CSR rapport GÆSTER MEDARBEJDERE OMVERDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR rapport GÆSTER MEDARBEJDERE OMVERDEN"

Transkript

1 CSR rapport 29 CSR-politik: Tivolis CSR-politik beskriver kortfattet de holdninger og værdier, som ligger til grund for driften af virksomheden. CSR-politikken er op i tre overordnede områder, nemlig interessentgrupperne gæster, medarbejdere og omverden. CSR-rapporteringen for 29 afspejler, at det er første år med rapportering. Derfor findes der ikke sammenligningstal tre år tilbage for alle områder. De valgte målepunkter er i videst muligt omfang dem, som dels anvendes til intern målstyring og dels benytter data, der opsamles i de eksisterende systemer, som Tivoli gør brug af. Hvor det ikke har været muligt at benytte data fra eksisterende systemer arbejdes der på at etablere sådanne. Da 29 er rapporteringsår 1 kan der i efterfølgende rapporteringsår forekomme justeringer, som der i givet fald vil blive redegjort for. På nogle af CSR-politikkens fokusområder, fx omverden/miljø, findes der en mere omfattende politik, mens andre af CSR-politikkens fokusområder, fx gæster/sundhed&helse, afspejler holdninger, der leves i hverdagen, men ikke er nedfældet andre steder end i CSR-politikken. Klik for at se rapporten for hvert af de nedenstående målepunkter. GÆSTER MEDARBEJDERE OMVERDEN Gæsteservice Arbejdsmiljø Naboskab Træning Sikkerhed Naboklager Kvalitet Trivsel Kulturhistorisk bevidsthed Driftstop Mangfoldighed Gratis glæder Tilfredshed Ligestilling Vedligeholdelse Evaluering Diversitet Brandopfattelse Sundhed og helse Forskelsbehandling Miljø Fedtreducerede måltider Sundhed og helse El Økologi Personalegoder Trafik Tilgængelighed Sygefravær Affald Godadgang.dk Genbrug Velgørenhed Velgørenhed

2 Tivoli CSR-rapport Gæster Medarbejdere Omverden Gæsteservice Sundhed & Helse Tilgængelighed Arbejdsmilijø Mangfoldighed Sundhed & Helse Naboskab Kulturhistorisk bevidsthed Miljø Velgørenhed Træning Fedtreducerende Mærkeordning Sikkerhed Ligestilling Medarbejder Naboklager Kulturelle El Velgørenhed Evaluering måltider Trivsel Diversitet events traditioner Trafik Tilfredshed Økologisk Forskelsbehandling Sygefravær Bygninger og Affald Kvalitet fastfood anlæg Genbrug Driftstop Brandopfattelse Tivoli vedtog den 28. maj 29 en CSR-politik, som kortfattet beskriver de holdninger og værdier, som ligger til grund for driften af virksomheden. CSR-politikken er op i tre overordnede områder, nemlig interessentgrupperne gæster, medarbejdere og omverden. Link til hele CSR-politiken På nogle af CSR-politikkens fokusområder, fx omverden/miljø, findes der en mere omfattende politik, mens andre af CSR-politikkens fokusområder, fx gæster/sundhed&helse, afspejler holdninger, der leves i hverdagen, men ikke er nedfældet andre steder end i CSR-politikken.

3 CSR rapport 29 Corporate Social Responsibility (CSR) i Tivoli Tivoli vedkender sig sin position i det danske samfund som ledende kulturinstitution og udbyder af underholdning og rekreative aktiviteter. Navnet brandet forpligter, og Tivoli ønsker på enhver måde at udvise en ansvarlig adfærd og bidrage til samfundet. Det gælder over for Tivolis gæster og medarbejdere, i forhold til miljøet og til kulturarven. Tivolis CSR-politik er tredelt og forholder sig til: Gæster Medarbejdere Omverden. Gæster Gæsteservice Tivoli ønsker at udvise en hensynsfuld og respektfuld adfærd over for gæster. Det er ikke en tilfældighed, at Tivoli kalder sine kunder for gæster; det pålægger nemlig et ansvar hos hver enkelt for godt værtskab. Dette indebærer at møde alle gæster med respekt og uden fordomme, og dermed skabe de bedste rammer for den gode oplevelse. Sundhed og helse Tivoli ønsker at give gæsterne mulighed for at træffe sunde valg under Tivoli-besøget og har derfor såvel økologiske produkter som fedtreducerede måltider i produktporteføljen. Tilgængelighed Tivoli ønsker at skabe den bedst mulige oplevelse for gæster med funktionsnedsættelse. Hensynet til bevarelsen af Tivolis kulturarv den ældre bygningsmasse, topografien og belægningerne skaber udfordringer på området. Disse søges imødekommet ned opførelsen af lifte, ramper etc. I projekteringen af nye bygninger og forlystelser forsøges det så vidt muligt at integrere god tilgængelighed fra begyndelsen. Tivoli har tilsluttet sig ordningen godadgang.dk. Ligeledes har Tivoli indført en ledsageordning, så handicappede gæster kan medbringe en egen hjælper. Medarbejdere Arbejdsmiljø Tivoli ønsker et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Sikkerheden for gæster og medarbejdere har højeste prioritet. De geografiske rammer og bygningsmassens alder er stadige udfordringer i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, og Tivoli sætter fokus på løbende forbedringer både fra virksomhedens og hver enkelt medarbejders side. Der følges løbende op på området i Sikkerhedsorganisationen, SU og gennem den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Mangfoldighed Tivoli ønsker at være en rummelig arbejdsplads uden diskrimination. Medarbejdersammensætningen i Tivoli skal afspejle samfundet og Tivolis gæster. Tivoli tilstræber diversitet, men anser i øvrigt hverken køn, tro, alder, etnisk baggrund eller seksualitet for at være udvælgelseskriterier i forbindelse med rekruttering. Tivoli tilstræber at skabe fleksible arbejdsforhold og tilpasse arbejdsmængde og -situation til hver enkelt medarbejders behov, hvad enten de er af permanent eller forbigående art. Sundhed og helse Tivoli ønsker at fremme sundheden blandt sine medarbejdere, men anerkender samtidig den enkeltes medarbejders ret til at vælge sin egen livsstil. Tivoli administrerer diverse tilbud til medarbejderne af forebyggende og helbredende karakter. Omverden Naboskab Tivoli ønsker at udvise en hensynsfuld og respektfuld adfærd over for sine naboer. Tivoli var oprindeligt placeret i landlige omgivelser uden for København, men ligger i dag placeret midt i byen. Tivoli tilstræber at optræde ansvarligt i forhold til sine naboer, det være sig med hensyn til trafik, støj, renholdelse eller andre områder, der påvirker Tivolis naboer og andre, der færdes i Tivolis nærområde. Kulturhistorisk bevidsthed Tivoli ønsker at bevare sin position som Danmarks mest besøgte turistattraktion, som mødested for danskere i alle aldre og som nationalklenodie. Tivolis koncept og dets opretholdelse hviler på en balance mellem tradition og fornyelse. Det er hensigten at bevare og værne om Tivolis historie og kulturarv ved at vedligeholde den unikke del af den ældre bygningsmasse, bevare de parklignende omgivelser og holde fast i de traditioner, der er et særkende for Tivoli. Miljø Tivoli ønsker at begrænse sin negative miljøpåvirkning mest muligt og bidrage positivt, hvor det kan lade sig gøre. Der arbejdes systematisk med miljøledelse i hele Tivoli og gennem miljø- og klimapartnerskaber afsøges løbende muligheder for forbedringer på områder som energi, trafik, affald og kemikalier. De grønne sider i årsrapporten viser udviklingen på nøgleområderne. Velgørenhed Tivoli ønsker at skabe bedre vilkår for menneskers tryghed og udfoldelsesmuligheder. De formål, som Tivoli vælger at støtte, vedrører udsatte børn og deres familier; det være sig på grund af sygdom, fattigdom eller andre vanskelige omstændigheder.

4 Træning Tivoli Skolen: Gæster - Gæsteservice - Træning Nyansættelse defineres som en medarbejder, som ikke tidligere har haft en ansættelseskontrakt med Tivoli A/S Antal medarbejdere, som har gennemført Tivoli Skolen senest 4 måneder efter ansættelsen Tivoli Skolen Antal nyansættelser For at sikre et højt serviceniveau i Tivoli, herunder at Tivolis gæster behandles hensynsfuldt og med respekt, skal alle nyansatte deltage i Tivoli Skolen. Her får deltagerne indsigt i Tivolis forretningsområder og praksis, og der gives teoretisk og praktisk undervisning i servicekonceptet og de værdier, som ligger til grund herfor. Målet om at nye medarbejdere skal gennemføre uddannelsen inden for et fastlagt tidspunkt er nyt fra 29. Som det ses af grafen er der et betydeligt rum for forbedring, idet kun 27% af de nyansatte rent faktisk opfylde målet. Det skal dog bemærkes at genansættelsesprocenten for sæsonmedarbejdere skønnes at være 85, så de fleste medarbejder i Tivoli har gennemført Tivoli Skolen. I 21 vil der blive sat øget fokus på, at de nyansatte hurtigt tilmeldes og gennemfører Tivoli Skolen ved hjælp af tæt målopfølgning i forbindelse med de store rekrutteringsrunder ved sommersæsonens begyndelse. Desuden vil der blive arrangeret særlige skoler for det kunstneriske personale, der for flertallets vedkommende ikke har været på Tivoli Skole.

5 Kvalitet Kvalitet: Gæster - Gæsteservice - Kvalitet Serviceniveau: Den personlige service som ydes af Tivolis medarbejdere på alle områder. Rengøring: Den oplevede standard af rengøringen fx på toiletter og på spisesteder. Vedligeholdelse: Den oplevede standard af Tivolis stier og haveanlæg Gennemsnitlig vurdering for hele året. 1 er højeste vurdering. Vurderingen foretages af eksternt firma. 1% 8% 6% 4% 2% % Mystery Shopping (pct) 87,4% 92,7% 93,9% 86,5% 92,2% 93,2% 82,9% 88,8% ,5% Serviceniveau Rengøring Vedligeholdelse Tivoli arbejder aktivt på at forbedre serviceniveauet i alle relationer til gæster. Målet er et gennemsnit på 95% tilfredshed på alle tre parametre. Som det ses, har den mest markante vækst været fra 27 til 28, hvor der for alvor kom fokus på målet om de 95%. Det er naturligt, at de sidste procenter frem til det meget ambitiøse mål er de sværeste at nå, og derfor er det glædeligt at se, at der har været fremgang på alle parametre. Der arbejdes i øjeblikket på en videreudvikling af Tivolis servicestrategi, så også det parameter kan får det nødvendige løft.

6 Evaluering Evaluering: Gæster - Gæsteservice - Tilfredshed Enhver skriftlige henvendelse til Tivoli vedrørende ris eller ros registreres i et særligt klagehåndteringssystem, hvorfra disse data er trukket. Kategorisering efter emner foretages af den medarbejder som håndterer klagebehandlingen. Antal skriftlige klager til Tivoli fordelt på emner Gæsteklager (antal) Service og Trængsel Drift og Renhold Priser og Markedsføring Øvrigt Tivoli modtager ca. 1.5 klager hvert år. Dette skal ses i forhold til det samlede gæstetal som er 3,868 mio. Klagerne vedrører alt fra vejret til den personlige service. I figuren er medtaget de emner, som Tivoli har muligheden for at forbedre. Derfor er vejret samt service hos Tivolis lejere ikke med i denne figur. Den forholdsmæssigt største stigning er inden for drift og renhold. Her arbejdes der på at optimere rutinerne for renholdelsen under spidsbelastning. Inden for service og trængsel er det især køtider ved forlystelserne i Tivoli, som har givet årsag til klager, og der arbejdes på at skabe et bedre flow igennem Haven og at minimere generne i forbindelse med ventetid. Ligeledes havde Tivoli en del udfordringer med kulde og sne på mange forlystelser under Jul i Tivoli, som bevirkede en del driftsstop i december måned til stor irritation for både gæster og Tivoli.

7 Tilfredshed Tilfredshed: Gæster - Gæsteservice - Tilfredshed Enhver skriftlige henvendelse til Tivoli vedrørende ris eller ros registreres i et særligt klagehåndteringssystem, hvorfra disse data er trukket. Kategorisering efter emner foretages af den medarbejder som håndterer klagebehandlingen. Antal skriftlige klager til Tivoli fordelt på emner ,5 Gæstetilfredshed 29 (pct) Vil anbefale til andre Som udtryk for om Tivoli lever op til sin politik for Gæsteservice er valgt gæstetilfredsheden som den fremgår af Tivolis exitanalyser, hvor gæsterne er blev interviewet på ved ud af Haven efter endt besøg. Tilfredshedsgraden er overordentligt høj. Anbefalingsgraden er også tilfredsstillende. På grund af ændrede analysemedtoder findes sammenligningstal ikke for foregående år. Vil anbefale til andre viser procendelen af gæster som har svaret 'vil sandsynligvis anbefaler' eller 'vil helt sikkert anbefale' på spørgsmålet: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale familie/venner at besøge Tivoli? Fremadrettet arbejdes der på at opretholde det høje niveau.

8 Driftstop Driftstop: Gæster - Gæsteservice - Kvalitet Driftsstop er den del af en forlystelses åbningsperiode, hvor forlystelsen ikke kan køre pga af teknisk nedbrud, hvad enten det er planlagt eller uplanlagt. Ekstremt vejrlig såvel som defekt på materiel eller sikkerhedssystem kan forårsage driftsstoppet. Driftsstop på forlystelser i procent af samlet køretid. Tallene gælder kun sommersæsonen ,3 Driftstop i pct af samlet køretid (Sommersæsson) 3,3 1,57 1,31,97, Teknisk stop Andet Der har hen over de seneste tre år været en markant stigning af tekniske stop på Tivolis forlystelser. Stigningen i 29 skyldes blandt andet manglende reservedele. Desuden kørte Vertigo med nedsat kapacitet i en længere periode på grund af fejlbehæftede maskindele. På samme måde skyldes stigningen i 28 blandt andet udskiftning af motorer på fx Snurretoppen og Odinexpressen. Det bør dog nævnes, at Rutschebanen bidrager med seks hele 'nededage' efter et havari i begyndelsen af sæsonen 28, hvor en bolt knækkede. Havariet førte til nye procedurer for tjek af boltene ved hjælp af gennemlysning. Sikkerheden i Tivoli har høj prioritet, og der er fintfølende sikkerhedssystemer på alle forlystelser. Det medfører flere driftsstop forårsaget af ikke farlige hændelser så som vindstød mod elektroniske følere. Fremadrettet arbejdes der på bedre styring af den løbende vedligeholdelse. Desuden arbejdes der på en bedre, mere differentieret statistik for driftsstop, så det bliver muligt at lære af historikken i højere grad.

9 Fedtreducerede måltider Fedtreducerede måltider: Gæster - Sundhed & Helse - Fedtreducerede måltider Fedtfattige pommesfrites indeholder max. 7% fedt pga tilberedningsmåden Konventionelle pommesfrites i forhold til fedtfattige målt i antal kg Konventionelle- vs. fedtfattige pommes 29 (kg) Fedtfattige Pommes Koventionelle Pommes Tivoli vil gerne tilbyde sunde alternativer til sine gæster, også inden for fastfood. Som et udtryk for Tivolis indsats på området har vi valgt brugen af pommesfriter med reduceret fedtindhold sammenlignet med traditionelle pommesfriter. Vi har ikke sammenligningstalt for tidligere år, men tendensen gennem 29 har været, at der skiftes til de fedtfattige pommes på flere og flere serveringssteder.

10 Økologi Økologi: Gæster - Sundhed & Helse - Økologi Den økologiske hotdog består udelukkende af økologiske produkter Økologiske- Vs. Konventionelle Hotdogs Økologiske- vs. Konventionelle Hotdogs 29 (Antal) DATA Økologiske Hotdog Som udtryk for fokus på gæsternes sundhed og helse har vi valgt adgangen til økologiske produkter, nærmere bestemt hotdogs. Der findes ikke sammenligningstal for tidligere år. Antallet af solgte økologiske hotdogs i forhold til konventionelle er 64,8%, så det må konkluderes, at produktet er populært blandt gæsterne. Tivoli var i øvrigt den første forlystelsespark i Danmark, som serverede 1% økologiske hotdogs. Tivoli køber økologiske produkter i stor stil, men kan ikke på nuværende tidspunkt dokumentere omfanget. Tivoli driver i øvrigt også et økologisk mejeri, Nimb Mejeri, i samarbejde med Øllingegaard.

11 Goadgang Goadgang: Gæster - Tilgængelighed - Godadgang.dk Tivoli henholder sig til definitionerne i foreningen Tilgængelighed for alle. Tivoli er medlem af foreningen Tilgængelighed for alle, der administrerer Mærkeordningen for Tilgængelighed. Mærkeordningen er en kvalitetsmærkeordning, der omfatter syv handicapkategorier med hvert deres behov for tilgængelighed. Godadgang.dk Antal tildelte mærker 665 Antal mulige mærker Der er i 29 i alt 95 registrerede lokaliteter i Tivoli. Hver lokation kan tildeles i alt syv mærker for de syv forskellige handicapkategorier. Tivoli har ikke tidligere opgjort antallet af registerede mærker i forhold til mulige. Derfor sammenlignes der her i CSRs rapporteringens første år ikke med tidligere år. Tilgængelighed til forlystelser er ikke en del af Mærkeordningen, men Tivoli har valgt at lade foreningen registerere tilgængeligheden. Disse oplysninger ligger på Tivoli.dk. Tivolis udfordring i forhold til tilgængelighed består i, at der samtidig skal tages hensyn til pladsforholdene og de historiske værdier i bygninger, forlystelser og omgivelser.

12 Sikkerhed Sikkerhed: Medarbejder - Arbejdsmiljø - Sikkerhed En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der er sket i forbindelse med arbejdet pludseligt eller inden for 5 dage. Arbejdsulykker med og uden fravær Antal arbejdsulykker Arbejdsulykker uden fravær Arbejdsulykker med fravær Tivoli arbejder intenst med at forebygge arbejdsulykker. Selvom hovedparten af ulykkerne er mindre ulykker, er stigningen på fire ulykker ikke acceptabel. Ulykkesfrekvensen, som viser antallet af arbejdsulykker med fravær pr. million præsterede arbejdstimer*, er i Tivoli på 15,1, og dermed noget lavere end gennemsnittet for DI ( Dansk Industri) som er på 25,1 **. Ulykkesfrekvensen er dog stadig for høj og derfor har Tivoli bl.a. indført obligatorisk sikkerhedskursus for alle håndværkere i Haven, intensiveret fokus på glatte flader og oprettet en telefonlinje til indrapportering af nærvedulykker. * Antal af præsterede arbejdstimer i Tivoli i 29 var **Frekvensen fra DI er fra 28, idet 29 tallet er ikke klar i skrivende stund

13 Trivsel Trivsel: Medarbejder - Arbejdsmiljø - Trivsel Procent af medarbejderene som har svaret 'næsten altid sandt' og 'ofte sandt' på spørgsmålet "Alt taget i betragtning synes jeg, at Tivoli er et rigtig godt sted at arbejde" i den årlige trivselsundersøgelse, Medarbejdernes opfattelse af, om Tivoli er et godt sted at arbejde. 1 Tivoli er et godt sted at arbejde (pct) Som udtryk for medarbejdernes trivsel har vi valgt et spørgsmål fra den årlige medarbejdetilfredshedsundersøgelse (MTU). Tivoli har et mål om at nå 93 % positive svar på spørgsmålet. Midlerne til at nå målet er mange, fra løn- og arbejdsforhold til uddannelse, personalegoder og medarbejderevents.

14 Ligestilling Medarbejder - Mangfoldighed - Ligestilling Optællingen omfatter fuldtidsansatte, deltidsansatte og sæsonansatte pr. juni 29 Ligestilling: Antal ansatte mænd vs. kvinder (pct) 54, , , , Mænd Kvinder Tivoli tilstræber en ligelig fordeling af mænd og kvinder på arbejdspladsen, og som det ses af tallene, så er det også tilfældet.

15 Diversitet Medarbejder - Mangfoldighed - Diversitet Er det medarbejdernes opfattelse,at der ikke forskelsbehandles (diskrimineres) i Tivoli? Diversitet: Optællingen omfatter fuldtidsansatte og deltidsansatte, men ikke sæsonansatte, pr. juni Ansatte delt i aldersintervaller (pct) 37, , , , , , , , , ,5 <25 År >55 År Tivoli tilstræber, at der en god aldersspredning blandt medarbejderne. I øjeblikket findes der ikke en optælling af aldersfordelingen blandt sæsonansatte, men vi arbejder på, at få denne medarbejdergruppe er med i statistikken fra 21. Vurderingen er, at der er en for Tivoli god aldersspredning i øjeblikket.

16 Forskelsbehandling Forskelsbehandl ing: Medarbejder - Mangfoldighed - Forskelsbehandling Procent af medarbejderene som har svaret 'næsten altid sandt' og 'ofte sandt' på spørgsmålet i den årlige trivselsundersøgelse, om hvorvidt medarbejdere i Tivoli bliver behandlet retfærdigt uanset hhv. køn, alder, etnisk oprindelse, seksuelorientering, nedsat arbejdsevne Er det medarbejdernes opfattelse at der ikke forskelsbehandles i Tivoli? Jeg bliver behandlet retfærdigt uanset... (pct) Etnisk oprindelse Køn Seksuel orientering Nedsat arbejdsevne Tivoli tilstræber mangfoldighed i medarbejdergruppen, så den afspejler samfundet generelt. Som udtryk for, om det også er tilfældet er valgt positive svar på en gruppe spørgsmål fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen om, hvorvidt der forskelsbehandles i Tivoli.

17 Personalegoder Medarbejder - Sundhed & helse - Personalegoder Omkostninger til afvikling af: DHL Stafet, fodboldturnering, helbredstjek og influenzavaccine Personalegoder: Indextal for, hvor meget der hvert år anvendes på personalegoder med fokus på helse og sundhed. Index (25 = 1) Tivoli lægger vægt på at give sine medarbejdere muligheden for at vælge en sund livsstil. Flere af Tivolis personalegoder er derfor bundet sammen med motion fx deltagelse i DHL Stafetten i Fælledparken. Medarbejdere i Tivoli tilbydes også årligt et sundhedstjek og influenzavaccination. Tivolis medarbejdere tilbydes sundhedsforsikringen på gunstige vilkår.

18 Sygefravær Sygefravær: Medarbejder - Arbejdsmiljø - Sygefravær Antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året. Antal sygedage i gennemsnit for Tivolis medarbejdere sammenholdt med klandsgennemsnit som mål af DI ,44 Antal sygedage (gennemsnit) 3,9 3,9 3, Tivoli DI gennemsnit Tivolis sygefravær viser et markant fald fra 8 til 9. Årsagen skal formodentlig findes i den systematiske opfølgning på fravær, som har været gennemført i året. Det er målet fremover at bevare det lave niveau af sygefravær.

19 Naboklager Naboklager: Omverden - Naboskab - Naboklager Skriftlige klager fra beboere i de omkringliggende gader til Tivoli Antal klager fra naboer Antal naboklager Naboklager vedrører typisk fredagsrock arrangementer og de har, som det ses, et konstant, lavt antal. Tivoli måler støj ved alle koncerter for at sikre, at støjgrænserne overholdes i henhold til vores miljøgodkendelse.

20 Gratis glæder Gratis glæder: Omverden - Kulturhistorisk bevidsthed - Kulturelle traditioner Arrangementer og underholdning som er gratis efter betalt entré til Tivoli. Det er en del af Tivoli-konceptet at stille såkaldte 'gratis glæder' til rådighed for gæsterne Investeringer i 'Gratis glæder' (Kr) Gratis glæder Som udtryk for Tivolis respekt for kulturhistorien er valgt omkostninger til hhv 'gratis glæder' og vedligeholdelsen af Tivolis bygninger og anlæg. Siden grundlæggelsen har det været en del af Tivoli-konceptet at give gæsterne en lang række 'gratis glæder', det vil sige aktiviteter som der ikke skal betales ekstra for efter entréen. Tivoli vedligeholder oprindelige traditioner som Koncertsalen, Pantomimeteatret og Tivoli-Garden, men udvikler også nye tilbud i takt med at gæsternes smag og behov ændrer sig. Det gælder fx Fredagsrock og Tivoli Illuminationer. Det forventes at bibeholde niveauet af gratis glæder fremadrettet.

21 Vedligeholdelse Vedligeholdelse: Omverden - Kulturhistorisk bevidst - Bygninger og anlæg Udgifter til vedligeholdelse af bygninger, haveanlæg og stier i Tivoli Vedligeholdelse af bygning og anlæg 15 1 Vedligehold (Kr) Bygninger Tivolis anlæg og bygningsmasse rummer væsentlige værdier for København og for Tivoli-oplevelsen. Anlæg og bygninger har forskellig alder, den ældste egentlige bygning er således Pantomimeteatret fra 1874 (den lille løgkuppelkiosk er et år ældre). Tivolis omkostninger til vedligeholdelsen af bygninger og anlæg varierer betragteligt fra år til år, afhængigt af om der er større projekter, som fx renoveringen af Nimb i 28. I 27 blev der investeret i nyt haveanlæg foran Nimb, hvilket giver en mindre afvigelse fra det normale niveau.

22 Brandopfattelse Brandopfattelse: Omverden - Kulturhistorisk Bevidsthed - Brandopfattelse Tallene er uddrag af den årlige Brand Asset Valuator, en undersøgelse af 8 brands, som foretages af Mediaedge Cia. Tabellen viser de ti bedste match mellem en række værdiord og Tivoli. 1 er udtryk for en komplet overensstemmelse mellem Tivoli og det pågældende ord Brandopfattelse ,6 99,4 99,3 98,6 98,4 98,1 97,8 97,4 96,6 Som udtryk for, at Tivoli respekterer sin kulturhistorie er valgt data fra en landsdækkende, ekstern undersøgelse kaldet BAV. Her ses det, hvorledes der er et næsten komplet sammenfald mellem en række ord, som kan siges at være betegnende for Tivoli-konceptet og befolkninges opfattelse af Tivoli. Her vises kun de ti ord med størst sammenfald.

23 Elforbrug Elforbrug: Omverden - Miljø - El Elforbruget er Tivolis elforbrug dog undtaget elforbruget for de restauranter Tivoli forpagter/lejer ud Elforbrug i Tivoli A/S for hele året Elforbrug (Megawatt) Belysning i Haven Forlystelser Restauranter Andet Tivolis stigende elforbrug i 29 skyldes overtagelsen af Nimb. Modreges Nimb ses et fald i energiforbruget på 6 % på grund af energibesparende tiltag, bedre energivaner og reduceret aktivitet på en række områder. Forbruget til belysning er reduceret med 7 % iforhold til 28 til trods for øget belysning under jul i Tivoli. Det skyldes især brug af energibesparende pærertyper, herunder LED pærer. Energiforbruget til forlystelser faldt også selvom Tivoli fik en ny forlystelse - Vertigo. Faldet skyldes en nedgang i antal kørte ture. Tivolis klimapartnerskab med DONG Energy har medført fokus på gode energivaner og elbesparende tiltag. Fra 21 aftager Tivoli strøm fra en ny vindmølle ved Avedøreværket svarende til hele Tivolis elforbrug. I 29 aftog Tivoli 2,5 mio kwh vindmøllestrøm, som dækker forbruget på forlystelserne. Fremover vil Tivoli fortsat tænke energibesparelser ind i driften bla. ved at implementere mere energibesparende belysning i takt med at der kommer pærertyper, der kan leve op til de skrappe kvalitets- og sikkerhedsmæssige krav, som Tivoli stiller på området, men også når der etableres nye forlystelser ved f.eks. at installere et system, hvor en del af den producerede energi på forlystelsen kan genbruges på denne, som er tilfældet på Vertigo.

24 Trafik Trafik: Omverden - Miljø - Trafik Opgørelsen omfatter den interne trafik i Tivoli med Tivolis egne køretøjer. Brug af biodiesel i Tivoli Trafik (liter) Disel Biodisel Tivoli anvender biodiesel fremstillet af rapsolie til forlystelsen Linie 8 og de arbejdskøretøjer, som bruger diesel. Ved brug af rapsolien udledes 72 % mindre CO2 og udledte partikler reduceres med 42 %. Vores erfaring er desuden, at køretøjerne kører ca 3 % længere på biodieslen end på traditionel diesel. I december måtte vi dog anvende diesel i køretøjerne på grund af kulden. Alt i alt er årets forbrug af diesel halveret efter vi er begyndt at anvendes biodiesel af rapsolie. Målet er at udvide anvendelse af biodiesel til også at omfatte almindelige køretøjer, som anvendes til kørsel uden for Tivolis til f.eks. vores lager, og det arbejdes der videre med i det kommende år.

25 Affald Affald: Omverden - Miljø - Affald Opgørelsen omfatter det såkaldte gæsterelaterede affald, som er de affaldsmængder der primært produceres som følge af besøg fra vores gæster. Bortskaffet gæsterelateret affald i Tivoli for hele året , , ,53 1 Affaldsmængder (ton) 5 594,873552, , ,26 137, ,335 17, ,64 175,298149, ,24 22,23 2,74 22,86 Dagrenovation Madaffald Flasker Pap og papir Kompost Porcelæn I 29 var den samlede mængde affald på niveau med 28 til trods for en nedgang i antallet af gæster på knap 3 %.På dagrenovationen, som udgør over halvdelen af Tivolis affald, sås et fald på 9% som dog udlignes af en tilsvarende stigning af madaffald. Denne stigning stammer fra en øget mængde madaffald fra restauranterne i november og december måned, hvor der blev forventet markant flere gæster end der kom. Årsagen til at antallet af flasker er steget skyldes en markant øget mængde af glasvandflasker fra restauranterne, mens stigningen i kompost skyldes omlægning af en række haveanlæg, som gav mere haveaffald til kompostering. Det eneste af det gæsterelaterede affald som ikke kan genanvendes er porcelæn. Alt i alt genanvendes 99 % af affaldet i en eller anden form, f.eks. som varme eller nye materialer.

26 Genbrug Genbrug: Omverden - Miljø - Genbrug Triptal - så mange gange genbruges et bæger i gennemsnit. Souveniereffekt i % - så mange % af bægrene forsvinder ved at gæsterne tager dem med ud af Haven. Omfatter genbrugsbægre til alle former for drikkevarer der serveres i Tivoli og som må tages med ud i Haven Genbrug Triptal Souveniereffekt i % 12 Tivolis genbrugsbægerordning er et unikt miljøtiltag, som efterhånden fungerer rigtig godt. I starten anvendte vi udelukkende bægrene ved Fredagsrockkoncerter, men nu anvendes de til samtlige typer drikkevarer alle åbningsdage, og de mange forskellige typer bægre vaskes på eget specialvaskeri.der vaskes ca. en million bægre hvert år og mange af Tivolis gæster vælger at tage bægrene med hjem som souvenir. I 29 tog hver femte gæst bægret med sig og det er det højeste antal vi har set siden vi startede med at bruge genbrugsbægrene i Det er vi naturligvis stolte af, da vi gør meget ud af at dekorere bægrene.det betyder også,at det såkaldte triptal, som er et udtryk for hvor mange gange et bæger i snit genanvendes i Tivoli den pågældende sæson, falder. I 29 var tallet 5 mod 7 de foregående to år. Ud over den dokumenterede miljømæssige gevinst i at anvende genbrugsbægre fremfor engangsbægre, er der også en arbejdsmiljømæssig gevinst ved mindre hyppige tømninger af skraldebøtter og mindre oprydning specielt efter store koncerter.

27 Velgørenhed Velgørenhed: Omverden - Velgørenhed - Velgørenhed Antal skriftlige 'Roser' fra gæster Antal sponsorater (fribilletter, turpas mm.) Ros / Sponsorater (Antal) Ros Sponsorater Der har været en stigning af antallet af ros s til Tivoli. Rosen drejer sig typisk om ekstraordinært gode oplevelser ved underholdning på plænen samt ekstraordinær god service fra Tivoli personale. I år har en medarbejder fx haft fire Tivoli-gæster til at overnatte i sin lejlighed, fordi de ikke havde nået sidste tog pga et ildebefindende og dirigenten fra Promenade orkestret lod gæst, på hendes runde fødselsdag, dirigere orkestret, til stor morskab for gæsten selv og tilskurerne. Tivoli støtter især formål der har med udsatte børn at gøre. Blandt årets donationer er entré og Turpas til børn i asylcentre, til børn der er flyttet i kvindekrisecentre samt til uhelbredlig syge børn. Efter Halloween i Tivoli gives de mange græskar bort til institutioner i nærområdet. I 29 blev ca. 4.5 græskar afhentet. Tivoli stiller også sine sale til rådighed for velgørenhedskoncerter. Der arbejdes på en bedre registrering af donationerne til næste CSR-rapport.

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 CSR-rapport 2012 Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 10 Evaluering... 12 Tilfredshed... 14 Kvalitet... 16 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 CSR-rapport 2013 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 CSR-rapport 2014 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

CSR rapport 2011/2012. Q8 CSR Rapport 1

CSR rapport 2011/2012. Q8 CSR Rapport 1 CSR rapport 2011/2012 Q8 CSR Rapport 1 indhold Indhold fra vores CEO fra vores CEO Fra vores CEO Ansvarlighed & omtanke Kunder Medarbejdere Miljø & klima Samfund Leverandører Mål & resultater Om Q8 3 4

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 MT Højgaard-koncernen CSR-rapport 2014 Vi tager ansvar 3 Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 Indsats på nøgleområder 10 Forretningsadfærd

Læs mere

Samfundsansvar i DSB

Samfundsansvar i DSB Samfundsansvar i DSB Indholdsfortegnelse Vores samfundsansvar 1 DSBs organisatoriske profil Arbejdet med vores samfundsansvar 4 Om rapporten 5 Menneskerettigheder Princip 1 & 2 6 Arbejdstagers rettigheder

Læs mere

CSR 2009/2010 2010/2011 2011/2012. Bæredygtigheds redegørelse. Corporate Social Responsibility

CSR 2009/2010 2010/2011 2011/2012. Bæredygtigheds redegørelse. Corporate Social Responsibility CSR Corporate Social Responsibility 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Bæredygtigheds redegørelse Kokbjerg 28-6000 Kolding Tlf: 7632 1800 fax: 7632 1810 www.bccatering.dk BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Rynkeby Foods

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Rynkeby Foods Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSR på Rynkeby Foods Årsrapport 2011 Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply Chain

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

RENTABILITETEN AF KURSET ENERGIRIGTIG DRIFT

RENTABILITETEN AF KURSET ENERGIRIGTIG DRIFT RENTABILITETEN AF KURSET ENERGIRIGTIG DRIFT Indhold Indholdsfortegnelse Forord 4 En god business case 6 Konklusion 7 Anbefaling 10 De økonomiske konsekvenser af undervisning i energirigtig drift 12 Introduktion

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND

PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND ÅRSBERETNING 2013 PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND Vi sørger for, at du har rent vand i hanen, og at du kan komme af med affald og spildevand, så det belaster vores

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

Forretningsansvar og etik i PFA

Forretningsansvar og etik i PFA CSR-RAPPORT 2011 Forretningsansvar og etik i PFA PFA APRIL 2012 Vi skaber værdi for kunderne med ansvar for det samfund, som pfa er en væsentlig del af. for pfa er ansvarlighed en værdi ikke en omkostning

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 1. INDLEDNING 5 1.1 EXECUTIVE SUMMARY 5 1.2 FORORD 5 1.3 INDLEDNING 5 1.4 PROBLEMFORMULERING 7 1.5 AFGRÆNSNING 8 1.6 METODE 9 1.7 KILDEKRITIK 11 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 12 2.1 HISTORIE 12 3. STRATEGISK

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere