26. juni 2015 Kviknummer: ams1507 7

8 LEG MED SPROG Sproget er adgangsbilletten til det sociale liv. Det er forudsætningen for at kunne kommunikere og hænger uløseligt sammen med følelsesmæssig, social og intellektuel trivsel og udvikling. Derfor har et veludviklet sprog stor betydning for barnet. På kurset lærer du, hvordan du indgår i samarbejde om at fremme børns sproglige udvikling gennem aktiviteter og leg. ud fra kendskab til barnets sprogudvikling indgå i samarbejde om at tilrettelægge, igangsætte og støtte aktiviteter og lege, der fremmer børns sproglige udvikling og lyst til at udforske sproget og anvende det selvstændigt og kreativt. gennem dialog og lege medvirke til at stimulere sprogudviklingen hos børn, hvis sprogudvikling kræver særlig støtte ud fra kendskab til den lovpligtige sprogvurdering. vurdere din egen kommunikation og være i stand til at lytte til og tale med børn, så deres sproglige udvikling styrkes. indgå i dialog med kolleger, forældre og andre om leg og læring i relation til børns sprogudvikling og dagtilbuddets rolle i denne sammenhæng. AMU-uddannelse: Medarbejdere i dagplejen og daginstitutioner. DATO HOLD 1 SKIVE 21. maj 22. maj og 26. maj 28. maj 2015 Kviknummer: ams1508 DATO HOLD 2 - THI 19. august 21. august og 24. august 25. august 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Arvikavej 2 C/D, Skive Hold 2: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 1: Senest 9. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015

9 AKTIVT MEDBORGERSKAB I KOMMUNEN tage del i det daglige samarbejde med frivillige. få indsigt i rammerne for og den konkrete udmøntning af arbejdsstedets samarbejde med frivillige. afgrænse egne og kollegers indsats i forhold til frivilliges indsats. understøtte de frivilliges arbejde. afpasse din deltagelse i samarbejdet. etablere og indgå i et konstruktivt samarbejde med pårørende. udvikle samspillet mellem fagprofessionel, pårørende og borger. anvende metoder der kan understøtte den professionelle relation. AMU-uddannelse: 47749, For dig der arbejder inden for det pædagogiske område eller inden for social- og sundhedsområdet. DATO HOLD 1 SKIVE 8. juni 12. juni 2015 Kviknummer: ams1510 DATO HOLD 2 - THI 17. august 21. august 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Arvikavej 2 C/D, Skive Hold 2: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 1: Senest 27. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni

10 VOLDSFOREBYGGELSE, KONFLIKTLØSNING OG UDVIKLING NÆNSOM NØDVÆRGE håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd. arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende. arbejde med og få indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse, og de magt- og afmagtsmekanismer der optræder i hjælperforholdet. støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode. selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen. AMU-uddannelse: For dig der arbejder inden for det pædagogiske område eller inden for social- og sundhedsområdet. DATO HOLD maj 22. maj 2015 Kviknummer: ams1512 DATO HOLD november 27. november 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 7. april 2015 Hold 2: Senest 12. oktober 2015

11 ARBEJDET MED SINDSLIDENDE MED MISBRUG observere og analysere den sindslidendes behov og herudfra varetage kontakten til samt plejen af borgeren. varetage pleje- og omsorgsopgaver for sindslidende borgere med misbrugsproblemer på baggrund af viden om diagnoser, årsager, reaktioner og behandlingsformer. kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejdet med den sindslidende på baggrund af viden om psykotisk og misbrugsadfærd. støtte og motivere den sindslidende til at gøre brug af behandlingstilbud og hjælpesystemer i et brugerinddragelsesperspektiv. udvikle relationer til den sindslidende med henblik på at fastholde denne i et konstruktivt samarbejde, der kan medvirke til et forbedret hverdagsliv og forbedret livskvalitet på baggrund af viden om metoder i arbejdet med dobbeltdiagnoser. skelne mellem en støttende og terapeutisk samtale og kender i den forbindelse din egen rolle og kompetence. vurdere, hvilke samarbejdspartnere der er relevante i forhold til den sindslidende, samt indgå i det tværfaglige samarbejde i og på tværs af sektorerne. AMU-uddannelse: Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere m.m. DATO HOLD 1 4. maj 8. maj 2015 Kviknummer: ams1514 DATO HOLD august 21. august 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 23. marts 2015 Hold 2: Senest 26. juni

12 PÆDAGOGISK ARBEJDE I FOLKESKOLEN bidrage til at understøtte et godt læringsmiljø i samarbejde med læreren. fungere som ressourceperson for enkelte elever eller en gruppe af elever, som har særligt behov for støtte eller hjælp. lære at støtte elevernes trivsel, eksempelvis ved at støtte konfliktløsning mellem eleverne og ved at kunne planlægge, igangsætte eller understøtte enkle pædagogiske aktiviteter. arbejde med din egen rolle i samarbejdet med læreren samt samarbejdet med forældre. AMU-uddannelse: Pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andre, der varetager pædagogisk arbejde i folkeskolen. DATO 8. juni 12. juni og 15. juni 19. juni 2015 Kviknummer: ams dage Senest 27. april 2015

13 MENTORUDDANNELSE FOR ERFARNE MEDARBEJDERE hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger. Dette sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde, konfliktløsning og konstruktivt feedback. anvende viden om menneskers sociale, kulturelle og etniske forskelligheder, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse. AMU-uddannelse: Erfarne faglærte/ufaglærte medarbejdere, som har et godt kendskab til arbejdspladsens historie, værdier og kultur. DATO HOLD maj 22. maj 2015 Kviknummer: ams1517 DATO HOLD 2 7. september 11. september 2015 Kviknummer: ams dage 61 Hold 1: Senest 30. marts 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015 www. 13

14 KOORDINATORUDDANNELSE GRUNDLÆGGENDE På uddannelsen udvikler du dine faglige og personlige kompetencer som koordinator. Uddannelsen giver dig viden om funktionen som nøgle- eller ressourceperson, og du lærer om, hvordan du kan bidrage til udvikling af praksis inden for dit ansvarsområde. Du får styrket dine kompetencer i forhold til rollen som vidensperson, faglig formidler og ambassadør inden for dit ansvarsområde. TEMAER Uddannelsen er praksis- og anvendelsesorienteret, og har fokus på følgende: Styrke og udvikle arbejdsprocesser, adfærd og grundholdninger Faktorer der påvirker relationer i samspillet og betydninger af disse Metoder til udvikling af praksis inden for dit ansvarsområde Løsning af ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau Kommunikation som koordinatorværktøj Konflikthåndtering - afprøvning af metoder Videndeling og læring Netværksdannelse AMU-uddannelse: 40606, 45365, 42930, Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere, der har eller skal have koordinerende opgaver eller ledelsesfunktioner. DATO 26. august 28. august, 9. september 10. september, 22. september 23. september, 6. oktober 7. oktober og 27. oktober 29. oktober dage 364 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse Senest 26. juni 2014 www. Kviknummer: ams1519

15 VEJLEDNING I FORFLYTNING vejlede kollegaer i forflytning. med din nye viden om forflytningens grundlæggende principper analysere og vurdere forflytninger samt borgerens ressourcer. målrettet vejlede, formidle, undervise og instruere de forskellige målgrupper på arbejdspladsen. inspirere og motivere til udvikling af hensigtsmæssige forflytninger for at forebygge nedslidning og arbejdsskader. medvirke til at skabe øget fokus på betydningen af den forflytningsmæssige praksis for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. inspirere til og skabe en god kultur for forflytningsmæssig praksis. samarbejde tværfagligt og medvirke til vurdering og implementering af hjælpemidler og indsamling af ny viden om forflytning. etablere og bruge faglige netværk til videndeling omkring forflytningsvejleder-funktionen. AMU-uddannelse: For dig der arbejder inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. DATO 30. september 2. oktober og 20. oktober 22. oktober dage Senest 17. august 2015 Kviknummer: ams

16 MINDFULNESS Mindfulness benyttes i dag bredt inden for sundhedssektoren, både erhvervsmæssigt og privat. Mindfulness kan kort beskrives som bevidst nærvær, det vil sige den form for tilstedeværelse, der kommer af at være opmærksom på det, der er i nuet, uden at bedømme eller vurdere. Denne form for bevidst nærvær kan bidrage positivt til større trivsel både for den enkelte medarbejder og det psykiske arbejdsmiljø. Mindfulness kan give dig større frihed, tilfredshed, glæde, selvværd og effektivitet i hverdagen samt minimere stress og andre negative følelser som vrede, irritation m.m. Kurset vil indeholde oplæg, øvelser og mindfulness meditation. For alle uanset baggrund og livssituation. Kurset kræver ikke forudgående kendskab til mindfulness. DATO HOLD 1 - THI 3. juni 4. juni 2015 Kursusnummer: idv1509 DATO HOLD 2 - SKIVE 25. august 26. august 2015 Kursusnummer: idv dage Kl kr. Ingen VEU-godtgørelse Hold 1: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 2: Hold 1: Senest 20. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015 Send mail til Oplys kursusnummer

17 STØTTE VED KOGNITIV BEHANDLING - PSYKIATRISK GRUNDUDDANNELSE På denne psykiatriske grunduddannelse er målet, at du kan: identificere og anvende kognitive tilgange på et støttende niveau i relationsarbejdet med mennesker med sindslidelse. anvende viden om centrale principper og begreber i kognitiv behandling, arbejde ud fra en forståelse af personens situation samt anvende metoder til kommunikation. støtte og vejlede borgeren i et igangværende kognitivt behandlingsforløb inden for eget kompetenceområde, f.eks. i forhold til social integration eller hjemmearbejde for den indlagte eller ambulante patient. I det arbejde har du overblik over, hvor indgribende eller integrerende, den kognitive tilgang er. indgå i tværfagligt samarbejde både ved at videregive observationer og ved at tage kontakt, hvis det støttende arbejde bevæger sig uden for eget kompetenceområde. anvende viden om gældende regler om tavshedspligt. AMU-uddannelse: Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. DATO 17. august 21. august og 10. september 16. september dage Senest 26. juni 2015 Kviknummer: ams

18 PRAKTIKVEJLEDNING AF PAU- OG SOSU-ELEVER vejlede og støtte elever i selvrefleksion og brug af redskaber i forløbet som for eksempel uddannelsesbog og logbog. gennemføre vejledningen i praktikken ud fra elevens faglige forudsætninger og elevens personlige uddannelsesplan. medvirke til, at eleven udvikler nødvendige færdigheder, viden og holdninger i forhold til jobbets krav gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for fagområdet. medvirke til, at eleven udvikler egne kommunikative kompetencer, og du kan bringe eleven til aktivt at indgå i planlægningen og gennemførelsen af praktikforløbet. støtte og udfordre eleven fagligt og personligt samt arbejde på, at eleven udvikler sig i forhold til praktikmål og personlige uddannelsesmål, så eleven lærer at arbejde kreativt og se valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde. Der vil være et særligt fokus på de nye uddannelsesordninger og bekendtgørelser, der trådte i kraft 1. januar AMU-uddannelse: Pædagogiske assistenter, sosu-hjælpere og sosu-assistenter, der skal være eller ønsker at blive vejledere for elever. DATO HOLD 1 9. marts 12. marts og 23. marts 24. marts og 13. april 16. april 2015 Kviknummer: ams1522 DATO HOLD 2 7. september 11. september og 30. september og 19. oktober 22. oktober 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 26. januar 2015 Hold 2: Senest 10. august 2015

19 PRAKTIKVEJLEDNING SÆRLIG INDSATS planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger, der gør det vanskeligt for dem at nå uddannelsens kompetencemål. støtte elever der har brug for en særlig vejledningsmæssig indsats på grund af udfordringer med at opnå de faglige og personlige kompetencemål, som udgør forudsætningen for at varetage relationsarbejde. som en del af arbejdet inddrage relevante samarbejdspartnere. respektfuldt støtte og motivere den enkelte elevs faglige og personlige udvikling med baggrund i f.eks. forståelse for ungdomskultur - herunder unges forskellige værdier og normer. tage afsæt i den enkelte elevs ressourcer og tage højde for elevens særlige faglige, sproglige, personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer. reflektere over din egen rolle i vejledningssituationen samt over betydningen af et anerkendende, støttende og udviklende læringsmiljø. AMU-uddannelse: Erfarne praktikvejledere for elever i social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. DATO - HOLD august 21. august 2015 Kviknummer: ams1524 DATO - HOLD 2 2. december 4. december og 7. december 8. december 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 26. juni 2015 Hold 2: Senest 19. oktober

20 UPDATE OPKVALIFICERING FOR SOSU-HJÆLPERE Få opdateret din social- og sundhedsuddannelse, så din viden er på niveau med de kollegaer, der bliver uddannet efter den nye bekendtgørelse. Sidegevinsten er desuden, at du vil være i stand til bedre at forstå, vejlede og indgå i oplæring af eleverne på trin 1. UDDANNELSEN ER SAMMENSAT AF TEMAERNE Social- og sundhedssektoren kvalitet, velfærdsteknologi og innovation Dokumentation, pleje og observation den ældre medicinske patient og medicinhåndtering Rehabilitering og pædagogik rehabilitering, træning og pædagogiske metoder Projektfag innovation og formidling AMU-uddannelse: 42834, 40823, 46977, 46874, 47260, 42665, 40125, 40126, 45622, 42929, Social- og sundhedshjælpere uddannet før Forløbet udbydes også som 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige. DATO 26. august - 9. oktober dage 1.00 Lerpyttervej 56, 7700 Thisted Senest 3. august 2015 Kviknummer: ams1526

21 KOMPETENCEUDVIKLING FOR ASSISTENTER (KUA) Det overordnede mål med dette basismodul er, at du videreudvikler dine personlige og faglige kompetencer som sosu-assistent gennem øget faglig viden og kunnen. KUA-uddannelserne består af et basismodul á 16 dages varighed og en række valgfrie fagmoduler á cirka 24 dages varighed inden for ældrepleje, somatik og psykiatri. 6 GODE GRUNDE Uddannelsen giver dig et kompetenceløft i forhold til grunduddannelsen Uddannelsen bygger oven på dine erfaringer fra praksis. Du kan udføre nye og mere komplekse opgaver og jobfunktioner. Du får fagspecifik ny viden og kunnen og udvikler dine refleksive kompetencer. Du får mulighed for at anvende ny teknologi. Uddannelsen støtter dine kompetencer til livslang læring. AMU-uddannelse: 40598, 46977, 47260, 47266, Social- og sundhedsassistenter DATO HOLD april 12. maj og 18. maj 19. maj 2015 (minus undervisning 1. maj) Kviknummer: amru1503 DATO HOLD november 11. december og 15. december 16. december 2015 (minus undervisning 14. december) Kviknummer: amru dage 20 Hold 1: Senest 9. marts 2015 Hold 2: Senest 12. oktober

22 DEN AKUT SYGE BORGER På efteruddannelsen bliver du orienteret om og lærer elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Uddannelsen giver kompetencer til at kunne identificere og håndtere livstruende problemer hos borgere med særlige sygdomsproblematikker som en del af dit arbejde inden for ældre- og handicapområdet. Efter uddannelsen kan du, i samarbejde med den kronisk syge borger, identificere borgerens behov og støtte borgerens rehabilitering med afsæt i det gode hverdagsliv. Du lærer også at medvirke til en styrkelse af borgerens egenomsorg, mestringsevne og egenbehandling. AMU-uddannelse: 42730, 42922, Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. DATO 18. august 21. august og 26. august 28. august ,9 dage 49,0 Senest 26. juni 2015 Kviknummer: ams1527

23 TIDLIG OPSPORING AF SYGDOMSTEGN anvende din grundlæggende anatomiske og fysiologiske viden til tidlig opsporing af sygdomstegn ved at identificere samt dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. kende til betydningen af borgerens funktionsevne og ernæringstilstand. observere, begrunde observationer og handle hensigtsmæssigt i forhold til dem. videregive informationer til f.eks. læge eller sygeplejerske og indgå i det tværfaglige samarbejde og medvirke til en målrettet tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats både ved akut sygdomsudbrud og ved forværring af kroniske sygdomme hos f.eks. den ældre medicinske patient. AMU-uddannelse: Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsmedarbejdere inden for det primære område. DATO HOLD 1 - SKIVE 27. maj 29. maj og 1. juni 2. juni 2015 Kviknummer: ams1528 DATO HOLD 2 - THI 1. december 4. december og 7. december 2015 Kviknummer: ams1529 Se flere datoer på 5 dage Hold 1: Arvikavej 2 C/D, Skive Hold 2: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 1: Senest 13. april 2015 Hold 2: Senest 19. oktober

24 INNOVATION OG VELFÆRDSTEKNOLOGI medvirke i kreative og innovative processer, der understøtter udviklingen af f.eks. arbejdsmiljø og arbejdsprocesser. Alt dette i samarbejde med kolleger og/eller bruger/borger/barn/patient og evt. pårørende. bruge redskaber og metoder, der kan styrke udviklingen af innovative løsninger i den daglige praksis. arbejde med betydningen af innovation inden for jobområdet og kan, når det er relevant, bidrage med ideer eller løsninger, der tager højde for gældende lovgivning. bidrage til at bringe velfærdsteknologi i anvendelse i det daglige omsorgsarbejde. forstå hvad velfærdsteknologi er, herunder de etiske og arbejdsmæssige aspekter i forhold til praksis. lære at støtte borgeren i at være selvhjulpen ved at bruge velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i borgerens værdier og hverdagsliv. AMU-uddannelse: 42929, DATO 8. juni 12. juni dage Senest 27. april 2015 Kviknummer: ams1530 Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

25 DEMENSKURSER Du vil få den nyeste viden om demens, således at du kan yde en professionel og respektfuld omsorg for mennesker med demens på et socialpædagogisk grundlag. Efteruddannelserne er sat op efter en naturlig rækkefølge med Omsorg for personer med demens (demens 1) som den første uddannelse, Demens 2 som den anden og Demens udadreagerende som den tredje uddannelse. Vi anbefaler et halvt år mellem det første og det andet uddannelsesforløb. OMSORG FOR PERSONER MED DEMENS (DEMENS 1) AMU-UDDANNELSE TID OG Thisted: 27. januar 30. januar og 5. februar 2015 Kviknummer: amru1513 Skive: 23. februar 27. februar 2015 Kviknummer: ams dage Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse : DEMENS 2 (SYGDOMSKENDSKAB OG AKTIVITET) AMU-UDDANNELSE 42673, TID OG Thisted: 5. marts 6. marts og 9. marts 11. marts og 23. marts 27. marts 2015 Kviknummer: amru dage Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse DEMENS UDADREAGERENDE AMU-UDDANNELSE TID OG Skive: 18. maj 22. maj 2015 Kviknummer: ams1532 Thisted: 10. juni 12. juni og 15. juni 16. juni 2015 Kviknummer: amru dage Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse 25

26 MEDICINKURSER Der er stor fokus på kompetenceudvikling inden for medicinadministration og medicinhåndtering. Derfor har vi valgt at udbyde kurser til både social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. På kurserne arbejdes der med almen farmakologi og med lægemiddellære i forhold til udvalgte hovedgrupper af medicin. MEDICINKURSUS FOR SOSU-HJÆLPERE AMU-UDDANNELSE Medicinadministration Udbydes i Skive Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse DATOER HOLD maj 22. maj og 26. maj 27. maj 2015 Kviknummer: amru1505 DATOER HOLD maj 29. maj og 1. juni 3. juni 2015 Kviknummer: amru1506 DATOER HOLD 3 7. december 11. december 2015 Kviknummer: amru dage Hold 1: Senest 8. april Hold 2: senest 13. april Hold 3: senest 26. oktober MEDICINKURSUS FOR SOSU-ASSISTENTER AMU-UDDANNELSE 42680, Udbydes i Skive Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse DATOER OG 23. marts 26. marts og 13. april 16. april dage Senest 9. februar 2015 Kviknummer: ams1533 Se for flere datoer MEDICINHÅNDTERING FOR PÆDAGOGISK PERSONALE AMU-UDDANNELSE Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Udbydes i Skive Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse DATOER OG 4. maj 6. maj dage Senest 23. marts 2015 Kviknummer: ams1534 RING OG HØR NÆRMERE VED FULDT OPTEGNEDE HOLD.

27 REHABILITERING Rehabilitering er ikke en hurtig trylleformular. Der er derimod en tankegang, som på lang sigt vil gøre flere borgere selvstændige. Det handler om ligeværdighed uanset alder og funktionsniveau. bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats for borgeren, forstå individuelle rehabiliteringsplaner, kende lovgrundlaget for rehabiliteringsindsatsen samt handle i overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabilitering. medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv på baggrund af din viden om rehabilitering som arbejdsform. indgå i et tværfagligt samarbejde og medvirke ved tilrettelæggelse af dagligdagen sammen med borgeren, herunder henvise til støttemuligheder. ud fra relevante genoptræningsprincipper, samarbejde med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse. handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, du møder hos borgeren, samt ud fra en rehabiliteringstænkning medvirke til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren. AMU-uddannelse: 40125, For personer med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. DATO HOLD 1 - SKIVE 4. maj 8. maj 2015 Kviknummer: ams1535 DATO HOLD 2 - THI 8. december 11. december og 14. december 2015 Kviknummer: ams dage 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse Hold 1: Arvikavej 2 C/D, Skive Hold 2: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 1: Senest 23. marts 2015, Hold 2: Senest 26. oktober

KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Pædagogiske metoder i ældreplejen - med borgeren i centrum....3 Inddragende velfærdsteknologi

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081 Kursuskalender 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

Kursuskalender. Forår Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap

Kursuskalender. Forår Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Kursuskalender Forår 2018 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuoj.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Antal dage Kursusnrummer

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe KUrSUSPrOGrAM FORÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FOrÅr 2014 LæS Mere om ALLe kurser på WWW.SOSUAARHUS.DK SkrædderSyede

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Vi ser frem til at møde dig til Trin 3: Praktikvejledning for elever med særlige læringsmæssige og kulturelle udfordringer som består af 8 kursusdage.

Vi ser frem til at møde dig til Trin 3: Praktikvejledning for elever med særlige læringsmæssige og kulturelle udfordringer som består af 8 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til Trin 3: Praktikvejledning for elever med særlige læringsmæssige og kulturelle udfordringer som består af 8 kursusdage. På de næste sider ser du programmet

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032 Kursuskalender Forår 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081 Kursuskalender Efterår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis Kursusprogram, Opkvalificering af SSA Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 18. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn (46874) Tirsdag d. 19. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere