CSR-rapport Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-rapport Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a"

Transkript

1 CSR-rapport 2017 Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a

2 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 2 Indhold 1. Indledning Gæster Medarbejdere Omverden Gennemgang af de forskellige målepunkter Målepunkt 1 - Gæstetilfredshed Målepunkt 2 - Uddannelseskroner Målepunkt 3 - Driftsstop Målepunkt 4 - Dyrevelfærd Målepunkt 5 - Økologi Målepunkt 6 - Tilgængelighed Målepunkt 7 - Sygefravær Målepunkt 8 - Arbejdsulykker Målepunkt 9 - Trivsel Målepunkt 10 - Mangfoldighed Målepunkt 11 - Naboklager Målepunkt 12 - Kulturelle traditioner Målepunkt 13 - Vedligeholdelse Målepunkt 14 - Elforbrug Målepunkt 15 Affald og genbrugsbægre Målepunkt 16 - Vandforbrug Målepunkt 17 - Donationer Målepunkt 18 - Ansvarligt spil Målepunkt 19 - Leverandørforhold Målepunkt 20 - Korruption Risici Gæster Medarbejdere Omverden... 34

3 Tivoli A/S Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 3 1. Indledning Denne rapport er Tivolis Corporate Social Responsibility (CSR) rapport for 2017 og er således Tivolis samfundsansvarsredegørelsen i henhold til kravene jf. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a. Rapporten er Tivolis niende rapport om virksomheders samfundsansvar og rapporten er forholdsvis uændret i forhold til tidligere år. Tivoli måler i år på lidt færre punkter i forhold til sidste år. Til gengæld er indsatsen på de områder som er tilbage forøget. For at Tivoli opnår succes i CSR-arbejdet, så er det vigtigt at dette er forankret i organisationen og i forretningen. Derfor foregår CSR-arbejdet decentralt i Tivoli i de afdelinger, som har ansvaret for hvert enkelt område. I Driftsafdelingen arbejdes der for eksempel med nedbringelse af elforbruget, driftsstop og arbejdsulykker, mens HR har ansvaret for de løbende forbedringer af medarbejdertrivslen og så fremdeles Tivolis forretningsmodel Tivolis indtægter kommer fra flere kilder. Nedenstående tegning viser de primære indtægtsstrømme. Forlystelseshaven Entré, forlystelser & spil, kultur, f&b og lejere Øvrige forretningsområder Fx Tivoli Casino.dk, Tivoliakademiet, Tivoli International IP-aftaler Fx licens aftalen omkring Tivoli Hotel & Congress Center 1.2. Obligatoriske områder jf. ÅRL Årsregnskabslovens 99a kræver at CSR-rapporten forholder sig til fire obligatoriske emner, som er: (a) menneskerettigheder, (b) miljø og klima, (c) sociale forhold og (d) antikorruption. Områderne er behandlet under følgende punkter: Menneskerettigheder, se CSR-politikkens punkter F, G, H og målepunkterne 7, 8, 9 og 10 Miljø og klima, se CSR-politikkens punkt L og målepunkterne 14, 15 og 16 Sociale forhold, se CSR-politikkens punkter F, G, H og M og målepunkterne 7, 8, 9 og 10 samt 17 Antilkorruption, se CSR-politikkens punkt P Korruption samt målepunkt 20 Korruption Tivolis CSR-politik Tivoli vedkender sig sin position i det danske samfund som ledende kulturinstitution og udbyder af underholdning og rekreative aktiviteter. Navnet brandet forpligter, og Tivoli ønsker på enhver måde at udvise en ansvarlig adfærd og bidrage til samfundet. Det gælder over for Tivolis gæster og medarbejdere, i forhold til miljøet og til kulturarven. Tivolis CSR-politik er tredelt og forholder sig til (a) gæster, (b) medarbejdere samt (c) omverden. De målepunkter som Tivoli har sat op, er derfor alle segmenteret under disse tre forhold; gæster, medarbejdere og omverden. I afsnit 2, 3 og 4 omtales de forskellige værdier, der er sat op under de tre segmenter. I afsnit 5 gennemgås de forskellige målepunkter. I afsnit 6 omtales de væsentligste risici.

4 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 4 2. Gæster Nedenstående beskriver de forskellige målepunkter som er sat under området gæster. A - Gæsteservice Tivoli ønsker at udvise en hensynsfuld og respektfuld adfærd over for Havens gæster. Det er ikke en tilfældighed, at Tivoli kalder sine kunder for gæster; det pålægger nemlig et ansvar hos hver enkelt for godt værtskab. Dette indebærer at møde alle gæster med respekt og uden fordomme, og dermed skabe de bedste rammer for den gode oplevelse. Sikkerhed og tryghed er vigtige forudsætninger for en god oplevelse. Sikkerheden i forlystelserne kontrolleres både af faglærte medarbejdere og eksterne konsulenter. Tivoli har egen beredskabsafdeling med fokus på forebyggelse af brand, uddannede hjælperøgdykkere og sygeplejerske med adgang til hjertestarter. Tivolis medarbejdere bliver uddannet i fysisk og psykisk førstehjælp. En tryg atmosfære skal være en del af enhver Tivoli-oplevelse. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.1 Gæstetilfredshed. B - Sundhed og helse Tivoli ønsker at give gæsterne mulighed for at træffe sunde valg under Tivoli-besøget og har derfor såvel økologiske produkter som velfærdskød i produktporteføljen. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.4 Dyrevelfærd og 5.5 Økologi. C - Tilgængelighed Tivoli ønsker at skabe den bedst mulige oplevelse for gæster med funktionsnedsættelse. Hensynet til bevarelsen af Tivolis kulturarv den ældre bygningsmasse, topografien og belægningerne skaber udfordringer på området. Disse søges imødekommet med opførelsen af lifte, ramper etc. I projekteringen af nye bygninger og forlystelser forsøges det så vidt muligt at integrere god tilgængelighed fra begyndelsen. Tivoli har tilsluttet sig ordningen godadgang.dk. Ligeledes har Tivoli indført en ledsageordning, så handicappede gæster kan medbringe egen hjælper. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.6 Tilgængelighed. D Sikkerhed Tivolis forlystelser kan have driftsstop af tekniske årsager eller på grund af vejrlig. De tekniske årsager forsøges elimineret ved hjælp af løbende vedligeholdelse og hyppige tilsyn fra myndighederne. Driftsstop på grund af vejrlig kan som regel ikke elimineres, og opgaven bliver derfor at håndtere disse driftsstop, så de bliver til mindst mulig gene for gæsterne. For så vidt angår personsikkerheden i forhold til trængsel, brand etc. foretages der løbende risikovurdering af Tivoli Beredskab og de relevante myndigheder, ligesom der jævnligt gennemføres øvelser med det formål af undgå, begrænse og standse sikkerhedshændelser. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.3 Driftsstop.

5 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 5 E - Kvalitet Kvaliteten af oplevelsen ved et Tivoli-besøg påvirkes af en række faktorer som renhold, trængsel, udbud af oplevelser, serviceniveau og vejrlig. Bortset fra vejrlig er disse faktorer nogle der arbejdes med løbende. Netop derfor indgår de også i CSR-rapporteringen. I forhold til vejrlig arbejder Tivoli med at skabe tilbud, der ikke er vejrafhængige. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.1 Gæstetilfredshed.

6 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 6 3. Medarbejdere Nedenstående beskriver de forskellige målepunkter som er sat under området medarbejdere. F - Arbejdsmiljø Tivoli ønsker et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Sikkerheden for gæster og medarbejdere har højeste prioritet De geografiske rammer og bygningsmassens alder er stadige udfordringer i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, og Tivoli sætter fokus på løbende forbedringer både fra virksomhedens og hver enkelt medarbejders side. Der følges løbende op på området i Arbejdsmiljøorganisationen, SU og gennem de fire årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdertrivslen skal være i top for at Tivoli kan levere den standard og kvalitet i Tivolis tilbud til gæsterne og den personlige service, som er en del af DNA et i forlystelseshaven. Risici vurderes løbende, områderne monitoreres, og der gribes ind med korrigerende handlinger hvor nødvendigt. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.7 Sygefravær, 5.8 Arbejdsulykker og 5.9 Trivsel. G - Mangfoldighed Tivoli ønsker at være en rummelig arbejdsplads uden diskrimination. Medarbejdersammensætningen i Tivoli skal afspejle befolkningens sammensætning i samfundet generelt, da Tivolis gæster kommer fra alle dele af samfundet. Tivoli tilstræber diversitet på den måde, at kønsfordelingen og aldersfordelingen ikke skal have markant slagside, og vi ansætter gerne medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk. Tivoli vil dog altid vælge de mest kvalificerede medarbejdere og aldrig rekruttere specifikt på baggrund af køn, tro, alder, etnisk baggrund eller seksualitet. Tivoli tilstræber at skabe fleksible arbejdsforhold og tilpasse arbejdsmængde og situation til den enkelte, blandt andet igennem arbejdsprøvning og 56-jobs (medarbejdere med forhøjet fraværsrisiko pga. kronisk sygdom). Tivoli ønsker at deltage aktivt i uddannelsen af unge gennem at tilbyde praktikpladser inden for en række fag. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.10 mangfoldighed. H - Sundhed og helse Tivoli ønsker at fremme sundheden blandt sine medarbejdere, men anerkender samtidig den enkelte medarbejders ret til at vælge sin egen livsstil. Tivoli administrerer diverse tilbud til medarbejderne af forebyggende og helbredende karakter. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.7 Sygefravær og 5.9 Trivsel. I Uddannelse Tivoli ønsker at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere og lægger mange kræfter i at kompetenceudvikle disse af samme årsag. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.2 Uddannelse.

7 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 7 4. Omverden Nedenstående beskriver de forskellige målepunkter som er sat under området omverden. J - Naboskab Tivoli ønsker at udvise en hensynsfuld og respektfuld adfærd over for sine naboer. Tivoli var oprindeligt placeret i landlige omgivelser uden for København, men ligger i dag placeret midt i byen. Tivoli tilstræber at optræde ansvarligt i forhold til sine naboer, det være sig med hensyn til trafik, støj, renholdelse eller andre områder, som påvirker Tivolis naboer og andre, der færdes i Tivolis nærområde. Af drive forlystelsespark i centrum af en storby, tæt på beboelse kræver en gensidig velvilje, og rummer derfor en risiko for konflikter. For at imødegå konflikter tilstræber Tivoli en god og løbende dialog med såvel naboer som kommunale forvaltninger og det politiske niveau. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.11 Naboklager. K - Kulturhistorisk bevidsthed Tivoli ønsker at bevare sin position som Danmarks mest besøgte turistattraktion, som mødested for danskere i alle aldre og som nationalklenodie. Tivolis koncept og dets opretholdelse hviler på en balance mellem tradition og fornyelse. Det er hensigten at bevare og værne om Tivolis historie og kulturarv ved at vedligeholde den unikke del af den ældre bygningsmasse, bevare de parklignende omgivelser og holde fast i de traditioner, der er et særkende for Tivoli. Udviklingen af Tivoli er en forudsætning for Havens og virksomhedens overlevelse, og slitage og aldersbetinget forfald er et grundvilkår i en forlystelsespark af Tivolis alder. Udvikling og fornyelse foretages under hensyn til Tivolis kulturarv, vel vidende, at denne er en uhåndgribelig størrelse. Udvikling og fornyelse vil derfor typisk medføre debat i offentligheden, hvilket Tivoli anser for en god og naturlig ting. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.12 Kulturelle traditioner og 5.13 Vedligeholdelse. L - Miljø Tivoli ønsker at begrænse sin negative miljøpåvirkning mest muligt og bidrage positivt, hvor det kan lade sig gøre. Der arbejdes systematisk med miljøledelse i hele Tivoli og gennem miljø- og klimapartnerskaber afsøges løbende muligheder for forbedringer på områder som energi, affald og kemikalier. I CSR-rapporten vises udviklingen på nøgleområderne. Fremtidsudsigterne for Tivoli og oplevelsesbranchen i det hele taget er afhængige af evnen til at løse de miljøudfordringer, der findes nu, og dem der opstår i fremtiden. Tivoli vurderer løbende udfordringerne og arbejder systematisk med at løse dem, ligesom der arbejdes med at eliminere risici for pludseligt opståede miljøhændelser som kemikalieudslip, vandspild og lignende. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.14 Elforbrug, 5.15 Affald og genbrugsbægre og 5.16 Vandforbrug. M - Velgørenhed Tivoli ønsker at skabe bedre vilkår for menneskers tryghed og udfoldelsesmuligheder. De formål, som Tivoli vælger at støtte, vedrører udsatte børn og deres familier; det være sig på grund af sygdom, økonomiske omstændigheder eller andre vanskelige omstændigheder. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.17 Donationer. N - Ansvarligt spil TivoliCasino.dk og Tivolis Spillehaller er etableret med henblik på underholdning og tidsfordriv for Tivolis gæster. Tivoli ønsker at fremme ansvarligt spil ved at sikre samvittighedsfuld implementering af alle regler og krav fra

8 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 8 myndighederne. Det tilstræbes, at medarbejderne altid leverer service af høj kvalitet, herunder at medarbejderne reagerer ved ethvert tegn på ukontrollabelt spilforbrug. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.18 Ansvarligt spil. O - Leverandørforhold Tivoli ønsker at tilskynde sine leverandører til ansvarlig adfærd. Ved valg af leverandør vil pris, service, kvalitet, leveringstid og leveringssikkerhed blive taget i betragtning sammen med: Leverandørens miljøpolitik i forbindelse med produktion og bortskaffelse Leverandørens arbejdsmiljøpolitik Leverandørens politik omhandlende etiske spørgsmål i forbindelse med børnearbejde, mindsteløn, socialt engagement i samfundet, menneskerettigheder osv. Ovennævnte punkter vedrører først og fremmest leverandørens aktiviteter, men kan forlænges til også at inkludere underleverandørers aktiviteter. Der henvises i øvrigt til Tivolis indkøbspolitik. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.19 Leverandørforhold. P - Korruption Tivolis ledelse tager afstand fra korruption og bestikkelse. For at undgå mistanke om korruption, er der nedfældet en gavepolitik, ligesom der i Tivolis indkøbspolitik er fastlagt regler for samhandel med personer, der står en nær, for eksempel familie eller venner. Beslutningen om etablering af en whistleblowerordning 2016 sikrer mulighed for at indberette forhold, der ikke lever op til denne politik. For målepunkt vedr. dette område se afsnit 5.20 Korruption.

9 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 9 5. Gennemgang af de forskellige målepunkter 5.1. Målepunkt 1 - Gæstetilfredshed Område Gæster, herunder tilfredshed. Målepunkt - Gæstetilfredshed Gæsternes tilfredshed med besøget, og om de finder Tivoli anbefalelsesværdig. Gæstetilfredsheden måles ud fra svarene i en analyse, hvor kategorien tilfredshed med besøget viser procentdelen af gæster, som har svaret tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende på spørgsmålet: Hvordan er din samlede bedømmelse af besøget i Tivoli? Anbefaling viser, hvor stor en andel har svaret vil helt sikkert anbefale og vil sandsynligvis anbefale andre at besøge Tivoli. Målingerne foretages af et eksternt firma. På baggrund af antallet af respondenter i målingen, er den statistiske usikkerhed for svarene på ca. +/- 3%. Udregning Procentdel af gæsterne, som er tilfredse med besøget henholdsvis vil anbefale det. Tilfredshed med besøget Sommer Halloween Jul

10 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 10 Anbefaling Sommer Halloween Jul Det er i 2017 igen lykkedes at fastholde de høje niveauer for både tilfredshed og anbefaling på tværs af sæsonerne. På grund af de høje niveauer, er fokus i arbejdet med gæsternes tilfredshed og anbefalingsgrad især på at øge andelen af besvarelserne henholdsvis i kategorierne "meget tilfredsstillende" og "Vil helt sikkert anbefale". Det er blandt andet lykkedes under Jul i Tivoli, hvor hele 70 % af gæsterne helt sikkert vil anbefale at besøge Tivoli til familie og venner, hvilket er en signifikant stigning på 5 %-point i forhold til året før. Tivolis samlede NPS (Net Promoter Score) for hele året blev 82. NPS anvendes i stigende grad som et benchmark i kvalitetsmålinger. Skalaen går fra -100 til +100, og 82 er derfor en meget høj score. Målet for 2018 er at fastholde de høje niveauer for tilfredshed og anbefalingsgrad. På baggrund af antallet af respondenter i målingen, er den statistiske usikkerhed for svarene på ca. +/- 3%.

11 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 2 - Uddannelseskroner Område Medarbejdere, herunder kompetenceudvikling. Målepunkt - Uddannelse Uddannelse dækker over det beløb, som er anvendt til kompetenceudvikling i forhold til præsterede arbejdstimer. Udregning Antal kroner brugt på uddannelse pr. præsteret arbejdstime. Udregnet efter ATP-metoden. Uddannelseskroner pr. præsteret arbejdstime 2,00 1,95 1,60 1,21 1,70 1,56 1,53 1,41 1,48 1,44 Tivoli DI Tivoli har øget fokus på kompetenceudvikling i alle medarbejdergrupper. Et fokus er at udvikle ufaglærte til faglærte medarbejdere, et andet at øge antallet af praktikpladser til elever og lærlinge. Tivoli Uddannelse er den fælles overskrift for er en række kurser, der er nøje udvalgt til at møde behovet i virksomheden. Da Tivoli har gode in-house kompetencer, bruger vi interne undervisere for eksempel på kurser i CEM, HR-jura, Rekruttering, Kommunikation og Onboarding-proces. Målet for 2018 er at have fortsat fokus på kompetenceudvikling og tilbyde den mest relevante uddannelse til Tivolis medarbejdere.

12 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 3 - Driftsstop Område Gæster herunder gæsteservice og kvalitet. Målepunkt - Driftsstop Driftsstop er den del af en forlystelses åbningsperiode, hvor forlystelsen ikke kører. Driftsstop opgøres i to kategorier, hvor teknisk stop definerer den del, der hidrører fra defekt på materiel eller styresystem. Andet stop vedrører stop grundet eksterne faktorer så som vejrlig, strømudfald og lignende. Udregning Driftsstop på forlystelser i procent af samlet køretid. Driftsstop - teknisk stop Driftsstop - andet Driftsstop - i alt 1,5 2,1 1,3 1,1 0,8 0,4 0,4 0,7 0,6 0,7 1,9 2,5 2,0 1,7 1,5 Målet for 2017 var at holde nedetiden på forlystelserne under 2,0 pct. af den samlede køretid og samtidig have fokus på at fortsætte den gode udvikling for 'teknisk stop'. Målet er indfriet til fulde, herunder individuelle kapacitetsmålinger for forlystelserne. Den tekniske nedetid er nok en gang reduceret bl.a. via fokus på forebyggende vedligehold samt fokus på gentagende udfald på den enkelte forlystelse. En fælles indsats fra alle tekniske afdelinger om at holde forlystelserne kørende, og kontrollørernes fokus på bemanding fastholder kategorien andet på et lavt niveau. Målet for 2018 er at fastholde nedetiden på forlystelserne under 2,0 pct. af den samlede køretid og samtidig have fokus på at fortsætte den gode udvikling for 'teknisk stop' herunder individuelle kapacitetsmålinger for forlystelserne.

13 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 4 - Dyrevelfærd Område Gæster, herunder sundhed og helse. Målepunkt Velfærdskød Som et udtryk for Tivolis fokus på dyrevelfærd rapporteres fra 2016 om kilo indkøbt oksekød fra producenter med fokus på dyrevelfærd. Udregning Tivolis fokus på dyrevelfærd bunder i troen på, at omtanken kan smages på kødet, og at det er vigtigt at vide, hvor råvarerne til produktionen kommer fra, da det giver en øget sikkerhed for kvalitet, dyrevelfærd og arbejdsforhold. I 2017 har fokusområdet været velfærdsgris, hvor der er omlagt fra konventionel til velfærdsgris i Flæskestegen på Plænen, hvor kødet har tre hjerter i den nye statskontrollerede dyrevelfærdsmærkning. I 2017 har Tivoli F&B samlet omlagt knap 50 % fra konventionelt kød til velfærdskød. Gris målt i kg (pr. tusinde) Velfærdsgris Konventionelt gris Bemærk, at der ikke findes tal for området før Velfærdsoksekød benyttes fortsat i Tivoli F&Bs burgere. Faldet i velfærdskød skyldes, at udbuddet og kvaliteten på velfærdsokse ikke har kunnet matche alle vores behov. Vi arbejder fortsat på at finde flere velfærdsprodukter, som lever op til vores kvalitetskrav og smag i samarbejde med producenter og leverandører.

14 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 14 Fremadrettet er målet at fortsætte med at udvælge producenter, som lægger vægt på høj kvalitet, dyrevelfærd og en bæredygtig produktion, da det bidrager til bedre smag og en øget kvalitetsoplevelse. Antal kg indkøbt dyrevelfærdskød i forhold til konventionelt kød. Oksekød målt i kg (pr. tusinde) Velfærdsoksekød Konventionelt oksekød Bemærk, at der ikke findes tal for området før 2015.

15 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 5 - Økologi Område Omverden herunder miljø og økologi. Målepunkt - økologi Som et udtryk for, om Tivoli lever op til sin politik om at give gæsterne sunde alternativer inden for F&B er valgt antal solgte brød stykvis (blandt andet fransk hotdogbrød, burgerboller, sandwichbrød) Økologisk vs. konventionelt brød (stykvis) (målt i tusinder) Økologisk brød Konventionelt brød Bemærk, at der ikke findes tal for området før Tivoli tror på råvarer, som er produceret med hensyntagen til miljø og bæredygtighed for at give en bedre smagsoplevelse til gæsterne. Vi bestræber os på at tilbyde produkter af høj kvalitet og lægger vægt på at være så tæt på leverandørerne som muligt. I 2017 har Flæskestegen på Plænen omlagt fra konventionelt til økologisk brød. Målsætningen er fortsat at øge økologien inden for brød på tværs af Havens spisesteder. Tivoli har påbegyndt omlægning fra konventionel til økologisk mælk på kaffebarer og i køkkenproduktion. Med udgangen af 2017 er knap 75 % omlagt til økologisk mælk. Fish n Chips er sølvmærket i Den Økologiske Spisemærkning, og i 2017 er Hot Dog Corner blevet økologicertificeret med bronzemærkning. Tivolis Kaffebar har ligeledes bronze, hvilket betyder, at % af føde-og drikkevarerne i forretningen er økologiske. For at opnå sølvmærkning skal % af forretningens indkøb af føde-og drikkevarer være økologiske. Fremadrettet er målet at opdatere sortimentet med økologiske produkter, som har endnu bedre smag, en højere kvalitet og en bæredygtig produktion. Vi forventer at kunne få endnu flere spisemærker i 2018.

16 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 6 - Tilgængelighed Område Gæster, herunder tilgængelighed Målepunkt Tilgængelighed Tivoli rapporterer udelukkende om tilgængelighed ved hjælp af cases og eksempler på arbejdet med tilgængelighed. Opnåede resultater Ved udgangen af 2016 valgte Tivoli at udtræde af ordningen Tilgængelighed for Alle og at samle kræfterne på at forbedre og opretholde en høj service for gæster med funktionsnedsættelse i Tivoli. Således har der igennem mange år været fokus på at forbedre tilgængelighed for alle i hele Tivoli. Havens udformning og dens mange spisesteder samt forlystelser giver dog visse begrænsninger. Af samme årsag anbefaler Tivoli, at planlægning af besøg i Tivoli for gæster med funktionsnedsættelse foregår via Tivolis hjemmeside. Af helt konkrete tiltag som fremmer tilgængelighed for 2017 kan nævnes Tivoli Hjørnet (Food Hall, Sticks n Sushi, Vapiano, Nimb samt Illums bolighus) åbnede, hvilket har betydet forbedrede adgangsforhold i form af niveaufri adgang i hele dette område. Der udestår en løsning vedrørende dørene ind i Tivoli Food Hall i forhold til at åbne dem uden hjælp, hvis man for eksempel sidder i kørestol. Mål for 2018 er, at adgang til forlystelsen Minen bygges om bl.a. med henblik på at forbedre adgang for gæster med funktionsnedsættelse, og for den nye periode Vinter i Tivoli er der taget højde for, at alle åbne områder i Haven skal være tilgængelig for alle. Tilgængelighed vil ligeledes i det omfang det er muligt blive tænkt ind alle årets fornyelsesprojekter. Sluttelig pågår der drøftelser i regi af Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark (FFD) samt den Internationale Forening for Forlystelsesparker og Attraktioner (IAAPA) om hvordan tilgængelighed og regler for brug af forlystelser kan forbedres og ensrettes for alle parker.

17 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 7 - Sygefravær Område Medarbejdere, herunder arbejdsmiljø og sygefravær. Målepunkt - sygefravær Medarbejdernes fravær forårsaget af sygdom. Udregning Antal sygedage i gennemsnit for Tivolis medarbejdere sammenholdt med landsgennemsnittet, som er målt af DI. Antal sygedage, gennemsnit (i procent af antal mulige arbejdstimer i året 3,07 3,10 2,82 3,10 3,06 2,90 3,13 3,10 3,10 2,59 Tivoli DA gennemsnit Tivoli ændrede i 2017 tilgangen til forebyggelse af og opfølgning på sygefravær til øget fokus på dialog og mindre fokus på dokumentation. Det har givet en særdeles positiv udvikling. Sygefraværsprocenten for 2017 udgjorde 2,59 %, hvilket er under DAs gennemsnit på 3,1 %. Tivolis mål om at nedbringe sygefraværet til 2,9 % i 2017 er nået. I 2018 sætter vi fortsat ekstra ind på forebyggelse af og opfølgning på sygefravær. Målet for 2018 er at holde sygefraværsprocenten under 2,6%

18 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 8 - Arbejdsulykker Område Medarbejdere, men også omverdenen (i form af leverandører), herunder arbejdsmiljø og sikkerhed. Målepunkt Arbejdsulykker. En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der er sket i forbindelse med arbejdet pludseligt eller inden for fem dage. Udregning Antal arbejdsulykker med og uden fravær. Arbejdsulykker - uden fravær Arbejdsulykker - med fravær Arbejdsulykker - i alt Der har været en negativ udvikling i antallet af arbejdsulykker i Tivoli henover de sidste år. Antallet af arbejdsulykker er steget med 28 % fra 2016 (67 stk.) til 2017 (86 stk.). Heraf var 46 arbejdsulykker med fravær udover skadesdagen, hvilket svarer til over halvdelen af arbejdsulykkerne.

19 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 19 Antallet af fraværsdage pr. arbejdsulykke er desværre også steget fra 6,4 dage pr. hændelse i 2016 til 7,0 dage i Dog er gennemsnittet pr. arbejdsulykke stadig lavere en gennemsnit hos DI (12,5 i 2016). 62% af arbejdsulykkerne var på 1-3 dages fravær (26 ud af 42). Der var 3 arbejdsulykker med over 5 ugers fravær. En del af stigningen skyldes to specifikke hændelser, hvor flere medarbejdere havde sporadisk men tilbagevendende fravær gennem en periode. Det viste sig, at symptomerne (kvalme og hovedpine) skyldtes kulilteudslip fra et defekt gaskomfur og en defekt gasgrill, men det blev medarbejderne først opmærksomme på efter at en servicetekniker havde konstateret fejlen. Gas er nu erstattet med induktion i det pågældende køkken. Endnu en årsag til stigningen er en aktiv indsat fra nye ledere på at få meldt arbejdsulykker ind ud fra devisen om, at arbejdsulykker er ikke tabu; at tale om dem er en mulighed for at afdække risici. Tivoli arbejder fortsat på at få organisationen til at have fokus på arbejdsulykker, og der arbejdes aktivt med forebyggelse og en proaktiv indsats kontra en reaktiv indsats. Arbejdsmiljøorganisationen har i 2017 arbejdet med at skabe mere synlighed omkring arbejdsmiljø, bl.a. er der udarbejdet en plan for artikler og video til Tivolis Intranet, dertil er infoskærmene i Haven anvendt til arbejdsmiljømæssige budskaber i opbygningsperioder. Denne form for synlighed skaber en dialog blandt medarbejderne omkring sikre arbejdsforhold. Arbejdet med synligheden vil fortsætte i Et andet mål i 2017 var at øge lederinvolvering i tilstræbelserne på en sikker og sund arbejdsplads. I starten af 2017 blev alle ledere orienteret om arbejdsulykker i deres specifikke område, samt omkostningerne ved arbejdsulykkerne. I 2018 vil vi arbejde med at hver enkelt leder selv følger op på en arbejdsulykke som er hændt en af deres medarbejdere. På den måde vil der fortsat i 2018 være fokus på at få lederne involveret i arbejdet med at nedbringe antallet af arbejdsulykker.

20 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 9 - Trivsel Område Medarbejdere, herunder arbejdsmiljø og trivsel. Målepunkt - trivsel Medarbejdernes opfattelse af, om Tivoli er et godt sted at arbejde. Udregning I 2016 målte vi gennemsnitlig procent af samtlige medarbejdere, som har svaret 'næsten altid sandt' og 'ofte sandt' på spørgsmålene i trivselsundersøgelserne. Den gennemsnitlige tilfredshed på udsagnene ligger i 2017 på 88 %, hvilket er tilfredsstillende. I 2017 gik vi tilbage til at måle på udsagnet Alt i alt er Tivoli en god arbejdsplads. Trivsel Bemærk, at på grund af ændringer i spørgemetoden findes ikke sammenlignelige tal før Tivoli måler medarbejdertilfredsheden hver tredje måned. Så er svarene helt aktuelle, når afdelingerne følger op på resultaterne og arbejder med løbende forbedringer. Alle medarbejdere forholder sig til 8 faste udsagn, således udviklingen i de forskellige områder kan analyseres. Herudover arbejdes der med temaudsagn, hvor vi i perioder kan sætte fokus på relevante emner. I 2017 har temaudsagnet været: "Jeg ved, hvordan mit og afdelingens arbejde bidrager til realiseringen af Tivolis strategi ". Et vigtigt område for er det faste udsagn: "Alt i alt er Tivoli en god arbejdsplads", hvor 90% af Tivolis medarbejdere medgav at de var enige i dette udsagn. enps landede på 59 i slutningen af 2017, hvilket er særdeles tilfredsstillende. enps resultatskala går fra -100 til 100. Målet for 2018 er, at mindst 90 % af Tivolis medarbejdere svarer at "Alt i alt er Tivoli en god arbejdsplads".

21 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 10 - Mangfoldighed Område Medarbejdere, herunder mangfoldighed. Målepunkt Det underrepræsenterede køn Hvorvidt begge køn er repræsenteret i virksomheden. Tivoli ser det som en styrke at have begge køn stærkt repræsenteret på ledelsesniveau, og at dette bibringer merværdi til Selskabets forretning og udviklingen af denne. I Tivoli er der lige muligheder for mænd og kvinder, og det efterstræbes, at dette ligeledes afspejles i en balance i antallet af mænd og kvinder på alle ledelsesniveauer. Tivoli har i den forbindelse i 2017 godkendt en revideret politik for det underrepræsenterede køn med henblik på, at sikre balance i antallet af mænd og kvinder på alle ledelsesniveauer, hvilket er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven 99b. Der arbejdedes således med en målsætning om, at hverken mænd eller kvinder i 2020 må være repræsenteret med mindre end 33 % i de øverste ledelseslag, det vil sige bestyrelse samt de øvrige ledelseslag, indeholdende direktion og underdirektører. Denne målsætning revideres på et bestyrelsesmøde i Ved opgørelse af antallet af medlemmer af det ene henholdsvis det andet køn afrundes ned til nærmeste hele tal. Det samme gælder for måltallet, det vil sige, at et måltal på 33 % for en bestyrelse med fire generalforsamlingsvalgte medlemmer betyder, at der skal være mindst én af det ene og henholdsvis tre af det andet køn for, at måltallet er opfyldt. Bestyrelse I bestyrelsen sidder fire generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf en er kvinde. Dermed er måltallet opfyldt. Direktion I direktionen sidder pr. 1. januar 2018 to medlemmer, der begge er mænd. Dermed er måltallet ikke opfyldt. Underdirektører I dette ledelseslag var der i 2017 fem underdirektører, hvoraf tre var kvinder, hvormed måltallet gennem hele perioden er opfyldt. Årsregnskabsloven 99b I henhold til kravene i Årsregnskabsloven 99b har Tivoli i år 2017 opnået ligelig fordeling af mænd og kvinder for så vidt angår medlemmerne i de øvrige ledelseslag.

22 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 22 Tivolis fuldstændige politik for det underrepræsenterede køn kan findes på

23 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 11 - Naboklager Område Omverden, herunder naboskab. Målepunkt - Naboklager Skriftlige klager fra beboerne i de omkringliggende gader til Tivoli. Udregning Antal klager fra naboer. Antal naboklager Antallet af modtagne klager over nabostøj er noget højere end tidligere år. Vi valgte i år at tilbyde vores gæster fyrværkeri både lørdage og onsdage i udvalgte uger af sommersæsonen. Dette faldt ikke i god jord hos alle naboer. Især onsdagsfyrværkeri fandt naboerne forstyrrende, idet de skulle op på arbejde dagen efter. 19 af klagerne omhandlede støj fra fyrværkeri - hvoraf de 7 af klagerne omhandlede onsdagsfyrværkeri alene. En enkelt klage omhandlede støj fra Haven helt generelt. Det er tilfredsstillende, at der kun er én klage fra støj generelt - ligesom det er tilfredsstillende, at der ingen klager er over støj fra musik i Tivoli. Målet for 2018 er at holde antallet af naboklager på et acceptabelt lavt niveau.

24 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 12 - Kulturelle traditioner Område Omverden, herunder kulturhistorisk bevidsthed og kulturelle traditioner. Målepunkt Kulturelle traditioner Det er en del af Tivoli-konceptet at have et stort program med kultur og underholdning, for eksempel pantomime, Tivoli-Garden, Musikugen og Fredagsrock. Udregning Segmentrapportering for området Kultur jf. Tivolis årsregnskab. Beløbene jf. nedenstående viser de anvendte beløb på kulturelle begivenheder i Haven. Kulturelle traditioner (t.kr) Grafen viser det totale resultat for underholdningsområdet (bemærk, resultatet er negativt). Aktiviteter, hvor der ligger indtægter, er således medtaget. Administrative og produktionsrelaterede omkostninger for området "Kultur" er ligeledes inkluderet. I 2017 blev det totale resultat for kulturområdet (tidligere benævnt underholdningsområdet) minus 57,5 mio. kr. Resultatet består af indtægter på 53,2 mio. kr. og omkostninger på 110,7 mio. kr. De mere end 220 gratis koncerter i 2017 tiltrak et publikum på omkring mennesker, mens det skønnes at de 289 forestillinger på Pantomimeteatret er set af mennesker. Tallene svinger en del fra år til år, da der kan være stor forskel på både antallet af og økonomien i teaterproduktioner, betalingskoncerter og lignende. Målet er dog at have et fortsat højt niveau af kulturelle aktiviteter. Bemærk at kommunikationsområdet var indeholdt i underholdningsområdet i 2013, men ikke fra 2014 og frem.

25 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 13 - Vedligeholdelse Område Omverden, herunder kulturhistorisk bevidsthed, bygninger og anlæg. Målepunkt - Vedligeholdelse Udgifter til vedligeholdelse af bygninger, haveanlæg og stier i Tivoli. Udregning Omkostninger og investeringer til vedligeholdelse af bygninger, haveanlæg og stier. Vedligeholdelse (t.kr) I CSR-rapporten 2017 er blandt andet medtaget nybyggeriet Orangeriet og kunstværket Little Sun Light Swarm, da begge dele i høj grad bidrager til Tivoli-havens forskønnelse. Andre store projekter er Gemyses væksthus, indretning og have, Det kinesiske Tårns indretning og haveanlæg samt indretningen af Perlen med konditoriet Cakenhagen og andre forretninger. Det er også værd at nævne det kvalitetsløft, som Tivoli Hjørnet udgør. Investeringen er dog ikke medtaget i rapporten. Det er Tivolis mål fortsat at opretholde en høj standard for vedligeholdelse og udvikling af det historiske anlæg.

26 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 14 - Elforbrug Område Omverden, herunder miljø. Målepunkt - elforbrug Målingen af elforbruget omfatter Tivolis elforbrug undtaget elforbruget for de forretninger, som Tivoli bortforpagter. Udregning Megawatt forbrugt i Tivoli A/S for hele året. Belysning i Haven Forlystelser Restauranter Andet

27 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 27 Elforbrug - i alt, mwh Tivoli har i 2017 oplevet et fald i det samlede elforbrug fra mwh i 2016 til mwh i 2017 (1,3%). I 2017 havde vi 3 færre åbningsdage end i 2016, hvilket forklarer faldet. I 2016 havde nedrivningen af bygningen på hjørnegrunden betydning for faldet i forbruget. I november 2017 stod Tivoli Hjørnet klar med 21 hotelværelser, restauranter og retail som fremadrettet vil kunne have betydning for det samlede elforbrug. Elforbruget i restauranterne er faldet på trods af, at Tivoli i 2017 fik nye restauranter som Cakenhagen og Kaktus. Faldet skyldes den kontinuerlige indsat der over de sidste år har været på at nedbringe energi til proces, opvarmning og køl. Udskiftning af glødepære til LED fortsatte ufortrødent både hos lejere og Tivoli selv. Samtidig sker der dog en udbygning af lys i Tivoli, blandt andet med Vinter i Tivoli. Vinter i Tivoli vil øge antallet af åbningsdage ift og har især fokus på lyseffekter. Derfor må det være forventeligt, at elforbruget vil stige i 2018 på posten belysning i Haven samt for de forlystelser, der er åbne under Vinter i Tivoli. Målet er dog fortsat at elforbruget formindskes, i forhold til sammenlignelige aktivitetsniveauer.

28 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 15 Affald og genbrugsbægre Område Omverden, herunder miljø. Målepunkt Affald og anvendelse af genbrugsbægre Opgørelsen omfatter gæsterelateret affald, som er de affaldsmængder, der primært produceres som følge af vores gæsters besøg. Udregning Ton af bortskaffet gæsterelateret affald i Tivoli pr. år fordelt på kompost, pap og papir, flasker, porcelæn, madaffald og dagrenovation. Triptal = antal gange et genbrugsbæger genanvendes. Dagrenovation Madaffald Porcelæn Flasker

29 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 29 Pap og papir Kompost Affald - i alt På affaldsområdet ses der i 2017 et lille fald på 2,5 % på den samlede mængde affald i Haven. Områder som madaffald, porcelæn, flasker og pap er steget en lille smule. Det gode arbejde med affaldssortering kræver til stadighed fokus i Haven, samt fokus på plads til selve sorteringen. I 2017 startede sortering af blød plast, som det også ses flere steder i samfundet i øvrigt. På sorteringsfronten er Tivoli Hjørnet bygget med det nyeste inden for affaldssortering. Der er blandt andet madkompressor til bioaffald, hvorfra madaffaldet køres til forbrænding og på den måde genanvendes til at lave energi. Et mål for 2018 er at arbejde aktivt med affaldssortering i Tivoli Hjørnet via uddannelse af lejerne og mulighed for at gæsterne selv sorterer i skraldespande til formålet. Triptal 5,98 3,58 5,34 4,42 4,88 Genbrugsbægre Triptallet steg fra 4,42 i 2016 til 4,88 i 2017, det betyder at bægerne i gennemsnit blev brugt mere i En del bægre smides desværre i Tivolis skraldespande, hvorved de ender som affald. Vi forsøger til stadighed at gøre gæsterne opmærksom på genbrugsordningen for at minimere dette tab på bekostning af miljøet. Målet i 2018 er at indsamle flere bægre fra skraldespandene, og dermed mindske antallet af bægre, der går til spilde.

30 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 16 - Vandforbrug Område Omverden, herunder miljø. Målepunkt - Vandforbrug Vandforbrug er et nyt målepunkt i Tivolis CSR-rapport 2017, da vi gerne vil styrke bevidstheden omkring vandforbruget. Udregning Opgørelsen omfatter vandforbrug i Tivolis bægervaskeri, Tivoli generelt og Tivolis lejere og forpagteres vandforbrug i m 3. Genbrugsvaskeri Tivoli 5,98 3,58 5,34 4,42 4, Lejere i Tivoli Bemærk, at der ikke findes sammenligningstal før 2014 for Tivoli og Tivolis lejere.

31 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 31 Tivolis vandforbrug går hovedsageligt til madlavning, toiletbesøg, gartnervanding, rengøring og springvand. Her kan nogle af parametrene være svære at spare på, for eksempel gartnervanding, samt forbrug af vand i vaskeriet, der i høj grad afgøres af antallet af brugte genbrugsbægre. Vi har alligevel i 2017 arbejdet med flere forskellige tiltag. Blandt andet er stort set alle urinaler i Tivoli vandløse. Dvs. at der er indbygget en speciel indsats som virker som en vandlås, derfor anvendes der ikke vand til skyl. Hertil kommer sensorstyrede vandhaner på de offentlige toiletter. Udskiftningen er foregået i etaper over de seneste par år. Derudover anvendes, hvor det er muligt, toiletter med spareskyl, det begrænser vandforbruget. I forhold til springvand er målet at recirkulere så meget vand som muligt. Rent praktisk betyder det at de forskellige springvands reservoirtanke fyldes med vand, der løbende renses for urenheder og genbruges.

32 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 17 - Donationer Område Omverden, herunder velgørenhed. Målepunkt - Velgørenhed Tivoli donerer hvert år et antal sponsorater, som er gratis ydelser i form af entrébilletter, turpas, udlån af sale mm. Udregning Værdi af donationer (fribilletter, Turpas mm.) Værdi af donationer (t.kr) Tivoli modtog i 2017 i alt 444 ansøgninger om støtte, 80 ansøgninger blev imødekommet. Der er kommer 18 % færre ansøgninger i 2017 ift til gengæld er værdien af donationerne steget betragteligt. Blandt modtagerne er krisecentre, hvor der søges om en tur i Tivoli for mor og barn/børn. Ligeledes kan støtten være Årskort, som bortauktioneres ved større indsamlinger, som f.eks. Danmarks Indsamling og Rynkebyløbet. Målet er fortsat at donere billetter m.m til velgørenhed i størrelsesordenen 1 mio. kr. eller mere.

33 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Målepunkt 18 - Ansvarligt spil Tivoli er en seriøs og ansvarlig udbyder af onlinespil, og har i 2017 udviklet et ansvarligt spil - subsite på TivoliCasino.dk, hvor spillerne kan få råd og vejledning, foretage en selvtest, læse om TivoliCasino.dks samarbejde med Spillemyndigheden og behandlingssteder, samt kontakte kundeservice, som er trænet i at håndtere henvendelser om problemspil. Målet er, at TivoliCasino.dk fortsat drives med fokus på ansvarligt spil Målepunkt 19 - Leverandørforhold Tivolis indkøbsafdelingen har i 2017 foretaget et tillæg til entreprisekontrakter med henblik på at sikre arbejdsmiljøet. I det netop gennemførte vinudbud var et af kravene til leverandørerne, at de kunne fremvise økologi-tal. Dette krav vil blive fremsat i alle ny aftaler inden for F&B-området. I 2018 er det målet at udvide samarbejdet med Aarstiderne samt kommer videre med projektet om mere bæredygtig emballage primært til fødevarer Målepunkt 20 - Korruption I 2017 oprettede Tivoli en ny Whistleblower-ordning, som giver Tivolis medarbejdere mulighed for anonymt at indberette ulovlig og forkert adfærd samt mistanke om alvorlige overtrædelser. Ordningen skal sikre, at Tivoli er en arbejdsplads, hvor medarbejderne er trygge og beskyttede mod konkrete repressalier, diskrimination eller frygten herfor, hvis man afslører eller indberetter ulovlig og forkert adfærd eller mistanke om alvorlige overtrædelser. Via Whistleblower-ordningen er det muligt at indberette sager eller mistanke om ulovlig eller forkert adfærd eller alvorlige overtrædelser inden for alle områder f.eks. vedrørende økonomisk ulovlig adfærd, arbejdsmiljømæssig ulovlig adfærd eller forkert adfærd i forhold til at sikre liv og helbred under varetagelse af arbejdet i Tivoli. Indberettede sager vil blive behandlet fortroligt af en komité bestående af Tivolis finansdirektør, koncernjurist og en repræsentant for HR med mulighed for at inddrage faglig ekspertise afhængigt af, hvad indberetningen vedrører. Hele komiteen modtager indberetningen samtidig således, at en enkelt person ikke kan afvise en sag, uden de andre er opmærksomme på denne. Der har hidtil ikke været indberetninger til Tivolis whistleblower-ordning, som har givet anledning til behandling. Der har dog været to henvendelser under ordningen, som ikke har haft karakter af whistleblower-sager, men de pågældende spørgsmål er i stedet taget op og håndteret af lederne i de relevante afdelinger. Målet er at ingen indberettede sager i 2018 er af en art der giver anledning til behandling.

34 Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI Risici Nedenstående beskriver de væsentligste risici indenfor gæster, medarbejdere og omverden. 6.1 Gæster Tivolis forlystelser kan have driftsstop af tekniske årsager eller på grund af vejrlig. De tekniske årsager forsøges elimineret ved hjælp af løbende vedligeholdelse og hyppige tilsyn fra myndighederne. Driftsstop på grund af vejrlig kan som regel ikke elimineres, og opgaven bliver derfor at håndtere disse driftsstop, så de bliver til mindst mulig gene for gæsterne. For så vidt angår personsikkerheden i forhold til trængsel, brand etc. foretages der løbende risikovurdering af Tivolis beredskab og de relevante myndigheder, ligesom der jævnligt gennemføres øvelser med det formål af undgå, begrænse og standse sikkerhedshændelser. Kvaliteten af oplevelsen ved et Tivoli-besøg påvirkes af en række faktorer som renhold, trængsel, udbud af oplevelser, serviceniveau og vejrlig. Bortset fra vejrlig er disse faktorer nogle der arbejdes med løbende. Netop derfor indgår de også i CSR-rapporteringen. I forhold til vejrlig arbejder Tivoli med at skabe tilbud, der ikke er vejrafhængige. 6.2 Medarbejdere Såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdertrivslen skal være i top for at Tivoli kan levere den standard og kvalitet i Tivolis tilbud til gæsterne og den personlige service, som er en del af DNA et i forlystelseshaven. Risici vurderes løbende, områderne monitoreres, og der gribes ind med korrigerende handlinger hvor nødvendigt. 6.3 Omverden Af drive forlystelsespark i centrum af en storby, tæt på beboelse kræver en gensidig velvilje, og rummer derfor en risiko for konflikter. For at imødegå konflikter tilstræber Tivoli en god og løbende dialog med såvel naboer som kommunale forvaltninger og det politiske niveau. Udviklingen af Tivoli er en forudsætning for Havens og virksomhedens overlevelse, og slitage og aldersbetinget forfald er et grundvilkår i en forlystelsespark af Tivolis alder. Udvikling og fornyelse foretages under hensyn til Tivolis kulturarv, vel vidende, at denne er en uhåndgribelig størrelse. Udvikling og fornyelse vil derfor typisk medføre debat i offentligheden, hvilket Tivoli anser for en god og naturlig ting. Fremtidsudsigterne for Tivoli og oplevelsesbranchen i det hele taget er afhængige af evnen til at løse de miljøudfordringer, der findes nu, og dem der opstår i fremtiden. Tivoli vurderer løbende udfordringerne og arbejder systematisk med at løse dem, ligesom der arbejdes med at eliminere risici for pludseligt opståede miljøhændelser som kemikalieudslip, vandspild og lignende.

TIVOLI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-rapport 2018

TIVOLI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-rapport 2018 TIVOLI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-rapport 2018 SAMFUNDSANSVARSREDEGØRELSE IHT. ÅRSREGNSKABSLOVEN (ÅRL) 99A OG 99B CSR-RAPPORTEN ER EN DEL AF LEDELSESBERETNINGEN 2018 Indhold 1. Indledning 3 2.

Læs mere

CSR-rapport Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a

CSR-rapport Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a CSR-rapport 2016 Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a Corporate Social Responsibility 2016 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Tivolis forretningsmodel... 3 CSR-arbejdets

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2015 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2015 TIVOLI 2 CSR-rapport 2015 Corporate Social Responsibility 2015 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 11 Tilfredshed... 13 Kvalitet... 15 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 CSR-rapport 2013 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 CSR-rapport 2014 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

CSR rapport GÆSTER MEDARBEJDERE OMVERDEN

CSR rapport GÆSTER MEDARBEJDERE OMVERDEN CSR rapport 29 CSR-politik: Tivolis CSR-politik beskriver kortfattet de holdninger og værdier, som ligger til grund for driften af virksomheden. CSR-politikken er op i tre overordnede områder, nemlig interessentgrupperne

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 CSR-rapport 2012 Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 10 Evaluering... 12 Tilfredshed... 14 Kvalitet... 16 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Politik for samfundsansvar

Politik for samfundsansvar Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere... 4 4.3 Korruption og usædvanlige

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

CSR Politik for Intervare A/S

CSR Politik for Intervare A/S CSR Politik for Intervare A/S 1 Indhold Indledning... 3 FN Global Compact... 3 Menneskerettigheder... 3 Arbejdstagerrettigheder... 4 Miljø... 4 Antikorruption... 4 Forhold til samarbejdspartnere... 4 Afslutning...

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

C S R. Corporate Social Responsibility. I BabySam tror vi på at en god start på eget liv er grundstenen for selv at skabe det gode Børneliv.

C S R. Corporate Social Responsibility. I BabySam tror vi på at en god start på eget liv er grundstenen for selv at skabe det gode Børneliv. C S R Corporate Social Responsibility a Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for BabySam A/S for 2016/17.

Læs mere

Code of Conduct for leverandører til GlobalConnect

Code of Conduct for leverandører til GlobalConnect Code of Conduct for leverandører til GlobalConnect 2018 Code of Conduct for GlobalConnects leverandører GlobalConnect er en virksomhed, som kontinuerligt bestræber sig på at opretholde høje etiske standarder

Læs mere

DS/17/129 Den 13. december Politik for samfundsansvar

DS/17/129 Den 13. december Politik for samfundsansvar DS/17/129 Den 13. december 2017 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Ansvar for CSR... 4 4 Målsætning... 4 5 Fokusområder... 5 5.1 Miljø- og klimahensyn...

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a (CSR- rapport)

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a (CSR- rapport) Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a (CSR- rapport) Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 for Dansk Avis Omdeling A/S, som dækker

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

CSR 2016 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

CSR 2016 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR CSR 2016 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR REDEGØRELSE FOR HARTMANNS SAMFUNDSANSVAR Hartmanns er en virksomhed, der har som kernekompetence at skabe positive forandringer for organisationer og mennesker på

Læs mere

BÆREDYGTIGHED Comwell a-s / Bomhusvej 13 / DK-2100 København Ø / comwell.dk

BÆREDYGTIGHED Comwell a-s / Bomhusvej 13 / DK-2100 København Ø / comwell.dk BÆREDYGTIGHED COMWELL CARE FOR MENNESKER OG MILJØ Hos Comwell drager vi omsorg for mennesker og miljø. Derfor arbejder vi på at gøre bæredygtighed til omdrejningspunktet i vores forretning. Vi tænker

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet, fravær samt miljø og har i 2013 opnået

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2017

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2017 Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2017 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i direktionen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøarbejdet i organisationen - november 2017

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøarbejdet i organisationen - november 2017 Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøarbejdet i organisationen - november 2017 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i direktionen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet,

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

ALLER HOLDING A/S CSR- RAPPORT

ALLER HOLDING A/S CSR- RAPPORT ALLER HOLDING A/S CSR- RAPPORT 2017/2018 INDHOLD Indledning...4 Aller Holding A/S forretningsmodel...5 Aller Holding A/S CSR-politik....7 Miljø og klima...8 Aller Tryk A/S....8 Bygninger...9 Aller Leisure....9

Læs mere

Coop Danmark A/S Marts, Dokumentkontrol. Filnavn: Coops politik for menneskerettigheder

Coop Danmark A/S Marts, Dokumentkontrol. Filnavn: Coops politik for menneskerettigheder Coops politik for menneskerettigheder Coop Danmark A/S Marts, 2019 Dokumentkontrol Godkendt dato: 25.03.2019 Godkendt af: Coop Danmark Direktion Dokumentejer: Signe Frese (Coop Ansvarlighed) Filnavn: Coops

Læs mere

POLYPRINT CSR-politik

POLYPRINT CSR-politik POLYPRINT CSR-politik Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige engagement. CSR-begrebet bruges om virksomheders frivillige arbejde

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet, fravær samt miljø og har i 2014 opnået

Læs mere

RENT VAND OG SANITET

RENT VAND OG SANITET RENT VAND OG SANITET Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Grønbech & Sønner - Code of Conduct

Grønbech & Sønner - Code of Conduct Grønbech & Sønner - Code of Conduct Hvorfor har vi en Code of Conduct (CoC)? Vores ry for at være ærlige og fair er fundamental for vores fortsatte succes. For at vi som virksomhed kan agere fair, etisk

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2017

Arbejdsmiljøredegørelse 2017 Arbejdsmiljøredegørelse 2017 Siden sidst Vi nedsatte i 2017 to arbejdsgrupper inden vores årlige Temadag, hvor både ledelse og medarbejdere var repræsenteret: 1. Fleksibel åbningstid hvor vi havde personale

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2018 MAJ

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2018 MAJ UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2018 MAJ TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen

Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen Politikken Det er Vestjysk Banks politik, at vi konstant stræber mod et højt kompetenceniveau hos både ledelse og medarbejdere.

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet og fravær samt miljø og har i 2011 opnået

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Supplement 2015 CSR. redegørelse

Supplement 2015 CSR. redegørelse CSR redegørelse 2 Forord Det forpligter at have et EMAS-certifikat, og Vraa dampvaskeri har et krav om hvert år at offentliggøre udviklingen i virksomhedens miljøpåvirkninger. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Indhold. Formål, metode og fordeling Side 3. Opsummering af nøgleresultater Side 6. Tilfredshed Side 8. Affaldssortering Side 27. Konklusion Side 39

Indhold. Formål, metode og fordeling Side 3. Opsummering af nøgleresultater Side 6. Tilfredshed Side 8. Affaldssortering Side 27. Konklusion Side 39 1 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Tilfredshed Side 8 4 Affaldssortering Side 27 5 Konklusion Side 39 2 1 Formål, metode og fordeling I dette afsnit

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning

Den kønsmæssige sammensætning Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Regnskabsåret 2017 December 2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Metode 3 3. Efterlevelse af lovkravet 4

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens 99a og 99b.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens 99a og 99b. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens 99a og 99b. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Vores fokus. Code of Conduct. PolyTechs 10 leveregler. PolyTech respekterer og støtter overholdelsen af internationale menneskerettigheder

Vores fokus. Code of Conduct. PolyTechs 10 leveregler. PolyTech respekterer og støtter overholdelsen af internationale menneskerettigheder Code of Conduct Code of Conduct PolyTechs 10 leveregler PolyTech A/S er en global udviklingsvirksomhed med hovedsæde i Bramming. Vi arbejder i vind- og olie/gas-industrien, flyindustrien og bilindustrien,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen

Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen Politikken Det er Vestjysk Banks politik, at vi konstant stræber mod et højt kompetenceniveau hos både ledelse og medarbejdere.

Læs mere

HR Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet. Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017

HR Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet. Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017 Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet 2017-2020 Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 4 Processen indtil nu 5 Beskrivelse af Fokusområderne 6 Bilag 1 Inspirationsskema

Læs mere

TekSam Årsdag TekSam s tilbud til industriens virksomheder. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

TekSam Årsdag TekSam s tilbud til industriens virksomheder. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk TekSam Årsdag 2018 TekSam s tilbud til industriens virksomheder Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk TekSam Vi repræsenterer Medarbejdere & Ledelse Vi samarbejder om trivsel og konkurrenceevne Samarbejdsaftalen

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet.

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet. Samlet set kom der svar fra 90 respondenter, hvilket giver en svarprocent på 12,8 procent. Det er ikke helt tilfredsstillende, da det giver en forholdsvis stor usikkerhed i svarene. Det er dog stadig muligt

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2018

CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2018 CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2018 V e l ko m m e n t i l Vores Csr rapport H o s ALED e r v i k la r ov e r, at v i ha r e t s a m f u n d s a nsva r i v e r de n o m k rin g o s o g v i ø ns k

Læs mere

Lyngby- Taarbæk Kommune

Lyngby- Taarbæk Kommune Lyngby- Taarbæk Kommune Trivselsmåling 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT Rambøll 15-11-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedresultater på nøgleindikatorer. Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

POLITIK FOR FREMME AF DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I LEDELSEN

POLITIK FOR FREMME AF DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I LEDELSEN STRANDVEJEN 104A DK-2900 TLF. +45 35 29 86 00 VF.DK TELEFON 22913038 POLITIK FOR FREMME AF DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I LEDELSEN 1. POLITIKKENS FORMÅL OG BAGGRUND Det følger af selskabslovens 139a, at

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

CSR Politik. Godkendt af bestyrelsen 2. februar 2018

CSR Politik. Godkendt af bestyrelsen 2. februar 2018 CSR Godkendt af bestyrelsen 2. februar 2018 Indhold CSR - en naturlig del af Sparekassen... 2 Miljø og klima... 3... 3 Indsatser... 3 Målsætning 2018... 3 Sociale forhold og medarbejderforhold... 4...

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

CSR-rapport for Med venlig hilsen Poul Feilberg Adm. direktør

CSR-rapport for Med venlig hilsen Poul Feilberg Adm. direktør CSR-rapport for 2016 Forord Kort om Feicon Ledelsessystemer hvad er det? Feicons identitet Politik for certificeringer Mål og indsatser Feicons interessenter CSR Rapporten Forord I 2013 blev Feicon ApS

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i Vestjysk Bank

Politik for samfundsansvar (CSR) i Vestjysk Bank Politik for samfundsansvar (CSR) i Vestjysk Bank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2017 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2017 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2017 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere