UDBUDSVILKÅR. Salg af Albogrunden. Rådhusdammen 1 og Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund. Matr. nr. 5cr og 5dn Vridsløselille By, Herstedvester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSVILKÅR. Salg af Albogrunden. Rådhusdammen 1 og Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund. Matr. nr. 5cr og 5dn Vridsløselille By, Herstedvester"

Transkript

1 UDBUDSVILKÅR Salg af Albogrunden Rådhusdammen 1 og Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund Matr. nr. 5cr og 5dn Vridsløselille By, Herstedvester Grundejer og udbyder: Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund 1 af 10

2 2 af 10

3 Indhold 1. INDLEDNING DET UDBUDTE AREAL Bebyggelsesmuligheder PLANMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER KRITERIER I FORBINDELSE MED UDVÆLGELSEN Varieret bebyggelse Boligerne Bæredygtige elementer Veje, forbindelser og parkering TEKNISKE FORUDSÆTNINGER Nedrivning af nuværende bygninger Ledninger Vand, varme og kloakforsyning Elforsyning Affaldshåndtering Belysning Veje og stier Jordbunds- og forureningsforhold Arkæologi SALGSVILKÅR Udstykning Udgifter til byggemodning og tilslutning Tingbogsattest og servitutter Deklaration om byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand PROCEDURE FOR UDBUD OG SALG Forløb og udvælgelse Afleveringsfrist Købstilbud på Albogrunden fra Overtagelsesdag KRAVENE TIL ET KONDITIONELT TILBUD OG PROJEKTMATERIALE Udbuddets sammenhæng med det foreliggende lokalplanforslag Fortrolighed og udgifter ifbm. projektforslag Tilbud Projektmateriale BILAGSMATERIALE af 10

4 4 af 10

5 1. INDLEDNING Albertslund Kommune udbyder Albogrunden til opførelse af ny boligbebyggelse. Albertslund Kommunes mål er, at der på grunden opføres en boligbebyggelse i flere etager med attraktive boliger egnede for en bred målgruppe, herunder familier og seniorer. Der kan opføres private boliger. Grunden Grunden ligger centralt i Albertslund kun få minutters gang fra S-Stationen og Albertslund Centrum, med butikker, offentlig service og boliger. Den er attraktivt placeret direkte ud til Rådhussøen og det tilstødende parkområde med Albertslund Hovedbibliotek, MusikTeatret Albertslund, Det Internationale Kollegium og den almene boligbebyggelse Rådhusdammen. Ind til udgangen af 2015 har bygningerne huset Albo Omsorgscenter med plejecenter og boliger. Bygningerne er under nedrivning og forventes nedrevet med udgangen af april Området Albogrunden er en del af det stationsnære byområde i Albertslund, hvor der nu og de kommende år bliver realiseret flere større byudviklingsprojekter. Next Uddannelse København bygger nyt gymnasium, flere nye lokalplaner gør det muligt for private at udvikle grunde til nye boliger og Citycon er på vej med en omfattende udbygningsplan for Albertslund Centrum med et stort antal boliger, butikker og nye funktioner. De almene boligområder renoveres og fornys og omfatter næsten 6000 boliger, herunder hele Albertslund Syd. Se mere på: Kommunale arealer fornys og udvikles. En renovering af Kanalen bliver afsluttet om kort tid. I området hvor det nye gymnasium kommer til at ligge, vil der ske en udvikling af de kommunale grunde. Et fremtidigt udviklingsområde er Vridsløselille Fængsel, der med sit store areal giver nogle helt særlige muligheder for en spændende og blandet bydel og for at binde byen sammen på helt nye måder. I takt med at byområdet bliver udbygget, vil der blive set på trafikforhold, byrum og forbindelser for at skabe de bedste forudsætninger for et sammenhængende og levende Albertslund omkring S- Stationen. Kvalitetsprogrammet for en udvikling af det centernære Albertslund beskriver byområdets mange muligheder og kvaliteter. Kvalitetsprogrammet fungerer som en ramme og en retning for den videre udvikling af området. Alle udviklere skal orientere sig i kvalitetsprogrammet som udgangspunkt for nye boligbebyggelser. Se Bilag 1 Kvalitetsprogram Udvikling af det centernære Albertslund. Mere om Albertslund i forvandling på: 2. DET UDBUDTE AREAL Det udbudte areal er på i alt ca m 2 bestående af: Matr. nr. 5cr, Vridsløselille By, Herstedvester af m2 Delareal 2 af matr. nr. 5dn, Vridsløselille By, Herstedvester med areal af m2 5 af 10

6 Delareal 2 af matr.nr. 5 dn, Vridsløselille By, Herstedvester arealoverføres af Albertslund Kommune til matr.nr. 5cr Vridsløselille By, Herstedvester inden overtagelsesdagen, således at køber overtager én samlet matrikel, dvs. matr.nr. 5 cr, Vridsløselille By, Herstedvester med areal af m2, hvoraf vej udgør 518 m Bebyggelsesmuligheder Bebyggelsesprocent, bygningshøjder, etager og anvendelse er som beskrevet i lokalplanforslag 7.14 Boligbebyggelse på Albogrunden, Bilag 2. De tre delområder, ca. arealer og byggefelt fremgår af Bilag 3 Delområder og byggefelt. Byggefeltet er bestemt af krav om brandveje, beplantning, afstande og nuværende placering ef ledninger. Bebyggelsesprocent: Anvendelse generelt: Bygningshøjde: Etager: Ubebyggede arealer: Delområde 1: Delområde 2: Delområde 3: 95 % for delområde 1, ca. areal m2, ca etagemeter Boligområde Op til 28 meter Maksimalt 7 etager mod Nordmarks Allé og maksimalt 3 etager mod Rådhussøen Minimum 1 1/2 p-plads til biler pr. bolig. Da Albogrunden ligger i stationsnærhedsområdet kan parkeringsbehovet i følge retningslinjerne i Kommuneplan 2013 reduceres med 33 %. Etableres på egen grund i delområde 1 og 3 Etageboliger og parkering Parkområde Parkering 3. PLANMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER Lokalplanforslaget Boligbebyggelse på Albogrunden fra juni 2016 danner de overordnede rammer for udbuddet. Lokalplanforslaget redegør for forholdet til anden planlægning. Tilbudsgivere henvises til at gennemgå lokalplanforslagets redegørelse side Lokalplanforslaget redegør for de fremtidige muligheder i området. Disse udfoldes og præciseres nærmere i udbuddets pkt. 4. Lokalplanforslaget er enkelte steder præciseret eller ændret i denne udbudsbeskrivelse i forhold til lokalplanforslagets bestemmelser: Lokalplanens formål: A) Der fastholdes en offentlig sti langs Rådhussøens kant, som del af kommunens hovedstiforløb. B) En døgninstitution indgår ikke. 6 af 10

7 Byggelinjer: Byggelinjen mod Rådhusdammen og Nordmarks Alle er blandt andet bestemt af placeringen af ledninger til vand, spildevand og regnvand, hvor der ifølge deklaration ikke må bygges. Deklaration nr. 6 i Bilag 11 Servitutter. Vej. A) Der gives ikke mulighed for at etablere vejadgang fra Nordmarks Allé via eksisterende parkeringsplads ved Albertslund Rådhus. Parkering. B) Parkering mindst 1 ½ pr. bolig. Da Albogrunden ligger i stationsnærhedsområdet kan parkeringsbehovet i følge retningslinjerne i Kommuneplan 2013 reduceres med 33 %. C) Der defineres ikke på forhånd en parkeringszone i delområde 1. Bebyggelsens omfang. Private uderum. Altan skal have en minimunsstørrrelse på 3 m2. Ubebyggede arealer. Delområde 2 kan indgå i opfyldelsen af friarealkravet på 20 %. 4. KRITERIER I FORBINDELSE MED UDVÆLGELSEN Lokalplanforslaget danner de overordnede rammer for dette udbud. Kriterierne der danner grundlag for en vurdering af de indkomne tilbud og en udvælgelse af det bedste skitseforslag fremgår af pkt Derudover skal skitseforslaget tage udgangspunkt i de principper som Kvalitetsprogram - Udvikling af det centernære Albertslund beskriver, bilag Varieret bebyggelse Bebyggelsen skal fremstå varieret, åben og med en egen identitet. Bebyggelsen skal have et varieret facadeudtryk. Det kan opnås med altaner, nicher, vinduesstørrelser og materialer. Et bevidst brug af materialer skal give bebyggelsen identitet og karakter. Bygningerne der i dag ligger ud til Rådhussøen har hver deres kendetegn i materialer og farveholdninger. Et tema den nye boligbebyggelse skal tage op og bruge. 1) Albertslund Hovedbibliotek er renoveret med en tombakplade og nye store vinduesåbninger ud mod Rådhussøens vestlige plads, 2) Musikteatret med tekniktårnet, der står markant i søens ene ende med en høj transparent træfacade, 3) Det Internationale Kollegium bliver bebyggelsens genbo på den anden side af Rådhussøen og er renoveret med saddeltage af zink og nye solceller og 4) Rådhusdammen har netop gennemgået en omfattende fornyelse så den i dag fremstår med lyse facader og træpartier og med et imødekommende fælleshus. Den nye bebyggelse får direkte adgang og udsigt til Rådhussøen, hvor det åbne kanalsystem i Albertslund begynder. Beliggenheden mod Rådhussøen er en kvalitet, der skal udnyttes i bebyggelsen. Lokalplanforslaget lægger fast, at der kan bygges højest ud mod Nordmarks Alle og lavere ud mod Rådhussøen. Samtidig ligger arealet der kan bebygges nord-syd med bebyggelsens ene side mod Rådhusdammen og Nordmarks Allé udgør det sydøstlige hjørne med solen, der over dagen bevæger sig hen over bebyggelsen mod Rådhussøen og matriklens andet hjørne i nordvest. Bebyggelsen skal derfor udnytte både solorientering og beliggenheden ud til Rådhussøen til at lægge en bevidst variation ind i bebyggelsen. Og til at skabe optimale dagslysforhold og udsigtsmuligheder. 7 af 10

8 Der vil blive lagt vægt på: Materialer der har en kvalitet og en holdbarhed, der gør, at de varer ved og, at de bevarer eller får en ny kvalitet med alderen. Det gælder både materialer og belægninger En bebyggelse der varierer i højde og med et varieret facadeudtryk En bebyggelse der åbner sig mod Rådhussøen med let adgang til søen fra boligerne og den samlede bebyggelse En bebyggelse der ikke lukker af mod Nordmarks Allé, men giver mulighed for kig udefra gennem bebyggelsen Tekniske installationer som for eksempel ventilation skal integreres i bygningens arkitektur, så de fremstår som en bevidst del af bygningen Skitseforslaget skal forholde sig til en mulig udvikling af Nordmarks Allé som den er beskrevet i Kvalitetsprogram for en udvikling af det centernære Albertslund, tema Nordmarks Allé Fra trafikåre til boulevard 4.2 Boligerne Bebyggelsen skal være fleksibel med hensyn til boligtyper og beliggenhed, så den kan opfylde forskellige behov for boligstørrelser, udsigt til omgivelserne, privathed og fællesskab. Der er ikke krav om en bestemt bygningstype, som for eksempel en karrébebyggelse eller krav om en offentlig sti gennem bebyggelsen. Men der skal arbejdes bevidst med overgangen mellem det offentlige rum, det private og det interne fællesskab i bebyggelsen. Der vil blive lagt vægt på: Variation af boligstørrelser Boliger med gode dagslysforhold og udkig til omgivelserene At der til alle boliger er adgang til et privat uderum i form af enten en altan, en tagterrasse eller en have At bebyggelsen er disponeret sådan på arealet, at der gives optimale muligheder for fælles uderum, fællesskaber internt i bebyggelsen og privathed til den enkelte bolig At bebyggelsesplanen indeholder gradvise overgange mellem den offentlige, fælles og private zone uden at der bruges skilte, hegn, høje hække eller lukkede porte 4.3 Bæredygtige elementer I Albertslund Kommunes Vision & Strategi er visionen at kommunen skal være grøn, med fokus på bæredygtighed og at få det grønne ind i byen. Se Albertslund Kommunes Klimastrategi for sætter ambitiøse mål for nedbringelse af CO2. Én indsats er, at alle nye kommunale bygninger opføres efter den frivillige bygningsklasse 2020 og kommunen arbejder for energineutrale eller energiproducerende bygninger. Se Bebyggelsen skal indskrive sig i den kontekst og fremstå som en grøn bebyggelse med udstrakt brug af bæredygtige løsninger. Der skal redegøres for projektets bæredygtige, miljømæssige og energimæssige tiltag. Der vil blive lagt vægt på: 8 af 10

9 Grønne tage både på selve boligbebyggelsen og på sekundære bygninger Grønne fællesarealer og på hvordan de indgår i den samlede bebyggelse Energieffektiv bebyggelse med en høj målsætning for belysning, energiforbrug og CO2 udslip Klimaløsninger som håndtering og opsamling af regnvand (LAR) fra tagflader og fællesarealer, der indgår som synlige elementer i bebyggelsen 4.4 Veje, forbindelser og parkering Der etableres vejadgang til bebyggelsen fra den private fællesvej Rådhusdammen og der etableres en offentligt tilgængelig og ubrudt sti ud til Rådhusssøen. Parkering kan etableres i lokalplanforslagets delområde 1 og 3. Der vil blive lagt vægt på: Optimale adgangsforhold og interne forbindelser for både biler, cyklister og gående At bebyggelsen er koblet til det offentlige stisystem, så der er let adgang til bycenter, S- Station og kanalområdet syd for Nordmarks Allé Parkeringsløsninger, der optager så lidt areal som muligt, eksempelvis med parkering i konstruktion eller parkering der udnytter terrænfaldet fra Nordmarks Allé til Rådhussøen til en halvt nedgravet parkeringskælder 5. TEKNISKE FORUDSÆTNINGER 5.1 Nedrivning af nuværende bygninger Bygningerne på arealet er under nedrivning og forventes nedrevet i april Alle bygninger nedrives til terræn og evt. slagger e. lign. beliggende under terrændæk fjernes. Med undtagelse af fundamenter omkring sammenføring af fjernvarmerør, fjernes alle fundamenter. Alle kloakledninger fjernes. På grund af højtstående grundvand bibeholdes pumpebrønde, trykledning, samt eksisterende ledningsføring gennem, hvad der på kortet står som olieudskiller. Efter besigtigelse vurderes dette at være et sandfang. Se Bilag 4 Notat - Albogrunden efter nedrivning og Bilag 5 Overdragelsesnotat med tilhørende kortbilag for yderligere oplysninger. 5.2 Ledninger Køber er forpligtet til at indhente ledningsoplysninger fra diverse forsyningsselskaber. Ledninger som de er registreret i Albertslund Kommunes kortservice fremgår af Kortbilag 6 Spildevand, regnvand og vand. Kortet må dog kun anses for vejledende. Se også deklaration om kloak- og vandledning nr. 6 i servitutbilaget. 5.3 Vand, varme og kloakforsyning Sælger har etableret hoved- og stikledninger til vandforsyning og hovedstikledninger til afledning af hhv. spildevand og regnvand. Stikledningerne er afsluttet som vist i Bilag 5 Overdragelsesnotat. Køber etablerer selv vand- og kloakforsyning internt på arealet som del af egen byggemodning og efter aftale med Hofor. 9 af 10

10 Alle boliger har tilslutningspligt til fjernvarmenettet gennem Albertslund Forsyning. Installationerne skal være forberedt til senere tilslutning til lavtemperaturfjernvarme. Se mere på Det er grundejerens ansvar, at afledning af regnvand lever op til de anførte retningslinjer i Albertslund Kommunes spildevandsplan. Hvis ikke skal ejeren for egen regning etablere foranstaltninger til reduktion af afledningen, så afløbskoefficienten overholdes. Se om befæstelsesgrader og afløbskoefficienter på Elforsyning Tilslutningsafgift betales uden for købesummen af køber til elselskabet Ørsted i henhold til selskabets til enhver tid gældende takster. 5.5 Affaldshåndtering Køber skal etablere løsninger til håndtering af husholdningsaffald (inkl. pap) med nedgravede containere iht. Albertslund Kommunes gældende regler for håndtering af husholdningsafffald. Ordning til håndtering af storskrald er frivillig. Se om affald og genbrug i Albertslund kommune på Belysning Albertslund Kommune er i gang med at skifte de gamle lysstofarmaturer og lamper med glødepærer ud med energieffektive lysdioder (LED). Det vigtigste mål i kommunens belysningsplan om at videreudvikle en høj miljøprofil, arbejde for at reducere belastningen af miljøet og anvise nye tekniske løsninger. Se Belysningsplan og Handlingsplan for belysning på Veje og stier Der etableres vejadgang ind til den nye boligbebyggelse fra den private fællesvej Rådhusdammen. I forbindelse med igangværende matrikulær sag om overdragelse af regnvandsbassinet Rådhussøen til Hofor gives der vejadgang ad privat fællesvej over anden ejendom. Se Bilag 7 Erklæring om vejret. Vejadgangen giver Hofor adgang til regnvandsbassinet, herunder olieudskiller for enden af Rådhussøen tæt på Rådhusdammen. Servicering af olieudskilleren håndteres typisk ved, at en slamsuger parkerer på Rådhusdammen, hvorefter slanger trækkes over til olieudskilleren. Ved ekstraordinære situationer vil det være nødvendigt at køre med store køretøjer ned til bassinet. Eksempelvis ved reparation af udløbet til bassinet eller oprensning af bassinet. Dette vil kræve kørsel med lastbiler, samt entreprenørmaskiner. Ved indretning af stiforbindelserne i området skal der tages hensyn til dette, når der placeres belysning og andet stiudstyr. Grundejer skal alene gøre vejadgang mulig. Hofor oplyser at ny grundejer af Albogrunden kan gå i dialog med Hofor om en ændring af vejudlægget. Der er i dag en kommunal sti langs begge sider af Rådhussøen og gennem matr. 5 dn. Til Rådhusdammen. Der skal fortsat være offentlig adgang omkring søen og fra matr. 5 dn til Rådhusdammen. Køber er derfor forpligtet til at etablere en offentligt tilgængelig sti. Se Kortbilag 8 Privat og offentlig vej og sti. 10 af 10

11 Køber skal iht. købsaftale/tilbudsblanket, Bilag 14, stille særskilt bankgaranti af kr. 1 mio. kr. til sikkerhed for købers etablering og færdiggørelse af skitseforslagets stier og stiforbindelser, grønne arealer m.v. Albertslund Kommune stiller som led i salget af Albogrunden også krav om, at der tinglyses en servitut, hvorefter, at de til enhver tid værende ejere af ejendommen skal sørge for de kommende stiers opretholdelse, drift og forsvarlige vedligeholdelse samt fornyelse m.v, med kommunen som påtaleberettiget. 5.8 Jordbunds- og forureningsforhold Albertslund Kommune har fået udarbejdet et overdragelsessnotat inkl. miljøhistorisk redegørelse for ejendommen. Se Bilag 5 Overdragelsesnotat. Notatet konkluderer, at der ikke har været aktiviteter på ejendommen, der kan have medført væsentlig forurening af jord og grundvand. Ejendommen ligger i byzone og er derfor klassificeret med lettere forurenet jord. Albertslund Kommune har via GEO.dk rekvireret de historiske boreprofiler som blev udarbejdet i 1976, Bilag 9, hvilke evt. kan være med til at give køber en vis vejledning om ejendommens geotekniske forhold. Det bemærkes, at der har været kælder under det nedrevne Albo Omsorgscenter. Køber er berettiget og opfordres også til for egen regning at foretage yderligere konkrete forurenings- og geotekniske undersøgelser. Sådanne undersøgelser skal være tilendebragt senest 6 uger efter begge parters underskrift på købsaftalen. Køber skal indenfor samme frist gøre eventuelle indsigelser gældende skriftligt overfor Albertslund Kommune, bilagt resultatet af de pågældende undersøgelser samt et økonomisk overslag over udgifternes omfang. Såfremt køber konstaterer forurening eller jordbundsforhold som afviger væsentligt fra de respektive geotekniske boreprofiler fra 1976, og som dermed påfører projektet/køber yderligere ikke-påregnelige udgifter til ekstrafundering og/eller pilotering samt oprensning, og som samlet overstiger 5 % af den samlede købesum, har køber mulighed for at hæve handelen. Køber har dog ikke adgang til at hæve handelen, hvis Albertslund Kommune tilkendegiver at ville betale den del af udgifterne, der overstiger 5 % af købesummen. Såfremt de samlede udgifter ligger under 5 % af købesummen, er disse udgifter således Albertslund Kommune uvedkommende. Køber og Albertslund Kommune kan ikke rette noget krav mod hinanden i anledning af købers eventuelle tilbagetræden. Køber er som en betingelse for tilbagetræden dog forpligtet til at foretage en fuldstændig retablering af arealet senest 14 dage efter afgivelsen af tilbagetrædelseserklæringen. Har Albertslund Kommune ikke modtaget underretning og/eller indsigelser vedr. miljø og jordbundsforhold indenfor fristen på 6 uger, er køber afskåret fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af grundens miljø- og jordbundsforhold, det være sig krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag eller handlens ophævelse. 11 af 10

12 5.9 Arkæologi Albertslund Kommune er ikke bekendt med tilstedeværelsen af eventuelle arkæologiske fund/fortidsminder på ejendommen, men påtager sig i øvrigt intet ansvar herfor. 6. SALGSVILKÅR 6.1 Udstykning Albertslund Kommune overdrager matriklerne matr. nr. 5cr og 5dn, Vridsløselille By, Herstedvester til køber sammenlagt jfr. pkt. 2. Eventuel yderligere opdeling/udmatrikulering af grunden skal køber selv stå for og afholde omkostningerne til. 6.2 Udgifter til byggemodning og tilslutning Køber skal afholde alle udgifter på egen grund i forbindelse med realiseringen af den ny bebyggelse, herunder f.eks. alle bygningsmæssige anlægsudgifter, tilslutningsafgifter og lignende. 6.3 Tingbogsattest og servitutter Der henvises til tingbogsattesterne, bilag 10, udskrifter af servitutter, bilag 11, og endelig til servitutredegørelsen i lokalplanforslaget. 6.4 Deklaration om byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand. I forbindelse med salget, vil der desuden blive tinglyst en deklaration om byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand, som tilbudsgiver/køber skal respektere. Udkast til denne deklaration bilag PROCEDURE FOR UDBUD OG SALG Udbuddet af Albogrunden sker i henhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 samt den tilhørende vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme, bilag 13. Kommunen forbeholder sig derfor retten til at forkaste alle indkomne bud. 7.1 Forløb og udvælgelse Kommunen vurderer det samlede tilbud på grundlag af hovedkriterierne: 1. Pris 2. Varieret bebyggelse 3. Boligerne 4. Bæredygtige elementer 5. Forbindelser og parkering hvor pris (1) vægter 50 % mens de øvrige nævnte parametre (2 5) vægtes lige og samlet udgør de resterende 50 %. Når køber har modtaget skriftlig besked om, at denne er vindende tilbudsgiver, modtager køber en af Albertslund Kommune underskrevet købsaftale, hvorefter køber er forpligtet til at stille bankgaranti for hele købesummen senest 14 dage herefter. 12 af 10

13 Det forventes, at den vindende tilbudsgiver kan offentliggøres efter Kommunalbestyrelsens møde i september Afleveringsfrist Købstilbud skal være Albertslund Kommune i hænde senest den 15. juni 2018 kl. 12 og sendes pr. mail til Albertslund Kommune. Mail: Att.: Anne Marie Holt Christensen Derudover skal tegningsmateriale afleveres A3 mapper i fem eksemplarer og være modtaget senest den 15. juni 2018 kl. 12. Modtageradresse: Albertslund Rådhus, Nordmarks Allé, Blok C, rum 933, att: Anne Marie Holt Christensen. Samme mailadresse benyttes til spørgsmål i udbudsperioden. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Albertslund Kommunes hjemmeside, hvor også spørgsmål og svar og evt. supplerende oplysninger vil være tilgængelige i udbudsperioden: Købstilbud kan ikke betinges af andre vilkår end det som allerede fremgår af købsaftalens pkt. 6, hvorefter købstilbud i deres helhed er betinget af Albertslund Kommunens godkendelse af projektforslaget, samt at der foreligger en endelig og upåankelig lokalplan senest 15. juni Købstilbud på Albogrunden fra Overtagelsesdag Overtagelsesdagen for Albogrunden vil blive fastsat til 1. den første i måneden efter, at der foreligger endelig godkendt og upåankelig lokalplan. Der må ikke annonceres for den kommende boligbebyggelse, før på dette tidspunkt. 8. KRAVENE TIL ET KONDITIONELT TILBUD OG PROJEKTMATERIALE 8.1 Udbuddets sammenhæng med det foreliggende lokalplanforslag Såfremt de modtagne projektforslag afviger fra lokalplanforslaget, men i øvrigt overholder de beskrevne rammer i dette udbudsmateriale, vil projektforslaget være konditionelt. Albertslund Kommune vurderer ved gennemgang af det vindende projektforslag, om det foreliggende lokalplansforslag med mindre ændringer kan vedtages endeligt iht. planlovens 27, stk. 2 eller om der skal ske offentliggørelse af et nyt lokalplansforslag efter planlovens Fortrolighed og udgifter ifbm. projektforslag Købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Tilbudsgiver afholder selv samtlige omkostninger forbundet med udarbejdelse og indsendelse af projekt og købstilbud, herunder eventuel forsikring, uanset om tilbudsgivers tilbud kommer i betragtning eller ej. 13 af 10

14 8.3 Tilbud Købstilbud skal angive et fast beløb inkl. moms, hvorfor der ikke accepteres flydende bud, eksempelvis kr ,-. over højeste bud. Ved aflevering af købstilbud skal nedenstående materiale vedlægges: - Underskrevet købstilbud på købsaftale/tilbudsblanket, bilag 14 - Bekræftet tegningsudskrift fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen, maximalt 3 måneder gammel. - Dokumentation for, at tilbudsgiver er i stand til økonomisk at opfylde købstilbuddet; det sig være en soliditetserklæring fra eget pengeinstitut eller revisor hvoraf det skal fremgå, at tilbudsgiver/køber må anses i stand til at kunne opfylde dennes tilbud - Regnskab for de seneste 3 år, hvis køber er et selskab Købstilbud er gældende indtil den 15. oktober Albertslund Kommune gennemgår og bedømmer de indkomne tilbud og projektforslag i løbet af juni og juli måned Spørgemøde på Albertslund Rådhus mandag den 7. maj kl. 9 11, mødelokale Projektmateriale Ved aflevering af tilbud og skitseforslag skal nedenstående materiale medfølge: - Bebyggelsesplan i mål 1:200 med redegørelse for bebyggelsens hovedtræk - Principielle planer af de øvrige etager i mål 1:200 - Facader 1:200 - Samlet foreløbig arealopgørelse for det projekterede etagebyggeri - etage for etage - udregnet efter bygningsreglementets regler, herunder boligstørrelser og boligtyper - Samlet redegørelse for byggeriets bæredygtige, miljømæssige og energimæssige tiltag - Samlet redegørelse for arkitektur, materialevalg, bebyggelsens variation og forhold til omgivelserne - Samlet redegørelse for indretningen af friarealer, herunder parkerings- og tilkørslesforhold - Soldiagrammer - 3D display model af projektforslaget til visning i kommunens 3D model (City Planner). Modellen skal bruges til display i browser systemer og skal derfor kun indeholde de displaymæssigt nødvendige objekter og teksturer og ingen unødvendige indvendige objekter. Alle overflader skal være triangulerede. Modellen skal om muligt være geokodet i alle tre dimensioner. 3D modellen skal være tegnet eller omskaleret til meter i et af følgende formater: KMZ (google earth), UTF-8 encoding, DAE - Collada (3D interchange format) eller SKP (Sketchup Document). - Foruden andre bilag eller forklaringer som tilbudsgiver måtte finde relevante Materialet skal være forsynet med oplysninger om ansvarlige rådgivere (arkitekt, ingeniør mv.). 9. BILAGSMATERIALE 1 Kvalitetsprogram Udvikling af det centernære Albertslund 2 Forslag Lokalplan 7.14 Boligbebyggelse på Albogrunden 3 Delområder og byggefelt 14 af 10

15 4 Notat - Albogrunden efter nedrivning 5 Overdragelsesnotat 6 Kort Spildevand, regnvand og vand 7 Erklæring om vejret 8 Kort - Privat og offentlig vej og sti 9 Boreprofiler Tingbogsattest matr. 5 cr og 5 dn 11 Servitutter 12 Udkast til deklaration om byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand 13 Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme 14 Købsaftale/tilbudsblanket 15 af 10

Storparcel 23 i Trylleskov Strand

Storparcel 23 i Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel 23 i Trylleskov Strand 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 23 til opførelse af almene familieboliger i etagebyggeri i max. 3

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Januar 2015 Boc

UDBUDSMATERIALE. Januar 2015 Boc UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af parcel af matr.nr. 63 Skovlunde by, Skovlunde til erhvervsgrund til parkeringsplads mm. i forbindelse med opførelse af dagligvarebutik og beboerhus

Læs mere

GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE

GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE Ballerup Kommune tilbyder en attraktiv grund til boligformål i Ballerup Bymidte, med adressen Linde Alle 9, 2750 Ballerup. Ballerup Bymidte er under stærk forandring

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

GRUND TIL BOLIG- OG/ELLER ERHVERVSFOR- MÅL I BYKVARTERET EGEBJERG

GRUND TIL BOLIG- OG/ELLER ERHVERVSFOR- MÅL I BYKVARTERET EGEBJERG GRUND TIL BOLIG- OG/ELLER ERHVERVSFOR- MÅL I BYKVARTERET EGEBJERG Ballerup Kommune tilbyder en attraktiv grund til bolig og eller erhvervsformål i det eftertragtede Egebjerggård, med adressen Egebjerg

Læs mere

SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe

SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe Attraktivt område i den vestlige del af Faxe by, smukt beliggende ned mod Faxe Å. Afstanden til Faxe Bymidte er ca. 1,5 km og til Faxe Syd Station

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding De 2 storparceller som er under udstykning udbydes til salg i henhold

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Grunden har et areal på m 2.

Grunden har et areal på m 2. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Salg af parcelhusgrund Lenevej 4, Vejgaard Sagsnr

Salg af parcelhusgrund Lenevej 4, Vejgaard Sagsnr Beskrivelse Aalborg Kommune udbyder nu én parcelhusgrund på Lenevej 4 i Vejgaard til salg. Lenevej ligger på kanten af et boligområde i den sydøstlige del af Vejgaard. Vejgaard er en grøn bydel og indeholder

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Februar 2016 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 10bl Stenløse By, Stenløse, beliggende Toftholmvej 20, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken,

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Udbudsmateriale Velbeliggende ubebygget grund til etageboliger i Østerhøj Nord Oktober 2012

Udbudsmateriale Velbeliggende ubebygget grund til etageboliger i Østerhøj Nord  Oktober 2012 Udbudsmateriale Velbeliggende ubebygget grund til etageboliger i Østerhøj Nord - et bykvarter som kombinerer bymæssige kvaliteter med nærhed til Østerhøj Naturpark Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv

UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik og Ledelse 1 Måløv Erhvervspark Erhvervsområde ved Knardrupvej

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området Randers Kommune udbyder attraktive erhvervsgrunde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej til salg. Grundene er omfattet af lokalplan 357, erhvervsområde ved Sdr. Borup, og ligger nær motorvej E 45, afkørsel

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup.

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning.

Læs mere

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus Udbud af Stenløse Rådhusanneks Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus 1 2 sti Ejendom i centrum af byen Ejendom til salg centralt i Stenløse Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom til

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 20. oktober 2011 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden du anfører. 1 er 1.

Læs mere

Korsør. Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E

Korsør. Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E Korsør Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark. Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark. Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse Måløv Erhvervspark - Hyldhøj Matr.nr. 7 bg og 10 ø Måløv

Læs mere

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Hvidovre Kommune udbyder grunden beliggende Langkildevej 1, 2650 Hvidovre (herefter kaldet Ejendommen ) til salg på følgende vilkår: Ejendommen udbydes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling Frederiksdalvej 4. etape er på ca.120.000 m 2 Plan Området er omfattet af lokalplan nr. 501, Frederiksdalvej 3-4 etape. Anvendelse og bebyggelse Området er udlagt til erhvervsformål, såsom industri og

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrund i Måløv Erhvervspark. August 2016 BOC Politisk Sekretariat

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrund i Måløv Erhvervspark. August 2016 BOC Politisk Sekretariat UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrund i Måløv Erhvervspark August 2016 BOC Politisk Sekretariat Måløv Erhvervspark - Jungshøj Parcel af matr.nr. 7 bg Måløv by, Måløv

Læs mere

E J E N D O M S B E S K R I V E L S E Storparcel 96 Matrikelnummer Matrikel 40ay Stenløse By, Stenløse.

E J E N D O M S B E S K R I V E L S E Storparcel 96 Matrikelnummer Matrikel 40ay Stenløse By, Stenløse. EGEDAL KOMMUNE Udbyder ejendommene, matrikelnummer 40ay Stenløse Syd, Stenløse, til salg U D B U D S V I L K Å R Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 25. august 2015 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1.

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. September 2017 Boc

UDBUDSMATERIALE. September 2017 Boc UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af en byggegrund på ca. 4.940 m 2 til opførelse af et Foreningshus med tilhørende bolig på Bispevangen 1 i Ballerup. September 2017 Boc Ballerup

Læs mere

Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966. Offentligt udbud af ejendommen. matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby.

Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966. Offentligt udbud af ejendommen. matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby. Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966 Offentligt udbud af ejendommen matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby. I henhold til bekendtgørelsen nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

GENUDBUD Udbudsmateriale for ejendom til forsyningsvirksomhed m.m. Idskovvej 8, Dybvad

GENUDBUD Udbudsmateriale for ejendom til forsyningsvirksomhed m.m. Idskovvej 8, Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 5. september 2013 GENUDBUD Udbudsmateriale for ejendom til forsyningsvirksomhed m.m.

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere

Udbud af parcelhusgrunde. 22 grunde på Krogkær, Hyrdehøj

Udbud af parcelhusgrunde. 22 grunde på Krogkær, Hyrdehøj Udbud af parcelhusgrunde 22 grunde på Krogkær, Hyrdehøj Jyllinge Gundsømagle Ågerup/Store Valby Herringløse Veddelev Roskilde Trekroner Svogerslev Placering Vindinge af grunde på Krogkær. Vor Frue Gadstrup

Læs mere

Koglevej i Uggelhuse. Salgsvilkår

Koglevej i Uggelhuse. Salgsvilkår Koglevej i Uggelhuse Salgsvilkår Udstykningen omfatter 21 parceller i Uggelhuse. De udbudte parceller er alle beliggende i den sydøstlige del af Uggelhuse, på et nordligt skrånende terræn, der giver særdeles

Læs mere

Venusvej i Havndal. Salgsvilkår

Venusvej i Havndal. Salgsvilkår Venusvej i Havndal Salgsvilkår Venusvej er beliggende i den sydlige del af Havndal By, øst for Vellinggårdsvej. Området er forbundet internt med stinet, der sikrer let adgang til de større fælles opholdsarealer

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841 Sagsnr.: 2014-17841 KJK/tho Beskrivelse Hanebjælken ligger centralt i Vestbjerg i et område med et veludbygget stisystem. Der er sikker vej til børneinstitution, skole og idrætshal. Der er sælges i alt

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1. prioritet, 2 er 2. prioritet

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af kommunale byggegrunde til opførelse af byhuse på Fionagrunden i Bogense Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene

Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene For salg af ejendommene matr. nr. 1mn og 1mm, Buddinge, beliggende Søborg Hovedgade 79 og Wergelands Allé 3, 2860 Søborg gælder følgende: Oplysninger om

Læs mere

Salg af 12 attraktive byggegrunde på Doktor Lunds Vej i Øster Jølby

Salg af 12 attraktive byggegrunde på Doktor Lunds Vej i Øster Jølby Morsø Kommune Salg af 12 attraktive byggegrunde på Doktor Lunds Vej i Øster Jølby Udbudsmateriale Pia Thybo 2013 Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation 13-09-2013 Offentligt udbud af byggegrunde

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Udbud af parcelhusgrund. 1 grund i Trekroner Øst Bækken 12

Udbud af parcelhusgrund. 1 grund i Trekroner Øst Bækken 12 Udbud af parcelhusgrund 1 grund i Trekroner Øst Bækken 12 Jyllinge Gundsømagle Ågerup/Store Valby Herringløse Veddelev Roskilde Trekroner Placering af grunde på Bækken. Svogerslev Vindinge Vor Frue Gadstrup

Læs mere

SALGSINFORMATION. To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16

SALGSINFORMATION. To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16 SALGSINFORMATION To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16 august 2011 HER LIGGER SØNDERGÅRD GRUNDE TIL TÆT-LAV BEBYGGELSE PÅ SØNDERGÅRD I MÅLØV Syd for Måløv Station vokser

Læs mere

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris.

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris. Tilbuddet er på 6 sider Odense, den 1. juni 2015 KØBSTILBUD Erhvervsarealer ved Avlskovvej Underskrevne: Adresse: Adresse: tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej

Læs mere

Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej i Drastrup. Salgsvilkår. Første etape udgøres af Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej og den omfatter:

Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej i Drastrup. Salgsvilkår. Første etape udgøres af Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej og den omfatter: Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej i Drastrup Salgsvilkår Første etape udgøres af Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej og den omfatter: 30 parcelhusgrunde, Grundene er omfattet af lokalplan nr. 531,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

Salg af grund til tæt-lav boligbebyggelse, Mellemvang, 9362 Gandrup. Del af matr. nr. 9a, Gandrup by, Ø. Hassing

Salg af grund til tæt-lav boligbebyggelse, Mellemvang, 9362 Gandrup. Del af matr. nr. 9a, Gandrup by, Ø. Hassing Click here to enter text. Udbudsvilkår Udbudsvilkår Salg af grund til tæt-lav boligbebyggelse, Mellemvang, 9362 Gandrup. Del af matr. nr. 9a, Gandrup by, Ø. Hassing 1. Ejendommen./. Under forbehold af

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Skælskør Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af byggegrunde til opførelse af parcelhuse i Stenløkkeparken i Otterup Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum Gældende fra 1. januar 2015. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Ådum er en mindre landsby, og Søndertoften er et børnevenligt boligkvarter,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Generelle salgsvilkår

Generelle salgsvilkår Generelle salgsvilkår 15-09-2011/A Indledning Solrød Kommune udbyder med dette udbudsmateriale op til 40 grunde i den nye bydel Trylleskov Strand. Grundene sælges til en fast pris jf. tilbudsblanketten,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup Nordfyns Kommune udbyder nu den tidligere storparcel i Stenløkkeparken til salg i 20

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. 12-08-2015 Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej,

Læs mere

Udbud af 35 boligbyggegrunde på Fredsbovej og Galgehøj, 8740 Brædstrup

Udbud af 35 boligbyggegrunde på Fredsbovej og Galgehøj, 8740 Brædstrup Udbud af 35 boligbyggegrunde på Fredsbovej og Galgehøj, 8740 Brædstrup Nyttige oplysninger Nærværende dokument indeholder en kort beskrivelse af den samlede ejendom og dens arealer, herunder anvendelsesmuligheder

Læs mere

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm HADERSLEV KOMMUNE Ejendomsudvikling Juni 2014 Acadre 14/15381 Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm Området er beliggende indenfor lokalplan 12.56.1-1. Der må i henhold til lokalplanen

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg Gældende fra 1. januar 2015. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Lønborg er en mindre landsby med knap 300 indbyggere. Kirkeager er et

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

UDKAST BETINGET KØBSAFTALE

UDKAST BETINGET KØBSAFTALE 1 UDKAST BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Trongårdens byområde 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53 11

Læs mere

UDBUD AF HJØRNEGRUNDEN I GREVE MIDTBY CENTRET

UDBUD AF HJØRNEGRUNDEN I GREVE MIDTBY CENTRET UDBUD AF HJØRNEGRUNDEN I GREVE MIDTBY CENTRET Greve Kommune November 2011 Indholdsfortegnelse 1. Hjørnegrunden og anvendelsesmuligheder 3 2. Udbudsform og rammebetingelser 3 3. Bedømmelse af tilbuddet

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende

Læs mere

Attraktive erhvervsgrunde

Attraktive erhvervsgrunde Udbudsmateriale Maj 2015 Attraktive erhvervsgrunde - for enden af Det nordlige hængsel Sag 13.06.02-G10-3-14 Assentoft/Virkevangen, 8960 Randers SØ 4 min. til E45 (afkørsel 43, Sdr. Borup) God eksponering

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl Udbudsmateriale Salg af Kærager 1 i Spjald Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl. 12.00. Hermed udbydes følgende areal til salg: Kærager 1 i Spjald 1. Oplysninger

Læs mere

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk 1 Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Udbud af Blumersgade 3 og 5, 8700 Horsens

Udbud af Blumersgade 3 og 5, 8700 Horsens Udbud af Blumersgade 3 og 5, 8700 Horsens Nyttige oplysninger Nærværende dokument indeholder en kort beskrivelse af den samlede ejendom og dens arealer, herunder anvendelsesmuligheder samt en oversigt

Læs mere