Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord"

Transkript

1 Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

2 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens arbejde sikre at, sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere får den fornødne viden om arbejdsmiljø sikre at, sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere erhverver viden og metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver medvirke til at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde 2 Forventet målgruppe Målgruppen for uddannelsen er sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, der indgår i en sikkerhedsgruppe. Denne arbejdsmiljøuddannelse udbydes primært til beskæftigede inden for BAR Jord til Bord (jordbruget, mejeriindustrien samt slagteribranchen). 3 Uddannelsens opbygning Uddannelsens 37 timer gennemføres som et splitkursus, enten som dages kurser (internat) eller som dages kurser (internat), begge med en periode på 2 4 uger mellem de 2 kursusperioder. Den praktiske opgave gennemføres i den mellemliggende periode. Begrundelse for valget af splitkurser er, at deltagerne mellem de to forløb kan arbejde med den praktiske opgave med udgangspunkt i den viden og inspiration, som første del af kurset har givet. Rækkefølgen af indholdet er afhængig af, om uddannelsen gennemføres som et dages eller dages kursus, jf. bilag 1 og 2. Rækkefølgen kan ligeledes være afhængig af, hvordan evt. gæsteundervisere (faglige arbejdsmiljøspecialister, gæsteunderviser fra Arbejdstilsynet samt en arbejdsmiljøansvarlig fra en virksomhed) konkret kan indpasses i skemaet på den enkelte arbejdsmiljøuddannelse. Rækkefølge i bilag 1 og 2 af de enkelte indholdselementer, betragtes derfor som udgangspunkt for rækkefølgen. Den tidsmæssige vægtning af indholdet: Emneområde Tidsmæssig vægtning 1. Introduktion 1 time 2. Det formelle grundlag 3 timer 3. Sikkerhedsorganisation og repræsentanter 3 timer 4. Arbejdspladsvurdering 3 timer

3 3 5. Væsentlige arbejdsmiljøforhold på deltagernes 8 timer virksomheder 6. Arbejdsmiljøarbejdet i praksis 2 timer 7. Arbejdsmiljøledelse og -styring 1 time 8. Arbejdsskader og ulykkesundersøgelse 2 timer 9. Sygefravær/sundhedsfremme 2 timer 10. Samarbejde og virkemidler 2 timer 11. Arbejdstilsynet 2 timer 12. Praksisopgave 5 timer + praktik på virksomheden 13. Introduktion, oplæring og formidling 2 timer 14. Evaluering/afslutning 1 timer Samlet tidsanvendelse 37 timer Den samlede tidsanvendelse for undervisningen er 37 timer, inklusiv afholdelse af korte pauser. Frokost og middag medregnes ikke i de 37 timer, jf. bilag 1 og 2. 4 Formål med de enkelte dele i uddannelsen Emneområde Formål Indhold 1. Introduktion At deltagerne og underviser, med udgangspunkt i egen og kollegers baggrund, jobfunktioner og menneskelige såvel som professionelle erfaringer præsenteres og samles. Forventninger til uddannelsesforløbet koordineres. 2. Det formelle grundlag 3. Sikkerhedsorganisation og repræsentanter Forståelse for arbejdsmiljøområdets opbygning, herunder partsdeltagelse og beslutningsprocesser. Kunne anvende arbejdsmiljølovgivning i det daglige sikkerheds- og sundhedsarbejde. Få kendskab til reglerne for sikkerhedsgruppens opgaver og funktioner i virksomheden, i henhold til bekendtgørelsen om virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde. Endvidere at kunne anvende reglerne for sikkerhedsorganisationen, der findes i såvel lovgrundlaget som i det overenskomstmæssige grundlag. Introduktion af uddannelsesforløbet. Uddannelsesplanen. Arbejdsmiljøloven. Arbejdsmiljøapparatets opbygning (AT, AMR, AMI, Videncenter, BAR, arbejdsmiljørådgivere etc.). Partsstyring og beslutningsprocesser, brancheaftaler. Retskilder m.v. (lov, bekendtgørelse, AT-vejledninger, Atanvisninger, meddelelser mv.). Regler for valg af sikkerhedsrepræsentanter, uddannelse, ansvar, opgaver, struktur og opbygning. Bekendtgørelse om virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde.

4 4 4. Arbejdpladsvurdering 5. Væsentlige arbejdsmiljøforhold på virksomhederne 6. Arbejdsmiljøarbejdet i praksis 7. Arbejdsmiljøledelse og -styring Planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Kunne udarbejde en arbejdspladsvurdering, der sikrer at: virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne. Få kendskab til at analysere, vurdere og komme med forslag samt opstille handlingsplaner til løsning til forbedringer. Forståelse for de specielle arbejdsmiljøforhold på virksomhederne, herunder fokus på aktuelle indsatsområder samt generelle problemstillinger, der kræver en indsats inden for arbejdsområdet. Der tages udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger, i de virksomheder deltagerne kommer fra. Deltagerne skal endvidere kunne medvirke til at øge det forebyggende arbejde inden for indsatsområderne. Får viden om, og eksempler på, en virksomheds organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Forståelse for arbejdsmiljøstyring som begreb, arbejdsmetode og proces i en moderne virksomhed, herunder sammenhængen mellem virksomhedens mål, politikker og rammer samt information om certificerings- og akkrediteringsordninger. Deltageren skal endvidere have forståelse for problemløsningsmodellens faser: Effektiv og systematisk analyse, planlægning, formidling og kontrol, herunder specielt evaluering/opfølgning. Forskellige metoder/konkrete værktøjer til hvordan APV'ens forskellige faser kan gennemføres. Inddragelse af virksomhedens sygefravær i vurderingen. Arbejdsmiljøvejviser. Eksempler på væsentlige arbejdsmiljøemner: Støj, stoffer og materialer, EGA/EBA, tunge løft, monotoni, psykosociale faktorer, indeklima, skærmterminalarbejdspladser, kemi. Oplæg. Diskussion. Konkrete eksempler på diverse styrings- og godkendelsesordninger (OHSAS 18001, bekg. nr. 923 af 21. oktober 2001 og bekg. nr. 87 af 31. januar 2005).

5 5 8. Arbejdsskader og ulykkesundersøgelse 9. Sygefravær/ sundhedsfremme 10. Samarbejde og virkemidler Kunne medvirke til at forebygge arbejdsulykker. Kunne medvirke til korrekt håndtering af anmeldelse af arbejdsulykker, herunder specielt registrering og efterfølgende bearbejdning af arbejdsulykker, med henblik på forebyggelse. Få viden om arbejdsbetingede lidelser og forebyggelsesmuligheder. Få kendskab til metoder til inddragelse af sygefraværet i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, herunder i arbejdspladsvurderingen, samt introducere processer og metoder til at nedbringe sygefraværet, herunder aktiviteter til sundhedsfremme. Får øget forståelse for nødvendigheden af, at deltageren kan kommunikere godt, samarbejde effektivt samt forhandle, for at fremme samspillet mellem sikkerhedsorganisationen, virksomhedens ledelse og samarbejdsudvalg mv. 11. Arbejdstilsynet Får viden om Arbejdstilsynets rolle, herunder tilsynsmetoder, screening m.v. 12. Praksisopgave At kunne analysere faktorer med betydning for arbejdsmiljøet på virksomheden, ved at anvende en metode og gennemføre en proces, der under hensyntagen til helheden (virksomhedens mål, politikker, rammer) medvirker til at kunne opstille handlings- og løsningsforslag, der kan forbedre virksomhedens arbejdsmiljø. Det er endvidere et selvstændigt mål, at deltageren præsenterer et selvstændigt produkt for kursusholdet og evt. kolleger. Holdninger, adfærd samt måder at håndtere tilløb til ulykker på. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Anmeldelse af arbejdsulykker (ansvar og fremgangsmåde). Arbejdsulykker (f.eks. maskinsikkerhed), tilløb og analyse heraf. Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser (ansvar og fremgangsmåde). Analyse af fravær. Forebyggelse af fravær. Hvad er sundhed? Sundhedsprofiler. Proportioner (privatliv kontra arbejdsliv). Problemløsningsmetoden - en måde at arbejde på. Kommunikation og assertion. AT's rolle, AT som samarbejdspartner og AT s tilsyn. Lovpligtige certifikater samt eftersyn (lifte, kraner, trucks m.v.). Valg af opgave. I perioden mellem uddannelsens 2 dele skal der udarbejdes et oplæg, der tager udgangspunkt i en oplevet problemstilling inden for et valgfrit område. Oplægget skal præsenteres for de andre deltagere på uddannelsen (øvelse i bl.a. fremlæggelse og kommunikation).

6 6 13. Introduktion, oplæring og formidling 14. Evaluering/ afslutning At deltagerne opnår viden om forskellige måder at formidle, instruere og oplære kolleger på. At sikre den kontinuerlige kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelse og udfylde det obligatoriske evalueringsskema. Introduktion af sikkerhed og sundhed over for nye medarbejdere og leverandører. Checklister. Informationsveje og påvirkningsmuligheder. At være det gode eksempel. 5 Integration af den praktiske opgave i uddannelsesforløbet Den praktiske opgave, som udarbejdes i perioden mellem uddannelsens to dele, løses som udgangspunkt på arbejdspladsen i samarbejde mellem deltageren og en af dennes kolleger i sikkerhedsorganisationen. Formålet med opgaven er at koble kursets indhold sammen med den enkelte deltagers arbejde i sikkerhedsgruppen, og opgaven skal derfor være relevant og aktuel for sikkerhedsgruppens arbejde i den enkelte deltagers virksomhed. Opgaven formuleres i samråd med underviseren, og samtlige opgaver vil blive præsenteret på anden del af kurset af den enkelte opgaveløser. Gennemgangen af opgaverne vil danne baggrund for en drøftelse med de andre deltagere på kurset. 6 De pædagogiske principper og anvendte metoder Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes viden og erfaringer og differentieres i forhold til deltagernes forudsætninger og med udgangspunkt i deltagernes arbejdsplads. Undervisningen tilrettelægges således, at deltagerne kan arbejde med arbejdsmiljøet i egne virksomheder, under hensyn til virksomhedens kultur og egne mål. Undervisningen tilrettelægges, så deltagerne kan udveksle erfaringer om arbejdsmiljøopgaverne, samt rettes mod det praktiske arbejdsmiljøarbejde i virksomheden. Gennem praktik lærer deltagerne metoder til gennemførelse af arbejdsmiljøarbejdet, og deres motivation for fremadrettet og konstruktivt arbejdsmiljøarbejde styrkes. Der lægges vægt på aktiv deltagelse og dialog samt at synliggøre muligheder og begrænsninger i arbejdsmiljøarbejdet. Der fokuseres på nødvendigheden af samarbejdet i sikkerhedsgruppen mellem arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentant, og skabelse af forståelse for begges roller, f.eks. gennem dialogspil og lignende. Deltagerne lærer metoder i arbejdsmiljøarbejdet og støttes til at finde informationer i love, bekendtgørelser m.m., samt anvendelse af det stærkt stigende udbud via informationsteknologien.

7 7 7 Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet Der er sammensat følgende pakke af materialer til deltagerne, som modtages på uddannelsens første dag: Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord " Arbejdsmiljøloven" Bekg. nr. 96 af 13. feb. 2001, "Faste arbejdssteders indretning" At-vejl. D.1.1 Arbejdspladsvurdering At-vejl. D.2.3 Arbejde ved skærme At-vejl. D.6.1 Støj At-vejl. D.3.1 Løft, træk og skub At-vejl. D.3.2 Ensidigt belastende arbejde og ensidigt gentaget arbejde At-anv. Nr om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde Relevante Arbejdsmiljøvejvisere " FAKTA om arbejdsmiljø" (AOF s Forlag) At-vejl. F.0.4 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-vejl. F.0.5 Forebyggelse af arbejdsulykker i store og mellemstore virksomheder Bekg. nr. 559 af 17. juni 2004, "Arbejdets udførelse" At-vejl. F.1.3 Periodepåbud At-vejl. F.1.4 Problempåbud Arbejdstilsynets arbejdsskadestatistikker Relevante branchevejledninger A4 mappe inkl. faneblade, navneskilte, 1/4 blok. Sikkerhed sundhed samarbejde (Arbejdsmiljørådets Servicecenter), udsendes til deltagerne forinden kurset sammen med kursusindkaldelsen. Materialerne anvendes dels direkte i undervisningen, men også som opslagsværker. Derved er der også tale om øvelse i informationssøgning. Gæsteunderviserne og den ansvarlige underviser kan i nødvendigt omfang medbringe undervisningsmateriale, der kan supplere det ovenfor nævnte obligatoriske undervisningsmateriale herunder, eventuelt brancherettede værktøjer samt materialer, der kan anvendes til gruppeopgaver, cases, rollespil m.v. 8 Anvendelse af evt. gæsteundervisere Gæsteundervisere anvendes i den udstrækning det findes relevant, og som en styrkelse af uddannelsen. Gæsteundervisere inddrages for at bibringe deltagerne konkret viden om vigtige dele af arbejdsmiljøapparatet, specielt myndighedsudøvelsen. Gæsteunderviserne tilrettelægger undervisningen i samarbejde med underviseren, som også vil være til stede i undervisningssituationen sammen med gæsteunderviseren.

8 8 Anvendelse af gæsteundervisere har den effekt, at det i videst mulige udstrækning er professionelle med praksiserfaring, der forestår undervisningen. Endvidere ses en klar effekt i form af en afvekslende undervisning. For samtlige gæsteundervisere gælder det, at disse, i samarbejde med og under vejledning af den ansvarlige underviser, skal planlægge undervisningen ud fra de krav BAR Jord til Bord stiller til uddannelsen. Formålet med anvendelse af gæsteundervisere, indhold i gæsteundervisernes undervisning samt de pædagogiske principper: Repræsentant fra Arbejdstilsynet AT s tilsyn. Eksempler og metoder på konkret arbejdsmiljøarbejde på virksomhederne. Arbejdsmiljørådgivere Formål Indhold Pædagogiske principper At øge kendskabet til AT's rolle, lovpligtige Oplæg. den offentlige myndighed certifikater samt efter- Diskussion. på arbejdssyn (lifte, kraner, Konkrete spørgsmål miljøområdet. trucks m.v.), AT som fra deltagerne. samarbejdspartner, Dialog. Virksomhedsrepræsentant At få omsat teori til praktisk arbejdsmiljø arbejde. At få brancheeksperter til at orientere om de konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger. Støj, stoffer og materialer, EGA/EBA, tunge løft, monotoni, psykosociale faktorer, indeklima, skærmterminalarbejdspladser, kemi. Oplæg. Diskussion. Konkrete spørgsmål fra deltagerne. Dialog. Oplæg. Diskussion. Konkrete spørgsmål fra deltagerne. Dialog. Gruppearbejde. Gæsteundervisernes undervisning tager udgangspunkt i de pædagogiske principper beskrevet under punkt 6. 9 Evaluering af kurset De obligatoriske evalueringsskemaer, der administreres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) anvendes ved uddannelsens afslutning, hvor deltagerne og underviseren udfylder evalueringsskemaerne. Evalueringsskemaerne returneres sammen med deltagerlisten fra det pågældende kursus til EVA senest 1 uge efter kursets afholdelse. Der foretages løbende og efter hver gennemført uddannelse en kvantificering af evalueringsskemaet. Resultatet anvendes både som et udtryk for et isoleret resultat for den enkelte uddannelse, en sammenligning med tidligere uddannelser, og som baggrund for den løbende dialog mellem arrangør og undervisere.

9 9 En gang årligt indsender Arbejdsmiljøuddannelsen for BAR Jord til Bord et udbyderevalueringsskema til EVA inden for den fastsatte frist.

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere