Randers Kommune Laksetorv e t Rande rs C. Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C. Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune"

Transkript

1 Randers Kommune Laksetorv e t Rande rs C D a t o : Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune Stats forv altningen, s om i medfø r af kommunes ty rels es - lov ens 47 fører tilsynet med kommunerne, har den 27. maj og v ed en række senere brev e modtaget henv endelser fra medlemmer af Randers Byråd Kasper Fuhr Christensen, Jens Laursen, Bjarne Ov ermark og Kim Kristensen v edrørende Randers Kommunes behandling af sag om ny skolestr ukt ur i Randers Kommu ne. T i ls y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v A a b e n r a a S a g s n u m m e r. : S A G S B E H A N D L ER : T e l e f o n : Resumé Det er Statsforv altningens opfattelse, at Randers Kommune ikke har handlet i strid med lov giv ningen v ed tilbud om forv altningens bistand til byrådets medlemmer i forbindelse med politiske drøftelser af skolestrukturen i Randers Kommune. E A N - N r s k r i v t i l o s v i a b o r g e r. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O NS - O G T E L EF O NT I D ER f i n d e s p å w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k / t i d e r Statsforv altningen er mest tilbøjelig til at antage, at materialet, som den kommunale forv altning benyttede v ed sin bistand i forbindelse med politisk drøftelse af s koles trukturen, v il v ære omfattet af kommunes ty rels es - lov ens 9, stk. 1, om kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til sagsindsigt, men finder ikke anledning til at foretage mere v edrørende dette forhold, da materialet efterfølgende er offe nt liggjort. Statsforv a lt ninge n foreta ge r ikke yderlige r e i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærme re begrunde ls e for Statsforv a lt ninge ns opfatte ls e. Sagens baggrund I brev af 27. maj har ov ennæv nte fire byrådsmedlemmer anmodet om Statsforv altningens udtalelse om, hv orv idt det er i ov erensstemmelse med kommunestyrelseslov en, at forv altningen i Randers Kommune 1

2 udarbejder oplæg til en ny skolestruktur alene til brug for en politisk afgrænset kreds af byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer, kaldet forhandlingskredsen, og at borgmesteren på trods af anmodninger om indsigt forholder de fire byrådsmedlemmer dokumenter fremv ist for forhandlingskredsen med henv isning til, at materialet ikke foreligger i endelig form, og at materialets lagringsformat, powerp oint-s lide s, skulle undtage det fra kommuna lbe sty re ls es - medle mm e rs ret til sagsinds igt efter kommu nesty re lses lov e ns 9. I brev af 30. juni har Statsforv altningen anmodet Randers Byråd om en udtale lse. Med brev af 5. september har Statsforv altningen modtaget Randers Byråds udtalelse af 2. september Et flertal i byrådet har v edtaget at henholde sig til Notat v edr. de politiske drøftelser om skolest ruktur, udarbejdet den 1 5. juli af byrådssekr et ar iat et. I notatet er anført følgend e: Baggrund Der er tidligere udarbejdet forskellige scenarier for den fremtidige skolestruktur i Randers Kommune. Disse scenarier er lagt åbent frem for 1-2 år siden. Forskellige partigrupper har i første halvdel af 2014 med udgangspunkt i de udarbejdede scenarier taget initiativ til politisk at drøfte principper for en fremtidig skolestruktur for, at forvaltningen herefter kan fremlægge et konkret forslag til fremtidig skolestruktur i henhold til de drøftede principper. I forbindelse med de politiske drøftelser er forvaltningen anmodet om teknisk bistand, således at forvaltningen mundtligt har givet sine foreløbige bemærkninger på mulige konsekvenser for udmøntning af forskellige scenarier. Forvaltningen har ikke i den forbindelse udarbejdet beslutningsoplæg, baggrundsnotater eller på anden vis produceret eller udleveret materiale til enkelte byrådsmedlemmer om emnet. Forvaltningen har af praktiske årsager benyttet tekniske hjælpemidler i form af power-point til støtte for den mundtlige kommentering, men der er som nævnt intet materiale udleveret til enkelte byrådsmedlemmer. Alle byrådsmedlemmer og partigrupper har på lige vilkår af flere omgange fået tilbud om at mødes med forvaltningen og få foreløbige mundtlige bemærkninger til alternative scenarier, i det omfang det opgavemæssigt har været afgrænset til noget, som lader sig realisere. Regelgrundlag Det fremgår af kommunestyrelseslovens 9, at ethvert medlem af kommunalbestyrelsen som led i varetagelsen af sit hverv har ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration. Adgangen til sagsindsigt omfatter alle dokumenter, der vedrører sagen, herunder også interne dokumenter. Adgangen til sagsindsigt omfatter omvendt ikke notater eller andre dokumenter, som endnu ikke er endelig udformet og afgivet af vedkommende sagsbehandler til andre i eller uden for forvaltningen. Rækkevidden af byrådsmedlemmers sagsindsigt blev behandlet itilsynets udtalelse af 6. april 2011 om budgetreduktioner. I tilsynssagen havde byrådet tilrettelagt en proces, hvor administrationens forslag til udmøntning af budgetreduktioner skulle forelægges en på forhånd defineret del af byrådet (budgetforligspartierne) uden at den resterende del af byrådet havde samme mulighed. Dette fandt tilsynet ulovligt. l sagen havde forvaltningen således udarbejdet et konkret beslutningsoplæg til byrådet og forelagt dette for nogle, men ikke alle byrådsmedlemmer. Statsforvaltningen finder, at det 2

3 ikke var lovligt, at en politisk afgrænset kreds af byrådets medlemmer ved en særlig proces skulle inddrages i administrationens arbejde på denne måde og dermed give denne kreds en særlig indflydelse på det materiale, der senere skulle behandles i byrådet og dets organer. Det fremgår videre, at det er statsforvaltningens opfattelse, at "i det mindste fra det tidspunkt, hvor et dokument af administrationen er gjort tilgængeligt for personer uden for kredsen af administrative medarbej dere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder, må ethvert kommunalbestyrelsesmedlem have krav på indsigt i det efter anmodning." Det følger således ifølge Statsforvaltningen af kommunestyrelseslovens 9, at det er en betingelse for, om et byrådsmedlem har krav på sagsindsigt, at et dokument af administrationen er gjort "tilgængeligt'' for personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren. Der findes ikke yderligere praksis til nærmere at belyse, hvornår et dokument er gjort "tilgængeligt" for andre, men tilsynets udtalelse må forstås således, at et dokument på den eller anden måde skal være afgivet til personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder. Denne forståelse af tilgængelighedskravet harmonerer med anden relevant lovgivning og kan således helt sidestilles med det tilsvarende krav, som følger af offentlighedsloven i forhold til, hvornår et dokument er eksternt. Det følger således af offentlighedslovens 23, stk. 2, at "Dokumenter omfattet af stk. 1, der afgives til udenforstående, mister deres interne karakter...".herom følger af bemærkningerne til lovforslaget til offentlighedsloven: "Med udtrykket»afgives«sigtes til, at det pågældende dokument, uanset på hvilken måde det sker, er gjort fysisk tilgængeligt for en udenforstående - dvs. at dokumentet er gjort tilgæng eligt på en sådan måde, at den udenforstående kan komme i egentlig fysisk besiddelse af dokumentet. Der vil være tale om afgivelse i lovens forstand, hvis dokumentet f.eks. udleveres til den udenforstående på et møde, hvis det sendes til den udenforstående, herunder som almindelig post, eller med telefax, eller hvis dokumentet lægges på myndighedens hjemmeside på internettet, således at det er muligt for udenforstående at udskrive, downloade eller kopiere det pågældende dokument. Der vil imidlertid også være tale om»afgiv else«i loven s forstan d, hvis myndig hed en har gjort det muligt for udenforstå end e at gøre sig bekendt med dokum e ntet på en måde og i et omfang, der ganske må ligestilles med, at dokum entet er gjort fysisk tilgæng eligt for udenf orståend e. Et dokume nt vil således være afgivet, hvis embed sfolk på et møde udlåner det pågæld end e dokum ent til de øvrige mødede ltag ere, der - efter at have læst dokum e ntet - afleverer det igen ved mødets afslutn ing. Dokum entet vil derimo d ikke anses for afgiv et, hvis embed sfolk ene blot læser op fra dokum entet eller i øvrigt gør de pågæl den de møded eltag ere bekendt med dokume ntets indhold." Vurdering Det bemærkes indledningsvis, at nærværende sag adskiller sig væsentligt fra den nævnte tilsynssag. l tilsynssagen havde byrådet som nævnt tilrettelagt en proces, hvor administrationens forslag til udmøntning af budgetreduktioner skulle forelægges en på forhånd defineret del af byrådet (budgetforligspartierne) uden at den resterende del af byrådet havde samme mulighed. Dette fandt tilsynet ulovligt. l sagen havde forvaltningen således udarbejdet et konkret beslutningsoplæg til byrådet og forelagt dette for nogle, men ikke alle byrådsmedlemmer. l nærværende sag har forskellige partigrupper derimod på eget initiativ drøftet mulige konsekvenser for udmøntning af forskellige scenarier for den fremtidige skolestruktur. l den forbindelse er forvaltningen anmodet om teknisk og mundtligt at give sine foreløbige bemærkninger på mulige konsekvenser for udmøntning af de forskellige scenarier. Forvaltningen har ikke i den forbindelse udarbejdet beslutningsoplæg, baggrundsnotater eller på anden vis produceret eller fysisk udleveret materiale til enkelte byrådsmedlemmer om emnet. Der er dermed ikke - som i tilsynssagen - tale om, at der er tilrettelagt en særlig administrativ proces, hvorefter nogle, men ikke alle byrådsmedlemmer, inddrages i administrationens arbejde, 3

4 hvorefter denne kreds har en særlig indflydelse på et administrativt udarbejdet materiale. Det er således som nævnt slet ikke udarbejdet et sådan materiale fra administrationens side. Den beskrevne politiske proces adskiller sig dermed ikke - bortset fra tidslængden - fra de politiske budgetdrøftelser, der årligt føres, og hvor forvaltningen også står til rådighed med teknisk bistand i forhold til partigruppernes drøftelser. Det skal understreges, at alle byrådsmedlemmer og partigrupper har haft lige mulighed for at mødes med forvaltningen og få foreløbige bemærkninger til alternative scenarier, i det omfang det er praktisk muligt og opgavemæssigt afgrænset til noget, som lader sig realisere. Partigrupperne har flere gange fået tilbud herom. Spørgsmålet er herefter alene, om de power-points, forvaltningen af praktiske grunde har benyttet sig af til den mundtlige kommentering af forskellige scenarier, kan anses for afgivet til personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder og dermed er omfattet af sagsindsigten efter kommunestyrelseslovens 9. Herom bemærkes følgende: De pågældende power-points har som nævnt været en praktisk foranstaltning for forvaltningen, der er anvendt til støtte for den mundtlige kommentering, men de pågældende power-points er ikke udleveret til eller på anden måde gjort fysisk tilgængelig for enkelte byrådsmedlemmer. Det fremgår i overensstemmelse hermed af bemærkninger til lovforslaget til offentlighedsloven, at et dokument ikke kan anses for afgivet, hvis embedsfolkene blot læser op fra dokumentet eller i øvrigt gør de pågælden de møded elta gere bekendt med dokum entets indhold. Det er netop tilfældet i nærværende sag. Det er på den baggrund forvaltningens samlede vurdering, at de pågældende power-points ikke er gjort tilgængelige for personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder, hvorfor de pågældende power-points heller ikke kan anses for omfattet af sagsindsigten efter kommunestyrelseslovens 9. Forvaltningen er fuldt opmærksom på, at fra det tidspunkt, hv or forvaltningen har udarbejdet en eller flere modeller, som er konkret gennemarbejdede og beskrevet med henblik på politisk behandling, vil et sådant materiale blive forelagt hele byrådet på sædvanlig vis. Et mindretal bestående af V elfærdslisten og Beboerlisten ønskede følgende bemærk ninge r sendt med sv aret til Statsforv a lt ninge n: Et forslag t il ny skolest ruktur i Rand ers Kommune v il snart b liv e fremlagt. Forslaget er ud arb ejd et af Bø rn og Skoleforv alt ningen p å b aggr und af t ilkend egiv elser fra p olit iske d rø ft elser b land t 26 b yråd smedlemmer. Forslaget t ager afsæ t i d e b æ rend e p rincip p er, som b lev b eslut t et af b yråd et i p rocessen om fremt id ens folkeskole. Forannæ v nt e fremgår d esud en flere st eder p å Rand ers Kommunes hje mmesid e. Dette skal sammenhold es med fø lgend e t ilkend egiv else i afgø relse af fra st at sforv alt ningen: St at sforv alt ningen find er ikke, at b yråd et lov ligt har kunnet b eslut t e, at en p olit isk afgræ nset kreds af b yråd ets medlemmer v ed en sæ rlig p roc es skulle ind d rages i ad minist rat ionens arb ejd e p å d enne måd e og d ermed giv e d enne kreds en sæ rlig ind flyd else p å d et mat eriale, d er senere skulle b ehand les i b yråd et og d ets organer. 4

5 Samt Det er st at sforv alt ningens op fat t else, at i d et mind st e fra d et t id sp unkt, hv or et d okument af ad minist rat ionen er gjort t ilgæ ngeligt for p ersoner ud en for kredsen af ad minist rat iv e medarb ejd ere og b orgmest eren som ad minist rat ionens ø v erst e d aglige leder, må ethv ert kommunalb est yrelsesmedlem hav e krav p å ind sigt i d et eft er anmod ning. End v id ere Den p olit iske b ehand ling eller forb ehand ling må henhø re und er b yråd et eller d ets v ed forhold st alsv alg sammensat t e organer. V i er som mind retal for d et fø rst e b lev et næ gt et ad gang t il d e mange mø d er forv alt ningen har haft med forannæ v nt e 26 b yråd smedlemmer. For d et and et er v i b lev et næ gt et ad gang d et mat eriale, som forv alt ningen v ia p owerp oint s har p ræ sent eret for d e næ v nt e 26 b yråd smedlemmer p å d e mange mø d er. Det b emæ rkes at mind retallet flere gange forgæ v es har anmod et om lø b end e sagsind sigt i d et mat eriale som forv alt ningen har ud arb ejd et t il mø d erne i 26 - mand sgrup p en. For d et t redje b lev b yråd smedlem/bø rn & Skoleud v algsfmd. Bjarne Ov ermark t irsd ag d næ gt et ad gang t il d et fæ rd ige mat eriale, som forv alt ningen ha v d e ud arb ejd et om skolest ruktursagen (jf. sæ rskilt t il st at sforv alt ningen ind send t klage d esangåend e). St at sforv alt ningen anmod es om at ud t ale krit ik af d et p asserede samt p ålæ gge Rand ers Kommune at ud lev ere kop i af d e forannæ v nt e p owerp oint s, id et v i for lod s skal giv e ud t ryk for v ores b ekymring ov er forv alt ningens p rincip lø shed i relat ion t il lov giv ningen b lot for at p lease b yråd sflert allet og for at und gå fort lø b end e offent lig d ebat. Den 6. oktober sendte Randers Kommune Statsforv altningen en supplerende redegørelse i form af orientering om brev af 5. oktober fra kommunaldirektør Hans Nikola is e n til byrådets medle mme r. I brev et er anført : I forb ind else med d rø ft elserne om d en fremt id ige skolest ruktur har d er t id ligere v æ ret fremsend t anmod ning om at få ud lev eret ev ent uelt mat eriale ud lev eret t il d e b yråd smedlemmer, d er har d elt aget i d rø ft elserne. St at sforv alt ningen har i d en forb ind else anmod et Rand ers kommune om en ud t alelse om b egæ ring om sagsind sigt i sagen om ny skolest ruktur. Byråd et ha r b ehand let sagen og p å b yråd smø d et d en 1. septemb er 2014 t ilt råd t en b esv arelse, hv oraf fø lgend e fremgår: I næ rv æ rend e sag har forskellige p art igrup p er d erimod p å eget init iat iv d rø ft et mulige konsekv enser for ud mø nt ningen af forskellige scenarier for d en fremt id ige skolest ruktur. I d en forb ind else er forv alt ningen an mod et om t eknisk og mund t ligt at giv e sin forelø b ige b emæ rkninger p å mulige konsekv enser p å ud mø nt ningen af d e forskellige scenarier. Forv alt ningen har ikke i d en forb ind else ud arb ejd et b eslut ningsop læ g, b aggrund snot at er eller p å and en v is p rod uceret eller fysisk ud lev eret mat eriale t il enkelt e b yråd smedlemmer om emnet. Der er p å d et senest e rettet fornyet henv end else t il forv alt ningen med anmod ning om at b ekræ ft e eller afkræ ft e, om d er h ar v æ ret eksemp ler p å, at d er i forb ind else med d rø ft elserne i forligskredsen har v æ ret mø d er, hv or d er har v æ ret ud lev eret mat eriale, som eft erfø lgend e er b lev et aflev eret igen. Forv alt ningen kan op lyse, at d et som b eskrev et i b esv arelsen t il st at sforv a lt ningen ikke har v æ ret t ilfæ ld et i forb ind else med d en mø d eræ kke som forligskredsen b ag 5

6 skolest rukturforslaget har gennemfø rt frem t il og med offent liggø relsen af forslaget d en 13. august På b aggrund af d en nye foresp ø rgsel er d e imp licerede emb e d smæ nd b lev et anmod et om at op lyse om emnet igen. I d en forb ind else er d et b lev et op lyst, at d er i uge 27 i sommerferien b lev afhold t mø d e i d en sociald emokrat iske b yråd sgrup p e. Forv alt ningen b lev anmod et om at d elt age i mø d et. Borgmest eren hav d e ferie, og d et samme v ar t ilfæ ld et for ledelsen i forv alt ningen. Sekretariat schefen for Bø rn, Skole og Kult urforv alt ningen b lev p å d en b aggrund anmod et om at d elt age i mø d et, og ud lev erede p ap irkop ier af v edlagt e p lancher om d et ud kast t il skolest ruktur, som forv alt ningen arb ejd e de med p å d ette t id sp unkt. Kop ierne b lev aflev eret t ilb age ind en mø d ets afslut ning. Der b lev få d age senere afhold t en t ilsv arend e gennemgang for yd erligere et medlem af d en sociald emokrat iske b yråd sgrup p e. Det har ikke t id ligere v æ ret op ly st ov erfor b orgmest eren, kommunald irektø ren eller d irektø ren for Bø rn, skole og kult ur, at d er har v æ ret ud lev eret mat eriale t il enkelt e b yråd smedlemmer. Forv alt ningen v il ø jeblikkelig informere St at sforv alt ningen om ov enst åend e. Det fremgår af sagens akter, at de omhandlede powerpoint-slides af forv altningen blev betegnet som arbejdspapirer/arbejdsslides og som et dynamisk dokument, der løbende blev opdatere t og ajour fø rt. Den 1 9. august tiltrådte et flertal i kommunens børn og skoleudv alg en indstilling fra forv altningen v edrørende forslag til høring om Randers Kommunes skolestruktur, og indstillingen blev v edtaget af et flertal i Randers Byråd den 1. september Den 1 2. januar traf Randers Byråd beslutning om ændret skolestr ukt ur. Den 7. nov ember har kommunen oplyst til Statsforv altningen, at de omhandlede powerpoint -slides v ar blev et offentliggjort på Randers Kommunes hjemmes ide nogle uger forinde n. De fire byrådsmedlemmer har henv endt sig til Statsforv altningen om yderligere en række forhold, herund e r blandt andet følgend e: - Bjarne Overmark har den 12. august 2014 anmodet Statsforvaltningen om at udtale kritik af, at direktøren for børn, skole og kultur den 12. august 2014 har afslået at give ham indsigt i materiale om folkeskolen i Randers Kommune. - Bjarne Overmark har den 15. oktober 2014 klaget over, at Randers Kommune ikke har fremsendt følgende materiale, som han har anmodet om aktindsigt i i mail af 4. oktober 2014: Korrespondance (herunder mails), ordreaftaler, mødeindkaldelser, referater, oplæg/powerpoints m.v. og fakturaer som i forbindelse med skolekvalitetsdebatten og skolestrukturprocessen og skolestrukturoplægget er sendt til/fra Randers Kommune til/fra KPMG og Ernst og Young i perioden 2010-oktober I den forbindelse bedes samtlige mødedatoer og mødedeltagere oplyst, hvor repræsentanter for KPMG og/eller Ernst & Young har deltaget i relation til skolekvalitetsdebatten og processen i forbindelse med skolestrukturforslaget i perioden 2010-oktober I brev af 14. januar 2015 til Statsforvaltningen har kommunen oplyst, at 6

7 materialet er fremsendt og lagt på hjemmesiden under hensyn til det meget omfattende materiale, som anmodningen omfatter af 3 omgange i perioden oktober-december (6. november 2014, 14. november 2014 og 21. december 2014). Herunder er powerpoints lagt på hjemmesiden 10.oktober De fire byrådsmedlemmer har den 24. februar 2015 anmodet Statsforvaltningen om at sætte Randers Byråds beslutning af 1. september 2014 vedrørende høring om ny skolestruktur og beslutning af 12. januar 2015 om ny skolestruktur ud af kraft eller at suspendere beslutningerne. De fire byrådsmedlemmer har også anmodet Statsforvaltningen om at optage retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens 1018 under henvisning til, at byrådet med sin beslutning af 1. september 2014 om svar til Statsforvaltningen afgav urigtige oplysninger. Statsforvaltni ng ens udtalels e Statsforv altningen fører tilsyn med, at kommunerne ov erholder den lov giv ning, der særligt gælder for offe nt lige myndighe de r, jf. kommunesty r e lse s lov e ns 48, stk. 1. Statsforv altningen kan udtale sig om lov ligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslov ens 50. Statsforv altningens tilsynskompetence omfatter den v irksomhed, der udøv es af kommunalbestyrelsen eller udøv es af borgmesteren, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udv alg, udv algsformændene eller den kommunale forv altning på v egne af kommun a lb esty r e lse n. Statsforv altningen beslutter selv p å baggrund af de foreliggende oplysninger, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Der henv ises til kommunes ty re ls es lov e ns 48 a. Sagen giv er anlednin g til, at Statsforv a lt ninge n tager stilling til følgende spørgsmå l: 1) Tilvejebringelse af beslutningsgrundlaget for behandlingen af sagen i børn og skoleudvalget 2) Byrådsmedlemmers ret til sagsindsigt i det materiale, som Randers Kommunes forvaltning udarbejdede til brug for deltagelse i byrådsmedlemmers og partigruppers drøftelser om skolestrukturen i Randers Kommune i første halvdel af 2014 Ad 1) T ilvejebringelse af beslutningsgrundlaget for behandlingen af sagen i børn og skoleudva lg et V edrørende spørgsmålet om den kommunale forv altnings tilv ejebringelse af beslutningsgrundlaget for behandlingen af sagen i børn og skoleudv alget bemærker vi indled n ingsv is følgende : Efter kommunestyrelseslov ens 1 7, stk. 7, drager kommunalbestyrelsen omsorg for indret ning af kommune ns adminis tr at i on. Bestemmelsen markerer, at den kommunale forv altning er et led i styrelsessystemet med kommunalbestyrelsen som ov erordnet organ. V i henv iser til Lov om 7

8 kommunernes styrelse med kommentarer, Hans B. Thomsen med flere, 201 0, side Den forbe re de nd e sagsbeha nd lin g foreta ges almind e ligv is af forv alt n inge n. Herom er der i betænkning nr. 894/1 980 om kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsv ilkår på side 93 om udarbejdelse af forslag til udv alg blandt andet anført følge nd e: Men også b eslut ninger, som er af mere p olit isk karakter, må d e ansat t e forud sæ t t es at t ræ ffe i meget v id t omfang. I d en ud elukkelsesp roce s, som ud v æ lgelsen af et forslag reelt er, er d et således i ad minist rat ionen, at langt d et st ø rst e ant al mulige lø sninger ud elukkes. De kommunalp olit iske organer v i l imid lert id også her d irekte eller ind irekte v æ re rammeskab end e og retningsb est emmend e, id et ad minist rat ionen v ed sin ud v æ lgelse må resp ektere forhånd st ilkend egiv elser fra p olit ikerne og således v il koncent rere sig om forslag, d er ligger ind en for d e af p olit ikerne ud st ukne rammer, eller hv is d er ikke d irekte er fast sat rammer om forslag, d er kan forv ent es ikke st raks at b liv e ud elukket fra d e p olit iske ov erv ejelser. Efter kommunestyrelseslov ens 8, stk. 6, kan kommunalbestyrelsen beslutte, hv orv idt og på hv ilken måde medlemmerne kan forlange, at der til brug for behandlingen af sagerne tilv ejebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra administ r at ione n. Som kommunalbestyrelsesmedlem har man i kraft af den såkaldte initiativ ret i kommunestyrelseslov ens 1 1, stk. 1, mulighed for at indbringe spørgsmålet om beslutningsgr und la get for behand li nge n af en sag for kommuna lb esty re lse n. Kommunesty r e ls es lov e ns 1 1, stk. 1, er sålydende : Ethv ert medlem af kommunalb est yrelsen kan for d enne ind b ringe ethv ert sp ø rgsmål om kommunens anliggend er samt fremsæ t t e forslag t il b eslut ninger herom. Ud v algene og kommunalb est yrelsens formand skal meddele kommunalb est yrelsen d e op lysninger, d enne forlanger, og er med d e b egræ nsninger, som er fast sat i lov giv ningen i enhv er hense e nd e und ergiv et kommunalb est yrelsens b eslut ninger. I betænkning nr /2002 om indsigt i den kommunale administration er under afsnit D, punkt 4, om kommunalbestyrelsesmedlemmers initiativ ret i henhold til kommunes ty re ls es lov e ns 11, stk. 1, blandt andet anført følge nd e: Best emmelsen giv er medlemmet en almind elig ret t il at få en sag op t aget p å d agsord enen for et kommunalb est yrelsesmø d e. Det gæ ld er b åd e sager, d er aktuelt er und er b ehand ling i et ud v alg eller i d en kommunale ad mini st rat ion, og and re sager. Såfremt b orgmest eren har afv ist at op t age et medlems rettid igt ind send t e forslag p å d agsord enen, kan medlemmet kræ v e, at kommunalb est yrelsen t ager st illing t il b orgmest erens afv isning. Best emmelsen i st yrelseslov ens 11, st k. 1, 1. p kt., ant ages i et v ist omfang at giv e medlemmet krav p å, at d er t ilv ejebringes op lysninger om en sag. Der lad er sig imid lert id ikke op st ille mere p ræ cise krav t il d e op lysninger, som enkelt medlemmer kan kræ v e i medfø r af init iat iv retten, og kommu nalb est yrelsen må 8

9 hav e ret v id e rammer med hensyn t il at skø nne ov er, hv ornår ud v algets op lysningsp ligt er op fyld t. Det er således kommunalb est yrelsen, d er i fø rst e ræ kke har råd igheden ov er sagernes op lysningsniv eau, og d ermed b est emmer, hv ornår en sag er såd an op lyst, at d er foreligger et forsv arligt b eslut ningsgrund lag. Sp ø rgsmålet om, hv orv id t ud v alget skal t ilv ejebringe b est emt e, nye op lysninger i sagen, afgø res af kommunalb est yrelsen. Et medlem, d er ø nsker t ilv ejebragt b est emt e, nye op lysninger, må således st ille forslag herom i kommunalb est yrelsen eller ud v alget. I de fire byrådsmedlemmers henv endelser til Statsforv altningen er det gjort gældende, at en politisk afgrænset kreds af byrådets medlemmer v ed en særlig proces har v æret inddraget i forv altningens arbejde, således at denne kreds fik en særlig indflydelse på det materiale, der senere er blev et sendt til behandling i byrådet og dets efter forholdst a l v algte organe r. Statsforv altningen bemærker hertil, at det enkelte byrådsmedlem i kraft af initiativ retten har haft mulighed for at søge indflydelse på sagens oplysning v ed at stille forsla g herom i byrådet eller i udv alget. Statsforv altningen bemærker endv idere, at det ud fra det af kommunen oplyste må lægges til grund, at alle byrådsmedlemmer og partigrupper på lige v ilkår har haft tilbud om at anmode forv altningen om teknisk bistand i forbindelse med politiske drøftelser af skolestrukturen og få forv altningens foreløbige bemærkninger til alternat iv e scenarie r. Da forv altningens bistand er blev et tilbudt til brug for byrådsmedlemmernes politiske drøftelser, og da tilbudet har v æret stillet til rådighed for alle byrådets medlemmer, har der efter Statsforv altningens opfattelse ikke v æret tale om, at en politisk afgrænset kreds af byrådets medlemmer med tilbudet om bistand har v æret inddraget i forv altningens arbejde v ed en særlig proces, der skulle giv e denne kreds en særlig indflydelse på det materiale, der senere skulle behandles i byrådet og dets organe r. Statsforv altningen finder derfor ikke, at der med tilbudet blev giv et en kreds af byrådsmedlemmer en særlig indflydelse på sagens oplysning og det materiale, der senere skulle behandles i byrådet og dets organer, i strid med styrelsessystemet og principp e r ne for sagers oplysning som beskrev et ov enfor. Ad 2) B yrådsmedlemmers ret til sagsindsigt i det materiale, som Randers Kommunes forvaltning udarbejdede til brug for deltagelse i byrådsmedlemmers og partigruppers drøftelser om skolestrukturen i Randers Kommune i første ha lvdel af 2014 Kommunesty r e ls es lov e ns 9 om sagsinds igt er sålydend e: 9. Ethv ert medlem af kommunalb est yrelsen har som led i v aretagelsen af sit hv erv ret t il at gennemse sagsmat eriale, d er i end elig form foreligger i kommunens ad minist rat ion. St k. 2. Begæ ring om sagsind sigt eft er st k. 1 skal rettes t il b orgmest eren. 9

10 St k. 3. Borgmest eren kan b egræ nse retten t il sagsind sigt, når d et er nø d v end igt af hensyn t il sagernes eksp edit ion, eller når en ad gang t il sagsind sigt i ø v rigt v il v æ re forb und et med uforhold smæ ssigt st ore v anskeligheder. St k. 4. Et medlem har ret t il eft er anmod ning at få t ilsend t kop i af sagsmat eriale, hv ori d en p ågæ ld end e har ret t il sagsind sigt, jf. st k Kommunalb est yrelsen kan d og fast sæ t t e næ rmere retningslinjer for ud ø v elsen af retten t il at få t ilsend t sagsmat eriale, herund er b egræ nsninger i retten hert il, når d ette find es nø d v end igt. Bestemmelsen, der lov fæster den hidtidige adgang til sagsindsigt, er indsat v ed lov nr. 380 af 1 4. juni på baggrund af en anbefaling fra udv alget v edrørende kommunalpolitikernes arbejdsv ilkår og repræsentationen i de kommunale råd (betænkning /1 994). A f betænkninge n fremgår (kapitel V, pkt s. 38 f.) om retstilsta nd e n følge nd e: Det er ant aget, at et kommunalb est yrelsesmedlem har ret t il at gennemse eksist erend e sagsmat eriale i forv alt ningen, herund er også int erne not er og referat er. Retten er knyt t et t il v aretagelsen af hv erv et, og d et mat eriale, d er b egæ res sagsind sigt i, må d erfor v edrø re et anliggend e, som v il kunne ind b ringes for kommunalb est yrelsen som komp etent organ. Retten omfat t er også d okument er, som er und t aget fra offent lighed i forv alt ningen. A nmod ningen om sagsind sigt må rettes t il b orgmest eren i d ennes egenskab af ø v erst e d aglige leder og d en umid d elb art ansv arlige for t ilrettelæ ggelsen af ad minist rat ionens d aglige arb ejd e. Det er en b etingelse, at d et næ rmere angiv es, hv ilke sager d er ø nskes ind sigt i. Der er således ikke ad gang for kommunalb est yrelsesmedlemmer t il at foretage en almind elig gennemgang af et ant al sager i en forv alt ning. Retten t il sagsind sigt ant ages ikke at omfat t e mat eriale, som end nu ikke er end eligt ud formet. A nd re hensyn kan nø d v end iggø re en b egræ nsning af retten t il sagsind sigt f.eks. hensyn t il sagens rettid ige eksp edit ion. I lov forslaget til lov nr. 380 af 1 4. juni er følgende anført under de specielle bemærk ninge r til 9, nr. 4 (lov fors la g nr som fremsa t den 1. februa r 1 995): Til nr. 4 Best emmelsen lov fæ st er d en eksist erend e ad gang t il sagsind sigt. Retten er knyt t et t il v aretagelsen af hv erv et som kommunalb est yrelsesmedlem/ud v algsmedlem, og d et mat eriale, d er b egæ res sagsind sigt i, må d erfor v edrø re et anliggend e, som v il kunne ind b ringes for kommunalb est yrelsen/ud v alget som komp etent organ. Retten omfat t er således ikke f.eks. skat t eforv alt ningens sager v edrø rend e skat t eligning. Sager v edrø rend e sociale yd elser t il enkelt p ersoner kan ikke ind b ringes for kommunalb est yrelsen, men medlemmerne af d et st åend e ud v alg, som v aretager d e p ågæ ld end e sagsområd er, har som led i d ette hv erv ret t il sagsind sigt i sager ind en for d isse områd er. V ed sagsmat eriale forst ås alle d okument er, d er v edrø rer sagen, samt ind fø relser i journaler, regist re og and re fort egnelser v edrø rend e d en p ågæ ld end e sags d okument er. Dokument er omfat t er forud en egent lige skrift st ykker også and re aktst ykker (f.eks. t egninger, kort og fot ografier) samt and re mat erialer, d er t ræ d er i st edet for skrift - og aktst ykker (f.eks. film lyd b ånd og v id eoop t agelser). Retten t il sagsind sigt omfat t er også d okument er, d er er und t aget fra offent lighed eft er lov om offent lighed i forv alt ningen, herund er int erne not at er og referat er. 10

11 Sagsmat eriale, d er b efind er sig p å inst it ut ioner m.v. er også omfat t et. Retten t il sagsind sigt angår alene eksist erend e sagsmat eriale og giv er ikke d et enkelt e kommunalb est yrelsesmed lem ret t il at forlange nyt mat eriale p rod uceret I Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, side 95 f, er blandt andet følge nd e anført om fortolk ning af kommunes tyr e ls es lov e ns 9, stk. 1 : Dv s. alle d okument er, d er v edrø re r sagen, herund er ind fø rsler i journaler, regist re og and re fort egnelser. Retten t il sagsind sigt omfat t er også d okument er, d er er und t aget fra offent lighed eft er lov om offent lighed i forv alt ningen, her und er int erne not at er, fort rolige op lysninger m.v. Sag smat eriale, d er b efind er sig p å kommunens inst it ut ioner m.v., er også omfat t et. Ud kast t il t aler ud arb ejd et af ad minist rat ionen t il b rug for f.eks. b orgmest eren eller en ud v algsformand v il hø re t il en sag, uanset om ud kast et faktisk b enyt t es eller b enyt t e s i æ nd ret form, og d erfor v æ re omfat t et af sagsind sigt en. Talemanuskrip t ud arb ejd et af t aleren selv v il d erimod ikke t i lhø re en sag, medmind re d et ov ergiv es t il forv alt ningen. Det samme gæ ld er manuskrip t er ud arb ejd et af ad minist rat ionen, som t aleren eft erfø lgend e har æ nd ret. A d gangen t il sagsind sigt omfat t er således ikke not at er eller and re d okument er, som end nu ikke er end eligt ud formet og afgiv et af v edkommend e sagsb ehand ler t il and re i eller ud en for forv alt ningen. Det mat eriale, d er ø nskes sagsind sigt i, skal foreligge i end elig form i kommunen p å d et t id sp unkt, hv or anmod ningen om sagsind sigt eksp ederes. Der er således ikke eft er b est emmelsen en ret for d et enkelt e medlem t il lø b end e at mod t age sagsind sigt i mat eriale, d er fremt id igt t ilgår en sag og således (end nu) ikke foreligger i end elig form, ent en ford i mat erialet st ad ig er und er ud arb ejd else og d erfor end nu ikke har t aget end elig form, eller ford i mat eriale end nu ikke er mod t aget i kommunen og således ikke er t ilgået sagen. (Skr. af 1 6. nov emb er 1998). Statsforv altningen lægger til grund, at der i forbindelse med drøftelse af den fremtidige skolestruktur i Randers Kommune er giv et byrådets medlemmer tilbud om at mødes med den kommunale forv altning og få forv altningens foreløbige mundtlige bemærk ninge r til scenarier herfor. Statsforv altningen lægger endv idere til grund, at den kommunale forv altning i første halv del af har giv et teknisk bistand i forbindelse med politisk drøftelse af skolestrukturen, således at forv altningen mundtligt har giv et sine foreløbige bemærk ninge r om mulige konsekv ens e r for udmønt n ing af forske llige scenarie r. Statsforv altningen lægger endelig til grund, at forv altningen efter det oplyste af praktiske årsager har benyttet teknis ke hjælpemidler i form af powerpoint-slides til støtte for den mundtlige kommentering, men ikke har udarbejdet beslutningsoplæg, baggrundsnotater eller på anden v is produceret materiale til enkelte byrådsmedlemmer om emnet. De omhandlede powerpoint -slides blev af forv altningen betegnet som arbejds papirer/arbejdsslides og anv endt som et dynamisk dokument, der løbende blev opdateret og ajour fø rt. 11

12 Statsforv altningen konstaterer, at det omhandlede materiale ifølge Randers Byråds udtalelse af 2. september ikke hav de v æret ud lev eret til enkelte byrådsme d le mm e r. Statsforv altningen konstaterer endv idere, at der ifølge kommunens oplysninger af 6. oktober blev udlev eret papirkopier af materialet på møder med den socialdemokratiske byrådsgruppe i sommerferien 201 4, hv or en ko mmunal medarb e jd er deltog. Kopier ne blev aflev er et tilbage inden mødernes afslut nin g. Statsforv altningen konstaterer endelig, at de omhandlede powerpoint -slides efterfølgende blev gjort tilgængelige v ed offentliggørelse på Randers Kommunes hjemmes ide i oktober måned På grundlag af ov enstående oplysninger er det Statsforv altningens opfattelse, at materialet, som den kommunale forv altning benyttede v ed sin bistand i forbindelse med politisk drøftelse af skolestrukturen, som udgangspunkt ikke hav de en sådan endelig karakter, at materialet kunne anses for omfattet af kommunestyrelseslov ens 9, stk. 1, der giv er kommunalbestyrelsesmedlemmer ret til at gennemse sagsmat er ia le, når dette i endelig form foreligge r i kommu ne ns administ r at ion. V i har lagt v ægt på, at materialet må antages at hav e v æret udarbejdet af den kommunale forv altning som et arbejdspapir under løbende opdatering til brug for forv alt ni nge ns bistand til politis ke drøftelse r. Det forhold, at materialet har v æret udlev eret på et møde kan e fter v ores opfattelse giv e anledning til tv iv l om, hv orv idt det te forhold i sig selv indebærer, at materialet bliv er omfatt et af kommu nesty re lses lov e ns 9, stk. 1. V i må lægge til grund, at den udlev ering, der skete på socialdemokratiske byrådsmedlemmers møde i sommeren ikke v ar den normale procedure for anv endelse af sådanne slides, og at det ikke v ar den tilsigtede anv endelse af materia let. På trods heraf er v i samlet set mest tilbøjelige til at antage, at materialet v il v ære omfattet af kommunest yrelseslov ens 9, stk. 1, men da det efterfølgende er offe nt liggjort, finde r v i ikke anled ning til at foreta ge mere v edrørend e dette punkt. V edrørende af Bjarne Ov ermarks henv endelse af 1 2. august om sagsindsigt i materiale om folkeskolen i Randers Kommune fremgår det af henv endelsen, at Bjarne Ov ermark har rettet sin begæring af 1 2. august til direktøren for børn, skole og kultur, som har afslåe t hans begæring. Det bemærkes, at begæring om sagsindsigt efter kommunestyrelseslov ens 9, stk. 1, skal rettes til borgmesteren, jf. 9, stk. 2. Statsforv altningen må forstå, at sagens materiale v ar tilgængeligt på kommunens hjemmeside den 1 3. august 201 4, og på den baggrund finder v i ikke anledning til at foretage noget v edrørende dette punkt. V edrørende Bjarne Ov ermarks henv endelse af 1 5. oktober om ikke at hav e modtaget aktindsigt i henhold til sin anmodning af 4. oktober til kommunen, har v i noteret os kommunens oplysning af 1 4. januar om, at materialet er fremsendt og lagt på hjemmesiden i perioden oktober-december 201 4, ad flere omga nge under henv isning til, at materia let v ar meget omfat te nd e. 12

13 Under henvisning til, at anmodningen er imødekommet, finder vi ikke anledning til at foretage mere vedrørende dette punkt. På grundlag af ovenstående finder Statsforvaltningen på det foreliggende grundlag ikke anledning til at foretage mere i sagen. Statsforvaltningen finder således ikke grundlag for at behandle spørgsmålet om at sætte byrådets beslutninger af 1. september 2014 og 12. januar 2015 ud af kraft eller suspendere dem efter kommunestyrelseslovens 50 a om beslutninger, der strider mod lovgivningen, eller at overveje spørgsmålet om optagelse af retsligt forhør efter kommunestyrelseslovens 49, stk. 4, om tilvejebringelse af oplysninger fra kommunalbestyrelsen ved optagelse af retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelov ens Statsforvaltningen har sendt dette brev til de fire ovennævnte byrådsmedlemmer og har sendt en kopi af brevet til Randers Kommune. Udtale lsen vil blive offent liggjort på forv alt nin g.dk i anony m ise r et for m. Med venlig hilsen Hanne Villumsen kontorchef /Susanne Hansgaard 13

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org. Kommunens sagsnr. 15/58 2 0. Der er i dag skrevet således til byrådsmedlem Karsten Schøn:

Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org. Kommunens sagsnr. 15/58 2 0. Der er i dag skrevet således til byrådsmedlem Karsten Schøn: Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org 2014-195470 D a t o : 0 6-10 - 2 01 5 T i ls y n e t Kommunens sagsnr. 15/58 2 0 S t a t s f o r v a l t n i n g e n Der er i dag skrevet således

Læs mere

Jytte Terkildse n specialk ons ule nt

Jytte Terkildse n specialk ons ule nt X 16-06- 20 11 T I L S Y N E T Henvendels e vedrørende anmodning om stillingtagen til skolelukn ing er i T histed by Du har den 8. september 201 0 rettet henv end e ls e til statsforv a lt ninge n som

Læs mere

Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune

Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov 2014-209237 D a t o : 0 8-09 - 2 01 5 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune V ed brev af 29. september 201 4 har du v ia

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriets udtalelse om sagsindsigt i PowerPoints. I. Afgrænsningen af Social- og Indenrigsministeriets sag og dens konklusioner

Social- og Indenrigsministeriets udtalelse om sagsindsigt i PowerPoints. I. Afgrænsningen af Social- og Indenrigsministeriets sag og dens konklusioner Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltning.dk Randers Kommune randers.kommune@randers.dk Sagsnr. 2015-4180 Doknr. 352911 Dato 22-08-2016 Social- og Indenrigsministeriets udtalelse om sagsindsigt i PowerPoints

Læs mere

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette 2015-78908 Statsforvaltningen skrev den 18. marts 2016 således

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2015-7850 D a t o : 2 7-10 - 2 01 5 V i har skrev et til Otto Krull Jepsen og Margaretha A nna J P v an Bov en, V endersgade 1 1 02, 1 363 Københav n K og Præstøv

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen:

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2014-200147 D a t o : 2 3-09 - 2 01 5 T i ls y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Dine henvendels er vedrørende Faxe

Læs mere

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V 2014-193369 D a t o : 0 9-09 - 2 01 5 T i ls y n e t V edrørende jeres sagsnummer 2014-0

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal. Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal. Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal 03-07- 2013 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune Statsforvaltningen har den 31. januar 2013 modtaget en henvendelse

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 21-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbæk, byrådsme d- lemmer i Randers, rettede

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø 10-11- 2010 Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens budgetbehandling samt postlister TILSYNET Medlemmer af den daværende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

A nette Rav nholt kontorchef Jytte Terkildsen specialkonsulent

A nette Rav nholt kontorchef Jytte Terkildsen specialkonsulent Skolebestyrelsen v ed Ulv kærskolen, xxx Kærtoften 1 2 9850 Hirtshals 10-06- 2011 Henvendelse om nedlæggelse af Ulvkærskolen i Hjørring Kommune T I L S Y N E T Du har i brev af 24. nov ember 201 0 rettet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r 2015-11994 D a t o : 0 2-1 1-2 01 5 V i har skrev et til Jens Engelbert Petersen, Nyv ej 1 0 B, 3 tv, 1 851 Frederiksberg C, v edrørende ejendommen beliggende

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Byrådsmedlem Frank Nørgaard har anmodet om, at følgende behandles på byrådsmøde:

Byrådsmedlem Frank Nørgaard har anmodet om, at følgende behandles på byrådsmøde: Notat Vedrørende: Notat til spørgsmål fra Frank Nørgaard og Kasper Fuhr Christensen vedr. forvaltningens ressourceforbrug til behandling af byrådsmedlemmers henvendelser Sagsnavn: Anmodning fra Frank Nørgaard,

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 26-05- 2 0 1 4 T i l s y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Din henvendelse vedrørende Faxe Kommune

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 07-07- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Sagsbehandlingsfrister på det sociale område A har den 11. juni 2010 henvendt sig til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommune r- ne i Midtjylland.

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Forvaltningen har på baggrund af mindretallets udtalelser supplerende bemærkninger i forhold til følgende emner.

Forvaltningen har på baggrund af mindretallets udtalelser supplerende bemærkninger i forhold til følgende emner. Notat Vedrørende: Bemærkninger til mindretalsudtalelser Sagsnavn: Social- og Indenrigsministeriets behandling af sag om skolestruktur Sagsnummer: 00.01.00-K02-7-15 Skrevet af: Bjarke Scott Levinsen, Ulla

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Rudersd a l kommune Øv erødv ej Holte

Rudersd a l kommune Øv erødv ej Holte Rudersd a l kommune Øv erødv ej 2 2840 Holte 2015-22973 D a t o : 1 0-1 2-2 01 5 S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v 1 0 6 2 0 0 A a b e n r a a V i har skrev et til Banedanmark, Rudersdal

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed.

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. 0 4-0 9-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget [navnet på virksomheden]s henvendelse af 21. april 2009 vedrørende klage over delv is afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Man stilles op på en liste til kommunalvalget, men indvælges som person. Dette er udgangspunktet for måden, arbejdet i Byråd og udvalg fungerer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om Horsens Kommune

Vedrørende din henvendelse om Horsens Kommune 08-0 9-2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om Horsens Kommune Du har ved mail af 13. september 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styre l- seslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Offentligt S 523 endeligt svar

Offentligt S 523 endeligt svar .i w u. no==ä=mma xo33::m_:a

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem 2014-185434 Dato: 03-02-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Hvidovre Kommune Den 11. marts 2013 har du som kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre

Læs mere

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen Beslutningsdokument Magistraten Mødet den 14.03.2016 Åben Punkt 8. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen 2016-007516 Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e Helsingø r

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e Helsingø r HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r 2015-23363 D a t o : 0 7-1 2-2 01 5 V i har skrevet til Lise Helene B ertram og Jørgen V aldemar Petersen, Skibstrupvej 25, 3140 Ålsgårde, vedrørende ejendommen

Læs mere