Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et Sønderb org. Kommunens sagsnr. 15/ Der er i dag skrevet således til byrådsmedlem Karsten Schøn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org. Kommunens sagsnr. 15/58 2 0. Der er i dag skrevet således til byrådsmedlem Karsten Schøn:"

Transkript

1 Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et Sønderb org D a t o : T i ls y n e t Kommunens sagsnr. 15/ S t a t s f o r v a l t n i n g e n Der er i dag skrevet således til byrådsmedlem Karsten Schøn: Henvendelse vedrørende omkonstituering i Sønderborg Kommune Du har på v egne af gruppeformand for V enstres byrådsgruppe Tage Petersen og gruppeformand for Dansk Folkepartis byrådsgruppe Stefan Lydal den 23. oktober rettet henv endelse til Statsforv altningen, som i medfør af kommunestyrelseslov ens 47 fører tilsynet med kommune r ne. Tage Petersen og Stefan Lydal klager på v egne af deres byrådsgrupper i Sønderborg Byråd ov er en på dav ærende tidspunkt påtænkt omkonstituering af Sønderborg Kommunes stående udv alg, som efter deres opfattelse forfø lger et usagligt formå l. S t o r e t o r v A a b e n r a a S a g s n u m m e r. : S A G S B E H A N D L ER : S u s a n n e H a n s g a a r d T e l e f o n : E A N - N r s k r i v t i l o s v i a b o r g e r. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O NS - O G T E L EF O NT I D ER f i n d e s p å w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k / t i d e r Resumé Det er Statsforv altningens opfattelse, at omkonstituering af Sønderborg Kommunes stående udv alg som følge af ændring af medlemstallet i børne- og uddannelsesudv alget på et byrådsmedlems begæring kunne ske i ov erensstemmelse med kommunes ty re ls es lov e ns 24, stk. 3, om forholdst a lsv a lg. Statsforv altningen finder ligeledes, at omkonstituering kunne ske som følge af ændring af sundhedsudv algets opgav eområde, hv is der er tale om en v æsentlig ændring af områd et. Det er endv idere Statsforv altningens opfattelse, at ændringerne af Sønderborg Kommunes styrelsesv edtægt 1

2 ikke kan anses for usagligt begrundet. Statsforv a lt ninge n foreta ge r ikke yderlige r e i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforv a lt ninge ns opfatte lse. Sagens baggrund I brev af 23. oktober har Tage P etersen og Stefan Lydal anmodet om Statsforv altningens v urdering af lov ligheden af en af Sønderborg Byråds flertal påtænkt omkonstituering under henv isning til, at flertallets ønske herom efter deres opfattelse kun forfølger et usagligt formål og reducerer flere kommun a lb esty r e lses m ed le m me rs politisk e indfly de lse på bestemte sagsomr å de r. Tage Petersen og Stefan Lydal har anført følgende om baggrunden for deres henv end e ls e: I forb ind else med kommunalv alget nov emb er 2013 b lev d er d annet en ny Flert alsgrup p e i Byråd et b est åend e af Sociald emokrat erne, Fæ lleslist en, Slesv igsk Part i, Enhedslist en og Konserv at iv e (i alt 19 af 31 b yråd smedlemmer). I konst it ueringsaft alen b eslut t ede d ette flert al, at Byråd et i d en nye v algp eriod e skulle hav e 9 st åend e ud v alg + Økonomiud v alg. I forb ind else med forskellige d irektø rers frat ræ d else af d eres st illing (p ension & nyt arb ejd e) v edtog Byråd et i enst emmighed p å Byråd smø d et d en 3. septemb er 2014 en helt ny Forv alt nings- & Organisat ionsst ruktur, hv or st rukturen b lev æ nd ret inkl. d e forskellige op gav eområd er m.m. Den nye st ruktur t råd t e i kraft d en 15. septemb er Den 7. oktob er 2014 meddeler b yråd smedlem Sv en Jensen fra Slesv igsk Part i, at han forlad er p art iet og i st edet t ilslut t er sig V enst res Byråd sgrup p e. Hermed b lev han medlem af mind retalsgrup p en i Byråd et og flert alsgrup p en b lev reduceret fra 19 t il 18 medlemmer i Byråd et. Dette skift e har b etyd et, at d er i 2 af d e 9 st åend e ud v alg (Bø rn - & Ud d annelse samt Sund hedsud v alget) er sket en æ nd ring af fler t allets sammensæ t ning således, at b yråd ets mind retal nu har flert al i d isse 2 ud v alg. Dette nye flert al ø nsker at v æ lge en ny formand i d e 2 ud v alg. Dette sker p å 2 ekst raord inæ re ud v algsmø d er d en 15. oktob er. Således har mind retals -grup p en i Sø nd erb org Byråd 2 ud v algsformæ nd og flert alsgrup p en har 7 ud v algsformæ nd i d e st åend e ud v alg. I forb ind else med v alget af d e nye formæ nd i d e 2 ud v alg ud t aler b åd e Borgmest er og V iceborgmest er, at man ikke kan lev e med at v æ re kommet i mind retal og v il æ nd re d en nye st at us. V iceborgmest er A ase Nygaard ud t aler således b l.a.: Jeg har haft en snak med b orgmest eren, som find er en lø sning p å p rob lemet. Der skal i hv ert fald flyt t es nogle op gav er eller æ nd res p å and et i ud v algene, hv is scenen igen skal sæ t t es, så flert a lsgrup p en igen får flert al i d e t o ud v alg. Derud ov er ud t aler grup p eformæ nd ene for Sociald emokrat erne og Fæ lleslist en ligeledes, at man ø nsker en æ nd ring, så magt b alancen kan genop rettes. 2

3 V i v edlæ gger kop i af ud t alelserne fra Sø nd erb org Nyt og Jyd skev est kyst en. Flert alsgrup p en ø nsker nu at forhø je ant allet af medlemmer i Bø rn - og ud d annelsesud v alget fra 5 t il 7 b egrund et i d et st ore arb ejd sp res, d er er med ind fø relse af d en nye skole reform, og i Sund hedsud v alget ø nsker man at t ilfø re hjemmesygepleje n fra Seniorud v alget. Det er b emæ rkelsesv æ rd igt, at man p lud selig nu mener, at d er skal v æ re flere p olit ikere i et ud v alg p.g.a. skolereformen, når d ette ikke sp illede en rolle, d a et samlet Byråd v edtog d en nye organisat ionsst ruktur for b are 1½ måned sid en. Yd ermere v irker d et mere end p åfald end e, at d isse æ nd ringer skal hast es igennem p å et hurt igt ind kald t ekst raord inæ rt mø d e eft erfulgt af et ord inæ rt mø d e om 14 d age. Det har int et med saglige argument er at gø re. Det er v ores klare op fat t else, at ov ennæ v nt e t ilt ag/æ nd ringer ud elukkend e ud sp ringer af flert allets ø nske om, at fre mp rov okere grund laget for en omkonst it uering og sikre sig flert al i ud v algene og ikke i en reel og konkret v urd ering af ud v algsst ruktur og op gav er. Hele b yråd et har jo netop v æ re t igennem en st ø rre omlæ gning af forv alt ningen, for at und erst ø t t e d e nuv æ rend e ud v alg. V ort synsp unkt st ø t t es af b åd e b orgmest er og v iceborgmest ers offent lige ud t alelser. Mind retalsgrup p en ø nsker p å d en b aggrund t ilsynets v urd ering af lov ligheden/grund la get af æ nd ringerne og ø nsker i t ilfæ ld e af medhold i v ort anb ringend e, at b yråd et p ålæ gges at fø re ud v algene t ilb age t il d eres op rind elige st at us. Tab af flert al b erettiger ikke t il omkonst it uering. Hv is St yrelseslov en skal fø lges, er d et mind retalsgrup p ens klare op fat t else, at d er IKKE i d et foreliggend e er t ilst ræ kkelig grund lag t il st ede, samt at d er er t ale om en t il lejligheden konst rueret b egrund else. Borgmest erens m.fl. ud t alelser mere end b ekræ ft er d ette synsp unkt. Som sv ar på Statsforv altningens anmodning af 2. februar har v i den 5. marts modtaget følgende udtalelse v edtaget på Sønderborg Byråds møde den 4. marts 201 5: Henv end els e i anled ning af S ø nd er b o r g Byr åd s æ nd r ing af s t yr els es v ed t æ gt en. Und er henv isning t il Deres anmod ning af 2. februar 2015 om b yråd ets ud t alelse i sagen kan v i op lyse fø lgend e: I forb ind else med b yråd ets konst it uering v ed v alget i nov emb er 2013 v ar d er enighed, p å næ r et enkelt medlem, t il at æ nd re ud v algsst rukturen, så d er i st edet for 6 st åend e ud v alg b le v t ale om 9 st åend e ud v alg. V ederlagsmæ ssigt v ille d et b etyd e en st ø rre nedgang for medlemmer og formæ nd, med mind re ant allet af medlemmer i ud v algene samt id ig b lev b eskåret jf. v ederlagsb ekend t gø relsens 7. Medlemst allet i alle ud v alg b lev æ nd ret fra 7 t il 5, således at d er i st edet for i alt 6 st åend e ud v alg med hv er 7 medlemmer, i alt 42, b lev 9 st åend e ud v alg med hv er 5 medlemmer, i alt 45, hv or alt ernat iv et hav d e v æ ret 9 ud v alg med hv er 7 medlemmer, i alt 63. Økonomiud v alget fort sat t e med 9 medlemmer, for at b ev are d en b redest mulige p olit iske op b akning. 3

4 Op gav emæ ssigt fik 5 af d e gamle ud v alg nedreguleret d eres op gav er. Bø rne - og ud d annelsesud v algets op gav er eft er st yrelsesv edtæ gt en forb lev imid lert id uæ nd rede. Samt id ig fik Bø rne - og ud d annelsesud v alget t il op gav e at gennemfø re d en st ore folkeskolereform, d et erhv erv srettede 10. klasseforlø b og d et ø gede fokus p å b ø rn og familieområd et. Disse områd er forud sæ t t er en b red p olit isk fokusering, ud en at sagerne nø d v end igv is skal i b yråd et. Mens and re ud v alg t id ligere har v æ ret nede p å 5 medlemmer, har Bø rne - og ud d annelsesud v alget ind t il 1. januar 2014 hid t il v æ ret p å 7 medlemmer. I lø b et af 2014 v ist e d et sig uhensigt smæ ssigt, at d er kun v ar 5 medlemmer. Derfor æ nd rede et flert al i b yråd et st yrelsesv e d t æ gt en 5. nov emb er 2014, så d er igen v ar 7 medlemmer i ud v alget. Samt id ig i samme sag flyt t ede b yråd et op gav en hjemmesygepleje fra seniorud v alget t il sund hedsud v alget, så op gav erne i d e t o ud v alg st emmer b edre ov erens med d en nye forv alt ningsst ruktur, d e r end eligt b lev v edtaget af b yråd et i septemb er Derv ed skulle d en ny forv alt ning Erhv erv, Beskæ ft igelses og Sund hedsforv alt ningen p å sund hedsområd et alene b etjene Sund hedsud v alget og ikke også Seniorud v alget. Byråd et er op mæ rksomt p å, at et mind reta l i b yråd et i forb ind else med v edtagelsen af æ nd ring af forv alt ningsst rukturen st emt e imod og i st edet ø nskede en æ nd ret ud v algsst ruktur. Byråd et v algt e at æ nd re forv alt ningsst rukturen jf. b yråd sb eslut ningen 3. septemb er 2014 og d ereft er se p å ud v algsst ru kturen jf. b yråd sb eslut ningerne 23. oktob er 2014 og 5. nov emb er Da æ nd ringerne kunne medfø re omkonst it uering med d eraf fø lgend e p raktiske konsekv enser for hele organisat ionens ud v algsb etjening, v ar d et v igt igt at få afklaret ud fald et hurt igst muligt med et ekst raord inæ rt b yråd smø d e ud ov er d et ord inæ re b yråd smø d e for at skab e mind st mulig uro i organisat ionen. Omkonst it ueringen v ar nø d v end ig, d a forud sæ t ningerne for v alg t il st åend e ud v alg jf. st yrelseslov ens 1 7 v ar æ nd ret v æ sent ligt v ed forslagene, og d a et b yråd smedlem, A nd ers Brand t, b egæ rede omkonst it uering. Der henv ises t il Ind enrigsminist eriets p raksis jf. d en komment erede kommunest yrelsesl ov, 2010, sid e 184. Den ud fø rt e æ nd ring af nogle ud v alg er ikke så gennemgrib end e som ø nsket af mind retallet, men d en imø d ekommer d en ud v algsst ruktur, som flert allet i b yråd et ø nsker for t id en. Byråd et kan ikke ov erkomme at t age sig af alle sine op gav er alene. Derfor nedsæ t t es ø konomiud v alg og st åend e ud v alg. Id eelt set b ø r d er ikke v æ re st or forskel i st ø rre lse og b etyd ning af d e enkelt e ud v algs sagsområd er. Men sagligt næ rt sammenhæ ngend e op gav er b ø r også p laceres i samme ud v alg. Bø rne - og ud d annelsesud v alget v aretager et meget st ort områd e, d er også er meget ind grib end e ov er for mange af kommunens b orgere. Sagsområd et, d er fagligt hæ nger god t sammen, d æ kker hele 24 % af kommunens nettod rift sud gift er og har 39,2 % af kommunens månedslø nnede ansat t e inklusiv e v ikarer. Derfor har flert allet i b yråd et ud v id et ant allet af medlemmer i Bø rne - og ud d annelsesud v alge t for at få b red p olit isk fokusering, d er b edre sv arer t il b yråd ets sammensæ t ning. V enstre og Dansk Folkeparti stemte imod ov ennæv nte udtalelse med følgende mindr et a ls udt a le ls e: 4

5 Mind retallet i Sø nd erb org Byråd er d yb t chokeret ov er Flert allets ud t alelse t il St at sforv alt ningen d er er her kun t ale om en p olit isk nø d lø gn for at god t gø re en omkonst it uering. V enst re og Dansk Folkepart i kan d erfor ikke t ilslut t e sig b yråd sflert allets ud t alelse t il klagen, d a v i fort sat mener, at omkonst it ueringen h av d e p olit iske formål og ikke saglige formål, som d et fejlagt igt fremgår af flert allets ud t alelse. Denne omkonst it uering forfø lger kun et usagligt formål. Der find es ingen saglig b egrund else for at netop Bø rn og Ud d annelsesud v alget skulle hæ v es fra 5 t il 7 medlemmer - og f.eks. ikke et af d e and re ud v alg Teknik og Miljø ud v alget, som st ad ig har 5 medlemmer. Bø rn og Ud d annelsesud v alget har således haft fæ rre sager og kort ere mø d er end Teknik og Miljø ud v alget - og meget få sager har haft relat ion t il skolere formen. A rgument et med at Bø rn og ud d annelsesud v alget fik t il op gav e at gennemfø re d et erhv erv srettede 1 0.klasses forlø b og sæ t t e mere fokus p å b ø rn og familieområd et er heller ikke hold b art, d a alle ud v alg har sp ecielle områd er d e sæ t t er fokus p å. Eksemp elv is har Teknik og Miljø ud v alget haft st or fokus p å Trafikplanen for Sø nd erb org b y, hv or d er har v æ ret megen ekst ra mø d eaktiv it et for at sikre b orgerind d ragelsen og et b redt p olit isk ejerskab. I flert allets ud t alelse fremgår d et at I lø b et af 2014 v ist e d et sig uhensigt smæ ssigt, at d er kun v ar 5 medlemmer. Det er et p ost ulat, som ikke er sagligt b egrund et, og som fø rst er b lev et fremfø rt eft er at man har mist et d et p olit iske flert al i ud v alget. I flert allets ud t alelse fremkommer end v id ere flere argumen t er for æ nd ringer i ud v algsst rukturen, som eft er v ores mening er op fund et t il lejligheden, og som ikke b lev næ v nt med et ord i forb ind else med v edtagelsen af d en ny Forv alt nings- & Organisat ionsst ruktur d en 3. septemb er Dette argument b liv er fø rst t aget i anv end else eft er d et p art iskift e, som æ nd rede d en p olit iske magt ford eling i 2 ud v alg d et gæ ld er b åd e æ nd ringerne i Bø rn- & Ud d annelsesud v alget som flyt ningen af op gav erne fra Seniorud v alget t il Sund hedsud v alget. Det er her p åfald end e, at d et kun er i d e 2 ud v alg, at man har ø nsket at lav e æ nd ringer. V i henv iser også t il v ore t id ligere fremsend t e b ilag t il klagen, hv oraf d et klart fremgår, at Byråd ets flert al fø rst eft er magt skift et i d e 2 ud v alg ledte eft er argument er for at kunne fremp rov okere en ny konst it uering. V i forv ent er d erfor at v ores klage b liv er imø d ekommet, og at d en d emokrat iske magt ford eling i d e p olit iske ud v alg b liv er genop rettet. Statsforvaltni ng ens kompetenc e Statsforv altningen fører tilsyn med, at kommunerne ov erholder den lov giv ning, der særligt gælder for offe nt lige myndighe de r, jf. kommunesty r e lse s lov e ns 48, stk. 1. Statsforv altningen kan udtale sig om lov ligheden af kommunale dispositioner eller undla de ls e r, jf. kommu nesty re lses lov e ns 50. Statsforv altningen kan ikke tage stilling til hensigtsmæssigheden af kommunale disposit ioner, men alene tage stilling til en disposit ions lov lighe d. 5

6 Statsforvaltni ng ens udtalels e Det fremgår af 2, stk. 2, i kommunestyrelseslov en, at de nærmere regler om kommunens styrelse fastsæ ttes i en styrelsesv edtægt, der skal v edtages af kommun a lb esty r e lse n. Kommunestyrelseslov ens 1 7, stk. 1, angiv er, at der til v aretagelse af den umiddelbare forv altning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudv alg samt et eller flere stående udv alg, hv is sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesv edtæ gte n. Det er således ov erladt til den enkelte kommunalbestyrelse, inden for rammerne af lov giv ningen i øv rigt, at træffe beslutning om indretningen af styrelsen af de kommunale anliggender med hensyn til antallet af udv alg og deres myndigheds om r åd e r. V alg af medlemmer til udv alg har v irkning for kommunalbestyrelsens funkt ions pe r iode, jf. kommu nes ty re ls es lov e ns 1 7, stk. 3, 2. punktum. Det fremgår af 24, stk. 3, i kommunestyrelseslov e n, at kommunalbestyrelsens medlemmer v ed forholdstalsv alg inddeles i de grupper, hv ori medlemmer har anme ldt at v ille stemme samme n. Det fremgår endv idere af denne bestemmelse, at der v ed v alg til økonomiudv alg og stående udv alg skal foreta ges samme grupp ea nm e ld e ls e. Ifølge 25, stk. 1, i kommunestyrelseslov en foretages kommunalbestyrelsens v alg af to eller flere medlemmer til udv alg, kommissioner, bestyrelser og lignende v ed forholds ta lsv a lg for hv ert udv alg for sig. Bestemmelsen i 1 7, stk. 3, 2. punktum, afskærer ikke kommunalbestyrelsen fra i funktionsperioden at gennemføre ændringer i kommunens udv algsstruktur eller udv algenes medlemstal i ov erensstemmelse med procedurereglerne i 2 om styrelsesv edtæ gts æ ndr i nge r. Statsforv altningen konstaterer, at et flertal af medlemmer af Sønderborg Byråd v ed behandling på to møder den 23. oktober og den 5. nov ember har truffet beslutning om ændring af kommunens styrelsesv edtægt, således at antallet af udv algsmedlemmer i børne- og uddannelsesudv alget forhøjes fra fem til syv medlemmer, og at opgav en v edrørende hjemmesygeplejen flyttes fra seniorudv alget til sundhed s udv a lget. Statsforv altningen har noteret sig, at der efter byrådsflertallets opfattelse med de to ændringer er sket en v æsentlig ændring af forudsætningerne for v alg til stående udv alg. Statsforv altningen konstaterer endv idere, at der i forbindelse med disse ændringer af styrelsesv edtægten på begæring af et medlem af byrådet er sket omkonstituering af kommune ns stående udv alg. På ov enstående grundlag finder Statsforv altningen, at omkonstituering af Sønderborg Kommunes stående udv alg som følge af ændring af medlemstallet i 6

7 børne- og uddannelsesudv alget på et byrådsmedlems begæring kunne ske i ov erensste m me ls e med kommunes tyr e ls es lov e ns 24, stk. 3, om forhold st a lsv a lg. Statsforv altningen finder ligeledes, at omkonstituering kunne ske som følge af ændring af sundhedsudv algets opgav eområde, hv is der e r tale om en v æsentlig ændring af område t. V i henv iser herv ed til Lov om kommunernes styrels e med kommentarer af Hans B. Thomse n m.fl., 201 0, 2. udgav e, hv or der på side 1 84 f anført følge nd e : Hv is kommunalb est yrelsen i funktionsp eriod en op retter eller nedlæ gger st åend e ud v alg, sker d er en så v æ sent lig æ nd ring af forud sæ t ningerne for v alg t il s t åend e ud v alg, at d er, såfremt d et b egæ res af b lot et enkelt medlem, skal find e en fornyet konst it uering st ed af alle d e st åend e ud v alg. Der v il v ed d en fornyede konst it uering v æ re ad gang t il om ø nsket at anmeld e en ny grup p edeling. Begrund elsen herfor er, at d e forud sæ t ninger, d er ligger t il grund for grup p edannelsen v ed en giv en ud v algsst ruktur, ikke nø d v end igv is er d e samme, når ud v algsst rukturen æ nd res. Der er således ikke mere t ale om d et samme v alg, jf. 24, st k. 3. (Skr. af 13. august 1982 og 2. sep t emb er 1 982). V ed nedsæ t t else eller forhø jelse af medlemst allet i d e st åend e ud v alg skal d er også foretages en omkonst it uering af alle d e st åend e ud v alg med ny samlet op gø relse af p lad serne. (Skr. af 26. janua r 1 990). Det må også ant ages, at v æ sent lige æ nd ringer i ud v algenes op gav eområd er ud en samt id ige æ nd ringer i ud v algenes ant al eller medlemst al v il kunne medfø re, at d er skal ske omkonst it uering af alle ud v alg. Der er ikke grund lag for at ant age, at medlemmer v ed omkonst it ueringen skulle kunne st ille krav om at b ev are d eres p lad ser i ud v alg, som op rethold es. Der må imid lert id ikke v ed st yrelsesv edtæ gt sæ nd ringen forfø lges uv edkommend e formål, og en æ nd ring, som alene gennemfø res med henb lik p å at reducere et eller flere b est emt e kommunalb est yrelsesmedlemmers p olit iske ind flyd else p å et b est emt sagsområd e, v il ikke v æ re lov lig. V i har ikke fundet anledning til at tage stilling til, om ændringen af sundhedsudv algets opgav eområde er v æsentlig, da alene ændringen af medle mst a lle t i børne- og uddanne lses udv a lge t kunne begrund e omkonst it uer in g. Som det fremgår af ov enstående, antages det, at en ændring af styrelsesv edtægten, som alene gennemføres med henblik på at reducere et eller flere bestemte kommunalbestyrelsesmedlemmers politis ke indflydelse på et bestemt sagsområde, ikke v il v ære lov lig. Æ ndring af styrelsesv edtægten må således ikke forfølge uv edkomm e nde formå l. Statsforv altningen har noteret sig følgende begrundelser fra Sønderborg Byråd for ændringe r ne i Sønderbor g Kommunes styrelsesv edtæ gt : Det har i løbet af v ist sig uhensigtsmæssigt, at der kun v ar fem medlemmer i børne- og uddannelsesudv alget, som indtil 1. januar hav de haft syv medle mm e r. 7

8 Flytning af opgaven hjemmesygepleje fra seniorudvalget til sundhedsudv alget indebærer, at opgaverne i de to udvalg stemmer bedre overens med den nye forvaltningsstruktur, der blev vedtaget af byrådet i september Derved skal den nye forvaltning erhverv, beskæftigelses- og sundhedsforvaltningen på sundhedsområdet alene betjene sundhedsudvalget og ikke også seniorudvalget. Sagligt nært sammenhængende opgaver bør placeres i samme udvalg. Børne- og uddannelsesudvalget varetager et meget stort område, der også er meget indgribende over for mange af kommunens borgere. Sagsområdet, der fagligt hænger godt sammen, dækker hele 24% af kommunens nettodriftsudgifter og har 39,2% af kommunens månedslønnede ansatte inklus iv e vikarer. Derfor har flertallet i byrådet udvidet antallet af medlemmer i børne - og uddannelsesudvalget for at få bred politisk fokusering, der bedre svarer til byrådets sammensætning. Statsforvaltningen har tillige noteret sig opfattelsen hos mindretallet i byrådet, som ikke finder ændringerne i kommunens styrelsesvedtægt sagligt begrundet og finder det påfaldende, at ændringerne kun sker i de to udvalg, hvor et partiskifte ændrede magtfordelingen. Mindretallet finder, at for eksempel teknik- og miljøudvalget har haft flere sager og møder end børne- og uddannelsesudvalget, og gør opmærksom på, at det fremgår af oplysninger indsendt til Statsforvaltningen, at flertallet først efter magtskiftet ledte efter argumenter for ny konstituering. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at forhøjelse af medlemstallet i et udvalg sagligt kan begrundes med, at omfa nget af udv algets opgaver tilsiger dette. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at flytning af opgaver fra et udvalg til et andet sagligt kan begrundes med, at sagligt nært sammenhængende opgaver placeres i samme udvalg, og at der er sammenhæng mellem forvaltningsgren og udvalgsbet jen ing. Vi finder ikke ud fra de foreliggende oplysninger tilstrækkeligt grundlag for at antage, at ovennævnte forhold vedrørende dels omfanget af bø rn- og uddannelsesudvalgets opgaver, dels sammenhæng i udvalgsopgaver og mellem forvaltningsgren og betjening af sundhedsudvalget, som ifølge Sønderborg Byråds flertal har begrundet Sønderborg Byråds beslutning om styrelsesvedtægtsændringer, ikke gør sig gældende. Vi finder således, at ændringerne af styrelsesvedtægten ikke kan anses for usagligt begrundet, uanset at de blev besluttet umiddelbart efter et partiskifte og valg af nye formænd for de to udvalg, og uanset at netop disse udvalg blev berørt af ændringe rne. Statsforvaltningen har sendt en kopi af dette brev til Sønderborg Byråd og til Tage Petersen og Stefan Lydal. Med venlig hilsen 8

9 Susanne Hansga a rd fuld mæ gt ig 9

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune

Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov 2014-209237 D a t o : 0 8-09 - 2 01 5 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune V ed brev af 29. september 201 4 har du v ia

Læs mere

Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C. Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune

Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C. Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C 2014-196455 D a t o : 0 8-05 - 2 01 5 Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune Stats forv altningen, s om i medfø

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2015-7850 D a t o : 2 7-10 - 2 01 5 V i har skrev et til Otto Krull Jepsen og Margaretha A nna J P v an Bov en, V endersgade 1 1 02, 1 363 Københav n K og Præstøv

Læs mere

Jytte Terkildse n specialk ons ule nt

Jytte Terkildse n specialk ons ule nt X 16-06- 20 11 T I L S Y N E T Henvendels e vedrørende anmodning om stillingtagen til skolelukn ing er i T histed by Du har den 8. september 201 0 rettet henv end e ls e til statsforv a lt ninge n som

Læs mere

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V 2014-193369 D a t o : 0 9-09 - 2 01 5 T i ls y n e t V edrørende jeres sagsnummer 2014-0

Læs mere

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r 2015-11994 D a t o : 0 2-1 1-2 01 5 V i har skrev et til Jens Engelbert Petersen, Nyv ej 1 0 B, 3 tv, 1 851 Frederiksberg C, v edrørende ejendommen beliggende

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e Helsingø r

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e Helsingø r HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r 2015-23363 D a t o : 0 7-1 2-2 01 5 V i har skrevet til Lise Helene B ertram og Jørgen V aldemar Petersen, Skibstrupvej 25, 3140 Ålsgårde, vedrørende ejendommen

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

A alborg Kommu ne Boulev a r de n 1 3, Postbox 462 91 00 A alborg. Sendt pr. e-post

A alborg Kommu ne Boulev a r de n 1 3, Postbox 462 91 00 A alborg. Sendt pr. e-post A alborg Kommu ne Boulev a r de n 1 3, Postbox 462 91 00 A alborg Sendt pr. e-post 19-09- 20 14 Henvendelse vedrørende habilitet ved behandling af sag om vandforsyningsp l an l ægn ing A alborg Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev

Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2015-8907 D a t o : 0 3-11 - 2 01 5 V i har skrev et til Lone Krag og Poul Erik Krag, Frederiksv ej 1 2, 4654 Faxe Ladeplads, v edrørende ejendommen beligge nde

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen:

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2014-200147 D a t o : 2 3-09 - 2 01 5 T i ls y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Dine henvendels er vedrørende Faxe

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS.

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune 23-10- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Rådhus p a rk e n Glostr up

GLOSTRUP KOMMUNE Rådhus p a rk e n Glostr up GLOSTRUP KOMMUNE Rådhus p a rk e n 2 2600 Glostr up 2015-8340 D a t o : 2 2-10 - 2 01 5 V i har skrev et til Kiah Mohr og Jeanette Øster, Ejbykærsv ej 7, 2600 Glostrup v edrørende ejendommen matr.nr. 1

Læs mere

Rudersd a l kommune Øv erødv ej Holte

Rudersd a l kommune Øv erødv ej Holte Rudersd a l kommune Øv erødv ej 2 2840 Holte 2015-22973 D a t o : 1 0-1 2-2 01 5 S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v 1 0 6 2 0 0 A a b e n r a a V i har skrev et til Banedanmark, Rudersdal

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

A nette Rav nholt kontorchef Jytte Terkildsen specialkonsulent

A nette Rav nholt kontorchef Jytte Terkildsen specialkonsulent Skolebestyrelsen v ed Ulv kærskolen, xxx Kærtoften 1 2 9850 Hirtshals 10-06- 2011 Henvendelse om nedlæggelse af Ulvkærskolen i Hjørring Kommune T I L S Y N E T Du har i brev af 24. nov ember 201 0 rettet

Læs mere

Helsingø r Kommune Stengad e Helsingø r A tt.: Byggeri

Helsingø r Kommune Stengad e Helsingø r A tt.: Byggeri Helsingø r Kommune Stengad e 59 3000 Helsingø r A tt.: Byggeri 2014-223532 D a t o : 0 9-02 - 2 01 5 V i har skrev et således til Russell James Brice, Odinshøjv ej 13A, 31 40 Å lsgårde, v edrørende ejendommen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 10-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Christian Harlang vedrørende ejendommen matr.nr. 2 ap Hellebækgård, Hellebæk, beliggende Nordre Strandvej 92, kommunens

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018 Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 28-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018 A har den 31. august 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Indholdsfortegnelse Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse af eleverne i skema

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 07-07- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Sagsbehandlingsfrister på det sociale område A har den 11. juni 2010 henvendt sig til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommune r- ne i Midtjylland.

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 21-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbæk, byrådsme d- lemmer i Randers, rettede

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om Horsens Kommune

Vedrørende din henvendelse om Horsens Kommune 08-0 9-2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om Horsens Kommune Du har ved mail af 13. september 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styre l- seslovens

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk:

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Sendt pr. e-post 21-10- 2 0 1 4 Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: T i l s y n e t Jeres henvendelse vedrørende Halsnæs Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015 Dansk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper i Roskilde Byråd Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015 Svar til Statsforvaltningen vedr. borgmester Joy Mogensens habilitet

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed.

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. 0 4-0 9-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget [navnet på virksomheden]s henvendelse af 21. april 2009 vedrørende klage over delv is afslag

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald X 01-09- 2011 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved breve af 23. september 2010 og 25. januar 2011 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Gentofte Kommune den 21.

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Udmeldelse af børn fra skole

Udmeldelse af børn fra skole 14-06- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Udmeldelse af børn fra skole Du skrev den 4. januar 2011 til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med de midtjyske kommuner 1. Du oplyste, at

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Meningsfuldhed i et børneperspektiv

Meningsfuldhed i et børneperspektiv Meningsfuldhed i et børneperspektiv 1 K O NFERENC E N : SAMMENHÆNG I BØRN OG UNGES LIV - NÅR MENING SKABER HELHED 22. O K T O B E R 2015 HANS M Å NSSO N, C ESOB Hvad er meningen med vore børn anno 2015

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. juli 2012 til to kommunalbestyrelsesmedlemmer

Statsforvaltningens brev af 13. juli 2012 til to kommunalbestyrelsesmedlemmer Statsforvaltningens brev af 13. juli 2012 til to kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 3-07- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du og Karen Damm har den 8. januar 2012 rettet henve n- delse til det kommunale tilsyn over

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136

Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136 1. Grundejerforeningen Tingager, Mejdal Bestyrelsesmedlem Mads Vistisen Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136 Det er med

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 16-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Boliggården, Trækbanen 16, 3000 Helsingør, vedrørende ejendommen matr.nr. 74d Helsingør Overdrev, beliggende H P Christensens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

FA NØ KOMMUNE Skolev ej Fanø

FA NØ KOMMUNE Skolev ej Fanø FA NØ KOMMUNE Skolev ej 5 6720 Fanø 2014-175164 D a t o : 0 8-10 - 2 01 5 V i har skrev et til A DV OKA TPA RTNERSELSKA BET KIRK LA RSEN & A SCA NIUS, Torv et 21, 6700 Esbjerg v edrørende ejendommen beliggende

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef Advokatfirmaet Bang Henriksen & Muurholm Ved Stranden 22, 3. tv. 9000 Aalborg 7. j u l i 2 0 1 1 T I L S Y N E T Tilskud til fonden Karolinelund. Du har ved brev af 11. november 2010 rettet henvendelse

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET MARITIME AKTIVITETER OG VISIONER

AALBORG UNIVERSITET MARITIME AKTIVITETER OG VISIONER AALBORG UNIVERSITET MARITIME AKTIVITETER OG VISIONER - M I N I S T E R B E S Ø G I E S B J E R G 1 1. M A R T S 2 0 1 4 K I M S Ø R E N S E N D E T T E K N I S K N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol

Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT 14. december 2017 Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler Nyhedsbrev til abonnenter - Juli 2017 Kasserede EU-regler Som vi kunne fortælle om i årets første nyhedsbrev (januar 2017), så er 2017 det vigtige år for den Køretøjssikkerhedspakke, man i 2014 besluttede

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 07-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103. A har den 5. december 2010 rettet

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge. Sendt pr. e-post. Henvendelse vedrørende Køge Kommune

Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge. Sendt pr. e-post. Henvendelse vedrørende Køge Kommune Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Sendt pr. e-post 02-10- 2014 Henvendelse vedrørende Køge Kommune T i l s y n e t Pårørenderådet ved Agerbækhuse i Køge har den 14. februar 2013 rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere