Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14"

Transkript

1 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr Ø Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse med implementering af vedtagne besparelser i forbindelse med budget Ved budget 2015 blev det besluttet at der årligt skal spares 2.4 mio. kr. på de kommunalt støttede idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune. Besparelsen skal indfases gradvist således: 2016: 0,7 mio. kr. 2017: 1,6 mio. kr og fremover: 2,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget har i juni 2015 behandlet sagen og der foreligger en indstilling om at udmønte besparelsen efter en model 1A jf. bilag til sagen. Sagsfremstilling og notat er kritiseret for at være noget uoverskueligt. På baggrund heraf er der udarbejdet nærværende supplerende notat til Kommunalbestyrelsen. Notatet søger at give et kortere overblik over, hvordan model 1 A er skruet sammen, og hvad dens konsekvenser for de enkelte haller. Nuværende tilskudsmodel Kommunens tilskud til idrætshallerne, der alle er selvejende institutioner, er grundlæggende sammensat af følgende elementer 1. Et tilskud, der bunder i en kommunal betaling for skolernes ret til bruge idrætshallerne i dagtimerne med en vis differentiering på antal timer afhængigt af størrelsen af den eller de nærliggende skoler. Dog har der været et garanteret fast minimumstilskud på 700 timer for at sikre et underlag for driften i alle lokalsamfund. 2. Tilskud per foreningstime foreningerne afvikler i hallerne (timetakst) 3. Mindre tilskudspuljer til særlige tiltag (halbooking, energirenoveringstiltag, udviklingsplaner, sund kost mv) 1

2 Overvejede modeller for udmøntning af besparelsen Besparelsen på de 2,4 mio. kr. er ret omfattende og udgør i gennemsnit 25% af hallernes nuværende nettodriftstilskud. Nettodriftstilskuddet er tilskuddet til hallerne efter tilskuddet til den kommunale dækning af renter og afdrag på hallernes gamle lån fra før 2007 er trukket fra. Kultur- og Fritidsudvalget har overvejet forskellige modeller og drøftet sagen indgående med idrætshallerne. Som én yderlighed har det været overvejet at udmønte hele eller store dele af besparelsen ved helt at stoppe for tilskud til nogle få haller med den forventelige konsekvens, at de må lukke. Dette for at undgå, at de fremover mere begrænsede tilskud smøres for tyndt ud på for mange haller. At smøre tilskuddet for tyndt ud rummer den risiko, at stort set alle haller bliver nødlidende og får vanskeligheder ved at klare sig og i hvert fald at skabe udvikling. Som en anden yderlighed har været overvejet samme procentvise reduktion på alle haller (grønthøster). Sidstnævnte model har dog - ud over at smøre tilskuddene tyndt ud på alle haller - den ulempe, at den er vanskelig at udmønte samtidig med, at man ønsker en dynamisk tilskudsmodel, hvor tilskud løbende tilpasses det faktiske aktivitetsniveau. Model 1A, som indstilles til vedtagelse, fastholder den nuværende tilskudsmodels grundlæggende principper om en sammenhæng mellem aktivitetsniveau og tilskud, samtidig med at der fortsat tages noget hensyn til, at forholdene for drift er anderledes for de mindre haller. Modellen skærper sammenhængen mellem tilskudsniveau og aktivitetsniveau, idet det foreslås, at det faste basistilskud fremover i endnu højere grad baseres på, hvor mange timer der er brug for at kommunen indkøber til at dække skolers behov for idrætsundervisning. Men forslaget giver også de små haller en chance for at fortsætte ved forsat at yde et vis basistilskud og ved fortsat at differentiere tilskuddet til foreningstimer afhængigt af aktivitetsniveauet (højere timepris de første timer). Det må dog samlet forventes, at der vil opstå en yderligere differentiering i de tilbud, der kan tilbydes lokalt i forhold til bemanding, vedligeholdelse, rengøring mv. Oversigt over model 1 A Hovedgrebene er for det første en reduktion i antal timer der købes for at dække folkeskolernes behov på baggrund af en fornyet vurdering af, hvor mange timer der er behov for. Denne vurdering foretages bl.a. på baggrund af indberetninger der viser, at det antal timer kommunen i dag køber, 2

3 langt fra finder anvendelse. For det andet sker der for alle haller en generel nedsættelse af tilskudstakster både til skoletimer og til foreningstimer. Endelig sker der reduktion i de særlige tilskudspuljer til diverse udviklingstiltag (mindre del af den samlede tilskudsøkonomi). En række mindre haller med lavt aktivitetsniveau rammes relativt hårdest af omlægningen ikke mindst dem, hvor der ikke længere findes skoler i lokalsamfundene. Konsekvensen for disse mindre haller vil være kraftige omlægninger i driften formentlig til at flere haller bliver nøglehaller, hvor brugere selv låser sig ind og med øget nødvendighed af frivillige frem for lønnede indsatser omkring driften. Modellen belønner dog stadig økonomisk også de små haller, hvis de formår at skabe øget aktivitet i fremtiden. Mellemstore og store haller med stor skoleaktivitet og mange brugere i øvrigt rammes som det fremgår også på økonomien, men procentvis typisk mindre. Dermed har de fortsat en chance for at udvikle sig med et noget bedre serviceniveau og med kritisk masse til en bredere palet af tilbud herunder nye tilbud, som der løbende opstår efterspørgsel efter. Oversigt over ændringerne, hvis model 1A vedtages Ændringerne, hvis model 1a vedtages, er i oversigtsform: Eksisterende model Ny model Der indkøbes mindst 700 timer i de små haller, I de små haller uden skole købes 360 timer, i timer i de mellemstore haller og 1600 de mindre haller 600 timer, i de mellemstore timer i de store haller til skoler og institutioner haller timer og i de største haller 1600 timer. Betaling per skole- og institutionstime: 354,- Betaling per skole- og institutionstime: 260 kr. kr. Hallens tilskud per foreningstime: 253,50 kr. Hallens tilskud per foreningstime: 215 kr. (0- ( timer) og 216 kr. for timer derover 1000 timer) og 190 kr. for timer derover Foreningerne betaler 100 kr. per haltime. For at give hallerne mulighed for at sikre optimal udnyttelse af hallen, også på ydertidspunkter, gives der mulighed for, at hallerne kan differentiere på, hvor meget 3

4 foreningerne skal betale. Foreningerne skal således betale mellem 70 og 130 kr. for en haltime og mellem 35 og 65 kr. for en halv bane. For annekshaller er spændet mellem 40 og 80 kr. Øvrige justeringer i haltilskudsmodellen - Ønsker hallen at timerammen til skoler og institutioner udvides, hvilket fører til et større tilskud, skal dette ske på baggrund af konkret ansøgning og på baggrund af dokumentation af behovet ud fra tidligere års aktivitetsniveau eller på baggrund af fremtidigt dokumenteret behov. Udgangspunktet er, at der indkøbes timer, således at tilknyttede folkeskoler kan få opfyldt deres behov. Af hensyn til den samlede økonomi i haltilskudsmodellen vil der dog ikke være nogen garanti for, at alle ansøgninger kan imødekommes. - Desuden kan de små haller, der ikke længere har nogen skole tilknyttet, også medtælle arrangementer med andre civilsamfundsaktører i timeopgørelsen m.h.p. at dokumentere, at den kommunalt indkøbte timeramme på 360 timer om året anvendes tilstrækkeligt. Kun arrangementer forhåndsgodkendt af kommunen kan medregnes. - I halmodellen har der hidtil været afsat midler til nye tiltag, hvor hver hal årligt har fået stillet 40 timer til rådighed. Denne pulje udgår. - Der gives fortsat mindre driftstilskud til sund kost og halbooking. I løbet af 2016 tages der stilling til, om det nuværende halbookingsystem skal fortsætte eller om et andet med fordel kan indkøbes. Der har i haltilskudsmodellen hidtil også været udviklingspuljer, der har været brugt til at understøtte udviklingstiltag såsom opstart på sund kost, udviklingsplaner for hallerne og kompetenceudvikling. Det foreslås, at muligheden for at støtte sådanne projekter fastholdes, men forenkles ved at samle de forskellige puljer til en samlet pulje på kr. Puljen til at understøtte energioptimering opretholdes som hidtil. Størrelsen af puljen vil som hidtil afhænge af, hvordan aktivitetsniveauet udvikler sig, da et større aktivitetsniveau medfører et øget 4

5 tilskud. Jo større tilskud der samlet gives, jo mindre bliver til rest til denne pulje. I 2015 er der luft til at yde tilskud for til energioptimering. De økonomiske konsekvenser for de enkelte haller. Hvor meget de enkelte haller rammes i nettodriftstilskuddet, som altså er driftstilskuddet når tilskuddet til lån ikke medtages, fremgår af nedenstående tabel. Forskellen mellem hvad der udbetales og den kommunale udgift skyldes moms-forhold. Idrætshal Konsekvens i kr. i % Allested-Vejle Fritidscenter % Broby Fritidscenter % Brobyværkhallen % Bøgebjerghallen % Carl Nielsen Hallen % Espe Hallen % Forum Faaborg - idræt % Gislev Hallen % Horne Hallen % Korinth Hallen % Kværndrup Hallen % MFC % Rolfhallen % Ryslinge Hallen % Svanninge Hallen % Årslevhallen % I alt udbetalt % Kommunal udgift Gradvis indfasning af besparelser over de kommende 3 år. Besparelsen på 2.4 mio. kr. foreslås implementeret gradvist i løbet af på følgende vis: : kr. årligt Kommunens støtte til foreningernes brug af hallen nedsættes delvist (ca kr.) og støtte til nye aktiviteter fjernes (ca kr.) : kr. årligt. Kommunens tilskud til foreningernes brug af hallen nedsættes yderligere (ca kr.) og kommunens køb af timer og pris der gives for køb af skole og institutionstimer justeres (ca kr.). 5

6 - 2018: kr. årligt. Kommunens køb af skole og institutionstimer og prisen der gives for dette justeres yderligere Ved at vælge denne fremgangsmåde, mærker de små haller, der rammes forholdsvist mest, konsekvenserne senest muligt. Dette skylds, at de små haller bliver ramt af, at antallet af timer der købes til skole- og institutioner falder mest i disse faciliteter. Støtte til implementering Kommunalbestyrelsen har også besluttet, at der i forbindelse med besparelserne skal ydes støtte til, at hallerne kan rustes til at imødegå de aktuelle udfordringer. Der ydes implementerings støtte på i alt kr., der foreslås at gå til følgende projekter: - Den nuværende halbooking system evalueres og det vurderes, om dette fortsat skal anvendes eller om der skal skiftes til et andet system ( kr.) - Der gives mulighed for at anskaffe nøglesystemer til de haller, der endnu ikke har skaffet det ( kr.) - Der afsættes kr. i alt til de tre haller, der rammes hårdest (Korinth, Broby og Gislev, hvor der ikke længere er folkeskoler) m.h.p. at afprøve nye driftsformer. - Der afsættes til: o At ensrette regnskabspraksis og skabe øget transparens i forhold til det offentlige tilskud. Herunder også at centrale nøgletal omkring brug og regnskab kan offentliggørelse med henblik på at understøtte læring på tværs af faciliteter. o At det understøttes at få afklaret, om hallerne ønsker at udvikle en fælles indkøbsforening. Information om beslutningen Tidplanen er, at der snarest muligt efter kommunalbestyrelsens møde d. 11. august, kan udmeldes konsekvenserne af ændringerne til de enkelte haller. Det planlægges at informere hver enkelt hal om, hvordan de omtrentligt rammes i hvert enkelt år, således at de kan planlægge deres udgifter ud fra det forventede fald i tilskuddet. Mindre justeringer vil forekomme, idet det endelige tilskudsniveau de enkelte år afhænger af foreningsaktivitetsniveauet de forudgående år. 6

7 7

Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune

Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. juni 2007 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Organisering... 4 1.2 Kommissorium... 5 1.3 Indkomne høringssvar...

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 Aarhus Kommune Børn og Unge PPR og Specialpædagogik Grøndalsvej 2 8260 Viby J Postbox 4069 Sagsbehandlere: Martin Krog Frederiksen Juni 2014 Telefon:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere