Temaforslag drift Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temaforslag drift Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur"

Transkript

1 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Serviceniveau på byggesagsområdet kr Gebyrer fjernes/serviceniveau ca ca ca ca Serviceniveau ca ca ca ca Anlæg Finansiering Resume: Der er behov for at se på Svendborg Kommunes byggesagsgebyrer og ressourcer på byggesagsområdet Det er der af følgende grunde: Erhvervsliv og borgere efterspørger fortsat hurtigere svar og kortere sagsbehandlingstid. Svendborg Kommune har p.t. nogle af de højeste byggesagsgebyrer på Fyn Flere kommuner på Fyn er stoppet eller vil stoppe med at opkræve gebyr for deres byggetilladelser. Pr. 1. januar 2015 skal gebyrerne opkræves på baggrund af medgået tid på den enkelte sag, hvilket betyder en omlægning af den nuværende gebyrstruktur og mere administration. Sagsfremstilling: Odense, Assens og til dels Nyborg Kommune har afskaffet gebyret på byggesager. Det har umiddelbart en positiv signalværdi overfor erhvervsliv og borgere, og det betyder mindre administration i kommunerne i forhold til tidsregistrering og opkrævning af gebyrer. Det er dog administrationens vurdering, at det der betyder allermest for erhvervslivet, er hastigheden, hvormed de får deres henvendelser behandlet, frem for størrelsen på gebyret. Kommunens ageren har stor indflydelse på virksomhedernes produktivitet set i forhold til hastigheden, hvormed vi kan levere de tilladelser, vejledninger og svar, som de efterspørger. Gebyrets størrelse spiller derimod en væsentlig rolle i forhold til mindre byggerier og private byggesager, hvor gebyrerne pt. ikke står mål med ansøgers investering. En konsekvens heraf er muligvis, at der udføres mange ombygninger og småbygninger uden tilladelse. En nylig sammenkørsel mellem BBR og GiS (kort/luftfoto) understøtter dette.* *Det koster kommunen ressourcer at bringe uoverensstemmelserne i BBR og GIS på plads, således at de digitale registre kan anvendes bredt ud i samfundet eks. i forhold til SKAT, ejendomsmæglere, banker m.fl. Sagsbehandlingstiden på de mindre byggesager spiller naturligvis også en afgørende rolle for oplevelsen af god service. Hertil kommer, at private byggesager trækker spor ud i erhvervslivet, idet mindre byggerier ofte også involverer professionelle håndværkere, arkitekter og rådgivere. Kommunen har mulighed for at beslutte, at mindre bygninger, som garager, carporte og udhuse, skal betale et fast gebyr, mens øvrige typer af byggeri skal betale pr. medgået tid.

2 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Erfaringer fra andre kommuner, der er overgået til gebyr pr. medgået tid, viser, at det er vanskeligt, at opretholde den samme gebyrindtægt som tidligere. Det skyldes blandt andet, at det kun er dele af en byggesag, der kan opkræves gebyr for, at der skal opkræves gebyr af flere omgange, at gebyrer kan hænge i flere år mm. se bilag for flere detaljer. En ændring af gebyrstrukturen vil derfor betyde, at den nuværende indtægt på byggesagsgebyrerne bliver lavere end før. En byggesag omfatter mere end blot en tilladelse efter byggeloven. Ikke sjældent involverer en byggesag forhold omkring planlægning, miljø, veje, spildevand, beredskab, jordforurening, natur, landbrug mm. Byggesagsbehandleren har til opgave at agere én indgang til kommunen og står således for at koordinere opgaver og tilladelser internt i kommunen, og samtidig levere den gode dialog og sparring med virksomheden. Der må kun opkræves gebyr for det arbejde som kommunen udfører efter byggeloven. Den tid der bruges på at sagsbehandle efter anden lovgivning end byggeloven, og den tid der bruges på at koordinere i forhold til andre afdelinger i kommunen, må der ikke opkræves gebyr for. Byggesagsafdelingen har foretaget en overordnet tidsregistrering i 2012 og I gennemsnit bruger sagsbehandlerne i dag kun omkring 40 % af deres tid på sagsbehandling, som der kan opkræves gebyr for. For at understøtte helheden i opgaveløsningen, har Erhvervskontakten samlet en række myndighedsopgaver, som ikke er byggesagsbehandling, men som hører naturligt sammen med byggeri. Opgaveporteføljen giver rigtig gode forudsætninger for at kunne løse en bred række af myndighedsopgaver omkring byggeri og byggesager, og for derved at kunne yde en god service overfor erhvervsliv og borgere. Den samlede opgavemængde er steget, og stiger, og derfor kan servicemålene ikke overholdes med de nuværende ressourcer. Der er behov for at få tilført to årsværk for at løse opgavemængden i et hastigere tempo og leve op til rollen som samarbejdspartner for erhvervslivet. Påvirkning på andre områder: Byggesagsgebyrerne påvirker ikke andre områder direkte, men måske kan der opstå ønske om at afskaffe eller reducere gebyrer på andre områder end byggesagsområdet. Økonomi: Gebyrer fjernes/alternativ 1 Med den nuværende gebyrstruktur er der en gebyrindtægt på omkring 2,6 mio. kr. om året. Hvis gebyrerne fjernes fra 2015, skal dette beløb findes andetsteds. Tilførsel af to årsværk til afdelingen vil beløbe sig til ca. 1 mio. kr.

3 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Serviceniveau/alternativ 2: Tilførsel af to årsværk til afdelingen vil beløbe sig til ca. 1 mio. kr.

4 Bilag til budgettemaet - Serviceniveau på byggesagsområdet Byggesagsgebyrer og service for erhvervsliv og borgere Odense, Assens og til dels Nyborg Kommune har afskaffet gebyret på byggesager. Det har umiddelbart en positiv signalværdi overfor erhvervsliv og borgere, og det betyder mindre administration i kommunerne i forhold til tidsregistrering og opkrævning af gebyrer. Det er dog administrationens vurdering, at det der betyder allermest for erhvervslivet, er hastigheden, hvormed de får deres henvendelser behandlet, frem for størrelsen på gebyret. Gebyrets størrelse spiller derimod en væsentlig rolle i forhold til mindre byggerier og private byggesager, hvor gebyrerne pt. ikke står mål med ansøgers investering. En konsekvens heraf er muligvis, at der udføres mange ombygninger og småbygninger uden tilladelse. En nylig sammenkørsel mellem BBR og GiS (kort/luftfoto) understøtter dette.* *Det koster kommunen ressourcer at bringe uoverensstemmelserne i BBR og GIS på plads, således at de digitale registre kan anvendes bredt ud i samfundet eks. i forhold til SKAT. Sagsbehandlingstiden på de mindre byggesager spiller naturligvis også en afgørende rolle for oplevelsen af god service. Hertil kommer, at private byggesager også trækker spor ud i erhvervslivet, idet mindre byggerier ofte også involverer professionelle håndværkere, arkitekter og rådgivere. Erhvervslivet Kommunens ageren har stor indflydelse på virksomhedernes produktivitet set i forhold til hastigheden, hvormed vi kan levere de tilladelser, vejledninger og svar, som de efterspørger. Erhvervslivets indgang til Svendborg Kommune sker primært igennem Byg, Plan og Erhverv og ofte via en byggesag. En byggesag omfatter mere end blot en tilladelse efter byggeloven. Ikke sjældent involverer en byggesag forhold omkring planlægning, miljø, veje, spildevand, beredskab, jordforurening, natur, landbrug mm. Byggesagsbehandleren har til opgave at agere én indgang til kommunen og står således for at koordinere opgaver og tilladelser internt i kommunen, og samtidig levere den gode dialog og sparring med virksomheden. Der må kun opkræves gebyr for det arbejde som kommunen udfører efter byggeloven. Den tid der bruges på at sagsbehandle efter anden lovgivning end byggeloven, og den tid der bruges på at koordinere i forhold til andre afdelinger i kommunen, må der ikke opkræves gebyr for. Byggesagsafdelingen har foretaget en overordnet tidsregistrering i 2012 og I gennemsnit bruger sagsbehandlerne i dag kun omkring 40 % af deres tid på byggesagsbehandling efter byggeloven, som giver mulighed for gebyropkrævning. 1

5 For at understøtte helheden i opgaveløsningen, har Erhvervskontakten samlet en række myndighedsopgaver, som ikke er byggesagsbehandling, men som hører naturligt sammen med byggeri, eksempelvis: - Landzoneadministration - Avancebeskatning - Matrikulære sager - Byggelinjer efter Naturbeskyttelsesloven - Skimmelsvamp og bolighygiejne - Bygningsforbedring - Arkitekturråd - Landsbypulje Opgaveporteføljen giver rigtig gode forudsætninger for at kunne løse en bred række af myndighedsopgaver omkring byggeri og byggesager, og for derved at kunne yde en god service overfor erhvervsliv og borgere. Den samlede opgavemængde er steget, og stiger, og derfor kan servicemålene ikke overholdes med de nuværende ressourcer. Der er behov for at få tilført to årsværk for at løse opgavemængden i et hastigere tempo og leve op til rollen som samarbejdspartner for erhvervslivet. Gebyrer på baggrund af medgået tid Nedenstående betragtninger er understøttet af samtaler med Kolding Kommune, der har opkrævet gebyrer efter medgået tid siden d. 1. januar Det bemærkes, at Kolding har indført faste gebyrer på simple bygninger. Fordele for ansøger og kommune: - Ansøgeren betaler for medgået tid, dvs. at de mest tidskrævende eller komplekse byggesager betaler de største gebyrer og omvendt. - Det belønnes, at have en velbelyst byggeansøgning. Ulemper for ansøger: - Ansøgeren/rådgiveren kan ikke få oplyst, hvad en byggetilladelse koster på forhånd, da den enkelte sag kan rumme dispensationer efter byggeloven, partshøringer, særlige tekniske forhold mm. Kolding kommunes umiddelbare erfaring er dog, at gebyret, der udstedes sammen med byggetilladelsen, er billigere end før, men gør opmærksom på at der i mange byggesager også skal opkræves gebyr i forbindelse med færdigmelding af byggesagen. Ulemper for kommunen: - I nogle byggesager vil det være nødvendigt at opkræve gebyr af flere omgange. Mange byggesager kræver sagsbehandling forud for selve byggetilladelsen, men også i forbindelse med færdigmelding og ibrugtagning af byggeriet. Kolding Kommune udsteder gebyr i forbindelse med byggetilladelsen og i forbindelse med afslutning af sagen. (De forudser, at gebyr nr. 2 bliver højere end det første). 2

6 - Kommunen risikerer, at have gebyrer ude at hænge i flere år, da gebyret som udgangspunkt skal forfalde, når byggesagen lovligt kan afsluttes. Der er ingen krav om, hvor lang tid man må være om at bygge, og det er vanskeligt og tidskrævende at tvinge en bygherre til at færdigmelde sit byggeri. - Det er vanskeligt, at tidsregistrere præcist på den enkelte sag. Dét at løse en byggesag er i praksis en vekslen imellem gebyrbelagte og ikke gebyrbelagte hensyn. - Tidsregistreringen bliver en administrativ og økonomisk byrde (Byggesag tidsregistrerer også i dag, men på et langt mere overordnet plan). Lovgivning Byggelovens 28 og bygningsreglementets kap. 1.12, samt Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal opkræves gebyrer, eller at der kun skal opkræves gebyrer for visse sagstyper. Det er således op til den enkelte kommune at bestemme, om omkostningerne til den del af byggesagsbehandlingen, som der kan opkræves gebyr for, skal finansieres via gebyrer, eller om omkostningen helt eller delvist skal dækkes via skatteindtægter. Kommunen kan vælge, at simple bygninger, som garager, carporte, udhuse og lignende kan betale et fast gebyr i stedet for efter tidsforbrug. Erfaringer viser, at en opkrævning efter tidsforbrug i denne type sager kan resulterer i gebyrer, der ikke står mål med ansøgers investering. Simple sager kan dog sagtens tage lang tid. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter sig for fortsat at opkræve byggesagsgebyrer, så skal gebyrerne pr. 1. januar 2015 opkræves efter tidsforbruget på den enkelte sag. Gebyrstruktur hos de fynske kommuner og gebyreksempler Odense Ingen gebyrer (afskaffet oktober 2013) Assens Ingen gebyrer (afskaffet januar 2014) Nyborg Kun gebyr på nogle sagstyper, forventer at blive helt gebyrfri Langeland Ikke afklaret, beholder sandsynligvis gebyrer (endnu ikke timeafregning) Faaborg Midtfyn Gebyrer pr. medgået tid (trådt i kraft pr. 1. jan. 2014) Kerteminde Gebyrer (endnu ikke timeafregning) Ærø Gebyrer (endnu ikke timeafregning) Middelfart Gebyrer (endnu ikke timeafregning) Nordfyn Halveret gebyr pr (endnu ikke timeafregning) Enfamiliehus på 150 m 2 uden dispensationer Odense gratis Assens gratis Nyborg kr Langeland kr 3

7 Faaborg Midtfyn Kerteminde Ærø Middelfart Nordfyn Svendborg ikke oplyst kr kr kr kr kr 500 m 2 uopvarmet industribygning uden dispensationer Odense gratis Assens gratis Nyborg gratis Langeland 8000 kr Faaborg Midtfyn ikke oplyst Kerteminde kr Ærø kr Middelfart kr Nordfyn kr Svendborg kr 1000 m 2 dagligvarebutik uden dispensationer Odense gratis Assens gratis Nyborg kr Langeland kr Faaborg Midtfyn ikke oplyst Kerteminde kr Ærø kr Middelfart kr Nordfyn kr Svendborg kr 45 m 2 udhus uden dispensationer Odense gratis Assens gratis Nyborg kr Langeland kr Faaborg Midtfyn ikke oplyst Kerteminde 974 kr Ærø 820 kr Middelfart 660 kr Nordfyn 505 kr Svendborg kr. (hvis der er dispensation kr.) 4

8 Input fra Kolding Kommune, der har opkrævet gebyr efter medgået tid siden januar 2014 Talt med afdelingsleder Anders Klausen + sagsbehandler fra lovliggørelsesteam De har indført faste gebyrer på småbygningerne efter anbefaling fra energistyrelsens vejledning. Deres målsætning er, at den øvrige byggesagsbehandling skal være 100 % gebyrfinansieret. De er dog tvivlende overfor om denne målsætning kan opfyldes. Dels fordi at det at løse en byggesag er en vekslen mellem gebyrbelagte og ikke gebyrbelagte opgaver. Dels at gebyrer skal opkræves over flere omgange eks. ved byggetilladelse og ved afslutning. Umiddelbart ser de en administrativ byrde i tidsregistreringen. De ser ingen umiddelbare fordele for kommunen, anden end at de kan motivere ansøgerne til at aflevere et godt ansøgningsmateriale. Timeprisen er beregnet og sat til 595 kr. Umiddelbart er erfaringen, at de giver billigere byggetilladelser. Det bliver billigere for de fleste, men rigtig dyrt for nogle enkelte. De har endnu ikke prøvet at opkræve gebyr 2 eks. ved afslutning af et enfamiliehus. De forudser at gebyr to bliver dyrere end det første. Kunderne er skeptiske overfor at skulle betale for medgået tid. Rådgiverne er kede af ikke at kunne få oplyst på forhånd, hvad en tilladelse koster. 5

9 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Musikhuset Ribers Gård kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Hvis der fremadrettet ønskes samme aktivitetsniveau som hidtil i Musikhuset Ribers Gård, er det nødvendigt at ansætte ekstra ressource til afvikling af arrangementer om aftenen. Dette vil kræve en udvidelse af driftstilskuddet på kr. Sagsfremstilling: Musikhuset i Ribers Gård har gennem 20 år været et omdrejningspunkt for den udøvende rytmiske musik i Svendborg båret af musikforeningen Rytmisk Råstof. Stedet er udsprunget af det musikalske græsrodsmiljø, der ønskede et sted for den udøvende rytmiske musik i Svendborg. Gennem årene har Musikhuset i Ribers gård udviklet sig til at være et moderne musik- og kulturhus med øvelokaler, café og et landskendt spillested for livekoncerter. Musikhusets mangfoldighed afspejler sig ikke blot ved at tilbyde et miljø, der tiltrækker såvel upcomming lokale talenter som etablerede navne på den nationale og internationale musikscene, men ved også at rumme kulturelle tiltag som stand up, poetry slam, sangskrivere, filmfremvisninger og dans. Musikhuset er kendt for sin åbenhed i forhold til de mange, der ønsker at bruge stedet, men også for gennem de mange samarbejdsflader i kulturlivet at bidrage væsentligt til kulturens udvikling. På den måde understøtter huset kulturstrategiens indsatsområder omkring fællesskaber og unges bidrag til kulturen. Foreningen er langt i deres bestræbelser på at være et kulturhus, der bliver brugt 24-7 og virke som en smeltedigel for kulturen på Sydfyn, som det fremgår at samarbejdsaftalen med Svendborg Kommune. Den daglige leder af spillestedet og øvelokalerne har gennem alle årene, sammen med et stort antal dedikerede frivillige, har lagt mange timer i udviklingen af både fysiske rammer, koordinering af aktiviteter og afvikling af samme. Det samlede aktivitetsniveau har i gennem længere tid oversteget, det som kan rummes i den nuværende stilling. Foreningen gør derfor opmærksom på, at aktivitetsniveauet kun kan bevares, såfremt der tilføres yderligere ressourcer. Påvirkning på andre områder: Ingen Økonomi: Forslaget om et øget driftstilskud til aflønning af ekstra ressourcer vil påvirke udvalgets ramme med kr. årligt.

10 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Ungdomsklub for de årige kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Forslag om, at Ungdomsklubben Cosmos åbnes to aftener om ugen, 25 uger om året med to medarbejdere for unge mellem år. De skal hjælpe/guide de unge til at hjælpe sig selv med at få størst mulig indflydelse på eget liv. Derunder hjælpe dem i gang med et job eller motivere dem til at uddanne sig. Økonomien er lønudgiften til de medarbejdere og arrangementer, kurser for de unge. I alt kr. Sagsfremstilling: Ungdomsskolen opsøges jævnligt af unge over 18 år, som gerne vil have mulighed for at fortsætte i klubben. Det er især i Cosmos ( Byparkområdet) og i Cafeen på Abildvej vi oplever problemet. Det er unge, som ofte er uden arbejde og som er færdige med skolen. De har ikke noget sted at være, keder sig og driver lidt rundt i området. Det foreslås at åbne Cosmos to gange om ugen for denne gruppe, med de medarbejdere, som de kender fra deres tid i den alm. ungdomsklub. De skal inspirere/hjælpe dem til at få et job eller komme i gang med en uddannelse. Erfaringerne viser, at job eller uddannelse bedst forebygger et dårligt liv. Svendborg Kommune samarbejder med boligforeningen og tilbuddet er en del af den boligsociale helhedsplan. Forudsætningen for at kunne åbne klubben for de årige er at Ungdomsskolens målgruppe udvides til at omfatte denne aldersgruppe. Påvirkning på andre områder: Tilbuddet vil ikke have indflydelse på Ungekontakten. Som alt andet i Ungdomsskolen er det et frivilligt tilbud til de unge, dvs at det ikke er en myndighedsopgave. Økonomi: Der er ingen anlægsudgifter, da vi bruger den eksisterende klub. Forslaget belaster udvalgets budget med kr. pr. år, som fordeler sig således: Lønudgift til 2 medarbejdere kr Kurser, arrangementer for de unge kr.

11 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Mikrolån fra arbejdsledig til selvstændig kr Drift Finansiering I alt Resume: Borgere som modtager kontanthjælp og er kategoriseret i målgruppen af aktivitetsparte kontanthjælpsmodtagere bevilges støtte i form af tilskud til forsørgelse og til etablering af selvstændig virksomhed. Tilskuddet til forsørgelsen kan gives i en kortere periode, normalt ikke mere end 6 måneder. Tilskud til etableringen af virksomheden gives som et lån som tilbagebetales over en længere periode. Det anbefales at der kan der lånes mellem kr Opdatering jf. dagsordenspunkt om microlån/koncept for iværksætteri til kommende udvalgsmøde i EBK den 11. september 2014: Lovgivningen sætter begrænsninger på kommunens muligheder for at bedrive finansiel virksomhed, herunder yde mikrolån. Kommunalfuldmagten antages at indeholde en uskreven hovedregel om, at en kommune er afskåret fra at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed, med mindre der foreligger udtrykkelig lovhjemmel hertil. Eneste lovhjemmel til at yde mikrolån findes i aktivlovens Disse er som nævnt omfattet af aktivlovens revalideringsbestemmelser, hvorfor det er en forudsætning, at den pågældende borger findes revalideringsberettiget før der kan bevilges mikrolån. Det vil sige, at borgeren skal have en begrænsning i arbejdsevnen og det skal vurderes, at anden erhvervsmæssig støtte efter aktivloven eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at bringe den pågældende tilbage på en erhvervsmæssig tilværelse. Sagsfremstilling: Formålet med mikrolån er at give borgere som i længere tid har modtaget kontanthjælp eller førtidspension mulighed for at blive selvforsørgende ved start af egen virksomhed. Erfaringerne stammer fra Århus Kommune som har ydet mikrolån gennem to forsøgsprojekter. Erfaringerne viser at mikrolån ikke er en nem løsning, men en løsning med et meget stort potentiale. Beregninger fra Århus viser at hvis blot 2 personer ud af en gruppe på 20 personer bliver selvforsørgende, er udgiften til alle 20 personer tjent hjem på mindre end 5 år. Mikrolån er et frivilligt tilbud og det er meget vigtigt at fokusere på borgernes muligheder, kompetencer og ressourcer, frem for på eventuelle diagnoser og gamle historier Låneforholdet bygger på tillid idet borgerne pr. definition ikke er kreditværdige. Mikrolånet er en forudsætning for at komme i gang, men pengene er langt fra det vigtigste: Rådgivning, netværk og støtte er centrale elementer som er mindst lige så vigtige at sætte fokus på som økonomien. Det kan koste mange penge at starte egen virksomhed. Det anbefales at kommunen fokuserer på forretningsideer, der kræver beskeden investering. Ud fra erfaringerne i Århus anbefales lån i størrelsen kr ,-.

12 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget For at finde borgere, som er egnet til etablering af egen virksomhed er det vigtigt at der etableres et kursusforløb over en længere periode som dels vurderer på borgerens forretningsidé og dels på borgerens personprofil. Kommunen påser af der foreligger en forretningsmæssig forsvarlig plan for den selvstændige etablering. Efterfølgende skal der etableres et kursus af min. 8 ugers varighed, som giver kompetencer i regnskab, revision, skat og markedsføring. Efter kursusdeltagelse vil det være muligt at udvælge de deltagere som udfra en samlet vurdering kan vurderes egnet til at drive selvstændig virksomhed. Jobcentret råder ikke over kompetencer, som kan give deltagerne den fornødne viden om det at drive selvstændig virksomhed. Disse kompetencer skal tilkøbes fra eksterne leverandører. Påvirkning på andre områder: Temaet involverer EBK udvalget og ikke øvrige udvalg. Økonomi: Udgiften til forsørgelse og lån afholdes i henhold til Aktivloven 65 stk. 3 på revalideringsområdet. Revalideringsydelsen træder først i kraft efter endt kursus, når/hvis kommunen har godkendt forretningsplanen. Udgifter til kursusforløb forud for etablering af virksomheden afholdes af budgettet til køb af den beskæftigelsesrettede indsats. Det vurderes at udgiften til mikrolån årligt kan afholdes inden for rammerne af det eksisterende budget på overførselsindkomstområdet dog således at der i opstartsåret vil være tale om en merudgift af begrænset omfang.

13 Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Videreførelse af FVU og OBU under AOF Center Fyn kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Udvalget for Børn og Unge godkendte den 11/02/2014 at opsige CSV Sydfyns driftsoverenskomst med HF og VUC Fyn om Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) fra 30. juni 2014, da holdene ikke længere kunne drives rentabelt under CSV Sydfyn. Efterfølgende har mulighederne været undersøgt for at videreføre undervisningen i andet regi. AOF Center Fyn har påtaget sig at overtage driften af tilbuddene ved Grønnemoseværkstederne (GVS) og Hjørnet, således at målgruppen fortsat sikres et FVU tilbud i nærmiljøet fra 1. august Sagsfremstilling: Da Udvalget for Børn og Unge den 11/02/2014 godkendte CSV Sydfyns opsigelse af driftsoverenskomst med HF og VUC Fyn, anmodede udvalget administrationen om at vurdere grundlaget for alternative undervisningstilbud til målgruppen, således at de fortsat kan have et passende undervisningstilbud i nærmiljøet. Målgruppen er alle kursister med lette til moderate generelle indlæringsvanskeligheder eller lettere udviklingshæmning. Målgruppen omfatter i alt 38 kursister fra Svendborg Kommune og 11 kursister fra Faaborg Midtfyn. Administrationen har på den baggrund undersøgt grundlaget for drift af tilbuddene i andet regi i nærmiljøet. HF og VUC Fyn har været forespurgt, idet de i forvejen driver FVU og OBU tilbud. VUC vurderede målgruppen og besøgte GVS, men afviste at drive tilbuddene, da de ikke kunne etablere små hold og rammer, der ville være økonomisk rentable, men nødvendige for at tilgodese kursisternes specifikke behov. Dernæst blev muligheden undersøgt for inden for CSV Sydfyns Voksenspecialundervisning (VSU) at tilbyde kursisterne undervisning i dansk og matematik. Men bevillingen til VSU, der er afsat i forhold til antal indbyggere i kommunen, er allerede udnyttet. Efter drøftelse og samråd med AOF Center Fyn er der imidlertid fundet en gunstig løsning. AOF Center Fyn, der i forvejen udbyder FVU og OBU vurderer, at de vil kunne drive tilbuddene på relativt små hold og i rammer, der vil kunne tilgodese kursisternes særlige behov. Ved Lukning af CSV Sydfyns tilbud pr. 30. juni 2014, overtager AOF Center Fyn driften af tilbuddene i eget regi, således at kursisterne fortsat vil have et relevant undervisningstilbud efter sommerferien i Svendborg Kommune. Faaborg Midtfyn Kommune er blevet varslet om, at CSV Sydfyns tilbud lukker og videreføres i AOF s regi.

14 Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Aktuelt screenes alle kursister fra Svendborg Kommune med henblik på indplacering på FVU efter sommerferien. Screeningen sker i samarbejde mellem AOF og CSV Sydfyns medarbejdere. Der vil være kursister, der ikke længere vil kunne oppebære FVU undervisning længere. For denne målgruppe på ca. 18 elever, vil AOF Center Fyn kunne tilbyde aftenskoleundervisning med handicaptilskud på 7/9 af undervisningsudgiften. Aftenskoleundervisningen vil medføre en mindre egenbetaling. Det er svært at vurdere om alle kursister ønsker at fortsætte som aftenskolekursist, når der påregnes egenbetaling. Påvirkning fra andre områder: I forhold til de kursister, der tilbydes aftenskoleundervisning, vil der i forhold til tilskud fra Folkeoplysningsudvalget til AOF påregnes en netto merudgift for Folkeoplysningsudvalget på kr. 330 pr. lektion, der afvikles. (dækker tilskud til undervisning, PEAU og lokale). AOF påtænker oprettelse af fire hold fra 1. august 2014 med omkring lektioner årligt, hvilket medfører en merudgift på kr. pr. år. Økonomi: Forslaget er udgiftsneutralt for Børn og Unge, men vil have en afledt effekt i form af øget tilskud til AOF Center Fyn, der overtager driften af tilbuddene pr. 1. august 2014.

15 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Navn på tema: Indsatser i samarbejdsaftale med Team Danmark kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Samarbejdsaftalen med Team Danmark skal genforhandles i 2014 med henblik på en aftale gældende for , og der skal i den forbindelse afsættes økonomi i relation til indsatserne i den kommende aftale. Sagsfremstilling: I forbindelse med genforhandling af samarbejdsaftalen med Team Danmark for perioden afsatte Byrådet årligt kr til indsatserne i relation til aftalen. Herudover har strategisk gruppe i Sport Study Svendborg årligt afsat omkring kr målrettet projekter i relation til Team Danmark aftalen. Sport Study Svendborg finansieres via kulturaftalen under Kulturregion Fyn. Denne aftale skal genforhandles i Grundlaget for finansieringen af Sport Study Svendborg ændres med stor sandsynlighed hvilket har indflydelse på indsatserne i Team Danmark aftalen. Sport Study Svendborg har i indeværende aftaleperiode bidraget økonomisk til flere indsatser i Team Danmark aftalen, herunder sportsklasser, talentcenter, klubudvikling, kompetenceudvikling af trænere, og til fysiske og fysioterapeutiske screeninger i talentcenter og sportsklasser. Svendborg Talentcenter er base for flere af forpligtelserne i Team Danmark aftalen, og er rammen om kompetenceudviklingsforløb for klubledere og -trænere. Et tilsvarende talentcenter findes kun i én anden elitekommune. Potentialerne i videreudviklingen af talentcenteret er et væsentligt grundlag for den forestående genforhandling af samarbejdsaftalen, idet der i den nye aftale vil blive sat et væsentligt fokus på klubudvikling og talentudviklingsmiljøer. Team Danmark-aftalen forventes politisk behandlet i 3. kvartal Påvirkning på andre områder: Temaet vil ikke have påvirkning på andre områder. Økonomi: Der er ingen anlægsudgifter forbundet med temaet. Forslaget belaster udvalgets budget med kr , som fordeler sig således: Halleje Gymnasiehallen kr Lønudgift trænere og fysioterapeuter kr Kurser talenter og trænere kr Budget i alt kr

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingen Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingens opgaver Myndighedsbehandling: Behandling af byggeansøgninger (Byggeloven og Planloven (i.f.t. lokalplaner))

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Center for Miljø og Teknik Dato: 16.10.2014 Sagsnr.: 14/19697-7 Notat Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Dette notat redegør for gebyrfastsættelsen for byggesagsbehandling for 2015. Herunder

Læs mere

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten.

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Notat om opkrævning af byggesagsgebyr efter medgået tid Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Baggrund Folketinget har besluttet, at kommunerne fra 1. januar 2015

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13 Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3 - Byggelovens regler

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik Byggelovens gebyrregler Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik EMNER - Baggrund og formål med gebyrreglerne - Gebyrvejledningen - Byggelovens 28, stk. 1 - Hvad må man opkræve gebyr for? - Gebyr efter tidsforbrug

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8 Gebyrvedtægt for byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Side 1 af 8 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Nedbringelse af sagsbehandlingstider. Ved Rune Munch Christensen

Nedbringelse af sagsbehandlingstider. Ved Rune Munch Christensen Nedbringelse af sagsbehandlingstider Ved Rune Munch Christensen Disposition Status for sagsmængden som vist på MPU januar 2014 Sagsbehandlingstiden Byggesagsteamet Mål for det kommende år Største tidsrøvere/hvad

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri NOTAT 08-03-2012 Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009

Læs mere

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet.

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet. Miljø og Byggesag Byggesag Rådhusbuen 1 Postbox 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 35 03 byggesag@roskilde.dk NOTAT www.roskilde.dk Yderligere oplysningerne jf. TMU møde den 06-12-2012, pkt. 313 27. februar

Læs mere

Nedbringelse af sagsbehandlingstider. Ved Rune Munch Christensen

Nedbringelse af sagsbehandlingstider. Ved Rune Munch Christensen Nedbringelse af sagsbehandlingstider Ved Rune Munch Christensen Disposition Status for sagsmængden Sagsbehandlingstiden Byggesagsteamet Mål for det kommende år Største tidsrøvere/hvad tager tid? Igangværende

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015 BRØNDBY KOMMUNE Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015 Indhold 1. Byggesagsgebyrer 1.1. Anmeldelsesager 1.2. Øvrigt byggeri 1.3. Øvrige

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling Gebyrvedtægt Byggesagsbehandling Gældende fra 1. februar 2016 Kapitel 1 Formål 1. Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Center for Miljø og Teknik januar 2015 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Kristian Grummesgaard Balticagade 10,1. Indgang G 8000 Århus C By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Byggesagsbehandling 2014

Byggesagsbehandling 2014 Byggesagsbehandling 2014 type: Fagområde Selve formålet med byggesagsbehandlingen er, at sikre at bygninger udføres og indrettes på en sundheds-, sikkerheds- og brandmæssig tilfredsstillende måde. Det

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-02-2014 Tirsdag 25.02.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kontanthjælpsreform. 3 Udvikling

Læs mere

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Kommunaludvalget 2012-13 KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Samråd D-H, KOU alm. del Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Spørgsmål D: Vil ministeren redegøre for

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Til direktionen På grund af finanskrisen har der siden slutningen af 2008 været en stor stigning i antallet

Læs mere

Aftale vedrørende Naturnetværket

Aftale vedrørende Naturnetværket J.nr. 39-22665 Aftale vedrørende Naturnetværket Mellem Centrovice Natur og Miljøafdelingen Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg CVR-nr.: 26 93 58 65 og Følgende kommuner: Assens Kommune (CVR-nr.: 29189692), Faaborg-Midtfyn

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013 VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning Vejle 14. januar 2013 De 4 syddanske VEU-centre VEU-center Syd Kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder VEU-center Fyn Kommuner: Odense,

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Uddannelsesparate Unge

Uddannelsesparate Unge Uddannelsesparate Unge Onsdag den 13. november 213 Hotel Australia Dagens program 9.3. Velkommen v/ kontorchef Peter Graversen, Beskæftigelsesregion Syddanmark. 11.15 Kontanthjælpsreform med fokus på de

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Tidligt barselsbesøg 23 Sundhedsstyrelsen er kommet med nye

Læs mere

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen.

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Handleplan for øget brug af mikrolånsordningen Borgerrepræsentationen besluttede den

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Kulturarv Fyn Fælles magasin Kulturarv Fyn Fælles magasin Odense Kommune Kultur Odense Slot, Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 Indledning. I kulturaftalen mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet fremgår, at der på museumsområdet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

[1] Ved afklaringen benyttes Undervisningsministeriets ordblindetestværktøjer 2007. Niveau 1 2 3 4 5

[1] Ved afklaringen benyttes Undervisningsministeriets ordblindetestværktøjer 2007. Niveau 1 2 3 4 5 Bilag 6.a. Oversigt over baggrunde og kompetenceniveauer i dansk og matematik for elever på Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole i perioden januar 2 - september 23. november 23 Udskrives bedst i

Læs mere