FORMELLE OG SEMANTISKE DIFFERENSER I POLSK-DANSKE TAUTONYME PERSONBETEGNELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMELLE OG SEMANTISKE DIFFERENSER I POLSK-DANSKE TAUTONYME PERSONBETEGNELSER"

Transkript

1 FOLIA SCANDINAVICA VOL. 4 POZNAŃ 1997 FORMELLE OG SEMANTISKE DIFFERENSER I POLSK-DANSKE TAUTONYME PERSONBETEGNELSER E ugeniusz R ajnik 1. INDLEDNING. FALSKE VENNER OG TAUTONYMER Hovedsigtet med dette bidrag er kortfattet at praes entere og sammenligne nogle faellesord i og, som har en lignende form, men de fremviser somme tider forskellig betydning. Den slags ord kaldes oftest faux amis /du traducteur/ (betegnelsen blev indf0rt af M. Koessler og J. Derocquigny i 1928) og tilsvarende oversaettelseslän fra fransk: falsche Freunde /des Übersetzers/, false friends /o f a translator/, falske venner (lumske ord), fałszywi przyjaciele /tłumacza/ osv. J. Rasmussen (1977:98) forstär ved faux amis (en type faellesord) ordpar af samme stamme med vidtgäende overensstemmelse i form..., som forefindes i L1 og L2 (eller forventes i at forefindes i L2 ud fra forekomst i L:) og som i dette forhold frembyder differens med hensyn til representation og/eller form og/eller indhold. Form eller indhold i udgangssproget overf0res ofte mekanisk til mälsproget, og pa den made opstdr der sproglige misforstäelser. I det folgende anvendes den faglige betegnelse tautonymer (< gr. tautó det samme og ónyma navn). H. Henne (1972:171) definerer termen Tautonymie pä folgende made: Sie liegt vor, wenn der Signifikant eines lexikalischen Signems-L in Sprachsystem! und der Signifikant eines lexikalischen Signems2 in Sprachsystem2 nach identischen phonemischen oder graphemischen Regeln gebildet sind. Denne term bruges ikke kun i forbindelse med to sprogsystemer inden for et sprog, men den kan ogsä anvendes til sammenligning af ord, som har lignende form i to

2 66 Eugeniusz Rajnik eller flere sprog, men de har forskellige betydninger. Mens faux amis, som er et bredt begreb, oftest forstäs som ordpar med forskellig stavning hhv. udtale eller forskellig morfologisk Struktur og betydning, omfatter tautonymer f0rst og fremmest ordpar med forskellig betydning. De betyder ikke det, vi tror, og de bliver fejlagtigt opfattet som semantiske aekvivalenter. De voider mange vanskeligheder ved overslttelse. De rummer en skjult fare for afsenderen og kan forstyrre kommunikationen eller vildlede modtageren. I de fleste tilfselde har tautonymer den samme oprindelse hhv. den samme herkomst, da det f0rst og fremmest drejer sig om läneord eller fremmedord i to eller flere sprog. De viser i deres fonologiske og morfologiske Struktur en h0j grad af lighed. Bidraget har ikke til hensigt at vsere en fuldstaendig fortegnelse over sakaldte farlige ord. Den f0lgende oversigt over tautonyme personbetegnelser i og er ikke udt0mmende og g0r ikke krav pä at vsere det. Der er kun draget nogle typiske eksempler frem, som naturligvis kan diskuteres. Det vil altid vasre meget subjektivt, hvilke ord der er tautonyme. Det materiale, som jeg har samlet, bygger pä en- og tosprogede ordb0ger samt eksempler fra forskellige aviser og tidsskrifter. Det folgende tager udgangspunkt i J. Rasmussens (1977: 98ff.) overvejelser og unders0gelser af -franske faellesord. 2. AFVIGELSER MED HENSYN TIL REPRESENTATION Hvad angär reprsentation, kan der mangle (=./.) tilsvarende ord med hensyn til form i L2, jf. ordpar som: anglista kabarecista medalista mandolinista futbolista dyskutant annonc0r gratist -./. (engelsklaerer), men: slavist -./. (kabaretskuespiller) -./. (medaljetager/medaljevinder) -./. (mandolinspiller), men: klarinettist -./. (fodboldspiller) -./. (diskussionsdeltager) -./. (dający ogłoszenie) -./. (jeżdżący bez biletu) Ud fra forekomsten af lignede ord i det pagaeldende sprog kunne man forvente aekvivalenter som anglist, kabarettist osv. i hhv. anonser, gratysta osv. i, men de eksisterer ikke, selv om der findes et

3 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser 67 verbum (fx anglisere hhv. anonsowaä), et substantiv (fx kabaret hhv. anons) eil. et adjektiv (fx gratis) som den potentielle basis. I stedet for anvendes her oftest sammenssetninger (med substantiv som adled og nomen agentis som kerneled) eller samdannelser i hhv. participialkonstruktioner i. Man b0r laegge maerke til en fiktiv formal analogi (se E. Thiemer 1979:263), som kan f0re til danneise af ord, som ikke er repraesenteret i mälsproget. Pä den mäde danner man model for falske analogidannelser, fx mandolinist i analogi med klarinettist i stedet for mandolinspiller : mandolinista. Det er sprogforskemes opgave, ikke kun at g0re opmaerksom pä de eksisterende fsellesord i to eller flere sprog, men ogsä pä alle mulige fejlkilder, som fremgär af Interferenz zwischen den von Sprachbenutzer subjektiv erworbenen linguistischen Kenntnissen und der objektiven Realität des Sprachsystems... (E. Thiemer 1979: 263). 3. AFVIGELSER MED HENSYN TIL FORM M.h.t. form kan der tales om afvigelser vedr. 1) ortografi (stavemäde), & p. (= ) spiker - d. (= ) speaker, p. champion/czempion - d. champion 2) fonologi (accent og udtale), fx p. a systent - d. assi stent, p. psy cholog - d. psyko log, p. pro testant - d. prote stant, p. agent - a gent 3) morfologi: a) genus, & p. (ten) idol - (et) idol, p. (ten) ideal - d. (et) ideal, p. (ten) geniusz - d. (et) geni b) ordklasse Som eksempel herpä kan naevnes folgende personbetegnelser i, som har substantiver og adjektiver eil. kun adjektiver som formelle aekvivalenter, jf. liberał narkoman kleptoman oryginał junior senior cywil - (en) liberal /liberal /adj./ - (en) narkoman/narkoman/adj./ - (en) kleptoman/kleptoman/adj./ - (en) original / original /adj./ - junior / junior /adj./ - senior / senior/adj./ - civil (adj.) / civilist

4 68 Eugeniusz Rajnik abstynent prominent abstinent /adj./ prominent /adj./ impotent - desperat - impotent /adj./ desperat /adj./ Der findes nogle e personbetegnelser, som formelt ækvivalerer med substantiverede participier eller adjektiver, jf. egzaminowany/subst. part./ debatujacy/subst. part./ bufetowy /subst. part./ - eksaminand - debatt0r - buffist 4) orddannelse a) præfikser, fx p. neofaszysta - d. neofascist/nyfascist b) suffikser Ofte er de tautonyme afledninger dannet med forskellige suffikser (mest af græsk ell. latinsk oprindelse) i og, fx partyzant heglista morderca stypendysta partisan hegelianer morder stipendiât doktorant denuncjator dubler kompozytor - doktorand - denunciant - dubl(e)ant - komponist Somme tider har hhv. to ækvivalenter af samme eller forskellig betydning, jf. geometra samarytanin wegetarianin - alkoholik restaurator restaurator producent producent arkivar platoniker Prokurist c) : suffiks geometriker/geometer samaritaner/samaritan vegetarianer/vegetar alkoholiker/alkoholist restaurator ps., der restaurerer kunstværker restaurat0r indehaver af en restauration producent firma ell. ps., der fremstiller en vare producer ps., der forestâr optagelsen afen film. o.l. archiwariusz/archiwista platonik/platończyk prokurent/prokurzysta : halvsuffiks, fx kamerzysta - kameramand

5 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser 69 d) halvsuffiks, fx sportsmen biznesmen supermen - sportsmand - businessman - supermand Det er hensigtsmsessigt at unders0ge tautonymer i begge sprogene m.h.t. form, for ein Wort, das falsch ausgesprochen, falsch betont oder mit falschen Morphemen gebildet wurde, kann die Kommunikation ebenso stören wie ein semantisch falsch verwendetes Wort (E. Thiemer 1979: 270). 4. SEMANTISKE DIFFERENSER 4.1. FORMELT /EKVIVALENT FINDES, MEN MED MEGET AFVIGENDE BETYDNING Den formelle overensstemmelse mellem det e og e ord kan medf0re interferens fra modersmälet eil. andre fremmedsprog, idet man opfatter de to former (mest etymologisk beslaegtede) som semantisk aekvivalente. M. Wandruszka (1977: 53) kalder sädanne ord interlinguale Homonymien og W. Koller (1972: 56) - interlinguale faux amis. Ved oversaettelse fra til eller omvendt gär man ud fra, at man har forstäet det formelle aekvivalent, men det kommer somme tider til misforstäelser. Manglende semantisk aekvivalens: 1) personbetegnelse i og ikke-personbetegnelse i, fx facet fyr & facet lilie, plan flade, synsvinkel pupil yndling pupil rund äbning i 0jets regnbuehinde paser hseler & passer redskab til tegning konduktor konduktr & konduktor isoleret leder pä elektrisermaskine 2) personbetegnelse i og ikke-personbetegnelse i, fx kommis ekspedient i butik erotiker elskovsdigter ź komis kommissionsforretning erotyk elskovsdigt

6 70 Eugeniusz Rajnik 3) persónbetegnelser i begge sprog, men med forskellig betydning, fx kujon læsehest kryminalista den kriminelle & reżyser instrukt0r prezes formand interesant klient, kunde konfident stikker pensjonariusz logerende panegiryk overdreven ros NB: panegirysta intendent ps, som er ansvarlig for indk0b affx f0devarer til en kantine akademik 1. medlem afdet e Videnskabsakademi 2. kollegium kleryk studerende ved prsesteseminar wikariusz/wikary en ung prsest dramaturg teater- og skuespilteoretiker; râdgiver for teatret, fjernsyn o.l. m.h.t. valg afstykker og tilrettelæggelse afopf0relsen kujon fej person kriminalist jurist, der giver sig af med strafferet regiss0r funktionær ved et teater praeses doktorand intéressent parthaver i et foretagende konfident fortrolig ven pensionist pensioneret ps. panegyriker forfatter afpanegyrik panegyriker intendant befalingsmand af intendanturkorpset & 1. akademiker ps., som studerer ell. har studeret ved et universitet ell. en h0jere Isereanstalt 2../. klerk gejstlig i middelalderen & vikar ps., som fungerer i stedet for en under dennes fravser 4.2. KONNOTATIVE DIFFERENSER Leksikalske enheder, som findes i tosprogsordb0gerne, er ikke altid fuldstsendigt sekvivalerende med tilsvarende enheder i udgangssproget. Der mangier ofte en markering af semantiske afvigelser (& overf0rt betydning, sp0gende, historisk, foraeldet/gammeldags brag o.l.) i aekvivalensrelationerne mellem de to sprog. I sadanne tilflsede kan der nemt komme til intersproglig interferens, idet man tillaegger de to former sekvivalent betydning. Det er hensigtsmaessigt at inddrage det konnota-

7 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser 71 tive aspekt i sammenligningen af to sprog. Det sker ofte, at to ord eller ordforbindelser sekvivalerer denotativt, men ikke konnotativt. Fx kan x i og y i betegne den samme person, men der kan vaere en klar forskel i konnotationeme (medbetydningerne). Konnotativ aekvivalens beror pä aekvivalens mellem to leksikalske enheder m.h.t. vurdering, frekvens, kronologi, intensitet, anvendelsesomräde, stillag osv VURDERING (POSITIV - NEGATIV, IRONISK, SP0GENDE) Der skal g0res opmaerksom pä, at semantisk differens ved faellesord meget ofte beror pä differens mht. sekundaere betydningstraek pä basis af omfattende semantisk overensstemmelse (J. Rasmussen 1977: 103). Der kan anf0res riogle personbetegnelser i, som angiver negative konnotationer, mens de e aekvivalenter har positiv eller neutral betydning, jf. żandarm (neg.) rewanżysta (neg.) aktywista (neg.) - gendarm - revanchist - aktivist Der findes ogsä nogle formelt (ikke semantisk) tautonym e personbetegnelser i, som har nedsaettende betydning i modsaetning til de e former, fx prokurator offentlig anklager ^ prokurator (nedsaet.) snu eil. pengegrisk sagf0rer Der kan naevnes nogle tautonymer, som bruges sp0gende eller ironisk i begge sprogene, & kanalia - kanalje, medyk - medikus, burżuj (omg.) - burg0jser, eller kun i et af dem, fx kamrat (sp0g.) kollega emerytpensionist - kammerat arbejdsfselle, kollega - emeritus (sp0g.) afgäet tjenestemand FREKVENSMffiSSIGE DIFFERENSER (HYPPIG - SJ/ELDEN FOREKOMST) Vedr. anvendelsesfrekvens forekommer der nogle forskelle i brugen af bl.a. nedennaevnte ordpar, jf.

8 72 Eugeniusz Rojnik żurnalista (sj.)/dziennikarz artysta patriota prymas prałat jezuita akwizytor (sj.) patriot (sj.) primas (sj.) prselat (sj.) jesuit (sj.) akkvisit0r journalist artist (sj.) / kunstner pielgrzym kardynał ministrant misjonariusz aukcjonariusz (sj.) pilgrim (sj.) kardinal (sj.) ministrant (sj.) missionser (sj.) auktionarius Det er rimeligt at pasta, at hyppig forekomst af sadanne kristne personbetegnelser som pielgrzym, prymas o.l. i haenger sammen med forskellige historiske traditioner, i det tilfaelde med den ksempestore rolle, som den katolske kirke har spillet og stadigvaek spiller i Polen i dag. De e sekvivalenter pilgrim, primas o.l. er sjseldent anvendte i det protestantiske Danmark. Det skal ogsa bemaerkes, at mange ord, som i de senere ar er blevet lant fra engelsk, bruges sjseldnere i end i, jf. fan playboy boss outsider/autsajder bookmaker/bukmacher menażer/menadżer/menedżer - fan - playboy - boss - outsider - bookmaker - manager KRONOLOGISKE DIFFERENSER (FOR/ELDET, HISTORISMER) Báde pá og pá findes der nogle personbetegnelser, som gaelder for foraeldede, for de er blevet fortraengt af andre, eller som historismer, jf. jurysta (foraeld.)/prawnik translator (forseld.)/tłumacz barbierz (forseldet)/fryzjer kwestor graf (hist.) wojewoda kleryk studerende ved praesteseminar - jurist - translat0r - barber - kvaestor (forseldet)/kurator - greve - vojvod (hist.) klerk (hist.) gejstlig i middelalderen

9 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser FORSKELLIGT BETYDNINGSOMFANG (GENEREL - SPECIFIK BETYDNING) Der er en tendens til, at ord af generel betydning, som er blevet länt fra andre fremmedsprog, med tiden fär et specielt indhold, mens fremmedord, som har en speciilk betydning, i reglen fremviser en vidtgäende semantisk overensstemmelse gennem laengere tid. Differenseme i betydningsomfanget ved tautonyme ord i begge sprogene fremgär ofte af manglende kendskab til ordenes betydning, säledes at sprogbrugeren overf0rer et ord i generel betydning, fx fra til, hvorimod det e formelle sekvivalent kun bruges i specifik betydning. Til illustration har jeg valgt nogle eksempler. Det e ord funktionier har en generel betydning ps., der beklseder en fast, underordnet stilling i stat, kommune eil. privat virksomhed, mens det e funkcjonariusz nsesten udelukkende betegner en, som er ansat ved politiet. Det samme forhold gaelder for den e glose student, som har en bred betydning studerende, dimmitend, mens den e personbetegnelse begraenser sig til betydningen studerende. Det omvendte forhold forekommer ved ordpar kretyn kretiner og hetera - heisere, hvor de e ord har snaevrere betydning end de e, som bade räder over en egentlig og en overf0rt (og sommetider nedsaettende) betydning, jf. kretyn - kretiner 1. ps. med ringe intelligens 2. (nedsaettende) tossehoved, idiot 2../. hetera - hetaere 1. prostitueret i oldtidens Grsekenland 2. (omg., nedsaettende) trsettekser kvinde 2../. I denne sammenhaeng er der ogsä grund til at naevne, at nogle person- navne kun i et af de sammenlignede sprog bruges metaforisk, jf. Demostenes ^ demosthenes en god taler 5. DIFFERENSER MED HENSYN TIL POLYSEMI Polysemi forekommer ved tautonymer, som har eksisteret en laengere periode i to sprog og herved har ofte ret forskellige betydninger uafhaengigt af hinanden. 1) Monosemi pä - polysemi pä, fx rektor - rektor 1. rektor (uniwersytetu) 1. (universitets)rektor 2../. 2. (gymnasie)rektor

10 74 Eugeniusz Rojnik NB: dyrektor (gimnazjum) = (gymnasie)rektor biograf - biograf 1. forfatter afen biografi 2../. 2. biografteater Islandczyk - islaender 1. ps. fra Island 2../. 2. islsendsk hest 3../. 3. islsendsk tr0je mormon - mormon 1. tilhsenger a f (amerikansk) sekt 2../. 2. (omg., sp0g.) polygam ps. 2) Polysemi pa - monosemi pa, fx cymbał - cymbel 1. musikinstrument 2. (nedsaettende) t0lper, idiot 2../. 3) Polysemi i begge sprog, men med forskellig fordeling, fx lektor - lektor 1. leerer i fremmedsprog 1. Iserer ved en h0jere Isereanstalt 2../. 2. den łi0jest l0nnede Iserer ved gymnasieskoler og seminarier 3. en som er ansat ved et forlag 3../. 6. KONKLUSIONER OG AFSLUTTENDE BEMvERKNINGER Ved en sammenligning af tautonyme personbetegnelser i og kan man sammenfattende konstatere folgende forskelle: 1) Bade og viser hver for sig en raekke ord, som mangier i det andet sprog som formelle aekvivalenter, selv om der findes en tilsvarende basis. 2) De fleste ord afviger fra hinanden m.h.t. form inden for ortografl, fonologi og morfologi. 3) Der findes en lang raekke ord, som semantisk er totalt eller partielt forskellige. 4) Det er rimeligt at antage, at de fleste ord sekvivalerer denotativt, men ikke konnotativt. 5) En del af ordene har forskelligt betydningsomfang. 6) Mange tautonymer har udviklet forskellige betydninger i uafhaengighed. Jeg har i det foregäende fors0gt at vise, at det er meget kompliceret at sammenligne tautonym e personbetegnelser i og. Det

11 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser 75 samme ville sandsynligvis ogsâ gælde for de 0vrige tautonymer. Ved hjælp af flere velvalgte eksempler kunne man mäske komme til lignende konklusioner. Interferens fra andre fremmedsprog, f0rst og fremmest fra engelsk og tysk, h0rer til en af de vigtigste fejlkilder hos de polakker, som lærer. I den forbindelse er det af stor betydning i st0rre grad at g0re opmærksom pâ -e tautonymer. Det ville være nyttigt at lave et lille leksikon over tautonym er i og. LITTERATURLISTE Baunebjerg Hansen, G. 1987, Ækvivalens - Hvad er det?, I: Sprint 1, og Sprint 2, Henne, H. 1972, Semantik und Lexikographie. Berlin, New York. Koessler, M., Derocquigny, J. 1928, Les faux amis ou les pièges du vocabulaire anglais. Paris. Koller, W. 1972, Grundprobleme der Übersetzungstheorie. Unter besonderer Berücksichtigung schwedisch-deutscher Über setzungsfälle. Bern, München. Lipczuk, R. 1989, Zum Problem der falschen Freunde des Übersetzers, I: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation. Rzeszów, Lipczuk, R. 1991, Falsche Freunde des Übersetzers, I: Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses Tokyo Bd. IV. München, Rajnik, E. 1987, Tautonyme Personenbezeichnungen im Dänischen und Polnischen. Eine kontrastive Studie. Poznań. Rasmussen, J. 1977, Typer af differenser i -franske fællesord", I: Kontrastiv Linguistik idanmark. K0benhavn, Thiemer, E. 1979, Die falschen Freunde als Erscheinung zwischensprachlicher und innersprachlicher Interferenz, I: Fremdsprachen 4, Wandruszka, M. 1977, Falsche Freunde : ein linguistisches Problem und seine Lösung, I: Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, Beiheft Neue Folge, H. 5,

Tolkning hvor og hvordan?

Tolkning hvor og hvordan? Inge Baaring Tolkning hvor og hvordan? 3. udgave Samfundslitteratur Inge Baaring Tolkning hvor og hvordan? 1. udgave, 1992 2. udgave, 1996 3. udgave, 2001 Samfundslitteratur, 2001 Tryk: Narayana Press,

Læs mere

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder 25. ÅRGANG,AUGUST 2002 Grammatisk opmærksomhed Hvor vigtigt er det at skoleelever har viden om ordklasser og bøjningsformer, og hvordan bibringer man dem grammatisk opmærksomhed? Side 8 Prøv at læs I Et

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Yngre har stærk tendens. Jamn aiser. Schweizisk uden tårer. Fugerevy. F... ind i ordet. Der uddør flere sprog end dyrearter

Yngre har stærk tendens. Jamn aiser. Schweizisk uden tårer. Fugerevy. F... ind i ordet. Der uddør flere sprog end dyrearter I Jamn aiser ^SK; Hvorfor indleder nogle mennesker rutinemæssigt deres svar med "jamen altså" når de bliver interviewet? Erik Hansen tager denne sproglige vane under behandling. Læs side 5 Schweizisk uden

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2 Hvad er det særegne ved det danske skriftsystem - Er dansk ortografi sværere end andre sprogs og hvilke pædagogiske konsekvenser skal man drage af det særegne Indholdsfortegnelse 1. Nogle almindelige forestillinger

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Gør det forskel at undervise i grammatik?

Gør det forskel at undervise i grammatik? Háskóli Íslands Hugvísindadeild Skor þýsku og Norðurlandamála Gør det forskel at undervise i grammatik? Fokus på form i elevtekster Ritgerð til M.Paed.-prófs Guðrún Guðjónsdóttir Kt.: 180264-2059 Leiðbeinendur:

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Forår 2013. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein

Forår 2013. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein Forår 2013 Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein Det er længe siden, der har været så meget fokus på produktivitet, som tilfældet er nu. Det

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

om ortografi og stavefejl om ortografi og stavefejl Dansklærerforeningens Forlag Anita Ågerup Jervelund

om ortografi og stavefejl om ortografi og stavefejl Dansklærerforeningens Forlag Anita Ågerup Jervelund Sådan staver vi om ortografi og stavefejl Hver femte elev forlader skolen uden at kunne læse ordentligt, og også i den voksne befolkning er der et stigende antal funktionelle analfabeter. En af årsagerne

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Nordens sprog nu med engelsk?

Nordens sprog nu med engelsk? BØGER Nordens sprog nu med engelsk? Af Henrik Gottlieb Bente Selback og Helge Sandøy (red.): Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn. Oslo: Novus 2007.

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

At blive en del af en arbejdsplads om sprog og læring i praksis

At blive en del af en arbejdsplads om sprog og læring i praksis At blive en del af en arbejdsplads om sprog og læring i praksis Marianne Søgaard Sørensen Anne Holmen Institut for Pædagogisk Antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet 1 Forord LO tog i sommeren 2001

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere