Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune"

Transkript

1 Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune Kµbenhavns Stadsarkiv november 2004

2 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OMRÅDE 2 II. ANMELDELSE 3 III. GODKENDELSE 5 IV. AFGRÆNSNING 6 V. INDRETNING OG DRIFT 9 VI. IKRAFTTRÆDELSE 14 BILAG 1. DATABASEEKSEMPEL 15 BILAG 2. ORDLISTE 17 I vejledningen er teksten fra bestemmelse om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune markeret med fed skrift Det tilrådes, at institutionen tillige gennemser bestemmelser om aflevering af elektroniske arkivsystemer til Københavns Stadsarkiv samt den dertil hørende vejledning, da der heri findes en række regler og anvisninger, som der bør tages højde for allerede ved udvikling og anskaffelse af en elektronisk journal eller et elektronisk dokumenthåndteringssystem. Betegnelsen institution omfatter i vejledningen alle forvaltninger og institutioner i Københavns Kommune 1

3 I. Område 1. Bestemmelserne gælder for forvaltninger og institutioner i Københavns kommune. 2. Bestemmelserne gælder for følgende elektroniske systemer: 1. systemer med elektronisk registrering af sager og dokumenter og arkivering af alle dokumenter på papir (elektroniske journalsystemer) 2. systemer med elektronisk registrering af sager og dokumenter og arkivering af dokumenter både på papir og i elektronisk form (elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (EDH- og ESDH-systemer)) 3. systemer med elektronisk registrering af sager og dokumenter og elektronisk arkivering af alle dokumenter (elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (EDH- og ESDH-systemer)). Bestemmelserne gælder ikke for elektroniske registre (jf. Bestemmelser om anmeldelse af elektroniske registre (databaser) til Københavns Stadsarkiv ). Arkivsystemer med elektronisk registrering af sager og dokumenter og arkivering af dokumenter på papir eller i elektronisk form (elektroniske journaler, EDH- og ESDH-systemer) skal anmeldes til Københavns Stadsarkiv og godkendes, inden de tages i brug. Hvis der i et elektronisk system registreres oplysninger om dokumenter og evt. sager inden for et eller flere af en institutions sagsområder, og disse oplysninger ikke registreres (journaliseres) i institutionens journalsystem, er dette system også omfattet af bestemmelserne. Et eksempel kan være et tilskudsadministrativt system, hvor der registreres oplysninger om den enkelte tilskudsadministrative sag samt om alle dokumenter. Hvis disse oplysninger ikke journaliseres i journalsystemet, er det tilskudsadministrative system det eneste søgemiddel til sagerne og betragtes som et journalsystem. Det vil derfor være omfattet af bestemmelserne og skal anmeldes med henblik på godkendelse. Hvis alle dokumenter i eksemplet med det tilskudsadministrative system arkiveres elektronisk i tilknytning til registret, betragtes registret som et ESDH-system (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) og vil derfor også være omfattet af bestemmelserne. Ligeledes vil et system, som anvendes til elektronisk arkivering af dokumenter som fx kort, tegninger og rapporter, blive betragtet som et EDH-system (elektronisk dokumenthåndteringssystem) og være omfattet af bestemmelserne. 2

4 II. Anmeldelse 3 Forvaltninger og institutioner skal anmelde nye systemer som nævnt i 2 til Københavns Stadsarkiv. Stk. 2. Anmeldelse skal foretages senest 3 måneder inden de tages i brug. Stk. 3. Anmeldelse skal endvidere foretages i forbindelse med 1. arkivperiodens udløb 2. væsentlig ændring af fremfindingssystemet 3. væsentlig ændring af systemets anvendelsesområde 4. væsentlig ændring af registreringsdelens struktur og indhold 5. hel eller delvis overgang til elektronisk arkivering af dokumenter. Stk. 4. Systemer, der skal anvendes af flere forvaltninger/institutioner, skal anmeldes af den forvaltning/institution, som forestår indførelse, udvikling og vedligeholdelse af systemerne. Der skal altid ske anmeldelse i forbindelse med arkivperiodens udløb. Herved sikres det, at også de mindre ændringer, der ofte foretages ved starten på en ny arkivperiode, godkendes af Københavns Stadsarkiv. Herudover skal der ske anmeldelse ved væsentlige ændringer: En væsentlig ændring af fremfindingssystemet kan være ændringer i den måde, hvorpå sammenhængen mellem sagligt sammenhørende dokumenter registreres. En væsentlig ændring af systemets anvendelsesområde vil forekomme, hvis systemet udstrækkes til at omfatte en større del af institutionens virksomhedsområde, eller hvis flere institutioner tager systemet i brug. En væsentlig ændring af registreringsdelens struktur og indhold vil ofte forekomme, hvis data skal konverteres til et andet system. Der er ligeledes tale om en væsentlig ændring, der kræver anmeldelse, hvis et system, der er godkendt som elektronisk journalsystem, udvides til at omfatte hel eller delvis elektronisk arkivering af dokumenter (EDH- og ESDH-system). Hvis et system skal anvendes af flere institutioner, skal anmeldelsen foretages af den institution, som er ansvarlig for indførelse, udvikling og drift af systemet. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis to eller flere institutioner beslutter sig til at dele et system, eller hvis en overordnet institution indfører samme system hos en række underordnede institutioner. 4 Anmeldelse skal foretages på Københavns Stadsarkivs anmeldelsesskema. Stk. 2. Anmeldelsen skal vedlægges: 1. beskrivelse af fremfindingssystemet 2. udkast til instruks for anvendelsen af systemet 3. teknisk dokumentation af systemets logiske opbygning. Stk. 3. Hvis systemet ikke implementeres som en relationel database, skal anmeldelsen desuden indeholde en redegørelse for, hvordan en arkiveringsversion i form af en relationel database kan produceres (jf. gældende regler herfor.) Til anmeldelsen skal anvendes Københavns Stadsarkivs anmeldelsesskema. Der skal udfyldes ét skema for hvert nyt system. Anmeldelsesskemaet kan desuden findes i elektronisk form på Københavns Stadsarkivs hjemmeside: 3

5 Anmeldelsen skal vedlægges: Beskrivelse af fremfindingssystemet Med fremfindingssystemet menes det system, der gør det muligt at søge og fremfinde enkeltdokumenter og sagligt sammenhørende dokumenter. I et traditionelt journal- eller ESDH-system er fremfindingssystemet baseret på en registreringsdel og en registreringssystematik. I systemets registreringsdel registreres oplysninger om det enkelte dokument, herunder dets tilhørsforhold til en sag. I registreringsdelen registreres desuden oplysninger om hver enkelt sag, herunder dens tilhørsforhold til registreringssystematikken, det vil sige en journalplan eller lister over kontrollerede indextermer. Hvis der skal anvendes et sådant traditionelt fremfindingssystem, skal institutionen oplyse det ved anmeldelsen samt vedlægge journalplan eller lister over kontrollerede indextermer. Hvis der skal anvendes en anden form for fremfindingssystem, skal institutionen beskrive dette system ved anmeldelsen, herunder hvordan det sikres, at sagligt sammenhørende dokumenter kan fremfindes, både mens systemet er i drift, og når der afleveres en arkiveringsversion, jf. 9. Udkast til instruks for anvendelsen af systemet Teknisk dokumentation bestående af oplysninger om systemets logiske opbygning i form af: E/R-diagram med angivelse af primær- og fremmednøgler samt kardinaliteten mellem tabellerne. Den notation, der anvendes i diagrammet, skal forklares. Tabelbeskrivelser med angivelse af navn og funktion for de enkelte tabeller. Beskrivelser af felter (kolonner) med angivelse af navn og indhold, herunder primær- og fremmednøgler, feltlængde og datatype. Beskrivelsen af tabellerne skal ikke omfatte tabeller vedr. systemmæssig drift/vedligeholdelse, fx logtabeller eller tabeller med oplysninger om printere. Mange moderne udviklingsværktøjer kan automatisk udskrive en eller anden form for dokumentation af et system. Det vil dog sjældent være tilstrækkeligt til at opfylde Københavns Stadsarkivs krav. Et eksempel på en fyldestgørende tabelbeskrivelse findes som bilag til vejledningen. Hvis det samme journalsystem, EDH- eller ESDH-system som i foregående periode skal anvendes i en uændret version, bedes institutionen oplyse dette. Hvis institutionen tidligere har fået dette system godkendt i henhold til gældende bestemmelser eller bestemmelser af 14. august 2001 om anmeldelse og godkendelse af elektroniske arkivsystemer i Københavns Kommune, kan institutionen undlade at vedlægge teknisk dokumentation. Hvis registreringsdelen af systemet ikke implementeres som en relationel database, skal institutionen desuden fremsende en redegørelse for, hvordan en arkiveringsversion i form af en relationel database kan produceres. De gældende bestemmelser vedr. aflevering af arkiveringsversioner fremgår af bestemmelser om aflevering af elektroniske arkivsystemer til Københavns Stadsarkiv med tilhørende vejledning. 4

6 III. Godkendelse 5 Et system må ikke tages i brug, før Københavns Stadsarkivs godkendelse foreligger. Stk. 2. I forbindelse med godkendelsen fastsætter Københavns Stadsarkiv bestemmelser om tidspunkt for aflevering af systemer, som skal bevares. Systemer med elektronisk registrering af sager og dokumenter (elektroniske journaler og ESDHsystemer) skal godkendes af Københavns Stadsarkiv og må ikke tages i brug, før godkendelsen foreligger. En af forudsætningerne for, at der kan ske en hurtig godkendelse af et anmeldt system er, at anmeldelsesskemaet er korrekt udfyldt og de nødvendige bilag vedlagt. Planlægning og implementering af et system kan have dette forløb Institution Leverandør Beslutning om indførelse af nyt system x Nyt arkivsystem sendes eventuelt i udbud x Planlægning af nyt system x x Anmeldelse til Københavns Stadsarkiv x x Behandling af anmeldelse og eventuel formulering af supplerende spørgsmål Besvarelse af eventuelle supplerende spørgsmål x x Godkendelse Ibrugtagning x Københavns Stadsarkiv x x Allerede i forbindelse med planlægningen af det nye system bør institutionen være opmærksom på, at der skal kunne produceres en arkiveringsversion i henhold til gældende bestemmelser herom. De nugældende bestemmelser fremgår af bestemmelser om aflevering af elektroniske arkivsystemer til Københavns Stadsarkiv. I forbindelse med godkendelse fastsætter Københavns Stadsarkiv tidspunkt for aflevering af arkiveringsversionen. Afleveringstidspunktet for elektroniske journaler og elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer vil normalt være cirka et halvt år efter periodeskift. Dokumenter, der er indskannet i et af Københavns Stadsarkivs godkendt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (EDH- og ESDH-systemer), kan kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter institutionens egen vurdering ikke længere har retlig eller administrativ betydning 5

7 IV. Afgrænsning 6 Anvendelsesområdet for et system som nævnt i 2 skal være organisatorisk og emnemæssigt afgrænset. Stk.2. For et system, som nævnt i 2, nr. 2, skal følgende krav desuden opfyldes: 1. der skal være en klar organisatorisk eller emnemæssig afgrænsning af de områder, hvor der anvendes papirarkivering, og af de områder, hvor der anvendes elektronisk arkivering 2. overgangen fra papirarkivering til elektronisk arkivering skal gælde alle dokumenter og sager indenfor det pågældende område og ske på samme dato. Et arkivsystem kan (ofte) dække hele institutionens arkivdannelse. Institutionen kan også oprette separate arkivsystemer, der dækker klart afgrænsede dele af organisationen eller forvaltningsområdet, f.eks. et eller flere kontorers/afdelingers arkivdannelse alle sager vedr. et emne ("pensionssager", "tilskudssager", etc.) En institution kan gå samlet over til elektronisk arkivering ved starten af en arkivperiode, midt i en arkivperiode eller overgå gradvis til elektronisk arkivering i løbet af en arkivperiode. I sidstnævnte tilfælde foretages en klar organisatorisk eller emnemæssig afgrænsning af de områder, som anvender henholdsvis papirarkivering og elektronisk arkivering. Ved overgang til elektronisk arkivering af dokumenter holder man på en given dato op med at lægge papirdokumenter ind på de gamle papirsager. Herefter arkiveres dokumenter og sager kun elektronisk. Inden for et sagsområde med papirarkivering skal alle dokumenter være arkiveret på papir og inden for et sagsområde med elektronisk arkivering, skal alle dokumenter være arkiveret elektronisk. Hvis enkelte dokumenter af tekniske grunde ikke lader sig indskanne, arkiveres de på papir. En institution kan også vælge gennem hele arkivperioden at anvende papirarkivering på nogle områder og elektronisk arkivering på andre områder, forudsat at områderne er klart afgrænsede. Institutionen skal dog være opmærksom på, at det kan være mere omkostningskrævende at aflevere et lille elektronisk arkiv end at skrive det ud og aflevere det på papir. 6

8 Nedenstående billede viser et eksempel på, hvordan en myndighed kan gå over til elektronisk arkivering. Ved starten af arkivperioden i 2002 arkiveres alle sager undtagen internationale sager på papir. Ved årsskiftet 2003 opgiver man helt elektronisk arkivering og forsøger sig først igen i starten af 2004, hvor godkendelsessagerne bliver elektroniske. Det går bedre og i 2005 følger tilskudssagerne og 2006 de internationale sager. Sekretariatssagerne når ikke at blive elektroniske i denne periode. Alle arkivsystemets sager er registreret i samme registreringsdel gennem hele arkivperioden. 7 Elektroniske arkivsystemer skal opdeles i arkivperioder på ca. 5 år. Stk. 2. Hvis arkivperioderne fastlægges til at være længere end 5 år, skal der i forbindelse med anmeldelsen træffes særlig aftale med Københavns Stadsarkiv om produktion af arkiveringsversion. 8 Der skal foretages periodeskift i et elektronisk arkivsystem når 1. arkivperioden udløber, jf. 7, stk der sker væsentlig ændring af fremfindingssystemet 3. der sker væsentlig ændring af systemets anvendelsesområde 4. der sker væsentlig ændring af registreringsdelens struktur og indhold. Der skal normalt foretages periodeskift i et elektronisk arkivsystem hvert 5 år, når arkivperioden lukkes. Der skal desuden foretages periodeskift, hvis der sker væsentlige ændringer af fremfindingssystemet, af systemets anvendelsesområde eller registreringsdelens struktur og indhold, jf. 3. Et periodeskift, der finder sted ved udløb af arkivperioden, kan ske med eller uden brug af overlapningsperiode. Overlapningsperioder på indtil 6 måneder er tilladt. Nedenfor gives nogle eksempler på, hvordan et periodeskift kan gennemføres: Et periodeskift uden overlapningsperiode i et elektronisk arkivsystem med papirarkivering indebærer, at man på en fastlagt dato: lukker registreringsdelen af systemet ophører med at lægge dokumenter ind på de gamle sager opretter en ny "tom" registreringsdel for den nye periode 7

9 opretter nye sagsregistreringer i registreringsdelen af systemet til de sager, der skal videreføres opretter nye sagsomslag til de sager, som skal videreføres opretter alle nye sager i den nye registreringsdel knytter alle nye dokumenter til sagsregistreringer i den nye registreringsdel Et periodeskift uden overlapningsperiode i et arkivsystem med elektronisk arkivering indebærer, at man på en fastlagt dato: lukker registreringsdelen af systemet ophører med at knytte dokumenter til sagsregistreringerne i systemet opretter en ny "tom" registreringsdel for den nye periode opretter nye sagsregistreringer i registreringsdelen af systemet til de sager der skal videreføres opretter alle nye sager i den nye registreringsdel knytter alle nye dokumenter til sagsregistreringer i den nye version Et periodeskift med overlapningsperiode i et elektronisk arkivsystem med papirarkivering indebærer, at man på en fastlagt dato: opretter en ny "tom" registreringsdel for den nye periode ophører med oprettelsen af nye sagsregistreringer i den gamle registreringsdel af systemet fortsat registrerer nye dokumenter til verserende sager i den gamle registreringsdel, og lægger papirdokumenter i de gamle sagsomslag. opretter alle nye sager i den nye registreringsdel registrerer dokumenter til nye sager i den nye registreringsdel, og lægger papirdokumentet i de nye sagsomslag genopretter alle verserende sager i den nye registreringsdel ved overlapningsperiodens udløb, og opretter nye sagsomslag. Et periodeskift med overlapningsperiode i et elektronisk arkivsystem med elektronisk arkivering indebærer, at man på en fastlagt dato: opretter en ny "tom" registreringsdel for den nye periode ophører med oprettelsen af nye sagsregistreringer i den gamle registreringsdel af systemet fortsat registrerer nye dokumenter til verserende sager i den gamle registreringsdel, og knytter dokumenterne til de gamle sagsregistreringer. opretter alle nye sager i den nye registreringsdel registrerer dokumenter til nye sager i den nye registreringsdel ved overlapningsperiodens afslutning genopretter alle verserende sager i den nye registreringsdel. Dossiersager Hvis dossiersager på papir ved periodeskift ønskes overført til næste arkivperiode, bør der registreres en fremvisning i registreringsdelen for den arkivperiode, der afsluttes. En fremvisning består af en reference til den overførte sags sagsidentifikator i registreringsdelen for den nye arkivperiode. Hvis elektroniske dossiersager ved periodeskift ønskes overført til næste arkivperiode, skal disse dokumenter normalt også indgå i arkiveringsversionen af den afsluttede periode. Elektroniske dokumenter i dossiersager vil således normalt indgå i flere arkiveringsversioner, første gang i den periode hvor de er skabt, sidste gang i den periode hvor sagen lukkes. 8

10 V. Indretning og drift 9 Et elektronisk arkivsystem skal være indrettet på en måde, der sikrer præcis og fyldestgørende fremfinding af sagligt sammenhørende dokumenter. Stk. 2. Institutionen skal i forbindelse med anmeldelse redegøre for, hvordan sagligt sammenhørende dokumenter skal kunne fremfindes i en arkiveringsversion. Det skal være muligt på en præcis og fyldestgørende måde at fremfinde sagligt sammenhørende dokumenter, så arkivmæssige hensyn varetages. Hermed menes, at både borgere og forskning efter aflevering til arkiv stadig skal kunne genfinde præcis de dokumenter, der dokumenterer et forvaltningsmæssigt hændelsesforløb. Sammenhængen mellem de dokumenter, der dokumenterer et forvaltningsmæssigt hændelsesforløb, kan fx være etableret ved, at der anvendes et traditionelt sagsbegreb. Alle dokumenter, der dokumenterer hændelsesforløbet, er placeret i et sagsomslag (ved arkivering af dokumenter på papir) og er registreret som hørende til en sag, der er entydigt identificeret ved et journalnummer (både ved arkivering på papir og ved arkivering af elektroniske dokumenter). Sammenhængen mellem dokumenterne er således sikret ved, at der for hvert dokument er registreret et journalnummer (eller lignende), og ved at der er registreret oplysninger om sager. Sammenhængen mellem de dokumenter, der dokumenterer et forvaltningsmæssigt hændelsesforløb, kan også etableres ved, at der anvendes et fremfindingssystem, der på anden vis muliggør skabelse af sammenhæng mellem dokumenter, fx ved dokumentkæder, registreringssystematik på dokumentniveau eller placering i en bestemt struktur. Der er her tale om et virtuelt sagsbegreb, hvor sammenhængen mellem dokumenter eksisterer og til enhver tid kan dokumenteres, uden at der er anvendt et sagsbegreb i traditionel forstand. I forbindelse med anmeldelse skal institutionen beskrive fremfindingssystemet, herunder hvordan det sikres, at institutionen præcist og fyldestgørende kan fremfinde sagligt sammenhørende dokumenter (jf. 4, stk. 2). I forbindelse med anmeldelse skal institutionen også redegøre for, hvordan sagligt sammenhørende dokumenter skal kunne fremfindes i arkiveringsversionen. Det samlede nugældende regelsæt for arkiveringsversion fremgår af bestemmelser om aflevering af elektroniske arkivsystemer til Københavns Stadsarkiv (afleveringsbestemmelserne). Ved aflevering skal det elektroniske arkivsystem konverteres til en arkiveringsversion, der er uafhængig af det system, der har været i drift hos institutionen, jf. 5 i afleveringsbestemmelserne. Formålet med dette er at kunne bevare et udtræk af systemets data i flere hundrede år fremover. Med en så lang tidshorisont vil det være umuligt at bevare den aktuelle software og hardware. Arkiveringsversionen skal indeholde tabeller, der skal lagres som separate filer, svarende til de enkelte tabeller i en relationel databasestruktur på 1. normalform eller højere, jf. 11, stk. 1 i afleveringsbestemmelser. Den funktion i systemet, der sikrer sammenholdelse af sagligt sammenhørende dokumenter, skal derfor kunne overføres til en arkiveringsversion, der er baseret på en relationel databasestruktur. Ved anmeldelsen skal institutionen redegøre for, hvordan dette skal ske. I arkiveringsversionen skal der desuden opmærkes særlige feltoplysninger, jf. 10, stk. 2 i afleveringsbestemmelserne: 9

11 1) Fast opmærkning af det felt, der indeholder institutionsidentifikation ved systemer, der anvendes af flere institutioner, jf. 11, stk. 1, samt af det felt, der indeholder kontoridentifikation, hvis der dannes særskilte kontorarkiver, jf. 11, stk. 2. 2) Fast opmærkning af det felt, der indeholder lagringsform i systemer med hel eller delvis elektronisk arkivering af dokumenter, jf ) Fast opmærkning af det felt, der indeholder en entydig identifikator for hvert dokument i systemer med hel eller delvis elektronisk arkivering af dokumenter. I henhold til afleveringsbestemmelsernes 14, stk. 1, skal hvert dokument i en arkiveringsversion af et EDH- eller ESDH-system have en entydig identifikator. 4) Opmærkning af felter, der indeholder data, der muliggør identifikation af dokumenter og fremfinding af sagligt sammenhørende dokumenter. (Det kan fx være nedenstående oplysninger, der skal opmærkes, hvis de kan identificeres i systemet, jf. bilag 9, figur 4 i afleverings-bestemmelserne). Københavns Stadsarkiv anbefaler, at der anvendes et fremfindingssystem, der er baseret på et traditionelt sagsbegreb. Nedenstående opmærkning kan anvendes ved et fremfindingssystem, der er baseret på et traditionelt sagsbegreb (se i øvrigt bilag 1)." Sagsidentifikation: Bruges til at angive det/de felter i arkivsystemet, som beskriver sagernes entydige identifikation i arkivsystemet. Sagstitel: Bruges til at angive det/de felter i arkivsystemet, som indeholder sagernes titler. Dokumenttitel: Bruges til at angive det/de felter i arkivsystemet, som indeholder dokumenternes titler/beskrivelser. Dokumentdato: Bruges til at angive det/de felter i arkivsystemet, som indeholder oplysninger om et dokuments modtagelses-, afsendelses- eller registreringsdato. Afsender/modtager: Bruges til at angive det/de felter i arkivsystemet, som indeholder oplysninger om et dokuments afsender eller modtager. Hvis disse felter ikke kan identificeres i systemet, fx fordi fremfindingssystemet ikke er baseret på et traditionelt sagsbegreb, skal institutionen ved anmeldelsen redegøre for, hvilke felter i en arkiveringsversion der vil indeholde data, som muliggør fremfinding af sagligt sammenhørende dokumenter. 10 I systemer som nævnt i 2, nr. 2-3, skal der om hvert dokument registreres lagringsform. I systemer som nævnt i 2, stk. 2-3 (systemer med hel eller delvis arkivering af dokumenter i elektronisk form), skal der om hvert dokument registreres lagringsform. Lagringsformen kan være elektronisk, papir eller delvist på papir. Lagringsform skal også registreres for systemer med elektronisk arkivering af alle dokumenter, da der vil være dokumenter, der ikke bliver lagret elektronisk. Et dokuments format kan vanskeliggøre eller umuliggøre indskanning, hvilket fx kan være tilfældet med kort. Det kan ligeledes være uhensigtsmæssigt at indskanne et dokument med mange sider i dets fulde omfang, fx en stor rapport, hvor kun forside og indholdsfortegnelse indskannes. 11 I et system, der anvendes af flere forvaltninger/institutioner, skal det fremgå af sags- eller dokumentregistreringen, hvilken af de forvaltninger/institutioner, der anvender systemet, der har registreret sagen eller dokumentet. Stk. 2. I et system, som nævnt i 2, nr. 1-2, hvor der skal dannes særskilte kontorarkiver, skal det fremgå af sags- eller dokumentregistreringen, hvilket kontor der har registreret sagen eller dokumentet. 10

12 Hvis et system anvendes af flere institutioner, skal det registreres, hvilken institution der har ansvaret for arkivering af sagen eller dokumentet. Hvis der i systemet anvendes et sagsbegreb, er det tilstrækkeligt med registrering af institutionsidentifikation på sagsniveau, da denne registrering vil omfatte alle dokumenter, der er knyttet til sagen. Hvis der i systemet ikke anvendes et sagsbegreb, skal institutionsidentifikation fremgå af registreringen på dokumentniveau. Hvis der i et system med hel eller delvis arkivering af dokumenter på papir skal dannes særskilte kontorarkiver, som ikke skal samordnes inden aflevering til Københavns Stadsarkiv, skal der desuden registreres kontoridentifikation på sags- eller dokumentniveau. 12 Forvaltningen/institutionen skal udarbejde en instruks for anvendelse af hvert elektronisk arkivsystem med registrering af dokumenter, der benyttes. Stk. 2. Instruksen skal bidrage til at sikre forvaltningens/institutionens varetagelse af arkivmæssige hensyn og skal bl.a. indeholde A: for samtlige systemer: 1) beskrivelse af fremfindingssystemet samt regler for brugen heraf. B: for systemer som nævnt i 2, nr. 1, tillige: 1) procedure for arkivering af sager. C: for systemer som nævnt i 2, nr. 2-3, tillige: 1) beskrivelse af indskanningsprocedure 2) beskrivelse af procedure for registrering og arkivering af dokumenter, som ikke indskannes eller kun indskannes delvist 3) beskrivelse af, hvilke dokumentformater, der arkiveres i systemet 4) beskrivelse af procedure for konvertering af dokumenter til arkiveringsversionens dokumentformat, herunder beskrivelse af procedure for umiddelbar konvertering til og lagring i arkiveringsversionens dokumentformat, hvor dette til sikring af bevaring er nødvendigt. Der skal udarbejdes separate instrukser for anvendelsen af alle elektroniske arkivsystemer med registrering af dokumenter hos institutionen. Formål Instruksen skal bidrage til at sikre, at systemet bliver brugt på en ensartet måde, og at datakvaliteten bliver så høj som mulig. Instruksen bør derfor også behandle andre emner end nævnt ovenfor. Det kan fx være postfordeling. Instruksen skal henvende sig til alle, som har med sager og dokumenter at gøre, dvs. både systemansvarlige, journalførere og sagsbehandlere. Instruksen bør revideres efter behov, så det sikres, at den beskriver den faktiske anvendelse af systemet. Hvis systemet skal anvendes af flere institutioner eller af en større institution, kan der være behov for, at brugerinstruksen kan tilpasses til den enkelte enheds behov. Beskrivelse af fremfindingssystemet Med fremfindingssystemet menes det system til registreringer, som gør det muligt at identificere og fremfinde enkeltdokumenter og sagligt sammenhørende dokumenter. Dette system skal være beskrevet i instruksen. 11

13 Det skal være beskrevet, hvilke oplysninger der skal være registreret om det enkelte dokument. Jf. 10 skal der registreres oplysning om lagringsform ved EDH- og ESDH-systemer. Jf. 11 skal der registreres oplysninger om institutionsidentifikation ved systemer, der anvendes af flere institutioner, samt om kontoridentifikation, hvis der dannes særskilte kontorarkiver (hvis dette ikke registreres på sagsniveau). Herudover skal der registreres oplysninger, som gør det muligt at identificere og fremfinde det enkelte dokument. Det kan fx være dato, afsender/modtager, beskrivelse/titel. Det skal være beskrevet, hvordan sagligt sammenhørende dokumenter skal fremfindes. Hvis der anvendes et sagsbegreb, kan det beskrives ved et krav om, at der for hvert dokument skal registreres tilknytning til en sag. Det skal desuden være beskrevet, hvilke oplysninger der registreres om sager, fx tilknytning til registreringssystematik (fx journalplan eller kontrollerede indextermer), journalnummer, oprettelsesdato og institutionsidentifikation (ved systemer der anvendes af flere institutioner). Hvis der ikke et anvendes et sagsbegreb (EDH-system) skal det beskrives, hvordan sammenhængen mellem sagligt sammenhørende dokumenter registreres. Hvis der anvendes en registreringssystematik, fx journalplan eller kontrollerede indextermer, skal systematikken være beskrevet i instruksen, og hvis der anvendes fx en journalplan eller lister over kontrollerede indextermer, bør de findes i tilknytning til instruksen. Regler for brug af fremfindingssystemet Det skal være beskrevet i instruksen, hvilke oplysninger der skal registreres om dokumenter og evt. sager, og hvordan procedurerne er for registrering, herunder hvem der har ansvaret for registrering og evt. kontrol af registreringer. Det kan fx være den enkelte sagsbehandler eller en journalfører, der har ansvaret. Det bør være fastlagt, hvem der har ansvaret for registrering af oplysninger om henholdsvis egenproducerede dokumenter og s, indkommende/indskannede dokumenter og indkommende e- mails med evt. tilknyttede dokumenter. Det bør i instruksen være fastlagt, hvem der har ansvaret for oprettelse af sager, hvis der anvendes et sagsbegreb, og hvem der har ansvaret for vedligeholdelsen af en evt. registreringssystematik. Regler for vedligeholdelse af fremfindingssystemet I løbet af en arkivperiode kan der opstå behov for mindre tilpasninger af fremfindingssystemet. For eksempel kan der være behov for at oprette nye saggrupper / nye indextermer. Det skal fremgå af instruksen, hvem der har ansvaret for sådanne tilpasninger, og hvordan de dokumenteres. Der bør ikke foretages betydningsmæssige ændringer af allerede oprettede saggrupper / indextermer. Regler for opdatering af myndighedsoplysninger Som det fremgår af 11, stk. 1, skal der registreres institutionsidentifikation, hvis flere institutioner anvender det samme system og registrerer sager og dokumenter i den samme database. Hvis det er tilfældet, skal det fremgå af instruksen, hvem der har ansvaret for opdatering af institutionsoplysninger, fx hvis der sker ændringer af institutionernes navne. Procedure for arkivering af sager (elektroniske journalsystemer) Det skal fremgå af instruksen, hvordan procedurerne er for arkivering af sager i systemer med arkivering af alle dokumenter på papir. Hvis der dannes separate kontorarkiver eller lignende, skal det fremgå af instruksen, om arkiverne skal samordnes, når arkivperioden er afsluttet. 12

14 Indskanning samt registrering og arkivering af ikke-indskannede dokumenter I beskrivelsen af indskanningsproceduren skal det fremgå: hvem der har ansvaret for indskanningen hvad der ikke skal indskannes (det kan fx være trykt materiale) Der henvises i øvrigt til Digitale dokumenters bevisværdi, IT-sikkerhedsrådet, I beskrivelsen af proceduren for registrering og arkivering af dokumenter, som ikke indskannes eller kun indskannes delvist, skal det fremgå: hvordan man registrerer, at dokumentet kun findes på papir hvordan man registrerer, at dokumentet findes delvist på papir Det skal også beskrives, hvordan dokumenter, der ikke indskannes eller kun indskannes delvist, arkiveres. De bør arkiveres for sig selv, fx i datoorden, dokumentnummerorden eller sagsnummerorden. Dokumentformater Instruksen skal angive hvilke dokumentformater, der arkiveres elektronisk i arkivsystemet, fx Worddokumenter, Word Perfect-dokumenter, RTF, TIFF mv. Det skal være beskrevet, hvordan institutionen vil håndtere udefrakommende dokumenter (fx dokumenter tilknyttet s), som ikke er i et af de formater, der arkiveres i systemet. Løsninger kan fx være konvertering inden arkivering til et af de dokumentformater, som institutionen anvender, konvertering til TIFF inden arkivering eller udskrivning og indskanning. Det skal være beskrevet i instruksen, hvordan procedurerne er, og hvem der er ansvarlig herfor. Sikring af bevaring Institutionen skal være opmærksom på, at der i systemer med elektronisk arkivering af dokumenter kan være fare for, at der sker datatab og dataforvanskning af såvel dokumenternes udseende som indhold. For det første kan det skabe tvivl om institutionens forvaltning. For det andet kan det betyde, at der ikke kan genereres en fyldestgørende arkiveringsversion i det dokumentformat, som Københavns Stadsarkiv kræver på afleveringstidspunktet (i øjeblikket det grafiske bitmapformat TIFF version 6.0 baseline, komprimeret med LZW eller CCITT/TTS (gruppe 4 fax) (herefter TIFF)). Institutionen skal overveje, hvilke risici der er for datatab og dataforvanskning. Der kan bl.a. være risiko for datatab og dataforvanskning på følgende områder: 1. anvendelse af flerdimensionelle datastrukturer (fx gule sedler i elektronisk form, som enten ikke vil komme med i en udgave af TIFF eller som kommer til at dække over en del af teksten) 2. anvendelse af regneark, hvor formler og referencer mellem regneark går tabt ved konvertering til TIFF 3. anvendelse af indlejrede objekter (fx regneark indlejrede i tekstbehandlingsdokumenter) 4. anvendelse af dynamiske dokumenter og dokumentkæder (fx underdokumenter og hyperlinks) 5. ændring eller skift af applikationer, som påvirker tilgangen til dokumenter og sammensatte dokumenter 6. skift af internt lagringsformat (fx skift fra Word 97 til XML) 7. udskiftning af skrifttyper (fonte) og/eller ændringer af den i systemet anvendte tegntabel (codepage) (fx ved konvertering). En ofte forekommende fejl vil være udskiftning af nationale tegn og specialtegn med andre tegn (fx Søren udskiftes til S]ren ). Procedurer til sikring mod datatab og dataforvanskning skal være beskrevet i instruksen for anvendelsen af systemet. For ovennævnte problemområde 1-4 kan der peges på følgende løsningsmuligheder: A. forbud mod anvendelse af de nævnte faciliteter 13

15 B. beskrivelse af hvordan de nævnte faciliteter skal anvendes, for at der ikke sker datatab C. beskrivelse og implementering af teknisk løsning, der muliggør konvertering af dokumenter, hvor nævnte faciliteter anvendes, til TIFF. Løsning B kan fx indebære: forbud mod at anvende gule sedler i sagsbehandlingen og anvisning af andre måder, hvorpå man kan kommentere dokumenter elektronisk fx ved anvendelse af kursiv krav om at væsentlige formler i regneark (som har afgørende betydning for en sags afgørelse/dokumentation) skal dokumenteres i særskilt notat. Løsning C kan fx indebære: at gule sedler lagres som fodnoter i bunden af TIFF-dokumentet at hvert regneark lagres som en selvstændig TIFF fil at der genereres én samlet og uforanderlig version af hvert dokument med dets indlejrede objekter og af hvert dokument med alle dets underdokumenter, så tæt på dokumentets skabelsestidspunkt som muligt, helst i forbindelse med registreringen i systemet og helst automatisk. For problemområde 5-7 anbefales det, at man genererer TIFF version af dokumenterne, inden man: ændrer eller udskifter applikationer skifter internt lagringsformat udskifter fonte udskifter tegntabel Det skal desuden være beskrevet, hvordan dokumenter låses i forbindelse med arkivering, fx via styresystemet, via EDH- / ESDH-systemet eller via lagring på engangsskrivemedier. VI. Ikrafttrædelse 13 Bestemmelserne træder i kraft den 15. november Stk. 2. Bestemmelserne af 1. september 2002 ophæves. 14

16 Bilag 1. Databaseeksempel TABELNAVN: SAG Tabel med oplysninger om sager Feltnavn Feltbeskrivelse Datatype Bredde SagsID Entydigt ikke betydningsbærende identifikation (primærnøgle) NUM 8 Dato Sagsoprettelsesdato DATE 8 Sagsnr Betydningsbærende sagsnummer NUM 8 Sagstitel Titel STRING 50 SagsbehandlerID Ansvarlig sagsbehandlers ID (fremmednøgle til SAGSBEHtabel) NUM 4 Kontor Ansvarlig afdeling (kodet felt) NUM 2 Dokantal Antal dokumenter NUM 5 TABELNAVN: SAGSBEH Tabel over sagsbehandlere Feltnavn Feltbeskrivelse Datatype Bredde SagsbehandlerID Entydigt ikke betydningsbærende identifikation (primærnøgle) NUM 4 Navn Navn STRING 25 Initialer Initialer STRING 4 Kontor Kontor eller afdeling (kodet felt) NUM 2 Tlf Lokaltelefon String 10 Epost adresse String 40 TABELNAVN: DOKUMENT Tabel med oplysninger om dokumenter Feltnavn Feltbeskrivelse Datatype Bredde DokumentID Entydigt ikke betydningsbærende identifikation (primærnøgle) NUM 5 Dato Datering af dokument DATE 8 Dokumenttitel Titel STRING 50 SagsID (Fremmednøgle til sagstabel) NUM 8 15

17 Tabelnavn: INDXTRM Tabel med indextermer Feltnavn Feltbeskrivelse Datatype Bredde IndextermID Entydigt ikke betydningsbærende identifikation (primærnøgle) NUM 5 Indexterm Indexterm STRING 50 TABELNAVN: M2MTABEL Mellemtabel der muliggør en mange til mange relation mellem SAG og INDXTRM Feltnavn Feltbeskrivelse Datatype Bredde ID Entydig ikke betydningsbærende identifikation (primærnøgle) NUM 5 IndxtermID (Fremmednøgle til INDXTRM) NUM 5 SagsID (Fremmednøgle til SAG) NUM 8 OVENSTÅENDE TABELLER VIST SOM ER-DIAGRAM MED ANGIVELSE AF KARDINALITETEN MELLEM TABELLERNE SAMT PRIMÆR- OG FREMMEDNØGLER Forklaring på den anvendte notation: Tabeller og kardinaliteten mellem dem er tegnet med fuldt optrukne linier Tabel til at håndtere mange mange relationer er tegnet med stiplede linier Tabelnavne er skrevet med versaler og fed Primærnøgler er skrevet med almindelig skrift Fremmednøgler er skrevet med kursiv Øvrige felter i tabellen er angivet ved hjælp af stiplede linier 16

18 Bilag 2. Ordliste Arkiveringsversion Når data fra elektroniske arkivsystemer skal afleveres til Københavns Stadsarkiv, skal det ske i form af en systemuafhængig arkiveringsversion. Arkiveringsversionen består af: udtræk af arkivsystemets tabeller og eventuelle dokumenter dokumentation af arkiveringsversionen Dokumentationen af arkiveringsversionen består af: dokumentation af arkivsystemets tabeller og deres relationer (metadata) hjælpetabeller (jf. 6) Arkivperiode (Journalperiode) Nye elektroniske journalsystemer, dokumenthåndteringssystemer og sags- og dokumenthåndteringssystemer (EDH- og ESDH-systemer) skal afgrænses i forhold til de systemer, de ligger i forlængelse af. Systemet skal derfor opdeles i arkivperioder, som danner en afsluttet helhed. Almindeligvis omfatter en periode fem år. Periodeinddeling gør det muligt at revidere registreringssystematik, udskille ældre sager, afslutte evighedssager og, hvis dokumenterne arkiveres på papir, opstille gamle sager kompakt. Det betyder også, at en institution er i stand til at aflevere et afsluttet sagsarkiv til Københavns Stadsarkiv med regelmæssige mellemrum. Arkivskaber Arkivskaber er den institution, der inddaterer eller overfører data til det elektroniske arkivsystem. Database (elektronisk register) Se Elektronisk register Dossiersager Samler alle dokumenter vedrørende en person eller en genstand inden for en saggruppe uden bestemt tidsafgrænsning. Elektronisk dokumenthåndteringssystem (EDH-system) Arkivsystem med elektronisk registrering af dokumenter samt elektronisk arkivering af alle dokumenter. Elektronisk journalsystem Arkivsystem med elektronisk registrering af sager og dokumenter samt arkivering af alle dokumenter på papir. Elektronisk register (database) Arkivsystem med elektronisk registrering af data i systematisk form. Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH-system) Arkivsystem med elektronisk registrering af sager og dokumenter samt elektronisk arkivering af alle dokumenter. Elektroniske arkivsystemer Samlet betegnelse for databaser, elektroniske registre, elektroniske journalsystemer og elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (EDH- og ESDH-systemer). ER-diagram 17

19 Et ER-diagram (Entitetsrelationsdiagram) er en grafisk illustration af en relationsdatabases indhold og af forbindelser i basen. Fremfindingssystem Det system og de registreringer, der gør det muligt at søge og fremfinde enkeltdokumenter og sagligt sammenhørende dokumenter. I et traditionelt journal- eller ESDH-system er fremfindingssystemet baseret på en registreringsdel og en registreringssystematik. I systemets registreringsdel registreres oplysninger om det enkelte dokument, herunder dets tilhørsforhold til en sag. I registreringsdelen registreres desuden oplysninger om hver enkelt sag, herunder dens tilhørsforhold til registreringssystematikken, det vil sige en journalplan eller lister over kontrollerede indextermer. En institution kan vælge at benytte et andet fremfindingssystem end det ovenfor beskrevne, forudsat at det sikres, at det er muligt at fremfinde sagligt sammenhørende dokumenter. Det skal endvidere være muligt at lave en systemuafhængig arkiveringsversion til Københavns Stadsarkiv, hvor sammenhængen mellem sagligt sammenhørende dokumenter bevares, således at det er muligt for institutionen selv, borgere og forskningen at genfinde dokumenter efter aflevering til arkiv. Hierarkisk database En hierarkisk database adskiller sig fra en relationsdatabase ved ikke at anvende primær- og fremmednøgler når data gemmes, men at organisere relationerne mellem data via den træstruktur data gemmes i. Hierarkiske databaser skal ved aflevering til Københavns Stadsarkiv omdannes til en relationel struktur. Instruks (journalvejledning) En vejledning i journalisering. Indeholder også oplysninger om arbejdsgangene i forbindelse med registrering af oplysninger om sager og dokumenter (journalisering) samt arkivering af sager og dokumenter. Journalperiode se Arkivperiode Institution De selvstændige forvaltningsmæssige enheder, der er underlagt arkivloven, kaldes institutioner. Registreringsdel I registreringsdelen af et elektronisk arkivsystem registreres de oplysninger om sager og dokumenter, som gør det muligt at søge på oplysninger som f.eks. navn på afsender af et brev eller dateringen af et notat. I registreringsdelen af et arkivsystem kan man også registrere andre oplysninger om det område, som systemet dækker. Et forholdsvis udbredt eksempel på dette er tilskudsadministrative systemer, hvor man ud over sagsnummer registrerer oplysninger om ansøgerne, formålet med deres ansøgning, tildelt beløb osv. Registreringssystematik Skal bidrage til at beskrive en sags eller et dokuments indhold. En sådan systematik kan være såvel ordsom talbaseret og således bestå af enkeltord, fraser, betydningsbærende tal (fx CPR-numre) og have form af lister over kontrollerede indextermer eller journalplan. Relationel databasestruktur / Relationsdatabase Københavns Stadsarkiv tager udgangspunkt i den relationelle model, og definerer en database som en samling af tabeller. Hver tabel indeholder et antal poster (rækker) med et antal felter (kolonner). Hvert felt indeholder værdier af kun én bestemt type. Databasens tabeller kan relatere sig til hinanden via primærog fremmednøgler (relationsbærende felter). 18

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013

Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 Juni 2013 SOA bevaring @ instruks dokument Indledning Formålet med denne vejledning er at forklare

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver. Marts 2012 @ 1

Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver. Marts 2012 @ 1 Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver Marts 2012 0 @ 1 0 1 Indholdsfortegnelse 1. VEDLIGEHOLDELSE OG AFLEVERING AF DOKUMENTARKIVER...4 A. VEDLIGEHOLDELSE OG BEST PRACTISE...4

Læs mere

@ 1. Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer

@ 1. Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske Bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 Marts 2004 0 @ 1 0 1 Indholdsfortegnelse PARAGRAF 1-9...4 BILAG

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. september 2016 om arkivalier I medfør af 8, 10, 11, stk. 1 og 13, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni 2015 om arkivvæsen og efter forhandling med Grønlands

Læs mere

Vejledning om produktion af arkiveringsversioner. Oktober 2005 @ 0 1

Vejledning om produktion af arkiveringsversioner. Oktober 2005 @ 0 1 Vejledning om produktion af arkiveringsversioner Oktober 2005 0 @ 0 1 1 FORMÅL...3 Læsevejledning... 3 ANALYSE...4 PRODUKTION AF ARKIVERINGSVERSION TRIN FOR TRIN...6 Kopiering af elektronisk arkivsystem...

Læs mere

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet Procedurer for kvalitetskontrol 3 eksempler ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eksempelsamlingen

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for Kingo

Afleveringsbestemmelse for Kingo Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Afleveringsbestemmelse for Kingo Efter drøftelse mellem Center for Specialundervisning, Børne- og Ungeforvaltningen og Københavns Stadsarkiv fastsættes hermed

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE.

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE. -Pligtaflevering af arkivdata fra AMBØLL CAE. Pligtaflevering af CAE arkivdata hvorfor det? Da ambøll CAE er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og endvidere opfylder kriterier for aflevering,

Læs mere

Vejledning om kvalitetssikring i it-systemer

Vejledning om kvalitetssikring i it-systemer Vejledning om kvalitetssikring i it-systemer - Rigsarkivets minimumskrav og anbefalinger Rigsarkivet, marts 2016 Indledning Ordet kvalitet bruges i forskellige sammenhænge og kan have mange betydninger.

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 id="docindex"> Indholdsfortegnelse Paragraf

Læs mere

Leverandørens løsningsbeskrivelse

Leverandørens løsningsbeskrivelse Leverandørens løsningsbeskrivelse Uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere Bilag 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen. Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015

Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen. Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015 Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Log in 4 2. SOFIAS OPBYGNING 5 2.1 Menupunkter

Læs mere

Det er et krav, at skannings-løsningen kan integreres til ESDH-løsningen & det digitale arkiv, så de kan modtage de indskannede dokumenter.

Det er et krav, at skannings-løsningen kan integreres til ESDH-løsningen & det digitale arkiv, så de kan modtage de indskannede dokumenter. Bilag 1 specifikation I det følgende opstilles krav til samlet skanningsløsning. Det forudsættes at leverandørens tilbud indeholder såvel skannere, OCR funktionalitet, samt software til efterbehandling

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Leverandørens løsningsbeskrivelse

Leverandørens løsningsbeskrivelse Leverandørens løsningsbeskrivelse Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning...

Læs mere

Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017

Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017 Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017 Generelt: Alle referencer til Statens Arkiver erstattes af Rigsarkivet Punkt/afsnit Ændring

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer

Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer Bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer I medfør af 5, stk. 1, 13, stk. 1, og 14 i bekendtgørelse nr. 591

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 id="docindex"> Indholdsfortegnelse Paragraf

Læs mere

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning Annoncering af skanningsopgave - Bilag D - Kravspecifikation Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-ogtjenesteydelser/annoncering-skanning-af-analoge-arkiver

Læs mere

Vejledning i skabelse og test af metadata

Vejledning i skabelse og test af metadata Side 1 af 5 Tilbage til statslige vejledninger Tilbage til vejledninger for kommunale myndigheder Vejledning i skabelse og test af metadata Indhold på denne side: 1. Om metadata 1.1 Opmærkning 2. Skabelse

Læs mere

Journalinstruks. Arbejdstilsynet og Forebyggelsesfonden. Journalperiode: 1. januar 2011 31. december 2015

Journalinstruks. Arbejdstilsynet og Forebyggelsesfonden. Journalperiode: 1. januar 2011 31. december 2015 Journalinstruks Arbejdstilsynet og Forebyggelsesfonden Journalperiode: 1. januar 2011 31. december 2015 1 Om ATIS...3 1.1 Indledning...3 1.2 Systemets formål...3 1.3 Anvendelsesområdet og organisation...3

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 id="docindex"> Indholdsfortegnelse Paragraf

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Jan Dalsten Sørensen Digital Bevaring og Oparbejdning 29. November 2016 1 Agenda Generelt om udfordringer ved digital bevaring Strategivalg

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse. Statens Arkiver. Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT

Notat. Indholdsfortegnelse. Statens Arkiver. Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT TU1.UT TUFormålUT TU2.UT TUBeskrivelseUT Statens Arkiver Notat Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT Dato: 04.10.2010 Sagsnr.: 2008-007379 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ESDH-vejledning for Aalborg Universitet

ESDH-vejledning for Aalborg Universitet Aalborg Universitetsbibliotek Langagervej 2 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Mads Sommer Jensen Telefon: 9940 9486 Email: mje@adm.aau.dk Dato: 29-01-2016 Sagsnr.: 2016-051-00001 ESDH-vejledning for Aalborg

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Dokumentvejledningen. Rigsarkivet december 2015, BETA-version

Dokumentvejledningen. Rigsarkivet december 2015, BETA-version Dokumentvejledningen Vejledning i håndtering af dokumenter ved produktion af arkiveringsversioner. Supplement til Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner. Rigsarkivet december 2015, BETA-version

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1 Leverandørmøde Rigsarkivet 10. november 2016 Leverandørmøde 1 Leverandørmøde 10. november 2016 1. Velkomst og orientering fra Rigsarkivet Herunder ny strategi 2. Tilsyn med kvalitetssikring i statslige

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005

Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005 Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005 FESD standardisering FESD-modul. Skanningsmodul Version 1.0 Kolofon: FESD moduler. Skanningsmodul. FESD standardisering. Skanningsmodul

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Retningslinjer for Captia-journalisering på eksternt finansierede forskningsprojekter

Retningslinjer for Captia-journalisering på eksternt finansierede forskningsprojekter Retningslinjer for Captia-journalisering på eksternt finansierede forskningsprojekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A R T S 2 0 1 5 S A G S N R. 2 0 1 1-0 6 2-0 0 0 2 2 Version

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

VEJLEDNING SCANJOUR 12-14 15-16 17-23 (20-22) 24-29 30 31 SCANJOUR Rediger personsag 32 SCANJOUR Rediger akt på personsag 33

VEJLEDNING SCANJOUR 12-14 15-16 17-23 (20-22) 24-29 30 31 SCANJOUR Rediger personsag 32 SCANJOUR Rediger akt på personsag 33 VEJLEDNING SCANJOUR v.3 JOURNALISERING AF PERSONSAG SIDE Forside 1 SCANJOUR logon 2 SCANJOUR - findes personsag og adressat i SCANJOUR 1-5 -> JA -> JA tjek sager -> JA tjek navne -> NEJ SCANJOUR Opret

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur Denne standard kan frit anvendes af alle.

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 979 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07.

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. NOTAT Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. Af Pia Færch, Chefkonsulent, Kontoret for Teknik og Miljø KL. Data i naturdatabasen Når kommunerne efter 1. januar 2007 får

Læs mere

Vejledning til SQL Converter - databaseindlæsning af arkiveringsversioner Side 1 af 17

Vejledning til SQL Converter - databaseindlæsning af arkiveringsversioner Side 1 af 17 Vejledning til SQL Converter - databaseindlæsning af arkiveringsversioner Side 1 af 17 Vejledning til SQL Converter - databaseindlæsning af arkiveringsversioner Indledning SQL Converter er et program,

Læs mere

Retningslinjer. for brug af

Retningslinjer. for brug af Retningslinjer for brug af Version 1 / Godkendt af styregruppen 29. november 2011 Brugerhåndbogen vedligeholdes af Center for IT og Digitalisering Ændringsønsker afleveres til superbrugerne Kære bruger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Bekendtgørelse om arkiveringsversioner BEK nr 1007 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-018996 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetssikring i det offentliges itsystemer til dokumenthåndtering

Kvalitetssikring i det offentliges itsystemer til dokumenthåndtering PALSBERG CONSULTING Kvalitetssikring i det offentliges itsystemer til dokumenthåndtering Hvordan gennemføres kvalitetssikring? Resultater og nye mål Ane Palsberg, Palsberg Consulting og ESDHkonsulent på

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 27.04.2016 Ansøger skal være opmærksom

Læs mere