Electronic Word- of- Mouth s effekt på købsprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Electronic Word- of- Mouth s effekt på købsprocessen"

Transkript

1 Institut for Marketing og Organisation Bachelorafhandling Forfattere Kasper Bruun Kjærbye Morten Fisker Jørgensen Vejleder Margit Nsofor Anslag Electronic Word- of- Mouth s effekt på købsprocessen En kvantitativ undersøgelse af ewom s effekt på forbrugerens købsproces i forbindelse med online- booking af hotelophold hos Scandic Aarhus Universitet Business and Social Sciences Maj 2014

2 Abstract The motivation for this thesis is the increasing usage of the Internet and the information sought in relation to consumer buying behaviour. This information consists increasingly of opinions and views that are digitally shared, which is known as ewom. Scandic has been chosen as the focal point of the thesis with the aim of stating strategic considerations based on the knowledge obtained through the analysis of ewom s effect on consumer buying behaviour when booking a hotel room. To examine the effect on consumer buying behaviour the thesis has conducted a quantitative study in the form of an online questionnaire. The objective with the quantitative study was to falsify six hypothesises which were conducted through a review of secondary data. Firstly, the thesis analysed the level of competition in the Danish hotel industry. The reason for this was to gain knowledge about the level of competition in the Danish hotel industry. A high level of competition would justify further research on ewom. This research has been done through an analysis of the impact of ewom on the stages of consumer buying behaviour. The analysis was based on primary and secondary data and was conducted in regards to stating the previously mentioned strategic considerations for Scandic. The analysis of primary and secondary data showed an impact of ewom on consumer buying behaviour when booking a hotel room. The level of competition in the Danish hotel industry was concluded as being high, thus the need for Scandic to focus on ewom in relation to remain competitive. One of the main conclusions state that the buying decision now takes place while consumers search for information. ewom has been found to be the kind of information mostly sought by consumers, indicating the importance of beneficial ewom regarding Scandic. Beneficial ewom is not necessarily positive ewom, as can negative ewom be due to consumers high trust in ewom. Given that ewom has an effect on consumer buying behaviour when booking a hotel room, Scandic needs to take ewom into consideration when developing their online strategy. The thesis states possible actions such as encouraging consumers to perform ewom in exchange of intrinsic or extrinsic rewards or by implementing a review section on Scandic s homepage. In addition to this thesis, future research should focus more on qualitative studies as this would increase the insight into how and what consumers think about ewom. Furthermore, additional research could focus on the specifics of the content in ewom in order to detect which kind of information has the most impact on consumer buying behaviour when booking a hotel room. Finally, it could also be interesting to look into how consumers use different platforms in the matter of seeking information regarding a hotel stay.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrundsbeskrivelse Problemstilling Formål og problemformulering Afgrænsning Begrebsforklaring Metode Videnskabsteoretisk tilgang Paradigmevalg Videnskabsteori Ontologi og epistemologi Metodisk tilgang Afhandlingens metode Teoretisk metode Empirisk metode Sekundære data Primære data Kvantitativ metode Dataindsamlingsmetode Udarbejdelse af spørgeskema Formulering af spørgsmål Spørgeskemaet og dets struktur Prætest af spørgeskema Udvælgelse af respondenter Anvendt teori Online-markedet Sociale medier Word-of-Mouth Electronic Word-of-Mouth Moments of truth Traditionel marketing Zero Moment Of Truth Struktur og opbygning Analyse Konkurrencesituationen i hotelbranchen Porter s Five Forces Kritik af Porter s Five Forces Truslen fra nye indtrængere Købers forhandlingsstyrke Truslen fra substituerende produkter Rivalisering mellem eksisterende virksomheder Delkonklusion Databearbejdning Faktoranalyse Logistisk regression Delkonklusion Købsprocessen Købsprocessens validitet Problemerkendelse Analyse Delkonklusion... 32

4 Informationssøgning Analyse ZMOT Motiver for at læse anmeldelser Delkonklusion Evaluering af alternativer Analyse Effekten af positiv ewom Effekten af negativ ewom Delkonklusion Købsbeslutning Analyse Effekten af positiv og negativ ewom i beslutningsprocessen Troværdighed i ewom Delkonklusion Efterkøbsadfærd Analyse Motiver for at indgå i positiv ewom Motiver for at indgå i negativ ewom Primære data Delkonklusion Vurdering og normativ del Strategiske overvejelser Konklusion Refleksion Perspektivering Kildeoversigt Bilagsoversigt

5 1. Indledning Dette afsnit giver en introduktion til afhandlingen, dens problemstilling samt problemformuleringen, denne søger at besvare. Først vil en baggrundsbeskrivelse for valg af emne blive beskrevet, hvorefter der vil blive redegjort for problemformuleringen samt formålet med afhandlingen. Dernæst vil en afgrænsning for afhandlingens berøringsflade opsættes, og slutteligt vil en grundig gennemgang redegøre for videnskabsteori samt valg af metode Baggrundsbeskrivelse Scandic er Nordens førende hotelkæde med omkring 150 hoteller fordelt i Norden og Nordeuropa (Scandichotels.dk 1). Tænk hvis det for en virksomhed som Scandic var muligt at påvirke hele markedet til køb af et hotelophold. Det ville blot kræve den rigtige opskrift på, hvordan vi mennesker gebærder os i samfundet, hvad vi præfererer og ikke mindst, hvad vi påvirkes af. Sagen er dog den, at der ikke findes to forbrugere, hvis adfærd er helt ens, og det gør det svært at sammensætte et marketingmiks, som tilgodeser alle forbrugere. I dag benytter virksomheder værktøjer og fremgangsmåder, som søger at ramme flertallet af forbrugerne gennem målgrupper ved benyttelse af reklamer i radio, tv, websites, magasiner og blade. Men hvis det nu var muligt at påvirke forbrugeren, allerede inden denne befinder sig i butikken og dermed gå udenom de traditionelle marketingkanaler for på den måde at generere omsætning, ville det åbne nye muligheder for virksomheder. Tænk hvis den traditionelle reklame, som vi kender den, ikke længere havde belæg for at være 1. prioritet i enhver marketingafdeling. Der er noget, der tyder på, at regelbogen ændres. When consumers hear about a product today, their first reaction is Let me search online for it. - Rishad Tobaccowala (Lecinski, 2011:9) Forbrugerne udviser en stigende villighed for at blive klogere på et produkt inden et køb. Et studie fra Google (ibid.) viser, at mobiltelefon og bærbar computer inddrages i denne forbindelse, hvilket har medført, at forbrugernes informationssøgning har nået nye højder. Således siger 70% amerikanere, at de læser produktanmeldelser på internettet, 79% af forbrugerne siger, at de benytter sig af deres smartphone, når de køber ind, og hele 83% af de amerikanske mødre siger, at de foretager informationssøgning på internettet, når de i tv har set en reklame for et produkt, som interesserer dem (ibid.:10) Problemstilling Også danske forbrugere har i høj grad indarbejdet internettet i deres dagligdag. Sidste år anvendte hele 95 pct. af danske årige internettet (Danmarks Statistik 1, 2013). Herudover har 73 pct. af årige danskere benyttet sig af e-handel inden for det seneste år (Danmarks Statistik 2, 2013), hvilket medfører, at hele 3,3 mio. af den danske befolkning handlede på internettet i Omkring 60 pct. af de 3,3 mio. bookede hotelovernatninger online (ibid.). Disse tal indikerer, at internettet og e-handel er blevet en stor del af danskernes hverdag, og især den store andel af booking af overnatninger på internettet er interessant for denne afhandling. Side 3 af 58

6 Som årsag til ovenstående vurderes den lettere tilgængelighed af information at have stor indflydelse. Forbrugerne er ikke længere begrænset af virksomhedernes kommunikation til dem. Stigningen i brugen af internettet har medført, at virksomheder ikke længere selektivt kan styre, hvilken information, der kommer ud om virksomheden. På internettet er forbrugerne i højere grad involveret i kommunikationen af virksomhedens værdier og formåen, og det er via anmeldelser på internettet blevet nemmere at fortælle omverdenen, hvad man som forbruger synes om et bestemt produkt eller virksomhed Formål og problemformulering Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling findes det interessant at analysere effekten af anmeldelser på internettet. Afhandlingens formål bliver derfor at analysere anmeldelsers effekt på købsprocessen i forbindelse med booking af hotelophold. Afhandlingen vil tage udgangspunkt i Scandic for derved at have en konkret case at analysere og vurdere ud fra. Af Scandic kan denne viden bruges til at finde ud af, hvor stor indflydelse anmeldelser har, samt hvordan disse anvendes af forbrugerne i relation til købsprocessen. Ydermere kan kendskabet til dette emne benyttes til at finde ud af, hvor og hvordan Scandic kan påvirke sine kunder i købsprocessen. Målet med afhandlingen bliver således at besvare følgende problemformulering: Hvordan kan viden om online-anmeldelsers betydning for forbrugernes købsproces anvendes strategisk af Scandic? For at kunne besvare problemformuleringen, vil nedenstående undersøgelsesspørgsmål blive undersøgt: Har online-anmeldelser en effekt på danske forbrugeres køb af hotelophold? Hvordan påvirker disse anmeldelser de enkelte faser i købsprocessen? Anmeldelser findes betydningsfulde for hoteller, da effekten heraf er stor i industrier, som har at gøre med produkter, som er svære at definere det præcise indhold af (Kim, 2004:11). En serviceydelse, som den Scandic leverer, kan være svær at gennemskue, hvorfor anmeldelser er en vigtig indikator for, hvad forbrugeren kan forvente Afgrænsning Afhandlingen afgrænses til at omhandle anmeldelser. I henhold hertil afgrænses der fra at sammenfatte en egentlig online-strategi til Scandic. Igennem anmeldelser søger afhandlingen i stedet at fremføre forslag, primært online-tiltag, som Scandic kan anvende strategisk i relation til at præge forbrugerens købsproces. Grundet dette formål afgrænses afhandlingen fra at indeholde en analyse af, hvordan Scandic samt konkurrenter kommunikerer og anvender anmeldelser online. Ydermere afgrænses afhandlingen fra at indeholde en analyse af det teori- Side 4 af 58

7 grundlag om sociale medier, der præsenteres i tabel Teorigrundlaget anvendes dels i forbindelse med tilegnelse af viden om Scandics mulige tiltag på de sociale medier og dels i forbindelse med de strategiske overvejelser, der forelægges i afhandlingens normative del. Afgrænsningerne er opstillet i relation til, at analysen af anmeldelsers betydning for forbrugernes købsproces kan tillægges større fokus Begrebsforklaring Afsnittet definerer en række relevante begreber, som er gennemgående for opgaven. Internettet: ewom: ZMOT: hermed menes world wide web og ikke et netværk af computere, som ellers er den korrekte definition. anmeldelser, anbefalinger, meninger og holdninger delt på internettet mellem familie, venner og fremmede ses under ét i afhandlingen. står for Zero Moment Of Truth og henviser til en teori præsenteret af Google (Lecinski, 2011) om, at nutidens forbrugere udformer deres købsbeslutning i forbindelse med deres øgede informationssøgning Metode I relation til tilvejebringelse af en hensigtsmæssig løsning på problemformuleringen, redegør afsnittet, med udgangspunkt i problemstillingen, for valg af metode samt paradigme. Hensigten med dette afsnit er således at skabe en forståelse for dels den videnskabsteoretiske tilgang til afhandlingen, og ligeledes den metodologi, der ligger til grund for afhandlingens udformning. Herudover vil afhandlingens indeholdte teorier blive beskrevet for at sikre et indgående kendskab til disse inden anvendelse i analysen, og slutteligt vil afhandlingens struktur fremsættes for at danne et overblik over opbygningen af henholdsvis den analytiske og normative del Videnskabsteoretisk tilgang Videnskabsteorien udgøres af forskellige paradigmer, som repræsenterer hver sin tilgangsvinkel til anskuelsen af verden. Afhandlingen vil tage udgangspunkt i et af disse paradigmer. Dermed ikke sagt, at det ene paradigme er bedre end de andre, for ifølge Kuhn er paradigmer inkommensurable (Holm, 2011:65), og det er således ikke muligt at sammenligne disse for at se, hvilket paradigme, der er det mest sande. Følgende afsnit vil derfor behandle, hvilken virkelighedsanskuelse, der er anlagt som bedste løsning på problemstillingen samt sikre, at denne er i overensstemmelse med metode- og teorivalg Paradigmevalg Overvejelserne forud for paradigmevalget bygger på, at såfremt afhandlingen skal forklare hvordan, skal det gøres klart, hvilke antagelser, der på forhånd haves om verden. Hvorvidt skal disse baseres på, at det er forhold, som ligger udenfor individet forhold, der dermed Side 5 af 58

8 kan måles på eller forhold, som ligger inde i individet, og som kun kan komme frem ved at fortolke på, hvad disse individer beretter? Det valgte paradigme skal afspejle antagelsen om, hvordan verden ser ud. Eftersom svaret på problemformuleringen søges igennem adskillige hypoteser, udelukkes tabula rasa, ideen om, at menneskets bevidsthed er ren. Det vil sige, at ingen medfødte ideer haves, men blot egne erfaringer at basere viden på (Greenhill, 1994:74). Således haves visse forudanelser, hvilket placerer afhandlingen i et neopositivistisk paradigme. En kvantitativ undersøgelse heraf er fundet mest hensigtsmæssig, og der arbejdes dermed i den kvantitative del af afhandlingen, deduktivt, hvor sikker viden nås gennem logiske slutninger (Holm, 2011:26). Foruden den deduktive metode behandles den hermeneutiske tilgang ligeledes i afhandlingen. Denne er fundet anvendelig inden udsendelse af spørgeskemaundersøgelsen, idet det er fundet relevant at få tjekket spørgeskemaet for eventuelle misforståelser, -formuleringer samt fejl eller mangler. Den hermeneutiske cirkel var fundament for denne prætest, da den lader os forstå helheden ud fra dens dele, og delene ud fra den helhed, de indgår i. Der er taget et divinatorisk udgangspunkt, eftersom der er arbejdet ud fra et kvalificeret gæt på den helhed, der søges forståelse for, men i takt med det hermeneutiske cirkelarbejde og forforståelsens udvidelse, er der anlagt et komparativt udgangspunkt, som først tog ende, idet der ikke var mere forståelse at opnå (ibid.:87) Videnskabsteori Afhandlingen tager udgangspunkt i den kritisk rationalistiske tankegang, da genstandsfeltet lægger op til en ontologisk tankegang, hvor erkendelsen ikke er nok til at beskrive verden. Der ledes dermed hen til en tro på fornuftens altafgørende rolle i erkendelsesproces og videnskab, som ikke umiddelbart kan forklares udelukkende af sanseindtryk og iagttagelser, men snarere af teorier, forudanelser og begreber (Chalmers, 1995:88). Den østrigsk-engelske filosof Karl Popper har udviklet den kritisk rationalistiske tankegang, hvis grundsyn er, at videnskabelige påstande principielt skal kunne falsificeres (Holm, 2011:45). De i afhandlingen indeholdte hypoteser er således formuleret på en sådan måde, at disse kan tilbagevises, skulle den kvantitative undersøgelse vise, at disse forudanelser ikke holder stik. Således er der tale om en videnskabelig undersøgelse, idet der opnås ny viden om, hvordan verden er indrettet (Chalmers, 1995:89). Popper redegør for, at en positivistisk anlagt tankegang ikke forudsætter falsifikation, hvilket medfører, at eksempelvis den i hypotesen indeholdte information ikke løber risikoen for at være falsk, hvorfor der ikke er tale om en videnskabelig undersøgelse (ibid.). Selve Poppers arbejde tog udgangspunkt i at finde et kriterium for at skelne mellem videnskab og ikke-videnskab (Holm, 2011:45). Et princip, han kaldte demarkationsproblemet. Hvorvidt der er tale om et videnskabeligt arbejde, udtaler Popper: Side 6 af 58

9 Erkendelsen begynder ikke med sanseopfattelser eller iagttagelser eller indsamling af data og kendsgerninger, men den begynder med problemer. Ingen viden uden problemer men heller intet problem uden viden. Det vil sige, at den begynder med spændingen mellem viden og ikke viden ( ) thi ethvert problem opstår ved opdagelsen af, at der er noget i vores formentlige viden, som ikke er i orden - Karl Popper, 1969 (Chalmers, 1995:93) For at der kan være tale om et videnskabeligt arbejde, er det således afgørende at stille en problemformulering rigtigt og frugtbart, således løsningen nås (ibid.:92). Et klassisk eksempel er sætningen alle svaner er hvide, som er formuleret således, den kan tilbagevises (ibid.:89). Findes blot et enkelt eksempel på, at der findes en svane, som ikke er hvid, modbevises sætningen. Afhandlingens hypoteser er herfor formuleret med demarkationsproblemet in mente. Såfremt der ikke forelå forudanelser, som mundede ud i de hypoteser, afhandlingen behandler, havde en hermeneutisk tilgang til problemstillingen været hensigtsmæssig. Denne ser på, hvorvidt mennesker har noget at udtrykke, det vil sige, hvilke handlinger og aktiviteter, der udvises (ibid.:110). Det ville dog blive problematisk i forhold til fortolkningens dobbelte karakter, da forståelsen af en menneskelig handling kræver skelnen mellem forståelsen af den aktuelle mening, føling og vilje, den handlendes syn på eller tydning af situationen og på den anden side det sociale og etablerede, som handlingen bygger på (ibid.:114). En sådan anvendelse af indfølingsteorien er fundet for omfattende for denne afhandling Ontologi og epistemologi Jf. den kritisk rationalistiske tilgangsvinkel, arbejdes der i afhandlingen inden for det neopositivistiske paradigme. Virkelighedsopfattelsen, det ontologiske synspunkt, tager dermed udgangspunkt i teorien om, at der aldrig foreligger en præcis sandhed, men at virkeligheden eksisterer et eller andet sted. Antagelsen er da, at der findes en verden styret af naturlige årsager, men at denne ikke fuldt ud kan opfattes, eftersom sanser og værdier påvirker os (Guba, 1990:20). Neo-positivismen erkender således, at det under en undersøgelse ikke er muligt at stille sig uden for selve det at være menneskelig og lade ovenstående forhold have påvirkning på det observerede. Guba (ibid.) redegør hermed for, at neo-positivismens epistemologi er nær objektiv, eftersom individer aldrig kan være helt objektive, hvorfor, som før nævnt, den sande virkelighed heller ikke kan eftervises Metodisk tilgang Dette afsnit har til formål at redegøre for de valg, der er truffet i forbindelse med afhandlingens opbygning, indhold og udformning. Afsnittet indeholder således først en redegørelse for valg af metodologi. Herefter vil der blive redegjort for de relevante teorier og begreber, der er indeholdt i afhandlingen, og slutteligt redegøres der for udvælgelse af sekundære data samt indsamling af empirisk data. Side 7 af 58

10 Afhandlingens metode Rent metodologisk vil en neo-positivistisk tilgang til generering af viden om virkeligheden være, at undersøgelsen skal finde sted i selv samme virkelighed (ibid.:21). Således inddrages observationer som en væsentlig del af det neo-positivistiske paradigme og således også i denne afhandling. Denne redegørelse gør det dermed klart, at den kvantitative undersøgelse bliver fundamentet for afhandlingens opbygning, hvorfor beskrivelse af metodologisk anvendelse er fundet relevant. For at tage udgangspunkt i førnævnte falsifikation, er afhandlingen bygget op omkring en teori, hvis præmisser lader sig afspejle i problemformuleringen. Denne teori deduceres til konkrete hypoteser, som efterprøves gennem en kvantitativ analyse. Analysen munder ud i enten en falsificering af teorien eller en bekræftelse og dermed almen gyldighed af denne (Holm, 2011:50). Af de tre metodologiske tilgange; analytisk, systembaseret og aktørbaseret (Heldbjerg, 2011:41) anvendes den aktørbaserede tilgang kort i forbindelse med anvendelsen af den hermeneutiske cirkel, men primært den systembaserede tilgang i resten af afhandlingen. Dette ses som en naturlig konsekvens af, at paradigmevalget er faldet på den kritiske rationalisme. Den systembaserede tilgang er anvendelig, eftersom fokus er på relationen mellem systemets enkelte elementer med det formål at deducere sig frem til en effekt eller sammenhæng (ibid.:44). Selve logikken bliver at vurdere værdien af de fundne relationer i forhold til den opstillede problemstilling. Når de enkelte forbrugeres adfærd er afdækket, og således hvordan den enkelte fungerer i et delsystem af det større system, brydes adfærden op i elementer og relationer for gennem besvarelse af afhandlingens opstillede hypoteser at opnå en forståelse og øget forklaring på, hvordan helheden udtager sig (ibid.:45). Igennem kvantitativ metode opnås dette, hvilket giver empiri til forståelse og analyse af forbrugernes købsproces og betydningen af anmeldelser i samme relation af hensyn til, hvordan Scandic kan anvende dette strategisk Teoretisk metode Afhandlingen tager udgangspunkt i en iterativ proces for at sikre en fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen. Det vil sige, at der gennem hele afhandlingen er skelet til problemformuleringen for derved at sikre, at opgavens teori, analyse og vurdering stemmer overens med denne. Det er fundet interessant at undersøge, hvilken betydning anmeldelser har for en virksomhed. For at give et konkret svar herpå, er teorien omkring købsprocessen anvendt som fundament for afhandlingen. Idet den kognitive købsproces beskriver de faser, som forbrugeren gennemgår i forbindelse med et køb, vurderes det at være her, anmeldelser har sin indvirkning. Eftersom købsprocessen danner fundamentet for afhandlingens analyse, vurderes det at være relevant at analysere dennes validitet. Såfremt der kan drages tvivl af validiteten, vil dette naturligvis have indflydelse på analysens brugbarhed. Side 8 af 58

11 Forinden analysen af købsprocessen, analyseres konkurrencesituationen i hotelbranchen. Konkurrenceanalysen udføres for bedre at kunne vurdere, hvordan Scandic kan drage nytte af anmeldelser i relation til at udbygge eller fastholde sin konkurrencemæssige position i branchen. Til at analysere købsprocessen er Scandic valgt som case. Årsagen hertil er, at et køb af hotelophold anses som værende et højinvolverende gode, som medfører en større sandsynlighed for, at forbrugeren gennemløber alle fem faser i købsprocessen (Kotler et al., 2009:255). Graden af involvering kan dog diskuteres. Det forventes, at en udenlandsk forbruger er mere involveret i sit køb af hotelophold på Scandic end en dansk forbruger eksempelvis vil være. Det vurderes, at en udenlandsk forbruger er mere risikoavers, eftersom vedkommende muligvis ikke har nogen forudgående viden om, hvad Scandic er eller står for. Det kan også spille en rolle, at man som udenlandsk forbruger skal på ferie og er mere interesseret i, at alt skal være ekstraordinært i orden og al information skal undersøges. Denne overvejelse er værd at lægge mærke til i forbindelse med afhandlingens kvantitative analyse, da denne er baseret på danske respondenter. Sociale medier anses som værende en af de primære platforme, når forbrugere skal læse og vurdere anmeldelser. Disse platforme har gjort ewom lettere tilgængeligt og samtidig gjort udveksling af anbefalinger og anmeldelser nemmere. Som følge heraf, er et teorigrundlag for, hvordan Scandic kan benytte de sociale medier fundet relevant at inddrage i afhandlingen. Stigningen i anvendelsen af internettet og mobile enheder har medført føromtalte lettere tilgængelighed af information, hvilket betyder, at forbrugerne tenderer mod at søge mere information før et køb end tidligere set. Teorien omkring ZMOT anvendes i forbindelse med analysen af informationssøgningsfasen. Teorien menes at være relevant, idet den omhandler faserne op til forbrugerens købsbeslutning og dermed beskriver, hvordan disse gennemløbes af nutidens forbrugere. ZMOT er også relevant i forhold til anmeldelser, da tidligere forbrugeres anmeldelser af et produkt eller serviceydelse er en del af næste forbrugers ZMOT (Lecinski, 2011:17) Empirisk metode Dette afsnit vil belyse, hvordan sekundære og primære data er frembragt, samt hvordan dette findes til anvendelse i afhandlingens analyse Sekundære data De anvendte sekundære data er primært videnskabelige artikler og lærebøger. Inden udfærdigelsen af problemformuleringen blev disse anvendt som både teoretisk, empirisk og metodologisk litteratur. Teoretisk litteratur, idet det gav indblik i, hvad der allerede var blevet forsket i på området, men vigtigst af alt, hvad der ikke var blevet forsket i. Empirisk litteratur eftersom dette gav viden om, hvordan andre havde studeret området og endeligt metodologisk litteratur, da det pegede i retning af, hvilken metodisk fremgangsmåde, der ville være den mest hensigtsmæssige at benytte sig af. Litteraturen hjalp således med en forforståelse og dannede et overblik over emnet og problemstillingen. Ydermere har litteraturen bidraget til Side 9 af 58

12 udfærdigelsen af afhandlingens opstillede hypoteser i forbindelse med den kvantitative analyse. Derudover vil sekundære data blive benyttet som en del af afhandlingens vurderende og normative del, da eventuelt fundne sammenhænge hermed vil kunne forklares eller understøttes yderligere. Det pointeres, at konklusioner draget på baggrund af disse sekundære data ikke umiddelbart er retvisende for det danske marked, eftersom der er tale om internationale videnskabelige artikler, som har undersøgt forhold og tendenser på markeder, som ikke nødvendigvis ligner det danske marked, som denne afhandling søger at forklare. Det skal dog bemærkes, at de markeder, hvori de sekundære data er fundet, til en vis grad ligner det danske, hvorfor det vurderes, at disse undersøgelser kan generaliseres til det danske marked. Undersøgelserne er derfor fundet brugbare i afhandlingen Primære data Afhandlingens empiri er indsamlet via kvantitativ metode. I det følgende vil der blive redegjort for overvejelser og valg i forbindelse med denne indsamlingsmetode. Ydermere vil overvejelser i relation til udformning af spørgeskema forklares Kvantitativ metode I relation til at besvare afhandlingens problemformulering, er der draget brug af kvantitativ metode som redskab i analysen. Til grund herfor ligger, at det er effekten af anmeldelser, der ønskes undersøgt, og ikke de bagvedliggende motiver for at læse disse. Dette er der dannet en klar forståelse for gennem sekundære data. I stedet forsøges effekten af anmeldelser, på baggrund af paradigmevalget, kvantificeret igennem kvantitativ metode. Den kvalitative metode er ikke benyttet som redskab i analysen, da det menes at være mere fordelagtigt rent tids- og ressourcemæssigt at svare på problemformuleringen ved hjælp af den kvantitative metode. Den kvantitative metode vurderes at afføde flere forskellige meninger og holdninger end enkelte interviews ville gøre. For at afhandlingens konklusion kan generaliseres ud på hotelbranchen, ses det som nødvendigt at have så mange respondenter som muligt. Det er ligeledes vurderet, at ressourcerne til at opdrive en tilstrækkelig mængde respondenter og data gennem kvalitativ metode ikke er mulig i denne afhandling. Kvantitativ metode giver flere respondenter end kvalitativ metode og derved en bredere opfattelse af, hvad den generelle holdning til køb er. For at gøre det muligt at generalisere konklusionen ud på hotelbranchen som helhed, benyttes den kvantitative metode derfor. Kvalitativ metode ville dog være fordelagtig at inddrage, idet metodetriangulering giver en mere sikker og fyldestgørende analyse. Der er igennem sekundære kilder fundet frem til nedenstående seks hypoteser, som beskriver den forventede sammenhæng mellem købsprocessens faser og anmeldelser. Disse hypoteser analyseres igennem kvantitativ metode, men før denne analyse kan finde sted, gennemgås metode og overvejelser bag undersøgelsen. Side 10 af 58

13 H 1 : H 2 : H 3 : H 4 : H 5 : H 6 : Forbrugere i aldersgruppen påvirkes mere af ewom end den ældre aldersgruppe Der er større tendens til at søge information på eksterne anmeldelsessites end på hotellets hjemmeside Anmeldelser gør det nemmere for forbrugere at evaluere deres alternativer Positiv ewom har en større indflydelse på købsbeslutningen end negativ ewom Forbrugere har mere tillid til anmeldelser, hvor afsender ser troværdig ud Forbrugere anmelder et hotel, hvis de har haft en god oplevelse Dataindsamlingsmetode Afhandlingens tidsmæssige begrænsning taget in mente, er den valgte undersøgelsesform fordelagtig, eftersom den er tidsbesparende. Når først spørgeskemaet er konstrueret og distribueret, kræver dataindsamlingen ikke megen tidsmæssig investering fra interviewer. Ydermere er undersøgelsesformen omkostningsbesparende, da der ikke er udgifter til distribution, print eller lignende. Også muligheden for stor geografisk spredning er fordelagtig. Denne kommer ikke til udtryk i afhandlingen, da der ikke spørges ind til respondentens geografiske placering, men muligheden for at indsamle data fra forskellige geografiske placeringer er tilstedeværende. Således haves en mere repræsentativ stikprøve. Hvorvidt undersøgelsen rent faktisk er repræsentativ vil blive diskuteret yderligere i afsnittet udvælgelse af respondenter. Respondenterne bliver i undersøgelsen bedt om at tage stilling til forskellige udsagn. Flere af disse udsagn er længere formuleringer, som kan kræve, at respondenten gennemlæser disse flere end en gang. Dette kan både være en fordel og en ulempe for undersøgelsen. En fordel, da undersøgelsesformen medfører, at respondenten har al den tid, vedkommende har lyst til at bruge på at svare, men en ulempe, da der er risiko for, at respondenten mangler svarmotivation eller måske ikke forstår spørgsmålets formulering. Det er således også en ulempe, at respondenten ikke kan spørge ind til spørgsmålene (Olsen, 2006:23) Udarbejdelse af spørgeskema Distribueringen af spørgeskemaet er foregået via internettet, da det vurderes, at denne kontaktform kan generere flest mulige respondenter. Online-spørgeskemaer gør det mere bekvemt for respondenten, eftersom denne selv kan vælge, hvornår vedkommende vil svare. I følgende afsnit vil det blive gennemgået, hvordan spørgsmålene er formuleret og hvorfor. Ydermere vil der blive redegjort for spørgeskemaets struktur og opbygning Formulering af spørgsmål Størstedelen af spørgeskemaet er konstrueret således, at respondenten skal tage stilling til nogle udsagn omkring anmeldelser på internettet. Spørgeskemaets første del er bygget op omkring faktuelle spørgsmål som alder og køn (Hansen og Andersen, 2000:102). Disse bruges til at vurdere om respondenterne repræsenterer Scandics målgruppe. Herudover bruges første del også som opvarmning til resten af spørgeskemaet, da respondenten hurtigt og let kommer i gang med spørgeskemaet og får en opfattelse af, at det er nemt at udfylde. Spørgeskemaet forsøger at stille så enkle og letforståelige spørgsmål som muligt for derved at sikre validitet og reliabilitet. Ydermere er spørgsmålene stillet så de ikke er ledende for respondenten, hvorved det sikres, at respondenten forbliver upåvirket i sit valg. Validitet for- Side 11 af 58

14 tæller om variablen viser det, der er ment med den (Jensen et al., 2011:343). Det vil sige, at den information der søges, også er den fundne. Reliabilitet viser om den spørgende variable forklarer den rette sandhed (ibid.:344). Dermed ment, om det, som variablen viser, er troværdigt altså om andre undersøgelser inden for samme emne viser det samme. Spørgeformen i spørgeskemaet er bygget op på en sådan måde, at respondenten skal tage stilling til nogle udsagn, hvorefter denne skal vurdere disse udsagn ved hjælp af en prædefineret skala. Der er altså tale om lukkede spørgsmål (Hansen og Andersen 2000:106). Dette gør, at svarmuligheden for respondenten er indsnævret. Det er dermed ikke muligt for respondenten selv at komme med sin mening til det adspurgte udsagn. At svarmulighederne er lukkede kan betyde, at respondenten anser valgmulighederne for ikke at passe til, hvad den enkelte mener, hvilket kan være problematisk (Jensen et al., 2011:97). Denne problematik er overvejet i forbindelse med konstruktionen af spørgeskemaet, hvorfor udsagnene er forsøgt formuleret udtømmende. Dels på baggrund af sekundære data, vurderes der ikke at være problemer i forhold til spørgsmålenes validitet og reliabilitet, og dels da disse er formuleret således, at respondenten skal angive enigheden i udsagnene. Udsagnene i spørgeskemaet vurderes på en likert-skaleret skala, som gør det muligt at kvantificere respondentens mening. Det bliver dermed nemmere at analysere på respondenternes meninger omkring anmeldelser. Der er valgt extreme scale categories med stærke ankre, hvilket muligvis påvirker respondenten, og det giver en lidt varierende, men mere spids svardistribution (ibid.:186). Det er valgt, at der ikke bliver medtaget en ved ikke -label i likertskaleringen, da det ønskes, at respondenten tager stilling til udsagnet. Der er derfor valgt en forced rating scale (ibid.). Respondenter uden mening er tenderende imod den midterste kategori, hvorfor der er lavet en hverken eller -label, som giver respondenten mulighed for at forholde sig neutralt til udsagnet. Det skal bemærkes, at nogle af spørgsmålene ligner hinanden, hvilket kan virke frustrerende og trættende for respondenten. Dette kan naturligvis bevirke, at respondenten bliver irriteret og dermed ikke læser alle spørgsmålene helt igennem, hvilket kan have indflydelse på deres svar. Det er vurderet, at disse spørgsmål var nødvendige i spørgeskemaet, således at udtømmende svarmuligheder blev sikret. Det var vigtigt at sikre, at respondenten overvejede påvirkningen af alle tænkelige udfald. De stillede spørgsmål anses ikke som værende af følsom karakter, hvorved ingen respondenter burde springe fra spørgeskemaet grundet det, at de ikke vil opgive disse oplysninger. Ydermere bliver spørgeskemaet behandlet anonymt, og således kan de enkelte svar ikke spores til den enkelte respondent Spørgeskemaet og dets struktur Som nævnt tidligere, er spørgeskemaet bygget op af en indledende fase, hvor respondenten hurtigt og nemt kommer i gang med spørgeskemaet. Efterfølgende kommer ét af i alt to screeningspørgsmål, som har til formål at ekskludere de respondenter, som ingen relevans har for afhandlingen. Denne screening sker ved hjælp af spørgsmålet; Har du nogensinde booket Side 12 af 58

15 et hotelophold online?. Hvis respondenten svarer nej til dette spørgsmål, omdirigeres denne til sidste side i spørgeskemaet. De, som ikke har booket et hotelophold online, ekskluderes således, da disse ikke har mulighed for at svare på resten af spørgeskemaet. Herefter skal respondenten tage stilling til et spørgsmål, som har til formål at finde ud af, hvilke af respondenterne Scandic skal positionere sig imod. Respondenten skal her tage stilling til, i hvilken forbindelse vedkommende oftest booker hotelophold. I databearbejdningen kan der herved analyseres på de respondenter, som hører inden for Scandics målgruppe. Som nævnt tidligere, har ressourcerne i denne undersøgelse ikke været til at opsøge Scandics målgruppe, hvorved repræsentationen af disse er begrænset. Især repræsentationen af erhvervsfolk er begrænset, da blot 13 pct. af stikprøven er erhvervsrelaterede ophold. Dog er familiemålgruppen godt repræsenteret. I spørgeskemaet er der lavet en side for sig, hvorpå ordet anmeldelse er defineret i forhold til undersøgelsen. Dette er gjort, da ordet fremgår mange gange i spørgeskemaet, og det ikke ønskes, at der hersker tvivl om ordets betydning. Således er definitionen anført på en side for sig, for at respondenten tvinges til at læse den og aktivt skal trykke fortsæt for at komme videre i undersøgelsen. Dernæst skal respondenten svare på, i hvor høj grad eksterne faktorer har indflydelse på vedkommendes valg af hotel. Dette gøres for at finde ud af, hvor meget indflydelse hver ekstern form for information har og for herigennem at se, om anmeldelser overhovedet har effekt. Efter dette spørgsmål stilles andet screeningspørgsmål, som har til formål at frasortere de respondenter, som ikke søger information forud for booking af hotel. Respondenter, som svarer, at de ikke søger information forud for booking af hotel, bliver sendt til tak for din deltagelse -siden, hvilket ved nærmere eftertanke anses for uhensigtsmæssigt. Det havde været hensigtsmæssigt at få disse respondenters svar på, hvor ofte de anmelder hoteller på internettet. Ifølge Hansen og Andersen (2000:135) skal spørgeskemaets opbygning være nogenlunde kronologisk i forhold til rækkefølgen af spørgsmål og emner. Derfor er spørgeskemaet bygget op efter den måde, hvorpå respondenten gennemgår købsprocessen. Spørgeskemaet kan ses i bilag 1, hvor spørgsmålene har fået numre tilhørende den respektive fase i købsprocessen. Efterfølgende går respondenten gennem faserne: informationssøgning (2), evaluering af alternativer (3), købsbeslutning (4) og efterkøbsadfærd (5). Problemerkendelsesfasen er ikke repræsenteret i spørgeskemaet, da undersøgelsen søger at måle effekten af anmeldelser Prætest af spørgeskema Der er, før afhandlingens spørgeskema blev sendt ud til respondenterne, lavet en prætest af spørgeskemaet. Det er gjort for at opfange eventuelle misforståelser, formuleringsfejl og generelle fejl i spørgeskemaet. Som tidligere nævnt er metoden omkring den hermeneutiske cirkel anvendt i forbindelse med prætest af spørgeskema. Det betyder, at der er lavet en prætest, indtil der ikke er tilkommet nye rettelser til spørgeskemaet. Spørgeskemaet er blevet sendt ud fire gange, hvorefter den fjerde respondent ikke havde nogen rettelser at berette. Side 13 af 58

16 På baggrund af prætestrespondenternes kommentarer er spørgeskemaet løbende blevet revideret. For eksempel herskede der tvivl hos en af prætestrespondenterne omkring svarmuligheden i spørgsmålet i hvilken forbindelse booker du oftest hotel?. Her var svarmuligheden oprindeligt familierelateret og arbejdsrelateret. Disse svarmuligheder blev omformuleret til i forbindelse med familieophold og i forbindelse med arbejde. Ydermere var en anden respondent ikke sikker på, hvad vedkommende skulle svare, såfremt ingen af delene var tilfældet, hvorved svarmuligheden ferie uden familie blev tilføjet. Spørgsmålet hvor mange onlinebookinger af hotel foretager du i gennemsnit per år? blev lavet om til; hvor mange online bookinger har du foretaget det seneste år? Respondenten mente, at det var svært at huske, hvor mange hotelbookinger vedkommende foretog i gennemsnit per år. Omformuleringen af dette spørgsmål er i overensstemmelse med Guide til gode spørgeskemaer (Olsen, 2006:46). I forhold til spørgsmålene: hvor mange onlinebookninger har du fortaget det seneste år? og hvor mange hotelovernatninger har du i gennemsnit, når du bor på hotel? var en af prætestrespondenterne i tvivl om disse. Respondenten mente ikke, at vedkommende vidste det, hvorved svarmuligheden ved ikke blev oprettet. Denne oprettelse passer muligvis bedre på respondenten og er ydermere i overensstemmelse med Guide til gode spørgeskemaer (ibid.:39). I udsagnsspørgsmålet omhandlende, hvor stor indflydelse forskellige medier og aktører har på respondentens valg af hotel, mente en af prætestrespondenterne, at muligheden for at vælge andet skulle oprettes. Denne svarmulighed har gjort det muligt for respondenten selv at skrive, hvad der har indflydelse på vedkommendes valg, hvis de fremsatte valgmuligheder ikke er fyldestgørende. En anden prætestrespondent var i tvivl om, hvordan ordet hjemmesiden skulle fortolkes i spørgsmålet jeg er mere tilbøjelig til at stole på en anmeldelse fra en bruger, som har en profil på hjemmesiden end en, som ingen profil har. Ordet var derfor misvisende for respondenten og blev ændret til anmeldelsessiden. Efter revidering var respondenten ikke i tvivl om, hvordan spørgsmålet skulle forstås. I de spørgsmål, der kræver stillingtagen til forskellige udsagn, mente en af prætestrespondenterne at ved ikke ikke passede ind i spørgeskemaets likert-skala. Grunden hertil var, at ved ikke, som et kvantitativt middel, ikke er tæt på hverken uenig eller enig. Derfor ændredes valgmuligheden til hverken eller, som er mere neutral end ved ikke. Yderligere mente en af respondenterne, at udsagnene i spørgeskemaet skulle være mere blandet, for at de spørgsmål, der ligner hinanden, ikke kommer lige efter hinanden. Denne ændring medfører, at spørgeskemaet virker mindre trættende for respondenten. Side 14 af 58

17 Udvælgelse af respondenter Den mest hensigtsmæssige måde at udvælge undersøgelsens stikprøve på ville være ved en stratificeret udvælgelse baseret på baggrundsvariablen i hvilken forbindelse booker du oftest hotel?. Ved denne form for udvælgelse foretages en opdeling af populationens enheder i to eller flere enheder, kaldet strata (Hansen og Andersen, 2000:79). Det havde været fordelagtigt at foretage en simpel tilfældig udvalgt stikprøve blandt populationen udgjort af erhvervsfolk og børnefamilier, da netop disse er Scandics målgruppe (Scandichotels.dk 2+3). Analysen havde i så fald været baseret på en repræsentativ stikprøve af populationen, og kunne dermed give nogle generaliserbare resultater. Den stratificerede udvælgelse havde som sagt været den mest hensigtsmæssige, men det tidsog ressourcemæssige aspekt heri medførte, at denne blev fravalgt om end det havde givet et mere retvisende resultat i analysen. I stedet blev convenience sampling (Jensen et al., 2011:245) benyttet. Denne overlader al udvælgelse til interviewer, og respondenterne er således ofte de, som er lettest tilgængelige i denne afhandlings tilfælde studerende. Denne udvælgelsesform er den mest omkostnings- og tidsbesparende af alle udvælgelsesformer (ibid.:246). Det er dog værd at bemærke, at en sådan udvalgt stikprøve ikke er repræsentativ for nogen population, hvorfor den primært bliver benyttet i undersøgelser, hvis formål er at generere ideer, indsigt eller hypoteser (ibid.). Dataindsamlingsmetoden foregik således ved, at et link til spørgeskemaundersøgelsen blev distribueret ud via Facebook, hvor venner og familie blev opfordret til at hjælpe med indsamling af data. Ydermere blev en form for snowball sampling (ibid.:248) forsøgt ved at opfordre respondenter til yderligere distribution af linket til spørgeskemaet således, at en større mængde respondenter kunne opnås. En lille begrundelse, som taler for anvendelsen af convenience sampling, vil være, at medstuderende og venner kan ses som en form for fremtidens kunder for Scandic, da disse er en del af målgruppen inden for en relativt nær fremtid. Også det sociale online erhvervsnetværk LinkedIn og blev fundet anvendelig. På LinkedIn blev linket til spørgeskemaet delt af en erhvervsforbindelse og kunne således potentielt set nå ud til mere end 300 i vedkommendes netværk. Igennem blev 40 kolleger opfordret til at hjælpe med besvarelser til analysen. Igennem disse platforme sikredes respondenter, som var mere relevante i forhold til Scandics målgruppe. Respondenternes aldersfordeling giver en tydelig indikation af, at det primært er medstuderende og venner, som har udfyldt spørgeskemaet, idet aldersgruppen årige har en tydelig overvægt. På baggrund af ovenstående diskussion vurderes stikprøven således ikke at være repræsentativ for populationen, hvorfor der kan stilles spørgsmålstegn ved generaliserbarheden af undersøgelsen Anvendt teori I dette afsnit vil det teoretiske grundlag for undersøgelsen samt vurderingen blive gennemgået. Det er fornødent med en basisforståelse heraf for at kunne forstå og drage nytte samt mening af den senere undersøgelse og de deraf affødte konklusioner og vurderinger. Side 15 af 58

18 Online-markedet Internettet er en forholdsvis ny markedsføringsplatform, som gør det nemmere for virksomhederne at nå ud til forbrugerne, mens den samtidig gør det nemmere for disse at købe produkter. Internettet har således gennem de seneste 25 år (webfoundation.org) udvidet og ændret markedet for verdensøkonomien (Kim, 2004:11). Ved hjælp af internettet kan virksomheder simplificere indviklede forretningsmodeller, reducere omkostninger, udvikle forhold og forbindelser til forbrugerne samt forbedre produktiviteten (Yeh et al., 2005:61). Internettet eliminerer de fysiske begrænsninger og gør det muligt for virksomheder at kommunikere direkte med forbrugerne (Kim og Lee, 2004:105). Internettet har dermed gjort det muligt for virksomheder at nå en stor gruppe af potentielle kunder, uden at tid og geografisk placering længere er en hindring. Tidligere benyttede virksomheder eksempelvis tv-reklamer for at stimulere forbrugeren med henblik på at udvikle et forhold til denne, når han eller hun besøgte den fysiske butik. I dag kan forbrugere ytre deres mening om virksomhederne ved enten at skrive en mail til dem eller tage kontakt til dem via de sociale medier. Det er dermed nemmere for virksomheden at opretholde forbindelsen til forbrugeren, og virksomheden er ikke længere bundet af, at forbrugeren skal være fysisk til stede for at kommunikere med denne. I det geografiske aspekt har internettet også sat sit præg, da det nu er lige meget om virksomheden har hovedkvarter i Aarhus eller Indien det er altid nemt for forbrugeren at komme i kontakt med virksomheden over internettet (Kim, 2004:12). At brugen af internettet er væsentlig øget, sammenholdt med, at det er blevet nemmere for forbrugeren at gøre indkøb her, har medført, at mængden af onlinekøb er steget. Dette peger mod en øget efterspørgsel efter online-applikationer og platforme som anmeldelses- og bookingsites inden for hotelindustrien (Kim, 2004:12). For at hotelindustrien kan imødekomme behovet og efterspørgslen fra forbrugerne, skal de være agile i deres online-strategi. Hermed kan de hurtigt tilpasse sig de ændringer og fordele, som konstant affødes af internettets udvikling (ibid.) Sociale medier Som effekt af internettets udvikling inddrages en detaljeret beskrivelse af, hvad sociale medier er, samt hvordan disse kan bidrage i relation til afhandlingens problemstilling og - formulering. Teorigrundlaget anvendes senere i forbindelse med anførslen af strategiske overvejelser. Sociale medier refererer til en bestemt gruppe af internetbaserede applikationer, som tillader oprettelse og udveksling af brugergenereret indhold (Kaplan og Haenlein, 2010:61). Sociale medier fremskynder, i modsætning til traditionelle websider, samtale brugere imellem, og det værende sig både igennem tekst, tale og video. Der er forskellige former for sociale medier. Der er anmeldelsessites (TripAdvisor, Trustpilot, Trivago, Yelp), sociale netværk og mikroblogging sites (Facebook, Twitter, LinkedIn), social deling (Instagram, Youtube) med flere (Jones, 2009). Den bærende kvalitet ved alle disse sociale medier er, at de alle tilskynder diskussion, feedback, votering, kommentarer og Side 16 af 58

19 deling af information fra alle interesserede brugere. Indholdet på de sociale medier er således brugergenereret og kan indeholde yderst vigtig viden for virksomheder. Med de seneste års store udvikling i brugen af sociale medier (Pewinternet.org, 2013) ligger der for virksomheder værdifuld viden, som giver dem en indsigt i forbrugerens perception og oplevelser, som de ikke tidligere har haft adgang til i hvert fald ikke i lige så høj grad som nu. En af de udfordringer, som hotelbranchen står overfor i deres forsøg på at engagere forbrugere via sociale medier, er de sociale mediers meget personlige og individorienterede miljø (Noone et al., 2011:294). Hoteller er selskaber og er som sådan ikke butikker med et produkt direkte henvendt til online-markedet. Hotellerne er derfor nødt til at udarbejde en strategi for, hvordan de vil etablere en overensstemmende online-personlighed, som holder sig til brandværdierne, men som samtidig interagerer med forbrugere på en veritabel og gennemsigtig måde, således forbrugeren engageres, og troværdighed samt tillid kan opbygges. Tabel Social medie-teorigrundlag Informationsstrøm Indgående Brugergenereret indhold Udgående Virksomhedsgenereret indhold Kort sigt Kilde: Noone et al., 2011:296 Reklame- og prissætningsbeslutninger 1. Konfiguration og prissætning af kampagner og pakkeløsninger Skabe efterspørgsel og bygge brand awareness 1. Udførsel af pushstrategier: værelser og tilknyttede indtægtskilder Tidsperspektiv Lang sigt Strategiudvikling 1. Prissætning 2. Udvikling af kundeforhold 3. Drift af distributionskanal Kundeudvikling og -fastholdelse 1. Udvikling af mikro-sider målrettet specifikke kundegrupper 2. Involvering gennem social blogging Der er udarbejdet et teorigrundlag (Noone et al., 2011:296), som har til formål at udpege det potentiale, de sociale medier har for hoteller. Jf. tabel , bygger teorigrundlaget på to dimensioner: (1) informationsstrøm og (2) tidsperspektiv. I relation til afhandlingens normative del, vil dette grundlag kort blive redegjort for. Indgående information Indgående informationsstrøm henviser til brugergenereret indhold som eksempelvis brugeranmeldelser og -vurderinger, fotos, videoer og kommentarer, som alle er tilgængelige på de sociale medier (Marketo.com). Udgående information Udgående informationsstrøm henviser til virksomhedsgenereret indhold, som kommunikeres ud til forbrugeren via de sociale medier. Dette kan eksempelvis være kampagner, specielle Side 17 af 58

20 tilbud, pressemeddelelser eller tilbagemeldinger på brugerhenvendelser (smallbusiness.chron.com). Indgående, kort sigt På kort sigt kan brugerbedømmelser på anmeldelsessites generere en indsigt i, hvilke egenskaber forbrugerne kan lide og ikke kan lide, samt hvilke de er villige til at betale mere for. Det kan ligeledes være, at der kan opstå nye tiltag som følge af feedback fra en involverende forbruger, som foreslår all-inclusive, morgenmad inkluderet i prisen eller lignende (Noone et al., 2011:297). Ved at lytte til forbrugeren og optimere produktet, eksempelvis tilføje morgenmadsbuffetten en bestemt type ost, gives der udtryk for, at der lyttes til forbrugeren, og der skabes derved et større tilhørsforhold virksomheden og forbrugeren imellem. Virksomheden har således lettere ved at sammensætte kampagner og pakkeløsninger, som forbrugeren er villig til at betale for. Tilgængeligheden skabt af de sociale medier medfører en større og mere diversificeret respondentgruppe, som kan give mere feedback end eksempelvis en enkeltstående tilfredshedsundersøgelse efter endt hotelophold (ibid.). Indgående, lang sigt Brugergenereret indhold kan ligeledes give data til udvikling af en langsigtet strategi indeholdende tre hovedområder: prissætning, kundeforhold og drift af distribution (ibid.). En kort beskrivelse af disse hovedområder følger herunder: Pris Med udgangspunkt i internettet og de sociale medier, er gennemsigtigheden nu så høj, at hoteller er nødt til at konkurrere endnu mere på prisen, end det tidligere har været tilfældet (ibid.). Scandic kan dog drage nytte af det brugergenererede indhold og kombinere prisen med tilfredse anmeldelser, tage udgangspunkt i et prisforslag eller justere sammensætningen af hotellets pakker, således at forbrugere fremadrettet føler, at de får, hvad de betaler for og måske endda lidt mere. Udvikling af kundeforhold Via customer relationship management (CRM) har Scandic mulighed for at udvikle forholdet til sine kunder. Social medie marketing-værktøjer (SM-værktøj) vurderes at være en essentiel del af et godt CRM-system. Scandic får herigennem mulighed for overvågning, analyse og data for adfærd på de sociale medier. Drift af distributionskanal Noone et al. (2001:298) forklarer, herunder i relation til ovenstående, at brugbarheden af et analytisk værktøj i forbindelse med at udvinde brugergenereret indhold indeholdende specifikke præferencer og behov, danner mulighed for at forstå, hvilken type forbruger, der interagerer med Scandic gennem de forskellige sociale medier. Anmeldelsesaktivitet og information, kombineret med booking-oplysninger, kan således bruges i udviklingen af Scandics distributionsstrategi (ibid.). Hermed ment, hvilke kanaler Scandic skal fokusere på i Side 18 af 58

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

Skab trafik Til din hjemmeside

Skab trafik Til din hjemmeside Skab trafik Til din hjemmeside Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Kommunikation på nettet Købt, ejet og tjent 4. Tre case virksomheder 5. Din online strategi Er du online? Hvad

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift

Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift Nye trends: Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Effektmåling af Danfoss House Udført af Alexandra Instituttet

Effektmåling af Danfoss House Udført af Alexandra Instituttet Effektmåling af Danfoss House Udført af Alexandra Instituttet Juni 2011 2/12 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Metode... 3 2.1. Google analytics...3 2.2. Spørgeskema...4 2.3. Indikatorer...4

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt.

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. Begrebsapparatet Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. 5 kriterier for vurdering af kilder/data Sekundære data / desk research Primære data / field

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

BILAG 2. TEORI OG METODE

BILAG 2. TEORI OG METODE BILAG 2. TEORI OG METODE Teori Vi benytter os af kvalitativ metode. Det hører med til denne metode, at man har gjort rede for egne holdninger og opfattelser af anvendte begreber for at opnå transparens

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Tema 1 Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Link http://des-iis.ucn.dk/mmda0914/1034387/ Database Mmda0914/1034387 Indledning Til dette projekt

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere