Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?"

Transkript

1 Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

2 Program for workshoppen 1. Præsentation Pia Laursen Pollard, Soc.rådg. ved Visitationen Voksen-Handicap, Aalborg Kommune, Dorte From, fagkonsulent, Socialstyrelsen, 2. Formålet med handleplaner 3. Rammerne om handleplansarbejdet 4. Den gode handleplan 5. Drøftelser og afslutning

3 Handleplaner - hvorfor? Øge borgerinddragelsen og styrke borgerens selvbestemmelse. Sikre, at indsatsen er individuelt tilpasset borgerens ønsker, behov og livssituation. Styrke den helhedsorienterede indsats, så sagsbehandlere og personale bedre kan koordinere og samarbejde om den enkelte borger. Være med til at tydeliggøre indsatsen for den enkelte borger Når der ydes hjælp til personer under 65 år, efter afsnit V, skal kommunalbestyrelsen som led i indsatsen skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen, jf. dog stk. 2. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til borgerens ønske om en handleplan samt karakteren og omfanget af indsatsen. Stk. 4. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

4 Formål med handleplansarbejdet At klargøre målet med indsatsen Udredningen fremmer og skærper rådgiverens mulighed for at afklare udviklingsperspektivet At sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats At medarbejdere og borgere får de redskaber, der skal til for at udarbejde aktive handleplaner, og støttes konkret i anvendelsen af dem At tydeliggøre forpligtelsen for involverede personer, instanser og forvaltninger

5 Formål med handleplansarbejdet At styrke borgernes indflydelse på sagsbehandlingen og dermed bidrage til retssikkerheden At arbejdet med handleplaner bliver en integreret del af det løbende samarbejde med borgeren og med borgerens aktive deltagelse Handleplanen er en fælles plan mellem borgeren og den kommunale myndighed om indsatsen over for den enkelte borger At borgeren oplever at få et kvalificeret og brugbart indsats

6 Pejlemærker for handleplansarbejdet En dynamisk og nuanceret forståelse: Hvor der er fokus på borgerperspektiver, kontekst og viden Et rehabiliterende sigte i de sociale indsatser: Hvor der er fokus på udvikling, mestring og på aktivt medborgerskab og erkendelse af begrænsninger En koordineret og sammenhængende indsats Hvor der er fokus på valg af leverandør, struktur og individuelle behov

7 Udredning i forbindelse med ny ansøgning En ny ansøgning starter med en udredning Fokus og systematik i udredningen Opmærksomhed på at få borgerens ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer belyst i udredningen En dialog om ressourcer hvad er borgeren god til og hvad ønsker borgeren selv? Og forhold dette til udfordringer/ begrænsninger En drøftelse af balancen mellem ressourcer og udfordringer samt funktionsevneniveau Følg op på den faglige vurdering med kolleger og i teamet i forhold til omfang og indsat Drøftelse i teamet med fokus på serviceniveauet

8 Udredning Når udredningen er lavet følges der op med indsatsmål i et samarbejde mellem myndighed, borger, pårørende Udfører inddrages eventuelt også

9 Borgerinddragelse i udredningen - forberedelsen Mange borgere kan ikke selv eller kun vanskeligt indgå i en dialog i forbindelse med udredning om indsatsmålene i handleplanen Indsatsmål udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne eller med dennes værge Dette kalder på en forberedelse før mødet

10 Borgerinddragelse i udredningen - forberedelsen Hvilke forudsætninger har borgeren for at indgå i samarbejdet? kognition, psykisk tilstand, kommunikation, sociale forudsætninger Hvordan tilgodeses borgerens forudsætninger og hvordan bringes de i spil? Visuel kommunikation, tolk, det fysiske sted for dialogen, borgerens forberedelse, hvor mange og hvor lange møder, skal det være møder eller er det bedre at gøre noget andet Hvem kan for borgeren eller sammen med borgeren - varetage dennes interesser? Hvem ønsker borgeren skal deltage? Nære pårørende, værge, støtte - kontaktperson, bisidder eller andre

11 Borgerinddragelse hvordan? Tydeliggørelse af borgerens perspektiv med fokus på: Ressourcer både borgerens egne og ressourcer i borgerens netværk, der kan trækkes på Udfordringer Ønsker Den fysiske handleplan udarbejdes af sagsbehandleren og er en fælles plan mellem borger og kommune: Sproget giver mening og er forståeligt for borgeren Borgeren kan genkende sine mål og ønsker Der er tydelighed og gennemskuelighed for borgeren

12 Opfølgning på mål, behov og indsats Opfølgningen skal sikre at indsatsen er relevant og skaber værdi for borgeren,. Indhent statusnotat fra udfører fokus på målopfølgning lægger op til drøftelse af indsatsens virkninger for borgerne Involver både borger og udfører i opfølgningen Fokus på borgerens perspektiv og motivation Opfølgningens fokus er: Mål Indsatsens relevans Forsat behov for støtte Systematisk brug af VUM det optimale udbytte af metoden sker, når VUM anvendes konsekvent Drøft opfølgninger med kolleger og i teamet det giver fælles praksis

13 Udfordringer ved borgerinddragelsen Der kan være udfordringer i borgerinddragelse Når værge ønsker mål der ikke matcher mål på serviceniveauet. Statsforvaltningens holdning til at man bruger pårørende i stedet for værge det er en etisk udfordring, hvis borgeren ikke ønsker inddragelse af pårørende Når borgeren har et urealistisk billede af egne kompetencer Der skal arbejdes med selverkendelser Manipulation eller motivation? Borgerens accept af de mål der sættes?

14 Eksempler på forberedelse til inddragelse af borgeren Aalborg Kommune Hvordan arbejdes der med inddragelse af borgerne? Hvad er særligt udfordrende? Hvad virker godt?

15 Fastsættelse af mål i sagsbehandlingen Målene opstilles typisk i forbindelse med udredningen eller opfølgning hvor borgers ønsker kommer med i handleplanen Det kræver faglighed at opstille gode mål og det kræver, at der arbejdes med målfastsættelse lokalt Gode mål kan have et rehabiliterende, kompensatorisk eller vedligeholdende sigte Der er stor forskel på deltaljeringsniveauet Kan bidrage til at sætte fokus på rehabilitering ( pjecen VUM og rehabilitering) Kan give et fælles fokus for både borger, udfører og sagsbehandler Kræver dog at der ikke bruges standardmål eller generiske mål Giver grundlag for opfølgning på resultater og for en vurdering af indsatsens relevans.

16 Indsatsformål og indsatsmål Definitioner Indsatsformål: den overordnede intention med en social indsats Indsatsmål: de konkrete resultater, som skal opnås, for at man kan realisere formålet med en social indsats [indsatsformål] Kilde:

17 Indsatsformål og indsatsmål Indsatsformål: Indsatsformålet tager afsæt i borgerens ønsker og sagsbehandlerens faglige vurdering og beskriver det overordnede mål for indsatsen Indsatsformålet skal fungere som et samlet pejlemærke i indsatsen til borgeren også når den omfatter flere og forskellige typer indsatser. Indsatsfor mål Indsatsmål 1 Indsatsmål 2 Indsatsmål 3

18 Indsatsformål og indsatsmål Indsatsmål: Indsatsmålene angiver de mere konkrete mål, som indsatsen skal bidrage til at opnå. Indsatsmålene skal kunne indgå som grundlag for en systematisk opfølgning og evaluering. Indsatsmålene bør være rettet mod de forskellige dele af ansøgningen og den tildelte hjælp. Tilgodeses borgerens ønsker? Folderen VUM og rehabilitering giver god hjælp!

19 SMART-test af konkrete og målbare mål SMART e mål: SMART` e mål: Specifikt: Målet skal være specifikt og konkret, så det er tydeligt, hvad der skal være opfyldt, for at målet er nået Testspørgsmål: Har du overvejet, hvilken udvikling borgeren skal gennemgå, før målet er opnået? Målbart: Det skal være muligt at måle Testspørgsmål: Har du overvejet, hvordan man i praksis kan indsamle viden om opnåelse af den forventede udvikling? Accepteret: Målet skal være vigtigt, relevant og accepteret Testspørgsmål: Har du inddraget borgeren i målsætningsarbejdet og er der enighed om, at det er et vigtigt og relevant mål? Realistisk: Målet skal være realistisk at opnå indenfor den angivne tidsramme Testspørgsmål: Har du taget borgerens udviklingshistorik med i målsætningsarbejdet med henblik på at kunne fastsætte om et givent mål er realistisk at nå og har du inddraget fagpersoner i målarbejdet i forhold til udviklingshistorien og de ressourcer, der er til rådighed i indsatsen? Tidsbestemt: Der er fastsat en tydelig tidsramme. Testspørgsmål: Har du overvejet en tidsramme/periode for arbejdet med målet hvor lang tid skal der arbejdes med målet, før man kan forvente at se resultatet af indsatsen?

20 Test af mål med den logiske model Realitetstjek hvís indsatsen udføres som planlagt, så. Den logiske model en overvejelse af sammenhængen mellem aktiviteter, resultater og virkninger kan anvendes som realitetstjek af, om de opstillede mål er de rigtige med udgangspunkt i både indsatsen og det overordnede formål 1.Er det realistisk, at den iværksatte indsats indfrier de konkrete mål? 2.Hvis alle de konkrete mål nås er det så realistisk, at det overordnede formål med indsatsen opnås? 3.Kan ressourcer, indsats og mål kædes sammen uden huller i sammenhængen?

21 Den logiske model Virkning på lang sigt Virkning på kort sigt Aktivitet Ressourcer Overordnet mål med indsatsen EX: Morten kan varetage de praktiske opgaver i hjemmet med henblik på at kunne flytte i egen bolig De konkrete individuelle mål EX: at Morten lærer at planlægge indkøb og madlavning samt at varetage sin økonomi Indsats EX: Pædagogisk træning ved bostøtte 3 timer om ugen Botræning på bostøttehold en gang om ugen Indstilling EX: Morten indstilles til bostøtte tre timer om ugen i to måneder og botræningshold en gang om ugen

22 Tjekliste til udarbejdelse af gode mål Inddrag borgeren og borgenes perspektiv Tag udgangspunkt i udredningen og den faglige vurdering Brug SMART-testen og den logiske model Brug målene som et samarbejdsredskab ift. både borgere og udfører Brug målene aktivt i opfølgningen Drøft sager med fokus på formål og mål på teammøder Spørg hinanden til råds, hvis I er i tvivl Brug skabelonen til kvalitetssikring af udvalgte sager, bl.a. med fokus på formål og mål

23 Eksempler på formål og mål i handleplanen Formål: At Johanne fortsat arbejder på at komme ud af sit hashmisbrug At Johanne kan fungere socialt og komme i arbejde Mål: At få tilpasset den medicinske behandling, så Johanne får det bedre psykisk At Johanne kommer i gang med misbrugsbehandlingen med henblik på nedtrapning og på sigt ophør af hashmisbruget Fysisk og motorisk træning for at styrke Johannes kropsbevidsthed, motorik samt generelle helbredstilstand Praktik med henblik på træning af sociale færdigheder og senere arbejde. Johanne vælger selv en af de 3 opstillede muligheder: 1.Hundekennel 2.Hjælpe (passe dyr) hos Team Munkdal 3.Creativ kompagni, lave kreativt og passe butik

24 Eksempler på formål og mål Formål: At hjælpe/støtte Jeanette til at bryde den isolation, der har ført til ensomhed, så hun igen kan få noget meningsfuldt at stå op til. Mål: At mindske Jeanettes ensomhed ved at støtte/motivere til gåture, hvor hun primært har et mål om at komme ud af hjemmet At Jeanette reducerer sit alkoholindtag, så det påvirker hendes funktionsog aktivitetsniveau mindst muligt At fastholde Jeanette i den medicinske behandling af hendes sindslidelse, så hun så vidt muligt undgår indlæggelser.

25 Eksempler på formål og mål Formål At Søren får et arbejde der er meningsfuldt for ham, og med den støtte han har behov for Mål At afklare sammen med Søren hvilke typer af arbejde han gerne vil have, og hvilke ressourcer og støttebehov han har At afklare hvilke konkrete praktikmuligheder Søren kan tilbydes. Søren vælger hvilken af mulighederne han ønsker at afprøve At Søren gennemfører et 4 ugers praktikforløb

26 Eksempler på formål og mål Formål At Mads lærer nye mestringsstrategier når han bliver frustreret, frem for en udadreagerende adfærd med trusler og vold, og kan indgå i sociale sammenhænge Mål At udarbejde livshistorie sammen med Mads med henblik på at få fælles viden om oplevelser og erfaringer i hans opvækst, der kan bliver aktiveret i forskellige situationer, og medføre problemskabende adfærd At Mads træner nye mestringsstrategier til at undgå at handle udadreagerende At Mads i større omgang tackler krav i sociale sammenhænge på en hensigtsmæssig måde

27 Tak for i dag

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM)

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Marts 2015 Udredning Sparringspartner og katalysator Planlægning Social og praktisk støtte Koordinering 1 Kompetenceudvikling ICM Program: Program: Ankomst

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Begrebsarbejde til DHUV

Begrebsarbejde til DHUV Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Maj 2011 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere