1. Godkendelse af dagsorden /32720 KFU - Orientering om udarbejdede blokke til budget (Lukket sag)...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/32720 KFU - Orientering om udarbejdede blokke til budget 2016-2019 (Lukket sag)...2"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 4. juni kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /32720 KFU - Orientering om udarbejdede blokke til budget (Lukket sag) /9089 Foreløbig godkendelse af mål KFU /7087 Evaluering af haltilskudsmodel /13933 Godkendelse af Museum Vestfyns årsregnskab for /13579 Assens Søbad /13399 Fyns Grafiske Værksted - Ansøgning om støtte til jubilæumsaktiviteter /13796 Ansøgning fra Foreningen Norden - støtte til venskabsbesøg /14101 Ansøgning om støtte til rejseudgifter i forbindelse med venskabskommunebesøg i Amt Oeversee - KFUM-spejderne i Verninge /32915 Ansøgninger til de frie kulturmidler - juni /13475 Retningslinjer for hædring af idrætsudøvere og andre /10799 Orientering om nye regler for kommunal støtte til biografer /33012 Orientering til KFU juni Eventuelt...16 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 1 af 17

2 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Godkendt /32720 KFU - Orientering om udarbejdede blokke til budget (Lukket sag) 3. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål KFU Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at mål 2016 inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område foreløbigt godkendes og herefter indgår i det samlede materiale til 2. budgetseminar d. 20. og 21. august Beslutningstema: Foreløbig godkendelse af mål 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Sagsfremstilling: På baggrund af udvalgets indledende drøftelser af mål 2016 på maj-mødet er der udarbejdet udkast til målbeskrivelser for 2016 inden for følgende mål: Kultur som drivkraft Flere aktive kultur- og fritidsbrugere Målbeskrivelserne er medsendt som bilag. Udgangspunktet for målformuleringen har dels været udvalgets indledende drøftelser på maj-mødet og dels den ny ramme for målarbejdet for at gøre målene til et aktivt styringsinstrument mod Vision Målene for 2016 og opfyldelsen heraf skal i høj grad være med til at styre mod opfyldelse af Vision For at sikre, at vi er på rette spor skal det enkelte mål indeholde nogle skarpe måleindikatorer, der viser fremdriften i forhold til Visionen. Der skal formuleres 1-2 mål for 2016 pr. udvalgsområde. Lovgrundlag: Den Kommunale Styrelseslov. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: KFU - Kultur som drivkraft KFU - Flere aktive kultur- og fritidsbrugere Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 2 af 17

3 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget at mål 2016 inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område foreløbigt godkendes og herefter indgår i det samlede materiale til 2. budgetseminar d. 20. og 21. august Udvalget bemærker, at målene forventes tilrettet efter budgetvedtagelsen i oktober /7087 Evaluering af haltilskudsmodel Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter evalueringen af haltilskudsmodellen og beslutter, hvilke ændringer, der foreslås indarbejdet i tilskudsmodellen, og dermed også indarbejdet i de aftaler, der skal indgås med hallerne. Beslutningstema: Kultur- og Fritidsudvalget behandler evalueringen af haltilskudsmodellen og drøfter og beslutter ændringer i haltilskudsmodellen og dermed de aftaler, der skal indgås med hallerne. Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 3. april 2014 at igangsætte evaluering af Assens Kommunes haltilskudsmodel. Evalueringen er gennemført ved at afvikle dialogmøder med alle haller. Herudover er der udarbejdet en analyse af udviklingen i de kommunale tilskud og aktiviteterne i hallerne. Den gældende haltilskudsmodel trådte i kraft den 1. januar 2010, med en indfasning over fire år med 25% hvert år. Med udgangen af 2013 var modellen således fuldt indfaset. Indførelsen af den nye haltildelingsmodel betød ligeledes, at der blev udarbejdet aftaler mellem hallerne og Assens Kommune. I aftalerne er de politiske intentioner beskrevet, ligesom vilkårene for tilskud, krav til offentlig tilgængelighed for fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, krav til budget og regnskab samt vedligeholdelsesplan. På møde den 5. marts 2015 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at sende forslag til revision af tilskudsmodellen til dialog med på møde d. 13. marts og i høring hos hallerne med høringsfrist den 13. april. Revision af modellen omhandler punkterne: Anlæg og lån der indfris oprettelse af en renoveringspulje Skoletimer ny model der afregner for faktiske antal skoletimer i hallerne Aktivitetstimer i øvrigt Selvorganisering Betaling for brug af hallerne De politiske signaler i halaftalerne Administrative procedurer Balancetilskud Ikrafttrædelsestidspunkt Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 3 af 17

4 Forslag til ændringer i modellen blev fremlagt og drøftet på et dialogmøde den 13. marts 2015 med hallerne, og forslaget blev sendt til alle haller til høring. På møde den 7. maj 2015 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget resultatet af høringen om evalueringen af haltilskudsmodellen og drøftede konsekvenser for revision af tilskudsmodellen. Forslag til ændringer i tilskudsmodellen er herefter justeret på baggrund af de bemærkninger, som udvalget afgav på mødet d. 7. maj 2015, og samlet i vedlagte notat. Notatet beskriver evalueringen og forslag til ændringer i haltilskudsmodellen, til udvalgets drøftelse og beslutning. Herefter forelægges udvalgets anbefalinger til godkendelse i Byrådet. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten og Lov om Folkeoplysning. Økonomi: Som udgangspunkt kan de foreslåede ændringer i tilskudsmodellen bortset fra skoletimerne - rummes indenfor det nuværende budget. Ændringen i forhold til en model med faktiske taimetal til skolernes brug af hallerne, vil dog betyde en forventet teknisk merudgift på kr. om året. Det skyldes, at betaling for skoler efter konteringsreglerne kræver, at der ikke hjemtages positivlistemoms på lokaletilskudskontoen. Det vil sige, at tilskudssummen falder ca. 2,5 %. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget kan indstille ændringer i tilskudsmodellen til Byrådets godkendelse. Bilag: Notat med oplæg til beslutninger Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet evalueringen af haltilskudsmodellen og besluttet hvilke ændringer, der foreslås indarbejdet i tilskudsmodellen, og dermed også indarbejdet i de aftaler, der skal indgås med hallerne. Udvalget anbefaler ændringerne i modellen som beskrevet under anbefalingerne i notatets 9 punkter, med justeringer på følgende områder: Skoletimer: Modellen med afregning i forhold til faktiske skoletimer i hallerne og en fast budgetramme, skal ikke have en fast timetalsramme. I stedet ændres taksten fra år til år afhængig af aktivitetsniveauet De politiske signaler: Der tilføjes en skærpende tekst under digitale bookingsystemer vedr. bookede og aflyste timer Balancetilskud: videreføres som et overgangstilskud. Beløbene genvurderes i løbet af 1. halvår Notatet forkortes og tilrettes forud for byrådets behandling i juni 2015, der betyder, at ændringerne træder i kraft fra 1. januar Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 4 af 17

5 5. 15/13933 Godkendelse af Museum Vestfyns årsregnskab for 2014 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Museum Vestfyns regnskab og årsberetning for Beslutningstema: Museum Vestfyns regnskab og årsberetning for 2014 forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Museum Vestfyn har på bestyrelsesmødet d. 26. maj 2015 godkendt og fremsendt regnskab, årsberetning og protokollat for 2013 til godkendelse. I henhold til gældende bestemmelser skal det statsanerkendte museum årligt indsende regnskab og beretning til museets hovedtilskudsyder til godkendelse. Hovedtilskudsyderen er Assens Kommune. Efter Assens Kommune har godkendt regnskab og årsberetning fremsendes det til Kulturstyrelsen i elektronisk form. Driftsregnskabet for 2014 udviser samlede indtægter på kr. og et resultat på kr., som er overført til egenkapitalen, der nu udgør kr. Resultatet er væsentligt bedre end budgetteret, idet det oprindelige budget for 2014 opererede med et underskud på kr. Museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen deltager på udvalgsmødet og fremlægger museets regnskab, samt orienterer om status på fremdriften i forhold til den handlingsplan, som i 2012 blev udarbejdet til Kulturstyrelsen og Assens Kommune. Lovgrundlag: Museumslovens 14 og 15 samt bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: ÅRSREGNSKAB MUSEUM VESTFYN.pdf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Kultur- og Fritidsudvalget godkender Museum Vestfyns regnskab og årsberetning for /13579 Assens Søbad Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller ansøgning fra Assens Søbad til udvalgets stillingtagen i forhold til: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 5 af 17

6 Grundstykke til den fysiske placering af Søbadet Støtte med en økonomisk ramme på op til kr. til forundersøgelser i indeværende år Tilskud på max. 10 mio. kr. til opførelse af Søbadet Årligt driftstilskud på mellem kr. op til max. 1 mio. kr. Beslutningstema: Ansøgning om grund, støtte til forprojekt, opførelse og drift af Assens Søbad. Sagsfremstilling: Den selvejende institution Assens Søbad ansøger Assens Kommune om støtte til opførelse og drift af kommende Søbad. Ansøgningen gælder følgende 4 delelementer: 1. Grundstykke til den fysiske placering af Søbadet 2. Støtte til de nødvendige forundersøgelser, der skal kvalificere projektets gennemførlighed, opførelsespris og årlige driftsomkostninger 3. Støtte til opførelse a Søbadet og de tilstødende landværts faciliteter 4. Tilsagn om løbende driftstilskud til Søbadets årlige omkostninger Assens Søbad ønskes placeret i området, hvor den tidligere Roklub lå placeret, dog således at der kan skabes rimelig afstand til Havnens nuværende og eventuelle kommende aktiviteter. Der ønskes en opfyldning som sikrer parkeringsforhold for brugerne af Søbadet. Ved hjælp af delvis udflytning i Bæltet ønskes sikring af større vanddybde til en del af aktiviteterne i Søbadet, så som vipper og andet legeudstyr til brugerne. Assens Søbad finder det nødvendigt at gennemføre en række undersøgelser vedrørende muligheden for at bruge havvand på en brugersikker og driftsøkonomisk måde til brug i det returvandsopvarmede bassin. Derudover skal der forskellige undersøgelser af geologisk og biologisk art til for at sikre projektets gennemførlighed samt arkitekt- og ingeniørberegninger af de samlede opførelsesomkostninger til brug for eventuelle tilpasninger og fondsansøgninger m.v. Der søges om en ramme på op til kr. til undersøgelser i indeværende år. Søbadet søger om et tilskud til opførelsen på en tredjedel af projektprisen, dag max. 10 mio. kr. Opførelsen tænkes gennemført i budgetårene 2016 og Endvidere søges om et tilskud til de årlige drifts omkostninger. Det forventes at det vil være mellem kr. op til max. 1 mio. kr. pr. år. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Anlægsbudget: 10 mio. kr. fordelt på 2016 og Driftsbudget: en ramme på op til kr. til forundersøgelser i indeværende år samt et årligt driftstilskud på mellem kr. op til max. 1 mio. kr. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 6 af 17

7 Beslutningskompetence: Byrådet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgning fra Assens Søbad og taget stilling i forhold til: Grundstykke til den fysiske placering af Søbadet Støtte med en økonomisk ramme på op til kr. til forundersøgelser i indeværende år Tilskud på max. 10 mio. kr. til opførelse af Søbadet Årligt driftstilskud på mellem kr. op til max. 1 mio. kr. Udvalget sender sagen videre til budgetforhandlingerne for budget Ena Nørgaard blev erklæret inhabil og forlod mødet under punktets behandling /13399 Fyns Grafiske Værksted - Ansøgning om støtte til jubilæumsaktiviteter Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende ansøgning fra Fyns Grafiske Værksted. Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning vedrørende ansøgning fra Fyns Grafiske Værksted. Sagsfremstilling: Fyns Grafiske Værksted fylder i år. Dette ønsker værkstedet at markere med to længerevarende udstillinger på henholdsvis Brandts og Kastrupgaardsamlingen, samt diverse aktiviteter i forbindelse med udstillingerne - i form af workshops, skoletjeneste, foredrag, rundvisninger, demonstration af anvendelse af trykpresser mv. Desuden udgives en jubilæumsbog. 150 kunstnere er på nuværende tidspunkt tilmeldt udstillingerne, og tallet forventes at komme op på ca Udstillingernes titel er Den sorte Skole, forstået som grafikkens skole, og centralt i udstillingen på Brandts er et levende grafisk værksted, hvor man kan se professionelle kunstnere skabe grafik, ligesom museumsgæster og elever fra undervisningsinstitutioner kan blive undervist i grafiske teknikker. Fyns Grafiske Værksted er en selvejende institution med egen bestyrelse og drevet af kunstnerne selv. Værkstedet har 305 medlemmer fra 21 forskellige lande, og der arbejdes i alle grafiske teknikker. Godt halvdelen af medlemmerne er fynboer, og alle fynske kommuner er repræsenteret i medlemsskaren. Der er ansat en daglig leder på 28 timer ugentligt. Bortset fra det, varetages alle funktioner af frivillige. Fyns Grafiske Værksteds del af det samlede budget for jubilæumsarrangementerne, inklusive jubilæumsbog, er på kr., hvoraf udgifterne til bogen udgør kr. Dertil kommer yderligere udstillingsudgifter, som dækkes af Brandts og Kastrupgaardsamlingen. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 7 af 17

8 De deltagende kunstnere bidrager med hver 500 kr., i alt ca kr. Fyns Grafiske Værksteds egenfinansiering udgør kr.; heri er ikke medregnet interne udgifter eller værdisætning af administrativt arbejde. Den resterende del af finansieringen til jubilæumsarrangementerne, i alt kr., søges skaffet via tilskud, sponsorater mv. Kultur- og Fritidsudvalget i Assens Kommune søges om støtte på i alt kr. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering kan eventuelt ske via de frie kulturmidler. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Fyns Grafiske Værksted - 40-års jubilæum - Ansøgning Kulturmidler Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Sagen udsat /13796 Ansøgning fra Foreningen Norden - støtte til venskabsbesøg Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende ansøgning fra Foreningen Norden om tilskud til besøg fra Vissenbjerg-Aarups tidligere venskabsby. Desuden indstilles det, at udvalget tager en principiel drøftelse af retningslinjerne for puljen til venskabskommunebesøg. Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende ansøgning fra Foreningen Norden. Sagsfremstilling: Foreningen Norden ansøger om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til dækning af udgift til billetter til Frøbjerg Festspil i forbindelse med besøg august 2015 fra Vissenbjerg- Aarups tidligere venskabskommune Getinge-Harplinge i Sverige. De svenske gæster indkvarteres privat, og der er planlagt besøg på bl.a. Bryggeriet Vestfyn, Ernsts Samling og Baagø. Foreningen ønsker desuden at invitere gæsterne til Frøbjerg Festspils forestilling lørdag aften. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges i den forbindelse om støtte til 20 billetter a 220 kr. til Frøbjerg Festspil, i alt kr. eller alternativt om dækning af anden udgift i forbindelse med besøget. Til belysning af de principielle aspekter i forbindelse med denne ansøgning kan nævnes følgende to ansøgningssager, som har været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2015: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 8 af 17

9 1) På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. april 2015 behandledes en ansøgning fra Lions Club Vissenbjerg-Aarup, som søgte om tilskud til Lions Youth Camp & Exchange, en international sommerlejr for unge mennesker fra hele verden. Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med en bevilling på op til kr. til dækning af entréudgifter til Terrariet Vissenbjerg, Vikingerne Kommer, Museum Vestfyn, Hjemstavnsgaarden, skinnecykler eller lignende aktiviteter i Assens Kommune i forbindelse med arrangementet. 2) På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 7. maj 2015 blev der orienteret om, at Foreningen Haarbys Venner havde ansøgt venskabskommune-puljen om tilskud på kr. til leje af Fælleshuset Aa Strand i forbindelse med besøg fra Haarbys tidligere venskabsby Gudensberg i Tyskland. Da venskabskommunepuljen udelukkende giver støtte til dækning af rejseudgifter for foreninger, organisationer og grupper i Assens Kommune til rejser til Assens Kommunes to etablerede venskabskommuner, Amt Oeversee og Ljusdals Kommun, og da det ansøgte heller ikke faldt ind under andre puljer i kommunen, var der givet administrativt afslag på ansøgningen. Kultur- og Fritidsudvalget valgte at videresende ansøgningen til behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Kriterierne for støtte fra venskabspuljen kan læses på Turisme/Politik-og-Organisation/Venskabskommune.aspx. Ansøgningsskema med retningslinjer er ligeledes vedlagt som bilag. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering kan eventuelt ske via puljen til venskabsbesøg eller via de frie kulturmidler. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Foreningen Norden - Venskabsbesøg 2015 fra Getinge-Harplinge -Ansøgning om støtte Ansøgningsskema til rejseudgifter - venskabskommunebesøg Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgning fra Foreningen Norden om tilskud til besøg fra Vissenbjerg-Aarups tidligere venskabsby og besluttet at bevilge kr. som ansøgt. Der tages en principiel drøftelse af retningslinjerne for puljen til venskabskommunebesøg senere på året /14101 Ansøgning om støtte til rejseudgifter i forbindelse med venskabskommunebesøg i Amt Oeversee - KFUMspejderne i Verninge Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 9 af 17

10 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og tager stilling til ansøgningen fra KFUM-spejderne i Verninge. Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning vedrørende tilskud til rejseudgifter i forbindelse med venskabskommunebesøg i Amt Oeversee. Sagsfremstilling: I retningslinjerne for ansøgning om støtte til venskabsbybesøg for foreninger og organisationer hedder det, at frivillige foreninger, organisationer og grupper kan søge om rejsetilskud i forbindelse med rejser til kommunens venskabsbyer, med henblik på udveksling og samarbejde. Der kan gives tilskud på op til 500 kr. pr. person til rejseudgifter - dog maximalt rejsens reelle pris. Der ydes ikke tilskud til andre udgifter i forbindelse med venskabsbesøget. KFUM-spejderne i Verninge v/ Vivi Høstrup og Tina Kragh Jørgensen ansøger om tilskud til venskabsrejse juli 2015 til Tydal Spejdercenter i Amt Oeversee. Formålet er at deltage i en sommerlejr, der blandt andet skal give børnene indsigt i det gamle danske Slesvig, samt at skabe samarbejde med Det Syddanske Spejderkorps. 76 personer deltager i rejsen. Det samlede budget for rejsen er på kr., hvoraf kr. går til forplejning, kr. til hytteleje, kr. til hike og diverse og kr. til rejse. Der budgetteres med indtægter på kr. deltagerbetaling på kr. pr. næse, i alt kr., samt indtjening fra spejderne på kr. og indtægt fra salg af lodsedler på kr. Der ansøges om støtte på 76 x 250 kr., i alt kr., til dækning af rejseudgifter i forbindelse med besøget. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede i 2012 dækning af rejseudgifter på 280 kr. pr. næse til en tilsvarende rejse. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Der er i budgettet for 2015 afsat kr. til venskabskommunesamarbejde, herunder tilskud til rejseudgifter i forbindelse med besøg i Assens Kommunes venskabskommuner. Der har indtil nu ikke været udgifter på denne konto. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Ansøgning venskabsbesøg Amt Oeversee KFUM-spejderne i Verninge Venskabskommunebesøg - ansøgningsskema med retningslinjer Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgningen fra KFUM-spejderne i Verninge og har besluttet at give tilskud som ansøgt. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 10 af 17

11 10. 14/32915 Ansøgninger til de frie kulturmidler - juni 2015 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende ansøgninger til de frie kulturmidler vedr. Muslingefestival, Halloween-arrangement, Assens Kulturdage og sæbekasseløb for børn. Beslutningstema: Udvalget skal tage stilling til ansøgninger og træffe beslutning vedr. Muslingefestival, Halloween-arrangement, Assens Kulturdage og Sæbekasseløb for børn. Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år via puljen de frie kulturmidler givet tilskud eller underskudsdækning til forskellige kulturelle aktiviteter for borgerne i Assens Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 4. november 2014 foreløbig at fastholde de retningslinjer og årstemaer for tildeling af tilskud / underskudsdækning fra de frie kulturmidler, som har været gældende i Retningslinjerne fastholdes, indtil udvalget har haft lejlighed til en temadrøftelse af emnet. Dermed fastholdes de frie kulturmidler som en pulje til kulturprojekter, der bidrager til at realisere målene i kultur- og fritidspolitikken. De to årstemaer kulturarv samt børn og unge har til formål at sikre særligt fokus på projekter, der tager udgangspunkt i kulturarven i Assens Kommune, og på projekter for, med og om børn og unge. 13) Muslingefestival Aktivitetsgruppen for Muslingefestival v/ Kristine Lyngbo, Udvikling Assens, søger om tilskud til Muslingefestival på havnen i Assens lørdag d. 15. august 2015 kl Den grundlæggende idé bag festivalen er at skabe aktivitet i byen og på havnen for turister, lokalbefolkning og erhverv. Der serveres gratis muslingeretter, hvortil der kan købes drikkevarer. Dette foregår i et telt samt i det røde pakhus. Der er desuden musik, og lokale fødevareproducenter er inviteret til at sælge varer fra boder. Muslingefestival 2013 og 2014 i Assens tiltrak omkring gæster, og det forventes, at der vil deltage mindst lige så mange i Aktivitetsgruppen består af Marcussens Hotel, Assens Havn, Havnegrillen, Udvikling Assens og Fultons Venner. Musikken leveres af Assens Musikskoles talent-elev-band. Dertil kommer en række andre samarbejdspartnere og sponsorer. Projektet hviler på frivillig arbejdskraft og sponsorater og er gratis for publikum, bortset fra drikkevarer. De eneste forventede udgifter er udgifterne til leje af telte, borde og stole, samt til en del af drikkevarerne, idet ikke alle disse sponseres. Der søges om tilskud på i alt kr. fra de frie kulturmidler, til leje af telt, borde og stole. I 2014 og 2013 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget underskudsdækning på kr. til arrangementet. Beløbet kom i ingen af disse tilfælde til udbetaling, eftersom festivalen løb rundt. Når festivalen i år søger om tilskud i stedet for underskudsdækning, skyldes det, at teltleje og opsætning på grund af ny lovgivning er blevet væsentligt dyrere, hvorfor festivalen ikke har mulighed for selv at dække denne udgift. 14) Halloween v/ AssensBibliotekerne Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 11 af 17

12 AssensBibliotekerne søger om tilskud til Halloween-arrangement ved Skovpavillonen lørdag 31. oktober Dermed ønsker bibliotekerne at videreføre en tradition, der blev sat i gang i 2009, med et årligt tilbagevendende arrangement for børnefamilier og andre interesserede i og uden for Assens Kommune. Formålet er at give børn og voksne en sjov og uhyggelig oplevelse og at lave et tværgående projekt med mange lokale aktører. Det er arrangørernes erfaring, at arrangementet tiltrækker mange målgrupper med forskellig religiøs og kulturel baggrund, ligesom det vækker interesse hos borgere uden for Assens Kommune, idet det er det eneste arrangement af denne type på Fyn. I Halloween-arrangementet medvirker en lang række aktører fra Assens Kommune: erhvervsdrivende, offentlige institutioner, foreninger og andre frivillige. Bibliotekerne bidrager i år selv med amulet-værksted, uhyggelig ansigtsmaling, et udstillingsområde samt en konkurrence. Dertil kommer diverse aktiviteter, som samarbejdspartnerne står for. Arrangementet gennemføres med AssensBibliotekerne som tovholder, i samarbejde med bl.a. de blå og de grønne spejdere, Skovpavillonen, Assens Musikskole, Odense Tekniske Gymnasium, Hjemmeværnet, en lokal græskaravler, en lokal kunstner, samt Entreprenørgården. De enkelte aktører afholder udgifterne til de aktiviteter, de selv står for; men en del af budgettet vedrører fælles udgifter - og det er dem, der søges om støtte til. AssensBibliotekerne lægger stor vægt på, at arrangementet bortset fra forplejning - skal være gratis for de besøgende. Derfor søges Kultur- og Fritidsudvalget om støtte. AssensBibliotekernes budget for arrangementet er på i alt kr., hvoraf kr. går til leje og oppyntning af Skovpavillonen, kr. til markedsføring, kr. til diverse materialer og præmier, kr. til forplejning og udklædning af frivillige, kr. til special effect-udstyr til udstilling, og kr. til kørsel af effekter. Biblioteket regner med en egenfinansiering på kr. Der søges om tilskud på i alt kr. fra de frie kulturmidler. I 2011 modtog arrangementet kr. og i kr. af de frie kulturmidler. I 2013 og 2014 modtog arrangementet underskudsdækning på kr. Beløbet kom i begge tilfælde til udbetaling. 15) Assens Kulturdage v/ Lasse Tajmer og Finn Pedersen Tobaksgaarden v/ Lasse Tajmer og Vor Frue Kirke v/ Finn Pedersen søger om støtte til markedsføring af Assens Kulturdage august Assens Kulturdage gennemføres i et samarbejde mellem Vor Frue Kirke og Tobaksgaarden. Ambitionen med arrangementet er at skabe mere kulturliv, og gerne kulturliv med kant, i Assens Kommune, samt at skabe synlighed om de mange kulturarrangementer, der udbydes i forskelligt regi, ved at samle en del af dem i en afgrænset periode under en administrativ paraply. Igen i år vil der være udstilling med kunstnere fra PABiAK, som kommer fra hele Assens Kommune, og som dermed også vil kunne skabe opmærksomhed om andre lokaliteter i Assens Kommune end Assens by. Arrangementet bygger videre på erfaringerne fra Assens Kulturdage 2012, 2013 og 2014, hvor konklusionen var, at der var mange gode arrangementer og god publikumstilslutning, men at man med fordel kunne have intensiveret markedsføringen for at skabe større opmærksomhed om arrangementet, både i og uden for Assens Kommune. Det bemærkes i øvrigt, at Assens Kulturdage 2013 var blandt de 5 finalister til Den Fynske Kulturpris 2014 som et smukt og klassisk bevis på, at når ildsjæle og stærke kulturkræfter finder sammen og laver kultur, de selv brænder for, kan noget flot, ambitiøst og mærkbart opstå. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 12 af 17

13 Det samlede budget er på kr., hvoraf markedsføring udgør kr. I budgettet indgår desuden udgifter til honorarer mv. på kr. samt et timeforbrug på ca. 160 timer til en estimeret værdi af kr. Disse to poster dækkes af Tobaksgaarden og Vor Frue Kirke. Der er modtaget tilskud på kr. fra Jeppe Kehlets Fond. Kultur- og Fritidsudvalget søges om støtte på kr. til Assens Kulturdage, primært til markedsføringsaktiviteter og formidling af begivenheder. Arrangørerne vil desuden gerne lægge op til, at der på lidt længere sigt skabes udvidet samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget om begivenheden, blandt andet med henblik på at kunne præsentere et topnavn, en hovedattraktion eller en anden større, spektakulær begivenhed under kulturdagene. Arrangørerne lægger op til en drøftelse om dette med udvalget. Der blev i 2014 af de frie kulturmidler bevilget underskudsgaranti på kr. til Assens Kulturdage. Beløbet kom til udbetaling. I 2013 blev der bevilget tilskud på kr. I 2012 blev der ikke ansøgt om støtte. 16) Sæbekasseløb for børn v/ FDF Tommerup St. FDF Tommerup St. søger om støtte til sæbekasseløb for børn d. 5. september 2015 i Tommerup St. Formålet er at skabe oplevelses- og udfoldelsesmuligheder for børn, unge og familier i lokalsamfundet og opfordre til folkeligt fællesskab. Målgruppen er primært børn og familier i Tommerup St. og omegn, men arrangementet er åbent for alle og er gratis, bortset fra deltagerbetaling for deltagelse i selve sæbekasseløbet. Ideen er, at børn i løbet af sommeren bygger deres egne sæbekassebiler og stiller op til løbet i hold á tre børn. Børnene inddeles i to forskellige aldersklasser. Ud over sæbekasseløbet vil der være andre aktiviteter: hoppeborg, bordfodbold etc., samt salg af popcorn mv. Der lægges op til samarbejde med de lokale skoler og med Tommerup Marked. Desuden lægges der op til samarbejde med en gruppe flygtninge fra Syrien, som gerne vil være frivillige i forbindelse med arrangementet. Det samlede budget for arrangementet er på kr. Heraf er der budgetteret med kr. til markedsføring, kr. til toiletvogn, el, vand og lyd, og kr. til medaljer, pokaler og diplomer. Den øvrige del af budgettet går til leje af hoppeborg, popcornmaskine etc. På indtægtssiden budgetteres med deltagergebyr i alt kr., indtægter fra salg af diverse kr., samt evt. tilskud fra Tommerup Marked kr. Der budgetteres med overskud på kr. Der søges om tilskud på i alt kr. fra de frie kulturmidler. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering via de frie kulturmidler. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Muslingefestival - Ansøgning Kulturmidler Halloween - Ansøgning Kulturmidler Assens Kulturdage - Ansøgning Kulturmidler Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 13 af 17

14 Sæbekasseløb FDF Tommerup - Ansøgning Kulturmidler Økonomisk oversigt kulturelle opgaver og aktiviteter 2015 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgninger til de frie kulturmidler vedr. Muslingefestival, Halloween-arrangement, Assens Kulturdage og Sæbekasseløb for børn. Udvalget har besluttet at: 13) bevilge en underskudsdækning på kr. 14) bevilge en underskudsdækning på kr. 15) bevilge kr. i tilskud. 16) give afslag, idet projektet falder udenfor formålet med de frie kulturmidler /13475 Retningslinjer for hædring af idrætsudøvere og andre Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender retningslinjer for hædring, som indstillet af Folkeoplysningsudvalget. Beslutningstema: Udvalget anmodes om at godkende retningslinjer for hædring af idrætsudøvere og andre. Folkeoplysningsudvalget indstiller justerede retningslinjer. Sagsfremstilling: Assens Kommune har tidligere vedtaget retningslinjer for hædring af idrætsudøvere og andre inden for folkeoplysningens område. Retningslinjerne omfatter hædring af idrætsudøvere og andre, som har opnået resultater inden for mesterskaber. Herudover hædres årets forening, en forening, som har gjort en særlig og ekstraordinær indsats til gavn for foreningens medlemmer. Folkeoplysningsudvalget har gennemgået retningslinjer for hædring og indstiller et nyt regelsæt til udvalgets godkendelse. Folkeoplysningsudvalget indstiller, at Assens Kommune indfører en ny pris til en ildsjæl i en forening til erstatning for Du gør en forskel prisen, som kommunen hidtil har uddelt på vegne af Danmarks Idrætsforbund. Danmarks Idrætsforbund er fra og med 2015 ophørt med at uddele Du gør en forskel prisen. Det indstilles, at prisen uddeles til en person, som er med til at gøre en forskel og gør noget særligt, som er værdifuldt for en forening og dens medlemmer. Det foreslås, at prisen består af et beløb på 5.000,- kr. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Forslaget indebærer en ekstra årligt udgift på 5.000,- kr., som afholdes inden for folkeoplysningens budget. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 14 af 17

15 Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Retningslinjer for hædring Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Kultur- og Fritidsudvalget godkender retningslinjer for hædring, som indstillet af Folkeoplysningsudvalget /10799 Orientering om nye regler for kommunal støtte til biografer Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutningstema: Sagen forelægges til orientering. Sagsfremstilling: Der er pr. 1. januar 2015 indført nye regler for kommunalt tilskud til biografvirksomhed. Efter disse regler kan der kun ydes tilskud til kunstbiografer godkendt af Det Danske Filminstitut samt til biografer, hvor støtten kommer ind under reglerne for såkaldt de minimis-støtte. Disse regler tillader tilskud, så længe den samlede støtte ikke overstiger 1,5 mio. kr. over en periode på 3 regnskabsår. Modtageren af tilskuddet skal oplyses om, at støtten gives efter de minimis-forordningen, og skal årligt afgive en erklæring om, at det kommunale tilskud holder sig inden for reglerne i denne forordning. Aarup Bio er den eneste biograf i Assens Kommune, der modtager kommunalt tilskud, idet der ved kommunalt tilskud forstås alle former for direkte og indirekte støtte til biografvirksomhed. Aarup Bio modtager indirekte tilskud i form af vederlagsfri benyttelse af kommunale bygninger. Aarup Bio har til huse i Industrien i Aarup, som er ejet Assens Kommune. Da biografen deler bygningen med andre foreninger samt biblioteket, har byrådssekretariatet fastsat en fordelingsnøgle for driftsudgifter og husleje, ud fra hvilken den kommunale støtte til biografen har kunnet beregnes. Beregningen viser, at Aarup Bio holder sig inden for reglerne for de minimis-støtte, idet det samlede tilskud for de seneste 3 regnskabsår udgør kr. Konsekvensen af de nye regler er, at Aarup Bio fremover hvert år til Assens Kommune skal indsende en erklæring om de minimis-støtte, og at Aarup Bios ramme for at modtage de minimis-støtte i en anden sammenhæng i den pågældende periode reduceres. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed, vedrørende Lov om Film (lov nr. 186) Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 15 af 17

16 Bilag: Notat vedr. de minimis-støtte til Aarup bio Vejledning til de minimis-støtte Erklæring om de minimis-støtte Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning /33012 Orientering til KFU juni 2015 Indstilling: 1. VI GØR HINANDEN GODE blev afholdt maj 2015 med ca. 40 arrangementer fordelt over hele Assens Kommune. 2. Assens for fulde Sejl afholdes onsdag den 22. juli Ligesom i 2014 vil der fra kl. 10 være historisk 1800-talsmarked med tilhørende begivenheder på torvet i Assens. Sidst på eftermiddagen lægger Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe til i Assens Havn, hvor der fra omkring kl. 15 også vil være masser af aktivitet. 3. Touren i Assens, arrangeret af Assens Kommune i samarbejde med TV2, afholdes juli Der vil være cykelløb for folk i alle aldre og masser af cykelrelevant underholdning, konkurrencer mv. 4. Glamsbjerg Fritidscenter har fremsendt ansøgning om et ekstraordinært tilskud på kr. til ombygning af kælderlokalerne. Se bilag. Bilag: Vedr. Glamsbjerg Fritidscenter Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning. 14. Eventuelt Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Det var intet under eventuelt. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 16 af 17

17 Underskriftsside Ena Nørgaard Lars Kristian Pedersen Erik Klindt Andersen Tage Kiltang Bartholin Charlotte Christiansen Elmer Philipsen Henrik Hansen Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 04. juni Kl. 15:00 Assens Kommune, 17 af 17

18 Bilag: 3.1. KFU - Kultur som drivkraft Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

19 Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Kultur som drivkraft Sammenhæng til vision 2018: Udvikling af kulturtilbud og kulturinstitutioner bidrager aktivt til at skabe gode rammer for bosætning, attraktive byer og at flere vil bor her. Effektmål: Langt sigt: For at sikre attraktive og dynamiske lokalsamfund skal flere børn og unge, samt voksne borgere og gæster opleve og engageres i de mange kulturtilbud, der kendetegnes ved både kvalitet og nytænkning. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune, som følge af såvel kvalitet som udbuddet af kulturtilbud. Kulturen skal sætte Assens Kommune på landkortet Mellemlangt sigt: Museum Vestfyn udvikles som et statsanerkendt selvejende museum, der muliggør realiseringen af museets vision om at Museum Vestfyn i 2020 spiller en central rolle i kommunen som videncenter, attraktion og læringsmiljø, og at museet får flere besøgende. Etablering af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg, der giver adgang, plads og rammer til unges samvær, udviklende fællesskaber og udfoldelsesmuligheder, og unges initiativer. Kulturhuse: Tobaksgaarden skal videreudvikles som et regionalt betydende spillested, og såvel Tobaksgaarden som Industrien skal understøttes som kulturhus og ramme for en bred palet af kulturel virksomhed. AssensBibliotekernes fysiske rammer især i Assens by skal på sigt forandres. Ambitionen er at biblioteket på samme måde som det er sket i Aarup, Tommerup og Vissenbjerg - også i Assens by får nutidige og attraktive rammer for sit tilbud på en mere centralt beliggende plads i Assens by. Flere børn og unge skal lære, opleve, producere og involveres i flere kulturtilbud i folkeskolen og via musikskolen. Vi kalder tilbuddet Kultur i Børnehøjde Kort sigt: I 2015 afslutter Museum Vestfyns forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og arbejdsgrundlag, og udstikker linjerne for udviklingen af museet i de kommende år. Assens Kommune vil indgå i dialog med Museum Vestfyn om fortsat at understøtte udviklingen af museet. Der etableres i 2016 et ungdomskulturhus i Glamsbjerg på de unges præmisser i tæt sammenhæng med et nedsat Ungdomsråd. Målet er at de unge selv tager initiativer til ungeaktiviteter, og at stedet lægger godt fra land og bliver et samlingspunkt for ungeaktiviteter for så mange unge som muligt. (OBS: IMU og BUU er inde over her) Tobaksgaarden bliver regionalt spillested fra 2017, og Assens Kommune medfinansierer den øgede aktivitet. Tobaksgaarden udarbejder et fornyet forslag til omdannelse af de fysiske rammer som spillested og med aktive

20 kulturværksteder for børn og unge. Industrien udbygges over de kommende år som aktivt kultur- og medborgerhus, der både kan danne rammen om bibliotek, musik-, teater, biograf mv. og samtidig ombygges til også at rumme faciliteter som medborgerhus og mødested for borgere og foreninger. Der udarbejdes en samlet strategiplan for udviklingen af de fysiske rammer for AssensBibliotekerne i 2016 Konceptet Kultur i Børnehøjde videreudvikles med flere tilbud til børn og unge i Assens Kommune. Det gælder dels udvikling af kulturtilbud i folkeskoleregi og dels et forsøgsprojekt i musikskolen med reduktion af deltagerbetaling til musikundervisning. Fokusområder: Museum Vestfyn i udvikling Ungdomskultur i Glamsbjerg Udviklingen af kulturhusene Tobaksgaarden og Industrien Plan for de fysiske rammer for AssensBibliotekerne Kultur i Børnehøjde Indsatser: Museum Vestfyn I 2015 afslutter Museum Vestfyns forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og arbejdsgrundlag, og udstikker linjerne for udviklingen af museet i de kommende år. Assens Kommune indgår i dialog med Museum Vestfyn om fortsat at understøtte udviklingen af museet. Ungdomskulturhus Der etableres i 2016 et ungdomskulturhus i Glamsbjerg på de unges præmisser i tæt sammenhæng med et nedsat Ungdomsråd. Driften af ungdomskulturhuset ligger i regi af Ungdomsskolen. Kulturhusene Tobaksgaarden og Industrien Tobaksgaarden ansøger i 2016 om at blive regionalt spillested fra 2017, og Assens Kommune medfinansierer ansøgningen. Tobaksgaarden udarbejder desuden et fornyet forslag til omdannelse af de fysiske rammer som spillested og med aktive kulturværksteder for børn og unge i samarbejde med Kunstrådet eller andre lokale foreninger. Industrien udbygges om aktivt kultur- og medborgerhus, der danner rammen om bibliotek, musik-, teater, biograf mv. og faciliteter som medborgerhus og mødested for borgere og foreninger. Det sker gennem et konkret anlægsprojekt der bl.a. udnytter 2. sal, der i dag ikke kan anvendes. I forbindelse med udvidelsen skal driftsressourcerne vurderes, således at det sikres, at der er tilstrækkelige ressourcer til at sikre den daglige ledelse og koordinering af et øget antal aktiviteter og frivillige medarbejdere i kulturhuset. AssensBibliotekerne Der afsættes midler til en samlet strategiplan for udviklingen af de fysiske rammer for AssensBibliotekerne i 2016.

21 Strategiplanen skal især have fokus på mulighederne for en ny placering af AssensBibliotekerne i centrum af Assens by, som fortætter byen og skaber rum for synergier, øget liv og aktivitet også til gavn for byens øvrige kultur- og handelsliv. Planens skal desuden indeholde en gennemgang af AssensBibliotekernes øvrige faciliteter i lyset af at bibliotekerne er mere end bare noget med bøger, men rent faktisk også er mødesteder for kulturaktiviteter, -oplevelser og læring. Kultur i Børnehøjde Det nuværende tilbud under overskriften Kultur i Børnehøjde udvides væsentligt for at give plads til yderligere tilbud i folkeskoleregi og i musikskolen, som sikrer geografisk spredte kvalitetstilbud indenfor kulturen til børn og unge. I folkeskoleregi er formålet, at alle børn i Assens Kommune i løbet af deres skoletid møder kunst og kultur på højt niveau inden for forskellige genrer. Tilbuddet bygger videre på projekt ASK (Assens Sangkraftcenter) og introduktion af tilskud til teater og billedkunstprojekter i folkeskolerne. Formålet er at give børnene indblik i kunst og kulturarv, samt grundlæggende forståelse for og erfaring med kunstneriske udtryksformer og kunstneriske processer. Helt overordnet er målet at give børnene en kulturel ballast, som de kan tage med ud i deres videre liv, og som vil give dem bedre forudsætninger for at manøvrere på alle planer af tilværelsen og dermed for et godt liv. Tilbuddene skal i første omgang gælde alle børn i skolealderen i Assens Kommune, fra 0. til 10. klasse. Senere kan det overvejes at udvide tilbuddet til børn i førskolealderen. Tilbuddene udvikles i samarbejde med folkeskolerne, kulturinstitutioner i og udenfor Assens Kommune, foreninger, kunstnere mv. Merudgifterne er: 2016: , 2017: og fra 2018 og frem: kr. pr. år. Hertil kommer et ønske om at der etableres en pulje til dækning af transportudgifter på ca pr. år. I Musikskoleregi er formålet at give flere børn og unge mulighed for at deltage i musikskolens instrumentalundervisning og samspil. Fakta er, at Musikskolen de seneste år oplever et fald i elevtallet på ca. 50. Midlet er en reduktion i deltagerbetalingen på ca. 25 %, svarende til en merudgift for Assens Kommune på De kr. dækker de ressourcer, som Musikskolen i dag anvender som Musikskolens bidrag til at udføre musikundervisning i folkeskolen, hvortil der ikke er deltagerbetaling. Dækkes denne udgift, frigøres som nævnt kr. som kan anvendes til at nedsætte deltagerbetalingen for elever i musiskolen. Metode til effektvurdering: Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. Der skal udarbejdes en mere præcis ramme for vurdering af, hvordan vi måler resultaterne af indsatserne i form af f.eks. a) antal besøgende/brugere og b)evnen til at sætte Assens kommune på landkortet via opgørelse af presseomtale

22 Bilag: 3.2. KFU - Flere aktive kultur- og fritidsbrugere Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

23 Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Flere aktive kultur- og fritidsbrugere Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her fordi vi har fokus på et rigt og dynamisk kultur- og fritidsliv Effektmål: Langt sigt: Flere borgere og gæster skal opleve, deltage og engageres i fritids- og kulturlivet, herunder i motions- og sundhedsfremmende aktiviteter med kvalitet. Kultur- og fritid er et væsentligt element for attraktive og dynamiske lokalsamfund. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune som følge af bedre kvalitet og større udbud af aktiviteter og faciliteter i haller, svømmehaller og udendørs sports og fritidsanlæg, der evner at sætte Assens Kommune på landkortet Målet er i 2025 at: o 50 procent af borgerne i Assens Kommune er aktive i en forening o 75 procent af borgerne i Assens Kommune er fysisk aktive Mellemlangt sigt: Flere aktive kultur- og fritidsbrugere opnås gennem etablering af bedre indendørsfaciliteter i hallerne og svømmehallerne og gennem forbedring i eksisterende og etablering af nye, spændende udendørs fritids- og sportsfaciliteter som også åbner flere muligheder for selvorganiseret aktivitet Kort sigt: Den udarbejdede helhedsplan for udvikling af svømmehallerne i Assens Kommune, og strategien for udviklingen af idrætshallerne omsættes i ombygningsprojekter i Haarbyhallen og Haarby svømmehal, Glamsbjerg Fritidscenter og Aarup Fritidscenter i perioden De eksisterende udendørs sports og fritidsanlæg opdateres løbende og nye projekter udvikles og implementeres Fokusområder: Implementering af udviklingsstrategi for haller og svømmehaller, samt opdatering og udvikling af udendørs sports- og fritidsanlæg. Indsatser: Haller og svømmehaller Som følge af Strategi for udvikling af svømmefaciliteter i Assens Kommune realiseres dele af Bastionerne, herunder især renovering af Haarby Svømmehal.

24 Som følge af Strategi for udvikling af de selvejende haller i Assens Kommune 2013 prioriteres investeringer i nye faciliteter i Haarby og Glamsbjerg, samt i Aarup. Udendørs sports- og fritidsanlæg Der investeres i løbende forbedringer i eksisterende sports- og fritidsanlæg, og udvikles løbende nye anlæg der ansporer til aktiv deltagelse i sports og fritidsaktiviteter. Det sker gennem Pulje til udendørsfaciliteter samt gennem udvikling og understøttelse af større projekter i samarbejde med borgere og foreninger. Metode til effektvurdering: Først og fremmest via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. Der opgøres løbende om effekten nås: Målet er i 2025 at: o 50 procent af borgerne i Assens Kommune er aktive i en forening o 75 procent af borgerne i Assens Kommune er fysisk aktive Tallene hentes fra DIF, DGI, Assens Kommunes egne opgørelser og Danmarks statistik Aktivitetsniveauet i de selvejende haller opgøres ved hjælp af hallernes indrapporterede bookede timetal fra foreninger og selvorganiserede aktiviteter.

25 Bilag: 4.1. Notat med oplæg til beslutninger Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

26 Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Evaluering af haltilskudsmodellen Baggrund for evalueringen 28. maj 2015 Sags id: 14/7087 Kontaktperson: Bodil Christensen Dir. tlf.: Den 30. juni 2009 besluttede Byrådet at godkende en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til de selvejende haller. De besluttede tilskudskriterierne var følgende: 1. Finansieringstilskud - fuld kommunal betaling af alle udgifter til lån i hallerne (renter og afdrag) 2. Driftstilskud, der indeholder følgende elementer: 2.1. Grundtilskud fast beløb pr. kvadratmeter 2.2. Skoletilskud - betaling for skolernes brug af hal/svømmehal pr. time 2.3. Aktivitetstilskud takst pr. aktivitetstime pr. kvadratmeter aktivitetsgulv til selvorganiseret aktivitet og aktivitet i foreninger efter folkeoplysningsloven 3. Balancetilskud - balance mellem tilskudsniveau i 2008 og det beregnede tilskud i tildelingsmodel fra og med år Den nye model trådte i kraft 1. januar Tilskuddet i 2010 blev baseret på aktivitet i Det blev besluttet at indfase den nye tildelingsmodel fire år med 25 % med hvert år. På baggrund af den nye tildelingsmodel for selvejende haller i Assens Kommune, er der udarbejdet aftaler mellem hallerne og Assens Kommune. I aftalerne indgår vilkår for tilskud, krav til offentlig tilgængelighed for fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, krav til budget og regnskab og vedligeholdelsesplan.

Kultur og fritidsudvalget

Kultur og fritidsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Kultur som drivkraft Sammenhæng til vision 2018: Udvikling af kulturtilbud og kulturinstitutioner bidrager aktivt til at skabe gode rammer for bosætning,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /32720 KFU - Orientering om udarbejdede blokke til budget (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden /32720 KFU - Orientering om udarbejdede blokke til budget (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 4. juni 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/32720 KFU - Orientering om udarbejdede

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler Gem en kopi Udskriv ansøgning,---..-"' ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 15. maj 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AKTIVITETER

Læs mere

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015 Baggrund for evalueringen 28. maj 2015 Sags id: 14/7087 Kontaktperson: Bodil Christensen E-mail: bochr@assens.dk

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Kultur og fritidsudvalget

Kultur og fritidsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Kultur som drivkraft Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne, Assens Musikskole,

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

KULTURELLE AKTIVITETER

KULTURELLE AKTIVITETER Gem en kopi Udskriv ansøgning KOMMUNE Ansøgningen sendes tik Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritidpassens.dk Dato: 1/7-2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER De

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/7087 Evaluering af haltilskudsmodellen...1. 3. 15/1521 Garanti for lån til Ebberup Hallen...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/7087 Evaluering af haltilskudsmodellen...1. 3. 15/1521 Garanti for lån til Ebberup Hallen... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. februar 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Bemærkning Henrik Hansen forlod mødet efter behandling af punkt 7. Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /8880 Råderumsblokke Kultur- og Fritidsudvalget...2

1. Godkendelse af dagsorden /8880 Råderumsblokke Kultur- og Fritidsudvalget...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 12. juni 2014 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8880 Råderumsblokke

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 08.10.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 284. Østfyns Museer - regnskab 2011... 3 285. Status for Kerteminde

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. 1. Godkendelse af dagsorden...

Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. 1. Godkendelse af dagsorden... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Tirsdag den 9. september 2014 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. Afbud Fraværende

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d.

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d. Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål og udviklingspulje 2009 Ansøgere Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Januar-ansøgningsrunden Multihuset Højgaard søger i august underskudsgarant

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:30-18:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere