FORMELLE OG SEMANTISKE DIFFERENSER I POLSK-DANSKE TAUTONYME PERSONBETEGNELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMELLE OG SEMANTISKE DIFFERENSER I POLSK-DANSKE TAUTONYME PERSONBETEGNELSER"

Transkript

1 FOLIA SCANDINAVICA VOL. 4 POZNAŃ 1997 FORMELLE OG SEMANTISKE DIFFERENSER I POLSK-DANSKE TAUTONYME PERSONBETEGNELSER E ugeniusz R ajnik 1. INDLEDNING. FALSKE VENNER OG TAUTONYMER Hovedsigtet med dette bidrag er kortfattet at praes entere og sammenligne nogle faellesord i og, som har en lignende form, men de fremviser somme tider forskellig betydning. Den slags ord kaldes oftest faux amis /du traducteur/ (betegnelsen blev indf0rt af M. Koessler og J. Derocquigny i 1928) og tilsvarende oversaettelseslän fra fransk: falsche Freunde /des Übersetzers/, false friends /o f a translator/, falske venner (lumske ord), fałszywi przyjaciele /tłumacza/ osv. J. Rasmussen (1977:98) forstär ved faux amis (en type faellesord) ordpar af samme stamme med vidtgäende overensstemmelse i form..., som forefindes i L1 og L2 (eller forventes i at forefindes i L2 ud fra forekomst i L:) og som i dette forhold frembyder differens med hensyn til representation og/eller form og/eller indhold. Form eller indhold i udgangssproget overf0res ofte mekanisk til mälsproget, og pa den made opstdr der sproglige misforstäelser. I det folgende anvendes den faglige betegnelse tautonymer (< gr. tautó det samme og ónyma navn). H. Henne (1972:171) definerer termen Tautonymie pä folgende made: Sie liegt vor, wenn der Signifikant eines lexikalischen Signems-L in Sprachsystem! und der Signifikant eines lexikalischen Signems2 in Sprachsystem2 nach identischen phonemischen oder graphemischen Regeln gebildet sind. Denne term bruges ikke kun i forbindelse med to sprogsystemer inden for et sprog, men den kan ogsä anvendes til sammenligning af ord, som har lignende form i to

2 66 Eugeniusz Rajnik eller flere sprog, men de har forskellige betydninger. Mens faux amis, som er et bredt begreb, oftest forstäs som ordpar med forskellig stavning hhv. udtale eller forskellig morfologisk Struktur og betydning, omfatter tautonymer f0rst og fremmest ordpar med forskellig betydning. De betyder ikke det, vi tror, og de bliver fejlagtigt opfattet som semantiske aekvivalenter. De voider mange vanskeligheder ved overslttelse. De rummer en skjult fare for afsenderen og kan forstyrre kommunikationen eller vildlede modtageren. I de fleste tilfselde har tautonymer den samme oprindelse hhv. den samme herkomst, da det f0rst og fremmest drejer sig om läneord eller fremmedord i to eller flere sprog. De viser i deres fonologiske og morfologiske Struktur en h0j grad af lighed. Bidraget har ikke til hensigt at vsere en fuldstaendig fortegnelse over sakaldte farlige ord. Den f0lgende oversigt over tautonyme personbetegnelser i og er ikke udt0mmende og g0r ikke krav pä at vsere det. Der er kun draget nogle typiske eksempler frem, som naturligvis kan diskuteres. Det vil altid vasre meget subjektivt, hvilke ord der er tautonyme. Det materiale, som jeg har samlet, bygger pä en- og tosprogede ordb0ger samt eksempler fra forskellige aviser og tidsskrifter. Det folgende tager udgangspunkt i J. Rasmussens (1977: 98ff.) overvejelser og unders0gelser af -franske faellesord. 2. AFVIGELSER MED HENSYN TIL REPRESENTATION Hvad angär reprsentation, kan der mangle (=./.) tilsvarende ord med hensyn til form i L2, jf. ordpar som: anglista kabarecista medalista mandolinista futbolista dyskutant annonc0r gratist -./. (engelsklaerer), men: slavist -./. (kabaretskuespiller) -./. (medaljetager/medaljevinder) -./. (mandolinspiller), men: klarinettist -./. (fodboldspiller) -./. (diskussionsdeltager) -./. (dający ogłoszenie) -./. (jeżdżący bez biletu) Ud fra forekomsten af lignede ord i det pagaeldende sprog kunne man forvente aekvivalenter som anglist, kabarettist osv. i hhv. anonser, gratysta osv. i, men de eksisterer ikke, selv om der findes et

3 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser 67 verbum (fx anglisere hhv. anonsowaä), et substantiv (fx kabaret hhv. anons) eil. et adjektiv (fx gratis) som den potentielle basis. I stedet for anvendes her oftest sammenssetninger (med substantiv som adled og nomen agentis som kerneled) eller samdannelser i hhv. participialkonstruktioner i. Man b0r laegge maerke til en fiktiv formal analogi (se E. Thiemer 1979:263), som kan f0re til danneise af ord, som ikke er repraesenteret i mälsproget. Pä den mäde danner man model for falske analogidannelser, fx mandolinist i analogi med klarinettist i stedet for mandolinspiller : mandolinista. Det er sprogforskemes opgave, ikke kun at g0re opmaerksom pä de eksisterende fsellesord i to eller flere sprog, men ogsä pä alle mulige fejlkilder, som fremgär af Interferenz zwischen den von Sprachbenutzer subjektiv erworbenen linguistischen Kenntnissen und der objektiven Realität des Sprachsystems... (E. Thiemer 1979: 263). 3. AFVIGELSER MED HENSYN TIL FORM M.h.t. form kan der tales om afvigelser vedr. 1) ortografi (stavemäde), & p. (= ) spiker - d. (= ) speaker, p. champion/czempion - d. champion 2) fonologi (accent og udtale), fx p. a systent - d. assi stent, p. psy cholog - d. psyko log, p. pro testant - d. prote stant, p. agent - a gent 3) morfologi: a) genus, & p. (ten) idol - (et) idol, p. (ten) ideal - d. (et) ideal, p. (ten) geniusz - d. (et) geni b) ordklasse Som eksempel herpä kan naevnes folgende personbetegnelser i, som har substantiver og adjektiver eil. kun adjektiver som formelle aekvivalenter, jf. liberał narkoman kleptoman oryginał junior senior cywil - (en) liberal /liberal /adj./ - (en) narkoman/narkoman/adj./ - (en) kleptoman/kleptoman/adj./ - (en) original / original /adj./ - junior / junior /adj./ - senior / senior/adj./ - civil (adj.) / civilist

4 68 Eugeniusz Rajnik abstynent prominent abstinent /adj./ prominent /adj./ impotent - desperat - impotent /adj./ desperat /adj./ Der findes nogle e personbetegnelser, som formelt ækvivalerer med substantiverede participier eller adjektiver, jf. egzaminowany/subst. part./ debatujacy/subst. part./ bufetowy /subst. part./ - eksaminand - debatt0r - buffist 4) orddannelse a) præfikser, fx p. neofaszysta - d. neofascist/nyfascist b) suffikser Ofte er de tautonyme afledninger dannet med forskellige suffikser (mest af græsk ell. latinsk oprindelse) i og, fx partyzant heglista morderca stypendysta partisan hegelianer morder stipendiât doktorant denuncjator dubler kompozytor - doktorand - denunciant - dubl(e)ant - komponist Somme tider har hhv. to ækvivalenter af samme eller forskellig betydning, jf. geometra samarytanin wegetarianin - alkoholik restaurator restaurator producent producent arkivar platoniker Prokurist c) : suffiks geometriker/geometer samaritaner/samaritan vegetarianer/vegetar alkoholiker/alkoholist restaurator ps., der restaurerer kunstværker restaurat0r indehaver af en restauration producent firma ell. ps., der fremstiller en vare producer ps., der forestâr optagelsen afen film. o.l. archiwariusz/archiwista platonik/platończyk prokurent/prokurzysta : halvsuffiks, fx kamerzysta - kameramand

5 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser 69 d) halvsuffiks, fx sportsmen biznesmen supermen - sportsmand - businessman - supermand Det er hensigtsmsessigt at unders0ge tautonymer i begge sprogene m.h.t. form, for ein Wort, das falsch ausgesprochen, falsch betont oder mit falschen Morphemen gebildet wurde, kann die Kommunikation ebenso stören wie ein semantisch falsch verwendetes Wort (E. Thiemer 1979: 270). 4. SEMANTISKE DIFFERENSER 4.1. FORMELT /EKVIVALENT FINDES, MEN MED MEGET AFVIGENDE BETYDNING Den formelle overensstemmelse mellem det e og e ord kan medf0re interferens fra modersmälet eil. andre fremmedsprog, idet man opfatter de to former (mest etymologisk beslaegtede) som semantisk aekvivalente. M. Wandruszka (1977: 53) kalder sädanne ord interlinguale Homonymien og W. Koller (1972: 56) - interlinguale faux amis. Ved oversaettelse fra til eller omvendt gär man ud fra, at man har forstäet det formelle aekvivalent, men det kommer somme tider til misforstäelser. Manglende semantisk aekvivalens: 1) personbetegnelse i og ikke-personbetegnelse i, fx facet fyr & facet lilie, plan flade, synsvinkel pupil yndling pupil rund äbning i 0jets regnbuehinde paser hseler & passer redskab til tegning konduktor konduktr & konduktor isoleret leder pä elektrisermaskine 2) personbetegnelse i og ikke-personbetegnelse i, fx kommis ekspedient i butik erotiker elskovsdigter ź komis kommissionsforretning erotyk elskovsdigt

6 70 Eugeniusz Rajnik 3) persónbetegnelser i begge sprog, men med forskellig betydning, fx kujon læsehest kryminalista den kriminelle & reżyser instrukt0r prezes formand interesant klient, kunde konfident stikker pensjonariusz logerende panegiryk overdreven ros NB: panegirysta intendent ps, som er ansvarlig for indk0b affx f0devarer til en kantine akademik 1. medlem afdet e Videnskabsakademi 2. kollegium kleryk studerende ved prsesteseminar wikariusz/wikary en ung prsest dramaturg teater- og skuespilteoretiker; râdgiver for teatret, fjernsyn o.l. m.h.t. valg afstykker og tilrettelæggelse afopf0relsen kujon fej person kriminalist jurist, der giver sig af med strafferet regiss0r funktionær ved et teater praeses doktorand intéressent parthaver i et foretagende konfident fortrolig ven pensionist pensioneret ps. panegyriker forfatter afpanegyrik panegyriker intendant befalingsmand af intendanturkorpset & 1. akademiker ps., som studerer ell. har studeret ved et universitet ell. en h0jere Isereanstalt 2../. klerk gejstlig i middelalderen & vikar ps., som fungerer i stedet for en under dennes fravser 4.2. KONNOTATIVE DIFFERENSER Leksikalske enheder, som findes i tosprogsordb0gerne, er ikke altid fuldstsendigt sekvivalerende med tilsvarende enheder i udgangssproget. Der mangier ofte en markering af semantiske afvigelser (& overf0rt betydning, sp0gende, historisk, foraeldet/gammeldags brag o.l.) i aekvivalensrelationerne mellem de to sprog. I sadanne tilflsede kan der nemt komme til intersproglig interferens, idet man tillaegger de to former sekvivalent betydning. Det er hensigtsmaessigt at inddrage det konnota-

7 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser 71 tive aspekt i sammenligningen af to sprog. Det sker ofte, at to ord eller ordforbindelser sekvivalerer denotativt, men ikke konnotativt. Fx kan x i og y i betegne den samme person, men der kan vaere en klar forskel i konnotationeme (medbetydningerne). Konnotativ aekvivalens beror pä aekvivalens mellem to leksikalske enheder m.h.t. vurdering, frekvens, kronologi, intensitet, anvendelsesomräde, stillag osv VURDERING (POSITIV - NEGATIV, IRONISK, SP0GENDE) Der skal g0res opmaerksom pä, at semantisk differens ved faellesord meget ofte beror pä differens mht. sekundaere betydningstraek pä basis af omfattende semantisk overensstemmelse (J. Rasmussen 1977: 103). Der kan anf0res riogle personbetegnelser i, som angiver negative konnotationer, mens de e aekvivalenter har positiv eller neutral betydning, jf. żandarm (neg.) rewanżysta (neg.) aktywista (neg.) - gendarm - revanchist - aktivist Der findes ogsä nogle formelt (ikke semantisk) tautonym e personbetegnelser i, som har nedsaettende betydning i modsaetning til de e former, fx prokurator offentlig anklager ^ prokurator (nedsaet.) snu eil. pengegrisk sagf0rer Der kan naevnes nogle tautonymer, som bruges sp0gende eller ironisk i begge sprogene, & kanalia - kanalje, medyk - medikus, burżuj (omg.) - burg0jser, eller kun i et af dem, fx kamrat (sp0g.) kollega emerytpensionist - kammerat arbejdsfselle, kollega - emeritus (sp0g.) afgäet tjenestemand FREKVENSMffiSSIGE DIFFERENSER (HYPPIG - SJ/ELDEN FOREKOMST) Vedr. anvendelsesfrekvens forekommer der nogle forskelle i brugen af bl.a. nedennaevnte ordpar, jf.

8 72 Eugeniusz Rojnik żurnalista (sj.)/dziennikarz artysta patriota prymas prałat jezuita akwizytor (sj.) patriot (sj.) primas (sj.) prselat (sj.) jesuit (sj.) akkvisit0r journalist artist (sj.) / kunstner pielgrzym kardynał ministrant misjonariusz aukcjonariusz (sj.) pilgrim (sj.) kardinal (sj.) ministrant (sj.) missionser (sj.) auktionarius Det er rimeligt at pasta, at hyppig forekomst af sadanne kristne personbetegnelser som pielgrzym, prymas o.l. i haenger sammen med forskellige historiske traditioner, i det tilfaelde med den ksempestore rolle, som den katolske kirke har spillet og stadigvaek spiller i Polen i dag. De e sekvivalenter pilgrim, primas o.l. er sjseldent anvendte i det protestantiske Danmark. Det skal ogsa bemaerkes, at mange ord, som i de senere ar er blevet lant fra engelsk, bruges sjseldnere i end i, jf. fan playboy boss outsider/autsajder bookmaker/bukmacher menażer/menadżer/menedżer - fan - playboy - boss - outsider - bookmaker - manager KRONOLOGISKE DIFFERENSER (FOR/ELDET, HISTORISMER) Báde pá og pá findes der nogle personbetegnelser, som gaelder for foraeldede, for de er blevet fortraengt af andre, eller som historismer, jf. jurysta (foraeld.)/prawnik translator (forseld.)/tłumacz barbierz (forseldet)/fryzjer kwestor graf (hist.) wojewoda kleryk studerende ved praesteseminar - jurist - translat0r - barber - kvaestor (forseldet)/kurator - greve - vojvod (hist.) klerk (hist.) gejstlig i middelalderen

9 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser FORSKELLIGT BETYDNINGSOMFANG (GENEREL - SPECIFIK BETYDNING) Der er en tendens til, at ord af generel betydning, som er blevet länt fra andre fremmedsprog, med tiden fär et specielt indhold, mens fremmedord, som har en speciilk betydning, i reglen fremviser en vidtgäende semantisk overensstemmelse gennem laengere tid. Differenseme i betydningsomfanget ved tautonyme ord i begge sprogene fremgär ofte af manglende kendskab til ordenes betydning, säledes at sprogbrugeren overf0rer et ord i generel betydning, fx fra til, hvorimod det e formelle sekvivalent kun bruges i specifik betydning. Til illustration har jeg valgt nogle eksempler. Det e ord funktionier har en generel betydning ps., der beklseder en fast, underordnet stilling i stat, kommune eil. privat virksomhed, mens det e funkcjonariusz nsesten udelukkende betegner en, som er ansat ved politiet. Det samme forhold gaelder for den e glose student, som har en bred betydning studerende, dimmitend, mens den e personbetegnelse begraenser sig til betydningen studerende. Det omvendte forhold forekommer ved ordpar kretyn kretiner og hetera - heisere, hvor de e ord har snaevrere betydning end de e, som bade räder over en egentlig og en overf0rt (og sommetider nedsaettende) betydning, jf. kretyn - kretiner 1. ps. med ringe intelligens 2. (nedsaettende) tossehoved, idiot 2../. hetera - hetaere 1. prostitueret i oldtidens Grsekenland 2. (omg., nedsaettende) trsettekser kvinde 2../. I denne sammenhaeng er der ogsä grund til at naevne, at nogle person- navne kun i et af de sammenlignede sprog bruges metaforisk, jf. Demostenes ^ demosthenes en god taler 5. DIFFERENSER MED HENSYN TIL POLYSEMI Polysemi forekommer ved tautonymer, som har eksisteret en laengere periode i to sprog og herved har ofte ret forskellige betydninger uafhaengigt af hinanden. 1) Monosemi pä - polysemi pä, fx rektor - rektor 1. rektor (uniwersytetu) 1. (universitets)rektor 2../. 2. (gymnasie)rektor

10 74 Eugeniusz Rojnik NB: dyrektor (gimnazjum) = (gymnasie)rektor biograf - biograf 1. forfatter afen biografi 2../. 2. biografteater Islandczyk - islaender 1. ps. fra Island 2../. 2. islsendsk hest 3../. 3. islsendsk tr0je mormon - mormon 1. tilhsenger a f (amerikansk) sekt 2../. 2. (omg., sp0g.) polygam ps. 2) Polysemi pa - monosemi pa, fx cymbał - cymbel 1. musikinstrument 2. (nedsaettende) t0lper, idiot 2../. 3) Polysemi i begge sprog, men med forskellig fordeling, fx lektor - lektor 1. leerer i fremmedsprog 1. Iserer ved en h0jere Isereanstalt 2../. 2. den łi0jest l0nnede Iserer ved gymnasieskoler og seminarier 3. en som er ansat ved et forlag 3../. 6. KONKLUSIONER OG AFSLUTTENDE BEMvERKNINGER Ved en sammenligning af tautonyme personbetegnelser i og kan man sammenfattende konstatere folgende forskelle: 1) Bade og viser hver for sig en raekke ord, som mangier i det andet sprog som formelle aekvivalenter, selv om der findes en tilsvarende basis. 2) De fleste ord afviger fra hinanden m.h.t. form inden for ortografl, fonologi og morfologi. 3) Der findes en lang raekke ord, som semantisk er totalt eller partielt forskellige. 4) Det er rimeligt at antage, at de fleste ord sekvivalerer denotativt, men ikke konnotativt. 5) En del af ordene har forskelligt betydningsomfang. 6) Mange tautonymer har udviklet forskellige betydninger i uafhaengighed. Jeg har i det foregäende fors0gt at vise, at det er meget kompliceret at sammenligne tautonym e personbetegnelser i og. Det

11 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser 75 samme ville sandsynligvis ogsâ gælde for de 0vrige tautonymer. Ved hjælp af flere velvalgte eksempler kunne man mäske komme til lignende konklusioner. Interferens fra andre fremmedsprog, f0rst og fremmest fra engelsk og tysk, h0rer til en af de vigtigste fejlkilder hos de polakker, som lærer. I den forbindelse er det af stor betydning i st0rre grad at g0re opmærksom pâ -e tautonymer. Det ville være nyttigt at lave et lille leksikon over tautonym er i og. LITTERATURLISTE Baunebjerg Hansen, G. 1987, Ækvivalens - Hvad er det?, I: Sprint 1, og Sprint 2, Henne, H. 1972, Semantik und Lexikographie. Berlin, New York. Koessler, M., Derocquigny, J. 1928, Les faux amis ou les pièges du vocabulaire anglais. Paris. Koller, W. 1972, Grundprobleme der Übersetzungstheorie. Unter besonderer Berücksichtigung schwedisch-deutscher Über setzungsfälle. Bern, München. Lipczuk, R. 1989, Zum Problem der falschen Freunde des Übersetzers, I: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation. Rzeszów, Lipczuk, R. 1991, Falsche Freunde des Übersetzers, I: Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses Tokyo Bd. IV. München, Rajnik, E. 1987, Tautonyme Personenbezeichnungen im Dänischen und Polnischen. Eine kontrastive Studie. Poznań. Rasmussen, J. 1977, Typer af differenser i -franske fællesord", I: Kontrastiv Linguistik idanmark. K0benhavn, Thiemer, E. 1979, Die falschen Freunde als Erscheinung zwischensprachlicher und innersprachlicher Interferenz, I: Fremdsprachen 4, Wandruszka, M. 1977, Falsche Freunde : ein linguistisches Problem und seine Lösung, I: Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, Beiheft Neue Folge, H. 5,

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser Møde i Selskab for Nordisk Filologi 30. oktober 2008 Jakob Halskov Projektforsker, ph.d. Dansk Sprognævn jhalskov@dsn.dk Disposition

Læs mere

Folketingets f0rstebehandling af L 22 bar bl.a. i tilknytning til softwareudvikling praeg af flere misforstaelser

Folketingets f0rstebehandling af L 22 bar bl.a. i tilknytning til softwareudvikling praeg af flere misforstaelser Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 22 Bilag 3 Offentligt oo T-Branchen DANSK ITEK ERHVERV OO Dansk Industri Folketinget Erhvervs-, Vaekst- og Eksportudvalget 1240 K0benhavn K. Kopi til Folketingets

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Kgbenhavn ~ 28. januar 2015 Tine LundinJacobsen Advokat T +45 72 27 35 11 tij@bechbruun.com

Læs mere

Opbygning af en god klasse "kultur"

Opbygning af en god klasse kultur Opbygning af en god klasse "kultur" Alle b0rn har ret til at have en god start, som g0r dem klar til et godt skolefor!0b. Af Jens IVIoIzen Jensmolzen@mail.dk Paedagog og afspaendingspaedagog. Arbejdet

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT Denne oversigt skulle gerne hjaelpe dig med at overse de aendringer bestyrelsen agter at fremlaegge pa f0rstkommende ekstraordinaere generalforsamling den 9 marts Oversigt over aendringer: Paragraf 1:

Læs mere

Det nye Lundmateriale

Det nye Lundmateriale Det nye Lundmateriale Vurdering af sproglig fserdighed i dansk hos b0rn med et andet modersmal Special-pasdagogisk forlag DET NY LUNDMATERIALE Det ny Lundmateriale er bearbejdet og oversat fra svensk "Nya

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne

April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne April 2015 OVERENSKOMST mellem Atkins Danmark A/S og Akademiker-organisationerne Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens omrade 2 Ansaettelse 3 Len 4 Pension 5 Udbetaling af fen/pension 6 L0n til efterladte

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Heringssvar vedr. analyse af centraliserede offentlige indkeb

Heringssvar vedr. analyse af centraliserede offentlige indkeb oo 4. marts 2015 LANS DI-2015-03473 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Dansk Industri Att.: Chefkonsulent Susanne Thaarup Confederation of Danish Industry Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Sendt pr. mail

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening).

Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening). Helsing0r, d. 21.02. 2012 Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening). Sammenslutningen for Danske ABA^Supervisorer

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten Faktion: kapitel om reklameanalyse Det skal bare sælge om at analysere reklamer Verden er fuld af reklamer. Der er reklamer i blade og aviser, på internettet og i fjernsynet. Når vi venter på en bus, er

Læs mere

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter.

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter. Tema: Märchen Fag: Tysk Målgruppe: 5.-7. kl ARD, 2013, 5 min. Faustnr.: TV0000026386 Alle billeder er hentet fra tv-udsendelsen At arbejde med eventyr i tyskundervisningen er en oplagt mulighed for fhv.

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S.

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S. Unterrichtsmaterial Mellemtrin/begynder NR. 1 2014/2015 S. 3 Freundschaftliche Postkarte S. 4 Aus der Fußball-Werbung S. 5-6 Fußballfans S. 7-8 Fußballbingo S. 9 Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft

Læs mere

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

GARANTISKOLEN. \/uc. molten. UU: center syd. Kobenhavns G j

GARANTISKOLEN. \/uc. molten. UU: center syd. Kobenhavns G j GARANTISKOLEN SOSU C BR0NDBY TEC K0BENHAVNS TEKNISKE SKOLE CPH WEST ISH0J BR0NDBY GYMNASIUM GYMNASIUM & HF VUC PRODUKTIONSSKOLE PRODUKTIONSSKOLEN M0LLEN ISH0J VUC VESTEGNEN PRODUKTIONSH0JSKOLEN BR0NDBY

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Afg0relse. Skatteankestyrelsen

Afg0relse. Skatteankestyrelsen Afg0relse fra Skatteankestyrelsen 4 FEB. 2015 Sagsnr. 15-0056343 Klager: Kaas & Mulvad I/S v/nils Mulvad Klage over: SKATs afgorelse af 16. december 2014 Cvr-nr.: 29907528 SKAT har givet afslag pa anmodning

Læs mere

Ejerbog Seneste opdatering: 20-05-2015

Ejerbog Seneste opdatering: 20-05-2015 A Ejerbog Seneste opdatering: 20-05-2015 MOTIVAS Cvr. Nr. IVS Dato Anpartshaverens navn,cvrnr./cpr. AnpartsbelebAnmaerkninger 20.5.2015 nr.stillingogbopael DAL.HOLDIVS EtableringafIVS. 5100,00 4862Guldborg

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Oktober 2013 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog, B LS 2 a TyFB2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog.

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog. Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog. Udarbejdet af Kristin Andreassen Vejleder: Arnt Lykke Jakobsen, Institut for Internationale Sprogstudier

Læs mere

Erstatningsansvarsloven med kommentarer

Erstatningsansvarsloven med kommentarer Jens M0ller og Michael S. Wiisbye Erstatningsansvarsloven med kommentarer 6. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Forord Lov om erstatningsansvar XIX XXI Indledning XXIX 1. Formal XXIX 2. Lovens

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Oplysning 23 En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Om at skrive BSc-opgave i anvendt statistik. Der findes matematikere (i hvert fald matematikstuderende), der mener, at den rene matematik

Læs mere

Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6

Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Juni2013 Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Nr. 3 Juni 2013 STOR NY LEGEPLADS I 0ST Naeste blad laves onsdag den 14.08.13, kl 18.00 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 uge 36 liniefagsuge uge 38 studietur Deutschland - Anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Vise forståelse

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Opstart, intro til faget, kommunikative

Læs mere

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud.

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. Kopiark 1 Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. 21 25 29 32 34 36 40 49 53 58 67 81 Kopiark 2a Meine Familie Klip familiekortene ud. Hver elev skal have ét kort. Ich bin

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Automatiske metoder til excerpering af nye ord

Automatiske metoder til excerpering af nye ord Automatiske metoder til excerpering af nye ord Kristín Bjarnadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson Seminar om sprogrøgt og sprogteknologi København 29. oktober 2007 Foredragets emne Prototype af et værktøj for

Læs mere

b) Ansogers navn, adresse, tlf., e-mail, fax

b) Ansogers navn, adresse, tlf., e-mail, fax ROSKILDE KOMMUNE /obcenter Roskilde ANS0GNINGSSKEMA Det Lokale BeskaeftigelsesrSd Jobcenter Administration Ansogningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn "Langtidsledighed

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur ÅRSPLAN2015/2016 TYSK10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 Berlin Mein Leben in Kreuzberg (1,4 38 Studietur Dänen in Berlin (1,0 Junge Obdachlose (0,7 Freibad (1,9 Berlinische Sprach Verwirrung (1,4

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Censorrapport, skriftlig græsk 2015 udkast 25.07.15

Censorrapport, skriftlig græsk 2015 udkast 25.07.15 Censorrapport, skriftlig græsk 2015 udkast 25.07.15 Ved studentereksamen i skriftlig græsk 2015 besvarede 95 elever opgave 1, hvor teksten var et uddrag af Lukians dialog Zeus i forhør, og 1 elev besvarede

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

» 31. Face a Face Her er brillen til punkeren.

» 31. Face a Face Her er brillen til punkeren. Messe Silmo i optimismens tegn Der en ny trend på vej. Det er blevet et kvalitetstegn at producere i Europa. Tyskerne er gået foran, men italienere og franskmænd er fulgt godt efter med at fremhæve, når

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart Middelfart kommune LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsaettes

Læs mere

10.2.1 1. semester. Sprog og sprogbrug

10.2.1 1. semester. Sprog og sprogbrug 10.2 Engelsk Fagets identitet Kernen i linjefaget engelsk er sprog, tekster, kultur, sprogtilegnelse og sprogundervisning i et fremmedsprogligt perspektiv. Linjefaget engelsk kvalificerer til varetagelse

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi Cand.ling.merc. / tysk

Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi Cand.ling.merc. / tysk Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi Cand.ling.merc. / tysk En analyse af forskelle og ligheder ved de hyppigst forekommende anglicismer

Læs mere

Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard C.A. Reitzels Forlag København

Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard C.A. Reitzels Forlag København 2006 Danske Studier Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard C.A. Reitzels Forlag København Danske Studier 2006, 101. bind, niende række 5. bind Universitets-Jubilæets

Læs mere

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 Handicaphjeelperoverensksten Med henvisning til protokollat af den 9. marts 2012 har nedennasvnte parter indgsiet aftale fyelse af handicaphjaelperoverensksten for en 2-Srig

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Vedr0rende Wage til Ombudsmanden over afgerelse pa anmodning om udlevering af dokumenter i excel-format

Vedr0rende Wage til Ombudsmanden over afgerelse pa anmodning om udlevering af dokumenter i excel-format Skatteankestyrelsen Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 K0benhavn V J.nr. 15-0813840 Den 12. marts 2015 Jura Proces og Administration Vedr0rende Wage til Ombudsmanden over afgerelse pa anmodning om udlevering

Læs mere

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne): Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk DATO: KLOKKEN: STED: Mandag den 7. maj 2013 19.30 I Aktivitetshuset FREMM0DT: Formand Kasserer Sekretaar Bestyrelsesmedlem DELTAGER IKKE: Nasstformand

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 3 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

Sproglig udvikling, kommunikation. Karen Beyer Talehørefagkonsulent PPR og Specialpædagogik

Sproglig udvikling, kommunikation. Karen Beyer Talehørefagkonsulent PPR og Specialpædagogik Sproglig udvikling, kommunikation Karen Beyer Talehørefagkonsulent PPR og Specialpædagogik tilegnelsen sker i samspil med andre mennesker, hvor sammenhængen mellem sprog og handling er funktionel. tilegnelsen

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Dänisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Affalds- og Ressourceindustrien - ARI

Affalds- og Ressourceindustrien - ARI Affalds- og Ressourceindustrien - ARI VED17EGTER Kapitel 1. Navn, hjemsted og formal i. Navn og hjemsted Foreningens navn er Affalds- og Ressourceindustrien. Foreningens navn forkortes ARI. Foreningens

Læs mere

rød forbud Billedsprog (eng: figurative language)

rød forbud Billedsprog (eng: figurative language) Billedsprog (eng: figurative language) Billedsprog er en betegnelse for den afvigelse fra standardsprogets semantik (betydning) som anvendes for at opnå en speciel betydning eller en speciel effekt. Sådanne

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

No. 6056. UNITED STATES OF AMERICA and DENMARK

No. 6056. UNITED STATES OF AMERICA and DENMARK No. 6056 UNITED STATES OF AMERICA and DENMARK Treaty of Friendship, Commerce and Navigation (with Protocol and minutes of interpretation). Signed at Copenhagen, on 1 October 1951 Official texts : English

Læs mere

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revision spartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 Kebenhavn C Telefon 36102030 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk UU-center Syd Revisionsprotokollat

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

BINDEELEMENTER I DANSKE NOMINALKOMPOSITA

BINDEELEMENTER I DANSKE NOMINALKOMPOSITA FOLIA SCANDINAVICA VOL. 10 POZNAŃ 2009 BINDEELEMENTER I DANSKE NOMINALKOMPOSITA ANDRZEJ SZUBERT Adam Mickiewicz University, Poznań ABSTRACT. The aim of the article is to present the phenomenon of linking

Læs mere

SUBSTANTIVISCHE DEPARTIZIPIALE UND DEADJEKTIVISCHE KONVERSION IM DÄNISCHEN

SUBSTANTIVISCHE DEPARTIZIPIALE UND DEADJEKTIVISCHE KONVERSION IM DÄNISCHEN FOLIA SCANDINAVICA VOL. 12 POZNAŃ 2011 SUBSTANTIVISCHE DEPARTIZIPIALE UND DEADJEKTIVISCHE KONVERSION IM DÄNISCHEN EUGENIUSZ RAJNIK Adam Mickiewicz University, Poznań 1. EINLEITUNG GEGENSTAND DER UNTERSUCHUNG,

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Anglicismer i tysk og russisk en kontrastiv redegørelse

Anglicismer i tysk og russisk en kontrastiv redegørelse Anglicismer i tysk og russisk en kontrastiv redegørelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Anvendt litteratur...2 3. Begrebsdefinitioner...3 3.1. Translitteration (se bilag)...3 3.2. Låneord...3

Læs mere