KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG"

Transkript

1 KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG

2 SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4 Neurorehabilitering af senhjerneskadede...5 Personlig hjælper og ledsager...6 Omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede....7 Leg med sprog...8 Aktivt medborgerskab i kommunen - Nyt kursus....9 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling - nænsom nødværge...10 Arbejdet med sindslidende med misbrug...11 Pædagogisk arbejde i folkeskolen - Nyt kursus Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere...13 Koordinatoruddannelse grundlæggende Vejledning i forflytning - Nyt kursus Mindfulness...16 Støtte ved kognitiv behandling - psykiatrisk grunduddannelse Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Praktikvejledning - særlig indsats - Nyt kursus UPDATE - opkvalificering for SOSU-hjælpere Kompetenceudvikling for assistenter (KUA) Den akut syge borger Tidlig opsporing af sygdomstegn - Nyt kursus Innovation og velfærdsteknologi - Nyt kursus Demenskurser Medicinkurser Rehabilitering Praktiske oplysninger... 28

3 VELKOMMEN TIL KURSUSKATALOGET 2015 Det er med stor glæde, at vi hermed præsenterer et udpluk af vore efteruddannelsesudbud i Vi kan tilbyde en bred vifte af spændende og opkvalificerende efteruddannelser, der målrettet styrker de faglige og personlige kompetencer i organisationer. I disse år sker der en forflytning af opgaver fra den sekundære til den primære sektor det nære sundhedsvæsen. For at sikre medarbejdernes muligheder for at håndtere de nye og anderledes opgaver, kan der være behov for et kompetenceløft blandt medarbejdere inden for både social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Målet med vore efteruddannelser er kompetenceudvikling, der kan bidrage til positive forandringer i praksis, og derfor tager vore uddannelser udgangspunkt i din hverdag og dine erfaringer. Dette kobler vi til ny viden og refleksioner over fremtidig praksis så du er klar til nye udfordringer. Vi arbejder målrettet på at sikre den størst mulige effekt af vore efteruddannelser, at sikre implementering af ny viden. Det gør vi ved i samarbejde med ledere og medarbejdere at sætte fokus på, hvordan den enkelte medarbejder bedst muligt får bragt sin nye viden i spil i den daglige praksis. For alle vore efteruddannelser gælder det, at vi arbejder med pædagogiske værktøjer. Vi konstituerer læringsfællesskaber, der kan give praksisnærhed og læring gennem aktiv deltagelse samt sikre udvikling af pædagogisk refleksion over praksis. Vi har gode erfaringer med specialdesignede efteruddannelsesforløb både på individ- og gruppeniveau samt for hele organisationer. Søger du eller din arbejdsplads en uddannelse eller måske en temadag, vi ikke har med i kataloget eller på sosu-stv.dk/efteruddannelser, så skræddersyer vi gerne et forløb, der passer til netop jeres behov. Vi ser frem til at byde jer velkommen på vores efteruddannelser. Med venlig hilsen Kursus- og Udviklingsafdelingen SE MEGET MERE OM DINE MULIGHEDER PÅ SOSU-STV.DK/EFTERUDDANNELSE 3

4 NEUROPÆDAGOGIK I ARBEJDET MED UDVIKLINGSHÆMMEDE iværksætte målrettede aktiviteter ud fra en neuropædagogisk forståelse af den udviklingshæmmedes funktionsnedsættelse. inddrage viden om funktionsforstyrrelser og skaders placering i hjernen samt hvilke konsekvenser skaderne har for tilrettelæggelse og gennemførelse af den pædagogiske indsats. understøtte den enkeltes borgers udvikling ved at stille krav og forventninger, der modsvarer den udviklingshæmmedes funktionsniveau. indgå i relationen med forståelse for egen adfærds betydning for samspillet med den udviklingshæmmede. indgå i et professionelt samarbejde med kolleger omkring den enkelte borger. I det arbejde kan du videregive dine faglige observationer fra det daglige arbejde og bidrage til, at de indarbejdes i den udviklingshæmmedes udviklingsplan. agere tydeligt og respektfuldt i kommunikationen med det øvrige fagpersonale, den udviklingshæmmede og pårørende. AMU-uddannelse: Til dig der arbejder med udviklingshæmmede inden for det pædagogiske område eller inden for social- og sundhedsområdet. DATO HOLD 1 1. juni 3. juni og 8. juni 9. juni 2015 Kviknummer: ams1501 DATO HOLD sept. 11. sept. og 14. sept. 16. sept Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 16. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015

5 NEUROREHABILITERING AF SENHJERNESKADEDE medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede borger i det daglige social- og sundhedsarbejde for at sikre borgeren bedst mulige fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne. tage udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder. indgå i det tværfaglige team omkring borgeren. i tilrettelæggelsen af dit arbejde tage hensyn til borgerens ønsker samt de behov og mål, der fremgår af neurorehabiliteringsplanen, journaler m.m. fra sygehuset eller kommunen. i samarbejde med borgeren og pårørende formidle viden om neurorehabilitering og inddrage borgerens og pårørendes ressourcer. AMU-uddannelse: Til dig der arbejder inden for det pædagogiske område eller socialog sundhedsområdet. DATO HOLD maj 28. maj 2015 Kviknummer: ams1503 DATO HOLD 2 2. sept. 4. sept Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 16. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni

6 PERSONLIG HJÆLPER OG LEDSAGER yde hjælp til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, som har brug for særlig hjælp og støtte i eget hjem. udvise empati og arbejde etisk forsvarligt. yde den nødvendige hjælp til borgeren under hensyntagen til dennes personlige holdninger, værdier, prioriteringer og behov for særlig støtte. forstå din professionelle rolles betydning for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og samarbejde med borgeren ud fra relevant gældende lovgivning. anvende din tilegnede viden om relevante offentlige og private tilbud samt gældende regler for støtte og hjælpemidler i dagligdagen omkring borgeren. AMU-uddannelse: Til dig der er, eller gerne vil være personlig hjælper eller lønnet ledsager. Uddannelsen retter sig både til det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. DATO HOLD maj 13. maj og 18. maj 20. maj 2015 Kviknummer: ams1505 DATO HOLD 2 3. september 4. september og 7. september 9. september 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 27. marts 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015

7 OMSORGSMEDHJÆLPER ARBEJDE MED UDVIKLINGSHÆMMEDE beskrive og begrunde det pædagogiske arbejde i forhold til den enkelte bruger og gruppen med baggrund i erfaring i arbejdet med udviklingshæmmede. formidle observationer til kolleger og øvrige samarbejdspartnere, herunder pårørende. reflektere over eget arbejde med henblik på at kunne indgå i kollegial og faglig dialog om den enkelte brugers behov for støtte, vejledning og indflydelse på egen hverdag. indgå aktivt i videreførelsen af døgntilbuddets udvikling, dels ud fra egne erfaringer i arbejdet, dels ud fra en forståelse for sammenhængen mellem arbejdsområdets samfundsmæssige opgaver og den historiske udvikling i menneskesyn og opfattelse af livskvalitet. anvende din nye viden om loven inden for dit arbejdsområde, og du kender dine rettigheder og pligter. AMU-uddannelse: For dig der arbejder med udviklingshæmmede inden for det pædagogiske område eller inden for social- og sundhedsområdet på regionale og kommunale institutioner, herunder bofællesskaber. DATO 24. august 28. august, 17. september 18. september, 21. september 23. september, 22. oktober 23. oktober og 26. oktober 27. oktober dage Senest 26. juni 2015 Kviknummer: ams1507 7

8 LEG MED SPROG Sproget er adgangsbilletten til det sociale liv. Det er forudsætningen for at kunne kommunikere og hænger uløseligt sammen med følelsesmæssig, social og intellektuel trivsel og udvikling. Derfor har et veludviklet sprog stor betydning for barnet. På kurset lærer du, hvordan du indgår i samarbejde om at fremme børns sproglige udvikling gennem aktiviteter og leg. ud fra kendskab til barnets sprogudvikling indgå i samarbejde om at tilrettelægge, igangsætte og støtte aktiviteter og lege, der fremmer børns sproglige udvikling og lyst til at udforske sproget og anvende det selvstændigt og kreativt. gennem dialog og lege medvirke til at stimulere sprogudviklingen hos børn, hvis sprogudvikling kræver særlig støtte ud fra kendskab til den lovpligtige sprogvurdering. vurdere din egen kommunikation og være i stand til at lytte til og tale med børn, så deres sproglige udvikling styrkes. indgå i dialog med kolleger, forældre og andre om leg og læring i relation til børns sprogudvikling og dagtilbuddets rolle i denne sammenhæng. AMU-uddannelse: Medarbejdere i dagplejen og daginstitutioner. DATO HOLD 1 SKIVE 21. maj 22. maj og 26. maj 28. maj 2015 Kviknummer: ams1508 DATO HOLD 2 - THI 19. august 21. august og 24. august 25. august 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Arvikavej 2 C/D, Skive Hold 2: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 1: Senest 9. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015

9 AKTIVT MEDBORGERSKAB I KOMMUNEN tage del i det daglige samarbejde med frivillige. få indsigt i rammerne for og den konkrete udmøntning af arbejdsstedets samarbejde med frivillige. afgrænse egne og kollegers indsats i forhold til frivilliges indsats. understøtte de frivilliges arbejde. afpasse din deltagelse i samarbejdet. etablere og indgå i et konstruktivt samarbejde med pårørende. udvikle samspillet mellem fagprofessionel, pårørende og borger. anvende metoder der kan understøtte den professionelle relation. AMU-uddannelse: 47749, For dig der arbejder inden for det pædagogiske område eller inden for social- og sundhedsområdet. DATO HOLD 1 SKIVE 8. juni 12. juni 2015 Kviknummer: ams1510 DATO HOLD 2 - THI 17. august 21. august 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Arvikavej 2 C/D, Skive Hold 2: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 1: Senest 27. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni

10 VOLDSFOREBYGGELSE, KONFLIKTLØSNING OG UDVIKLING NÆNSOM NØDVÆRGE håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd. arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende. arbejde med og få indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse, og de magt- og afmagtsmekanismer der optræder i hjælperforholdet. støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode. selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen. AMU-uddannelse: For dig der arbejder inden for det pædagogiske område eller inden for social- og sundhedsområdet. DATO HOLD maj 22. maj 2015 Kviknummer: ams1512 DATO HOLD november 27. november 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 7. april 2015 Hold 2: Senest 12. oktober 2015

11 ARBEJDET MED SINDSLIDENDE MED MISBRUG observere og analysere den sindslidendes behov og herudfra varetage kontakten til samt plejen af borgeren. varetage pleje- og omsorgsopgaver for sindslidende borgere med misbrugsproblemer på baggrund af viden om diagnoser, årsager, reaktioner og behandlingsformer. kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejdet med den sindslidende på baggrund af viden om psykotisk og misbrugsadfærd. støtte og motivere den sindslidende til at gøre brug af behandlingstilbud og hjælpesystemer i et brugerinddragelsesperspektiv. udvikle relationer til den sindslidende med henblik på at fastholde denne i et konstruktivt samarbejde, der kan medvirke til et forbedret hverdagsliv og forbedret livskvalitet på baggrund af viden om metoder i arbejdet med dobbeltdiagnoser. skelne mellem en støttende og terapeutisk samtale og kender i den forbindelse din egen rolle og kompetence. vurdere, hvilke samarbejdspartnere der er relevante i forhold til den sindslidende, samt indgå i det tværfaglige samarbejde i og på tværs af sektorerne. AMU-uddannelse: Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere m.m. DATO HOLD 1 4. maj 8. maj 2015 Kviknummer: ams1514 DATO HOLD august 21. august 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 23. marts 2015 Hold 2: Senest 26. juni

12 PÆDAGOGISK ARBEJDE I FOLKESKOLEN bidrage til at understøtte et godt læringsmiljø i samarbejde med læreren. fungere som ressourceperson for enkelte elever eller en gruppe af elever, som har særligt behov for støtte eller hjælp. lære at støtte elevernes trivsel, eksempelvis ved at støtte konfliktløsning mellem eleverne og ved at kunne planlægge, igangsætte eller understøtte enkle pædagogiske aktiviteter. arbejde med din egen rolle i samarbejdet med læreren samt samarbejdet med forældre. AMU-uddannelse: Pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andre, der varetager pædagogisk arbejde i folkeskolen. DATO 8. juni 12. juni og 15. juni 19. juni 2015 Kviknummer: ams dage Senest 27. april 2015

13 MENTORUDDANNELSE FOR ERFARNE MEDARBEJDERE hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger. Dette sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde, konfliktløsning og konstruktivt feedback. anvende viden om menneskers sociale, kulturelle og etniske forskelligheder, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse. AMU-uddannelse: Erfarne faglærte/ufaglærte medarbejdere, som har et godt kendskab til arbejdspladsens historie, værdier og kultur. DATO HOLD maj 22. maj 2015 Kviknummer: ams1517 DATO HOLD 2 7. september 11. september 2015 Kviknummer: ams dage 61 Hold 1: Senest 30. marts 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015 www. 13

14 KOORDINATORUDDANNELSE GRUNDLÆGGENDE På uddannelsen udvikler du dine faglige og personlige kompetencer som koordinator. Uddannelsen giver dig viden om funktionen som nøgle- eller ressourceperson, og du lærer om, hvordan du kan bidrage til udvikling af praksis inden for dit ansvarsområde. Du får styrket dine kompetencer i forhold til rollen som vidensperson, faglig formidler og ambassadør inden for dit ansvarsområde. TEMAER Uddannelsen er praksis- og anvendelsesorienteret, og har fokus på følgende: Styrke og udvikle arbejdsprocesser, adfærd og grundholdninger Faktorer der påvirker relationer i samspillet og betydninger af disse Metoder til udvikling af praksis inden for dit ansvarsområde Løsning af ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau Kommunikation som koordinatorværktøj Konflikthåndtering - afprøvning af metoder Videndeling og læring Netværksdannelse AMU-uddannelse: 40606, 45365, 42930, Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere, der har eller skal have koordinerende opgaver eller ledelsesfunktioner. DATO 26. august 28. august, 9. september 10. september, 22. september 23. september, 6. oktober 7. oktober og 27. oktober 29. oktober dage 364 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse Senest 26. juni 2014 www. Kviknummer: ams1519

15 VEJLEDNING I FORFLYTNING vejlede kollegaer i forflytning. med din nye viden om forflytningens grundlæggende principper analysere og vurdere forflytninger samt borgerens ressourcer. målrettet vejlede, formidle, undervise og instruere de forskellige målgrupper på arbejdspladsen. inspirere og motivere til udvikling af hensigtsmæssige forflytninger for at forebygge nedslidning og arbejdsskader. medvirke til at skabe øget fokus på betydningen af den forflytningsmæssige praksis for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. inspirere til og skabe en god kultur for forflytningsmæssig praksis. samarbejde tværfagligt og medvirke til vurdering og implementering af hjælpemidler og indsamling af ny viden om forflytning. etablere og bruge faglige netværk til videndeling omkring forflytningsvejleder-funktionen. AMU-uddannelse: For dig der arbejder inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. DATO 30. september 2. oktober og 20. oktober 22. oktober dage Senest 17. august 2015 Kviknummer: ams

16 MINDFULNESS Mindfulness benyttes i dag bredt inden for sundhedssektoren, både erhvervsmæssigt og privat. Mindfulness kan kort beskrives som bevidst nærvær, det vil sige den form for tilstedeværelse, der kommer af at være opmærksom på det, der er i nuet, uden at bedømme eller vurdere. Denne form for bevidst nærvær kan bidrage positivt til større trivsel både for den enkelte medarbejder og det psykiske arbejdsmiljø. Mindfulness kan give dig større frihed, tilfredshed, glæde, selvværd og effektivitet i hverdagen samt minimere stress og andre negative følelser som vrede, irritation m.m. Kurset vil indeholde oplæg, øvelser og mindfulness meditation. For alle uanset baggrund og livssituation. Kurset kræver ikke forudgående kendskab til mindfulness. DATO HOLD 1 - THI 3. juni 4. juni 2015 Kursusnummer: idv1509 DATO HOLD 2 - SKIVE 25. august 26. august 2015 Kursusnummer: idv dage Kl kr. Ingen VEU-godtgørelse Hold 1: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 2: Hold 1: Senest 20. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015 Send mail til Oplys kursusnummer

17 STØTTE VED KOGNITIV BEHANDLING - PSYKIATRISK GRUNDUDDANNELSE På denne psykiatriske grunduddannelse er målet, at du kan: identificere og anvende kognitive tilgange på et støttende niveau i relationsarbejdet med mennesker med sindslidelse. anvende viden om centrale principper og begreber i kognitiv behandling, arbejde ud fra en forståelse af personens situation samt anvende metoder til kommunikation. støtte og vejlede borgeren i et igangværende kognitivt behandlingsforløb inden for eget kompetenceområde, f.eks. i forhold til social integration eller hjemmearbejde for den indlagte eller ambulante patient. I det arbejde har du overblik over, hvor indgribende eller integrerende, den kognitive tilgang er. indgå i tværfagligt samarbejde både ved at videregive observationer og ved at tage kontakt, hvis det støttende arbejde bevæger sig uden for eget kompetenceområde. anvende viden om gældende regler om tavshedspligt. AMU-uddannelse: Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. DATO 17. august 21. august og 10. september 16. september dage Senest 26. juni 2015 Kviknummer: ams

18 PRAKTIKVEJLEDNING AF PAU- OG SOSU-ELEVER vejlede og støtte elever i selvrefleksion og brug af redskaber i forløbet som for eksempel uddannelsesbog og logbog. gennemføre vejledningen i praktikken ud fra elevens faglige forudsætninger og elevens personlige uddannelsesplan. medvirke til, at eleven udvikler nødvendige færdigheder, viden og holdninger i forhold til jobbets krav gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for fagområdet. medvirke til, at eleven udvikler egne kommunikative kompetencer, og du kan bringe eleven til aktivt at indgå i planlægningen og gennemførelsen af praktikforløbet. støtte og udfordre eleven fagligt og personligt samt arbejde på, at eleven udvikler sig i forhold til praktikmål og personlige uddannelsesmål, så eleven lærer at arbejde kreativt og se valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde. Der vil være et særligt fokus på de nye uddannelsesordninger og bekendtgørelser, der trådte i kraft 1. januar AMU-uddannelse: Pædagogiske assistenter, sosu-hjælpere og sosu-assistenter, der skal være eller ønsker at blive vejledere for elever. DATO HOLD 1 9. marts 12. marts og 23. marts 24. marts og 13. april 16. april 2015 Kviknummer: ams1522 DATO HOLD 2 7. september 11. september og 30. september og 19. oktober 22. oktober 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 26. januar 2015 Hold 2: Senest 10. august 2015

19 PRAKTIKVEJLEDNING SÆRLIG INDSATS planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger, der gør det vanskeligt for dem at nå uddannelsens kompetencemål. støtte elever der har brug for en særlig vejledningsmæssig indsats på grund af udfordringer med at opnå de faglige og personlige kompetencemål, som udgør forudsætningen for at varetage relationsarbejde. som en del af arbejdet inddrage relevante samarbejdspartnere. respektfuldt støtte og motivere den enkelte elevs faglige og personlige udvikling med baggrund i f.eks. forståelse for ungdomskultur - herunder unges forskellige værdier og normer. tage afsæt i den enkelte elevs ressourcer og tage højde for elevens særlige faglige, sproglige, personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer. reflektere over din egen rolle i vejledningssituationen samt over betydningen af et anerkendende, støttende og udviklende læringsmiljø. AMU-uddannelse: Erfarne praktikvejledere for elever i social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. DATO - HOLD august 21. august 2015 Kviknummer: ams1524 DATO - HOLD 2 2. december 4. december og 7. december 8. december 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 26. juni 2015 Hold 2: Senest 19. oktober

20 UPDATE OPKVALIFICERING FOR SOSU-HJÆLPERE Få opdateret din social- og sundhedsuddannelse, så din viden er på niveau med de kollegaer, der bliver uddannet efter den nye bekendtgørelse. Sidegevinsten er desuden, at du vil være i stand til bedre at forstå, vejlede og indgå i oplæring af eleverne på trin 1. UDDANNELSEN ER SAMMENSAT AF TEMAERNE Social- og sundhedssektoren kvalitet, velfærdsteknologi og innovation Dokumentation, pleje og observation den ældre medicinske patient og medicinhåndtering Rehabilitering og pædagogik rehabilitering, træning og pædagogiske metoder Projektfag innovation og formidling AMU-uddannelse: 42834, 40823, 46977, 46874, 47260, 42665, 40125, 40126, 45622, 42929, Social- og sundhedshjælpere uddannet før Forløbet udbydes også som 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige. DATO 26. august - 9. oktober dage 1.00 Lerpyttervej 56, 7700 Thisted Senest 3. august 2015 Kviknummer: ams1526

21 KOMPETENCEUDVIKLING FOR ASSISTENTER (KUA) Det overordnede mål med dette basismodul er, at du videreudvikler dine personlige og faglige kompetencer som sosu-assistent gennem øget faglig viden og kunnen. KUA-uddannelserne består af et basismodul á 16 dages varighed og en række valgfrie fagmoduler á cirka 24 dages varighed inden for ældrepleje, somatik og psykiatri. 6 GODE GRUNDE Uddannelsen giver dig et kompetenceløft i forhold til grunduddannelsen Uddannelsen bygger oven på dine erfaringer fra praksis. Du kan udføre nye og mere komplekse opgaver og jobfunktioner. Du får fagspecifik ny viden og kunnen og udvikler dine refleksive kompetencer. Du får mulighed for at anvende ny teknologi. Uddannelsen støtter dine kompetencer til livslang læring. AMU-uddannelse: 40598, 46977, 47260, 47266, Social- og sundhedsassistenter DATO HOLD april 12. maj og 18. maj 19. maj 2015 (minus undervisning 1. maj) Kviknummer: amru1503 DATO HOLD november 11. december og 15. december 16. december 2015 (minus undervisning 14. december) Kviknummer: amru dage 20 Hold 1: Senest 9. marts 2015 Hold 2: Senest 12. oktober

22 DEN AKUT SYGE BORGER På efteruddannelsen bliver du orienteret om og lærer elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Uddannelsen giver kompetencer til at kunne identificere og håndtere livstruende problemer hos borgere med særlige sygdomsproblematikker som en del af dit arbejde inden for ældre- og handicapområdet. Efter uddannelsen kan du, i samarbejde med den kronisk syge borger, identificere borgerens behov og støtte borgerens rehabilitering med afsæt i det gode hverdagsliv. Du lærer også at medvirke til en styrkelse af borgerens egenomsorg, mestringsevne og egenbehandling. AMU-uddannelse: 42730, 42922, Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. DATO 18. august 21. august og 26. august 28. august ,9 dage 49,0 Senest 26. juni 2015 Kviknummer: ams1527

23 TIDLIG OPSPORING AF SYGDOMSTEGN anvende din grundlæggende anatomiske og fysiologiske viden til tidlig opsporing af sygdomstegn ved at identificere samt dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. kende til betydningen af borgerens funktionsevne og ernæringstilstand. observere, begrunde observationer og handle hensigtsmæssigt i forhold til dem. videregive informationer til f.eks. læge eller sygeplejerske og indgå i det tværfaglige samarbejde og medvirke til en målrettet tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats både ved akut sygdomsudbrud og ved forværring af kroniske sygdomme hos f.eks. den ældre medicinske patient. AMU-uddannelse: Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsmedarbejdere inden for det primære område. DATO HOLD 1 - SKIVE 27. maj 29. maj og 1. juni 2. juni 2015 Kviknummer: ams1528 DATO HOLD 2 - THI 1. december 4. december og 7. december 2015 Kviknummer: ams1529 Se flere datoer på 5 dage Hold 1: Arvikavej 2 C/D, Skive Hold 2: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 1: Senest 13. april 2015 Hold 2: Senest 19. oktober

24 INNOVATION OG VELFÆRDSTEKNOLOGI medvirke i kreative og innovative processer, der understøtter udviklingen af f.eks. arbejdsmiljø og arbejdsprocesser. Alt dette i samarbejde med kolleger og/eller bruger/borger/barn/patient og evt. pårørende. bruge redskaber og metoder, der kan styrke udviklingen af innovative løsninger i den daglige praksis. arbejde med betydningen af innovation inden for jobområdet og kan, når det er relevant, bidrage med ideer eller løsninger, der tager højde for gældende lovgivning. bidrage til at bringe velfærdsteknologi i anvendelse i det daglige omsorgsarbejde. forstå hvad velfærdsteknologi er, herunder de etiske og arbejdsmæssige aspekter i forhold til praksis. lære at støtte borgeren i at være selvhjulpen ved at bruge velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i borgerens værdier og hverdagsliv. AMU-uddannelse: 42929, DATO 8. juni 12. juni dage Senest 27. april 2015 Kviknummer: ams1530 Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

25 DEMENSKURSER Du vil få den nyeste viden om demens, således at du kan yde en professionel og respektfuld omsorg for mennesker med demens på et socialpædagogisk grundlag. Efteruddannelserne er sat op efter en naturlig rækkefølge med Omsorg for personer med demens (demens 1) som den første uddannelse, Demens 2 som den anden og Demens udadreagerende som den tredje uddannelse. Vi anbefaler et halvt år mellem det første og det andet uddannelsesforløb. OMSORG FOR PERSONER MED DEMENS (DEMENS 1) AMU-UDDANNELSE TID OG Thisted: 27. januar 30. januar og 5. februar 2015 Kviknummer: amru1513 Skive: 23. februar 27. februar 2015 Kviknummer: ams dage Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse : DEMENS 2 (SYGDOMSKENDSKAB OG AKTIVITET) AMU-UDDANNELSE 42673, TID OG Thisted: 5. marts 6. marts og 9. marts 11. marts og 23. marts 27. marts 2015 Kviknummer: amru dage Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse DEMENS UDADREAGERENDE AMU-UDDANNELSE TID OG Skive: 18. maj 22. maj 2015 Kviknummer: ams1532 Thisted: 10. juni 12. juni og 15. juni 16. juni 2015 Kviknummer: amru dage Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse 25

26 MEDICINKURSER Der er stor fokus på kompetenceudvikling inden for medicinadministration og medicinhåndtering. Derfor har vi valgt at udbyde kurser til både social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. På kurserne arbejdes der med almen farmakologi og med lægemiddellære i forhold til udvalgte hovedgrupper af medicin. MEDICINKURSUS FOR SOSU-HJÆLPERE AMU-UDDANNELSE Medicinadministration Udbydes i Skive Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse DATOER HOLD maj 22. maj og 26. maj 27. maj 2015 Kviknummer: amru1505 DATOER HOLD maj 29. maj og 1. juni 3. juni 2015 Kviknummer: amru1506 DATOER HOLD 3 7. december 11. december 2015 Kviknummer: amru dage Hold 1: Senest 8. april Hold 2: senest 13. april Hold 3: senest 26. oktober MEDICINKURSUS FOR SOSU-ASSISTENTER AMU-UDDANNELSE 42680, Udbydes i Skive Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse DATOER OG 23. marts 26. marts og 13. april 16. april dage Senest 9. februar 2015 Kviknummer: ams1533 Se for flere datoer MEDICINHÅNDTERING FOR PÆDAGOGISK PERSONALE AMU-UDDANNELSE Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Udbydes i Skive Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse DATOER OG 4. maj 6. maj dage Senest 23. marts 2015 Kviknummer: ams1534 RING OG HØR NÆRMERE VED FULDT OPTEGNEDE HOLD.

27 REHABILITERING Rehabilitering er ikke en hurtig trylleformular. Der er derimod en tankegang, som på lang sigt vil gøre flere borgere selvstændige. Det handler om ligeværdighed uanset alder og funktionsniveau. bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats for borgeren, forstå individuelle rehabiliteringsplaner, kende lovgrundlaget for rehabiliteringsindsatsen samt handle i overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabilitering. medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv på baggrund af din viden om rehabilitering som arbejdsform. indgå i et tværfagligt samarbejde og medvirke ved tilrettelæggelse af dagligdagen sammen med borgeren, herunder henvise til støttemuligheder. ud fra relevante genoptræningsprincipper, samarbejde med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse. handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, du møder hos borgeren, samt ud fra en rehabiliteringstænkning medvirke til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren. AMU-uddannelse: 40125, For personer med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. DATO HOLD 1 - SKIVE 4. maj 8. maj 2015 Kviknummer: ams1535 DATO HOLD 2 - THI 8. december 11. december og 14. december 2015 Kviknummer: ams dage 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse Hold 1: Arvikavej 2 C/D, Skive Hold 2: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 1: Senest 23. marts 2015, Hold 2: Senest 26. oktober

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012 + Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Netværksmøde Den 25. januar 2012 + VELFÆRD 2.0 Ny teknologi Nyt AMU kursus Nye kompetence behov Ny vision Nye alliancer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011 Social og Sundhedsskolen Syd kataloget 2011 Social- og Sundhedsskolen Syd 2 Forord Kursuskatalog for hele 2011 er hermed på banen Udbuddet er vores bedste bud på de behov som social- og sundhedsområdet

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Læs mere

Social- og sundheds- og psykiatriområdet

Social- og sundheds- og psykiatriområdet Efteruddannelse Social- og sundheds- og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Kompetenceudvikling (KUA)...4 KUA-basismodul...4 KUA-famodul: Socialpsykiatri...5 god

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 44886 Udviklet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere