Rådgivningens faglige grundlag 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivningens faglige grundlag 2015"

Transkript

1 KLIENTFOKUSERET RÅDGIVNING I Rådgivningen læner vi os op af de praksisbaserede evidensundersøgelser, der betoner vigtigheden af de nonspecifikke fællesfaktorer, af de ekstraterapeutiske faktorer og af både terapeut- og klientfaktorerne. Undersøgelserne betoner også, at rådgiverens møde med sin klient - relationen - er vigtig, uanset hvilken metodisk tilgang man anvender. I dette møde bestræber vi os på, at rådgiveren først og fremmest møder borgeren der, hvor borgeren er og er sammen med vedkommende på en måde, der fasciliterer, at borgeren kan arbejde med sin problemstilling på en meningsfuld måde. De praksisbaserede evidensundersøgelser tager udgangspunkt i klienters oplevelse af samtaleforløb og i vigtigheden af, at rådgiveren forholder sig til klientens oplevelse. Hvordan oplever klienten samtaleforløbet? Får klienten snakket om det, vedkommende gerne vil? Oplever klienten sig mødt, hørt og forstået? mv. Dette fokus er vigtigt at medinddrage i samtalerne og det uanset, hvor erfaren man er som rådgiver. Samtidig betoner undersøgelserne også vigtigheden af, at den enkelte rådgiver finder sit eget faglige ståsted og ud fra dette ståsted forholder sig til sin klient. Dette er ofte i sig selv et stort dilemma for de fleste mindre erfarne rådgivere, men kan også være det for mere erfarne rådgivere. Der er dermed tre vigtige forhold at tage hensyn til, som rådgiver: ens klient (vedkommendes problemstillinger, evne til refleksion, alder, køn, personlighed, erfaringer med at arbejde med sig selv, oplevelse af samtalerne, mv.) ens eget ståsted som rådgiver mødet mellem en selv og ens klient. Denne tilgang kalder vi "klientfokuseret rådgivning*": o o o klientfokuseret, fordi borgeren er i centrum (og ikke os selv) rådgivning, forstået som en samlende betegnelse for dét, vi laver, som primært er rådgivende, støttende og afklarende samtaler og grupper klientfokuseret rådgivning, fordi vi dermed kan kalde vores faglige grundlag noget (i modsætning til ikke at give vores faglige grundlag et navn). * dog med det forbehold, at termen 'rådgivning' ikke er et specielt godt ord på dansk Det er vigtigt at bide mærke i, at klientfokuseret ikke er det samme som klientcentreret (også kaldet personcentreret). Den klientfokuserede tilgang læner sig op ad det klientcentrerede, men langt væk kun det og klientcentret/personcentreret rådgivning og terapi og vores klientfokuserede rådgivning er to vidt forskellige ting. HENSYNET TIL KLIENTEN (klient fokus) Organisatoriske rammer Når rådgiveren skal forholde sig til sin klient, er der nogle vigtige forhold at tage i betragtninger. Man kan kalde det organisatoriske rammer for de enkelte samtaler (og gruppeforløb), sådan at disse ikke blot hænger frit i luften. De organisatoriske rammer bærer præg af, at vi er en social organisation under Lfs. Sind, hvor psykologer og psykologistuderende arbejder frivilligt mhp. at hjælpe kommunens borgere med rådgivning og samtaler vedr. psykologiske og psykosociale problemstillinger. Formål med samtaler og gruppeforløb Formålet med de enkelte samtaler er, at den enkelte rådgiver støtter sine klienter til at kunne håndtere deres problemstillinger på en meningsfuld måde, med udgangspunkt i klientens egne ressourcer og ud fra de muligheder og begrænsninger, der er i vedkommendes liv. Problemstillingerne skal være knyttet til dagligdagen eller ens liv her-og-nu. P s y k o l o g i s k R å d g i v n i n g - S i n d i K ø b e n h a v n 1

2 Vi arbejder således med sundhedsfremme (at borgeren kan overskue og forstå, dagligdagen, oplever livet meningsfuldt og har ressourcer og netværk til at handle og mestre livet og dagligdagens mange udfordringer), med empowerment og med recovery. Formålet med de enkelte grupper er at tilbyde en sammenhæng, hvor det er muligt at være fælles om det svære som gruppedeltagerne samles om (f.eks. at være pårørende, psykisk sårbar, ung, stemmehører) og på forskellig vis at give støtte til dagligdagen. Opgaven i grupperne er at skabe et fællesskab, hvor det er muligt for deltagerne at udveksle erfaringer med hinanden og blive bedre i stand til at håndtere den situation, gruppedeltagerne står i. Livs- og menneskesyn Vores tilgang til den enkelte klient er rodfæstet i en tro på, at alle mennesker er unikke personer, der har brug for kontakt med andre mennesker, evner at tage vare på sig selv og har behov for at leve et godt og meningsfuldt liv. Det ligger ligesom indbygget i os som mennesker, uanset hvem vi er og hvad vi evt. må have det svært med. Mødet mellem rådgiver og klient er derfor ekstra vigtigt og det er meget vigtigt, at rådgiveren er: - respektfuld - anerkendende - empatisk Feedback i samtaler og gruppeforløb Dersom du skal kunne opretholde ovennævnte fokus på din klient og samtidig skal kunne arbejde med fokus ud fra dig selv, er det vigtigt, at du taler med din klient om samtale- og gruppeforløbet. Gennem den enkelte samtale og det enkelte gruppeforløb skal du undersøge din klients oplevelse af samtalen eller gruppeforløbet. Nogle af de centrale spørgsmål i denne forbindelse er f.eks: Oplever din klient sig mødt, forstået og hjulpet? Taler I om de problemstillinger, din klient ønsker? Arbejder I med dem på en måde, der er meningsfuld for din klient? HENSYNET TIL RÅDGIVEREN (rådgiver- og praktikantfokus) I Rådgivningen ser vi det som vigtigt, at den enkelte rådgiver løbende arbejder med sit eget faglige ståsted. Det faglige ståsted skal dog i Rådgivningens terminologi ikke så meget være et metode ståsted, som et fagligt ståsted forankret i en selv, som den fagperson man nu engang selv er og indenfor Rådgivningens overordnede rammer. Hovedfokus ligger således på, at du med udgangspunkt i dig selv forholder dig til din klient, sådan at denne vokser af mødet. Détte er den store udfordring og en udfordring som skal gentages med alle dine klienter og i hver eneste samtale og hver eneste gruppesession. Rådgiverne har således ikke metodefrihed som sådan, men til gengæld stor frihed til at bruge sig selv som professionel samtale- og sparringspartner på en sådan måde, at det bedst muligt matcher borgeren. Sagt forenklet må man ikke bruge en bestemt metode, da alle rådgivere er forpligtet på det samme klientfokuserede grundlag. Du er dog velkommen til at benytte dig af forskellige værktøjer indenfor specifikke metoder, så længe de harmonerer med arbejdet med din klient. Du vil således ikke kunne dygtiggøre dig i en bestemt metode hos os, men vil til gengæld opleve og få erfaring med 'samtalens grundlæggende færdigheder', indenfor rammerne af en social frivillig institution med kultur, hjerte, rammer og retningslinjer på rette sted. Fokus i dit klientarbejde skal derfor heller ikke så meget ligge på at lære en bestemt metode, som mere at lære rådgivnings- og samtalekunstens ABC og samtidig lære at koble dette med dig selv. Det er både et håndværk og en kunst at kunne arbejde på denne i ikke-metodiske måde og for nogle ligger det lettere for, end for andre. Hvis det er svært for dig, så vid, at du ikke er den første og at det vil blive mere forståeligt for dig desto længere tid, du er i Rådgivningen. Hvis det fortsætter med at give dig problemer, kan det være, at du skal arebjde som frivillig et sted, hvor der arbejdes metodespecifikt. P s y k o l o g i s k R å d g i v n i n g - S i n d i K ø b e n h a v n 2

3 Meningsfuldt arbejde med dig selv som rådgiver Vores tilgang angiver nogle rammer, indenfor hvilke du er forpligtet til at arbejde (ligesom væggene om et rum i et hus). Indenfor disse rammer (indenfor i de enkelte rum) er din opgave: at støtte dine klienter til i deres eget tempo at arbejde med sine problemstillinger på en meningsfuld måde at gøre dig klienterfaringer, at lære dig selv at kende og din egen rådgiverstil og at gøre dig nogle grundlæggende erfaringer og lære nogle basale ting udi kunsten/håndværket at samtale Det er således ikke nok, at du kun hjælper din klient. Du er forpligtet til, som der også står i de fælles nordiske etikregler, kontinuerligt at gøre dig faglige etiske overvejelser og forholde dig fagligt professionelt til både din klient og dig selv. HOW TO DO? Fremgangsmåde I vores samtale- og gruppeforløb indgår mange forskellige elementer af rådgivning, undervisning, støtte, omsorg og samtale, alt efter klient og problemstilling, idet vi altid tager udgangspunkt i, hvordan hver enkelt klient oplever sit liv her og nu, og hvad de ønsker hjælp til. Vores samtale- og gruppeforløb er således rådgivende, støttende og afklarende samtale- og gruppeforløb. Vi er som rådgivere lyttende, støttende og guidende samtalepartnere, der i korte samtaleforløb vil være til stede i vore klienters liv og være facilitatorer eller fødselshjælpere for meningsfuld forandring, udvikling og handlemuligheder. KVALITETSSIKRING Rådgiveren er forpligtet på at arbejde med udgangspunkt i, hvem klienten er og hvad der er hendes problemstilling og hvordan rådgiveren bedst muligt kan bruge sig selv som professionel sparringspartner på en sådan måde, at det matcher klienten. I alle samtaleforløb er rådgiveren forpligtet på gennem dialog at inddrage feedback fra klienten vedr. dennes oplevelse af samtalerne, af mål og faglig tilgang. Alle rådgivere modtager pligtig supervision og løbende sparring og deltager i regelmæssige fællesmøder, hvor der løbende drøftes fælles faglige problemstillinger. SAMTALEFORLØB Når vi starter et samtaleforløb med vores klienter tager vi udgangspunkt i, hvordan klienten oplever sit liv her og nu med særligt fokus på, hvad de ønsker hjælp til. Ideelt set laver vi en kontrakt, idet vi gensidigt afstemmer forevntninger og går så ellers i gang med at hjælpe vores klient med vedkommendes problemstilling. Det kan gøres på mange måder og i samtalerne indgår der da også mange forskellige elementer af både rådgivning, undervisning, støtte, omsorg og ja, samtale. Vi er bevidste om, at vi i den proces, skal være lyttende, støttende og guidende samtalepartnere, der for en tid er til stede i vores klienters liv og er en slags facilitator for meningsfuld forandring, udvikling og handlemuligheder. Ovennævnte er ikke altid helt let og for at det bedst muligt kan opnås, er det vigtigt, at den enkelte rådgiver løbende arbejder med sit eget faglige ståsted mhp. at blive en så god samtalepartner, som mulig. I samtaleforløbet har du stor mulighed for både at bruge dig selv og at bruge forskellige værktøjer fra forskellige specifikke metoder, blot de er hensigtsmæssige i forhold til din klients behov og problemstilling. Du vil således ikke kunne specialisere dig i en bestemt metode hos os, men til gengæld opleve og få erfaring med samtalens grundlæggende færdigheder indenfor rammerne af en social, frivillig organisation. Det P s y k o l o g i s k R å d g i v n i n g - S i n d i K ø b e n h a v n 3

4 handler således om at tilegne sig rådgivnings- og samtalekunstens ABC, og samtidig udvikle sin egen personlige stil som rådgiver. Vi byder således forskellighed i tilgang velkommen, blot den er forankret i en selv og kan indgå i vores fælles referenceramme. I Rådgivningen har du stor mulighed for at bruge dig selv som sparringspartner på en sådan måde, at det bedst muligt matcher din klient. Din opgave i samtalerne er, at du med udgangspunkt i dig selv forholder dig til din klient, således at denne vokser af mødet. Dette er den store udfordring, og da dine klienter og de problemstillinger, de ønsker hjælp til, er vidt forskellige, vil den måde du støtter dem på også være vidt forskellig. Checkliste for et godt samtaleforløb Hvis din klient skal vokse af mødet mellem jer, er det vigtigt, at I løbende igennem jeres samtaler får talt om samtalerne og om forløbet som sådan. Det er derfor vigtigt, at du har fokus på følgende: - at afgrænse klientens problemstillinger - at klargøre gensidige forventninger - at klargøre din klients motivation - at din klient oplever sig hørt, mødt og forstået - at din klient opnår viden og indsigt i sin egen livssituation - at din klient bliver mere opmærksom på egne ressourcer og handlemuligheder Klient-feedback Din klients oplevelse af, hvordan det går i den enkelte samtale og i forløbet som helhed er altafgørende for et godt udfald og det er derfor også vigtigt, at du sikrer dig, at I får talt sammen om dette. Nogle af de centrale emner, det kan være vigtige at få undersøgt, er: - får I afgrænset problemstillinger og aftalt, hvad I skal tale om? - får I afstemt forventninger? - oplever din klient sig mødt? forstået? hjulpet? - arbejder I med klientens problemstillinger på en måde, der er meningsfuld for din klient? - hvis ikke: hvad gør I så? Det er vigtigt både at få spurgt ind til klientens oplevelse af: - rammerne (kontrakt, forventninger, aftaler) - indholdet (det, I rent faktisk taler om) - og processen (den måde I taler sammen på og samtalerne i det hele taget forløber) I Rådgivningen mener vi, det er vigtigt altid at tale med sin klient om både den enkelte samtale og om selve samtaleforløbet. Ligesom det er meget vigtigt at få efterspurgt feedback fra ens klient. Da vi ikke arbejder efter manualer, men netop pointerer mødet mellem dig og din klient og det, der opstår i og ud af det møde, har vi heller ingen bestemte måder at efterspørge feedback på. Eller for den sags skyld tale om samtalerne på. Også dette afhænger af, hvem du er og hvordan du foretrækker at arbejde og hvem din klient er. Ikke desto mindre er det vigtigt, at du får talt med din klient om samtalerne på. P s y k o l o g i s k R å d g i v n i n g - S i n d i K ø b e n h a v n 4

5 ANBEFALET LITTERATUR De hurtige, lette introduktioner Roger Casemore: Personcentreret rådgivning i en nøddeskal. Med udgangspunkt i den amerikanske psykolog Carl Rogers' ideer gives en kort indføring i de grundlæggende metoder inden for klientcentreret terapi og rådgivning. En bog i nøddeskals-serien. Læs til en start kap. 2, 4 og 6. Windy Dryden: Rådgivning i en nøddeskal. En lettilgængelig værktøjsbog: hvad skal man især være obs. på som rådgiver. En slags praktisk og mere håndgribelig (og noget firkantet) udgave af Mick Coopers bog. En bog i nøddeskals-serien, der er rigtig god for nye rådgivere. Men husk saltet. Læs til en start kap. 2 og 4. Den spændende, velskrevne og letlæste introduktion, der grunder sig på praksisbaseret evidens Mick Cooper: Essential Research Findings in Counseling and Psychotherapy Are some therapies more effective than others? How important is the relationship? Which clients do best in therapy? This book answers these questions, providing trainees, practitioners and researchers with a comprehensive introduction to the findings in the field. Mick Coopers bog fra 2008 giver en rigtig god, enkel og letforståelig indføring i området: hvad virker i psykoterapi og er en bog skrevet med udgangspunkt i en praksisbaseret tilgang. Hele bogen er god, men især side 56 (Lambert s pie), kap. 6: Relational Factors: it s the Relationship that Heals or is it? og kap. 7: Technique and Practice Factors: is it What You Do or the Way that You Do It? er for starters et must read kapitler. To uomgængelige og forskellige håndværksbøger for den, der vil dykke mere ind i emnet Jørn Toustrup: Autentisk nærvær i psykoterapi og i livet. En bog skrevet af en erfaren dansk psykolog om hvordan man kommer et autentisk nærvær nærmere, såvel i terapien som i livet (bagsideteksten). Jørn Toustrup har fulgt rådgivningen siden 2006, holdt kursus for os i 2009 om, hvad vi meningsfuldt kan gøre i løbet af den tid (de samtaler), vi har til rådighed og i 2012 om værdier i psykoterapi. Jørn var med på sidelinjen, da rådgivningens faglige grundlag blev udarbejdet efteråret 2010 og følger os fortsat. Irvin D. Yalom: Terapiens essens. En uundværlig bog, der mere er en opslagsbog og noget så sjældent som en eksistentielt funderet værktøjsbog. Læg den under hovedpuden og vend regelmæssigt tilbage til den. En guldgrube, hvis pointer og tips & tricks ikke blot må tages for givet, men skal huskes og bruges. Bogen indeholder den klassiske Yalomske sætning: det er relationen, der helbreder og selv med Yaloms ståsted i længerevarende psykoterapi er den et must for korttidsterapi. En 720 siders klassiker om hvad er psykoterapi? Esben Hougaard: Psykoterapi. Teori og forskning. Dansk psykologisk Forlag Esben Hougaards bog fra 2004 er en slags tungere udgave af Mick Coopers bog, men meget spændende og inspirerende bog om, hvad psykoterapi egentlig er for en størrelse. Selvom det er en klassiker, og en must read book sometime in your life, er den dog også en noget traditionel bog skrevet med baggrund i en evidensbaseret tilgang og dele af bogen skal tages med en hel del gran salt. Hvis du skal vælge mellem Mick Cooper foroven og Hougaards bog, så tag Mick Coopers. P s y k o l o g i s k R å d g i v n i n g - S i n d i K ø b e n h a v n 5

6 En enkelt god artikel Esben Haugaard, mfl. (red.): Psykoterapiens hovedtraditioner. Dansk psykologisk Forlag Kapitlet om oplevelsesorienteret psykoterapi. I dette kapitel gives gode eksempler på måder at møde sin klient på og gives en god forklaring af rammernes betydning (for at indhold og proces overhovedet er mulig). Bogens forankring i en oplevelsesorienteret tradition skal tages med et gran salt. En enkel og letlæst bog om pårørende Kim Bonnesen: Pårørende til psykisk sårbare. En bog til voksne børn, søskende og partnere. Dansk psykologisk Forlag 82014) Der er mange pårørende, der kommer forbi Rådgivningen, ringer eller mailer til os og ovennævnte bog, der er skrevet direkte til de (tre) pårørende(grupper: voksne børn, søskende og partnere) selv, er også en god introduktion til professionelle, der gerne vil vide mere om pårørende og hvordan man kan støtte og rådgive dem. Alle de nævnte bøger kan af rådgivere og praktikanter lånes på Rådgivningens bibliotek / Kim Bonnesen P s y k o l o g i s k R å d g i v n i n g - S i n d i K ø b e n h a v n 6

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Guide til opstart af pårørendegrupper

Guide til opstart af pårørendegrupper Pårørendeudvalget Denne guide De følgende sider er en guide til jer, der godt kunne tænke jer at starte en pårørendegruppe op lokalt i jeres SIND-afdeling, men måske ikke har gjort det før. Guiden er med

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig?

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Indledning Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Denne bog giver dig indsigt i, hvordan du kan skifte mellem alle rollerne og samtidig bevare

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

RORET. Med klienten ved

RORET. Med klienten ved Klinisk praksis Af Susanne Andersen og Mogens Holme Med klienten ved RORET Spørg klienten, om han synes, der er fremgang i terapien. Udbyttet af den terapeutiske relation handler om meget andet end psykologiske

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Ung og sund Du bestemmer

Ung og sund Du bestemmer Ung og sund Du bestemmer Vejledning rådgivning Hvem bestemmer emnet, målet og vejen dertil? Afsenderperspektiv Autoritært eksperten udtaler sig Vurderende fordømmende, Moraliserende Ikke deltager centreret

Læs mere

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak INTERNE PROCESSER Kommende konsulent i Peak Du er en af Danmarks bedste og derfor er du blandt ligesindede i Peak Du har mindst 10 års relevant erfaring Du har mindst 2 faglige dybder indenfor Peaks ydelsesfokus

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Virksomhedsplan 2016

Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplan 2016 for Psykologisk Rådgivning - SIND i København - Landsforeningen for psykisk sundhed SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice

Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice Skt. Lukas Hospice 25 års jubilæum National konferencedag 21. november 2017 Helle Timm 040517 Helle Timm Spørgsmål Hvem og hvad

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Mødet, myter og mennesker med psykisk sygdom. v. Michael Bech-Hansen, ledende overlæge, Psykiatrien Øst, Region Sjælland

Mødet, myter og mennesker med psykisk sygdom. v. Michael Bech-Hansen, ledende overlæge, Psykiatrien Øst, Region Sjælland Mødet, myter og mennesker med psykisk sygdom v. Michael Bech-Hansen, ledende overlæge, Psykiatrien Øst, Region Sjælland Disposition - Mennesket i mødet, hvilke forestillinger har vi med os, når vi møder

Læs mere

Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere

Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere UCSJ Roskilde d.29.10.15 Vibeke Petersen, aut.psykolog, www.vibekepetersen.dk Mål med oplægget At tydeliggøre

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Familiesamtalen i børneperspektiv

Familiesamtalen i børneperspektiv Familiesamtalen i børneperspektiv Af Gerda Rasmussen og Ruth Hansen Artiklen er bragt i bladet Psykoterapeuten, oktober 2012 www.dfti.dk Hvorfor familieterapi? Med denne artikel ønsker vi at give nogle

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Dilemma i kræftsygeplejen - fra kurativ til palliativ pleje og behandling Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Landskursus 2013 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling,

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Recoveryskolen Aarhus

Recoveryskolen Aarhus Recoveryskolen Aarhus Et undervisningstilbud for alle Kursuskatalog Foråret 2017 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Rammen for kurserne er recovery. Recovery handler om at komme sig, om at skabe en meningsfuld

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Recovery og rehabilitering:

Recovery og rehabilitering: Recovery og rehabilitering: Er borgernes og det offentliges roller under forandring? Udviklingsleder Pernille Jensen Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion Hvad jeg kort vil berøre: Vores viden om recovery

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 AKT-vanskeligheder set i et samfundsmæssigt perspektiv 1 Indledning

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt

Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt Program Kl. 10.00-10.15: Velkomst og intro Kl. 10.15-11.20:

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Sevel 2016 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan kan man leve og leve videre

Læs mere

Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester. Efterår 2011

Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester. Efterår 2011 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

Hvor var det nu vi kom fra?

Hvor var det nu vi kom fra? Hvor var det nu vi kom fra? Korte møder: Sidste gang arbejdede vi med den professionelle samtale samtalens faser og spørgeteknik. Hvilke refleksioner har det givet dig efterfølgende? Har du anvendt nogen

Læs mere

Procedure for kontaktpersonfunktion

Procedure for kontaktpersonfunktion Definition på ydelser: Alle ydelser er med udgangspunkt i den enkelte beboers 141 handleplan, omsat i en pædagogisk / personlig socialpædagogiskhandleplan, med fokus på en recovery orienteret indsats.

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Supervision af andre faggrupper

Supervision af andre faggrupper Supervision af andre faggrupper Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer April 2011 Torben Schjødt 1 Supervision af andre faggrupper 1. Hvem og hvad 2. Supervisionens målm 3. Vilkårene 4. Supervisors opgave

Læs mere

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet Mariehøns Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet - Tabu - Det som vi ikke taler om! Hvorfor er det lige så svært Op til 1700

Læs mere

Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere

Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere This page intentionally left blank 2 Lisbeth Sommerbeck Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Coachingguide Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Denne coachingguide er lavet til dig, der deltager i triaden fra din arbejdsplads i projekt Styrket indsats til

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

De sygeplejeetiske retningslinjer

De sygeplejeetiske retningslinjer De sygeplejeetiske retningslinjer Landskursus 2015. Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje. Laila Twisttmann Bay, udviklingssygeplejerske reumatologisk afdeling, OUH 1 1 Program Præsentation Leg på gulvet

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

dagens fokus & formål gør det vigtigste

dagens fokus & formål gør det vigtigste Daisy Løvendahl Personlig rådgiver dagens fokus & formål gør det vigtigste www.daisylovendahl.dk #1. Vær til stede i hver dag Om dagens fokus og formål Hver morgen begynder en ny dag, som er din til at

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Motivation Factor Job & Education

Motivation Factor Job & Education Styrk trivslen og motivationen - hos jeres målgruppe og jer selv! Motivation Factor Job & Education Sommerrabat på kurser, der afholdes internt i juni, august eller september 2015 3 dages internt kursus

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning Portræt Af Bo Jacobsen YALOM Den amerikanske psykiater Irvin D. Yalom er en af verdens mest kendte terapeuter. Bo Jacobsen fik lejlighed til at besøge ham i hans hjem i Californien og interviewede ham

Læs mere

! "#$%&'( )!* ( * #$%& * ( * +, -+* ( -

! #$%&'( )!* ( * #$%& * ( * +, -+* ( - "#$%& ) #$%&,. / " # $ "$0 1 1 $" 2 3/ "$ 4 / 5 / 6 / 1 2 3 X X $ %", 6 b) Sætte sig ind i den enkeltes beboers livssituation ved at læse og reflektere over gældende handleplan, psykiatriske udredninger

Læs mere

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Indhold Trin 1: Spørge ind Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner?

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Sprogstimulering i hjemmet

Sprogstimulering i hjemmet Sprogstimulering i hjemmet Inspiration til sprogstimulerende aktiviteter med børn 0-6 år BILLEDE!! Dagtilbud Nordvest 1 Indhold Forord... 3 Preface... 3 Sprog i hverdagen... 4 Den gode samtale... 6 Sprogstimulerende

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSES.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE... 6

Læs mere

Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen

Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen 1 Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen Tema 1: Din baggrund Hvor længe har du været ansat i denne organisation, eller i tilsvarende speciale? Hvor længe har du arbejdet med netværks - og pårørendeinddragelse?

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere