Budgetforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2013-16"

Transkript

1 Favrskov Kommune 3. september 2012 Budgetforslag Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

2 Indhold 1. Indledning Side 3 2. Budgetforslaget i hovedtræk Side 5 3. Driftsbudgettet Side 9 4. Anlæg Side Øvrige budgetområder Side Budgetforslagets samlede økonomi Side Den videre budgetproces Side 23 Budgetforslag

3 1. Indledning Budgetlægningen for i Favrskov Kommune tager udgangspunkt i de store reduktioner i drifts- og anlægsbudgettet, der blev gennemført ved budgetlægningen for , hvor der blev vedtaget konkrete driftsbesparelser for 65 mio. kr. i 2011, stigende til over 95 mio. kr. i Samtidig blev den årlige budgetramme til anlæg reduceret til godt 60 mio. kr. Med budgetterne for henholdsvis for og blev der skabt balance i Favrskov Kommunes økonomi. I foråret 2012 vedtog et Folketingsflertal en justering af kommunernes tilskuds- og udligningssystem. Justeringen skete på baggrund af en række kommuners kritik af systemet, herunder særligt præcisionen i opgørelsen af kommunernes sociale udgiftsbehov. Favrskov Kommune har i samarbejde med en række øvrige østjyske kommuner bidraget væsentligt til diskussionen og kritikken af udligningssystemet. Den vedtagne justering betyder, at Favrskov Kommune modtager godt 27 mio. kr. mere årligt fra udlignings- og tilskudssystemet. Aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2013 indeholder en reduktion i bloktilskuddet på 2,5 mia. kr. som følge af, at kommunerne i 2012 har budgetteret med 2,5 mia. kr. mindre til serviceudgifter end aftalt. Det betyder, at Favrskov alt andet lige modtager ca. 20 mio. kr. mindre i statstilskud. Favrskov Kommunes Byråd var 22. og 23. august 2012 samlet på budgetseminar for at drøfte budgettet for Til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret havde Byrådet bedt administrationen om at udarbejde forslag til årlige reduktioner og udvidelser på +/- 1 % samt forslag til anlægstiltag. På baggrund af drøftelserne blev der udarbejdet en foreløbig skitse til budgetforslag , som blev præsenteret for ledere, medarbejdere og pressen den 27. august Byrådets partier har på møde 31. august 2012 arbejdet videre med budgetskitsen. Resultatet af dette arbejde er beskrevet i dette Budgetforslag som fremsendes til 1. behandling på Økonomiudvalgsmødet 4. september Efter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget sendes forslaget i offentlig høring i perioden fra september I forlængelse af høringsperioden mødes partierne bag budgetforslaget for at udarbejde det endelige budget Det tekniske budget, som dannede baggrund for byrådets budgetseminar, udviste et overskud på den ordinære drift på 92,2 mio. kr. Når der tages hensyn til anlæg, lånoptagelse, afdrag på lån samt en række engangsbetalinger udviste det tekniske budget et kasseforbrug på 8,4 mio. kr. på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) i Budgetforslag

4 Heri er indregnet en række engangsbetalinger, som omfatter det likviditetstab, som Favrskov Kommune påføres som følge af etableringen af Udbetaling Danmark samt efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr i alt 29,6 mio. kr. Ses der bort fra det ekstraordinære kassetræk på de 29,6 mio. kr. udviser det tekniske budget et samlet overskud på 21,2 mio. kr. i Den økonomiske situation forud for Byrådets budgetseminar fremgår af nedenstående: Skattefinansieret område Teknisk Budget 14. august 2012 Mio. kr. BF2013 BFO 2014 BFO 2015 BFO 2016 Ordinære poster Finansiering , , , ,9 Drift 2.434, , , ,8 Renter 7,9 8,7 9,4 9,4 Pris og lønstigning 44,5 88,0 134,0 Ordinære poster i alt -96,2-97,7-106,5-111,7 Særlige poster Anlæg 87,1 86,6 63,4 63,4 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 9,8 Ekstraordinær bloktilskud (udbetaling DK) -25,2 Efterregulering af skat og udligning -5,5 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Særlige poster i alt 81,7 91,1 73,4 73,4 Finansposter Lånoptagelse -39,1-36,0-12,8-12,8 Afdrag på lån 16,7 18,4 20,0 21,2 Kort og Langfristede poster 45,3 0,1 0,0 0,0 Finansposter i alt 22,9-17,5 7,2 8,4 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger 8,4-24,1-25,9-29,9 Heraf: Likviditetstræk (Udbetaling DK) 45,0 Ekstraordinær finansiering (Udbetaling DK) -25,2 Efterregulering beskæftigelsestilskud ,8 I alt ekstraordinære betalinger i ,6 Resultat eksklusive engangsbetalinger -21,2 Budgetforslag

5 2. Budgetforslaget i hovedtræk I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer i budgetforslag : Udvidelser og reduktioner i driftsbudgettet De samlede bruttoændringer i hele budgetperioden fra det tekniske budget til budgetforslaget er vist i nedenstående tabel. Driftsbudget mio. kr Reduktioner i alt -9,5-10,8-10,6-9,9 Udvidelser i alt 17,2 18,9 17,3 17,3 Nettoændring 7,7 8,0 6,6 7,4 Budgetforslag betyder en samlet nettoudvidelse af driftsbudgettet på ca. 7 mio. kr. årligt. Denne udvidelse kan primært henføres til nye driftstiltag på henholdsvis dagtilbudsområdet og sundhedsområdet, svarende til Favrskov Kommunes andel af de nationale puljer til de to områder, som indgår i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for På dagtilbudsområdet har KL og Regeringen fra 2013 og frem afsat 500 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene på nationalt plan. Favrskov Kommunes andel heraf udgør netto ca. 4,9 mio. kr. svarende til brutto ca. 6,1 mio. kr. årligt (inkl. forældrebetalingsandelen). På sundhedsområdet har KL og Regeringen på landsplan afsat 300 mio. kr. fra 2013 og frem til en styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Målet er bl.a. at medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser samt bidrage til et mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. Favrskov Kommunes andel af de ekstra penge til sundhedsområdet udgør ca. 2,4 mio. kr. årligt. Ud over de ekstra resurser til dagtilbuds- og sundhedsområdet indeholder budgetforslaget en række udvidelser og en beløbsmæssig tilsvarende reduktion indenfor driftsbudgettet. De konkrete forslag til reduktioner og udvidelser fra dette års budgetlægning fremgår af et senere afsnit. Budgetforslaget for bygger endvidere på en række beslutninger fra budget , som har virkning på budget Det gælder eksempelvis øgede reduktioner af driftsbudgettet som følge af besparelser på indkøb, energibesparelser og etablering af ejendomscenter. Herudover indeholder budgetforslaget en reduktion i driftsbudgetterne til institutionerne på det specialiserede socialområde jf. den sociale rammeaftale. Endelig er der i budgetforslag på skoleområdet indarbejdet en forøgelse på 4 lektioner i skoleåret 2012/13 - stigende til 6 lektioner i skoleåret 2013/14, som følge af nedlæggelsen af Voldum og Vellev skoler. Budgetforslag

6 Lånoptagelse og udvidelse af anlægsrammen Favrskov Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i tre lånepuljer. Der er søgt om låneramme på 40 mio. kr. til anlægsprojekter inden for kvalitetsfonden, låneramme på 20 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet samt låneramme på 10 mio. kr. til projekter uden for kvalitetsfonden (ordinær lånepulje). Endelig er der søgt om tilskud på 20 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Favrskov Kommune har 31. august 2011 modtaget tilsagn om låneramme på 14 mio. kr. til projekter inden for kvalitetsfonden, og 3 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet. Økonomi- og Indenrigsministeriets lånetilsagn er indarbejdet i budgetforslag Herudover er der indarbejdet lånoptagelse på 6,6 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (energibanken), 2 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskoleområdet samt 1,3 mio. kr. vedrørende lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse udgør således 26,9 mio. kr. Favrskov Kommune er ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Den forøgede låneramme i forhold til det tekniske budget på 9,5 mio. kr. i 2013, har gjort det muligt at udvide anlægsrammen tilsvarende i Ligeledes er anlægsrammen i 2014 og 2015 også udvidet i forhold til det tekniske budget. Anlægsrammen til det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgør i budgetforslag således: Mio. kr Anlæg 74,0 95,4 95,2 65, Politiske aftaler Partierne bag budgetforslaget er som supplement til de konkrete forslag til reduktioner og udvidelser (afsnit 3) enige om, at der skal iværksættes/gennemføres følgende initiativer, analyser mv.: Aarhus Lufthavn Favrskov Byråd tager i efteråret 2012 særskilt stilling til forslaget om Favrskov Kommunes bidrag til en udvidelse af aktiekapitalen i Aarhus Lufthavn. Vejbelysning I forbindelse med udskiftning af belysningskilder, nye belysningsprojekter og udsmykninger af byrum skal LED-løsninger indgå i overvejelserne. Brugen af energibesparende teknologier på belysningsområdet, herunder LED, vil indgå i det forslag til vejbelysningsplan, som behandles i Byrådet i oktober Budgetforslag

7 Omlægning af lærernes arbejdstid Med henblik på at sikre mulighed for yderligere differentiering af undervisningen og øget inklusion ønskes lærernes opgaver omlagt, så en højere andel af arbejdstiden bruges til undervisning. Det økonomiske råderum, der frigøres anvendes til flere undervisningstimer - herunder holddannelse og to-lærerordninger. Omlægningen gennemføres efter forhandling med lærernes organisation. Aldersintegreret undervisning klasse Der er enighed om, at det er den enkelte skole, der tager konkret stilling til, om der skal ske en optimering af resurserne ved at indføre aldersintegreret undervisning i indskolingen. Det øgede økonomiske råderum, der kan opnås herved, skal forblive i skolens budget. Det afklares, hvor mange skoler, der i skoleåret har indført eller planlægger at indføre aldersintegreret undervisning. Herunder om der er skoler, der er forhindret i det af lokalemæssige årsager. Samtidig indsamles erfaringer med indførelsen af ordningen. De anlægsmæssige konsekvenser af, at alle skoler skal have mulighed for at indføre aldersintegreret undervisning forelægges Børne- og Skoleudvalget primo Mere frivillig involvering på værestederne På Favrskov Kommunes tre væresteder for sindslidende i Hinnerup, Ulstrup og Hammel skal frivillige i endnu højere grad søges inddraget i aktiviteterne. Som en tilskyndelse til denne involvering kan en del af 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde øremærkes til de aktiviteter, som de frivillige arrangerer for brugerne. Tilbud om robotstøvsugere i ældreplejen Favrskov Kommune har de seneste år afprøvet velfærdsteknologiske løsninger flere steder indenfor ældreområdet. Robotstøvsugere anvendes bl.a. i rehabiliteringsindsatsen som en vej til at gøre svage ældre borgere mere selvhjulpne. Som led i den fortsatte udbredelse af de velfærdsteknologiske løsninger tilbydes ældre borgere med behov for praktisk hjælp fremover at få en robotstøvsuger stillet til rådighed som hel eller delvis erstatning for personlig hjælp til støvsugning. Det understreges, at der er tale en frivillig ordning. Idrætshaller Favrskov Kommune vedtog i juni måned 2012 at harmonisere tildelingen af resurserne til idrætshallerne. Med baggrund heri ønsker Byrådet at afvente erfaringerne med halharmoniseringen, før der tages stilling til eventuelt fremtidigt halbyggeri og/eller drifts- og aktivitetstilskud til aktiviteter, der foregår i idrætshallerne. Der ønskes bl.a. afklaring af i hvilket omfang halharmoniseringen medvirker til at sikre en bedre samlet udnyttelse af kapaciteten i de nuværende idrætshaller og gymnastiksale. Desuden ønsker Byrådet at afvente Økonomi- og Indenrigsministeriets stillingtagen til, om kommunen skal deponere i forbindelse med selvejende foreningers/institutioners byggeri af idrætsanlæg, såfremt Favrskov Kommune yder tilskud til idrætsanlæggets opførelse og/eller drift/aktiviteter heri. Budgetforslag

8 Fra 1. april 2013 vil der blive gennemført kvartalsvis afrapportering til Kultur- og Fritidsudvalget om status på eventuelle ændringer i benyttelsen af haller og gymnastiksale i forlængelse af halharmoniseringen. VVM-undersøgelse af Letbanestrækningen fra Lisbjerg til Hinnerup Den politiske følgegruppe for det tværkommunale Letbanesamarbejde har prioriteret linjeføringen fra Lisbjerg vest til Hinnerup station som den næste udbygningsetape. Derfor afsættes der i budget et anlægsbeløb til medfinansiering af en VVM-undersøgelse af strækningen. I efteråret 2012 arrangeres et temamøde for Byrådet, hvor de videre planer for etableringen af letbanestrækningen fra Lisbjerg til Hinnerup præsenteres og drøftes. Budgetforslag

9 3. Driftsbudgettet Ifølge den vedtagne budgetproces for B havde administrationen til opgave at udarbejde forslag til henholdsvis driftsreduktioner og driftsudvidelser på 1 % af serviceudgifterne svarende til ca. 17,4 mio. kr. Herudover blev der udarbejdet en række tværgående prioriteringsblokke inden for driften. Som følge af aftalen mellem KL og Regeringen om at afsætte to nationale puljer til henholdsvis dagtilbudsområdet og sundhedsområdet blev der udarbejdet ekstra udvidelsesblokke indenfor de to områder. Endvidere har de politiske partier i processen også fremsat forslag til reduktioner og udvidelser. Forslagene til reduktioner og udvidelser har dannet baggrund for de politiske drøftelser og prioriteringer. Den politiske dialog og prioriteringsproces har ført til, at en række af forslagene er ændret med hensyn til beløbsstørrelser og indhold Reduktioner Budgetforslaget indeholder følgende reduktioner i driftsbudgettet. Forslag til reduktioner Tværgående R-101 Arbejdsskader R-102 Digitalisering og digitaliseringsbank R-103 Udgifter til digital annoncering af stillinger R-104 Besparelse på indkøb af varer og tjenesteydelser R-105 Kørselsoptimering og koordinering Tværgående i alt Økonomiudvalget R-106 Indførelse af digital talegenkendelse i administrationen Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget R-201 Undersøgelser i.f.m. byggesager Teknik- og Miljøudvalget i alt Budgetforslag

10 Børne- og Skoleudvalget R-301 Heldagsskoletilbuddet i Houlbjerg indgår i Skovvangskolens ledelse R-305 Ændring af ledelsesstrukturen i Ungdomsskolen R-308 Hjemtagelse opgaver Region Midt taleområdet R-309 Tilskud (ifm. bl.a. IT-udgifter) til elever på specialefterskoler bortfalder R-310 Indførelse af digital talegenkendelse i PPR R-319 Reduktion i dagplejens it-budget R-322 R-331 Styrkelse af forældrebestyrelsernes arbejde i dagtilbuddene Reduktion - det rammebelagte specialiserede socialområde Børne- og Skoleudvalget i alt Social- og sundhedsudvalget R-401 Vitae/administration på ældreområdet R-402 Modtagekøkken på plejecentre - Favrskov Vest R-403 Uddannelsesafdelingen under ældreområdet R-404 Servicemedarbejdere på hjælpemiddeldepotet under ældreområdet R-405 Ressourcetildeling på plejecenter Hinneruplund R-407 Støtteteam - hjemmeplejen på ældreområdet R-410 Reduktion af aktivitetsbestemt medfinansiering ved styrket akut indsats Social- og sundhedsudvalget i alt Arbejdsmarkedsudvalget R-501 Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager Arbejdsmarkedsudvalget i alt Beredskabskommissionen R-701 Leasing af brandkøretøjer Beredskabskommissionen i alt Reduktioner i alt Budgetforslag

11 Til de foreslåede reduktioner er der følgende præciseringer: R-105 Kørselsoptimering og koordinering Der udarbejdes en samlet analyse af persontransporten i Favrskov Kommune, som forventes behandlet i byrådet ultimo Der er på forhånd enighed om ikke at gennemføre en servicereduktion i form af en begrænsning af kørselstilbuddet på skolebusruterne til de kørselsberettigede skolebørn eller en reduktion i antal eftermiddagskørsler, som skitseret i reduktionsforslag R-105. Som følge heraf reduceres besparelsespotentialet på kørselsområdet i overslagsårene, således der fra 2016 vil være en samlet besparelse på 1 mio. kr. (netto). R-301 Heldagsskoletilbuddet i Houlbjerg indgår i Skovvangskolens ledelse Heldagsskoletilbuddet i Houlbjerg organiseres fra 1. januar 2013 ledelsesmæssigt under Skovvangskolen. Heldagsskoletilbuddet er fortsat en del af Favrskov Kommunes specialklasserække og det vil fremover skulle tilpasses den samlede udvikling af kommunens specialundervisning i henhold til den ny lovgivning om øget inklusion. Primo 2013 fremlægger Børn og Skole en analyse af heldagsskoletilbuddet - herunder en beskrivelse af målgrupper, pædagogisk indhold, visitation, økonomi og resursetildeling. Analysen skal bl.a. medvirke til at afklare tilbuddets fremtidige organisering som en del af det samlede kommunale specialundervisningstilbud og danne grundlag for en politisk beslutning om heldagsskoletilbuddets fremtidige lokalisering. R-318 Ændring af resursetildeling til skovbørnehaver og skovbørnehavegrupper Det oprindelige forslag om at gennemføre en reduktion vedr. skovbørnehaver og skovbørnehavegruppe udgår. I stedet er det aftalt, at retningslinjerne for, hvornår der er grundlag for at tildele særlige resurser til visse dagtilbud, skal præciseres. Resursetildelingsmodellens særlige tilskud skal alene tage højde for helt særlige lokale forhold, som er uden for dagtilbuddets indflydelse, og som påfører institutionen merudgifter, som andre institutioner i almindelighed ikke har, for eksempel udfordringer i forbindelse med fysisk beliggenhed, bygningsmæssige forhold og lignende. Børn og Skole udarbejder forslag til en præcisering, som godkendes i Børne- og skoleudvalget og indskrives i styrelsesvedtægten for dagtilbud. R-322 Styrkelse af forældrebestyrelsernes arbejde i dagtilbuddene Forældrebestyrelserne i dagtilbuddenes nye områdestruktur skal have de bedst mulige rammer for at fungere som en samlet bestyrelse for flere enheder. I hvert af de ti områder afsættes derfor kroner årligt. Beløbet disponeres af bestyrelserne til opkvalificering af bestyrelsesarbejdet, faglige/pædagogiske arrangementer, temadage mv., som kan medvirke til en bredere dialog mellem de enkelte enheder om forhold af interesse for det samlede område. Budgetforslag

12 3.2. Udvidelser Budgetforslaget indeholder følgende udvidelser i driftsbudgettet. Forslag til udvidelser Tværgående U-102 Midler til kompetenceudvikling Tværgående i alt Økonomiudvalget U-103 Fundraising på tværs U-104 Øget indsats ifm. udskrivning fra hospital U-106 Forøgelse af den virksomhedsrettede indsats U-107 Udvidet indsats - udmøntning af klimaplanen U-109 Borgerrådgiver Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget U-201A Vandrelaterede projekter U-202 Finansiering af udgifter til Gudenåkomiteen U-203 Tilskud til udsætning af laks i Gudenåen Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget U-303A Inklusion i folkeskolen U-305 Engelskundervisning i 2. klasse U-308 Sund kost i folkeskolerne U-316 Styrkelse - sproglige indsats på 0-2 års-området U-317 Styrkelse af barn/voksen-relationer i dagtilbud U-318 Specialpædag. indsats i almenområdet dagtilbud U-319 El-drevne barnevogne i dagplejen U-320 Øget kvalitet i dagtilbuddene U-330 Forebyggende social indsats på skoler og i dagtilbud fremskudt team U-331 Hjemtagelse af misbrugsbeh. - unge under 18 år Budgetforslag

13 U-332 Pilotprojekt til efterværn (hybel-løsning) U-333 Pilotprojekt for sårbare mødre U-334 Uddannelse og supervision af plejefamilier med særlige opgaver Børne- og Skoleudvalget i alt Social- og sundhedsudvalget U daghjemspladser for demente i Hinnerup U-403 Styrkelse af den frivillige indsats på plejecentrene U-404 Ansættelse af specialsygeplejersker ældreområdet U-405 Styrket bostøtte inden for handicap og psykiatri U-406 Klubtilbud til unge handicappede årige U-408 Styrkelse af den sundhedsfremmende indsats U-409 Sundhedskurser - borgere med kronisk sygdom U-410 Udvidet handicapkørsel for blinde Social- og sundhedsudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget U-601 Særligt tilskud til klubhuse ved fodboldbaner U-602 Overtagelse af skolebanernes drift U-604 Udvidelse af Favrskov Musikskoles aktivitetsniveau Kultur- og fritidsudvalget i alt Udvidelser i alt Til de foreslåede udvidelser er der følgende præciseringer U-103 Fundraising på tværs Der afsættes kr. årligt i 2013 og 2014 til etablering af en tværgående indsats indenfor fundraising. Midlerne skal bruges til ansættelse af en fundraiser, der skal koordinere og sikre fremdrift i Favrskov Kommunes indsats for at indhente fonds- og puljemidler som alternativ eller supplerende finansiering til udviklingsprojekter, ekstra aktiviteter m.v. Det er målet, at arbejdet med fundraising er selvfinansierende fra 2015 Budgetforslag

14 U-305 Engelskundervisning i 2. klasse Undervisning i fremmedsprog er en vigtig del af børnenes forberedelse til et liv i en internationaliseret verden. Set i det perspektiv afsættes der fra skoleåret resurser til en ekstra ugentlig undervisningstime i engelsk i 2. klasse. Tiltaget forventes at bidrage til, at børnenes fremmedsprogsindlæring forbedres, når den sker i takt med barnets generelle sprog- og begrebsudvikling. U-320 Øget kvalitet i dagtilbuddene Der er enighed om, at de ekstra resurser som tilføres kommunerne til dagtilbudsområdet, skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene primært ved at øge medarbejdernes tid til pædagogisk arbejde sammen med børnene. De ekstra resurser giver endvidere muligheder for flere og mere varierede pædagogiske tilbud. Eksempelvis kan nævnes et mere aktivt natur- og udeliv samt flere pædagogisk tilrettelagte leg- og læringsforløb, der kan medvirke til en bedre overgang fra børnehave til skole. Heri indgår også resurser til opkvalificering af medarbejderne. Merbeløbet i 2013 på ca kr. i forhold til overslagsårene skal bl.a. bruges til at indkøbe specialcykler til befordring af børn med henblik på at styrke mulighederne for, at dagplejere kan tage på flere udflugter og ture med børnene. U-330 Forebyggende social indsats på skoler og i dagtilbud Den forebyggende sociale indsats styrkes ved at øge socialrådgiverresurserne til det mere opsøgende og rådgivende arbejde i skoler og dagtilbud i et direkte samarbejde med lærere og pædagoger. Forslaget forventes at resultere i tidligere, og dermed mindre indgribende indsats over for børn med særlige behov. Den forstærkede indsats vil i en 2 årig forsøgsperiode blive koncentreret om Hammel/Ulstrup-området. Indsatsen evalueres indenfor den 2 årige forsøgsperiode, og i forlængelse heraf træffes beslutning om den videre udvikling af indsatsen. U-331 Hjemtagelse af misbrugsbehandling af unge under 18 år Favrskov Kommunes indsats i forhold til unge misbrugere under 18 år overgår til Favrskov Misbrugscenter, der i forvejen varetager misbrugsbehandling af de unge over 18 år i kommunen. Det forventes, at flere unge med behov for råd, vejledning og behandling vil tage imod tilbuddet, når det lokaliseres lokalt i kommunen. U-405 Styrket bostøtte indenfor handicap og psykiatri Bostøtten tilføres kr. årligt i bestræbelserne for at leve op til visionen om Mest muligt i eget liv. Derved understøttes målsætningen om at yde den mindst indgribende indsats til borgere på handicap- og psykiatriområdet. Herudover tilføres et ekstra beløb på 1,153 mio. kr. fra en budgetreserve, som blev etableret i forbindelse med planlagte reduktioner af taksterne på det specialiserede socialområde i forbindelse med budget Indenfor udfører-enhederne på handicap- og psykiatriområdet blev der i budget indarbejdet besparelser på 2% fra 2013 og yderligere 2,5% fra U-408 Styrkelse af den sundhedsfremmende indsats Favrskov Kommune ønsker at fremme sundhed, trivsel og forebyggelse for borgere i alle aldre, og derfor tilføres området i budgetperioden flere resurser. Et af tiltagene i 2013 er, at Landsbyrådet og Sundhedsafdelingen i samarbejde tilbyder interesserede landsbyborgere en uddannelse som sundhedsambassadør. Der afsættes kr. i 2013 til formålet. Budgetforslag

15 3.3. Nye udvidelsesblokke U-109 Borgerrådgiver Der afsættes kr. årligt til etablering af en deltids borgerrådgiverfunktion i Favrskov Kommune for at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration. Borgerrådgiveren skal rådgive og vejlede borgere om kommunen og føre tilsyn med kommunens forvaltning. Byrådet forelægges i 1. kvartal 2013 et forslag til etablering af borgerrådgiverfunktion herunder mulighederne for at indgå i samarbejde med andre kommuner om opgaven. U-201A Vand-relaterede projekter Blok U-201A er en samling af tidligere U-201, A-218, A-219 og A-220, hvilket betyder at opgaverne vedr. revision af regulativer for vandløb, spildevand i det åbne land samt vand- og naturplaner er flyttet fra anlæg til drift. Det samlede beløb i U-201A er lidt mindre end beløbene i de oprindelige blokke, hvorfor der skal foretages en prioritering af de opgaver, der er beskrevet i de oprindelige udvidelses- og anlægsblokke. U-303A Inklusion i folkeskolen Blok U-303A er en samling af tidligere U-301, U-302 og U-303. Målet med de ekstra resurser er at styrke almenundervisningen i skolerne, så flere børn fremover kan få specialpædagogisk støtte inden for skolernes almene rammer. Der afsættes 1 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i overslagsårene til bl.a. at opkvalificere lærernes specialpædagogiske kompetencer og give dem yderligere redskaber til at inkludere børn med behov for støtte. Medio 2013 præsenteres Børne- og Skoleudvalget for en plan for udmøntning af resurserne. U-308 Sund kost i folkeskolerne Der afsættes kr. i 2013, så skolerne kan iværksætte initiativer, der sikrer videndeling om sund kost - både mellem skolerne og i forhold til at andre institutioner og sektorer i kommunen. Gennem oplysningsaktiviteter, dialogmøder mm. fremmes mulighederne for, at eleverne kan købe sund, nærende og velsmagende mad, der lever op til Fødevarestyrelsens standarder for brug af økologiske varer og sund velsmagende kost. U-410 Udvidet handicapkørsel for blinde I 2013 og 2014 afsættes kr til at udvide tilbuddet om individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede til også at omfatte blinde borgere. Borgerne skal opfylde krav om synshandicap svarende til medlemskriterierne for Dansk Blindesamfund og visiteres til tilbuddet efter individuel vurdering. Der visiteres til 104 ture årligt, og taksten følger samme regler som individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Ordningen evalueres i foråret 2014 og forelægges Social og Sundhedsudvalget med henblik på at vurdere forbruget og tilfredsheden med ordningen. En eventuel forlængelse af ordningen tages op i forbindelse med budgettet for Budgetforslag

16 4. Anlæg Der blev til Byrådets budgetseminar udarbejdet forslag til anlægsønsker inden for det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) svarende til godt 467 mio. kr. bl.a. med baggrund i indhentede forslag fra foreninger, institutioner mv. På den baggrund har det været nødvendigt at foretage en stram prioritering blandt de fremsendte ønsker. I budgetforslaget for er indarbejdet følgende skattefinansierede anlæg: Forslag til anlæg Økonomiudvalget A-101 LAG-Favrskov projekt- og administrationspulje A-103 Planrelaterede projekter A-104 Nedrivningspulje A-105 Genudbud af rengøring Vest A-106 Digitalisering af planområdet A-107 Energimærkning af bygninger A-108 ESCO på skoleområdet A-109 Energibank A-111 Anlægsinvestering ifm. indførelse af digital talegenkendelse A-112 Salg af kommunale ejendomme A-113 Inventar til byrådssalen i Hammel A-117 Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget A-202A Installationer og udvendig vedligehold uden for kvalitetsfondens område A-203 Udvendigt vedligehold og installationer i bygninger inden for kvalitetsfonden A-205 Investering i nyt vintermateriel A-206 Mindre projekter fra cykelstiplanen og vedligehold af eksisterende cykelstier A-207 Projekter i Hadsten og Hammel midtbyer A-208 Projekter i trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen Budgetforslag

17 A-209 Renovering af broer A-211 Renovering af fortove A-212 Vejplan og vejprojekter A-213 Genopretning af asfaltbelægninger A-215 Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse A-216 Mindre naturgenoprettende projekter A-217 Lokale stier og mountainbikebaner A-221 Udmøntning af klimaplan A-222 VVM-undersøgelse af letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup A-223 Byforskønnelses- og renoveringsprojekter i Ulstrupområdet Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget A-301 Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold mv. folkeskoler og fritidstilbud A-302 Pædagogisk it og effektiv it-infrastruktur A-303 Præstemarksskolen, Tofthuset, renovering og modernisering A-304 Hadbjerg skole, renovering og ombygning 1. etape A-307 A-308 A-309 Anlægspulje til indeklimaforbedringer på skoler, fritidstilbud og dagtilbud Anlægspulje bygningstilpasning til øget inklusion og opgradering af faglokaler Pulje til asfalt- og flisebelægninger og udearealer mm. dagtilbud, skoler og klubber A-316 Tilbygning til Børnehuset Mælkevejen i Søften A-317 Mindre anlægsudgifter, indvendig vedligeholdelse mv. i dagtilbud Børne- og Skoleudvalget i alt Social- og sundhedsudvalget A-401 Udvidelse af Tinghøj med 16 pladser restbeløb i A-403 Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældre A-404 Nyt plejecenter i Hammel A-405 Aktivitetscentret Naturværket i Hinnerup A-406 Tilbygning til aktivitetscentret på Ellemosevej 40 i Hadsten større omkostningseffektive enheder Budgetforslag

18 A-407 A-408 Erstatningsbyggeri for botilbud handicap større omkostningseffektive enheder Løbende renoveringer og mindre anlæg i handicap og psykiatri A-410 Tandplejen, renovering og udskiftning af nedslidt udstyr Social- og sundhedsudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget A-601 Anlæg i landsbyerne A-602 Forbedring og udvikling af haller A-603 Udvidelse af Hadsten Sportsklubs Klubhus A-604 Mindre anlægsprojekter inden for kultur- og fritidsområdet A-606 Etablering af fodboldbanedræn ved HH-hallen A-607 Energiforbedrende foranstaltninger på foreningsejede lysanlæg Kultur- og fritidsudvalget i alt Beredskabskommissionen A-702 Udbud af entreprisebrandslukningskontrakter Beredskabskommissionen i alt Anlæg i alt Til de foreslåede anlægsprojekter er der følgende præciseringer: A-108 ESCO på skoleområdet I forlængelse af Byrådets beslutning i juni måned 2012 om at lave et samlet udbud af energirenoveringsopgaverne på skoleområdet har det vist sig nødvendigt at afsætte længere tid til udbudsfasen end oprindelig planlagt. I medfør heraf udskydes hovedparten af de planlagte anlægsinvesteringer fra 2013 til 2014 og A-113 Inventar til byrådssalen Primo 2013 præsenteres Økonomiudvalget for et oplæg til modernisering af byrådssalen i Hammel. I oplægget indgår forslag til nyt inventar, nyt lyd- og billedudstyr, overvejelser vedr. elektroniske afstemningsmuligheder samt muligheder for styring og regulering af temperaturforholdene i lokalet. Budgetforslag

19 A-117 Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen I 2013 fremlægges forslag til mulige konkrete projekter til styrkelse af lystfiskeri- og turismeaktiviteterne i forbindelse med Gudenåen. Projekterne skal ses i relation til tidligere planer og til de forskellige initiativer, der arbejdes med i regi af Visit Gudenåen, Oplev Gudenåen, LAG, Gudenå Komiteen m.fl. A-206 Mindre projekter fra cykelstiplan og vedligehold af eksisterende cykelstier Til gennemførelse af mindre projekter fra cykelstihandlingsplanen samt til vedligehold af eksisterende cykelstier på udvalgte strækninger afsættes 1 mio. kr. i Der søges midler i den statslige cykeltrafikpulje til medfinansiering af relevante projekter. Samtidig er der enighed om, at Teknik og Kultur til brug for fremtidige budgetlægninger udarbejder forslag til større konkrete cykelstiprojekter. A-212 Vejplan og vejprojekter Til realisering af projekter i vejplanen afsættes 2,0 mio. kr. i 2013, 2014 og 2015 og 5,0 mio. kr. i Der enighed om, at der skal ske en langsigtet planlægning, som bl.a. betyder, at de afsatte budgetbeløb skal ses i et flerårigt budgetperspektiv, og at der skal ske en samlet prioritering af de ønsker og behov, der er udtrykt i vejplanen. Til brug for fremtidige budgetlægninger udarbejder Teknik og Kultur forslag til større konkrete projekter. I 2013 prioriteres en ombygning af krydset Vesselbjergvej-Skanderborg-vej i Hadsten. A-217 Lokale stier og mountainbikebaner Favrskov Kommune ønsker at medvirke til at skabe et sundt og aktivt liv gennem etablering af faciliteter, der sikrer bedre adgang til naturen. Færdiggørelse af lokale stier i forbindelse med bl.a. Favrskovruten samt etableringen af mountainbikeruter skal ske i samarbejde med de mange frivillige i lokalområderne, foreningerne og skovejerne. A-302 Pædagogisk it og effektiv it-infrastruktur Cirka halvdelen af det afsatte beløb på 1 mio. kr. i 2013 og overslagsårene skal anvendes til anskaffelse af digitale læremidler, hvortil der kan opnås krone-til-krone medfinansiering fra staten. Endvidere skal der ske en fortsat udbygning af it-infrastrukturen (it-skabe, sikker el-føring mv.) med henblik på at understøtte elevernes brug af eget it-udstyr på skolerne. A-316 Tilbygning til Børnehuset Mælkevejen i Søften. Den oprindelige anlægsbevilling til udvidelse af Børnehuset Mælkevejen i Søften på 5,7 mio. kr. øges med kr. De ekstra resurser skal bruges til videreudvikling af udearealerne og etablering af bedre legepladsfaciliteter. A-602 Forbedring og udvikling af haller Der afsættes 2 mio. kr. i både 2013 og 2014 til fortsat renovering, vedligehold og forbedring af hallerne. I forhold til det oprindeligt fremsatte anlægsforslag som alene omfattede 2013 skal de ekstra resurser bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/interessegrupper kan overtage driften af kommunale haller. Budgetforslag

20 4.1. Nye anlægsblokke A-202A Installationer og udvendig vedligehold uden for kvalitetsfondens område A-202A er et resultat af en sammenlægning af A-201 og A-202. Formålet med at lægge de to blokke sammen er, at opgaverne vedrørende vedligeholdelse af installationer og opgaverne vedrørende udvendigt vedligehold af bygninger udenfor kvalitetsfonden skal ses og prioriteres i en sammenhæng. A-222 VVM-undersøgelse af letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup Der afsættes i budget et anlægsbeløb til delvis dækning af Favrskov Kommunes andel af udgiften til gennemførelse af en VVM-undersøgelse af letbanestrækningen mellem Lisbjerg vest og Hinnerup station. Det anførte anlægsbeløb suppleres med ikke disponerede driftsmidler til letbanesekretariatet i 2012 og frem. Det bemærkes, at udgiften til gennemførelse af VVM-undersøgelsen er behæftet med en vis usikkerhed, da der ikke foreligger en endelig afklaring af Statens og Region Midtjyllands medfinansiering. A-223 Byforskønnelses- og renoveringsprojekter i Ulstrup-området Der afsættes kr. til byforskønnelses- og renoveringsprojekter i Ulstrup-området. Beløbet skal bl.a. medvirke til at understøtte lokale initiativer og ses i relation til at Ulstrup som hovedby ikke har mulighed for at søge særlige projektmidler fra Landsbyrådet m.fl. Teknik og Miljøudvalget fastlægger de nærmere vilkår for ansøgning om og tildeling af midlerne. Budgetforslag

21 5. Øvrige budgetområder Jordforsyningen og ældreboliger Der er endnu ikke udarbejdet specifikt budget for jordforsyningen og ældreboligerne. Budgetforslag

22 6. Budgetforslagets samlede økonomi De fremlagte forslag til reduktioner og udvidelser samt forslag til skattefinansierede anlæg i 2013 og overslagsårene resulterer i følgende samlede økonomiske oversigt på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning og brugerfinansierede områder: Skattefinansieret område (- = indtægter/kasseforøgelse) Skitse Budgetforslag Mio. kr. BF2013 BFO 2014 BFO 2015 BFO 2016 Ordinære poster Finansiering , , , ,9 Drift 2.434, , , ,8 Driftsudvidelser 17,2 18,9 17,3 17,3 Driftsreduktioner -9,5-10,8-10,6-9,9 Renter 7,9 8,7 9,4 9,9 Pris og lønstigning 44,5 88,0 134,0 Ordinære poster i alt -88,5-89,6-99,8-103,8 Særlige poster Anlæg 74,0 95,4 95,2 65,0 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 9,8 Ekstraordinær bloktilskud (udbetaling DK) -25,2 Efterregulering af skat og udligning -5,5 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Særlige poster i alt 68,6 99,9 105,2 75,0 Finansposter Lånoptagelse -26,9-37,1-32,9-12,8 Afdrag på lån 16,7 18,5 20,0 21,6 Kort og Langfristede poster 45,3 0,1 0,0 0,0 Finansposter i alt 35,1-18,5-12,9 8,8 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger 15,2-8,2-7,5-20,0 Budgetforslag

23 7. Den fortsatte budgetproces Med henblik på at give de decentrale arbejdspladsers bestyrelser, ledelse og medarbejdere de bedste vilkår for at fremkomme med høringssvar udsendes budgetforslaget til høring den 5. september 2012 dagen efter førstebehandlingen af budgettet i Økonomiudvalget. Høringsfristen er fastsat til 19. september 2012, hvor høringsmaterialet skal være Økonomi og Løn i hænde. Elektronisk høringssvar sendes til Umiddelbart efter den endelige godkendelse af budgettet 9. oktober 2012 tager administrationen fat på den konkrete udmøntning af budgettet. Herunder fremgår den detaljerede plan for den fortsatte budgetproces: 5. september 2012 udsendes budgetforslag til lederne af de kommunale arbejdspladser med henblik på behandling i Bestyrelser/brugerråd. MED-udvalg/personalemøder. 5. september 2012 udsendes budgetforslag til de høringsberettigede parter (Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg og Landsbyrådet). Samtidig offentliggøres budgetmaterialet på favrskov.dk. Borgermøder kl september 2012 i Rønbæk Idrætscenter, Hinnerup. 13. september 2012 i Ulstrup hallen. Politisk behandling 4. september behandling i økonomiudvalget. 11. september behandling i Byrådet 19. september 2012, møde i HMU 19. september FRIST for aflevering af høringssvar fra kommunale arbejdspladser og andre høringsberettigede parter. 28. september FRIST for aflevering af politiske ændringsforslag. Endelig politisk behandling Den 2. oktober 2012, 2. behandling i Økonomiudvalget Den 9. oktober 2012, 2. behandling i Byrådet Budgetforslag

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 222 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2013-priser (i 1.000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Økonomiudvalget Planrelaterede projekter

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,

Læs mere

Budgetforslag 2016-19

Budgetforslag 2016-19 Favrskov Kommune 31. august 2015 Budgetforslag 2016-19 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden for partierne)

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel

R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel Forslag til reduktioner 2017-2020 Nr. Reduktionsforslag 2017 2018 2019 2020 Tværgående R-101 Nedbringelse af sygefravær -800-800 -1.480-1.480 R-102 Besparelser på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetforslag 2015-18

Budgetforslag 2015-18 Favrskov Kommune 2. september 2014 Budgetforslag 2015-18 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Nils Borring borgmester

Nils Borring borgmester Forord Hvert års budget hænger tæt sammen med det fra forrige år, og samtidig har det tråde frem til næste års budget. Sådan er det også med budgettet for 2013-2016. Budgettet er imidlertid ikke kun et

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Favrskov Kommune 4. september 2016 Budgetforslag 2017-20 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere