Vejledning til trinplacering i FVU-matematik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til trinplacering i FVU-matematik"

Transkript

1 Vejledning til trinplacering i FVU-matematik et inspirationsmateriale til afdækning af FVU-deltagernes færdigheder og forudsætninger Undervisningsministeriet 2006

2 Forord Undervisningen i FVU-matematik har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle regne- og matematikfærdigheder. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at kunne overskue, behandle og producere matematikholdige informationer og materialer. Undervisningen tilbydes på to trin. Det er en betingelse for adgangen til undervisningen, at ansøgeren har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte. Dette beror på en faglig/pædagogisk vurdering fra uddannelsesstedet, som uddannelsesstedets leder er ansvarlig for. Det er af stor betydning for deltagerens udbytte og glæde ved undervisningen, at deltageren placeres på det trin, der bedst svarer vil vedkommendes færdighedsniveau. Det er vigtigt at understrege, at FVU-matematik ikke er matematikundervisning i gængs forstand. Undervisningen sigter direkte mod deltagerens færdigheder i at anvende tal og matematik i hverdagen. En afdækning af deltagerens aktuelle og fremtidige behov for færdigheder i hverdagen er derfor et centralt udgangspunkt for både trinplacering og planlægning af undervisning, sammen med afdækningen af de faktiske færdigheder i brugen af tal og matematik. Til brug for uddannelsesstedets afdækning af FVU-deltagernes erfaringer med matematik, deres færdigheder samt deres undervisningsbehov i forbindelse med optagelse til undervisning og placering på trin og hold udsender Undervisningsministeriet denne vejledning om trinplacering i FVU-matematik. Vejledningen og de udfærdigede materialer er udarbejdet med henblik på at give uddannelsesstederne/underviserne inspiration til afdækningen og materialerne kan således danne grundlag for den enkeltes eget afdækningsmateriale. Vejledningen erstatter Foreløbig vejledning til trinplacering FVU-matematik som blev udsendt i Den foreløbige vejledning har dannet udgangspunkt for udarbejdelsen af denne nye vejledning. Vejledningen er udarbejdet for Undervisningsministeriet af forskningsassistent Peter Weng, Danmarkspædagogiske universitet. En spørgeskemaundersøgelse blandt nuværende og kommende undervisere på FVU-matematik har givet inspiration til vejledningen. Endelig har lektor Lena Lindenskov, Cand. Scient. Pernille Pind, Lektor Janne Olsen og Uddannelseskonsulent Rita Juul Petersen givet råd og vejledning undervejs i arbejdet. Rita Juul Petersen har endvidere stået for opsætningen af vejledningen. Fagkonsulent Per Bengtson Undervisningsministeriet

3 Indhold Vejledning Indledning side 2 Voksne og matematik side 3 Visitation og trinplacering side 5 Interviewguide side 6 Screeningstest side 8 Matematikfærdighedstest side 10 Funktionel matematikfærdighedstest side 12 Kopiark Interviewguide side 1 Screeningstest side 7 Matematikfærdighedstest side 9 Funktionel matematikfærdighedstest side 12

4 Indledning Lov nr. 487 af 31. maj 2000 om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) trådte i kraft den 1. januar Det fremgår af lovens 2, at alle, der er fyldt 18 år, og som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har adgang til FVU. Af lovbemærkningerne til denne bestemmelse fremgår, at en pædagogisk og faglig vurdering skal sikre, at disse forudsætninger er til stede. Den faglige pædagogiske vurdering har til formål at finde frem til det undervisningstilbud, der bedst muligt kan imødekomme ansøgerens undervisningsbehov. I FVU-bekendtgørelsen (Bek. Nr af 15. december 2000) er det bestemt, at det er lederen af den FVU-udbydende institution, der træffer afgørelsen om deltagerens placering på trin og hold. Det anbefales, at uddannelsesstedet gennemfører en indledende samtale om ansøgerens funktionelle matematikfærdigheder, forhold til matematik og undervisningsønsker med henblik på en vurdering af, om FVU er et hensigtmæssigt tilbud til den pågældende. Den indledende samtale bør suppleres med en afdækning af deltagerens faglige niveau inden for de relevante færdighedsområder i FVU-matematik for at klarlægge deltagerens undervisningsbehov. Afdækningen danner baggrund for trinplacering og planlægning af undervisningen. I nogle tilfælde vil den indledende samtale eller resultaterne fra afdækningen vise, at FVUmatematik ikke er et relevant tilbud. I så fald vejledes ansøgeren om, hvilke undervisningstilbud der vil være mere relevante. Denne vejledning er udarbejdet til inspiration for undervisere og vejledere. Dels som en hjælp til vurdering af om en person har forudsætninger for at kunne følge FVU-undervisning i matematik med udbytte, dels som grundlag for tilrettelæggelse af den videre undervisning. Selve materialet består af En interviewguide til den indledende samtale med deltageren. Tre test til afdækning af deltagerens matematikfaglige niveau: Screeningstest, Matematikfærdighedstest og Funktionel matematikfærdighedstest. Trinplacering - Vejledning, Side 2

5 Voksne og matematik Det er almindelig kendt, at mange voksne har et belastet forhold til matematik. Som en del af arbejdet med at udarbejde trinplaceringsmateriale til brug for FVU-matematik gennemførte Undervisningsministeriet en undersøgelse om voksnes forhold til matematik. Undersøgelsens resultat er beskrevet i rapporten Matematik Åh nej! 1. I rapporten fortæller 16 personer med forskellig baggrund om deres oplevelser med matematik. De følgende udsagn giver et billede af typiske FVU-deltageres holdninger til matematik. Det er holdninger, som det er vigtigt, at underviseren forholder sig til i sin vejledning og i tilrettelæggelsen af undervisningen. Matematik? - Russisk, ja, det er nærmest uforståeligt. - Før tænkte jeg på matematik, som om nu skulle jeg ind og have et mareridt. - Ikke noget særligt godt, så lukker det hele bare. Matematiklæreren? - Han var bare den dummeste lærer, jeg havde, for han gad ikke høre på mig - Jeg kunne godt lide ham som person. - Han ville godt forklare; men det gik bare alt for hurtigt. - Jeg tror ikke, vi havde kontakt til læreren, jeg havde i hvert fald ikke. De erfaringer den enkelte deltager har med faget matematik, har stor betydning for, hvordan deltageren reagerer i såvel testsituationen som i undervisningen. Selvom de anvendte test viser, at de faglige forudsætninger for at starte undervisningen på trin 2 er til stede, kan deltagere i nogle tilfælde have så store blokeringer og negative oplevelser med matematik, at det alligevel bør overvejes om deltageren skal vejledes til at starte på trin 1. Ved at starte på trinnet lavere end de faglige forudsætninger indikerer, vil disse deltagere typisk opleve succes med matematik, der igen kan medfører at blokeringer nedbrydes. Omvendt skal man dog også være opmærksom på, at nogle deltagere er uvante med test og at selve testsituationen for disse kan være så fremmed og direkte angstfremkaldende, at testresultatet er ringere end de faktiske matematikfærdigheder. Det er med andre ord vigtigt, at underviseren/vejlederen ved vejledning om trinplacering tager udgangspunkt i såvel deltagerens færdigheder som forudsætninger for at deltage i undervisningen med udbytte. To-sprogede deltagere Det har vist sig, at der er mange to-sprogede, der ønsker at deltage i FVU matematik. I den forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på forhold, der kan give problemer med deltagerens udbytte af undervisningen f.eks. anvender man i nogle kulturer andre matematiske 1 Matematik Åh Nej! Jørgen Skovhøj, AOF-Vejle, Birgitte Poulsen, VUC-Kolding Trinplacering - Vejledning, Side 3

6 begreber og regnemetoder, end dem vi traditionelt bruger i matematikundervisningen i Danmark. Det er vigtigt, at man som underviser er imødekommende og er i stand til at inddrage og parallelisere disse metoder til målene for FVU-matematik. Det bør også vurderes, om deltageren har de dansksproglige færdigheder, der er nødvendige for at få udbytte af undervisningen og for at kunne deltage i prøverne. Udgangspunktet både for undervisningen og prøverne er hverdags-, samfunds- og uddannelsesmæssige sammenhænge. De matematiske problemstillinger vil derfor faktisk altid være forbundet med tekst. Derfor er det en forudsætning for udbyttet af undervisningen, at deltageren behersker det danske sprog på et rimeligt niveau. Der er ikke i FVU-lovgivningen angivet, hvilket dansksprogligt niveau deltageren bør have for at kunne deltage i FVU-matematik, så det er op til den enkelte underviser/ vejleder at vurdere de sproglige forudsætninger. Som baggrund for denne vurdering kan det anbefales at anvende de materialer til testning af tosprogede, som indgår i vejledning til trinplacering til FVU-læsning (2.udgave), Undervisningsministeriet Deltagere med ordblindhed eller andre læsevanskeligheder En del af de deltagere, der søger optagelse til FVU-matematik vil også i større eller mindre grad have utilstrækkelige læse-, stave- og skrivefærdigheder. Underviseren/vejlederen bør således vurdere om deltagerne har de nødvendige læsefærdigheder til at gennemføre FVU-matematik med udbytte. Hvis vejlederen er i tvivl om, hvorvidt disse forudsætninger er til stede, kan det anbefales at anvende det materiale, der er udviklet til trinplacering til FVU-læsning. Eventuelt kan deltageren vejledes om at deltage i FVU-læsning inden deltagelse i FVU-matematik. Ordblinde deltagere, der ikke vurderes at kunne deltage i matematikundervisningen med udbytte, bør henvises til specialundervisning for voksne med henblik på ordblindeundervisning og/eller matematikundervisning. Trinplacering - Vejledning, Side 4

7 Visitation og trinplacering Det er begrænset, hvad der findes af værktøjer i form af diagnostiske test eller profiltest til brug i matematikundervisningen med fokus på voksne, derfor er de materialer, der indgår i denne vejledning nyudviklede. Det anbefales, at den enkelte underviser/vejleder selv videreudvikler trinplaceringsmaterialet gennem erfaringsdannelse. Trinplaceringsmaterialet skal således opfattes som et af redskaberne i en værktøjskasse, som underviseren kan tilpasse til sit eget behov. Der er meget forskellig visitations- og modtagelsespraksis hos de forskellige udbydere af FVUmatematik. Hos nogle udbydere er det en underviser, der har den første samtale med deltageren, mens det andre steder er en vejleder. Det anbefales, at det enten er en FVU-underviser i matematik eller en FVU-vejleder med matematikviden, der gennemfører den indledende samtale og testen. Test bør ikke alene afgøre optagelse og trinplacering, eller vejledning om andet undervisningstilbud. Mange ikke-matematikfaglige faktorer spiller også ind. Testningen indgår derfor som et delelement i en helhedsvurdering, hvor samtalen indgår som den centrale del. Den erfarne testtager vil ud fra en samtale få mange væsentlige informationer til gavn for de didaktiske overvejelser, der skal medtænkes i tilrettelæggelsen af undervisningen af den enkelte deltager. Visitationen kan føre til følgende konklusioner: Forudsætninger og færdigheder er ikke til stede for udbytte af undervisning i FVUmatematik Forudsætninger og færdigheder indikerer henvisning til andet undervisningstilbud, fx på et højere niveau end FVU. Forudsætninger og færdigheder indikerer deltagelse på FVU-trin 1. Forudsætninger og færdigheder indikerer deltagelse på FVU-trin 2.. Trinplacering - Vejledning, Side 5

8 Interviewguide Det første møde med underviseren/vejlederen kan være altafgørende for en persons fremtidige deltagelse og motivation for undervisning. Derfor er det vigtigt at samtalen gennemføres i en tryg atmosfære, hvor deltageren oplever, at de stillede spørgsmål er relevante. Det anbefales, at interviewguidens spørgsmål indgår i en samtale med deltageren og ikke i en individuel skriftlig besvarelse af deltageren. Testtageren bør i forbindelse med samtalen udfylde interviewguiden omhyggeligt og med besvarelse af så mange af spørgsmålene som muligt, således at besvarelsen også er anvendelig for andre end testtageren selv. En omhyggelig kortlægning kan danne udgangspunkt for den løbende evaluering. Testtageren må være i stand til at etablere den nødvendige empati, så deltageren uanset baggrund oplever spørgsmålene som vedkommende. De udarbejdede spørgsmål er derfor forslag, som testtageren selv må tilpasse, så de passer til situationen og den enkelte person. Interviewguidens pkt. 1, 2, 3, 4 og 5 Samtalen indledes med nogle generelle spørgsmål, der giver en pejling af deltagerens baggrund i relation til skole, uddannelse og job. Spørgsmålene giver underviseren/vejlederen viden om deltagerens interesser og behov for matematik og har på den måde betydning for tilrettelæggelse af undervisningen. Viser deltageren fx., at interessen for at deltage i FVU-matematik primært skyldes, at han eller hun gerne vil kunne forstå og hjælpe børnene med den matematik, de bringer med hjem fra skolen, kan eksempler fra skolematematikken være et godt udgangspunkt for undervisningen, hvilket omvendt ikke er relevant for deltagere, der ikke har skolesøgende børn, men som måske i stedet har problemer med tallene på lønsedlen. Interviewguidens pkt. 6 Dernæst følger spørgsmål udarbejdet med inspiration fra Allan Bishop 1. Spørgsmålene tager udgangspunkt i Bishops seks kategorier for matematikholdige tværkulturelle aktiviteter, som Allan Bishop beskriver som aktuelle for alle kulturer. De danner ligeledes baggrund for indholdsbeskrivelsen af FVU og er beskrevet i Undervisningsvejledningen for FVUmatematik 2. Trinplacering - Vejledning, Side 6

9 De seks kategorier er: Lege: Spille efter regler Konstruere: Opføre, anlægge, designe, tegne former og mønstre Forklare: Fortolke, formalisere, abstrahere, klassificere, argumentere Måle: Opmåle, skridte af, sammenligne, ordne, kvantificere kvaliteter Lokalisere: Angive retning og beliggenhed, placere tid og rum Tælle: Klassificere, sætte tal på tiden, nummerere, antalsbestemmelse På baggrund af disse kategorier stilles en række spørgsmål, som omhandler hverdagsaktiviteter og som er med til at beskrive, hvorledes personen bruger tal og matematik i hverdagen. Samtidig giver det deltageren et indtryk af den hverdagsrelaterede undervisning, som er kernen i FVUmatematik. Spørgsmålene tjener som pejlemærker for, hvor der i den enkelte persons hverdag optræder matematik. Spørgsmål som: Bruger du lineal, målebånd eller tommestok kan være grundlag for samtale og refleksion mellem testtager og deltager, der kan motivere til undervisningen. 1 Bishop, Alan J.: Mathematical Enculturation, Kluwer Academic Publishers, Dordrect, Undervisningsvejledning FVU-matematik. Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen. Trinplacering - Vejledning, Side 7

10 Screeningstest Uden brug af hjælpemidler Indholdsbeskrivelse Screeningstesten er en kort skriftlig test med 6 opgaver, som giver den første faglige indikation af, om en deltager skal starte på trin 1 eller trin 2, og om FVU er det rigtige tilbud. Opgaverne i testen er kontekstfrie, hvilket kan vise matematikfærdigheder, som ikke vil komme frem i en funktionel matematikfærdighedstest. Det anbefales, at testtageren under besvarelsen gennem observation og samtale med deltageren danner sig et indtryk af dennes forståelse af de grundlæggende matematiske begreber, som indgår i opgaverne. Screeningstesten findes i to udgaver: Screeningstest A og Screeningstest B. Opgaverne i de to test er ens, men svarmulighederne er forskellige. I screeningstest A er der givet en række svarmuligheder ved hver opgave, som deltageren skal vælge imellem, mens der i screeningstest B er enkelte åbne opgaver, hvor deltageren selv skal skrive sit svar. Screeningstest A vil være nemmere at gå til for mange FVU-deltagere, fordi der ikke stilles krav til skriftlig formulering. Testvurdering Hvis en deltager ikke besvarer alle 6 opgaver korrekt bør udgangspunktet være optagelse på trin 1. Naturligvis kan der være en teknisk fejl eller to, men så må underviseren sikre sig, at disse er tekniske og ikke manglende begrebsforståelse. Selv om de matematiske forudsætninger vurderes til trin 2, kan der dog som tidligere nævnt være andre årsager til, at en placering på trin 1 er mere hensigtsmæssig, fx. manglende selvtillid, blokeringer mv. til at starte på trin 1. Trinplacering - Vejledning, Side 8

11 Screeningstest Facitliste Opgave 1 Forståelse af decimaltal og positionssystem. Tiendedelene er afgørende - ikke antallet af cifre. Løsning: 0,579 Opgave 2 Forståelse af decimaltal og positionssystem og talforståelse af rationale tal. Løsning: 0,399 Opgave 3 Forståelse af at gange med 0,5 er en halvering og tal bliver ikke altid større fordi man ganger. Løsning: 22 Opgave 4 Forståelse af decimaltal som rationale tal, der har andre egenskaber end de naturlige tal. Løsning: 452,89 Opgave 5 Forståelse for, at rationale tal har andre egenskaber end naturlige tal. Løsning: 1/5 Opgave 6 Forståelse af decimaltal, positionssystemet og disses repræsentation. Løsning: 8 + 5/10 Trinplacering - Vejledning, Side 9

12 Matematikfærdighedstest Uden brug af lommeregner Indholdsbeskrivelse Denne test omfatter basisfærdigheder i matematik svarende til et startgrundlag på FVU-matematik trin 2. Testen er udarbejdet med henblik på hurtigt at kunne indikere, om en besvarelse kan siges at leve op til dette grundlag. Opgaverne i matematikfærdighedstesten er kontekstfrie, hvilket kan vise matematikfærdigheder, som ikke kommer frem i den funktionelle matematikfærdighedstest. De to test supplerer således hinanden. Alle opgaverne er flervalgsopgaver, hvor deltageren skal afmærke det svar, som han eller hun anser for at være korrekt. Flervalgsopgaverne vil være motiverende for mange FVU-deltagere, fordi der ikke skal gives en skriftlig besvarelse med egne ord og beregninger. Testvurdering Hvis alle opgaver er besvaret korrekt peger det på, at deltageren kan følge FVU-matematik på trin 2, eller skal vejledes til anden undervisning på højere niveau fx avu-matematik trin 1 eller trin 2. Besvarelsen skal ses i sammenhæng med en besvarelse af testen i funktionelle færdigheder og den vigtige indledende samtale med deltageren. Hvis ingen svar er rigtige, kan det overvejes, om deltageren skal henvises til specialundervisning for voksne. Trinplacering - Vejledning, Side 10

13 Matematikfærdighedstest Uden brug af lommeregner Facitliste Opgave 1 Forståelse for simpel addition. Løsning: 52 Opgave 2 Forståelse for simpel subtraktion. Løsning: 26 Opgave 3 Forståelse for simpel mutiplikation. Løsning: 42 Opgave 4 Forståelse af decimaltal som forskellige fra naturlige tal. Løsning: 0,52 Opgave 5 Forståelse for simpel division. Løsning: 7 Opgave 6 Forståelse for simpel procent. Løsning: 10 kr. Opgave 7 Forståelse af sammenhæng mellem brøktal og decimaltal. Løsning: 0,33 Opgave 10 Forståelse for skøn, måling og proportioner. Løsning: meter Opgave 11 Forståelse for at tælle, at måle og for proportioner. Løsning: 800g Opgave 12 Forståelse for at lokalisere og 1 time = 60 min. Løsning: 5 timer Opgave 13 Forståelse for forholdsregning og repræsentationer af tal. Løsning: Opgave 14 Forståelse for mønstre. Løsning: Opgave 15 Forståelse for skøn af længde og proportioner. Løsning: 5 cm Opgave 8 Forståelse af lokalisering og verdenshjørner. Løsning: Vest Opgave 9 Forståelse for skøn og begreberne uge og dage. Løsning: Torsdag Trinplacering - Vejledning, Side 11

14 Funktionel matematikfærdighedstest Lommeregner og andre hjælpemidler tilladt Indholdsbeskrivelse I denne test afprøves funktionelle matematikfærdigheder i matematikholdige kontekster fra skriftlige hverdagsmedier som for eksempel aviser og reklamer. De fem opgaver dækker indholdsmæssigt de fleste begreber og basisfærdigheder, der indgår i beskrivelsen af Trin 1 Tal og størrelser. I denne test får personen mulighed for at formulere sig med ord og beregninger i nogle af opgaverne. Indholdet i testen giver samtidig deltageren en fornemmelse af indholdet i FVU-matematik, og de prøver deltageren tilbydes at deltage i som afslutning på undervisningsforløbet. Opgaverne i teksten kan være med til at fokusere på matematikken, som den fremtræder i hverdagen og på de kompetencer, der skal til for at kunne forstå og handle på de matematikholdige informationer. Testvurderling Hvis alle spørgsmål i de 5 opgaver er besvaret korrekt, peger det på, at deltageren kan følge FVU-matematik på trin 2 eller eventuelt skal vejledes til anden undervisning på et højere niveau f.eks. avu-matematik trin 1 eller 2. Trinplacering - Vejledning, Side 12

15 Funktionel matematikfærdighedstest Lommeregner og andre hjælpemidler tilladt Facitliste Ugens tilbud Forståelse for aflæsning, multiplikation, omsætning (kg/g), optælling, afrunding, subtraktion, addition og procent. Løsning: 99,80 kr.; - 56,00 kr.; 249,50 kr.; 60 flasker; 40,00 kr.; 269,85 kr.; ca. 60% Januarvejr i Danmark Forståelse for aflæsning; subtraktion; negative tal; gennemsnit; tid; omsætning (timer/minutter) og lokalisering. Løsning: 5º; 5º; 4º eller 4,2º; fra vest; 16 timer 27 minutter Skrivebordshjørne Forståelse for multiplikation, addition, aflæsning, skøn, måling og lokalisering. Løsning: 255 cm; 160 cm; svar med mål omkring cirka 80 cm x 55 cm Børnefamilieydelser Løsning: ,00 kr.; 1123,33 kr. eller 1.123,25 kr.; 16 udbetalinger. Folketingsvalg 2005 Forståelse for division, måling, forhold, procent, skøn og brøktal Løsning: 14 gange; ca. 33%; ca. 1/3; Radikale Venstre. Trinplacering - Vejledning, Side 13

16 Kopiark til Trinplacering i FVU-matematik

17 Interviewguide Dato: Testtager: Deltagerens personlige data: Navn: Alder: Har du dansk som modersmål ja nej Evt. angiv modersmål Hvordan er du blevet opmærksom på tilbuddet? 1. Motivation Hvorfor ønsker du at blive bedre til matematik? Sæt gerne flere X For at hjælpe barn/børn med lektier For at blive bedre til at bruge matematik/regning i hverdagen (f.eks. forstå tallene på bonen/displayet ved kassen i supermarkede mv.) For at blive bedre til matematik/regning på arbejdspladsen For at gå videre i en anden uddannelse Angiv hvilken Fx. avu, AMU, hf mv. For at kunne deltage aktivt i debatter Andet: Trinplacering - Kopiark, Side 1

18 2. Erfaringer med matematik Hvilke erfaringer har du med matematik? Antal år med matematikundervisning: Eksempler på gode erfaring med matematik: Eksempler på dårlige erfaringer med matematik: Bruger du matematik i hverdagen? ja nej Hvordan synes du selv, du er til at regne og bruge matematik? god ikke så god middel temmelig god virkelig god Hvad er du god til: Hvad er du dårlig til: Har du brug for hjælp til matematik og regning i hverdagen? Får du hjælp fra: Familie Arbejdskammerater Dansktalende omgangskreds Andre Trinplacering - Kopiark, Side 2

19 3. Holdning til matematik Hvad er din holdning til matematik? Sæt gerne flere X Det er vigtigt, at alle mennesker kan noget matematik. De fleste mennesker synes, at matematik er svært. De, der er gode til matematik, har medfødte evner. Regning er noget andet end matematik. Matematikopgaver kan være sjove. 4. Skolegang, uddannelse og erhverv Har du en afsluttende eksamen fra grundskolen? ja nej Hvilken? Har du en uddannelse? ja nej Hvilken? Har du modtaget specialundervisning i skolen? ja nej Har du modtaget specialundervisning som voksen? ja nej Hvilket fag og ca. hvor længe? Er du i job? ja nej Hvilket? Har du haft job indenfor de sidste fem år? ja nej Hvilke? Har dine matematikfærdigheder givet dig problemer i forbindelse med uddannelse og job? ja nej Hvilke? Trinplacering - Kopiark, Side 3

20 Indgår der matematik i dit job? ja nej På hvilken måde? Hvordan klarer du matematikkravene på jobbet? godt ikke så godt middel temmelig godt virkelig godt 5. Erfaringer med voksenundervisning Har du tidligere deltaget i voksenundervisning? Ja Nej avu Fag: AMU Uddannelse: Folkeoplysning Fag: FVU Fag: Andet? Trinplacering - Kopiark, Side 4

21 6. Hverdagsmatematik At tælle: Har du brug for at tælle i din hverdag? ja nej Kontrollerer du boner, når du køber ind? ja nej Bruger du lommeregner/mobilen, når du skal regne noget ud? ja nej Bruger du regneark, når du skal regne noget ud? ja nej Fører du regnskab med, hvad du bruger dine penge til? ja nej Ser du efter priserne på ugens tilbudsvare? ja nej Andet At måle: Bruger du lineal, målebånd eller tommestok i din hverdag? ja nej Bruger du en vægt i din hverdag? ja nej Bruger du målebægre i din hverdag? ja nej Går du med ur? Et med visere eller et der viser skiftende tal? ja nej Bruger du måleapparater i din hverdag? ja nej Andet At lokalisere: Bruger du by eller landkort ofte? ja nej Ser eller bruger du ofte arbejdstegninger? ja nej Kan du bruge et kompas? ja nej Har du prøvet at spille sænke slagskibe? ja nej Har du prøvet at spille skak? ja nej Andet At konstruere: Kan du lide at tegne? ja nej Tegner du ofte? ja nej Kan du lide at male figurer og mønstre? ja nej Strikker eller syr du efter mønstre f.eks. patchwork? ja nej Har du prøvet selv at fremstille reoler eller andre ting? ja nej Andet Trinplacering - Kopiark, Side 5

22 At lege: Tipper eller lottoer du? ja nej Dyrker du holdidræt/holdsport? Dans? Gymnastik? ja nej Spiller du terninger, kort eller brætspil? ja nej Andet At forklare: Hjælper du dine børn med matematik? ja nej Forklarer du andre noget med tal fx. på dit arbejde? ja nej Forstår du som regel tal, der indgår i nyhederne? ja nej Andet 7. Vurdering af egen arbejdsindsats Hvor meget tid vil du bruge på at blive bedre til matematik? Hvad forventer du, at læreren skal gøre for at, du bliver bedre? Hvad vil du gøre for at blive bedre til matematik? 8. Andet Trinplacering - Kopiark, Side 6

23 Screeningstest A Uden brug af hjælpemidler Opgave 1 Hvilke af følgende tal er mindst? Opgave 4 Hvilket tal er størst? 0,64 0, , ,89 0,7 Opgave 2 Hvilket tal ligger mellem 0,30 og 0,40? Opgave 5 Hvilken brøkdel er den største? 1 9 0,2 0,399 3, Opgave 3 Hvor meget er 44. 0,5? Opgave 6 Hvad betyder 8,5? Trinplacering - Kopiark, Side 7

24 Screeningstest B Uden brug af hjælpemidler Opgave 1 Hvilke af følgende tal er mindst? Opgave 4 Hvilket tal er størst? 0,64 0, , ,89 0,7 Opgave 2 Skriv et tal der ligger mellem 0,30 og 0,40: Opgave 5 Hvilken brøkdel er den største? 1 9 Opgave 3 Hvor meget er 44. 0,5? Opgave 6 Hvad betyder 8,5? Trinplacering - Kopiark, Side 8

25 Matematikfærdighedstest Uden brug af hjælpemidler Opgave 1 Hvad bliver ? Opgave 4 Hvilket tal er størst? ,5 0,255 0,52 0,2 Opgave 2 Hvad bliver 33 7? Opgave 5 Hvad bliver 42 : 6? Opgave 3 Hvad bliver 14. 3? Opgave 6 Hvad er 5% af 200 kr kr. 7 kr. 50 kr. 100 kr. Trinplacering - Kopiark, Side 9

26 Opgave 7 Hvilket tal ligger nærmest 1/3? Opgave 10 Hvor højt er et almindeligt hus med 3 etager? 0,13 0,33 0,4 0,2 Opgave 8 I hvilken retning ligger England i forhold til Danmark? syd øst vest nord Opgave 9 Hvis den 5. maj er en tirsdag, hvilken dag er så den 14. maj? søndag tirsdag Ca. 6-8 meter Ca meter Ca meter Opgave 11 Hvor meget vejer fire appelsiner? Ca. 40 g Ca. 800 g Ca. 120 g Ca g Opgave 12 Hvor lang tid er 300 minutter? ¼ dag 3 timer ½ døgn 5 timer onsdag torsdag Trinplacering - Kopiark, Side 10

27 Opgave 13 I en pakke med flødeboller er der 12 stykker. Hvor mange er der så i tre pakker? Opgave 15 Hvor lang er linjestykket mellem A og B? A B Opgave 14 Hvis det viste mønster forsættes, hvordan ser de tre næste figurer så ud? Ca. 5 cm Ca. 10 cm Ca. 15 cm Ca. 20 cm Mønsterets start: Trinplacering - Kopiark, Side 11

28 Funktionel matematikfærdighedstest Lommeregner og andre hjælpemidler tilladt Ugens tilbud Se annoncen på næste side 1. Hvad er prisen på 4 glas GULD NESCAFÉ? 49,90 kr. 155,80 kr. 99,80 kr. 2. Hvor stor rabat får man ved køb af 4 glas GULD NESCAFÉ? 56,00 kr. 14,00 kr. 28,00 kr. 3. Hvad er prisen på 1000 g GULD NESCAFÉ? 140,00 kr. 249,50 kr. 389,50 kr. 4. Hvor mange sodavand er der i 2 kasser? 50 flasker 48 flasker 60 flasker 5. Hvilket beløb får man tilbage, hvis man betaler en kasse sodavand med 100 kr.? 90,00 kr. 60,00 kr. 40,00 kr. 6. Hvad koster det at købe tre kasser sodavand uden pant samtidigt? 449,85 kr. 269,85 kr. 179,85 kr. 7. Hvor stor er rabatten på en kasse sodavand? ca. 30% ca. 60% ca. 90% Trinplacering - Kopiark, Side 12

29 Ugens tilbud Trinplacering - Kopiark, Side 13

30 Januarvejr i Danmark 1. Hvor stor er forskellen i temperaturen mellem den varmeste og koldeste dag af de 5 viste dage? 2. Hvor stor er forskellen i temperaturen mellem den varmeste og koldeste af de viste 4 nætter? 3. Hvad er den gennemsnitlige dagtemperatur de 5 viste dage? 4. Fra hvilken retning vil vinden blæse onsdag? 5. I hvor lang en tid skal cykellygten være tændt? Trinplacering - Kopiark, Side 14

31 Skrivebordshjørne 1. Hvad er den samlede længde af de tre vægskabe, der kaldes EFFEKTIV? 2. Hvor langt er der fra gulvet op til bunden af de tre vægskabe? Ca. 80 cm Ca. 160 cm Ca. 240 cm 3. Hvor stor er opslagtavlen under vægskabene: Ca. Trinplacering - Kopiark, Side 15

32 Børnefamilieydelser 1. Hvor stor en ydelse får en familie med et barn i alt de tre første år af barnets liv? 2. Hvor stort et beløb i tilskud har en familie med et barn gennemsnitligt om måneden de tre første år? 3, Hvor mange udbetalinger sker der fra barnet fylder 3 år til det fylder 7 år? 4 udbetalinger 8 udbetalinger 12 udbetalinger 16 udbetalinger Trinplacering - Kopiark, Side 16

33 Folketingsvalg Hvor mange gange så stor er Partiet Venstres mandattal i forhold til Enhedslistens mandattal ved valget i 2001? 4. Hvilket af disse fire partier ser ud til at ville ændre sit mandattal mest i forhold til 2001? 10 gange 12 gange 14 gange 16 gange Socialdemokraterne Radikale Venstre Konservative Venstre 2. Hvor stor er fremgangen ved mandatskønnet den for partiet Rad V. i forhold til valget i 2001? Ca. 3% Ca. 25% Ca. 33% Ca. 50% 3. Hvor stor en del af mandaterne skønner Gallup, den , at partiet Venstre får? Ca. halvdelen Ca. en tredjedel Ca. en fjerdedel Trinplacering - Kopiark, Side 17

Bilag 1. Interviewguide

Bilag 1. Interviewguide Bilag 1 Interviewguide Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak, Ina Borstrøm og Anna Gellert Undervisningsministeriet 2004 Interviewguide til FVU Afdækning af deltagernes baggrund, motivation og undervisningsbehov

Læs mere

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET PÅ ELLEKILDESKOLEN. MATEMATIKPOLITIK Mål og principper: - At højne kvaliteten af undervisningen. - At give eleverne større faglig udbytte. - At implementere Fælles Mål II -

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne

Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2006 2 Interviewguide til ordblindeundervisning Afdækning af deltagernes baggrund, motivation og undervisningsbehov Interviewguiden

Læs mere

numeralitet Afdækning af hos nyankomne elever TRIN

numeralitet Afdækning af hos nyankomne elever TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Afdækning af numeralitet TRIN 2 Afdækning af numeralitet hos nyankomne

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Spor 1. numeralitet. Afdækning af. hos nyankomne elever. Elever yngre end 9 år TRIN

Spor 1. numeralitet. Afdækning af. hos nyankomne elever. Elever yngre end 9 år TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Afdækning af numeralitet TRIN 2 Afdækning af numeralitet hos nyankomne

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne. Indledende samtale, obligatorisk test og visitation

Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne. Indledende samtale, obligatorisk test og visitation Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne Indledende samtale, obligatorisk test og visitation Undervisningsministeriet November 2006 Forord Siden 1983 har voksne ordblinde kunnet tilbydes

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

ÅRSPLAN M A T E M A T I K

ÅRSPLAN M A T E M A T I K ÅRSPLAN M A T E M A T I K 2013/2014 Klasse: 3.u Lærer: Bjørn Bech 3.u får 5 matematiktimer om ugen: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Matematik Matematik Lektion 4 Matematik

Læs mere

Læse/staveog matematikvanskeligheder

Læse/staveog matematikvanskeligheder Forår 2016 CSV Voksenspecialundervisning Læse/staveog matematikvanskeligheder Visitation Inden dansk- og matematikundervisningens start aftales tid til samtale og information om undervisningen. I samtalen

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK!

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK! 2014-15 2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til matematik i 2. Klasse. Vi vil arbejde med bogsystemet Matematrix 2A & 2B, Alinea, samt kopiark til systemet. Jeg vil differentiere

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder. Tankegangskompetence

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Side 3 2 Antal kursister på FVU Side 3 3 Antal årskursister på FVU Side 3 4 Antal kursister på ordblinde

Læs mere

Årsplan for 2. klasse i matematik

Årsplan for 2. klasse i matematik Årsplan for 2. klasse i matematik Grundbog og hjælpemidler: Alle elever får udleveret en bog Sigma i 2. klasse bog A. Denne bog skulle vi være færdig med omkring slutningen af året, hvorefter eleverne

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

3. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK!

3. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK! Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til matematik i 3. klasse Vi vil arbejde med bogsystemet Matematrix 3A & 3B, Alinea, samt kopiark til systemet. Jeg vil differentiere undervisningen og vil foruden de stillesiddende

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Af jord er vi kommet

Af jord er vi kommet Evaluering af Matematik for 5 og 6 kl.: Af jord er vi kommet Heden, Samsø, Ulla Fredsøe Undervisningsplan Emne: Af jord er vi kommet Fag: Matematik 6. kl. Forløbsperiode: August September 2013 Begrundelse

Læs mere

MATEMATIK I LIVET Tidlig indsats Frederiksberg EDUCARE I BØRNEHAVEN

MATEMATIK I LIVET Tidlig indsats Frederiksberg EDUCARE I BØRNEHAVEN MATEMATIK I LIVET Tidlig indsats Frederiksberg EDUCARE I BØRNEHAVEN ODENSE 26 FEBRUAR 2014 LENA LINDENSKOV LEKTOR, FORSKNINGSPROGRAMLEDER INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGGIK (DPU) Det kan lade sig gøre

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 2. KLASSE 2016/17 I

ÅRSPLAN MATEMATIK 2. KLASSE 2016/17 I ÅRSPLAN MATEMATIK 2. KLASSE 2016/17 I de enkelte undervisningsforløb indgår der mål fra både de matematiske kompetencer og fra de 3 stofområder: Matematiske kompetencer Eleven kan handle hensigtsmæssigt

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan for 2. kl. matematik

Årsplan for 2. kl. matematik Undervisningen i 2. kl. tager primært udgangspunkt i matematikbøgerne Kolorit 2A og 2B. Årets emner med delmål Gange (kopiark) ræsonnerer sig frem til multiplikationsalgoritmen i teams, ved hjælp af additionsalgoritmer.

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget!

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Som medlem af FOA Vendsyssel får du tilbud om deltagelse i forskellige kurser. Det koster

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14

Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14 Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14 Klasse: 2. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5(mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv. Undervisningen

Læs mere

Matematik 2. klasse Årsplan. Årets emner med delmål

Matematik 2. klasse Årsplan. Årets emner med delmål Matematik 2. klasse Årsplan Årets emner med delmål Regn (side 1 14 + kopisider) opnå større fortrolighed med plus og minus anvende plus og minus til antalsbestemmelse anvende forskellige metoder til løsning

Læs mere

Reformen. Forenklede Fælles Mål

Reformen. Forenklede Fælles Mål Reformen Forenklede Fælles Mål Læringskonsulenter klar med bistand 17-03-2014 Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt ikke

Læs mere

Vejledning til trinplacering (2. udgave)

Vejledning til trinplacering (2. udgave) Vejledning til trinplacering (2. udgave) Afdækning af FVU-deltageres erfaringer, færdigheder og strategier i læsning, stavning og skriftlig fremstilling Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen juni

Læs mere

Bilag 9. Tosprogede voksnes ordkendskab

Bilag 9. Tosprogede voksnes ordkendskab Bilag 9 Tosprogede voksnes ordkendskab Udviklet til FVU af Anna Gellert Undervisningsministeriet 2003 Find det rigtige ord! Et materiale til afdækning af tosprogede voksnes ordkendskab 2 Indhold Find det

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK 2016-17 Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til matematik i 2. Klasse Vi vil arbejde med bogsystemet & 2B, Alinea, samt kopiark til systemet. Jeg vil differentiere undervisningen og vil foruden de stillesiddende

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet penge Periode Mål Eleverne skal: Lære at anvende simpel hovedregning gennem leg og praktiske anvende addition og

Læs mere

Fagplan for matematik

Fagplan for matematik Fagplan for matematik Formål Undervisningen i matematik skal give eleverne lyst til, forståelse for og teoretisk baggrund for at analysere, vurdere, kontrollere og argumentere, når de i deres dagligdag

Læs mere

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik 1 Faglig årsplan for 2. klasse Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv... Undervisningen tilrettelægges, så

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK 2015-16 Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til matematik i 2. Klasse. Vi vil arbejde med bogsystemet Matematrix 2A & 2B, Alinea, samt kopiark til systemet. Jeg vil differentiere undervisningen og vil foruden

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Vis, hvilke tal pilen peger på.

Vis, hvilke tal pilen peger på. Talforståelse opgave 1 Vis, hvilke tal pilen peger på. Opgave 1 Side 1 Fagligt område: Talforståelse Dele lige. Mulige besvarelser Eleven er ikke i stand til at bestemme, hvilket tal pilen peger på. Eleven

Læs mere

Matematik i marts. Workshop indskoling/ mellemtrin 4. april 2013

Matematik i marts. Workshop indskoling/ mellemtrin 4. april 2013 Matematik i marts Workshop indskoling/ mellemtrin 4. april 2013 En plan og en hensigt 1) Fokus på at planlægge og gennemføre kompetenceorienteret undervisning i indskolingen og på mellemtrinnet FROKOST

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Evaluering der peger fremad. Evaluering. Tunnelsyn og indikatorfiksering. Husk alle målene! 30. november 2015. www.pindogbjerre.

Evaluering der peger fremad. Evaluering. Tunnelsyn og indikatorfiksering. Husk alle målene! 30. november 2015. www.pindogbjerre. Evaluering Tro aldrig, at én evalueringsmetode kan det hele. DEN ENESTE ENE, DER KAN OPFYLDE ALLE JERES BEHOV FINDES IKKE! Mange forskellige former for evaluering, på flere forskellige tidspunkter hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Årsplan matematik 2.klasse - skoleår 14/15- Majbrit Trampedach

Årsplan matematik 2.klasse - skoleår 14/15- Majbrit Trampedach BASIS: Klassen består af 25 elever og der er afsat 5 ugentlige timer, hvoraf en af timerne bliver en fast Regne-time. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 2A og 2B, de tilhørende kopisider + CD-rom,

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Styrkelse af lediges læse-, skriveog regnefærdigheder

Styrkelse af lediges læse-, skriveog regnefærdigheder Styrkelse af lediges læse-, skriveog regnefærdigheder - Erfaringer og ideer Temamøde den 1. november 2011 Beskæftigelsesregion Nordjylland Corina Roig og Lizzie Mærsk Nielsen Hvorfor fokus på lediges basale

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Matematik 3. klasse v. JEM

Matematik 3. klasse v. JEM Matematik 3. klasse 2017-2018 v. JEM Læringsmål er fortrinsvis taget fra: Undervisningsministeriets Fælles Mål Matematik 2014. Trinmål for faget matematik efter 3. klassetrin. Undervisningen vil indeholde

Læs mere

Vejledende læseplan Matematik

Vejledende læseplan Matematik 2008 Vejledende læseplan Matematik Fjordskolen Matematik Om faget Ifølge folkeskoleloven 5stk. 2 omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole faget matematik for alle elever på alle klassetrin. På

Læs mere

Mormor Matematiker Missionær

Mormor Matematiker Missionær 1991 Uddannet cand. scient. Hovedfag i matematik, bifag i fysik. Gymnasielærer i nogle år. Optaget af didaktik, specielt de svageste! 1992-1993 Didaktiske studier i udlandet 1996 Efteruddannelse, videreuddannelse,

Læs mere

REELLE TAL. Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog. Vejledende sværhedsgrad. Indhold og kommentarer

REELLE TAL. Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog. Vejledende sværhedsgrad. Indhold og kommentarer LÆRERVEJLEDNING REELLE TAL Kopiark Indhold og kommentarer Vejledende sværhedsgrad Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog Danskerne og ketchup Medieforbrug Decimaltal, brøker og procent og 2 Procentregning

Læs mere

Talforståelse. Du skal veksle mønterne. Vis, hvor mange måder du kan gøre det på. Kopi opgave. Navn:

Talforståelse. Du skal veksle mønterne. Vis, hvor mange måder du kan gøre det på. Kopi opgave. Navn: Talforståelse opgave 1 Du skal veksle mønterne. Vis, hvor mange måder du kan gøre det på. 1 Opgave 1 Fagligt område: Talforståelse Kombinere lægge sammen. Der anvendes kun hele kroner, ellers bliver opgaven

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Årsplan for matematik 0.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik 0.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceområ der/mål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Evaluering af forløb Øvrige oplysninger 32 1.skoledag tirsdag Introuge 33 Opstartsuge. 34-35 Relationer. Præsentation

Læs mere

ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence)

ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence) Matematiske kompetencer indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik (tankegangskompetence) løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

Test og evaluering: Årsplan matematik 1.A 2015/2016 Nordvest privatskole Hussein Mansour

Test og evaluering: Årsplan matematik 1.A 2015/2016 Nordvest privatskole Hussein Mansour Årsplan matematik 1.A 2015/2016 Nordvest privatskole Hussein Mansour Undervisningen i matematik i 1. klasse bygger i stor udstrækning på de erfaringer, som børnene har tilegnet sig i børnehaveklassen,

Læs mere

Læseplan og fælles mål for matematik på Engskolen Januar 2005

Læseplan og fælles mål for matematik på Engskolen Januar 2005 Læseplan og fælles mål for matematik på Engskolen Januar 2005 (Fælles mål faghæfte 12 matematik 1.udgave, 1.oplag 2003 ) Indhold 1. Indledning 2. Formål for faget matematik 3. Fælles mål 4. Læreplan 5.

Læs mere

Fagplan for Matematik

Fagplan for Matematik Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Samtalen

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Årets overordnede mål inddelt i kategorier

Årets overordnede mål inddelt i kategorier Matematik 1. klasse Årsplan af Bo Kristensen, Katrinedals Skole Årets overordnede mål inddelt i kategorier Tallenes opbygning og indbyrdes hierarki Tælle til 100. Kende tælleremser som 10 20 30, 5 10 15,

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Mattip om. Division 1. Tilhørende kopier: Division 1, 2 og 3. Du skal lære om: De vigtigste begreber. Dividend og divisor.

Mattip om. Division 1. Tilhørende kopier: Division 1, 2 og 3. Du skal lære om: De vigtigste begreber. Dividend og divisor. Mattip om Division 1 Du skal lære om: De vigtigste begreber Kan ikke Kan næsten Kan Dividend og divisor Divisionsmanden Division med rest Tilhørende kopier: Division 1, 2 og 3 2016 mattip.dk 1 Division

Læs mere

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker, trin 1 ISBN: 978-87-92488-04-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere