Enfamiliehuse og tilbygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enfamiliehuse og tilbygninger"

Transkript

1 Enfamiliehuse og tilbygninger

2 Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en byggesags tre faser: 1) Forberedelsesfasen Hvor skal du begynde, når du vil bygge? 2) Ansøgningsfasen Hvad skal ansøgningen indeholde, og hvad koster det? 3) Behandlingsfasen Hvad gør kommunen og hvad betyder det for dit byggeri?

3 1. Forberedelsesfasen: Hvor skal du begynde? Du kan spare dig selv for meget, hvis du er godt forberedt, inden du går i gang med at søge om tilladelse til byggeri. Herunder har vi nævnt de forhold, som du bør have undersøgt eller taget højde for. Vær opmærksom på, at denne vejledning kun er retningsgivende, hvorfor der i specielle tilfælde kan blive krævet yderligere dokumentation. Du skal derfor altid sørge for, at der foreligger en byggetilladelse, inden du går i gang. Det er ikke nok, at du blot følger denne folder, eller bygger på baggrund af en mundtlig drøftelse af dit projekt. Forhåndsdialog Jo tidligere, du/bygherren indleder en dialog med byggemyndigheden (dvs. kommunen), jo mindre er risikoen for, at der i løbet af processen opstår forsinkelser og unødvendige udgifter pga. misforståelser eller fejlfortolkninger. Kommunen anbefaler, at en byggesag indledes med en forhåndsdialog inden byggeansøgning fremsendes. Forhåndsdialogens formål er grundlæggende at udnytte mulighederne for at påvirke byggeriets samlede kvalitet så tidligt som muligt - og på et tidspunkt, hvor det let lader sig påvirke. Lokalplaner Du skal undersøge, om der på ejendommen er en lokalplan, byplanvedtægt, retningslinier for samlet bebyggelse eller deklaration, der har bestemmelser om placering af bebyggelse, byggelinje mod vej, afstand til vejskel, bygningernes ydre fremtræden, materialevalg og lign. Lokalplaner og byplanvedtægter kan ses på vores hjemmeside (www.vallensbaek.dk). Er ejendommen omfattet af særlige bestemmelser (fx deklarationer), kan de ses i tingbogen på Figur 1. Etagearealet er det samlede areal af tagetage, stueplan og evt. høj kælder. Landzone og beskyttelseslinier Hvis din ejendom ligger i landzone eller i nærheden af sø, å, fjord, skov, fortidsminde eller kirke, kan der gælde andre regler. Du er velkommen til at henvende dig til kommunen vedrørende dette. Bebyggelsesregulerende bestemmelser Hvis ikke andet er nævnt i lokalplan eller byplanvedtægt, må etagearealet i de fleste parcelhusområder højst være 30 % af grundens areal. Ved enfamiliehuse og dobbelthuse regnes de første 35m² af carporte, garager og udhuse ikke med til beregningen af etagearealet. Ved kædehuse og rækkehuse regnes de første 20m² ikke med. evt. byggelinie Figur 2. Bebyggelsesprocent. Det maksimale antal etager er som regel beskrevet i lokalplan eller lignende, men ellers må bygningen højst Side 2 af 15

4 have 2 etager. En tagetage, der kan udnyttes, og en kælder, hvor loftet ligger mere end 1,25 m over terræn, medregnes også som en etage (fig. 3). En bygnings samlede etageareal beregnes som summen af alle etager, som ligger over terræn. Hvad der er en etage, er beskrevet i afsnittet ovenfor. Det er den udvendige side af bygningens ydervægge, der bestemmer arealet, dvs. man måler fra yderside af væg til yderside af væg på modstående side. Tilsvarende gælder for tagetage, her måles blot i en højde på 1,5m over færdigt gulv, men igen fra yderside af tagbeklædning til yderside at tagbeklædning på modstående side (fig. 3). Enfamiliehuse/beboelsesrum må ikke være nærmere naboskellet end 2,50m. Udhængets afstand til skel kan nedsættes til 2,0m. Disse afstande gælder også udestuer. areal tagetage 1,5 m areal stueetage Figur 3. Etager og etageareal. Enfamiliehuse må opføres i skel mod vej, medmindre der er fastsat en linie for vejens udvidelse eller der i lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration er fastsat andre særlige byggelinjer og byggefelter på grunden. I parcelhusområder må bygninger normalt ikke være højere end 8,5m over grundens naturlige terræn. Mod naboskel og sti må højden ikke være over 1,4 x afstanden til naboskel og sti (se fig. 4). Mod vej må højden ikke være over 0,4 x afstanden til modstående vejlinie (se fig. 5). Figur 4. Højde mod naboskel og sti. Energimærkning Ved opførelse af nybygning eller ved omfattende ombygning, skal der udarbejdes en energimærkning. Energimærkningen skal indeholde oplysninger om forhold til de energimæssige krav i bygningsreglementet. Det er en betingelse for ibrugtagning, at kommunen har modtaget en energimærkning senest samtidig med færdigmeldingen af byggeriet. Byggeskadeforsikring Ved opførelse af ny bebyggelse der hovedsagelig skal anvendes til beboelse, skal bygherre forsikre bebyggelsen mod byggeskader. Tilbud på en byggeskadeforsikring skal fremsende som dokumentation i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, og ved færdigmelding af byggeriet skal der sendes dokumentation for, at der er tegnet en forsikring og præmien er betalt. Figur 5. Højde mod vej. I begge tilfælde kan gavlen og en del af tagfladen samt visse mindre bygningsdele føres op over højdegrænseplanet. Øvrige bestemmelser Kommunen skal ikke kontrollere de byggetekniske forhold for heromtalte byggerier (dog gælder det ikke de brandtekniske forhold for så vidt angår række, kæde og klyngehuse med mere end 2 boliger). Det betyder ikke at lovens krav ikke skal overholdes. Dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets krav i kapitlerne Side 3 af 15

5 3-8 skal fremsendes til kommunen, som vil arkivere og opbevare materialet. Endvidere skal der fremsendes en underskrevet erklæring på, at kommunen har modtaget den fornødne tekniske dokumentation. Af byggetekniske krav, som skal overholdes kan bl.a. nævnes: Indretning Beboelsesrum og køkkener skal have en rumhøjde på mindst 2,3 m. Gulvet i beboelsesrum og køkkener må ikke ligge lavere end terrænet omkring huset. Beboelsesrum og køkken i selvstændigt rum skal have vindue. Af hensyn til funktionshandicappede skal der være fri afstand på 1,1m ud for arbejds- og opbevaringspladser i køkken, samt ud for installationer som håndvask og wc i bade- og wc-rum. Udvendige døre, gange og lign. adgangsrum skal have en bredde på mindst 0,77m i karmmål. Det samme gælder for mindst 1 dør til hvert beboelses-, køkken- samt badeog wc-rum i stueplan. Gange og lignende adgangsrum skal i stueetage have en fri bredde på mindst 1,3m. Gange uden døre i siderne, herunder skabsdøre, kan udføres med en bredde på mindst 1,0m. Byggeriets bæreevne De fleste bærende konstruktioner skal dimensioneres for bæreevne og vindpåvirkning. Visse simple konstruktioner kan fastlægges ved tabelopslag, mens mere specielle konstruktioner forudsætter specialviden. Man bør kontakte en rådgiver. Ved fx vindpåvirkning skal en bygning kunne optage disse kræfter. Tagfladen skal afstives for at kunne optage kræfterne fra vinden på langs af taget. Fundering Ved fundering forstås de bygningsdele, der overfører husets samlede vægt til de bærende jordlag. Fundering skal ske til frostsikker dybde og bæredygtigt jordlag, så der ikke opstår skader på huset som følge af bevægelser i jordbunden. Frostfri dybde for fundamenter under ydervægge er normalt mindst 0,9m under jordoverfladen, men kan ved særlige jordbundsforhold være dybere. Hvor jordbunden ikke er tilstrækkelig selvdrænende, skal der etableres et omfangsdræn langs hele fundamentet. Det anbefales, at man undersøger jordbundens bæreevne inden byggeriet påbegyndes. Dette kan ske via en geoteknisk undersøgelse udført af en sagkyndig person. Brandkrav I Småhusreglementet stilles der en række krav til brandsikkerheden. Der er krav om redningsåbninger, krav til konstruktioner og visse afstandskrav til naboen. De forskellige bygningsdele skal dimensioneres, så de Figur 6. I huse med to etager og kælder skal kælderen brandmæssigt adskilles fra stueetagen. Kældertrappen skal derfor brandmæssigt adskilles fra kælderen eller stueetagen. På skitsen til venstre er vist, hvorledes adskillelsen kan ske i stueetagen og på skitsen til højre, hvorledes adskillelsen kan ske i kælderen. Den brandmæssige adskillelse er vist med sort. Side 4 af 15

6 som minimum kan modstå en standardbrand af en fast defineret varighed. Disse krav er forskellige alt efter antallet af etager (fig. 6), afstand til skel, sammenbygning med andre bygninger m.v. Kontakt en rådgiver, hvis du er i tvivl. Der er desuden krav om, at hver bolig skal have installeret mindst en røgalarm, som er tilsluttet strømforsyningen og har batteribackup. Redningsåbning I tilfælde af brand skal husets beboere som udgangspunkt selv kunne redde sig ud. Derfor skal hvert beboelsesrum og køkken have en redningsåbning til det fri. En redningsåbning er normalt et vindue eller en dør, som opfylder en række krav om størrelse og placering. Højden fra gulv til underkanten af redningsåbningen må ikke være over 1,2 m (fig. 7 & 8). Vådrum Ved begrebet vådrum menes baderum, wc-rum med gulvafløb og lignende rum. Der er flere krav til sådanne rum. De skal kunne modstå de daglige fugtpåvirkninger, samlinger skal være vandtætte, gulve skal udføres med korrekt fald mod afløb, m.v. Der skelnes mellem vådzone og fugtigzone (fig. 9 & 10). Kravene til vådzonen er selvfølgelig skærpet i forhold til fugtigzonen. Anvender man skeletvægge eller laver man et vådrum på en etageadskillelse af træ, er der særlige krav til vandtætningen. Vådrum bør normalt udføres af fagfolk. Bl.a. skal vvs-, kloak- og el-arbejde udføres af autoriserede firmaer. I BY og BYG-anvisning 200 gives der mere konkrete og praktiske anvisninger på udførelsen af vådrum. Figur 7. Redningsåbninger skal uanset typen kunne åbnes så meget, at der fremkommer en åbning, hvor summen af h og b er mindst 1,5 m. Desuden må hverken h eller b være mindre end 0,5 m. Er underkanten af redningsåbningen over 2,0 m fra terrænet skal h dog være mindst 0,6 m. Figur 8. Udeladelse af redningsåbning, når der er redningsmulighed gennem to af hinanden uafhængige naborum, kan f.eks. anvendes ved opsætning af udstuer foran redningsåbninger. Energiforbrug Enfamiliehuse skal opføres, så unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling og ventilation undgås. Dette gælder både for nybyggeri og for væsentlige om- og tilbygninger. Energiforbruget regnes ud på to forskellige måder, alt efter om der er tale om helt nye huse eller om tilbygninger til eksisterende huse. Ved nye huse beregnes energiforbruget via energirammer, ved tilbygninger beregnes i varmetab gennem bygningsdele (de såkaldte U-værdier) (fig. 11). Inden man tager et nyt byggeri, som er udført efter energirammebestemmelserne, i brug, skal det gennemgås af en energikonsulent. Konsulenten skal bl.a. kontrollere at huset overholder energirammen, før der kan udstedes et energimærke. Figur 9. Vådzone og fugtig zone i vådrum med bruseniche. Bemærk, at udestuer normalt kræves uopvarmet på grund af det store glasareal. Hvis de ønskes opvarmet, skal de opfylde kravene til varmeisolering for beboelsesrum. Side 5 af 15

7 Ventilation Der er krav om, at boliger skal ventileres, men kravene til ventilationsmængden afhænger af det enkelte rums funktion. Se fig. 12. Radon Radon er en luftart, som i små mængder trænger op gennem jorden. Radon er svagt radioaktivt, hvorfor man skal undgå indtrængning af denne luftart i selve huset. Dette kan ske ved at gøre terrændækket så tæt som mulig mod undergrunden. F.eks. skal man gøre overgangen tæt imellem fundament og terrændæk. Der henvises til publikationerne»radon og nybyggeri«og»radon og enfamiliehuse«. Begge kan ses på Erhvervsog Byggestyrelsens hjemmeside, Afløb fra tag Tagvandet kan føres til det eksisterende regnvandssystem eller føres til faskine, hvis jordforholdene er egnede til det. Hvis regnvandet føres til det eksisterende regnvandssystem, skal arbejdet udføres af autoriseret kloakmester, mens afløb til faskine ikke behøver at blive udført af en autoriseret kloakmester. Borgerservice har en folder, der nærmere beskriver de regler, der gælder for faskiner. Folderen kan findes på hjemmesiden: Sammenbyggede huse (række-, dobbelthuse og lign.) Normalt skal boligbebyggelse holdes mindst 2,5m fra naboskel, men sammenbyggede boliger kan tillades i nogle områder. Byggeriet skal opføres efter en samlet plan og evt. med ensartet udseende. Der stilles særlige krav til brandmæssig adskillelse og lydisolering. Dispensation? Hvis byggeriet ikke kan overholde en eller flere af bestemmelserne, kan der søges dispensation. Du har ikke krav på at få en dispensation, og om en dispensation er mulig, er en vurdering fra sag til sag. I sagsbehandlingen vil blandt andet indgå en vurdering af konsekvenserne i forhold til naboer, overordnede hensyn eller byggetekniske konsekvenser. Ansøgninger om dispensation bliver i nogle tilfælde forelagt Teknik- og Miljøudvalget, der i givet fald træffer den endelige beslutning. Der skal angives, hvilken regel, der søges dispensation fra, og det skal begrundes, hvorfor dispensationen ønskes. Byggearbejdet må ikke begynde, før nødvendig dispensation og byggetilladelse er givet. Husk Det er ejers pligt at søge de nødvendige dispensationer. Figur 10. Væg med håndvask med armatur med bruser på håndvasken. Beregning af energiforbrug Ved nye huse regnes i energirammer. Denne omfatter en redegørelse for bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Det er muligt af få sit hus godkendt som et lavenergibyggeri. Der er to klassificeringer, lavenergihus klasse 1 og lavenergihus klasse 2, hvor klasse 1 er den bedste. Ved tilbygninger regnes i varmetab gennem bygningsdele. For hver enkelt bygningsdel er der et minimumskrav til, hvor meget varmetabet må være (de såkaldte U- værdier). Ved tilbygninger til eksisterende huse er det normalt, at kravene til tilbygningen er skærpede i forhold til selve huset. Figur 11. Krav til energiforbruget. Ventilation Alle opholdsrum forsynes med oplukkeligt vindue eller dør til det fri og udeluftventiler med et åbningsareal på mindst 60 cm² pr. 25 m² gulvareal. Disse ventiler kan placeres i vinduet eller som vægventiler. Køkkener skal have en emhætte med selvstændigt afkast over tag og en aftrækskanal til naturlig ventilation ført over tag. Toilet- og baderum skal have en aftrækskanal med hætte over tag til naturlig ventilation. Man må gerne supplere med en ekstra aftrækskanal med mekanisk ventilation, der er fugt- eller tidsstyret, men den naturlige ventilation kan ikke undværes. Hvis der benyttes mekanisk ventilation, der kører konstant, er der ikke krav til aftrækskanaler til naturlig ventilation. Figur 12. Krav til ventilation. Side 6 af 15

8 Naboorientering Der er et lovkrav om, at naboerne skal høres, inden en ansøgning om dispensation kan behandles. Høringen udføres af kommunen. Eventuelle reaktioner fra naboer eller grundejerforening vil indgå i vurderingen af, om du kan få en dispensation. Dog kan høringen af nabo udelades, hvis kommunen skønner, at dispensationen er uden betydning for de pågældende naboer. Andet Alle husejere har fået en BBR-meddelelse. Du skal selv holde øje med, om oplysningerne på din BBRmeddelelse svarer til de faktiske forhold, og sørge for, at eventuelle fejl bliver rettet. Du skal også huske at ændre oplysningerne på din BBR-meddelelse, hvis du foretager ændringer på din ejendom. Det er vigtigt af hensyn til vurdering, forsikring, belåning og eventuel salg af ejendommen, at BBR-registeret er så korrekt ajourført som muligt. Side 7 af 15

9 2. Ansøgningsfasen: Hvad skal ansøgningen indeholde? Tilladelse eller anmeldelse? Du skal have en byggetilladelse, når: du ønsker at bygge fritliggende enfamiliehuse, dobbelt-, række-, kædehuse eller gruppehuse som har lodret adskillelse til nabohus du ønsker at udvide etagearealet i ovennævnte bygninger, f.eks. ved at bygge en tilbygning, udestue eller udnytte en tagetage du vil bygge en garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller lignende på over 50 m² en eventuel tilbygning til garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller lignende, medfører, at det samlede areal overstiger 50 m² eller kræver en dispensation. Ved ombygninger og andre væsentlige forandringer i eksisterende huse, hvor der ikke sker ændringer i arealet, skal man normalt ikke søge om tilladelse hos kommunen. Men man har som ejer pligt til at overholde bygningsreglementets krav (fig. 14). Tilsvarende har man pligt til at overholde krav i lokalplan, byplanvedtægt eller lignende. Selve ansøgningen Inden du går i gang med at bygge, skal du søge om byggetilladelse. Du kan få et ansøgningsskema hos Borgerservice, eller du kan hente skemaet via vores hjemmeside (www.vallensbaek.dk). Alternativt kan du skrive et brev, men så skal du blot huske, at matrikelnummer og adresse skal fremgå. Ansøgningen/brevet skal være underskrevet enten af ejeren, eller - ved fuldmagt fra ejeren - af den projekterende. Du må ikke begynde at bygge, før du har fået byggetilladelse. Figur 13. Ansøgningsskema. Husk - at det er dit/ejerens ansvar, at de oplysninger, der gives til kommunen, er rigtige, og at arbejdet bliver udført lovligt og håndværksmæssigt korrekt. Tegninger Sidst i denne folder er angivet eksempler på, hvordan sådanne tegninger kan udformes. Hvis du ikke har byggemæssig indsigt, bør du overveje, at lade en arkitekt, et byggefirma eller lignende udarbejde de nødvendige tegninger. Beregninger og beskrivelser Udover tegninger skal ansøgningen vedlægges dokumentation for, at bygningskonstruktionerne opfylder reglementets krav. I det følgende er angivet, hvilke beregninger og beskrivelser et projekt normalt skal indeholde: Figur 14. Du kan finde de enkelte bestemmelser i Bygningsreglement BR08. Beregning af bebyggelsesprocent. Oplysninger om grundstørrelse, og bebyggelsens etageareal. Redegørelse for overholdelse af byggelinier, samt Side 8 af 15

10 højde og afstandsforhold. Indretning. Beskrivelse af anvendte materialer og dokumentation for CE-mærkning af disse. Statiske beregninger, herunder fundering. (Hvis det er et krav). Enten oplysning om bygningens energibehov, dokumentation for at energirammen er opfyldt samt kvittering for at oplysningerne er indberettet til Energimærkningsordningen, hvis byggeriet udføres efter energibestemmelserne, eller redegørelse for varmetabet gennem bygningsdelene, hvis byggeriet udføres efter varmetabsbestemmelserne. Beskrivelse af ventilationsforhold. Redegørelse for handicapforhold, herunder tilgængelighed for handicappede. Beskrivelse af hvordan de brandmæssige krav opfyldes. Radonsikring. Beskrivelse af vvs- og kloakforhold. Gebyrer Vallensbæk Kommune har fastlagt gebyrer bl.a. for at udstede byggetilladelser. Gebyrerne kan ses på kommunens hjemmeside (www.vallensbaek.dk) Figur 15. Få gode råd til dit byggeri i SBIanvisning nr. 189 for småhuse. Yderligere råd og vejledning Bygningsreglementet BR10 med tillæg kan købes i en boghandel eller lånes på biblioteket (fig. 14). Du kan også finde det på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside SBI-anvisning nr. 189 angiver gode råd til, hvordan byggeriet kan udføres (fig. 15). Man skal dog være opmærksom på, at anvisningen ikke indeholder de sidst opdaterede ændringer til bygningsreglementet. F.eks. er kravene til isolering blevet skærpet væsentligt siden bogen blev skrevet. Hvis du har brug for at se i de tidligere byggesager på din ejendom, så kan disse ses hos kommunen ved henvendelse til Borgerservice. Vi deltager gerne i en forhåndsdialog, hvor rammerne for et kommende byggeprojekt afklares. Side 9 af 15

11 3. Behandlingsfasen: Hvad er kommunens rolle? Kommunens sagsbehandling Kommunens opgave er, at kontrollere om byggeriet opfylder kravene i kapitel 1 i Bygningsreglement BR10. Behandlingsproces Hvis ansøgningen overholder samtlige bestemmelser i lokalplan, bygningsreglement samt anden relevant lovgivning, vil der blive givet en byggetilladelse til det ansøgte. Hvis materialet ikke er tilstrækkeligt, vil ansøger få besked om hvilke emner der skal redegøres for. Hvis det ønskede byggeri kræver dispensation, vil kommunen, efter modtagelse af en begrundet ansøgning, evt. tage stilling til, om en sådan vil blive givet. Hvis kommunen ser positivt på det ansøgte, vil der blive sendt naboorientering ud til de relevante parter, og efterfølgende vil sagen evt. blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Når der er truffet en endelig beslutning, vil ansøger få besked om sagens udfald. Hvis der er enkelte mangler i ansøgningsmaterialet, kan byggetilladelsen indeholde særlige betingelser, som skal overholdes. F.eks. præciseringer af lovgivningens indhold, hvor der i visse tilfælde skal indsendes yderligere materiale til godkendelse. I forbindelse med et evt. færdigsyn vil det blive kontrolleret, om byggeriet opfylder disse betingelser. Vær opmærksom på, at en byggetilladelse kun er gyldig i 1 år. Det indebærer, at byggeriet skal være startet, inden der er gået 1 år fra datoen for byggetilladelsens udstedelse, ellers bortfalder tilladelsen automatisk. Kontakt til andre myndigheder Inden kommunen kan give en byggetilladelse, skal det undersøges om byggearbejdet er i strid med visse andre lovgivninger. Bl.a. lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord, lov om bygningsfredning, lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om varmeforsyning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og museumsloven. Sagsbehandlingstider Du kan få sagsbehandlingstiderne oplyst ved at henvende dig til Bygge, Plan & Miljø, eller se på vores hjemmeside Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden først starter, når hele byggesagens materiale og projekt er fyldestgørende og der er meddelt eventuelle dispensationer. Side 10 af 15

12 Færdigmelding og ibrugtagning Når byggearbejdet er afsluttet, skal der ske færdigmelding til kommunen. Byggearbejdet kan tages i brug uden tilladelse fra kommunen. Der vil eventuelt blive foretaget et syn af byggeriet, inden sagen af-sluttes. Når byggeriet er konstateret i orden og byggetilladelsens krav er opfyldt, afsluttes byggesagen og der sendes automatisk en ny BBR-meddelelse. Side 11 af 15

13 Eksempler på nødvendigt tegningsmateriale Tegninger skal være forsynet med alle oplysninger, der behøves til en sikker forståelse af dimensioner og den enkelte konstruktion. Tegningerne skal være målfaste. Husk at angive navn, adresse, matrikelnummer og målforhold på tegningerne. Bemærk! De viste tegninger skal kun betragtes som eksempler. De kan ikke bruges til at bygge efter. Mål, materialer mv. skal afspejle det konkrete byggeprojekt. Alle de viste eksempler er nedfotograferede. Situationsplan Minimum størrelsesforhold er 1:200 Situationsplan skal angive: Afstand til skel. Nordpil. Beregning af bebyggelsesprocent. Sokkelkote. Terrænkoter, hvis der er væsentlige terrænforskydninger. Forsyningsledninger fra skelbrønd til hus. Samtlige eksisterende bygninger. Evt. skråningsanlæg og støttemure. Udkørsel og P-pladser på grund. Målforhold. Plantegning Minimum størrelsesforhold er 1:100 Plantegning skal angive: Indretning. Rumbetegnelser. Dørbredder. Mål. Vinduer. Placering af redningsåbninger. Vægventiler. Ventilation. Faste installationsgenstande (toilet, håndvask). Fyr, brændeovn eller pejs. Angivelse af hvor lodrette snit er placeret. Nordpil. Side 12 af 15

14 Snittegning Minimum størrelsesforhold er 1:50 Snittegning skal angive: Beskrivelse af konstruktioner og materialer. Sokkelkote skal fremgå af snit, bør angives i DNN (Dansk Normal Nul) eller et relativt kotesystem. Materialebeskrivelse. Rumhøjder. Markering af terræn Terræn- og sokkelkote. Dræn. Facadetegning Minimum størrelsesforhold er 1:100 Facadetegning skal angive: Eksisterende og fremtidig terræn indtegnes, hvis der sker terrænreguleringer, eller hvis grunden har væsentlige niveauforskelle. Eksisterende terræn vist med stiplet linie. Fundaments- og forsyningsplan Minimum størrelsesforhold er 1:100 Side 13 af 15

15 Kloak- og fundamentsplan skal angive: Ledningsmateriale. Dimensioner. Fald. Placering af ledninger, brønde og vandlåse - ledningsføring angives til offentlig ledning eller skelbrønd. Placering af øvrige forsyningsledninger - el, gas, fjernvarme, mv. Signaturer: GA Gulvafløb WC Toilet HV Håndvask VM Vaskemaskine T Tagbrønd med sandfang V Vandlås Brønd, bundkote angives Spildevandsledning Regnvandsledning Forankring af tag støbt ned i fundamentet Side 14 af 15

16 Huskeliste og kontaktoplysninger Ud fra denne liste kan du kontrollere om du har alle relevante oplysninger med i dit projekt: Adresse og matrikel nummer Underskrift Evt. fuldmagt Deklarationer og byggelinier Afstande til nabo- og vejskel Bygningshøjde, højdegrænseplan, gulv- og terrænkote Placering af P-plads (normalt 2 pr. enfamiliehus) Alle bygningers indbyrdes placering på grunden Grundareal, etageareal og bebyggelsesprocent Rumhøjder Forankringer, vindafstivninger (beregning af konstruktioner) Enten energirammeberegninger eller varmetabsberegninger Ind- og udvendig kloak Afvanding fra tag Opvarmningsform (fjernvarme, naturgas, oliefyr m.m.) Placering af gas- og vandstikledning Yderligere information Adresse Vallensbæk Kommune Bygge, Plan & Miljø Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Tlf Telefontid mandag onsdag: torsdag: fredag: Åbningstid i Borgerservice: mandag, tirsdag og onsdag: torsdag: fredag: Se på vores hjemmeside hvor du kan finde de nødvendige oplysninger om byggeri under Byggeportalen. Side 15 af 15

17 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Tlf Bygge, Plan & Miljø

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv.

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. 1 Retur til indeks Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. Nybygninger, til- og ombygninger for erhverv m.v. Denne folder er udarbejdet til brug ved ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr.

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Kommunens navn og adresse Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum INDGÅET 16 APR. 2014 Hedensted Kommune Tlf: 79 75 50 00 Fax: 79 75 50 40 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

ANSØGNING OM BYGGERI

ANSØGNING OM BYGGERI B Y G G E G R U P P E N ANSØGNING OM BYGGERI - en vejledning omfatter enfamiliehuse, sommerhuse, udestuer og tilbygninger Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa T 89 59 10 00 www.norddjurs.dk ANSØGNING

Læs mere

S å d a n g ø r d u. V e j l e d n i n g i b y g g e s a g e r e f t e r s m å h u s r e g l e m e n t e t B R - S 9 8

S å d a n g ø r d u. V e j l e d n i n g i b y g g e s a g e r e f t e r s m å h u s r e g l e m e n t e t B R - S 9 8 S å d a n g ø r d u V e j l e d n i n g i b y g g e s a g e r e f t e r s m å h u s r e g l e m e n t e t B R - S 9 8 e n fa m i l i e h u s e, c a r p o r t e, u d e s t u e r, t i l b y g n i n g e r,

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Rev. 04.03.2014 TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler:

Læs mere

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler: Der er ingen gebyr

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev. 01-04-2014 1.1 Zonestatus

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gammelbro 60 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. marts 2013 Til den 4. marts 2023. Energimærkningsnummer 310027953 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gyldenhusvej 1 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. januar 2013 Til den 16. januar 2023. Energimærkningsnummer 310020789

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Halfdan Rasmussens Vej 11B 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. februar 2014 Til den 20. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Ny etageejendom Åhusene 5 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. august 2013 Til den 8. august 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Kærhavebakken 80 9270 Klarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. maj 2013 Til den 30. maj 2023. Energimærkningsnummer 311000921

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Holmebakken 14 8382 Hinnerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. maj 2014 Til den 14. maj 2024. Energimærkningsnummer 311054228

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd 23 Jævnstrømmen 1 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. oktober 2012 Til den 5. oktober 2022.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere