Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN"

Transkript

1 Start en ny skakklub Spillested Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang PR-arbejde Skakklubbens love Skakklubbens daglige ledelse Generalforsamlingen og bestyrelsesmøder Vedtægternes omtale af generalforsamlingen Bestyrelsesmøder Klubbens økonomi Kontingentet Skattemæssige forhold Vækstkonto Juniorinstruktørordning Øvrige støttemuligheder fra DSU Folkeoplysningsloven (driftstilskud) Klubbens trivsel Klubblade Medlemspleje Juniorafdeling Materialer til udlån Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union 2-1

2 2. Forord Dette afsnit er tænkt som en hjælp for nye klubledere, der derved skulle få bedre muligheder for at klare de problemer, en skakklubleder kommer ud for. Det er klart, at denne vejledning ikke kan være fyldestgørende, idet enhver klubleder skal tilpasse sit arbejde den enkelte klubs ønsker og behov. 2.1 Start en ny skakklub I det følgende gives en række råd og ideer til håndtering af de problemstillinger, som man møder i opstartsfasen af en ny skakklub Spillested I en opstartsfase kan man som en nødløsning spille privat, men man må sikre sig et ordentligt spillelokale. En henvendelse til den lokale kommune vil ofte kunne stille en ny skakklub et lokale vederlagsfrit til rådighed. Det vil typisk være et lokale på en skole, og her er skolens normale lukketid kl typisk et problem for skakklubber. Skolens pedel kan i denne sammenhæng være behjælpelig og ellers råder kommunen tit over lokaler (kantiner, beboerhuse, biblioteker, lokalcentre og sognegårde), hvor der er åbent i længere tid. Ved ikke at benytte kommunale lokaler kan klubben blive nødt til at betale en større eller mindre husleje, hvilket typisk påvirker klubbens kontingent. Se også afsnit Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang Dansk Skak Union yder støtte til etablering af nye klubber. Det gælder både PR-materiale og økonomisk støtte. Det er ofte et problem for en nyetableret klub at skaffe spillemateriale, men her kan Dansk Skak Union træde hjælpende til. Dansk Skak Unions Materialefond og Apoteker Christensens skakfond yder lån på særdeles favorable vilkår til skaklokaler og skakmateriel. Se afsnit En væsentlig men tung - opgave for en enhver nystartet klub er at formulere sine vedtægter. Forretningsudvalget hjælper gerne med formuleringen af klubbens vedtægter PR-arbejde I skakklubbens opstart gælder det om at få skabt opmærksomhed om klubben. Mange lokalaviser bringer omtale af nye tiltag og kan måske endda overtales til skakopgavekonkurrencer med præmier, der kan afhentes på klubaftenen, og man bør ikke forsømme lejligheden for at sende artikler om klubbens arrangementer til lokalavisen. Derudover kan nævnes lokale vejvisere, hjemmeside om klubben på internettet, husstandsomdeling af folder om skakklubben og aktiviteter på offentlige steder, hvor der kommer forbipasserende (eksempelvis spil med store brikker). Dansk Skak Union har et antal bøger, som anvendes til gaver og præmier til PRarrangementer. Henvendelse rettes til Forretningsudvalget Desuden kan der ved henvendelse til Skakbladets ekspedition fås eksemplarer af Skakbladet og særnummeret af Skakbladet til uddeling ved PR-arrangementer. Se også afsnit Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union

3 2.2 Skakklubbens love Det stiftende møde orienterer om skakspillet, skakklubben og får etableret klubben med love og bestyrelse. Det kan være en god ide, at få en repræsentant fra hovedkredsen til at deltage i dette møde. De følgende love må ikke betragtes som fyldestgørende, men som en hjælp til den nystartede skakklub. Hvis klubben ønsker at søge støtte efter folkeoplysningsloven, bør man være opmærksom på, at der så stilles særlige krav til vedtægterne se Love for nn. skakklub 1 (Formål & hjemsted) Klubbens navn er... skakklub, subsidiært... forening, og dens hjemsted er... Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem af. hovedkreds under Dansk Skak Union. 2 (Medlemskab) Medlemskab kan opnås af alle, som kan tilslutte sig klubbens formål, betaler kontingent og respekterer generalforsamlingens vedtagelser. 3 (Generalforsamlingen) Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. På den ordinære generalforsamling foretages valg af bestyrelse, revisor og disses suppleanter. Formandens beretning og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Der træffes bestemmelse om spilletid, spillested og kontingent, og der behandles sådanne spørgsmål, som er af almindelig interesse for klubben. Afgørelse træffes ved simpelt flertal. 4 (Bestyrelsen & tegningsret) Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand og ét bestyrelsesmedlem vælges i lige år, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Alle valg er for to år. Klubben tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere over klubbens formue til formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende. 5 (Bestyrelsens pligter) Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer. Til at lede disse turneringer vælger bestyrelsen en turneringsleder og fastsætter regler for turneringen. 6 (Vedtægtsændringer & klubbens opløsning) Ændringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de mødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor. Skulle klubben ophøre at bestå, tilfalder dens eventuelle formue hovedkredsen. vedtaget på generalforsamlingen den dag/måned - år. Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union 2-3

4 2.3 Skakklubbens daglige ledelse Klubbens daglige ledelse er bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet er bl.a. at lede arbejdet i henhold til klubbens formålsparagraf planlægge arbejdet på kort og lang sigt have overblik over klubbens situation og muligheder fremkomme med ideer til nye opgaver og til deres løsning administrere, opdele og fordele arbejdet i bestyrelsen, til eventuelle udvalg og til medlemmerne koordinere arbejdet i udvalg og afdelinger sørge for overensstemmelse mellem planer og økonomi inspirere og skabe fællesfølelse omkring klubbens formål og arbejde. Bestyrelsen bør inden sæsonstarten lave en plan for sæsonen, således at medlemmerne har mulighed for at se, på hvilke dage der skal spilles klubturnering, hvornår man afvikler hængepartier, hvornår der skal tilmeldes hold til holdturneringen, hvornår kampene spilles, hvornår klubben har forskellige andre arrangementer og lignende. Klubturneringen udgør en central del af klubbens aktiviteter, og er dermed en vigtig del af en klubleders arbejde. Her skal bl.a. tages hensyn til betænkningstiden i forhold til klubbens åbningstid og afvikling af eventuelle hængepartier skal koordineres i klubbens planlægning af sæsonen. Hvis klubben ønsker at arrangere hurtigturneringer, koordinerede turneringer eller planlægger arrangementer, der har interesse for andre klubbers spillere, bør man sikre sig, at arrangementet kommer med i DSU s oversigt over skakarrangementer. Den offentliggøres i Skakbladet i januar og dækker hele kalenderåret. Klubbens bestyrelse består typisk af følgende personer med de beskrevne arbejds- og ansvarsområder: Formanden er klubbens drivende kraft har sammen med kassereren ansvaret for klubbens daglige økonomi repræsenterer klubben og taler på dens vegne skal holde sig orienteret om arbejdet i klubben, i udvalg og afdelinger indkalder til og leder bestyrelsesmøder er ansvarlig for information af bestyrelsen, udvalgsformænd m.v. om alle skrivelser, henvendelser etc. som kommer til klubben holder sig i nær forbindelse med og søger at inspirere og opmuntre ledere og lederemner. 2-4 Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union

5 Næstformanden Kassereren Sekretæren er formandens stedfortræder og nærmeste medarbejder skal være således orienteret om klubbens arbejde, at han kan varetage sin stedfortræderfunktion. administrerer klubbens midler er ansvarlig for bogføringen opkræver kontingent fører eventuelt medlemskartotek udfærdiger årsregnskab til forelæggelse for revision og generalforsamling indbetaler kontingent til unionen og hovedkredsen undersøger og ansøger om mulig kommunal støtte har overblik over klubbens økonomi til brug for bestyrelsens planlægning. fører forhandlingsprotokol varetager klubbens korrespondance efter formandens direktiver opbevarer klubbens korrespondance og kopier heraf foretager anden arkivering kan evt. være ansvarlig for klubbens PR-arbejde. For enhver skakklub og dens bestyrelse er det vigtigt med aktive medlemmer til at hjælpe med de mange opgaver. I praksis er bestyrelsen involveret i mange af klubbens opgaver, men klubbens øvrige medlemmer bør inddrages i arbejdsopgaver som: Revisor fører på medlemmernes vegne tilsyn med klubbens bogføring foretager bogføringsmæssig eller kritisk revision (jf. klubbens vedtægter). Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union 2-5

6 Turneringsleder (TL) TL bør være en rutineret spiller, der helst er i besiddelse af Dansk Skak Unions licens for turneringsledere, eller i hvert fald har gennemgået et TL-kursus. Selvom der ikke skulle være noget i vejen for det, bør TL nok ikke være medlem af bestyrelsen, især hvis bestyrelsen fungerer som appelinstans. Dansk Skak Union har også en kamplederlicens, der giver kamplederen en grundig indføring i skakspillets regler, mens som ikke omfatter rundelægning, rating, indberetning og lign. Enhver klub som deltager i holdturneringen bør som minimum have et medlem med kamplederlicens det skylder man det gæstende hold! Det er en fordel, hvis klubbens turnering kan indrettes således, at TL også har mulighed for at spille med i klubturneringen. Materialeforvalter Materialeforvalteren er typisk et træningsarbejde og giver gode muligheder for at prøve et medlem i medhjælperrollen. Klubbladsredaktør & web-master En vigtig funktion, da mulighederne her er store for at forbedre klublivet. Et godt klubblad er med til at tegne foreningen udadtil og knytter medlemmerne sammen i klubben. Den hastige udbredelse af internettet har gjort at de fleste klubber har deres egen hjemmeside i nogle tilfælde på bekostning af klubbladet. Bibliotekar En række klubber har anskaffet sig en del bøger, og posten som administrator af disse er velegnet til unge medlemmer, der skal trænes i lederarbejde. Biblioteket kan oprettes og suppleres ved nyindkøb, men erfaringer har vist, at hvis en klub har et godt bibliotek, vil der også tilflyde en række gaver fra medlemmerne i form af gamle skakblade og lign. Medlemsmodtager Klubber med en fast person til at tage imod nye medlemmer har større succes med at fastholde interessen og udbygge nye medlemmers skakinteresse. Medlemsmodtageren bør være en snakkesalig person. Andre klubber anvender en slags tutor-ordning, hvor forskellige personer har ansvaret for, at sit nye medlem føler sig hjemme i klubben. Det vigtigste er, at klubben er bevidst om at der skal gøres en indsats for at fastholde nye medlemmer. PR De bedste folk til PR-opgaver er ikke altid personer der befinder sig særlig godt med traditionelt bestyrelsesarbejde. PR-arbejdet er meget udadvendt og ikke relateret til klubbens egne medlemmer. Blandt de vigtige opgaver for PR-manden er at videregive artikler til lokalbladet i det omfang bladet vil optage det. Den omtale der kommer med jævne mellemrum giver ikke altid resultater her og nu, men den må ikke undervurderes. Den gode PR mand forstår også at komme i snak med forbipasserende, når klubben har et arrangement på offentlig sted. Klubben bør være opmærksom om den har PR-kandidater blandt medlemmerne. 2-6 Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union

7 2.4 Generalforsamlingen og bestyrelsesmøder Vedtægternes omtale af generalforsamlingen Klubbens vedtægter omtaler normalt 2 forskellige typer af generalforsamlinger, ordinærog ekstraordinær generalforsamling. For begges vedkommende bør de nærmere regler for indkaldelse fremgå af vedtægterne. Man bør specielt være opmærksom på, hvilke krav der er med hensyn til indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling. Fremsættes der krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal det samtidig angives, hvilke punkter man ønsker behandlet. Bestyrelsen har pligt til at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, når kravet herom er korrekt fremsat. Vedtægterne bør indeholde en bestemmelse om termin for indsendelse af forslag a. inden en bestemt dato eller b. en vis tid før generalforsamlingen, ligesom det bør fremgå, hvilke punkter der skal medtages på generalforsamlingens dagsorden. Der kan godt optages andre punkter, end de i vedtægterne omtalte. Det forberedende arbejde til generalforsamlingen Bestyrelsen bør i god tid begynde at planlægge den kommende generalforsamling. Det kan f.eks. dreje sig om at udarbejde ændringsforslag til vedtægterne, skriftlige beretninger til udsendelse samt regnskab (bør udsendes til klubbens medlemmer inden mødet), finde kandidater til ledige poster m.m. Alle praktiske arrangementer i forbindelse med afholdelsen skal organiseres. Dirigent og referent skal findes. Mindst 8-14 dage før generalforsamlingen - nærmere angivet i vedtægterne - udsendes indkaldelse med angivelse af tid og sted samt dagsorden. Inden generalforsamlingen begynder bør medlemskartotek, stemmesedler, love og bestemmelser til dirigenten, protokol m.m. være til stede: Dagsorden Dagsordenens punkter skal være i overensstemmelse med klubbens vedtægter. Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder almindeligvis følgende punkter: 1. valg af dirigent 2. bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for kommende år 4. behandling af indkomne forslag 5. fastsættelse af kontingent 6. valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (og eventuelle andre valg) 7. eventuelt Generalforsamlingens gennemførelse Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union 2-7

8 Valg af dirigent Generalforsamlingens start ledes normalt af formanden, som byder velkommen og leder valget af dirigenten. Til denne post bør bestyrelsen i forvejen have et egnet emne, som bringes i forslag. Indlederen spørger om der er andre forslag. Er det tilfældet foretages afstemning, og den person der opnår flest stemmer er valgt (se i øvrigt afsnittet om valg). Dirigentens pligter og funktioner: takke for valget konstatere generalforsamlingens lovlighed oplæse dagsordenen, der skal være i overensstemmelse med vedtægterne lede forhandlingerne upartisk skal kende klubbens vedtægter give talerne ordet i den rækkefølge, de melder sig (anmoder én om ordet til forretningsordenen skal vedkommende have ordet først), dirigenten har ret til at ændre talerækken, hvis han skønner, at rimelige forhold taler derfor han skal aldrig diskutere sine afgørelser med generalforsamlingen standse en taler, hvis hans indlæg ikke vedrører det pågældende emne; hvis der rettes personlige angreb mod deltagere i mødet eller mod ikke tilstedeværende personer; hvis en evt. taletid overskrides lede afstemninger og vedtagelser må ikke deltage i debatten. Hvis dirigenten alligevel skulle ønske at komme med et indlæg, skal dirigentposten overlades til en anden, normalt formanden kan hæve og udsætte mødet for at lave gruppemøder eller fri diskussion. Såfremt der under mødet opstår tvivl om dirigentens upartiskhed, eller der opstår andre uheldige situationer, kan der finde en afstemning om dirigentposten sted. Falder denne afstemning ikke ud til dirigentens fordel, skal han nedlægge sit hverv og en ny vælges. Formanden aflægger beretning Bestyrelsens beretning bør indeholde følgende punkter: omtale af afholdte møder, forhandlinger og beretning om foreningens virke medlemstal, til- og afgang og ideer med hensyn til det fremtidige arbejde økonomi i almen betydning, ellers i kassererens beretning. Efter forelæggelse af beretningen kan den debatteres i forsamlingen, og der bør være ret vide rammer for, hvilke emner deltagerne kan bringe på bane, idet debatten om beretningen er stedet for ris og ros om klubbens arbejde. 2-8 Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union

9 Beretningen skal sættes under afstemning. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Regnskabet, der bør være udsendt i forvejen, forelægges og skal dække regnskabsperioden i henhold til vedtægterne. Revisorerne skal have revideret og påtegnet regnskabet inden det forelægges. Kassereren bør kunne svare på alle almene spørgsmål vedr. regnskabet. Regnskabet sættes under afstemning. Behandling af indkomne forslag Hvis der inden det fastsatte tidspunkt er indkommet forslag til ændring af vedtægterne, bør disse udsendes i forbindelse med mødeindkaldelsen, så klubbens medlemmer får mulighed for at tage stilling til disse. Efter debat i forsamlingen finder afstemning sted - skriftlig eller på anden måde efter forsamlingens ønske. Almindeligt flertal afgør sagen, hvis ikke andet er foreskrevet i vedtægterne. Hvis det drejer sig om vedtægtsændringer, vil der ofte være krav om kvalificeret flertal. Valg Inden valgene finder sted kan det i større klubber være hensigtsmæssigt, at der udpeges stemmetællere. Formanden og kassereren bør ikke være på valg samtidig af hensyn til kontinuiteten i klubbens arbejde. Stilles der flere forslag til en post, bør der foretages skriftlig afstemning. Med hensyn til kandidatforslag: Husk at spørge i forvejen, om der er villige. Eventuelt Under dette punkt kan der diskuteres emner, som ikke direkte er punkter på dagsordenen, men valg eller vedtagelser kan ikke finde sted. Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union 2-9

10 Afstemningsformer Akklamation Forsamlingen tilkendegiver ved at klappe, at man tilslutter sig det stillede forslag. Stiltiende vedtagelse Ingen taler imod et forslag. Dirigenten erklærer forslaget for vedtaget. Håndsoprækning Bedst anvendelig i mindre klubber. Ikke ved personvalg. Navneopråb Anvendes sjældent, da det kræver, at man kender navnene på alle mødedeltagere. Skriftlig afstemning Anvendes, hvis man vil undgå påvirkning af mødedeltagerne under afstemningen. Bør anvendes ved personvalg. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot nogle få forlanger det, visse steder kun én. Med hensyn til afstemningsresultatet tælles kun de stemmer med, som er afgivet enten for eller imod Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union

11 Særlige bestemmelser om flertalsvalg Enstemmighed: Det stillede forslag eller den (de) opstillede kandidat(er), har opnået alle de afgivne stemmer. Ligestemmighed: Stemmernes antal står lige. Afstemningsforslaget er da ikke vedtaget, men i tilfælde af valg foretages fornyet afstemning eller lodtrækning, mens ved forslag af anden art: forslaget bortfalder, medmindre der i vedtægterne er hjemmel for en anden afgørelse (f.eks. formandens stemme afgørende). Kvalificeret flertal: Kvalificeret flertal betyder, at et forslag kun vedtages ved et vist antal stemmer udover halvdelen. Det drejer sig her særligt om vedtægtsændringer, hvor der ofte kræves 2/3 eller 3/4 af stemmerne afgivet for et forslag. Opløsning af foreningen bør kun kunne finde sted ved kvalificeret flertal. Med mindre andet er fastsat i vedtægterne, tæller blanke og ugyldige stemmer ikke med ved opgørelsen af antal afgivne stemmer. Relativ (almindeligt) flertal: Den mest anvendte metode ved valg af personer, når der er opstillet flere kandidater. Eksempel: 100 stemmeberettigede; der skal vælges 2 til en bestyrelse, og der er opstillet 5 kandidater. Hver person må højst skrive 2 navne på sin stemmeseddel, og efter optællingen viser det sig f.eks. at stemmetallene fordeler sig således: A 46 B 29 C 53 D 20 E 32. Herefter er A og C valgt, når der anvendes relativ flertal. Absolut (simpelt) flertal: Denne valgmetode kræver, at der for et forslag stemmer mere end halvdelen af de afgivne stemmer, før vedtagelse har fundet sted. Man sikrer sig hermed, at vedtagelsen har stor tilslutning blandt foreningens medlemmer. Ugyldige stemmesedler Stemmesedler, som indeholder irrelevante oplysninger. Stemmesedler, hvor der kan opstå tvivl om, hvem der er stemt på. Hvis stemmesedlen indeholder flere navne end det ønskede antal. Hvis det fremgår af stemmesedlen, hvem der har stemt. Stemmesedlen er gyldig, selv om den indeholder færre navne end det ønskede. Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union 2-11

12 2.4.2 Bestyrelsesmøder Det følgende er en hjælp til bestyrelsen i forbindelse med afholdelse af møder: Bestyrelsesmøder afholdes når formanden skønner det nødvendigt efter beslutning på sidste møde på faste mødeterminer. En typisk dagsorden for et bestyrelsesmøde ser ud som følgende: 1. Siden sidst indgået korrespondance cirkulærer o. l. drøftelser af arbejdet siden seneste møde. 2. Beretninger Referater fra udvalg til orientering og evt. godkendelse. 3. Økonomi Kassereren laver likviditetsoversigt og et skøn over den nærmeste fremtid. 4. Den kommende tids virksomhed opdelt i særskilte punkter på dagsordenen. 5. Langtidsplanlægning, skitsering og fremtidige opgaver. 6. Næste møde. 7. Protokollen oplæses og underskrives (kan være første punkt på næste mødes dagsorden). Som hovedregel giver en god og præcis dagsorden mødedeltagerne bedre mulighed for at forberede sig og dermed bedres behandlingen af de enkelte sager Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union

13 2.5 Klubbens økonomi Det er vigtigt som klubleder løbende at holde kontrol med klubbens økonomi. I det følgende skal der ses på forskellige former for indtægtsmuligheder, der kan være med til at forbedre klubbens økonomi og dermed give et bedre grundlag for øgede aktiviteter Kontingentet En væsentlig post på indtægtssiden er kontingentet. Det er vigtigt, at klubberne sikrer sig, at medlemmerne ikke kommer i en urimelig restance, idet kontingentet ofte er lig med den aktuelle kassebeholdning. Klubbens kartoteksfører skal være opmærksom på tidsfristerne for afmelding af medlemmer til Dansk Skak Union. Det er klart, at med store restancer har klubben ingen midler til at betale løbende regninger. Er klubben af en vis størrelse, kan man med fordel indføre giroindbetaling af kontingentet. Det letter ofte arbejdet for kassereren; på minussiden ved denne indbetalingsform må det dog siges, at medlemmerne uden giroindbetaling tvinges ind i klubben for at betale, hvilket ofte betyder, at de er lettere at holde på. Medlemmer der udmeldes af klubben med kontingentrestance kan spærres af klubben ved at oplyse det til hovedkredsens kartoteksfører. Derved kan den pågældende ikke blive medlem af Dansk Skak Union gennem en anden klub. Ordningen medfører administration og bør derfor ikke bruges overfor medlemmer, der blot er vanskelige betalere. Kontingentrestancen kan højest udgøre to kvartaler og klubbens kasserer skal meddele kartoteksføreren når restancen er betalt Skattemæssige forhold Efter selskabsskatteloven er foreninger skattepligtige for så vidt angår indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed. Ved bedømmelsen af, hvorvidt der foreligger erhvervsmæssig virksomhed er det uden betydning, om der med denne tilsigtes et overskud. Skattepligten er alene knyttet til arten af den virksomhed, der udøves Fritagelse for selvangivelsespligt Foreninger med fritidsaktiviteter som formål er dog fritaget for beskatning og indgivelse af selvangivelse, såfremt de erhvervsmæssige indtægter bliver anvendt eller henlagt til almenvelgørende eller almennyttige formål. Det er skattemyndighedernes opfattelse, at foreninger med fritidsaktiviteter som formål almindeligvis må anses for værende almennyttige. Disse foreninger behøver således hverken at indsende selvangivelse, erklæring eller foreningsregnskab, medmindre dette kræves af de lokale skattemyndigheder Ydelser til ulønnede ledere, trænere, amatørspillere m.v. I skattesammenhæng skelnes mellem amatørspillere og professionelle spillere. Det efterfølgende skema illustrerer hvorledes forskellige former for ydelser skal behandles skattemæssigt Professionelle spillere Ydelser til professionelle spillere sker som regel i forbindelse med arrangementer, hvor ydelsen kan udbetales som B-indkomst, men der skal altid indsendes oplysningsseddel. Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union 2-13

14 Moms Efter momslovens regler skal der betales moms af erhvervsmæssig levering af varer og tjenesteydelser med leveringssted i Danmark. Foreninger, der sælger varer og momspligtige tjenesteydelser for mere end kr årligt skal momsregistreres og afregne moms, men skakklubber kan, hvis grænsen overskrides blive helt momsfritaget for salg til almennyttige formål, hvis: momsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrenceforvridning overskuddet fuldt ud bruges til velgørende eller almennyttige formål brugen af overskuddet kan dokumenteres foreningen ikke har erhvervsmæssigt salg af varer og ydelser. Alle betingelser skal være opfyldt. Foreninger - der opfylder betingelserne - har fra 1. juli 2002 kunnet vælge at blive momsfritaget. Foreninger med momspligtigt salg, der opfylder ovennævnte krav, kan anmelde sig ved nærmeste told- og skatteregion. Foreningerne får herefter tildelt et SE-nr., men skal ikke angive og betale moms. Foreninger, der allerede er momsregistrerede, kan bede deres told- og skatteregion om at blive afmeldt senest 8 dage efter ønsket ophør. Foreninger, der opfylder betingelserne, men vælger at forblive momsregistreret, kan fortsat søge om momsfritagelse for et velgørende arrangement efter gældende regler. Se evt. vejledningen: "Momsfritagelse for velgørende arrangementer" på: Der skal ansøges hos den lokale told- og skatteregion. Yderligere oplysninger kan indhentes hos unionens kasserer Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union

15 Det følgende skema skal ikke betragtes for udtømmende, men som en hjælp til klublederen/arrangøren (den udbetalende part) i, hvorledes forskellige former for ydelser skal behandles skattemæssigt. Ydelsens art Pokaler og medaljer Kontante præmier og gavekort Præmier i form af varer 1 A-indkomst B-indkomst Skattefri Oplysningsseddel AMbidrag Tabt arbejdsfortjeneste Spillere (udvalgt hold) Ledere Løn honorar m.v. på ma kr pr. år Frikontingent Godtgørelse til porto, kontorarbejde og møder indtil kr. 700 eller Refusion efter regning Godtgørelse på indtil kr. 150 pr. dag for turneringsledere Godtgørelse af telefonsamtaler indtil kr pr. år eller Refusion efter specificeret regning fra telefonselskabet Befordringsgodtgørelse, kørsel i egen bil eller Refusion af faktiske udgifter Rejser Rejsegodtgørelse Refusion af faktiske udgifter 1 Der skal indsendes oplysningsseddel, hvis de kontante præmier m.v. overstiger kr pr. år. Yderligere oplysninger kan indhentes hos unionens kasserer. Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union 2-15

16 2.5.3 Vækstkonto Delegeretmødet i 1999 vedtog en kontingentforhøjelse, som blev øremærket medlemsfremmende aktiviteter og lederuddannelse. Disse midler udgør Dansk Skak Unions vækstkonto, og anvendes til Juniorinstruktørordningen (se 2.5.4) Særlige landsdækkende aktiviteter (f.eks. skak & seminarier, flygtninge, voksenundervisning, PR) Medlemsfremmende aktiviteter som en klub eller hovedkreds afholder Ansøgning om støtte til lokale medlemsfremmende aktiviteter skal sendes til Hovedkredsen. En ansøgning vurderes bl.a. udfra følgende kriterier: en vis nyhedsværdi (pionerånd) initiativet bakkes økonomisk op af hovedkredsen og/eller klubben realistiske forventninger om en positiv effekt initiativet er en ressourcemæssig stor opgave for klubben/hk en rimelig geografisk spredning af det afsatte budget et vist kvalitetsniveau En ansøgning til vækstkontoen behøver ikke at være formel, professionel og helt færdig. Selvom en ansøgning skal sendes til Hovedkredsen, deltager Forretningsudvalget gerne i en diskussion om arrangementet og kommer ofte med gode råd og erfaringer som andre klubber gjort, så man i fællesskab når frem til et passende arrangement. Med støtte fra vækstkontoen er det muligt at give PR-arrangementer et løft, så brug endelig fantasien! Før der kan tages endelig stilling til en bevilling skal der dog foreligge et budget, og som udgangspunkt kan der ikke forventes støtte til honorarer og aflønning Juniorinstruktørordning Dansk Skak Union har vedtaget en aflønning for instruktører af juniorer. De enkelte hovedkredse kan opstille egne kriterier der skal opfyldes, for at der kan opnås støtte. Spørgsmål og konkrete ansøgninger rettes til hovedkredsen. Støttebeløb Hvis en skoleskakklub eller juniorafdelingen i en skakklub har mindst otte tilmeldte elever, kan den modtage en timeløn på maksimalt kr Denne timeløn består af kr. 75 fra Dansk Skak Union og af kr. 25 fra hovedkredsen, hvori skoleskakklubben eller juniorafdelingen i skakklubben er tilmeldt. Bemærk, at for at kunne modtage støttebeløbet, skal hovedkredsen støtte med et beløb svarende til en tredjedel af støttebeløbet fra Dansk Skak Union. Det maksimale ugentlige antal timer er to timer. Det maksimale årlige antal uger er 20 uger. Tilskud fra anden side Tilskud fra anden side eksempelvis fra kommunen, klubben eller sponsorer modregnes ikke Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union

17 Hovedkredsens ansvar Det er hovedkredsens ansvar at: drage omsorg for, at budgettet ikke overskrides vurdere efter objektive kriterier om en aktivitet kan modtage tilskud indsende en oversigt over de aktiviteter, der ønskes tilskud til i den pågældende sæson fordele støttebeløb fra DSU og hovedkredsen til instruktøren/klubben Rapportering Når en gruppe er afsluttet, indsendes en oversigt over følgende: instruktørens timeantal instruktørens navn, adresse og cpr.-nummer instruktørens aflønning oplysninger om eksterne tilskud navn, adresse og fødselsdato på de deltagende elever Endvidere angives, hvorledes tilskuddet ønskes udbetalt. Udbetaling af tilskud Tilskuddet kan: ENTEN udbetales som løn til instruktøren, hvor honoraret er en skattepligtig indkomst og derfor vil blive indberettet til skattemyndighederne. Instruktøren skal gøres opmærksom på dette forhold. ELLER "udbetales" til skoleskakklubben eller juniorafdelingen i skakklubben i form af en konto hos Dansk Skaksalg. Hvis klubben udbetaler tilgodehavendet hos Dansk Skaksalg til instruktøren, er værdien skattepligtig, hvorfor dette skal indberettes til skattevæsenet. Vælger skoleskakklubben eller juniorafdelingen i skakklubben at modtage tilskuddet som en konto i Dansk Skaksalg, skal instruktørens cpr.-nummer ikke rapporteres. À conto tilskud Hovedkredsen kan få et à conto tilskud ved at henvende sig til Dansk Skak Unions kasserer. Bevilling Ansøgningerne bevilges i den rækkefølge, de modtages, hvilket vil sige efter først til mølle princippet. Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union 2-17

18 2.5.5 Øvrige støttemuligheder fra DSU Dansk Skak Union yder lån til anskaffelse af skakmateriel efter følgende standardbetingelser: a. Låntagere: Låntagere skal være medlem af Dansk Skak Union eller En klub, der ikke er indmeldt i Unionen, kan få stillet materiel til rådighed op til kr , idet lånet afvikles på normale vilkår, såfremt klubben bliver medlem inden næstfølgende 1. oktober. Bliver klubben ikke medlem, skal det udleverede materiel enten tilbageleveres i uskadt stand (bortset fra normal slitage) eller betales kontant. b. Lånets størrelse: Der ydes maksimum kr. 300 pr. klubmedlem på låneansøgningstidspunktet. En klub kan højst låne kr , heri medregnet evt. tidligere ikke fuldt tilbagebetalte lån. Lånets maksimum udgør 80% af skakmateriellets anskaffelsespris. Ved skakmateriel forstås skakure, skakbrætter og skakbrikker. Indkøb skal ske hos en af Dansk Skak Union anvist leverandør, normalt unionens egen forretning Dansk Skaksalg ApS. c. Afdrag og renter: Tilbagebetaling sker over 4 år med 25% hvert år, første gang 1 år efter lånets udbetaling. Forrentningen sker med 8% p.a. af restgælden og erlægges sammen med afdragene, idet dog de første kr er rentefri. d. Fuld indfrielse: Ved klubbens udmeldelse af Dansk Skak Union forfalder hele restgælden straks til betaling incl. renter til betalingsdagen. Har en låntager ikke betalt forfaldne afdrag og renter til forfaldstid, udsendes rykkerskrivelse fra Unionens kasserer. Er beløbet herefter ikke betalt inden 8 dage, forfalder hele restgælden incl. renter til betaling straks. En låntager kan til enhver tid indfri gælden incl. renter ved at tilbagelevere det skakmateriel, der har dannet grundlag for ydelse af lånet. Dog under forudsætning af, at materiellet er i en for Dansk Skak Union acceptabel stand. Dette gælder også, selv om lånet af en af ovennævnte grunde er forfalden til indfrielse før årsperiodens udløb. Låntageren kan til enhver tid helt eller delvis indfri restgælden før forfaldstid. Kapitalen til denne ordning er oprindeligt tilvejebragt ved frivillige tilskud, med første bidrag af H. Lomholdt, Skælskør, samt midler overført fra den nedlagte Apoteker Christensens Skakfond Folkeoplysningsloven (driftstilskud) Lovgrundlaget Grundlaget for skakklubbernes muligheder for offentlig økonomisk støtte til lokaler og aktiviteter findes i Lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven) med tilhørende Bekendtgørelse nr af 16. december 2002 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen) Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union

19 Folkeoplysningsloven med tilhørende bekendtgørelse er en rammelov, der fastsætter de overordnede og principielle rammer og målsætninger for, hvorledes kommunerne skal støtte det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og de lokale aktiviteter for børn, unge og voksne. Loven administreres af Undervisningsministeriet, men det er den enkelte kommunalbestyrelse, der selv fastsætter de økonomiske rammer og generelle retningslinier for den konkrete ordning i kommunen. Det kan derfor forekomme, at nogle kommuner giver mere i støtte til foreningslivet end nabokommunen. Det betyder, at identiske ansøgninger om økonomisk støtte i to forskellige kommuner kan give hvert sit resultat. Endvidere kan kommunalbestyrelsen nedsætte et Folkeoplysningsudvalg, der forestår administrationen af loven i kommunen. I de kommuner, hvor der ikke er nedsat et Folkeoplysningsudvalg, kan kommunalbestyrelsen selv fungere som Folkeoplysningsudvalg eller uddelegere opgaven til økonomiudvalget, et stående udvalg eller den kommunale forvaltning Grundlæggende krav til foreningen Den organisatoriske ramme for folkeoplysende virksomhed efter loven er en forening. I Folkeoplysningslovens 3, stk. 1, er det anført, at den frie folkeoplysende virksomhed skal være etableret af en folkeoplysende forening med vedtægt for at være tilskudsberettiget eller kunne få anvist offentlige lokaler. Betingelserne for, at en skakklub kan godkendes som folkeoplysende forening, findes i Folkeoplysningslovens 4, stk. 3. Her er angivet, at den skal 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov 3. have en bestyrelse 4. være demokratisk opbygget 5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 7. være hjemmehørende i tilskudskommunen 8. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig Til betingelserne skal der knyttes nogle bemærkninger. Som overordnet princip gælder, at en folkeoplysende forening ikke må drives i kommercielt øjemed. Desuden stilles der habilitets- og hæftelseskrav til bestyrelsen. Ejere af lokaler, advokater, revisorer samt bestyrelsesmedlemmer i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m. m. til den tilskudsmodtagende forening, kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Dog kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når uvedkommende interesse ikke får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening (Folkeoplysningslovens 5, stk. 4 og stk. 6). Hele bestyrelsen skal underskrive regnskabet for modtagne tilskud. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for tilskud modtaget efter Folkeoplysningsloven. Såfremt der fremsættes et tilbagebetalingskrav, som følge af en retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom, kan bestyrelsen eller medlemmer af denne gøres personlig ansvarlig. For så vidt angår regnskabsaflæggelsen for modtagne tilskud er det anført i 19 og 20 i bekendtgørelsen, at afregning af tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud sker efter regler, som er fastsat af kommunalbestyrelsen. Det vil derfor være Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union 2-19

20 en god ide allerede ved modtagelsen af tilskudstilsagnet fra kommunen at søge råd og vejledning hos denne om udformning og revision af tilskudsregnskabet Copyright juli 2005 ved Dansk Skak Union

Skakhåndbogen Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-1 2.1. Start en ny skakklub... 2-1 2.1.1. Spillested... 2-1 2.1.2. Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-1 2.1.3. PR-arbejde... 2-1 2.2. Skakklubbens love... 2-2 2.3. Skakklubbens daglige

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav.

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Vedtægt for xxxx forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Den vietnamesiske Kulturforening Vedtægter

Den vietnamesiske Kulturforening Vedtægter Vedtægter Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 FORENINGENS FORMÅL... 4 3 FORENINGENS DRIFT... 5 4 MEDLEMMER... 6 5 KONTINGENT... 7 6 GENERALFORSAMLING... 8 7 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag

Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag 1. Navn og formål Unionens navn er Københavns Skak Union [KSU], der optager klubber hjemmehørende i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt i Københavns Amt. Unionen danner 1. hovedkreds af Dansk Skak

Læs mere

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere