CSR rapport GÆSTER MEDARBEJDERE OMVERDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR rapport GÆSTER MEDARBEJDERE OMVERDEN"

Transkript

1 CSR rapport 29 CSR-politik: Tivolis CSR-politik beskriver kortfattet de holdninger og værdier, som ligger til grund for driften af virksomheden. CSR-politikken er op i tre overordnede områder, nemlig interessentgrupperne gæster, medarbejdere og omverden. CSR-rapporteringen for 29 afspejler, at det er første år med rapportering. Derfor findes der ikke sammenligningstal tre år tilbage for alle områder. De valgte målepunkter er i videst muligt omfang dem, som dels anvendes til intern målstyring og dels benytter data, der opsamles i de eksisterende systemer, som Tivoli gør brug af. Hvor det ikke har været muligt at benytte data fra eksisterende systemer arbejdes der på at etablere sådanne. Da 29 er rapporteringsår 1 kan der i efterfølgende rapporteringsår forekomme justeringer, som der i givet fald vil blive redegjort for. På nogle af CSR-politikkens fokusområder, fx omverden/miljø, findes der en mere omfattende politik, mens andre af CSR-politikkens fokusområder, fx gæster/sundhed&helse, afspejler holdninger, der leves i hverdagen, men ikke er nedfældet andre steder end i CSR-politikken. Klik for at se rapporten for hvert af de nedenstående målepunkter. GÆSTER MEDARBEJDERE OMVERDEN Gæsteservice Arbejdsmiljø Naboskab Træning Sikkerhed Naboklager Kvalitet Trivsel Kulturhistorisk bevidsthed Driftstop Mangfoldighed Gratis glæder Tilfredshed Ligestilling Vedligeholdelse Evaluering Diversitet Brandopfattelse Sundhed og helse Forskelsbehandling Miljø Fedtreducerede måltider Sundhed og helse El Økologi Personalegoder Trafik Tilgængelighed Sygefravær Affald Godadgang.dk Genbrug Velgørenhed Velgørenhed

2 Tivoli CSR-rapport Gæster Medarbejdere Omverden Gæsteservice Sundhed & Helse Tilgængelighed Arbejdsmilijø Mangfoldighed Sundhed & Helse Naboskab Kulturhistorisk bevidsthed Miljø Velgørenhed Træning Fedtreducerende Mærkeordning Sikkerhed Ligestilling Medarbejder Naboklager Kulturelle El Velgørenhed Evaluering måltider Trivsel Diversitet events traditioner Trafik Tilfredshed Økologisk Forskelsbehandling Sygefravær Bygninger og Affald Kvalitet fastfood anlæg Genbrug Driftstop Brandopfattelse Tivoli vedtog den 28. maj 29 en CSR-politik, som kortfattet beskriver de holdninger og værdier, som ligger til grund for driften af virksomheden. CSR-politikken er op i tre overordnede områder, nemlig interessentgrupperne gæster, medarbejdere og omverden. Link til hele CSR-politiken På nogle af CSR-politikkens fokusområder, fx omverden/miljø, findes der en mere omfattende politik, mens andre af CSR-politikkens fokusområder, fx gæster/sundhed&helse, afspejler holdninger, der leves i hverdagen, men ikke er nedfældet andre steder end i CSR-politikken.

3 CSR rapport 29 Corporate Social Responsibility (CSR) i Tivoli Tivoli vedkender sig sin position i det danske samfund som ledende kulturinstitution og udbyder af underholdning og rekreative aktiviteter. Navnet brandet forpligter, og Tivoli ønsker på enhver måde at udvise en ansvarlig adfærd og bidrage til samfundet. Det gælder over for Tivolis gæster og medarbejdere, i forhold til miljøet og til kulturarven. Tivolis CSR-politik er tredelt og forholder sig til: Gæster Medarbejdere Omverden. Gæster Gæsteservice Tivoli ønsker at udvise en hensynsfuld og respektfuld adfærd over for gæster. Det er ikke en tilfældighed, at Tivoli kalder sine kunder for gæster; det pålægger nemlig et ansvar hos hver enkelt for godt værtskab. Dette indebærer at møde alle gæster med respekt og uden fordomme, og dermed skabe de bedste rammer for den gode oplevelse. Sundhed og helse Tivoli ønsker at give gæsterne mulighed for at træffe sunde valg under Tivoli-besøget og har derfor såvel økologiske produkter som fedtreducerede måltider i produktporteføljen. Tilgængelighed Tivoli ønsker at skabe den bedst mulige oplevelse for gæster med funktionsnedsættelse. Hensynet til bevarelsen af Tivolis kulturarv den ældre bygningsmasse, topografien og belægningerne skaber udfordringer på området. Disse søges imødekommet ned opførelsen af lifte, ramper etc. I projekteringen af nye bygninger og forlystelser forsøges det så vidt muligt at integrere god tilgængelighed fra begyndelsen. Tivoli har tilsluttet sig ordningen godadgang.dk. Ligeledes har Tivoli indført en ledsageordning, så handicappede gæster kan medbringe en egen hjælper. Medarbejdere Arbejdsmiljø Tivoli ønsker et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Sikkerheden for gæster og medarbejdere har højeste prioritet. De geografiske rammer og bygningsmassens alder er stadige udfordringer i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, og Tivoli sætter fokus på løbende forbedringer både fra virksomhedens og hver enkelt medarbejders side. Der følges løbende op på området i Sikkerhedsorganisationen, SU og gennem den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Mangfoldighed Tivoli ønsker at være en rummelig arbejdsplads uden diskrimination. Medarbejdersammensætningen i Tivoli skal afspejle samfundet og Tivolis gæster. Tivoli tilstræber diversitet, men anser i øvrigt hverken køn, tro, alder, etnisk baggrund eller seksualitet for at være udvælgelseskriterier i forbindelse med rekruttering. Tivoli tilstræber at skabe fleksible arbejdsforhold og tilpasse arbejdsmængde og -situation til hver enkelt medarbejders behov, hvad enten de er af permanent eller forbigående art. Sundhed og helse Tivoli ønsker at fremme sundheden blandt sine medarbejdere, men anerkender samtidig den enkeltes medarbejders ret til at vælge sin egen livsstil. Tivoli administrerer diverse tilbud til medarbejderne af forebyggende og helbredende karakter. Omverden Naboskab Tivoli ønsker at udvise en hensynsfuld og respektfuld adfærd over for sine naboer. Tivoli var oprindeligt placeret i landlige omgivelser uden for København, men ligger i dag placeret midt i byen. Tivoli tilstræber at optræde ansvarligt i forhold til sine naboer, det være sig med hensyn til trafik, støj, renholdelse eller andre områder, der påvirker Tivolis naboer og andre, der færdes i Tivolis nærområde. Kulturhistorisk bevidsthed Tivoli ønsker at bevare sin position som Danmarks mest besøgte turistattraktion, som mødested for danskere i alle aldre og som nationalklenodie. Tivolis koncept og dets opretholdelse hviler på en balance mellem tradition og fornyelse. Det er hensigten at bevare og værne om Tivolis historie og kulturarv ved at vedligeholde den unikke del af den ældre bygningsmasse, bevare de parklignende omgivelser og holde fast i de traditioner, der er et særkende for Tivoli. Miljø Tivoli ønsker at begrænse sin negative miljøpåvirkning mest muligt og bidrage positivt, hvor det kan lade sig gøre. Der arbejdes systematisk med miljøledelse i hele Tivoli og gennem miljø- og klimapartnerskaber afsøges løbende muligheder for forbedringer på områder som energi, trafik, affald og kemikalier. De grønne sider i årsrapporten viser udviklingen på nøgleområderne. Velgørenhed Tivoli ønsker at skabe bedre vilkår for menneskers tryghed og udfoldelsesmuligheder. De formål, som Tivoli vælger at støtte, vedrører udsatte børn og deres familier; det være sig på grund af sygdom, fattigdom eller andre vanskelige omstændigheder.

4 Træning Tivoli Skolen: Gæster - Gæsteservice - Træning Nyansættelse defineres som en medarbejder, som ikke tidligere har haft en ansættelseskontrakt med Tivoli A/S Antal medarbejdere, som har gennemført Tivoli Skolen senest 4 måneder efter ansættelsen Tivoli Skolen Antal nyansættelser For at sikre et højt serviceniveau i Tivoli, herunder at Tivolis gæster behandles hensynsfuldt og med respekt, skal alle nyansatte deltage i Tivoli Skolen. Her får deltagerne indsigt i Tivolis forretningsområder og praksis, og der gives teoretisk og praktisk undervisning i servicekonceptet og de værdier, som ligger til grund herfor. Målet om at nye medarbejdere skal gennemføre uddannelsen inden for et fastlagt tidspunkt er nyt fra 29. Som det ses af grafen er der et betydeligt rum for forbedring, idet kun 27% af de nyansatte rent faktisk opfylde målet. Det skal dog bemærkes at genansættelsesprocenten for sæsonmedarbejdere skønnes at være 85, så de fleste medarbejder i Tivoli har gennemført Tivoli Skolen. I 21 vil der blive sat øget fokus på, at de nyansatte hurtigt tilmeldes og gennemfører Tivoli Skolen ved hjælp af tæt målopfølgning i forbindelse med de store rekrutteringsrunder ved sommersæsonens begyndelse. Desuden vil der blive arrangeret særlige skoler for det kunstneriske personale, der for flertallets vedkommende ikke har været på Tivoli Skole.

5 Kvalitet Kvalitet: Gæster - Gæsteservice - Kvalitet Serviceniveau: Den personlige service som ydes af Tivolis medarbejdere på alle områder. Rengøring: Den oplevede standard af rengøringen fx på toiletter og på spisesteder. Vedligeholdelse: Den oplevede standard af Tivolis stier og haveanlæg Gennemsnitlig vurdering for hele året. 1 er højeste vurdering. Vurderingen foretages af eksternt firma. 1% 8% 6% 4% 2% % Mystery Shopping (pct) 87,4% 92,7% 93,9% 86,5% 92,2% 93,2% 82,9% 88,8% ,5% Serviceniveau Rengøring Vedligeholdelse Tivoli arbejder aktivt på at forbedre serviceniveauet i alle relationer til gæster. Målet er et gennemsnit på 95% tilfredshed på alle tre parametre. Som det ses, har den mest markante vækst været fra 27 til 28, hvor der for alvor kom fokus på målet om de 95%. Det er naturligt, at de sidste procenter frem til det meget ambitiøse mål er de sværeste at nå, og derfor er det glædeligt at se, at der har været fremgang på alle parametre. Der arbejdes i øjeblikket på en videreudvikling af Tivolis servicestrategi, så også det parameter kan får det nødvendige løft.

6 Evaluering Evaluering: Gæster - Gæsteservice - Tilfredshed Enhver skriftlige henvendelse til Tivoli vedrørende ris eller ros registreres i et særligt klagehåndteringssystem, hvorfra disse data er trukket. Kategorisering efter emner foretages af den medarbejder som håndterer klagebehandlingen. Antal skriftlige klager til Tivoli fordelt på emner Gæsteklager (antal) Service og Trængsel Drift og Renhold Priser og Markedsføring Øvrigt Tivoli modtager ca. 1.5 klager hvert år. Dette skal ses i forhold til det samlede gæstetal som er 3,868 mio. Klagerne vedrører alt fra vejret til den personlige service. I figuren er medtaget de emner, som Tivoli har muligheden for at forbedre. Derfor er vejret samt service hos Tivolis lejere ikke med i denne figur. Den forholdsmæssigt største stigning er inden for drift og renhold. Her arbejdes der på at optimere rutinerne for renholdelsen under spidsbelastning. Inden for service og trængsel er det især køtider ved forlystelserne i Tivoli, som har givet årsag til klager, og der arbejdes på at skabe et bedre flow igennem Haven og at minimere generne i forbindelse med ventetid. Ligeledes havde Tivoli en del udfordringer med kulde og sne på mange forlystelser under Jul i Tivoli, som bevirkede en del driftsstop i december måned til stor irritation for både gæster og Tivoli.

7 Tilfredshed Tilfredshed: Gæster - Gæsteservice - Tilfredshed Enhver skriftlige henvendelse til Tivoli vedrørende ris eller ros registreres i et særligt klagehåndteringssystem, hvorfra disse data er trukket. Kategorisering efter emner foretages af den medarbejder som håndterer klagebehandlingen. Antal skriftlige klager til Tivoli fordelt på emner ,5 Gæstetilfredshed 29 (pct) Vil anbefale til andre Som udtryk for om Tivoli lever op til sin politik for Gæsteservice er valgt gæstetilfredsheden som den fremgår af Tivolis exitanalyser, hvor gæsterne er blev interviewet på ved ud af Haven efter endt besøg. Tilfredshedsgraden er overordentligt høj. Anbefalingsgraden er også tilfredsstillende. På grund af ændrede analysemedtoder findes sammenligningstal ikke for foregående år. Vil anbefale til andre viser procendelen af gæster som har svaret 'vil sandsynligvis anbefaler' eller 'vil helt sikkert anbefale' på spørgsmålet: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale familie/venner at besøge Tivoli? Fremadrettet arbejdes der på at opretholde det høje niveau.

8 Driftstop Driftstop: Gæster - Gæsteservice - Kvalitet Driftsstop er den del af en forlystelses åbningsperiode, hvor forlystelsen ikke kan køre pga af teknisk nedbrud, hvad enten det er planlagt eller uplanlagt. Ekstremt vejrlig såvel som defekt på materiel eller sikkerhedssystem kan forårsage driftsstoppet. Driftsstop på forlystelser i procent af samlet køretid. Tallene gælder kun sommersæsonen ,3 Driftstop i pct af samlet køretid (Sommersæsson) 3,3 1,57 1,31,97, Teknisk stop Andet Der har hen over de seneste tre år været en markant stigning af tekniske stop på Tivolis forlystelser. Stigningen i 29 skyldes blandt andet manglende reservedele. Desuden kørte Vertigo med nedsat kapacitet i en længere periode på grund af fejlbehæftede maskindele. På samme måde skyldes stigningen i 28 blandt andet udskiftning af motorer på fx Snurretoppen og Odinexpressen. Det bør dog nævnes, at Rutschebanen bidrager med seks hele 'nededage' efter et havari i begyndelsen af sæsonen 28, hvor en bolt knækkede. Havariet førte til nye procedurer for tjek af boltene ved hjælp af gennemlysning. Sikkerheden i Tivoli har høj prioritet, og der er fintfølende sikkerhedssystemer på alle forlystelser. Det medfører flere driftsstop forårsaget af ikke farlige hændelser så som vindstød mod elektroniske følere. Fremadrettet arbejdes der på bedre styring af den løbende vedligeholdelse. Desuden arbejdes der på en bedre, mere differentieret statistik for driftsstop, så det bliver muligt at lære af historikken i højere grad.

9 Fedtreducerede måltider Fedtreducerede måltider: Gæster - Sundhed & Helse - Fedtreducerede måltider Fedtfattige pommesfrites indeholder max. 7% fedt pga tilberedningsmåden Konventionelle pommesfrites i forhold til fedtfattige målt i antal kg Konventionelle- vs. fedtfattige pommes 29 (kg) Fedtfattige Pommes Koventionelle Pommes Tivoli vil gerne tilbyde sunde alternativer til sine gæster, også inden for fastfood. Som et udtryk for Tivolis indsats på området har vi valgt brugen af pommesfriter med reduceret fedtindhold sammenlignet med traditionelle pommesfriter. Vi har ikke sammenligningstalt for tidligere år, men tendensen gennem 29 har været, at der skiftes til de fedtfattige pommes på flere og flere serveringssteder.

10 Økologi Økologi: Gæster - Sundhed & Helse - Økologi Den økologiske hotdog består udelukkende af økologiske produkter Økologiske- Vs. Konventionelle Hotdogs Økologiske- vs. Konventionelle Hotdogs 29 (Antal) DATA Økologiske Hotdog Som udtryk for fokus på gæsternes sundhed og helse har vi valgt adgangen til økologiske produkter, nærmere bestemt hotdogs. Der findes ikke sammenligningstal for tidligere år. Antallet af solgte økologiske hotdogs i forhold til konventionelle er 64,8%, så det må konkluderes, at produktet er populært blandt gæsterne. Tivoli var i øvrigt den første forlystelsespark i Danmark, som serverede 1% økologiske hotdogs. Tivoli køber økologiske produkter i stor stil, men kan ikke på nuværende tidspunkt dokumentere omfanget. Tivoli driver i øvrigt også et økologisk mejeri, Nimb Mejeri, i samarbejde med Øllingegaard.

11 Goadgang Goadgang: Gæster - Tilgængelighed - Godadgang.dk Tivoli henholder sig til definitionerne i foreningen Tilgængelighed for alle. Tivoli er medlem af foreningen Tilgængelighed for alle, der administrerer Mærkeordningen for Tilgængelighed. Mærkeordningen er en kvalitetsmærkeordning, der omfatter syv handicapkategorier med hvert deres behov for tilgængelighed. Godadgang.dk Antal tildelte mærker 665 Antal mulige mærker Der er i 29 i alt 95 registrerede lokaliteter i Tivoli. Hver lokation kan tildeles i alt syv mærker for de syv forskellige handicapkategorier. Tivoli har ikke tidligere opgjort antallet af registerede mærker i forhold til mulige. Derfor sammenlignes der her i CSRs rapporteringens første år ikke med tidligere år. Tilgængelighed til forlystelser er ikke en del af Mærkeordningen, men Tivoli har valgt at lade foreningen registerere tilgængeligheden. Disse oplysninger ligger på Tivoli.dk. Tivolis udfordring i forhold til tilgængelighed består i, at der samtidig skal tages hensyn til pladsforholdene og de historiske værdier i bygninger, forlystelser og omgivelser.

12 Sikkerhed Sikkerhed: Medarbejder - Arbejdsmiljø - Sikkerhed En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der er sket i forbindelse med arbejdet pludseligt eller inden for 5 dage. Arbejdsulykker med og uden fravær Antal arbejdsulykker Arbejdsulykker uden fravær Arbejdsulykker med fravær Tivoli arbejder intenst med at forebygge arbejdsulykker. Selvom hovedparten af ulykkerne er mindre ulykker, er stigningen på fire ulykker ikke acceptabel. Ulykkesfrekvensen, som viser antallet af arbejdsulykker med fravær pr. million præsterede arbejdstimer*, er i Tivoli på 15,1, og dermed noget lavere end gennemsnittet for DI ( Dansk Industri) som er på 25,1 **. Ulykkesfrekvensen er dog stadig for høj og derfor har Tivoli bl.a. indført obligatorisk sikkerhedskursus for alle håndværkere i Haven, intensiveret fokus på glatte flader og oprettet en telefonlinje til indrapportering af nærvedulykker. * Antal af præsterede arbejdstimer i Tivoli i 29 var **Frekvensen fra DI er fra 28, idet 29 tallet er ikke klar i skrivende stund

13 Trivsel Trivsel: Medarbejder - Arbejdsmiljø - Trivsel Procent af medarbejderene som har svaret 'næsten altid sandt' og 'ofte sandt' på spørgsmålet "Alt taget i betragtning synes jeg, at Tivoli er et rigtig godt sted at arbejde" i den årlige trivselsundersøgelse, Medarbejdernes opfattelse af, om Tivoli er et godt sted at arbejde. 1 Tivoli er et godt sted at arbejde (pct) Som udtryk for medarbejdernes trivsel har vi valgt et spørgsmål fra den årlige medarbejdetilfredshedsundersøgelse (MTU). Tivoli har et mål om at nå 93 % positive svar på spørgsmålet. Midlerne til at nå målet er mange, fra løn- og arbejdsforhold til uddannelse, personalegoder og medarbejderevents.

14 Ligestilling Medarbejder - Mangfoldighed - Ligestilling Optællingen omfatter fuldtidsansatte, deltidsansatte og sæsonansatte pr. juni 29 Ligestilling: Antal ansatte mænd vs. kvinder (pct) 54, , , , Mænd Kvinder Tivoli tilstræber en ligelig fordeling af mænd og kvinder på arbejdspladsen, og som det ses af tallene, så er det også tilfældet.

15 Diversitet Medarbejder - Mangfoldighed - Diversitet Er det medarbejdernes opfattelse,at der ikke forskelsbehandles (diskrimineres) i Tivoli? Diversitet: Optællingen omfatter fuldtidsansatte og deltidsansatte, men ikke sæsonansatte, pr. juni Ansatte delt i aldersintervaller (pct) 37, , , , , , , , , ,5 <25 År >55 År Tivoli tilstræber, at der en god aldersspredning blandt medarbejderne. I øjeblikket findes der ikke en optælling af aldersfordelingen blandt sæsonansatte, men vi arbejder på, at få denne medarbejdergruppe er med i statistikken fra 21. Vurderingen er, at der er en for Tivoli god aldersspredning i øjeblikket.

16 Forskelsbehandling Forskelsbehandl ing: Medarbejder - Mangfoldighed - Forskelsbehandling Procent af medarbejderene som har svaret 'næsten altid sandt' og 'ofte sandt' på spørgsmålet i den årlige trivselsundersøgelse, om hvorvidt medarbejdere i Tivoli bliver behandlet retfærdigt uanset hhv. køn, alder, etnisk oprindelse, seksuelorientering, nedsat arbejdsevne Er det medarbejdernes opfattelse at der ikke forskelsbehandles i Tivoli? Jeg bliver behandlet retfærdigt uanset... (pct) Etnisk oprindelse Køn Seksuel orientering Nedsat arbejdsevne Tivoli tilstræber mangfoldighed i medarbejdergruppen, så den afspejler samfundet generelt. Som udtryk for, om det også er tilfældet er valgt positive svar på en gruppe spørgsmål fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen om, hvorvidt der forskelsbehandles i Tivoli.

17 Personalegoder Medarbejder - Sundhed & helse - Personalegoder Omkostninger til afvikling af: DHL Stafet, fodboldturnering, helbredstjek og influenzavaccine Personalegoder: Indextal for, hvor meget der hvert år anvendes på personalegoder med fokus på helse og sundhed. Index (25 = 1) Tivoli lægger vægt på at give sine medarbejdere muligheden for at vælge en sund livsstil. Flere af Tivolis personalegoder er derfor bundet sammen med motion fx deltagelse i DHL Stafetten i Fælledparken. Medarbejdere i Tivoli tilbydes også årligt et sundhedstjek og influenzavaccination. Tivolis medarbejdere tilbydes sundhedsforsikringen på gunstige vilkår.

18 Sygefravær Sygefravær: Medarbejder - Arbejdsmiljø - Sygefravær Antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året. Antal sygedage i gennemsnit for Tivolis medarbejdere sammenholdt med klandsgennemsnit som mål af DI ,44 Antal sygedage (gennemsnit) 3,9 3,9 3, Tivoli DI gennemsnit Tivolis sygefravær viser et markant fald fra 8 til 9. Årsagen skal formodentlig findes i den systematiske opfølgning på fravær, som har været gennemført i året. Det er målet fremover at bevare det lave niveau af sygefravær.

19 Naboklager Naboklager: Omverden - Naboskab - Naboklager Skriftlige klager fra beboere i de omkringliggende gader til Tivoli Antal klager fra naboer Antal naboklager Naboklager vedrører typisk fredagsrock arrangementer og de har, som det ses, et konstant, lavt antal. Tivoli måler støj ved alle koncerter for at sikre, at støjgrænserne overholdes i henhold til vores miljøgodkendelse.

20 Gratis glæder Gratis glæder: Omverden - Kulturhistorisk bevidsthed - Kulturelle traditioner Arrangementer og underholdning som er gratis efter betalt entré til Tivoli. Det er en del af Tivoli-konceptet at stille såkaldte 'gratis glæder' til rådighed for gæsterne Investeringer i 'Gratis glæder' (Kr) Gratis glæder Som udtryk for Tivolis respekt for kulturhistorien er valgt omkostninger til hhv 'gratis glæder' og vedligeholdelsen af Tivolis bygninger og anlæg. Siden grundlæggelsen har det været en del af Tivoli-konceptet at give gæsterne en lang række 'gratis glæder', det vil sige aktiviteter som der ikke skal betales ekstra for efter entréen. Tivoli vedligeholder oprindelige traditioner som Koncertsalen, Pantomimeteatret og Tivoli-Garden, men udvikler også nye tilbud i takt med at gæsternes smag og behov ændrer sig. Det gælder fx Fredagsrock og Tivoli Illuminationer. Det forventes at bibeholde niveauet af gratis glæder fremadrettet.

21 Vedligeholdelse Vedligeholdelse: Omverden - Kulturhistorisk bevidst - Bygninger og anlæg Udgifter til vedligeholdelse af bygninger, haveanlæg og stier i Tivoli Vedligeholdelse af bygning og anlæg 15 1 Vedligehold (Kr) Bygninger Tivolis anlæg og bygningsmasse rummer væsentlige værdier for København og for Tivoli-oplevelsen. Anlæg og bygninger har forskellig alder, den ældste egentlige bygning er således Pantomimeteatret fra 1874 (den lille løgkuppelkiosk er et år ældre). Tivolis omkostninger til vedligeholdelsen af bygninger og anlæg varierer betragteligt fra år til år, afhængigt af om der er større projekter, som fx renoveringen af Nimb i 28. I 27 blev der investeret i nyt haveanlæg foran Nimb, hvilket giver en mindre afvigelse fra det normale niveau.

22 Brandopfattelse Brandopfattelse: Omverden - Kulturhistorisk Bevidsthed - Brandopfattelse Tallene er uddrag af den årlige Brand Asset Valuator, en undersøgelse af 8 brands, som foretages af Mediaedge Cia. Tabellen viser de ti bedste match mellem en række værdiord og Tivoli. 1 er udtryk for en komplet overensstemmelse mellem Tivoli og det pågældende ord Brandopfattelse ,6 99,4 99,3 98,6 98,4 98,1 97,8 97,4 96,6 Som udtryk for, at Tivoli respekterer sin kulturhistorie er valgt data fra en landsdækkende, ekstern undersøgelse kaldet BAV. Her ses det, hvorledes der er et næsten komplet sammenfald mellem en række ord, som kan siges at være betegnende for Tivoli-konceptet og befolkninges opfattelse af Tivoli. Her vises kun de ti ord med størst sammenfald.

23 Elforbrug Elforbrug: Omverden - Miljø - El Elforbruget er Tivolis elforbrug dog undtaget elforbruget for de restauranter Tivoli forpagter/lejer ud Elforbrug i Tivoli A/S for hele året Elforbrug (Megawatt) Belysning i Haven Forlystelser Restauranter Andet Tivolis stigende elforbrug i 29 skyldes overtagelsen af Nimb. Modreges Nimb ses et fald i energiforbruget på 6 % på grund af energibesparende tiltag, bedre energivaner og reduceret aktivitet på en række områder. Forbruget til belysning er reduceret med 7 % iforhold til 28 til trods for øget belysning under jul i Tivoli. Det skyldes især brug af energibesparende pærertyper, herunder LED pærer. Energiforbruget til forlystelser faldt også selvom Tivoli fik en ny forlystelse - Vertigo. Faldet skyldes en nedgang i antal kørte ture. Tivolis klimapartnerskab med DONG Energy har medført fokus på gode energivaner og elbesparende tiltag. Fra 21 aftager Tivoli strøm fra en ny vindmølle ved Avedøreværket svarende til hele Tivolis elforbrug. I 29 aftog Tivoli 2,5 mio kwh vindmøllestrøm, som dækker forbruget på forlystelserne. Fremover vil Tivoli fortsat tænke energibesparelser ind i driften bla. ved at implementere mere energibesparende belysning i takt med at der kommer pærertyper, der kan leve op til de skrappe kvalitets- og sikkerhedsmæssige krav, som Tivoli stiller på området, men også når der etableres nye forlystelser ved f.eks. at installere et system, hvor en del af den producerede energi på forlystelsen kan genbruges på denne, som er tilfældet på Vertigo.

24 Trafik Trafik: Omverden - Miljø - Trafik Opgørelsen omfatter den interne trafik i Tivoli med Tivolis egne køretøjer. Brug af biodiesel i Tivoli Trafik (liter) Disel Biodisel Tivoli anvender biodiesel fremstillet af rapsolie til forlystelsen Linie 8 og de arbejdskøretøjer, som bruger diesel. Ved brug af rapsolien udledes 72 % mindre CO2 og udledte partikler reduceres med 42 %. Vores erfaring er desuden, at køretøjerne kører ca 3 % længere på biodieslen end på traditionel diesel. I december måtte vi dog anvende diesel i køretøjerne på grund af kulden. Alt i alt er årets forbrug af diesel halveret efter vi er begyndt at anvendes biodiesel af rapsolie. Målet er at udvide anvendelse af biodiesel til også at omfatte almindelige køretøjer, som anvendes til kørsel uden for Tivolis til f.eks. vores lager, og det arbejdes der videre med i det kommende år.

25 Affald Affald: Omverden - Miljø - Affald Opgørelsen omfatter det såkaldte gæsterelaterede affald, som er de affaldsmængder der primært produceres som følge af besøg fra vores gæster. Bortskaffet gæsterelateret affald i Tivoli for hele året , , ,53 1 Affaldsmængder (ton) 5 594,873552, , ,26 137, ,335 17, ,64 175,298149, ,24 22,23 2,74 22,86 Dagrenovation Madaffald Flasker Pap og papir Kompost Porcelæn I 29 var den samlede mængde affald på niveau med 28 til trods for en nedgang i antallet af gæster på knap 3 %.På dagrenovationen, som udgør over halvdelen af Tivolis affald, sås et fald på 9% som dog udlignes af en tilsvarende stigning af madaffald. Denne stigning stammer fra en øget mængde madaffald fra restauranterne i november og december måned, hvor der blev forventet markant flere gæster end der kom. Årsagen til at antallet af flasker er steget skyldes en markant øget mængde af glasvandflasker fra restauranterne, mens stigningen i kompost skyldes omlægning af en række haveanlæg, som gav mere haveaffald til kompostering. Det eneste af det gæsterelaterede affald som ikke kan genanvendes er porcelæn. Alt i alt genanvendes 99 % af affaldet i en eller anden form, f.eks. som varme eller nye materialer.

26 Genbrug Genbrug: Omverden - Miljø - Genbrug Triptal - så mange gange genbruges et bæger i gennemsnit. Souveniereffekt i % - så mange % af bægrene forsvinder ved at gæsterne tager dem med ud af Haven. Omfatter genbrugsbægre til alle former for drikkevarer der serveres i Tivoli og som må tages med ud i Haven Genbrug Triptal Souveniereffekt i % 12 Tivolis genbrugsbægerordning er et unikt miljøtiltag, som efterhånden fungerer rigtig godt. I starten anvendte vi udelukkende bægrene ved Fredagsrockkoncerter, men nu anvendes de til samtlige typer drikkevarer alle åbningsdage, og de mange forskellige typer bægre vaskes på eget specialvaskeri.der vaskes ca. en million bægre hvert år og mange af Tivolis gæster vælger at tage bægrene med hjem som souvenir. I 29 tog hver femte gæst bægret med sig og det er det højeste antal vi har set siden vi startede med at bruge genbrugsbægrene i Det er vi naturligvis stolte af, da vi gør meget ud af at dekorere bægrene.det betyder også,at det såkaldte triptal, som er et udtryk for hvor mange gange et bæger i snit genanvendes i Tivoli den pågældende sæson, falder. I 29 var tallet 5 mod 7 de foregående to år. Ud over den dokumenterede miljømæssige gevinst i at anvende genbrugsbægre fremfor engangsbægre, er der også en arbejdsmiljømæssig gevinst ved mindre hyppige tømninger af skraldebøtter og mindre oprydning specielt efter store koncerter.

27 Velgørenhed Velgørenhed: Omverden - Velgørenhed - Velgørenhed Antal skriftlige 'Roser' fra gæster Antal sponsorater (fribilletter, turpas mm.) Ros / Sponsorater (Antal) Ros Sponsorater Der har været en stigning af antallet af ros s til Tivoli. Rosen drejer sig typisk om ekstraordinært gode oplevelser ved underholdning på plænen samt ekstraordinær god service fra Tivoli personale. I år har en medarbejder fx haft fire Tivoli-gæster til at overnatte i sin lejlighed, fordi de ikke havde nået sidste tog pga et ildebefindende og dirigenten fra Promenade orkestret lod gæst, på hendes runde fødselsdag, dirigere orkestret, til stor morskab for gæsten selv og tilskurerne. Tivoli støtter især formål der har med udsatte børn at gøre. Blandt årets donationer er entré og Turpas til børn i asylcentre, til børn der er flyttet i kvindekrisecentre samt til uhelbredlig syge børn. Efter Halloween i Tivoli gives de mange græskar bort til institutioner i nærområdet. I 29 blev ca. 4.5 græskar afhentet. Tivoli stiller også sine sale til rådighed for velgørenhedskoncerter. Der arbejdes på en bedre registrering af donationerne til næste CSR-rapport.

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 CSR-rapport 2012 Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 10 Evaluering... 12 Tilfredshed... 14 Kvalitet... 16 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 CSR-rapport 2014 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2015 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2015 TIVOLI 2 CSR-rapport 2015 Corporate Social Responsibility 2015 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 11 Tilfredshed... 13 Kvalitet... 15 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 CSR-rapport 2013 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

CSR-rapport Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a

CSR-rapport Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a CSR-rapport 2016 Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a Corporate Social Responsibility 2016 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Tivolis forretningsmodel... 3 CSR-arbejdets

Læs mere

CSR-rapport Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a

CSR-rapport Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a CSR-rapport 2017 Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Gæster... 4 3. Medarbejdere... 6 4. Omverden...

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Corporate Responsibility politik

Corporate Responsibility politik Corporate Responsibility politik Opdateret 5. marts 2010 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCE+ I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som rengøringsvirksomhed

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Notat om status over arbejdsulykker 2014

Notat om status over arbejdsulykker 2014 Notat om status over arbejdsulykker 214 A.1 Antal arbejdsulykker Det samlede antal ulykker i 214 er opgjort til 1.982, heraf 43 ulykker med fravær. 1 De tilsvarende tal for 213 var 1.877 ulykker og 428

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Årsberetning For området. Miljø og Teknik

Årsberetning For området. Miljø og Teknik Årsberetning 2010 For området Miljø og Teknik 1. Chefens årsberetning Selskabsgørelse af forsyningsområdet I juni 2010 vedtog byrådet med virkning fra 1. januar 2010 at selskabsgøre Spildevandsvirksomheden,

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Politik for Corporate Responsibility

Politik for Corporate Responsibility Politik for Corporate Responsibility Opdateret 5. februar 2014 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCEPLUS A/S I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune, oktober 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: november-december År: 21 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 214 godkendte elementer

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: september År: 1 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 4 3 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 14 godkendte elementer 1 Ovennævnte

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 VITA Afdeling for Hjerte-, Lunge- og Karsygdomme, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet og fravær samt miljø og har i 2011 opnået

Læs mere

Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen

Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen Danmarks Apotekerforening Analyse 24. januar 2017 Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen Siden der blev løsnet op for apoteksreguleringen i 2015 og åbnet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere