KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG"

Transkript

1 KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG

2 SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4 Neurorehabilitering af senhjerneskadede...5 Personlig hjælper og ledsager...6 Omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede....7 Leg med sprog...8 Aktivt medborgerskab i kommunen - Nyt kursus....9 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling - nænsom nødværge...10 Arbejdet med sindslidende med misbrug...11 Pædagogisk arbejde i folkeskolen - Nyt kursus Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere...13 Koordinatoruddannelse grundlæggende Vejledning i forflytning - Nyt kursus Mindfulness...16 Støtte ved kognitiv behandling - psykiatrisk grunduddannelse Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Praktikvejledning - særlig indsats - Nyt kursus UPDATE - opkvalificering for SOSU-hjælpere Kompetenceudvikling for assistenter (KUA) Den akut syge borger Tidlig opsporing af sygdomstegn - Nyt kursus Innovation og velfærdsteknologi - Nyt kursus Demenskurser Medicinkurser Rehabilitering Praktiske oplysninger... 28

3 VELKOMMEN TIL KURSUSKATALOGET 2015 Det er med stor glæde, at vi hermed præsenterer et udpluk af vore efteruddannelsesudbud i Vi kan tilbyde en bred vifte af spændende og opkvalificerende efteruddannelser, der målrettet styrker de faglige og personlige kompetencer i organisationer. I disse år sker der en forflytning af opgaver fra den sekundære til den primære sektor det nære sundhedsvæsen. For at sikre medarbejdernes muligheder for at håndtere de nye og anderledes opgaver, kan der være behov for et kompetenceløft blandt medarbejdere inden for både social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Målet med vore efteruddannelser er kompetenceudvikling, der kan bidrage til positive forandringer i praksis, og derfor tager vore uddannelser udgangspunkt i din hverdag og dine erfaringer. Dette kobler vi til ny viden og refleksioner over fremtidig praksis så du er klar til nye udfordringer. Vi arbejder målrettet på at sikre den størst mulige effekt af vore efteruddannelser, at sikre implementering af ny viden. Det gør vi ved i samarbejde med ledere og medarbejdere at sætte fokus på, hvordan den enkelte medarbejder bedst muligt får bragt sin nye viden i spil i den daglige praksis. For alle vore efteruddannelser gælder det, at vi arbejder med pædagogiske værktøjer. Vi konstituerer læringsfællesskaber, der kan give praksisnærhed og læring gennem aktiv deltagelse samt sikre udvikling af pædagogisk refleksion over praksis. Vi har gode erfaringer med specialdesignede efteruddannelsesforløb både på individ- og gruppeniveau samt for hele organisationer. Søger du eller din arbejdsplads en uddannelse eller måske en temadag, vi ikke har med i kataloget eller på sosu-stv.dk/efteruddannelser, så skræddersyer vi gerne et forløb, der passer til netop jeres behov. Vi ser frem til at byde jer velkommen på vores efteruddannelser. Med venlig hilsen Kursus- og Udviklingsafdelingen SE MEGET MERE OM DINE MULIGHEDER PÅ SOSU-STV.DK/EFTERUDDANNELSE 3

4 NEUROPÆDAGOGIK I ARBEJDET MED UDVIKLINGSHÆMMEDE iværksætte målrettede aktiviteter ud fra en neuropædagogisk forståelse af den udviklingshæmmedes funktionsnedsættelse. inddrage viden om funktionsforstyrrelser og skaders placering i hjernen samt hvilke konsekvenser skaderne har for tilrettelæggelse og gennemførelse af den pædagogiske indsats. understøtte den enkeltes borgers udvikling ved at stille krav og forventninger, der modsvarer den udviklingshæmmedes funktionsniveau. indgå i relationen med forståelse for egen adfærds betydning for samspillet med den udviklingshæmmede. indgå i et professionelt samarbejde med kolleger omkring den enkelte borger. I det arbejde kan du videregive dine faglige observationer fra det daglige arbejde og bidrage til, at de indarbejdes i den udviklingshæmmedes udviklingsplan. agere tydeligt og respektfuldt i kommunikationen med det øvrige fagpersonale, den udviklingshæmmede og pårørende. AMU-uddannelse: Til dig der arbejder med udviklingshæmmede inden for det pædagogiske område eller inden for social- og sundhedsområdet. DATO HOLD 1 1. juni 3. juni og 8. juni 9. juni 2015 Kviknummer: ams1501 DATO HOLD sept. 11. sept. og 14. sept. 16. sept Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 16. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015

5 NEUROREHABILITERING AF SENHJERNESKADEDE medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede borger i det daglige social- og sundhedsarbejde for at sikre borgeren bedst mulige fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne. tage udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder. indgå i det tværfaglige team omkring borgeren. i tilrettelæggelsen af dit arbejde tage hensyn til borgerens ønsker samt de behov og mål, der fremgår af neurorehabiliteringsplanen, journaler m.m. fra sygehuset eller kommunen. i samarbejde med borgeren og pårørende formidle viden om neurorehabilitering og inddrage borgerens og pårørendes ressourcer. AMU-uddannelse: Til dig der arbejder inden for det pædagogiske område eller socialog sundhedsområdet. DATO HOLD maj 28. maj 2015 Kviknummer: ams1503 DATO HOLD 2 2. sept. 4. sept Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 16. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni

6 PERSONLIG HJÆLPER OG LEDSAGER yde hjælp til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, som har brug for særlig hjælp og støtte i eget hjem. udvise empati og arbejde etisk forsvarligt. yde den nødvendige hjælp til borgeren under hensyntagen til dennes personlige holdninger, værdier, prioriteringer og behov for særlig støtte. forstå din professionelle rolles betydning for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og samarbejde med borgeren ud fra relevant gældende lovgivning. anvende din tilegnede viden om relevante offentlige og private tilbud samt gældende regler for støtte og hjælpemidler i dagligdagen omkring borgeren. AMU-uddannelse: Til dig der er, eller gerne vil være personlig hjælper eller lønnet ledsager. Uddannelsen retter sig både til det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. DATO HOLD maj 13. maj og 18. maj 20. maj 2015 Kviknummer: ams1505 DATO HOLD 2 3. september 4. september og 7. september 9. september 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 27. marts 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015

7 OMSORGSMEDHJÆLPER ARBEJDE MED UDVIKLINGSHÆMMEDE beskrive og begrunde det pædagogiske arbejde i forhold til den enkelte bruger og gruppen med baggrund i erfaring i arbejdet med udviklingshæmmede. formidle observationer til kolleger og øvrige samarbejdspartnere, herunder pårørende. reflektere over eget arbejde med henblik på at kunne indgå i kollegial og faglig dialog om den enkelte brugers behov for støtte, vejledning og indflydelse på egen hverdag. indgå aktivt i videreførelsen af døgntilbuddets udvikling, dels ud fra egne erfaringer i arbejdet, dels ud fra en forståelse for sammenhængen mellem arbejdsområdets samfundsmæssige opgaver og den historiske udvikling i menneskesyn og opfattelse af livskvalitet. anvende din nye viden om loven inden for dit arbejdsområde, og du kender dine rettigheder og pligter. AMU-uddannelse: For dig der arbejder med udviklingshæmmede inden for det pædagogiske område eller inden for social- og sundhedsområdet på regionale og kommunale institutioner, herunder bofællesskaber. DATO 24. august 28. august, 17. september 18. september, 21. september 23. september, 22. oktober 23. oktober og 26. oktober 27. oktober dage Senest 26. juni 2015 Kviknummer: ams1507 7

8 LEG MED SPROG Sproget er adgangsbilletten til det sociale liv. Det er forudsætningen for at kunne kommunikere og hænger uløseligt sammen med følelsesmæssig, social og intellektuel trivsel og udvikling. Derfor har et veludviklet sprog stor betydning for barnet. På kurset lærer du, hvordan du indgår i samarbejde om at fremme børns sproglige udvikling gennem aktiviteter og leg. ud fra kendskab til barnets sprogudvikling indgå i samarbejde om at tilrettelægge, igangsætte og støtte aktiviteter og lege, der fremmer børns sproglige udvikling og lyst til at udforske sproget og anvende det selvstændigt og kreativt. gennem dialog og lege medvirke til at stimulere sprogudviklingen hos børn, hvis sprogudvikling kræver særlig støtte ud fra kendskab til den lovpligtige sprogvurdering. vurdere din egen kommunikation og være i stand til at lytte til og tale med børn, så deres sproglige udvikling styrkes. indgå i dialog med kolleger, forældre og andre om leg og læring i relation til børns sprogudvikling og dagtilbuddets rolle i denne sammenhæng. AMU-uddannelse: Medarbejdere i dagplejen og daginstitutioner. DATO HOLD 1 SKIVE 21. maj 22. maj og 26. maj 28. maj 2015 Kviknummer: ams1508 DATO HOLD 2 - THI 19. august 21. august og 24. august 25. august 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Arvikavej 2 C/D, Skive Hold 2: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 1: Senest 9. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015

9 AKTIVT MEDBORGERSKAB I KOMMUNEN tage del i det daglige samarbejde med frivillige. få indsigt i rammerne for og den konkrete udmøntning af arbejdsstedets samarbejde med frivillige. afgrænse egne og kollegers indsats i forhold til frivilliges indsats. understøtte de frivilliges arbejde. afpasse din deltagelse i samarbejdet. etablere og indgå i et konstruktivt samarbejde med pårørende. udvikle samspillet mellem fagprofessionel, pårørende og borger. anvende metoder der kan understøtte den professionelle relation. AMU-uddannelse: 47749, For dig der arbejder inden for det pædagogiske område eller inden for social- og sundhedsområdet. DATO HOLD 1 SKIVE 8. juni 12. juni 2015 Kviknummer: ams1510 DATO HOLD 2 - THI 17. august 21. august 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Arvikavej 2 C/D, Skive Hold 2: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 1: Senest 27. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni

10 VOLDSFOREBYGGELSE, KONFLIKTLØSNING OG UDVIKLING NÆNSOM NØDVÆRGE håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd. arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende. arbejde med og få indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse, og de magt- og afmagtsmekanismer der optræder i hjælperforholdet. støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode. selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen. AMU-uddannelse: For dig der arbejder inden for det pædagogiske område eller inden for social- og sundhedsområdet. DATO HOLD maj 22. maj 2015 Kviknummer: ams1512 DATO HOLD november 27. november 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 7. april 2015 Hold 2: Senest 12. oktober 2015

11 ARBEJDET MED SINDSLIDENDE MED MISBRUG observere og analysere den sindslidendes behov og herudfra varetage kontakten til samt plejen af borgeren. varetage pleje- og omsorgsopgaver for sindslidende borgere med misbrugsproblemer på baggrund af viden om diagnoser, årsager, reaktioner og behandlingsformer. kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejdet med den sindslidende på baggrund af viden om psykotisk og misbrugsadfærd. støtte og motivere den sindslidende til at gøre brug af behandlingstilbud og hjælpesystemer i et brugerinddragelsesperspektiv. udvikle relationer til den sindslidende med henblik på at fastholde denne i et konstruktivt samarbejde, der kan medvirke til et forbedret hverdagsliv og forbedret livskvalitet på baggrund af viden om metoder i arbejdet med dobbeltdiagnoser. skelne mellem en støttende og terapeutisk samtale og kender i den forbindelse din egen rolle og kompetence. vurdere, hvilke samarbejdspartnere der er relevante i forhold til den sindslidende, samt indgå i det tværfaglige samarbejde i og på tværs af sektorerne. AMU-uddannelse: Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere m.m. DATO HOLD 1 4. maj 8. maj 2015 Kviknummer: ams1514 DATO HOLD august 21. august 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 23. marts 2015 Hold 2: Senest 26. juni

12 PÆDAGOGISK ARBEJDE I FOLKESKOLEN bidrage til at understøtte et godt læringsmiljø i samarbejde med læreren. fungere som ressourceperson for enkelte elever eller en gruppe af elever, som har særligt behov for støtte eller hjælp. lære at støtte elevernes trivsel, eksempelvis ved at støtte konfliktløsning mellem eleverne og ved at kunne planlægge, igangsætte eller understøtte enkle pædagogiske aktiviteter. arbejde med din egen rolle i samarbejdet med læreren samt samarbejdet med forældre. AMU-uddannelse: Pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andre, der varetager pædagogisk arbejde i folkeskolen. DATO 8. juni 12. juni og 15. juni 19. juni 2015 Kviknummer: ams dage Senest 27. april 2015

13 MENTORUDDANNELSE FOR ERFARNE MEDARBEJDERE hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger. Dette sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde, konfliktløsning og konstruktivt feedback. anvende viden om menneskers sociale, kulturelle og etniske forskelligheder, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse. AMU-uddannelse: Erfarne faglærte/ufaglærte medarbejdere, som har et godt kendskab til arbejdspladsens historie, værdier og kultur. DATO HOLD maj 22. maj 2015 Kviknummer: ams1517 DATO HOLD 2 7. september 11. september 2015 Kviknummer: ams dage 61 Hold 1: Senest 30. marts 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015 www. 13

14 KOORDINATORUDDANNELSE GRUNDLÆGGENDE På uddannelsen udvikler du dine faglige og personlige kompetencer som koordinator. Uddannelsen giver dig viden om funktionen som nøgle- eller ressourceperson, og du lærer om, hvordan du kan bidrage til udvikling af praksis inden for dit ansvarsområde. Du får styrket dine kompetencer i forhold til rollen som vidensperson, faglig formidler og ambassadør inden for dit ansvarsområde. TEMAER Uddannelsen er praksis- og anvendelsesorienteret, og har fokus på følgende: Styrke og udvikle arbejdsprocesser, adfærd og grundholdninger Faktorer der påvirker relationer i samspillet og betydninger af disse Metoder til udvikling af praksis inden for dit ansvarsområde Løsning af ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau Kommunikation som koordinatorværktøj Konflikthåndtering - afprøvning af metoder Videndeling og læring Netværksdannelse AMU-uddannelse: 40606, 45365, 42930, Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere, der har eller skal have koordinerende opgaver eller ledelsesfunktioner. DATO 26. august 28. august, 9. september 10. september, 22. september 23. september, 6. oktober 7. oktober og 27. oktober 29. oktober dage 364 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse Senest 26. juni 2014 www. Kviknummer: ams1519

15 VEJLEDNING I FORFLYTNING vejlede kollegaer i forflytning. med din nye viden om forflytningens grundlæggende principper analysere og vurdere forflytninger samt borgerens ressourcer. målrettet vejlede, formidle, undervise og instruere de forskellige målgrupper på arbejdspladsen. inspirere og motivere til udvikling af hensigtsmæssige forflytninger for at forebygge nedslidning og arbejdsskader. medvirke til at skabe øget fokus på betydningen af den forflytningsmæssige praksis for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. inspirere til og skabe en god kultur for forflytningsmæssig praksis. samarbejde tværfagligt og medvirke til vurdering og implementering af hjælpemidler og indsamling af ny viden om forflytning. etablere og bruge faglige netværk til videndeling omkring forflytningsvejleder-funktionen. AMU-uddannelse: For dig der arbejder inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. DATO 30. september 2. oktober og 20. oktober 22. oktober dage Senest 17. august 2015 Kviknummer: ams

16 MINDFULNESS Mindfulness benyttes i dag bredt inden for sundhedssektoren, både erhvervsmæssigt og privat. Mindfulness kan kort beskrives som bevidst nærvær, det vil sige den form for tilstedeværelse, der kommer af at være opmærksom på det, der er i nuet, uden at bedømme eller vurdere. Denne form for bevidst nærvær kan bidrage positivt til større trivsel både for den enkelte medarbejder og det psykiske arbejdsmiljø. Mindfulness kan give dig større frihed, tilfredshed, glæde, selvværd og effektivitet i hverdagen samt minimere stress og andre negative følelser som vrede, irritation m.m. Kurset vil indeholde oplæg, øvelser og mindfulness meditation. For alle uanset baggrund og livssituation. Kurset kræver ikke forudgående kendskab til mindfulness. DATO HOLD 1 - THI 3. juni 4. juni 2015 Kursusnummer: idv1509 DATO HOLD 2 - SKIVE 25. august 26. august 2015 Kursusnummer: idv dage Kl kr. Ingen VEU-godtgørelse Hold 1: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 2: Hold 1: Senest 20. april 2015 Hold 2: Senest 26. juni 2015 Send mail til Oplys kursusnummer

17 STØTTE VED KOGNITIV BEHANDLING - PSYKIATRISK GRUNDUDDANNELSE På denne psykiatriske grunduddannelse er målet, at du kan: identificere og anvende kognitive tilgange på et støttende niveau i relationsarbejdet med mennesker med sindslidelse. anvende viden om centrale principper og begreber i kognitiv behandling, arbejde ud fra en forståelse af personens situation samt anvende metoder til kommunikation. støtte og vejlede borgeren i et igangværende kognitivt behandlingsforløb inden for eget kompetenceområde, f.eks. i forhold til social integration eller hjemmearbejde for den indlagte eller ambulante patient. I det arbejde har du overblik over, hvor indgribende eller integrerende, den kognitive tilgang er. indgå i tværfagligt samarbejde både ved at videregive observationer og ved at tage kontakt, hvis det støttende arbejde bevæger sig uden for eget kompetenceområde. anvende viden om gældende regler om tavshedspligt. AMU-uddannelse: Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. DATO 17. august 21. august og 10. september 16. september dage Senest 26. juni 2015 Kviknummer: ams

18 PRAKTIKVEJLEDNING AF PAU- OG SOSU-ELEVER vejlede og støtte elever i selvrefleksion og brug af redskaber i forløbet som for eksempel uddannelsesbog og logbog. gennemføre vejledningen i praktikken ud fra elevens faglige forudsætninger og elevens personlige uddannelsesplan. medvirke til, at eleven udvikler nødvendige færdigheder, viden og holdninger i forhold til jobbets krav gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for fagområdet. medvirke til, at eleven udvikler egne kommunikative kompetencer, og du kan bringe eleven til aktivt at indgå i planlægningen og gennemførelsen af praktikforløbet. støtte og udfordre eleven fagligt og personligt samt arbejde på, at eleven udvikler sig i forhold til praktikmål og personlige uddannelsesmål, så eleven lærer at arbejde kreativt og se valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde. Der vil være et særligt fokus på de nye uddannelsesordninger og bekendtgørelser, der trådte i kraft 1. januar AMU-uddannelse: Pædagogiske assistenter, sosu-hjælpere og sosu-assistenter, der skal være eller ønsker at blive vejledere for elever. DATO HOLD 1 9. marts 12. marts og 23. marts 24. marts og 13. april 16. april 2015 Kviknummer: ams1522 DATO HOLD 2 7. september 11. september og 30. september og 19. oktober 22. oktober 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 26. januar 2015 Hold 2: Senest 10. august 2015

19 PRAKTIKVEJLEDNING SÆRLIG INDSATS planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger, der gør det vanskeligt for dem at nå uddannelsens kompetencemål. støtte elever der har brug for en særlig vejledningsmæssig indsats på grund af udfordringer med at opnå de faglige og personlige kompetencemål, som udgør forudsætningen for at varetage relationsarbejde. som en del af arbejdet inddrage relevante samarbejdspartnere. respektfuldt støtte og motivere den enkelte elevs faglige og personlige udvikling med baggrund i f.eks. forståelse for ungdomskultur - herunder unges forskellige værdier og normer. tage afsæt i den enkelte elevs ressourcer og tage højde for elevens særlige faglige, sproglige, personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer. reflektere over din egen rolle i vejledningssituationen samt over betydningen af et anerkendende, støttende og udviklende læringsmiljø. AMU-uddannelse: Erfarne praktikvejledere for elever i social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. DATO - HOLD august 21. august 2015 Kviknummer: ams1524 DATO - HOLD 2 2. december 4. december og 7. december 8. december 2015 Kviknummer: ams dage Hold 1: Senest 26. juni 2015 Hold 2: Senest 19. oktober

20 UPDATE OPKVALIFICERING FOR SOSU-HJÆLPERE Få opdateret din social- og sundhedsuddannelse, så din viden er på niveau med de kollegaer, der bliver uddannet efter den nye bekendtgørelse. Sidegevinsten er desuden, at du vil være i stand til bedre at forstå, vejlede og indgå i oplæring af eleverne på trin 1. UDDANNELSEN ER SAMMENSAT AF TEMAERNE Social- og sundhedssektoren kvalitet, velfærdsteknologi og innovation Dokumentation, pleje og observation den ældre medicinske patient og medicinhåndtering Rehabilitering og pædagogik rehabilitering, træning og pædagogiske metoder Projektfag innovation og formidling AMU-uddannelse: 42834, 40823, 46977, 46874, 47260, 42665, 40125, 40126, 45622, 42929, Social- og sundhedshjælpere uddannet før Forløbet udbydes også som 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige. DATO 26. august - 9. oktober dage 1.00 Lerpyttervej 56, 7700 Thisted Senest 3. august 2015 Kviknummer: ams1526

21 KOMPETENCEUDVIKLING FOR ASSISTENTER (KUA) Det overordnede mål med dette basismodul er, at du videreudvikler dine personlige og faglige kompetencer som sosu-assistent gennem øget faglig viden og kunnen. KUA-uddannelserne består af et basismodul á 16 dages varighed og en række valgfrie fagmoduler á cirka 24 dages varighed inden for ældrepleje, somatik og psykiatri. 6 GODE GRUNDE Uddannelsen giver dig et kompetenceløft i forhold til grunduddannelsen Uddannelsen bygger oven på dine erfaringer fra praksis. Du kan udføre nye og mere komplekse opgaver og jobfunktioner. Du får fagspecifik ny viden og kunnen og udvikler dine refleksive kompetencer. Du får mulighed for at anvende ny teknologi. Uddannelsen støtter dine kompetencer til livslang læring. AMU-uddannelse: 40598, 46977, 47260, 47266, Social- og sundhedsassistenter DATO HOLD april 12. maj og 18. maj 19. maj 2015 (minus undervisning 1. maj) Kviknummer: amru1503 DATO HOLD november 11. december og 15. december 16. december 2015 (minus undervisning 14. december) Kviknummer: amru dage 20 Hold 1: Senest 9. marts 2015 Hold 2: Senest 12. oktober

22 DEN AKUT SYGE BORGER På efteruddannelsen bliver du orienteret om og lærer elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Uddannelsen giver kompetencer til at kunne identificere og håndtere livstruende problemer hos borgere med særlige sygdomsproblematikker som en del af dit arbejde inden for ældre- og handicapområdet. Efter uddannelsen kan du, i samarbejde med den kronisk syge borger, identificere borgerens behov og støtte borgerens rehabilitering med afsæt i det gode hverdagsliv. Du lærer også at medvirke til en styrkelse af borgerens egenomsorg, mestringsevne og egenbehandling. AMU-uddannelse: 42730, 42922, Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. DATO 18. august 21. august og 26. august 28. august ,9 dage 49,0 Senest 26. juni 2015 Kviknummer: ams1527

23 TIDLIG OPSPORING AF SYGDOMSTEGN anvende din grundlæggende anatomiske og fysiologiske viden til tidlig opsporing af sygdomstegn ved at identificere samt dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. kende til betydningen af borgerens funktionsevne og ernæringstilstand. observere, begrunde observationer og handle hensigtsmæssigt i forhold til dem. videregive informationer til f.eks. læge eller sygeplejerske og indgå i det tværfaglige samarbejde og medvirke til en målrettet tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats både ved akut sygdomsudbrud og ved forværring af kroniske sygdomme hos f.eks. den ældre medicinske patient. AMU-uddannelse: Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsmedarbejdere inden for det primære område. DATO HOLD 1 - SKIVE 27. maj 29. maj og 1. juni 2. juni 2015 Kviknummer: ams1528 DATO HOLD 2 - THI 1. december 4. december og 7. december 2015 Kviknummer: ams1529 Se flere datoer på 5 dage Hold 1: Arvikavej 2 C/D, Skive Hold 2: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 1: Senest 13. april 2015 Hold 2: Senest 19. oktober

24 INNOVATION OG VELFÆRDSTEKNOLOGI medvirke i kreative og innovative processer, der understøtter udviklingen af f.eks. arbejdsmiljø og arbejdsprocesser. Alt dette i samarbejde med kolleger og/eller bruger/borger/barn/patient og evt. pårørende. bruge redskaber og metoder, der kan styrke udviklingen af innovative løsninger i den daglige praksis. arbejde med betydningen af innovation inden for jobområdet og kan, når det er relevant, bidrage med ideer eller løsninger, der tager højde for gældende lovgivning. bidrage til at bringe velfærdsteknologi i anvendelse i det daglige omsorgsarbejde. forstå hvad velfærdsteknologi er, herunder de etiske og arbejdsmæssige aspekter i forhold til praksis. lære at støtte borgeren i at være selvhjulpen ved at bruge velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i borgerens værdier og hverdagsliv. AMU-uddannelse: 42929, DATO 8. juni 12. juni dage Senest 27. april 2015 Kviknummer: ams1530 Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

25 DEMENSKURSER Du vil få den nyeste viden om demens, således at du kan yde en professionel og respektfuld omsorg for mennesker med demens på et socialpædagogisk grundlag. Efteruddannelserne er sat op efter en naturlig rækkefølge med Omsorg for personer med demens (demens 1) som den første uddannelse, Demens 2 som den anden og Demens udadreagerende som den tredje uddannelse. Vi anbefaler et halvt år mellem det første og det andet uddannelsesforløb. OMSORG FOR PERSONER MED DEMENS (DEMENS 1) AMU-UDDANNELSE TID OG Thisted: 27. januar 30. januar og 5. februar 2015 Kviknummer: amru1513 Skive: 23. februar 27. februar 2015 Kviknummer: ams dage Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse : DEMENS 2 (SYGDOMSKENDSKAB OG AKTIVITET) AMU-UDDANNELSE 42673, TID OG Thisted: 5. marts 6. marts og 9. marts 11. marts og 23. marts 27. marts 2015 Kviknummer: amru dage Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse DEMENS UDADREAGERENDE AMU-UDDANNELSE TID OG Skive: 18. maj 22. maj 2015 Kviknummer: ams1532 Thisted: 10. juni 12. juni og 15. juni 16. juni 2015 Kviknummer: amru dage Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse 25

26 MEDICINKURSER Der er stor fokus på kompetenceudvikling inden for medicinadministration og medicinhåndtering. Derfor har vi valgt at udbyde kurser til både social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. På kurserne arbejdes der med almen farmakologi og med lægemiddellære i forhold til udvalgte hovedgrupper af medicin. MEDICINKURSUS FOR SOSU-HJÆLPERE AMU-UDDANNELSE Medicinadministration Udbydes i Skive Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse DATOER HOLD maj 22. maj og 26. maj 27. maj 2015 Kviknummer: amru1505 DATOER HOLD maj 29. maj og 1. juni 3. juni 2015 Kviknummer: amru1506 DATOER HOLD 3 7. december 11. december 2015 Kviknummer: amru dage Hold 1: Senest 8. april Hold 2: senest 13. april Hold 3: senest 26. oktober MEDICINKURSUS FOR SOSU-ASSISTENTER AMU-UDDANNELSE 42680, Udbydes i Skive Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse DATOER OG 23. marts 26. marts og 13. april 16. april dage Senest 9. februar 2015 Kviknummer: ams1533 Se for flere datoer MEDICINHÅNDTERING FOR PÆDAGOGISK PERSONALE AMU-UDDANNELSE Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Udbydes i Skive Pris 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse DATOER OG 4. maj 6. maj dage Senest 23. marts 2015 Kviknummer: ams1534 RING OG HØR NÆRMERE VED FULDT OPTEGNEDE HOLD.

27 REHABILITERING Rehabilitering er ikke en hurtig trylleformular. Der er derimod en tankegang, som på lang sigt vil gøre flere borgere selvstændige. Det handler om ligeværdighed uanset alder og funktionsniveau. bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats for borgeren, forstå individuelle rehabiliteringsplaner, kende lovgrundlaget for rehabiliteringsindsatsen samt handle i overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabilitering. medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv på baggrund af din viden om rehabilitering som arbejdsform. indgå i et tværfagligt samarbejde og medvirke ved tilrettelæggelse af dagligdagen sammen med borgeren, herunder henvise til støttemuligheder. ud fra relevante genoptræningsprincipper, samarbejde med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse. handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, du møder hos borgeren, samt ud fra en rehabiliteringstænkning medvirke til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren. AMU-uddannelse: 40125, For personer med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. DATO HOLD 1 - SKIVE 4. maj 8. maj 2015 Kviknummer: ams1535 DATO HOLD 2 - THI 8. december 11. december og 14. december 2015 Kviknummer: ams dage 0 kr. Mulighed for VEU-godtgørelse Hold 1: Arvikavej 2 C/D, Skive Hold 2: Lerpyttervej 56, Thisted Hold 1: Senest 23. marts 2015, Hold 2: Senest 26. oktober

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

VIA University College 2014

VIA University College 2014 1 September 2014, emc Efteruddannelseskurser for Familieplejere VIA University College 2014 Kursusudbuddet suppleres løbende, så hold øje med hjemmesiden. 2 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere