Temaforslag drift Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temaforslag drift Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur"

Transkript

1 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Serviceniveau på byggesagsområdet kr Gebyrer fjernes/serviceniveau ca ca ca ca Serviceniveau ca ca ca ca Anlæg Finansiering Resume: Der er behov for at se på Svendborg Kommunes byggesagsgebyrer og ressourcer på byggesagsområdet Det er der af følgende grunde: Erhvervsliv og borgere efterspørger fortsat hurtigere svar og kortere sagsbehandlingstid. Svendborg Kommune har p.t. nogle af de højeste byggesagsgebyrer på Fyn Flere kommuner på Fyn er stoppet eller vil stoppe med at opkræve gebyr for deres byggetilladelser. Pr. 1. januar 2015 skal gebyrerne opkræves på baggrund af medgået tid på den enkelte sag, hvilket betyder en omlægning af den nuværende gebyrstruktur og mere administration. Sagsfremstilling: Odense, Assens og til dels Nyborg Kommune har afskaffet gebyret på byggesager. Det har umiddelbart en positiv signalværdi overfor erhvervsliv og borgere, og det betyder mindre administration i kommunerne i forhold til tidsregistrering og opkrævning af gebyrer. Det er dog administrationens vurdering, at det der betyder allermest for erhvervslivet, er hastigheden, hvormed de får deres henvendelser behandlet, frem for størrelsen på gebyret. Kommunens ageren har stor indflydelse på virksomhedernes produktivitet set i forhold til hastigheden, hvormed vi kan levere de tilladelser, vejledninger og svar, som de efterspørger. Gebyrets størrelse spiller derimod en væsentlig rolle i forhold til mindre byggerier og private byggesager, hvor gebyrerne pt. ikke står mål med ansøgers investering. En konsekvens heraf er muligvis, at der udføres mange ombygninger og småbygninger uden tilladelse. En nylig sammenkørsel mellem BBR og GiS (kort/luftfoto) understøtter dette.* *Det koster kommunen ressourcer at bringe uoverensstemmelserne i BBR og GIS på plads, således at de digitale registre kan anvendes bredt ud i samfundet eks. i forhold til SKAT, ejendomsmæglere, banker m.fl. Sagsbehandlingstiden på de mindre byggesager spiller naturligvis også en afgørende rolle for oplevelsen af god service. Hertil kommer, at private byggesager trækker spor ud i erhvervslivet, idet mindre byggerier ofte også involverer professionelle håndværkere, arkitekter og rådgivere. Kommunen har mulighed for at beslutte, at mindre bygninger, som garager, carporte og udhuse, skal betale et fast gebyr, mens øvrige typer af byggeri skal betale pr. medgået tid.

2 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Erfaringer fra andre kommuner, der er overgået til gebyr pr. medgået tid, viser, at det er vanskeligt, at opretholde den samme gebyrindtægt som tidligere. Det skyldes blandt andet, at det kun er dele af en byggesag, der kan opkræves gebyr for, at der skal opkræves gebyr af flere omgange, at gebyrer kan hænge i flere år mm. se bilag for flere detaljer. En ændring af gebyrstrukturen vil derfor betyde, at den nuværende indtægt på byggesagsgebyrerne bliver lavere end før. En byggesag omfatter mere end blot en tilladelse efter byggeloven. Ikke sjældent involverer en byggesag forhold omkring planlægning, miljø, veje, spildevand, beredskab, jordforurening, natur, landbrug mm. Byggesagsbehandleren har til opgave at agere én indgang til kommunen og står således for at koordinere opgaver og tilladelser internt i kommunen, og samtidig levere den gode dialog og sparring med virksomheden. Der må kun opkræves gebyr for det arbejde som kommunen udfører efter byggeloven. Den tid der bruges på at sagsbehandle efter anden lovgivning end byggeloven, og den tid der bruges på at koordinere i forhold til andre afdelinger i kommunen, må der ikke opkræves gebyr for. Byggesagsafdelingen har foretaget en overordnet tidsregistrering i 2012 og I gennemsnit bruger sagsbehandlerne i dag kun omkring 40 % af deres tid på sagsbehandling, som der kan opkræves gebyr for. For at understøtte helheden i opgaveløsningen, har Erhvervskontakten samlet en række myndighedsopgaver, som ikke er byggesagsbehandling, men som hører naturligt sammen med byggeri. Opgaveporteføljen giver rigtig gode forudsætninger for at kunne løse en bred række af myndighedsopgaver omkring byggeri og byggesager, og for derved at kunne yde en god service overfor erhvervsliv og borgere. Den samlede opgavemængde er steget, og stiger, og derfor kan servicemålene ikke overholdes med de nuværende ressourcer. Der er behov for at få tilført to årsværk for at løse opgavemængden i et hastigere tempo og leve op til rollen som samarbejdspartner for erhvervslivet. Påvirkning på andre områder: Byggesagsgebyrerne påvirker ikke andre områder direkte, men måske kan der opstå ønske om at afskaffe eller reducere gebyrer på andre områder end byggesagsområdet. Økonomi: Gebyrer fjernes/alternativ 1 Med den nuværende gebyrstruktur er der en gebyrindtægt på omkring 2,6 mio. kr. om året. Hvis gebyrerne fjernes fra 2015, skal dette beløb findes andetsteds. Tilførsel af to årsværk til afdelingen vil beløbe sig til ca. 1 mio. kr.

3 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Serviceniveau/alternativ 2: Tilførsel af to årsværk til afdelingen vil beløbe sig til ca. 1 mio. kr.

4 Bilag til budgettemaet - Serviceniveau på byggesagsområdet Byggesagsgebyrer og service for erhvervsliv og borgere Odense, Assens og til dels Nyborg Kommune har afskaffet gebyret på byggesager. Det har umiddelbart en positiv signalværdi overfor erhvervsliv og borgere, og det betyder mindre administration i kommunerne i forhold til tidsregistrering og opkrævning af gebyrer. Det er dog administrationens vurdering, at det der betyder allermest for erhvervslivet, er hastigheden, hvormed de får deres henvendelser behandlet, frem for størrelsen på gebyret. Gebyrets størrelse spiller derimod en væsentlig rolle i forhold til mindre byggerier og private byggesager, hvor gebyrerne pt. ikke står mål med ansøgers investering. En konsekvens heraf er muligvis, at der udføres mange ombygninger og småbygninger uden tilladelse. En nylig sammenkørsel mellem BBR og GiS (kort/luftfoto) understøtter dette.* *Det koster kommunen ressourcer at bringe uoverensstemmelserne i BBR og GIS på plads, således at de digitale registre kan anvendes bredt ud i samfundet eks. i forhold til SKAT. Sagsbehandlingstiden på de mindre byggesager spiller naturligvis også en afgørende rolle for oplevelsen af god service. Hertil kommer, at private byggesager også trækker spor ud i erhvervslivet, idet mindre byggerier ofte også involverer professionelle håndværkere, arkitekter og rådgivere. Erhvervslivet Kommunens ageren har stor indflydelse på virksomhedernes produktivitet set i forhold til hastigheden, hvormed vi kan levere de tilladelser, vejledninger og svar, som de efterspørger. Erhvervslivets indgang til Svendborg Kommune sker primært igennem Byg, Plan og Erhverv og ofte via en byggesag. En byggesag omfatter mere end blot en tilladelse efter byggeloven. Ikke sjældent involverer en byggesag forhold omkring planlægning, miljø, veje, spildevand, beredskab, jordforurening, natur, landbrug mm. Byggesagsbehandleren har til opgave at agere én indgang til kommunen og står således for at koordinere opgaver og tilladelser internt i kommunen, og samtidig levere den gode dialog og sparring med virksomheden. Der må kun opkræves gebyr for det arbejde som kommunen udfører efter byggeloven. Den tid der bruges på at sagsbehandle efter anden lovgivning end byggeloven, og den tid der bruges på at koordinere i forhold til andre afdelinger i kommunen, må der ikke opkræves gebyr for. Byggesagsafdelingen har foretaget en overordnet tidsregistrering i 2012 og I gennemsnit bruger sagsbehandlerne i dag kun omkring 40 % af deres tid på byggesagsbehandling efter byggeloven, som giver mulighed for gebyropkrævning. 1

5 For at understøtte helheden i opgaveløsningen, har Erhvervskontakten samlet en række myndighedsopgaver, som ikke er byggesagsbehandling, men som hører naturligt sammen med byggeri, eksempelvis: - Landzoneadministration - Avancebeskatning - Matrikulære sager - Byggelinjer efter Naturbeskyttelsesloven - Skimmelsvamp og bolighygiejne - Bygningsforbedring - Arkitekturråd - Landsbypulje Opgaveporteføljen giver rigtig gode forudsætninger for at kunne løse en bred række af myndighedsopgaver omkring byggeri og byggesager, og for derved at kunne yde en god service overfor erhvervsliv og borgere. Den samlede opgavemængde er steget, og stiger, og derfor kan servicemålene ikke overholdes med de nuværende ressourcer. Der er behov for at få tilført to årsværk for at løse opgavemængden i et hastigere tempo og leve op til rollen som samarbejdspartner for erhvervslivet. Gebyrer på baggrund af medgået tid Nedenstående betragtninger er understøttet af samtaler med Kolding Kommune, der har opkrævet gebyrer efter medgået tid siden d. 1. januar Det bemærkes, at Kolding har indført faste gebyrer på simple bygninger. Fordele for ansøger og kommune: - Ansøgeren betaler for medgået tid, dvs. at de mest tidskrævende eller komplekse byggesager betaler de største gebyrer og omvendt. - Det belønnes, at have en velbelyst byggeansøgning. Ulemper for ansøger: - Ansøgeren/rådgiveren kan ikke få oplyst, hvad en byggetilladelse koster på forhånd, da den enkelte sag kan rumme dispensationer efter byggeloven, partshøringer, særlige tekniske forhold mm. Kolding kommunes umiddelbare erfaring er dog, at gebyret, der udstedes sammen med byggetilladelsen, er billigere end før, men gør opmærksom på at der i mange byggesager også skal opkræves gebyr i forbindelse med færdigmelding af byggesagen. Ulemper for kommunen: - I nogle byggesager vil det være nødvendigt at opkræve gebyr af flere omgange. Mange byggesager kræver sagsbehandling forud for selve byggetilladelsen, men også i forbindelse med færdigmelding og ibrugtagning af byggeriet. Kolding Kommune udsteder gebyr i forbindelse med byggetilladelsen og i forbindelse med afslutning af sagen. (De forudser, at gebyr nr. 2 bliver højere end det første). 2

6 - Kommunen risikerer, at have gebyrer ude at hænge i flere år, da gebyret som udgangspunkt skal forfalde, når byggesagen lovligt kan afsluttes. Der er ingen krav om, hvor lang tid man må være om at bygge, og det er vanskeligt og tidskrævende at tvinge en bygherre til at færdigmelde sit byggeri. - Det er vanskeligt, at tidsregistrere præcist på den enkelte sag. Dét at løse en byggesag er i praksis en vekslen imellem gebyrbelagte og ikke gebyrbelagte hensyn. - Tidsregistreringen bliver en administrativ og økonomisk byrde (Byggesag tidsregistrerer også i dag, men på et langt mere overordnet plan). Lovgivning Byggelovens 28 og bygningsreglementets kap. 1.12, samt Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal opkræves gebyrer, eller at der kun skal opkræves gebyrer for visse sagstyper. Det er således op til den enkelte kommune at bestemme, om omkostningerne til den del af byggesagsbehandlingen, som der kan opkræves gebyr for, skal finansieres via gebyrer, eller om omkostningen helt eller delvist skal dækkes via skatteindtægter. Kommunen kan vælge, at simple bygninger, som garager, carporte, udhuse og lignende kan betale et fast gebyr i stedet for efter tidsforbrug. Erfaringer viser, at en opkrævning efter tidsforbrug i denne type sager kan resulterer i gebyrer, der ikke står mål med ansøgers investering. Simple sager kan dog sagtens tage lang tid. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter sig for fortsat at opkræve byggesagsgebyrer, så skal gebyrerne pr. 1. januar 2015 opkræves efter tidsforbruget på den enkelte sag. Gebyrstruktur hos de fynske kommuner og gebyreksempler Odense Ingen gebyrer (afskaffet oktober 2013) Assens Ingen gebyrer (afskaffet januar 2014) Nyborg Kun gebyr på nogle sagstyper, forventer at blive helt gebyrfri Langeland Ikke afklaret, beholder sandsynligvis gebyrer (endnu ikke timeafregning) Faaborg Midtfyn Gebyrer pr. medgået tid (trådt i kraft pr. 1. jan. 2014) Kerteminde Gebyrer (endnu ikke timeafregning) Ærø Gebyrer (endnu ikke timeafregning) Middelfart Gebyrer (endnu ikke timeafregning) Nordfyn Halveret gebyr pr (endnu ikke timeafregning) Enfamiliehus på 150 m 2 uden dispensationer Odense gratis Assens gratis Nyborg kr Langeland kr 3

7 Faaborg Midtfyn Kerteminde Ærø Middelfart Nordfyn Svendborg ikke oplyst kr kr kr kr kr 500 m 2 uopvarmet industribygning uden dispensationer Odense gratis Assens gratis Nyborg gratis Langeland 8000 kr Faaborg Midtfyn ikke oplyst Kerteminde kr Ærø kr Middelfart kr Nordfyn kr Svendborg kr 1000 m 2 dagligvarebutik uden dispensationer Odense gratis Assens gratis Nyborg kr Langeland kr Faaborg Midtfyn ikke oplyst Kerteminde kr Ærø kr Middelfart kr Nordfyn kr Svendborg kr 45 m 2 udhus uden dispensationer Odense gratis Assens gratis Nyborg kr Langeland kr Faaborg Midtfyn ikke oplyst Kerteminde 974 kr Ærø 820 kr Middelfart 660 kr Nordfyn 505 kr Svendborg kr. (hvis der er dispensation kr.) 4

8 Input fra Kolding Kommune, der har opkrævet gebyr efter medgået tid siden januar 2014 Talt med afdelingsleder Anders Klausen + sagsbehandler fra lovliggørelsesteam De har indført faste gebyrer på småbygningerne efter anbefaling fra energistyrelsens vejledning. Deres målsætning er, at den øvrige byggesagsbehandling skal være 100 % gebyrfinansieret. De er dog tvivlende overfor om denne målsætning kan opfyldes. Dels fordi at det at løse en byggesag er en vekslen mellem gebyrbelagte og ikke gebyrbelagte opgaver. Dels at gebyrer skal opkræves over flere omgange eks. ved byggetilladelse og ved afslutning. Umiddelbart ser de en administrativ byrde i tidsregistreringen. De ser ingen umiddelbare fordele for kommunen, anden end at de kan motivere ansøgerne til at aflevere et godt ansøgningsmateriale. Timeprisen er beregnet og sat til 595 kr. Umiddelbart er erfaringen, at de giver billigere byggetilladelser. Det bliver billigere for de fleste, men rigtig dyrt for nogle enkelte. De har endnu ikke prøvet at opkræve gebyr 2 eks. ved afslutning af et enfamiliehus. De forudser at gebyr to bliver dyrere end det første. Kunderne er skeptiske overfor at skulle betale for medgået tid. Rådgiverne er kede af ikke at kunne få oplyst på forhånd, hvad en tilladelse koster. 5

9 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Musikhuset Ribers Gård kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Hvis der fremadrettet ønskes samme aktivitetsniveau som hidtil i Musikhuset Ribers Gård, er det nødvendigt at ansætte ekstra ressource til afvikling af arrangementer om aftenen. Dette vil kræve en udvidelse af driftstilskuddet på kr. Sagsfremstilling: Musikhuset i Ribers Gård har gennem 20 år været et omdrejningspunkt for den udøvende rytmiske musik i Svendborg båret af musikforeningen Rytmisk Råstof. Stedet er udsprunget af det musikalske græsrodsmiljø, der ønskede et sted for den udøvende rytmiske musik i Svendborg. Gennem årene har Musikhuset i Ribers gård udviklet sig til at være et moderne musik- og kulturhus med øvelokaler, café og et landskendt spillested for livekoncerter. Musikhusets mangfoldighed afspejler sig ikke blot ved at tilbyde et miljø, der tiltrækker såvel upcomming lokale talenter som etablerede navne på den nationale og internationale musikscene, men ved også at rumme kulturelle tiltag som stand up, poetry slam, sangskrivere, filmfremvisninger og dans. Musikhuset er kendt for sin åbenhed i forhold til de mange, der ønsker at bruge stedet, men også for gennem de mange samarbejdsflader i kulturlivet at bidrage væsentligt til kulturens udvikling. På den måde understøtter huset kulturstrategiens indsatsområder omkring fællesskaber og unges bidrag til kulturen. Foreningen er langt i deres bestræbelser på at være et kulturhus, der bliver brugt 24-7 og virke som en smeltedigel for kulturen på Sydfyn, som det fremgår at samarbejdsaftalen med Svendborg Kommune. Den daglige leder af spillestedet og øvelokalerne har gennem alle årene, sammen med et stort antal dedikerede frivillige, har lagt mange timer i udviklingen af både fysiske rammer, koordinering af aktiviteter og afvikling af samme. Det samlede aktivitetsniveau har i gennem længere tid oversteget, det som kan rummes i den nuværende stilling. Foreningen gør derfor opmærksom på, at aktivitetsniveauet kun kan bevares, såfremt der tilføres yderligere ressourcer. Påvirkning på andre områder: Ingen Økonomi: Forslaget om et øget driftstilskud til aflønning af ekstra ressourcer vil påvirke udvalgets ramme med kr. årligt.

10 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Ungdomsklub for de årige kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Forslag om, at Ungdomsklubben Cosmos åbnes to aftener om ugen, 25 uger om året med to medarbejdere for unge mellem år. De skal hjælpe/guide de unge til at hjælpe sig selv med at få størst mulig indflydelse på eget liv. Derunder hjælpe dem i gang med et job eller motivere dem til at uddanne sig. Økonomien er lønudgiften til de medarbejdere og arrangementer, kurser for de unge. I alt kr. Sagsfremstilling: Ungdomsskolen opsøges jævnligt af unge over 18 år, som gerne vil have mulighed for at fortsætte i klubben. Det er især i Cosmos ( Byparkområdet) og i Cafeen på Abildvej vi oplever problemet. Det er unge, som ofte er uden arbejde og som er færdige med skolen. De har ikke noget sted at være, keder sig og driver lidt rundt i området. Det foreslås at åbne Cosmos to gange om ugen for denne gruppe, med de medarbejdere, som de kender fra deres tid i den alm. ungdomsklub. De skal inspirere/hjælpe dem til at få et job eller komme i gang med en uddannelse. Erfaringerne viser, at job eller uddannelse bedst forebygger et dårligt liv. Svendborg Kommune samarbejder med boligforeningen og tilbuddet er en del af den boligsociale helhedsplan. Forudsætningen for at kunne åbne klubben for de årige er at Ungdomsskolens målgruppe udvides til at omfatte denne aldersgruppe. Påvirkning på andre områder: Tilbuddet vil ikke have indflydelse på Ungekontakten. Som alt andet i Ungdomsskolen er det et frivilligt tilbud til de unge, dvs at det ikke er en myndighedsopgave. Økonomi: Der er ingen anlægsudgifter, da vi bruger den eksisterende klub. Forslaget belaster udvalgets budget med kr. pr. år, som fordeler sig således: Lønudgift til 2 medarbejdere kr Kurser, arrangementer for de unge kr.

11 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Mikrolån fra arbejdsledig til selvstændig kr Drift Finansiering I alt Resume: Borgere som modtager kontanthjælp og er kategoriseret i målgruppen af aktivitetsparte kontanthjælpsmodtagere bevilges støtte i form af tilskud til forsørgelse og til etablering af selvstændig virksomhed. Tilskuddet til forsørgelsen kan gives i en kortere periode, normalt ikke mere end 6 måneder. Tilskud til etableringen af virksomheden gives som et lån som tilbagebetales over en længere periode. Det anbefales at der kan der lånes mellem kr Opdatering jf. dagsordenspunkt om microlån/koncept for iværksætteri til kommende udvalgsmøde i EBK den 11. september 2014: Lovgivningen sætter begrænsninger på kommunens muligheder for at bedrive finansiel virksomhed, herunder yde mikrolån. Kommunalfuldmagten antages at indeholde en uskreven hovedregel om, at en kommune er afskåret fra at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed, med mindre der foreligger udtrykkelig lovhjemmel hertil. Eneste lovhjemmel til at yde mikrolån findes i aktivlovens Disse er som nævnt omfattet af aktivlovens revalideringsbestemmelser, hvorfor det er en forudsætning, at den pågældende borger findes revalideringsberettiget før der kan bevilges mikrolån. Det vil sige, at borgeren skal have en begrænsning i arbejdsevnen og det skal vurderes, at anden erhvervsmæssig støtte efter aktivloven eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at bringe den pågældende tilbage på en erhvervsmæssig tilværelse. Sagsfremstilling: Formålet med mikrolån er at give borgere som i længere tid har modtaget kontanthjælp eller førtidspension mulighed for at blive selvforsørgende ved start af egen virksomhed. Erfaringerne stammer fra Århus Kommune som har ydet mikrolån gennem to forsøgsprojekter. Erfaringerne viser at mikrolån ikke er en nem løsning, men en løsning med et meget stort potentiale. Beregninger fra Århus viser at hvis blot 2 personer ud af en gruppe på 20 personer bliver selvforsørgende, er udgiften til alle 20 personer tjent hjem på mindre end 5 år. Mikrolån er et frivilligt tilbud og det er meget vigtigt at fokusere på borgernes muligheder, kompetencer og ressourcer, frem for på eventuelle diagnoser og gamle historier Låneforholdet bygger på tillid idet borgerne pr. definition ikke er kreditværdige. Mikrolånet er en forudsætning for at komme i gang, men pengene er langt fra det vigtigste: Rådgivning, netværk og støtte er centrale elementer som er mindst lige så vigtige at sætte fokus på som økonomien. Det kan koste mange penge at starte egen virksomhed. Det anbefales at kommunen fokuserer på forretningsideer, der kræver beskeden investering. Ud fra erfaringerne i Århus anbefales lån i størrelsen kr ,-.

12 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget For at finde borgere, som er egnet til etablering af egen virksomhed er det vigtigt at der etableres et kursusforløb over en længere periode som dels vurderer på borgerens forretningsidé og dels på borgerens personprofil. Kommunen påser af der foreligger en forretningsmæssig forsvarlig plan for den selvstændige etablering. Efterfølgende skal der etableres et kursus af min. 8 ugers varighed, som giver kompetencer i regnskab, revision, skat og markedsføring. Efter kursusdeltagelse vil det være muligt at udvælge de deltagere som udfra en samlet vurdering kan vurderes egnet til at drive selvstændig virksomhed. Jobcentret råder ikke over kompetencer, som kan give deltagerne den fornødne viden om det at drive selvstændig virksomhed. Disse kompetencer skal tilkøbes fra eksterne leverandører. Påvirkning på andre områder: Temaet involverer EBK udvalget og ikke øvrige udvalg. Økonomi: Udgiften til forsørgelse og lån afholdes i henhold til Aktivloven 65 stk. 3 på revalideringsområdet. Revalideringsydelsen træder først i kraft efter endt kursus, når/hvis kommunen har godkendt forretningsplanen. Udgifter til kursusforløb forud for etablering af virksomheden afholdes af budgettet til køb af den beskæftigelsesrettede indsats. Det vurderes at udgiften til mikrolån årligt kan afholdes inden for rammerne af det eksisterende budget på overførselsindkomstområdet dog således at der i opstartsåret vil være tale om en merudgift af begrænset omfang.

13 Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Videreførelse af FVU og OBU under AOF Center Fyn kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Udvalget for Børn og Unge godkendte den 11/02/2014 at opsige CSV Sydfyns driftsoverenskomst med HF og VUC Fyn om Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) fra 30. juni 2014, da holdene ikke længere kunne drives rentabelt under CSV Sydfyn. Efterfølgende har mulighederne været undersøgt for at videreføre undervisningen i andet regi. AOF Center Fyn har påtaget sig at overtage driften af tilbuddene ved Grønnemoseværkstederne (GVS) og Hjørnet, således at målgruppen fortsat sikres et FVU tilbud i nærmiljøet fra 1. august Sagsfremstilling: Da Udvalget for Børn og Unge den 11/02/2014 godkendte CSV Sydfyns opsigelse af driftsoverenskomst med HF og VUC Fyn, anmodede udvalget administrationen om at vurdere grundlaget for alternative undervisningstilbud til målgruppen, således at de fortsat kan have et passende undervisningstilbud i nærmiljøet. Målgruppen er alle kursister med lette til moderate generelle indlæringsvanskeligheder eller lettere udviklingshæmning. Målgruppen omfatter i alt 38 kursister fra Svendborg Kommune og 11 kursister fra Faaborg Midtfyn. Administrationen har på den baggrund undersøgt grundlaget for drift af tilbuddene i andet regi i nærmiljøet. HF og VUC Fyn har været forespurgt, idet de i forvejen driver FVU og OBU tilbud. VUC vurderede målgruppen og besøgte GVS, men afviste at drive tilbuddene, da de ikke kunne etablere små hold og rammer, der ville være økonomisk rentable, men nødvendige for at tilgodese kursisternes specifikke behov. Dernæst blev muligheden undersøgt for inden for CSV Sydfyns Voksenspecialundervisning (VSU) at tilbyde kursisterne undervisning i dansk og matematik. Men bevillingen til VSU, der er afsat i forhold til antal indbyggere i kommunen, er allerede udnyttet. Efter drøftelse og samråd med AOF Center Fyn er der imidlertid fundet en gunstig løsning. AOF Center Fyn, der i forvejen udbyder FVU og OBU vurderer, at de vil kunne drive tilbuddene på relativt små hold og i rammer, der vil kunne tilgodese kursisternes særlige behov. Ved Lukning af CSV Sydfyns tilbud pr. 30. juni 2014, overtager AOF Center Fyn driften af tilbuddene i eget regi, således at kursisterne fortsat vil have et relevant undervisningstilbud efter sommerferien i Svendborg Kommune. Faaborg Midtfyn Kommune er blevet varslet om, at CSV Sydfyns tilbud lukker og videreføres i AOF s regi.

14 Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Aktuelt screenes alle kursister fra Svendborg Kommune med henblik på indplacering på FVU efter sommerferien. Screeningen sker i samarbejde mellem AOF og CSV Sydfyns medarbejdere. Der vil være kursister, der ikke længere vil kunne oppebære FVU undervisning længere. For denne målgruppe på ca. 18 elever, vil AOF Center Fyn kunne tilbyde aftenskoleundervisning med handicaptilskud på 7/9 af undervisningsudgiften. Aftenskoleundervisningen vil medføre en mindre egenbetaling. Det er svært at vurdere om alle kursister ønsker at fortsætte som aftenskolekursist, når der påregnes egenbetaling. Påvirkning fra andre områder: I forhold til de kursister, der tilbydes aftenskoleundervisning, vil der i forhold til tilskud fra Folkeoplysningsudvalget til AOF påregnes en netto merudgift for Folkeoplysningsudvalget på kr. 330 pr. lektion, der afvikles. (dækker tilskud til undervisning, PEAU og lokale). AOF påtænker oprettelse af fire hold fra 1. august 2014 med omkring lektioner årligt, hvilket medfører en merudgift på kr. pr. år. Økonomi: Forslaget er udgiftsneutralt for Børn og Unge, men vil have en afledt effekt i form af øget tilskud til AOF Center Fyn, der overtager driften af tilbuddene pr. 1. august 2014.

15 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Navn på tema: Indsatser i samarbejdsaftale med Team Danmark kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Samarbejdsaftalen med Team Danmark skal genforhandles i 2014 med henblik på en aftale gældende for , og der skal i den forbindelse afsættes økonomi i relation til indsatserne i den kommende aftale. Sagsfremstilling: I forbindelse med genforhandling af samarbejdsaftalen med Team Danmark for perioden afsatte Byrådet årligt kr til indsatserne i relation til aftalen. Herudover har strategisk gruppe i Sport Study Svendborg årligt afsat omkring kr målrettet projekter i relation til Team Danmark aftalen. Sport Study Svendborg finansieres via kulturaftalen under Kulturregion Fyn. Denne aftale skal genforhandles i Grundlaget for finansieringen af Sport Study Svendborg ændres med stor sandsynlighed hvilket har indflydelse på indsatserne i Team Danmark aftalen. Sport Study Svendborg har i indeværende aftaleperiode bidraget økonomisk til flere indsatser i Team Danmark aftalen, herunder sportsklasser, talentcenter, klubudvikling, kompetenceudvikling af trænere, og til fysiske og fysioterapeutiske screeninger i talentcenter og sportsklasser. Svendborg Talentcenter er base for flere af forpligtelserne i Team Danmark aftalen, og er rammen om kompetenceudviklingsforløb for klubledere og -trænere. Et tilsvarende talentcenter findes kun i én anden elitekommune. Potentialerne i videreudviklingen af talentcenteret er et væsentligt grundlag for den forestående genforhandling af samarbejdsaftalen, idet der i den nye aftale vil blive sat et væsentligt fokus på klubudvikling og talentudviklingsmiljøer. Team Danmark-aftalen forventes politisk behandlet i 3. kvartal Påvirkning på andre områder: Temaet vil ikke have påvirkning på andre områder. Økonomi: Der er ingen anlægsudgifter forbundet med temaet. Forslaget belaster udvalgets budget med kr , som fordeler sig således: Halleje Gymnasiehallen kr Lønudgift trænere og fysioterapeuter kr Kurser talenter og trænere kr Budget i alt kr

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Du har i et brev af 6. juli 2009 med bilag som repræsentant

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Kolding HF & VUC juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3 2.4

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for TH. Langs HF & VUC

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for TH. Langs HF & VUC Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for TH. Langs HF & VUC Sted: TH-Langs HF & VUC Tid: Tirsdag den 13. september 2011 Referent: Susanne Hansen Deltagere: Vagn Larsen Ulla Westergaard Frederiksen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014 KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

VUC Vest, FVU-plan 2012

VUC Vest, FVU-plan 2012 VUC Vest, FVU-plan 2012 På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27.

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere