FORMELLE OG SEMANTISKE DIFFERENSER I POLSK-DANSKE TAUTONYME PERSONBETEGNELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMELLE OG SEMANTISKE DIFFERENSER I POLSK-DANSKE TAUTONYME PERSONBETEGNELSER"

Transkript

1 FOLIA SCANDINAVICA VOL. 4 POZNAŃ 1997 FORMELLE OG SEMANTISKE DIFFERENSER I POLSK-DANSKE TAUTONYME PERSONBETEGNELSER E ugeniusz R ajnik 1. INDLEDNING. FALSKE VENNER OG TAUTONYMER Hovedsigtet med dette bidrag er kortfattet at praes entere og sammenligne nogle faellesord i og, som har en lignende form, men de fremviser somme tider forskellig betydning. Den slags ord kaldes oftest faux amis /du traducteur/ (betegnelsen blev indf0rt af M. Koessler og J. Derocquigny i 1928) og tilsvarende oversaettelseslän fra fransk: falsche Freunde /des Übersetzers/, false friends /o f a translator/, falske venner (lumske ord), fałszywi przyjaciele /tłumacza/ osv. J. Rasmussen (1977:98) forstär ved faux amis (en type faellesord) ordpar af samme stamme med vidtgäende overensstemmelse i form..., som forefindes i L1 og L2 (eller forventes i at forefindes i L2 ud fra forekomst i L:) og som i dette forhold frembyder differens med hensyn til representation og/eller form og/eller indhold. Form eller indhold i udgangssproget overf0res ofte mekanisk til mälsproget, og pa den made opstdr der sproglige misforstäelser. I det folgende anvendes den faglige betegnelse tautonymer (< gr. tautó det samme og ónyma navn). H. Henne (1972:171) definerer termen Tautonymie pä folgende made: Sie liegt vor, wenn der Signifikant eines lexikalischen Signems-L in Sprachsystem! und der Signifikant eines lexikalischen Signems2 in Sprachsystem2 nach identischen phonemischen oder graphemischen Regeln gebildet sind. Denne term bruges ikke kun i forbindelse med to sprogsystemer inden for et sprog, men den kan ogsä anvendes til sammenligning af ord, som har lignende form i to

2 66 Eugeniusz Rajnik eller flere sprog, men de har forskellige betydninger. Mens faux amis, som er et bredt begreb, oftest forstäs som ordpar med forskellig stavning hhv. udtale eller forskellig morfologisk Struktur og betydning, omfatter tautonymer f0rst og fremmest ordpar med forskellig betydning. De betyder ikke det, vi tror, og de bliver fejlagtigt opfattet som semantiske aekvivalenter. De voider mange vanskeligheder ved overslttelse. De rummer en skjult fare for afsenderen og kan forstyrre kommunikationen eller vildlede modtageren. I de fleste tilfselde har tautonymer den samme oprindelse hhv. den samme herkomst, da det f0rst og fremmest drejer sig om läneord eller fremmedord i to eller flere sprog. De viser i deres fonologiske og morfologiske Struktur en h0j grad af lighed. Bidraget har ikke til hensigt at vsere en fuldstaendig fortegnelse over sakaldte farlige ord. Den f0lgende oversigt over tautonyme personbetegnelser i og er ikke udt0mmende og g0r ikke krav pä at vsere det. Der er kun draget nogle typiske eksempler frem, som naturligvis kan diskuteres. Det vil altid vasre meget subjektivt, hvilke ord der er tautonyme. Det materiale, som jeg har samlet, bygger pä en- og tosprogede ordb0ger samt eksempler fra forskellige aviser og tidsskrifter. Det folgende tager udgangspunkt i J. Rasmussens (1977: 98ff.) overvejelser og unders0gelser af -franske faellesord. 2. AFVIGELSER MED HENSYN TIL REPRESENTATION Hvad angär reprsentation, kan der mangle (=./.) tilsvarende ord med hensyn til form i L2, jf. ordpar som: anglista kabarecista medalista mandolinista futbolista dyskutant annonc0r gratist -./. (engelsklaerer), men: slavist -./. (kabaretskuespiller) -./. (medaljetager/medaljevinder) -./. (mandolinspiller), men: klarinettist -./. (fodboldspiller) -./. (diskussionsdeltager) -./. (dający ogłoszenie) -./. (jeżdżący bez biletu) Ud fra forekomsten af lignede ord i det pagaeldende sprog kunne man forvente aekvivalenter som anglist, kabarettist osv. i hhv. anonser, gratysta osv. i, men de eksisterer ikke, selv om der findes et

3 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser 67 verbum (fx anglisere hhv. anonsowaä), et substantiv (fx kabaret hhv. anons) eil. et adjektiv (fx gratis) som den potentielle basis. I stedet for anvendes her oftest sammenssetninger (med substantiv som adled og nomen agentis som kerneled) eller samdannelser i hhv. participialkonstruktioner i. Man b0r laegge maerke til en fiktiv formal analogi (se E. Thiemer 1979:263), som kan f0re til danneise af ord, som ikke er repraesenteret i mälsproget. Pä den mäde danner man model for falske analogidannelser, fx mandolinist i analogi med klarinettist i stedet for mandolinspiller : mandolinista. Det er sprogforskemes opgave, ikke kun at g0re opmaerksom pä de eksisterende fsellesord i to eller flere sprog, men ogsä pä alle mulige fejlkilder, som fremgär af Interferenz zwischen den von Sprachbenutzer subjektiv erworbenen linguistischen Kenntnissen und der objektiven Realität des Sprachsystems... (E. Thiemer 1979: 263). 3. AFVIGELSER MED HENSYN TIL FORM M.h.t. form kan der tales om afvigelser vedr. 1) ortografi (stavemäde), & p. (= ) spiker - d. (= ) speaker, p. champion/czempion - d. champion 2) fonologi (accent og udtale), fx p. a systent - d. assi stent, p. psy cholog - d. psyko log, p. pro testant - d. prote stant, p. agent - a gent 3) morfologi: a) genus, & p. (ten) idol - (et) idol, p. (ten) ideal - d. (et) ideal, p. (ten) geniusz - d. (et) geni b) ordklasse Som eksempel herpä kan naevnes folgende personbetegnelser i, som har substantiver og adjektiver eil. kun adjektiver som formelle aekvivalenter, jf. liberał narkoman kleptoman oryginał junior senior cywil - (en) liberal /liberal /adj./ - (en) narkoman/narkoman/adj./ - (en) kleptoman/kleptoman/adj./ - (en) original / original /adj./ - junior / junior /adj./ - senior / senior/adj./ - civil (adj.) / civilist

4 68 Eugeniusz Rajnik abstynent prominent abstinent /adj./ prominent /adj./ impotent - desperat - impotent /adj./ desperat /adj./ Der findes nogle e personbetegnelser, som formelt ækvivalerer med substantiverede participier eller adjektiver, jf. egzaminowany/subst. part./ debatujacy/subst. part./ bufetowy /subst. part./ - eksaminand - debatt0r - buffist 4) orddannelse a) præfikser, fx p. neofaszysta - d. neofascist/nyfascist b) suffikser Ofte er de tautonyme afledninger dannet med forskellige suffikser (mest af græsk ell. latinsk oprindelse) i og, fx partyzant heglista morderca stypendysta partisan hegelianer morder stipendiât doktorant denuncjator dubler kompozytor - doktorand - denunciant - dubl(e)ant - komponist Somme tider har hhv. to ækvivalenter af samme eller forskellig betydning, jf. geometra samarytanin wegetarianin - alkoholik restaurator restaurator producent producent arkivar platoniker Prokurist c) : suffiks geometriker/geometer samaritaner/samaritan vegetarianer/vegetar alkoholiker/alkoholist restaurator ps., der restaurerer kunstværker restaurat0r indehaver af en restauration producent firma ell. ps., der fremstiller en vare producer ps., der forestâr optagelsen afen film. o.l. archiwariusz/archiwista platonik/platończyk prokurent/prokurzysta : halvsuffiks, fx kamerzysta - kameramand

5 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser 69 d) halvsuffiks, fx sportsmen biznesmen supermen - sportsmand - businessman - supermand Det er hensigtsmsessigt at unders0ge tautonymer i begge sprogene m.h.t. form, for ein Wort, das falsch ausgesprochen, falsch betont oder mit falschen Morphemen gebildet wurde, kann die Kommunikation ebenso stören wie ein semantisch falsch verwendetes Wort (E. Thiemer 1979: 270). 4. SEMANTISKE DIFFERENSER 4.1. FORMELT /EKVIVALENT FINDES, MEN MED MEGET AFVIGENDE BETYDNING Den formelle overensstemmelse mellem det e og e ord kan medf0re interferens fra modersmälet eil. andre fremmedsprog, idet man opfatter de to former (mest etymologisk beslaegtede) som semantisk aekvivalente. M. Wandruszka (1977: 53) kalder sädanne ord interlinguale Homonymien og W. Koller (1972: 56) - interlinguale faux amis. Ved oversaettelse fra til eller omvendt gär man ud fra, at man har forstäet det formelle aekvivalent, men det kommer somme tider til misforstäelser. Manglende semantisk aekvivalens: 1) personbetegnelse i og ikke-personbetegnelse i, fx facet fyr & facet lilie, plan flade, synsvinkel pupil yndling pupil rund äbning i 0jets regnbuehinde paser hseler & passer redskab til tegning konduktor konduktr & konduktor isoleret leder pä elektrisermaskine 2) personbetegnelse i og ikke-personbetegnelse i, fx kommis ekspedient i butik erotiker elskovsdigter ź komis kommissionsforretning erotyk elskovsdigt

6 70 Eugeniusz Rajnik 3) persónbetegnelser i begge sprog, men med forskellig betydning, fx kujon læsehest kryminalista den kriminelle & reżyser instrukt0r prezes formand interesant klient, kunde konfident stikker pensjonariusz logerende panegiryk overdreven ros NB: panegirysta intendent ps, som er ansvarlig for indk0b affx f0devarer til en kantine akademik 1. medlem afdet e Videnskabsakademi 2. kollegium kleryk studerende ved prsesteseminar wikariusz/wikary en ung prsest dramaturg teater- og skuespilteoretiker; râdgiver for teatret, fjernsyn o.l. m.h.t. valg afstykker og tilrettelæggelse afopf0relsen kujon fej person kriminalist jurist, der giver sig af med strafferet regiss0r funktionær ved et teater praeses doktorand intéressent parthaver i et foretagende konfident fortrolig ven pensionist pensioneret ps. panegyriker forfatter afpanegyrik panegyriker intendant befalingsmand af intendanturkorpset & 1. akademiker ps., som studerer ell. har studeret ved et universitet ell. en h0jere Isereanstalt 2../. klerk gejstlig i middelalderen & vikar ps., som fungerer i stedet for en under dennes fravser 4.2. KONNOTATIVE DIFFERENSER Leksikalske enheder, som findes i tosprogsordb0gerne, er ikke altid fuldstsendigt sekvivalerende med tilsvarende enheder i udgangssproget. Der mangier ofte en markering af semantiske afvigelser (& overf0rt betydning, sp0gende, historisk, foraeldet/gammeldags brag o.l.) i aekvivalensrelationerne mellem de to sprog. I sadanne tilflsede kan der nemt komme til intersproglig interferens, idet man tillaegger de to former sekvivalent betydning. Det er hensigtsmaessigt at inddrage det konnota-

7 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser 71 tive aspekt i sammenligningen af to sprog. Det sker ofte, at to ord eller ordforbindelser sekvivalerer denotativt, men ikke konnotativt. Fx kan x i og y i betegne den samme person, men der kan vaere en klar forskel i konnotationeme (medbetydningerne). Konnotativ aekvivalens beror pä aekvivalens mellem to leksikalske enheder m.h.t. vurdering, frekvens, kronologi, intensitet, anvendelsesomräde, stillag osv VURDERING (POSITIV - NEGATIV, IRONISK, SP0GENDE) Der skal g0res opmaerksom pä, at semantisk differens ved faellesord meget ofte beror pä differens mht. sekundaere betydningstraek pä basis af omfattende semantisk overensstemmelse (J. Rasmussen 1977: 103). Der kan anf0res riogle personbetegnelser i, som angiver negative konnotationer, mens de e aekvivalenter har positiv eller neutral betydning, jf. żandarm (neg.) rewanżysta (neg.) aktywista (neg.) - gendarm - revanchist - aktivist Der findes ogsä nogle formelt (ikke semantisk) tautonym e personbetegnelser i, som har nedsaettende betydning i modsaetning til de e former, fx prokurator offentlig anklager ^ prokurator (nedsaet.) snu eil. pengegrisk sagf0rer Der kan naevnes nogle tautonymer, som bruges sp0gende eller ironisk i begge sprogene, & kanalia - kanalje, medyk - medikus, burżuj (omg.) - burg0jser, eller kun i et af dem, fx kamrat (sp0g.) kollega emerytpensionist - kammerat arbejdsfselle, kollega - emeritus (sp0g.) afgäet tjenestemand FREKVENSMffiSSIGE DIFFERENSER (HYPPIG - SJ/ELDEN FOREKOMST) Vedr. anvendelsesfrekvens forekommer der nogle forskelle i brugen af bl.a. nedennaevnte ordpar, jf.

8 72 Eugeniusz Rojnik żurnalista (sj.)/dziennikarz artysta patriota prymas prałat jezuita akwizytor (sj.) patriot (sj.) primas (sj.) prselat (sj.) jesuit (sj.) akkvisit0r journalist artist (sj.) / kunstner pielgrzym kardynał ministrant misjonariusz aukcjonariusz (sj.) pilgrim (sj.) kardinal (sj.) ministrant (sj.) missionser (sj.) auktionarius Det er rimeligt at pasta, at hyppig forekomst af sadanne kristne personbetegnelser som pielgrzym, prymas o.l. i haenger sammen med forskellige historiske traditioner, i det tilfaelde med den ksempestore rolle, som den katolske kirke har spillet og stadigvaek spiller i Polen i dag. De e sekvivalenter pilgrim, primas o.l. er sjseldent anvendte i det protestantiske Danmark. Det skal ogsa bemaerkes, at mange ord, som i de senere ar er blevet lant fra engelsk, bruges sjseldnere i end i, jf. fan playboy boss outsider/autsajder bookmaker/bukmacher menażer/menadżer/menedżer - fan - playboy - boss - outsider - bookmaker - manager KRONOLOGISKE DIFFERENSER (FOR/ELDET, HISTORISMER) Báde pá og pá findes der nogle personbetegnelser, som gaelder for foraeldede, for de er blevet fortraengt af andre, eller som historismer, jf. jurysta (foraeld.)/prawnik translator (forseld.)/tłumacz barbierz (forseldet)/fryzjer kwestor graf (hist.) wojewoda kleryk studerende ved praesteseminar - jurist - translat0r - barber - kvaestor (forseldet)/kurator - greve - vojvod (hist.) klerk (hist.) gejstlig i middelalderen

9 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser FORSKELLIGT BETYDNINGSOMFANG (GENEREL - SPECIFIK BETYDNING) Der er en tendens til, at ord af generel betydning, som er blevet länt fra andre fremmedsprog, med tiden fär et specielt indhold, mens fremmedord, som har en speciilk betydning, i reglen fremviser en vidtgäende semantisk overensstemmelse gennem laengere tid. Differenseme i betydningsomfanget ved tautonyme ord i begge sprogene fremgär ofte af manglende kendskab til ordenes betydning, säledes at sprogbrugeren overf0rer et ord i generel betydning, fx fra til, hvorimod det e formelle sekvivalent kun bruges i specifik betydning. Til illustration har jeg valgt nogle eksempler. Det e ord funktionier har en generel betydning ps., der beklseder en fast, underordnet stilling i stat, kommune eil. privat virksomhed, mens det e funkcjonariusz nsesten udelukkende betegner en, som er ansat ved politiet. Det samme forhold gaelder for den e glose student, som har en bred betydning studerende, dimmitend, mens den e personbetegnelse begraenser sig til betydningen studerende. Det omvendte forhold forekommer ved ordpar kretyn kretiner og hetera - heisere, hvor de e ord har snaevrere betydning end de e, som bade räder over en egentlig og en overf0rt (og sommetider nedsaettende) betydning, jf. kretyn - kretiner 1. ps. med ringe intelligens 2. (nedsaettende) tossehoved, idiot 2../. hetera - hetaere 1. prostitueret i oldtidens Grsekenland 2. (omg., nedsaettende) trsettekser kvinde 2../. I denne sammenhaeng er der ogsä grund til at naevne, at nogle person- navne kun i et af de sammenlignede sprog bruges metaforisk, jf. Demostenes ^ demosthenes en god taler 5. DIFFERENSER MED HENSYN TIL POLYSEMI Polysemi forekommer ved tautonymer, som har eksisteret en laengere periode i to sprog og herved har ofte ret forskellige betydninger uafhaengigt af hinanden. 1) Monosemi pä - polysemi pä, fx rektor - rektor 1. rektor (uniwersytetu) 1. (universitets)rektor 2../. 2. (gymnasie)rektor

10 74 Eugeniusz Rojnik NB: dyrektor (gimnazjum) = (gymnasie)rektor biograf - biograf 1. forfatter afen biografi 2../. 2. biografteater Islandczyk - islaender 1. ps. fra Island 2../. 2. islsendsk hest 3../. 3. islsendsk tr0je mormon - mormon 1. tilhsenger a f (amerikansk) sekt 2../. 2. (omg., sp0g.) polygam ps. 2) Polysemi pa - monosemi pa, fx cymbał - cymbel 1. musikinstrument 2. (nedsaettende) t0lper, idiot 2../. 3) Polysemi i begge sprog, men med forskellig fordeling, fx lektor - lektor 1. leerer i fremmedsprog 1. Iserer ved en h0jere Isereanstalt 2../. 2. den łi0jest l0nnede Iserer ved gymnasieskoler og seminarier 3. en som er ansat ved et forlag 3../. 6. KONKLUSIONER OG AFSLUTTENDE BEMvERKNINGER Ved en sammenligning af tautonyme personbetegnelser i og kan man sammenfattende konstatere folgende forskelle: 1) Bade og viser hver for sig en raekke ord, som mangier i det andet sprog som formelle aekvivalenter, selv om der findes en tilsvarende basis. 2) De fleste ord afviger fra hinanden m.h.t. form inden for ortografl, fonologi og morfologi. 3) Der findes en lang raekke ord, som semantisk er totalt eller partielt forskellige. 4) Det er rimeligt at antage, at de fleste ord sekvivalerer denotativt, men ikke konnotativt. 5) En del af ordene har forskelligt betydningsomfang. 6) Mange tautonymer har udviklet forskellige betydninger i uafhaengighed. Jeg har i det foregäende fors0gt at vise, at det er meget kompliceret at sammenligne tautonym e personbetegnelser i og. Det

11 Formelle og semantiske differenser i -e tautonyme personbetegnelser 75 samme ville sandsynligvis ogsâ gælde for de 0vrige tautonymer. Ved hjælp af flere velvalgte eksempler kunne man mäske komme til lignende konklusioner. Interferens fra andre fremmedsprog, f0rst og fremmest fra engelsk og tysk, h0rer til en af de vigtigste fejlkilder hos de polakker, som lærer. I den forbindelse er det af stor betydning i st0rre grad at g0re opmærksom pâ -e tautonymer. Det ville være nyttigt at lave et lille leksikon over tautonym er i og. LITTERATURLISTE Baunebjerg Hansen, G. 1987, Ækvivalens - Hvad er det?, I: Sprint 1, og Sprint 2, Henne, H. 1972, Semantik und Lexikographie. Berlin, New York. Koessler, M., Derocquigny, J. 1928, Les faux amis ou les pièges du vocabulaire anglais. Paris. Koller, W. 1972, Grundprobleme der Übersetzungstheorie. Unter besonderer Berücksichtigung schwedisch-deutscher Über setzungsfälle. Bern, München. Lipczuk, R. 1989, Zum Problem der falschen Freunde des Übersetzers, I: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation. Rzeszów, Lipczuk, R. 1991, Falsche Freunde des Übersetzers, I: Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses Tokyo Bd. IV. München, Rajnik, E. 1987, Tautonyme Personenbezeichnungen im Dänischen und Polnischen. Eine kontrastive Studie. Poznań. Rasmussen, J. 1977, Typer af differenser i -franske fællesord", I: Kontrastiv Linguistik idanmark. K0benhavn, Thiemer, E. 1979, Die falschen Freunde als Erscheinung zwischensprachlicher und innersprachlicher Interferenz, I: Fremdsprachen 4, Wandruszka, M. 1977, Falsche Freunde : ein linguistisches Problem und seine Lösung, I: Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, Beiheft Neue Folge, H. 5,

Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde

Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde Jan Engberg, HHÅ 1 Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde 21. februar forsvarede jeg ved Handelshøjskolen i Århus en ph.d.-afhandling inden for det ovennævnte emne (originaltitel:

Læs mere

Planter - klage over afgerelse om aktindsigt i henhold til lov om aktindsigt i miljooplysninger

Planter - klage over afgerelse om aktindsigt i henhold til lov om aktindsigt i miljooplysninger Pr. e-mail F0devareministeriets Klagecenter Center for Jordbrug / Planter Sagsb.: Lishan J.nr.: 13-3380-000001 17.maj 2013 Planter - klage over afgerelse om aktindsigt i henhold til lov om aktindsigt i

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Sprogzonen. Sprogfaglig Dag. // CFU Sjælland + Hovedstaden. Arbeitsgeschäft. Roskilde //

Sprogzonen. Sprogfaglig Dag. // CFU Sjælland + Hovedstaden. Arbeitsgeschäft. Roskilde // Arbeitsgeschäft I brug Betydning Grammatik Lyde Fonetik og fonologi Fokus på svære lyde Øvelse Hvilke ord er svære for jeres elever? Streichholzschächtelchen? Ich!? Stein? Øvelse 1. Skriv (mindst) 10 svære

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

ORDDANNELSESSTRUKTUREN AF DANSKE KENTAURNOMINALER

ORDDANNELSESSTRUKTUREN AF DANSKE KENTAURNOMINALER FOLIA SCANDINAVICA VOL. 10 POZNAŃ 2009 ORDDANNELSESSTRUKTUREN AF DANSKE KENTAURNOMINALER EUGENIUSZ RAJNIK Adam Mickiewicz University, Poznań ABSTRACT. The present paper reviews different approaches to

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

METAFORER I DEN POLITISKE DISKURS. - EKSEMPLER PÄ SCHLÜTERS BRUG AF SPROGLIGE BILLEDER1

METAFORER I DEN POLITISKE DISKURS. - EKSEMPLER PÄ SCHLÜTERS BRUG AF SPROGLIGE BILLEDER1 FOLIA SCANDINAVICA VOL. 3 POZNAN 1996 METAFORER I DEN POLITISKE DISKURS. - EKSEMPLER PÄ SCHLÜTERS BRUG AF SPROGLIGE BILLEDER1 T h o m a s M a d s e n I. INTRODUKTION Temaet for dette oplaeg er metaforer

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Han overfører altså dele fra en brugt ytring, og bruger dem i sine egne sætningskonstruktioner dog ikke grammatisk korrekt.

Han overfører altså dele fra en brugt ytring, og bruger dem i sine egne sætningskonstruktioner dog ikke grammatisk korrekt. Børns morfologi En optælling af Peters ordforråd viser, at han den ordklasse han bruger mest, er substantiver. Det hænger hovedsageligt sammen med, at det er nemmere at forene en fysisk genstand med en

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Vise lytteforståelse

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Vise lytteforståelse Fag: Tysk Hold: 21 Lærer: Tine Kent Jensen U- ger Undervisningsmål 9. klasse 32-43 Deltage i samtale om centrale nære emner Forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af skrevet tysk centrale og nære

Læs mere

L. Susie Hosainzadeh Kontorchef. Ministeriet for Fedevarer, Landbrug og Fiskeri

L. Susie Hosainzadeh Kontorchef. Ministeriet for Fedevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fedevarer, Landbrug og Fiskeri Fodevareministeriets Kiagecenter Folketingets Ombudsmand Den 6. februar 2014 Gammeltorv22 Sagsnr.: 16234 1457 K0benhavn K Ref.: SHO Tlf.: 33951410 Bemaerkninger

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser Møde i Selskab for Nordisk Filologi 30. oktober 2008 Jakob Halskov Projektforsker, ph.d. Dansk Sprognævn jhalskov@dsn.dk Disposition

Læs mere

Islandsk i officiel teori og individuel praksis

Islandsk i officiel teori og individuel praksis 1 Islandsk i officiel teori og individuel praksis Guðrún Kvaran & Hanna Óladóttir Reykjavík Det er her meningen at tale lidt om nydannelse af ord i islandsk. Hvilken status den har i islandsk sprogpolitik,

Læs mere

gyldendal tysk grammatik

gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik gyldendal

Læs mere

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Opgaveformulering Undersøg hvordan verbet bære er beskrevet semantisk i DDO, sammenhold beskrivelsen med Ruus beskrivelse i Kognitiv semantik på dansk. Undersøg hvordan

Læs mere

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING Plot 4, kapitel 1 Det da løgn Side 10-55 FORTOLKNING Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning mundtlige, kropslige og billedlige

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Statistik viden eller tilfældighed

Statistik viden eller tilfældighed MATEMATIK i perspektiv Side 1 af 9 DNA-analyser 1 Sandsynligheden for at en uskyldig anklages Følgende histogram viser, hvordan fragmentlængden for et DNA-område varierer inden for befolkningen. Der indgår

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Ansogning om okonomisk stotte til frivilligt socialt arbejde 18-midler

Ansogning om okonomisk stotte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansogning om okonomisk stotte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansogningen sendestil; H0rsholm Kommune Direkt0romradet for Social og Sundhed Adalsparkvej 2 2970 H0rsholnn Mail: pas-post@horsholm.dk

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk I tysk i 8. klasse vil vi arbejde med følgende fem temaer: Mit Musik geht alles besser Familie

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Programm des Festaktes Program for jubileumsfestligheden aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk

Læs mere

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Kgbenhavn ~ 28. januar 2015 Tine LundinJacobsen Advokat T +45 72 27 35 11 tij@bechbruun.com

Læs mere

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Nyt fra November 2015 Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Børn, der startede et år senere i skole, klarer sig ikke bedre end børn, der startede skole rettidigt, når der måles på færdiggjort

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

literære værker på engelsk. At dømme på disse literære værker beherskede Joseph Conrad engelsk morfosyntaks og leksikon på et niveau der er

literære værker på engelsk. At dømme på disse literære værker beherskede Joseph Conrad engelsk morfosyntaks og leksikon på et niveau der er Dansk Resumé I denne afhandling undersøges fremmedsprogsperformans inden for tre lingvistiske domæner med henblik på at udforske hvorvidt der er domænerelateret modularitet i fremmedsprogsperformans, dvs.

Læs mere

Franzi hat Geburtstag

Franzi hat Geburtstag Franzi hat Geburtstag Niveau 5. klasse Varighed 4-5 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en kort film fra Goethe Institut London om anden Franzi, der fejrer sin fødselsdag. Med udgangspunkt i filmens

Læs mere

Faglig praksis i udvikling i tysk stx

Faglig praksis i udvikling i tysk stx Faglig praksis i udvikling i tysk stx F R E D E R I K S B E R G GY M N A S I U M 1 2. A P R I L 2 0 1 6 Mette Hermann Indhold Input 1: 11.15 12.00 Sprogsyn i læreplanen Kommunikativ sprogundervisning Kobling

Læs mere

Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De Forenklede Fællesmål for faget tysk. Arbejdsformer: Vi arbejder i grupper, parvis og alene. Vi har desuden snakke

Læs mere

c) For, er, hvorefter. Forklar.

c) For, er, hvorefter. Forklar. 1 af 13 MATEMATIK B hhx Udskriv siden FACITLISTE TIL KAPITEL 7 ØVELSER ØVELSE 1 c) ØVELSE 2 og. Forklar. c) For, er, hvorefter. Forklar. ØVELSE 3 c) ØVELSE 4 90 % konfidensinterval: 99 % konfidensinterval:

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Esben Dreesen

Esben Dreesen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer e- mailadresse Hold Tysk A Esben

Læs mere

Sprogkundskaber som ansættelsesparameter

Sprogkundskaber som ansættelsesparameter Hans-Otto Rosenbohm * 281 Sprogkundskaber som ansættelsesparameter 1. Baggrunden for undersøgelsen Den tiltagende internationalisering af erhvervslivet medfører et stadig stigende behov for sprogkyndige

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag Lektion 3 A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag I går var Gert i Braunschweig. Da var det mandag. I dag er det tirsdag, og han ligger i en seng i København. I morgen vågner Gert i en fængselscelle, men det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Forår 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog, B BE 2a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Tema 1 Tema

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

Folketingets f0rstebehandling af L 22 bar bl.a. i tilknytning til softwareudvikling praeg af flere misforstaelser

Folketingets f0rstebehandling af L 22 bar bl.a. i tilknytning til softwareudvikling praeg af flere misforstaelser Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 22 Bilag 3 Offentligt oo T-Branchen DANSK ITEK ERHVERV OO Dansk Industri Folketinget Erhvervs-, Vaekst- og Eksportudvalget 1240 K0benhavn K. Kopi til Folketingets

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Fremmedsprogsdidaktik Interkulturel kommunikativ kompetence og progression

Fremmedsprogsdidaktik Interkulturel kommunikativ kompetence og progression Fremmedsprogsdidaktik Interkulturel kommunikativ kompetence og progression Petra Daryai-Hansen Lektor i fremmedsprogsdidaktik, Engerom, KU Docent i fremmedsprogsdidaktik, UCC FIP-kursus 10. marts 2017

Læs mere

Ministeriet for F0devarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for F0devarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for F0devarer, Landbrug og Fiskeri Fodevareministeriets Klagecenter KjeldHansen Den 29. maj 2012 Druebjerggard Sagsnr.: 15169 TastrupvejSl Ref: RIBA 4672 Klippinge Tlf.: 22501846 Afslag pa

Læs mere

ER EN NY VELF/ERDSSTAT PÁ VEJ I DANMARK?

ER EN NY VELF/ERDSSTAT PÁ VEJ I DANMARK? FOLIA. SCANDINAVICA VOL. 4 POZNAŃ 1997 ER EN NY VELF/ERDSSTAT PÁ VEJ I DANMARK? K a zim ie r z M u siał Lige som alle andre steder i Europa stiger arbejdsl0shedstallene ogsä i Danmark. I nogle är har man

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Indhold. Side 2 af 21

Indhold. Side 2 af 21 Forårskurser 2018 ... 2 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole... 3 Skema - dansk... 4 Skema - engelsk... 5 Stavning... 6 Læsning og læsestrategier... 7 Lyt til lyden... 8 Få styr på endelserne... 9

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Handelsgymnasiet ved Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX

Læs mere

En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11.

En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11. November 2014 RECHTSANWÄLTE l STEUERBERATER l WIRTSCHAFTSPRÜFER SNP

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 19 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse Almen sprogforståelse Dansk Minimalgrammatik - med øvelser 1. udgave, 2008 ISBN 13 9788761622303 Forfatter(e) Birgit Lohse, Zsuzsanna Bjørn Andersen Kort og præcis oversigt over de væsentligste grammatiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2010/12 Handelsskolen Silkeborg Hhx Tysk B Jenny

Læs mere

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Oplysning 23 En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Om at skrive BSc-opgave i anvendt statistik. Der findes matematikere (i hvert fald matematikstuderende), der mener, at den rene matematik

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012.

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Kulturminister Per Stig Møller Nybrogade 2 1203 Kbh. K Udkast til brev. Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Med henvisning til Lov

Læs mere

FÆLLES MÅL 2009 - i praksis

FÆLLES MÅL 2009 - i praksis FÆLLES MÅL 2009 - i praksis FOKUSPUNKTER MATERIALER UCN.DK - KURSER- KURSUSMATERIALER Husk. Et redskab til den professionelle lærer, der ikke lader sig styre af materialer og forlag, men har øje for undervisnings-

Læs mere

Foreløbig kursusguide 1. Fonetik

Foreløbig kursusguide 1. Fonetik Modul: Tysk sprog Foreløbig kursusguide 1 Fonetik Tysk åben uddannelse Aalborg Universitet 1 Der kan ske ændringer både i studieaktiviteter og undervisningsmaterialer. De studerende bedes derfor først

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 KVUC

Læs mere

Faglig praksis i udvikling i tysk hhx

Faglig praksis i udvikling i tysk hhx Faglig praksis i udvikling i tysk hhx C A M P U S V E J L E 2 6. A P R I L 2 0 1 6 Mette Hermann Indhold Input 1: 11.15 12.00 Sprogsyn i læreplanen Kommunikativ sprogundervisning Kobling af fagets discipliner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk Fortsætterprog

Læs mere

Indhold. Indhold... 2

Indhold. Indhold... 2 Efterårskurser 2017 ... 2 Se kursusoversigt og læs om tilmelding her: (Klik på punkterne nedenfor - du kan bladre med piletaster ) Skema - dansk... 3 Skema - engelsk... 4 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole...

Læs mere

Nybolig Erhverv Kobenhavn A/S GVA'VVoriAviCe

Nybolig Erhverv Kobenhavn A/S GVA'VVoriAviCe Nybolig Erhverv Kobenhavn A/S GVA'VVoriAviCe Kcbenhavn Vester Farimagsgade 7. 3. -1606 Kebenhavn V - 3364 6500-1606@nybolig.dk Hillerod Frederiksvairksgade '55, 1. 3400 Hiil&rgd 3364 6500 ~ 3401 (Srtytaolig.dk

Læs mere

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT Denne oversigt skulle gerne hjaelpe dig med at overse de aendringer bestyrelsen agter at fremlaegge pa f0rstkommende ekstraordinaere generalforsamling den 9 marts Oversigt over aendringer: Paragraf 1:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Herning

Læs mere

Retten i Aarhus DOM. Udskrift af dombogen. afsagt den 22. maj 2014. Rettens nr. 6-8335/2013 Politiets nr. 4200-70562-00001-12

Retten i Aarhus DOM. Udskrift af dombogen. afsagt den 22. maj 2014. Rettens nr. 6-8335/2013 Politiets nr. 4200-70562-00001-12 Retten i Aarhus Udskrift af dombogen DOM afsagt den 22. maj 2014 Rettens nr. 6-8335/2013 Politiets nr. 4200-70562-00001-12 Anklagemyndigheden mod Kjeld Hansen F0dt den 13. februar 1947 og Nils J0rgen Mulvad

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Gerhard Boysen: Fransk grammatik. København: Munksgaard, 1992.

Gerhard Boysen: Fransk grammatik. København: Munksgaard, 1992. Merete Birkelund 133 Gerhard Boysen: Fransk grammatik. København: Munksgaard, 1992. Forlaget Munksgaard har med Gerhard Boysens Fransk Grammatik, 1992, indledt en grammatikserie i romanske sprog, der senere

Læs mere

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Logik Sandt eller falsk? Lyver han? Taler hun sandt? Det ville

Læs mere

Opbygning af en god klasse "kultur"

Opbygning af en god klasse kultur Opbygning af en god klasse "kultur" Alle b0rn har ret til at have en god start, som g0r dem klar til et godt skolefor!0b. Af Jens IVIoIzen Jensmolzen@mail.dk Paedagog og afspaendingspaedagog. Arbejdet

Læs mere

Tysk fra 5.-9. klasse

Tysk fra 5.-9. klasse Tysk fra 5.-9. klasse Petra Daryai-Hansen Docent i fremmedsprogsdidaktik, UCC Lektor i fremmedsprogsdidaktik, Københavns Universitet I dag: Kl. 13-15: Workshop med faglige indspark - Forventninger og refleksion

Læs mere

Prøvebeskrivelse og pointfordeling

Prøvebeskrivelse og pointfordeling Prøvebeskrivelse og pointfordeling Varighed 2 minutter (ingen forberedelse). Prøven består af 3 dele (kun delene 2 og 3 bliver vurderet). 1 Kort indledende samtale på ca. 2 minutter mellem eksaminator

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

3) regier for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

3) regier for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. pka Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Kapitel 1 HVAD ER SPROG?

Kapitel 1 HVAD ER SPROG? Kapitel 1 HVAD ER SPROG? Indhold: 1 Sprog er mange ting 2 Sproget som system 3 Sprog og situation 4 Sprogets nationale og kulturelle indhold 5 Sprogholdninger 1 Sprog er mange ting Ove Sprogø sagde engang

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

2. OM ORDET OG MORFEMER

2. OM ORDET OG MORFEMER 2. OM ORDET OG MORFEMER Ordet Er man på besøg i Grækenland og ikke har lært græsk, så er det mit gæt, at man er helt ude af stand til at høre forskel på de ord, der bliver sagt. Det hele flyder sammen

Læs mere

Torben Recke. Kære selvstuderende i: (fag/niveau) Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Torben Recke. Kære selvstuderende i: (fag/niveau) Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: (fag/niveau) Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes efter aftale På mailadressen: tt@kvuc.dk Eller telefonnr.: Med venlig

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Tysk B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. På mailadressen: tt@kvuc.dk Med venlig hilsen Torben Recke Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Læs mere

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Eiríkur Rögnvaldsson Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Seminar om leksikografi og sprogteknologi Schæffergården 31. januar 2010 Foredragets emne Islandsk sprogteknologi omkring århundredskiftet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B Maja Foged HH15Tysk1

Læs mere

ENGELSK OG TYSK FRA 1.-9. KLASSE. Humlebæk 22. Oktober 2015

ENGELSK OG TYSK FRA 1.-9. KLASSE. Humlebæk 22. Oktober 2015 ENGELSK OG TYSK FRA 1.-9. KLASSE Humlebæk 22. Oktober 2015 Program Forenklede Fælles Mål ændringer i fagene fokuspunkter Læringsmålstyret undervisning eller hvad? To forløb med læringsmål og tasks Læringskonsulent

Læs mere