Generalforsamling 2012 den 9. marts BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2012 den 9. marts 2013. BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen"

Transkript

1 Året 2012 Generalforsamling 2012 den 9. marts 2013 BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag fortsat krisetid eller er det normale tilstande? Endnu et turbulent år. Pilen peger stadig ikke opad har vist sig som et skuffende år som følge af den fortsatte økonomiske usikkerhed og tillidskrise hos forbrugere og virksomheder, som har svækket efterspørgslen. Selvom der har været vækst i den indenlandske omsætning i vejgodstransporten siden krisens bund i midten af 2010, er der fortsat langt op til de gode tider, og de seneste tal tyder på, at fremgangen er begyndt at klinge af. Siden toppunktet i maj 2010 er antallet af konkurser i vejgodstransporten faldet med mere end en tredjedel i 2012, men det ligger fortsat ubehageligt højt. Vi giver stadig bankerne meget af skylden for den situation vi befinder os i. Bankerne derimod forklarer sig med skærpede lovkrav til deres soliditet. Sagt på dansk, så er bankerne ved lov blevet pålagt, at de skal hæve deres soliditet fra 8 12 % inden 2019.

2 Soliditet er forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital, det vil sige bankerne skal øge deres egenkapital med 50 % på 6 år. Har man for eksempel en egenkapital på 8 milliarder, skal den vokse med 4 milliarder eller størrelsen af udlån skal sættes ned tilsvarende i dette regnestykke 100 milliarder. Det er problemet og årsagen til, at det er næsten umuligt at lån penge. Man må så håbe, at regeringens nyeste tiltag, med den nye vækstpakke, kan råde lidt bod på situationen på lånemarkedet. Så kan vi måske i det mindste få arbejde til det materiel vi har, for mulighed for lån til nyt grej, synes lidt ud i fremtiden. Siden indførelsen af øgede vægtgrænser i 2011, hvor mange vognmænd håbede på ekstra indtjening, er der blot sket det, at langt de fleste transportkøbere har overtaget den gevinst. Ny godskørselslov Med et flertal på 62 mod 42 stemmer vedtog Folketinget i 2012 en ændring af godskørselsloven, der indebærer, at der oprettes et såkaldt overenskomstnævn bestående af 5 medlemmer 4 udpeget af arbejdsmarkedets parter og en formand udpeget af Arbejdsretten. Efter DTLs opfattelse er der slet ikke tale om, at man derved afskaffer den danske aftalemodel på overenskomstområdet, som det er blevet fremhævet af visse organisationer. DTL har derfor arbejdet kraftigt for oprettelsen af nævnet.

3 Varebiler Den nuværende vægtgrænse på kg giver anledning til unfair konkurrence og en skævvridning af konkurrenceforholdene mellem lastbiler, der vejer over kg og varebiler under kg, der kan køre stort set uden nogen form for regulering. DTL kunne i juni 2012 præsentere et notat, der nøje analyserede omkostningerne. Af beregningerne fremgik det, at antallet af virksomheder, der kører gods med varebil for fremmed regning, vurderes til en fjerdedel af det, som Trafikstyrelsen selv var kommet frem til nemlig godt virksomheder, der i givet fald skulle underlægges krav om vejtransporttilladelse Resultatet af DTLs pres var, at transportministeren nu har bedt Vejtransportrådet om at vurdere fordele og ulemper ved en tilladelsesordning for varebiler. En rapport om situationen med varebiler i markedet for godstransport forventes at være på gaden engang i marts i år. Traktorer Heller ikke DTLs ønsker om en regulering af traktorernes aktiviteter på de danske veje fandt denne gang vej til godskørselsloven. Men sagen er ikke opgivet af den grund, og flere og flere politikere har givet DTL ret i, at der bør ses på traktorområdet særligt fordi de i stigende omfang udgør en konkurrencefaktor i forhold til lastbiler. Den internationale transportorganisation IRU blev i 2012 på blandt andre DTLs initiativ opfordret til at tage traktorernes indhug på transportmarkedet op med henblik på en fælles indsats over for EU.

4 Vognmandskurset I 2013 nærmere uge 4 + 9, har der været afholdt vognmandskursus i Kolding. Det er meningen, at DTL vil udbrede kurser af denne slags til hele landet. Konkurser Konkurser kan vi jo altid tale om i en årsberetning. Min eneste kommentar i år skal være, at vi ser knap så mange som lukker for derefter at starte igen med nyt cvr. nr. I vores forening har vi ikke været speciel ramt af konkurser blandt vognmandskollegaer i Cabotage Cabotage debatten foregår stadig med uformindsket styrke. Jeg har noteret mig en stigning i antallet af kontroller. Det må og kan kun være en fordel for den lovlydige danske vognmand med orden i tingene. Jeg vil ikke berette ret meget om Cabotage og det nordiske samarbejde i NLA, da Chefjurist i DTL John Roy Vesterholm, vi efter generalforsamlingen fortælle endnu mere om DTL s indsats på området. Tacho Online Kørehviletid og objektivt straffeansvar Køre-/hviletid er stadig et aktuelt emne. I 2012 gav DTL efter for vort mangeårige pres. De købte eller overtog Tungvognsspecialisterne. Dermed fik alle DTL medlemmer tilbud om

5 gratis download og opbevaring af køre-/hviletidsdata fra den elektroniske tachograf. Jeg roste i min sidste beretning Tungvognsspecialisternes system til download, af forskellige forskellige årsager er deres nuværende system endnu bedre. Med opkøbet af Tungvognsspecialisterne har DTL styrket sin ekspertise på området køre-/hviletid. Transportafgift Allerede tilbage i den borgerlige V-K regerings tid besluttede man, at transporterhvervet i 2015 skulle belastes med en afgift pr. kørt kilometer. Regeringen havde da planer om, at afgiften skulle indbringe statskassen 2,1 mia. kr. Da den nuværende S-SF-R regering tiltrådte i september 2011 blev det en del af regeringsgrundlaget, at denne afgift skulle gennemføres men nu i stedet med en belastning på 2,8 mia. kr. Det svarer til en 7- dobling af de nuværende vejbenyttelsesafgifter. Da regeringen i løbet af foråret 2012 fastholdt deres planer, og da der begyndte at lyde varsler om, at et lovforslag ville blive fremsat med udgangen af året, fastslog DTL, at kampen mod denne afgift skulle være en af DTLs mærkesager på linje med cabotagediskussionerne. DTL gik allerede i sidste sommer i pressen med sine konstateringer: Den nye afgift på lastbilkørsel vil ramme udkantsområderne i Danmark hårdt, og det vil gå ud over aktiviteterne hos vognmændene og deres kunder, som formentlig ville lukke eller flytte. Dette vil igen gå ud over beskæftigelsen i disse områder, der har det hårdt nok i forvejen. DTL fortsatte efter sommerferien med sine argumentationer, og historien kom på forsiden af de store dagblade og i lokal TV på nyhederne. Efter et stykke tid begyndte andre organisationer at vågne op, og både DI og Landbrug & Fødevarer tilsluttede sig DTLs synspunkter. I efteråret tog

6 partiet Venstre en kovending og lagde afstand til selve afgiften, da den som de sagde vil lægge helt urimelige byrder på erhvervslivet. DTL har i sagen ikke alene allieret sig med landmændene men også med grossisterne og detailhandelen gennem Dansk Erhverv. Kampen blev vundet den 20. februar 2013, hvor regeringen blev nødt til at køre transportafgiften på skrotpladsen. Ud til betalingsringen, der blev dumpet for nøjagtig 1 år siden. Arbejdstidsregler for selvkørende Den 1. juli trådte lovkravet om, at selvkørende vognmænd skal registrere deres arbejdstid, i kraft. DTL har i den anledning udarbejdet sit eget værktøj til sine medlemmer, så de på den lettest mulige måde og uden for stort besvær kan få registreret deres tidsforbrug på alle de mangeartede arbejdsopgaver, man som selvkørende vognmand skal igennem i dagligdagen. Skemaet er ment som et værktøj, der skal lette byrden for DTLs medlemmer med at få registreret deres arbejdstid når det nu ikke kan være anderledes. Det findes dels en papirudgave i pdf-format, som den selvkørende vognmand kan printe ud og tage med i bilen, hvis det foretrækkes dels i en elektronisk version i form af et Excel-ark, som man kan gemme på sin pc. På DTLs hjemmeside findes sammen med skemaet også en vejledning til, hvordan man udfylder skemaet, som primært retter sig mod den elektroniske version af skemaet, men man er selvfølgelig altid meget velkommen til at kontakte DTL. Når alt dette er sagt, så er der endnu ikke set nogen sager på området.

7 Året i I maj måned deltog repræsentanter fra i DTL s generalforsamling, som denne gang blev afholdt i Helsingør. Dette års generalforsamling afholdes i Nyborg og jeg minder om, at alle medlemmer naturligvis er hjertelig velkommen til at bakke op om generalforsamlingen. Derudover har vi traditionen tro afviklet Årets Transportvirksomhed hvor vinderen fra Region Syd blev vores medlem i SØV Lotra A/S. Dette arr. fandt sted på Jyllandsringen. Endelig vinder i 2012 blev SCT fra Gilleleje, som vandt finalen, der fandt sted ved DTL s Generalforsamling i Helsingør I 2013 holdes indledende runde i forbindelse med årets transportmesse i Herning Messecenter i dagene april. Fra vores forening er P. Fournaise fra Fredericia blandt de 6 kandidater der kan stemmes på. 3 kandidater går videre til finalen i Nyborg i forbindelse med DTL s generalforsamling Bestyrelsesarbejde. Der er i året 2012 afholdt 6 bestyrelsesmøder. Jeg har deltaget i 2 Regionsrådsmøder i København sammen med næstformanden. Bestyrelsen har derudover deltaget i 2 Regionsrepræsentantmøder med DTL. Regionskontoret Med starten af 2012 overgik Regionskontoret fra at være ejet af de 5 lokalforeninger til at være direkte underlagt DTL.

8 Vi har dog stadig lokal indflydelse, da bestyrelsen for Region Syd består uændret. Formålet med dette træk har været, at få DTL til at fremstå som en samlet enhed, hvor ekspertiserne kan bruges mere frit på tværs af diverse skel. Jens Staugaard Holdt valgte at fratræde midt i Allan Andersen overtog derefter ledelsen af kontoret og var eneste mand på posten indtil 1. december, hvor Knud Erik Juhl tiltrådte som konsulent. Vi byder velkommen til Knud Erik, som har en fortid hos Politiet. Bitten Traberg og Maibritt Thiessen er de 2 øvrige på kontoret. Bitten står for bogholderi med mere. Maibritt er med til at opfylde vores intention om, at alle medlemmer skal kontaktes mindst 1 gang om året. Derudover laver hun APVer og i fremtiden også chaufførhåndbøger. Ind- og udmeldelser. Igen i 2012 har foreningen kunnet glæde sig over en stabil og loyal medlemskreds. Vi er ved årsskiftet 2012/2013: 167 medlemmer samt 22 passive medlemmer 1 medarbejdende anpartshaver 1 vognmandssøn Jeg vil som nævnt glæde mig over de medlemmer, som foreningen har frem for at beklage den tilbagegang i medlemsantallet, som vi naturligvis må konstatere i lighed med andre lokalforeninger. I løbet af 2012 er vi blevet 26 medlemmer færre. Heraf har 15 opsagt deres medlemskab de øvrige har været tvunget til at forlade foreningen det pga. ophør/konkurs.

9 Vi kan dog også notere 9 nye medlemmer i foreningen netto en afgang på 17 Tak Til slut vil jeg gerne udtrykke en tak - for godt samarbejde med mine bestyrelseskolleger - for loyal opbakning til foreningen fra alle vore medlemmer - for trofast støtte fra alle foreningens samarbejdspartnere, som yder en værdigfuldt støtte til foreningens drift - Og endelig en stor tak til Allan, Knud Erik, Bitten og Maibritt fra Regionskontoret for det rigtig gode samarbejde, vi har i hverdagen. For mit vedkommende er det utrolig vigtigt, hvilket jeg i høj grad føler det også er for vore medlemmer.

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening No. 1 Maj 2009 Fagligt Alternativ Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten Danmarks Frie Fagforening 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Ugens transport. Fredag 24. januar til torsdag 30. januar 2014 - Nummer 3-3. årgang. Hansholm havn vil samle lokale kræfter.

Ugens transport. Fredag 24. januar til torsdag 30. januar 2014 - Nummer 3-3. årgang. Hansholm havn vil samle lokale kræfter. Ugens transport 1 Fredag 24. januar til torsdag 30. januar 2014 - Nummer 3-3. årgang Vognmand havde ubudne gæster i to weekender Læs mere side 7 og 9 Politiet opfordrer til at bruge alarmer Nogle alarmer

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Magasin om det rummelige arbejdsmarked Nr. 19 april 2012 6. årgang lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Indhold Fleksicurity nr. 19,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009.

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Vojens, den 9. marts 2009 Indledning Ser man tilbage på året der er gået, kan man i lighed med alle de år, jeg har

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere