Patientperspektivet som grundlag for forbedring af det tværsektorielle samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientperspektivet som grundlag for forbedring af det tværsektorielle samarbejde"

Transkript

1 69 Patientperspektivet som grundlag for forbedring af det tværsektorielle samarbejde Rikke Gut & Morten Freil Et godt sundhedsvæsen skal både gøre det rigtige og give oplevelsen af at gøre det rigtige. Derfor er forskellige former for tilfredshedsmålinger og patientevalueringer mere og mere centrale i sundhedsvæsenet. Denne artikel illustrerer, hvordan dårlige patientoplevelser af samarbejdet på grænsen mellem primær- og sekundærsektoren blev brugt i et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt. Artiklen er højaktuel for alle, der interesserer sig for praktisk kvalitetsudvikling af shared carebegrebet. BIOGRAFI: Rikke Gut er sociolog og evalueringskonsulent i Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden. Hun har udgivet en række videnskabelige artikler, metodebøger og rapporter om patientoplevet kvalitet og kvalitative metoder. Morten Freil er cand.oecon. med speciale i sociologisk metode og sundhedsøkonomi, og er afdelingschef i Enheden for Brugerundersøgelser. Har udgivet en række videnskabelige artikler, metodebøger og rapporter om patientoplevet kvalitet. Indgår i en række internationale og nationale arbejdsgrupper og netværk vedrørende kvalitet. RIKKE GUTS ADRESSE: Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, Nørre Allé 4, 3. sal, 2200 København N. Patienter oplever for lidt kontinuitet, utilstrækkelig udveksling af informationer og mangel på samarbejde i overgangene mellem primær- og sekundærsektor. Det viser resultaterne af landsdækkende undersøgelser af patienters oplevelser og lokale opfølgende undersøgelser, som gennemføres blandt patienter, der har været indlagt på de danske sygehuse (1 3). Strukturreformen medfører, at patienter oplever flere og nye overgange mellem sektorerne. Flere aktører involveret i patientbehandlingen giver risiko for koordinationsproblemer og for lidt kontinuitet, og det er netop i forhold til dette, at patienter især oplever kvalitetsbrist. Patienterne føler sig»left in limbo«, de oplever at befinde sig i et tomrum, når de bevæger sig mellem sektorerne, hvor der ikke er en klar ansvarsfordeling mellem sundhedsvæsenets aktører (4). Praktiserende læger forventes at få en væsentlig rolle i samarbejde med regioner og kommuner, når velkoordinerede patientforløb skal sikres. Det er således relevant at sætte fokus på området og iværksætte forbedringer, der tager udgangspunkt i patienternes perspektiv. Patienters oplevelser i overgangene Sammen med information, personalekontinuitet og patientsikkerhed er det i over-

2 70 KVALITETSSIKRING gangene mellem sektorerne, at patienterne i særlig grad oplever kvalitetsbrist. Det viser resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, som Enheden for Brugerundersøgelser gennemfører på vegne af regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Undersøgelsen har fokus på patienternes oplevelser, mens de er indlagt, og sammen med praktiserende læger er der udviklet spørgsmål, der belyser patienternes oplevelser i samarbejdet mellem sygehuset og patientens egen læge (2). 15% af de elektive patienter vidste ikke, hvor de skulle henvende sig, hvis der skete ændringer i deres tilstand, mens de ventede på at blive indlagt. Efter udskrivelsen vurderede 21% af patienterne, at deres egen læge var dårligt eller virkelig dårligt orienteret om, hvad der var sket under indlæggelsen. Desuden angav 16% af patienterne, at det samlede behandlingsforløb (før, under og efter indlæggelsen) var dårligt eller virkelig dårligt tilrettelagt. Kvalitetsforbedringer med udgangspunkt i patienternes perspektiv Eftersom patienterne er de eneste, der gennemgår det samlede forløb, er det udelukkende dem, der kan vurdere kvaliteten i det samlede behandlingsforløb og i overgangene mellem sektorerne. Sundhedspersonalet kan vurdere selve samarbejdet i forbindelse med modtagelse og videregivelse af patienter, men kan ikke vurdere kvaliteten på vegne af patienterne (5 7). Det er dog kun sjældent, at tiltag vedrørende kvalitetsforbedringer i overgangene tager direkte udgangspunkt i patienternes perspektiv. Medvirkende afdelinger Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling, Gentofte Hospital Gynækologisk afdeling, Glostrup Hospital Geriatrisk og Reumatologisk afdeling, Herlev Hospital Arbejdets organisering Tværfaglig og tværsektorielt sammensat styre- og følgegruppe bestående af praksiskonsulenter, praksiskoordinatorer og ledere fra hospitalsafdelinger Praktisk gennemførelse af projektet, herunder udarbejdelse af spørgeskemaer, databearbejdning og afrapportering, er foretaget af Enheden for Brugerundersøgelser Dialogmøder Dialogmøder blandt medarbejdere/ ledelsen på de respektive afdelinger samt praktiserende læger/speciallæge og den koordinerende hjemmesygepleje 3 stk. gennemført i april/maj 2005 Fra 12 til 14 deltagere Metoden anvendt under dialogmøderne er udviklet til formålet, og er inspireret af Logical Framework Approach, reflekterende team (8, 9) og brugerpaneler (10). Brugerpaneler 3 brugerpaneler blandt patienter, hvor patienterne prioriterede de områder vedrørende overgange, de fandt vigtigst, at sektorerne arbejdede videre med Gennemført i maj/juni 2005 Fra 3 til 6 deltagere Spørgeskemaundersøgelse Ca. 40 spørgsmål om patienters oplevelser af samarbejdet mellem sektorer, informationsudveksling mv. Blandt 900 patienter Udsendt i april 2005 og april 2006 Svarprocent: 44 (i såvel 2005 som 2006) Boks 1. Fakta om POPS-projektet. Undersøgelser af den patientoplevede kvalitet skaber ikke forandring i sig selv. Hvis kvaliteten skal forbedres, må der opstilles handlingsplaner og iværksættes

3 71 Fig. 1. Dialogmøde (modelfoto). tiltag, der tilstræber at opfylde patienternes behov for kontinuitet i patientforløbet. På denne baggrund er projektet om Patienters oplevelser af Overgangene mellem Primær og Sekundærsektor (POPS) iværksat (Boks 1 og Tabel 1). POPS-projektet er et led i et nationalt projekt (DAKprojektet), som skal fremkomme med forslag til, hvordan der arbejdes med kvalitetsudvikling i almen praksis. Der blev i denne forbindelse udarbejdet en metode (Dialogmetoden) til at sætte fokus på patienters perspektiv og skabe dialog mellem sektorerne med henblik på at forbedre patienters oplevelser i overgangene. Dialogmetoden kombinerer kendte metoder som spørgeskemaundersøgelser og brugerpaneler samt en nyudviklet metode til afholdelse af dialogmøder med repræsentanter fra begge sektorer. På dialogmøderne blev repræsentanter fra begge sektorer præsenteret for en case, der var konstrueret ud fra patienternes oplevelser af overgangene. Deltagerne var inddelt i sektoropdelte team, der på skift skulle reflektere over mulige årsager til problemerne samt fremkomme med løsningsforslag, der siden hen skulle prioriteres og udmunde i konkrete handlingsplaner. Udfordringer i tiden før indlæggelsen I tiden før indlæggelsen oplevede patienterne mangel på information om, hvilken sundhedsfaglig person de evt. skulle kontakte før indlæggelsen, samt information om, hvad der skulle ske under indlæggelsen. På dialogmøderne var begge sektorer enige om, at det er vigtigt, at egen læge er tovholder på informationer mellem praktiserende læge, speciallæge og sygehus i

4 72 KVALITETSSIKRING Spørgsmål Vidste du, hvor skulle du henvende dig, hvis der opstod ændringer i din tilstand, mens du ventede på at blive indlagt? (Omfatter kun elektive patienter, n=177)* I hvilken grad oplevede du, at resultaterne af de undersøgelser, den henvisende læge havde udført, blev brugt af lægerne på sygehuset? ** Hvordan vurderer du, at sygehusafdelingen var informeret om din situation, da du blev indlagt? **** Vidste du, hvem du kunne henvende dig til med lægelige spørgsmål, efter du kom hjem? * Hvordan vurderer du, at din egen læge var orienteret om, hvad der var sket på sygehuset, efter du blev udskrevet? **** tiden før indlæggelsen. Men som de praktiserende læger påpegede, er det samtidig vigtigt, at egen læge får tilsendt et notat fra forundersøgelsen, samt at der sendes en kopi af journalen til egen læge fra speciallæge med kommentarer om det videre forløb, for at han/hun kan være tovholder. Efter dialogmøderne har praksiskoordinatorer og praksiskonsulenter udarbejdet en vejledning, som fastlægger, hvor ansvaret for patienten er placeret i tiden, fra henvisningen er skrevet, indtil Andel positive svar (%) Var der en klar plan for din efterbehandling? * Blev planen for din efterbehandling overholdt? ** 93 7 Oplevede du, at en fra afdelingen eller din egen læge havde særligt ansvar for planlægningen af dit samlede behandlingsforløb? * Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om noget vedrørende efterbehandling/genoptræning? (Omfatter kun patienter, der havde behov for genoptræning, n=221) *** Har du oplevet problemer med din medicin, som skyldtes manglende udveksling af information mellem afdelingen og din egen læge? * Hvordan vurderer du alt i alt, at sygehuset og din egen læge har udvekslet information under dit sygdomsforløb? (mens du var indlagt og før/efter) **** *) Ja = Positiv, Nej = Negativ **) I høj grad, I nogen grad = Positiv, I mindre grad, Slet ikke = Negativ ***) I høj grad, I nogen grad = Negativ, I mindre grad, Slet ikke = Positiv ****) Virkelig godt, Godt = Positiv, Virkelig dårligt, Dårligt = Negativ Andel negative svar (%) Tabel 1. Udvalgte spørgsmål og resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt patienter i projektet»patienters oplevelser i overgange mellem primær og sekundær sektor (POPS)«(n=392). indlæggelsen sker, samt hvilke opgaver der skal løses af hhv. praktiserende læge og sygehusafdelingen i tiden før indlæggelsen. At der også kan være problemer med henvisningen understreges af et patientinterview:»der er en ting, der undrer mig, og det er, hvorfor f... sender min læge ikke det til sygehuset, han observerer om mig, det gør læger ikke?«(kol-patient). Efter dialogmøderne er praksis nu på nogle afdelinger blevet, at

5 73 Information Til patienter Skelne mellem information til henholdsvis akutte og elektive patienter Patienter får detaljeret information af både egen læge og sygehus om, hvad de kan forvente på sygehuset, fx ventetid, der vil forekomme under indlæggelse Indkaldelsesbrev der oplyser om, hvor patienten kan finde yderligere information, eksempelvis at egen læge har ansvaret i tiden inden indlæggelse Der lægges information ud på nettet om diagnoser, procedurer eller uddeles patientbrochurer Til primærsektor Primærsektor opdateres i forhold til nye arbejdsgange/arbejdsprocedurer på sygehuset Udskrivelse Tjekliste/standard Der udarbejdes en standard/tjekliste på en udskrivelse, der specificerer indholdet af en udskrivningssamtale. Standarden/tjeklisten kan sygehuspersonale og primærsektor tage udgangspunkt i, når patienten henvender sig med spørgsmål Information Sygeplejersker følger op på den information, som læger giver patienterne Sygehuspersonalet ekspliciterer over for patienten, når udskrivningssamtalen afholdes Patienterne informeres om, at de altid kan ringe til afdelingen, hvis de har spørgsmål, efter udskrivelse Inddragelse af pårørende Pårørende inddrages i forbindelse med udskrivelse Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejen deltager i en udskrivningssamtale eller informeres telefonisk om, hvad der er sagt til patienten under den afsluttende samtale Samarbejdet mellem praktiserende læge og sygehusafdeling Information fra praktiserende læge Praktiserende læge oplyser patienter om, at de skal ringe til egen læge, hvis der er spørgsmål inden indlæggelse Praktiserende læge stiller realistiske udsigter i møde for patienter, fx i forhold til hvad der skal ske på sygehuset Der udpeges en tovholder/kontaktperson med ansvar for patienten gennem hele forløbet Epikrise Sygehuslægerne skriver i epikrisen, hvad de har sagt til patienterne Epikriser på akutte patienter skal videregives til den praktiserende læge hurtigst muligt Boks 2. Prioriterede indsatsområder i forbindelse med dialogmøderne. de sygehuslæger, der modtager en utilstrækkelig henvisning, videresender denne til praksiskonsulenten, der samtaler med den henvisende læge om, hvorledes henvisningen kan forbedres. Desuden fandt parterne, at afdelingerne skal prioritere at gøre indkaldelsesbrevene til patienterne mere informative samt udarbejde informationsmateriale, der kan udleveres til patienterne før indlæggelsen. Det udformede informationsmateriale beskriver afdelingens tilbud til patienterne. Der er endvidere lagt informationsmateriale om diagnoser og indlæggelsesforløb på hjemmesiden www. sundhed.dk, således at patienter, pårørende og eksterne samarbejdspartnere selv kan søge information forud for indlæggelsen. Udfordringer i tiden under indlæggelsen Under indlæggelsen oplevede patienterne, at de manglede informationer om

6 74 KVALITETSSIKRING operation, behandling og efterforløb. I tiden omkring udskrivelsen var mange patienter usikre på, hvornår udskrivningssamtalen blev afholdt, og flere gav udtryk for, at de manglede informationer om hjemmepleje, hjælpemidler og genoptræning, da de forlod sygehuset. I forlængelse af dialogmøderne er der sat fokus på, at afdelingerne skal synliggøre udskrivningssamtalen og gøre denne mere fyldestgørende, blandt andet ved brug af tjeklister, der specificerer indholdet i samtalerne, og med en oversigt over de informationer, patienterne bør have inden udskrivelsen. Der er desuden udviklet et lægebrev, som udleveres til patienten under udskrivningssamtalen. Brevet indeholder information om det operative indgreb samt om forholdsregler i efterforløbet. Udfordringer i tiden efter udskrivelsen I tiden efter udskrivelsen oplevede patienterne mangel på informationsudveksling og samarbejde mellem sygehusafdeling, praktiserende læge, eventuelle speciallæger og hjemmesygeplejen. På dialogmøderne blev det prioriteret at arbejde med at forbedre epikriser (Boks 2). Der er efterfølgende udarbejdet en autoepikrise, og epikriserne fremsendes nu elektronisk. Desuden er der udarbejdet en introduktion til»den gode epikrise«, som præsenteres for alle nyansatte. Denne instruks er lagt på den pågældende afdelings intranet, og forefindes også i trykt version. Det blev også prioriteret at skabe bedre koordinering af det tværsektorielle samarbejde. Det vil blandt andet sige, at den praktiserende læge skal kende til alle planer for at være hovedansvarlig for patienten efter udskrivelsen. Desuden pointerede de praktiserende læger, at det er vigtigt, at epikrisen, ud over at sendes til egen læge, også udleveres til patienten ved udskrivelse, eller at patienten modtager et kort resumé af forløbet. Efter dialogmøderne er der udarbejdet en vejledning fra praksiskonsulenter og praksiskoordinatorer, der specificerer, hvem der har ansvar for patienten i tiden efter indlæggelsen, samt på hvilken måde sygehusafdelingen lettest kontakter de praktiserende læger. De involveredes oplevelser af dialogen og arbejdet Som afslutning på dialogmøderne blev der foretaget en kort evaluering blandt deltagerne, og ved POPS-projektets afslutning blev der afholdt interviews med otte tovholdere. Generelt finder deltagerne Dialogmetoden særdeles velegnet til at øge fokus på samarbejdet mellem sektorerne og forbedre dialogen. Under dialogmøderne har flere deltagere oplevet, at de to sektorers repræsentanter på mødet gik fra at være i forsvarsposition over for de problemer, der blev præsenteret, til at være lydhøre og udvise respekt og forståelse over for den anden sektors arbejde og arbejdsbetingelser. Alle har oplevet god vilje fra begge sektorers side til at bedre samarbejdet, og flere tilkendegiver, at dialogmøderne har sat gang i tankerne således, at der til stadighed dukker nye ideer op til forbedring af samarbejdet mellem sektorerne. Konklusion og perspektivering Målinger af patientoplevelser kan medvirke til at udpege de områder, hvor syge-

7 75 husene, de praktiserende læger og den kommunale hjemmesygepleje set ud fra patienternes perspektiv bør forbedre deres indsats, men målinger skaber ikke forandring i sig selv. Med strukturreformen står det danske sundhedsvæsen over for væsentlige ændringer. Flere opgaver vil blive flyttet fra sekundær- til primærsektor, og nye aktører vil blive involveret i behandlings- og plejearbejdet. Dette medfører en risiko for manglende kontinuitet og kommunikationsbrist mellem sektorerne. Det er derfor vigtigt, at der i den nye struktur skabes plads til patienternes ønsker og behov, og det er nødvendigt at udvikle metoder, der med udgangspunkt i patientperspektivet kan fremme dialogen mellem sektorerne og skabe forandring. Dialogmetoden tager udgangspunkt i patienternes oplevelser og kan anvendes til at sikre fælles handlingsplaner og skabe forandring i samarbejdet mellem primær- og sekundærsektor. De i POPSprojektet deltagende parter har alle fundet metoden meget anvendelig til dette formål. Der er blevet udarbejdet forskelligt materiale, eksempelvis indkaldelsesbreve, informationspjecer samt nye autoepikriser til de praktiserende læger. Alle disse tiltag har til formål at skabe bedre sammenhæng i overgangene mellem sektorerne. Dialogmetoden har vist sig at kunne bidrage til at forbedre samarbejdet mellem de mange forskellige aktører og dermed forbedre patienternes oplevelse af kontinuitet. Metoden giver mulighed for at udføre målrettet og direkte problemløsning, og kan med fordel supplere mere helhedsorienterede tiltag. Med gennemførelsen af POPS er der dannet grundlag for en udbredelse af Dialogmetoden til eksempelvis specifikke patientforløb med udvalgte diagnoser eller fx til patienter med kroniske sygdomme. Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet. LITTERATUR 1. Freil M, Knudsen JL. Kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet patienters oplevelser af sygehusenes kvalitet. Ugeskr Læger 2004; 19: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser på landets sygehuse København: Enheden for Brugerundersøgelser, Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters vurderinger af landets sygehuse København: Enheden for Brugerundersøgelser i Københavns Amt, Preston C et al. Left in limbo: patients views on care across the primary/secondary interface. Quality in Health Care 1999; 8: Idvall E, Hamrin E, Sjöström B et al. Patient and nurse assessment of quality of care in postoperative pain management. J Qual Saf Health Care 2002; 11: Jung HP, Wensing M, Olesen F et al. Comparison of patients and general practitioners evalu ations of general practice care. J Qual Saf Health Care 2002; 11: Mathiesen TP, Freil M, Willaing I et al. Do patients differentiate between the different aspects of health care quality? Journal of Health Care Quality; 29(1): W1 3-W Hornstrup C. Systemisk ledelse, Dansk Psykologisk Forlag, Olsen W. Logical Framework Approach anvendt som projektledelsesværktøj. Aalborg Universitet, Gut R et al. Kvalitative brugerundersøgelser på sygehusafdelinger. Enheden for Brugerundersøgelser, Københavns Amt, 2004.

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Patienters oplevelser i overgange mellem primær og sekundær sektor

Patienters oplevelser i overgange mellem primær og sekundær sektor Patienters oplevelser i overgange mellem primær og sekundær sektor Af Afdelingsleder Morten Freil www.efb.kbhamt.dk Oplægget Hvorfor beskæftige sig med patientens perspektiv? Hvad ved vi om patienters

Læs mere

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse 1 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse v/ Afdelingsleder Morten Freil Evalueringskonsulent Rikke Gut 2 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Måling af patienterfaringer i Danmark

Måling af patienterfaringer i Danmark Måling af patienterfaringer i Danmark Af Afdelingsleder Morten Freil www.efb.kbhamt.dk Enheden for Brugerundersøgelser Nationale, regionale og lokale undersøgelser af patientoplevelser i somatikken Landsdækkende

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Patientoplevet kvalitet

Patientoplevet kvalitet Patientoplevet kvalitet Af Afdelingsleder Morten Freil Patientoplevet kvalitet Baggrund Hvorfor beskæftige sig med patientoplevet kvalitet? Patienters prioriteringer Forbedringsområder National undersøgelse

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter DSKS: Workshop den 11. januar 2013 Værktøjer til inddragelse af patienter Evalueringskonsulent cand.scient.soc. Line Holm Jensen Specialkonsulent cand.scient.soc. Brian Rimdal Programmet for i dag 9.30

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den patientoplevede kvalitet på sygehusene i Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

steno diabetes center

steno diabetes center Steno Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 ambulante patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i region hovedstaden på vegne af steno diabetes

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afdeling R170 Hæmatologisk Afdeling R Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Evaluering af Shared Care Teamet på Regionshospitalet Silkeborg Hammel den 24. marts 2009

Evaluering af Shared Care Teamet på Regionshospitalet Silkeborg Hammel den 24. marts 2009 Evaluering af Shared Care Teamet på Regionshospitalet Silkeborg Hammel den 24. marts 2009 Henning Voss Louise Øhlenschlæger Christensen Dansk Sundhedsinstitut Dagsorden Præsentation af rapport udkast Drøftelse

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Reumatologisk amb. Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Patienters vurdering af sygehusafsnit i

Patienters vurdering af sygehusafsnit i Patienters vurdering af sygehusafsnit i Nordjyllands Amt Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.712 patienter 2005 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Patienters vurdering af sygehusafsnit i Nordjyllands

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Urologisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Sengeafdeling Skive Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Referat fra Workshop: Gynækologi

Referat fra Workshop: Gynækologi Referat fra Workshop: Gynækologi 13 deltagere fra inspirationsseminaret havde tilmeldt sig workshoppen i Gynækologi. Deltagerne kom fra Roskilde sygehus, Nordsjællands Hospital Hillerød, Sygehus Syd, Rigshospitalet,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinsk neuroafsnit P6 Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Enhedschef Marie Fuglsang. DSKS Årsmøde 2009

Enhedschef Marie Fuglsang. DSKS Årsmøde 2009 Det nye koncept for LUP Hvad er betydningen af at arbejde med patientoplevet kvalitet? Hvilke barrierer kan vanskeliggøre brugen af resultater fra undersøgelser af patienternes oplevelser i kvalitetsudviklingsarbejdet?

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Almen praksis rolle i et sammenhængende

Almen praksis rolle i et sammenhængende Almen praksis rolle i et sammenhængende sundheds d væsen? Frede Olesen alm. prakt. læge, forskningsleder, professor Forskningsoverlæge, assisterende forskningsleder Plan Første del: Hvad er sammenhæng?

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET Resumé af PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Godkendt i Styregruppen vedr. grundaftale den 10.05.07 1 Baggrund Specialiseret og

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit T2 Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere