ANSØGNING OM BYGGERI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM BYGGERI"

Transkript

1 B Y G G E G R U P P E N ANSØGNING OM BYGGERI - en vejledning omfatter enfamiliehuse, sommerhuse, udestuer og tilbygninger Norddjurs Kommune Torvet Grenaa T

2 ANSØGNING OM BYGGERI - en vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE ANMELDELSE AF BYGGERI - ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE... 3 HVAD SKAL UNDERSØGES... 4 BESTEMMELSER FRA BR KRAV TIL BYGGEANSØGNINGEN... 8 TEGNINGSMATERIALE - SITUATIONSPLAN... 9 TEGNINGSMATERIALE - PLANTEGNING...10 TEGNINGSMATERIALE - FACADETEGNING...11 TEGNINGSMATERIALE - SNITTEGNING...12 TEGNINGSMATERIALE - AFLØBSTEGNING MATERIALE TIL TEKNISK DOKUMENTATION...14 TJEKLISTE LINK - LITTERATUR Denne vejledning fortæller lidt om, hvad der skal være afklaret, for at kommunen kan tage stilling til dine byggeplaner og udstede en byggetilladelse. Formålet er at fortælle hvilke regler, der gælder, for det du ønsker at opføre samt hvilket materiale, der skal indsendes til kommunen, for at din ansøgning kan opnå en hurtig og effektiv behandling. ANSVARET ER DIT! Husk det er dit ansvar, at alle bestemmelser er overholdt, når du bygger. Kommunen behandler sagen ud fra dine oplysninger og du skal selv gøre opmærksom på særlige forhold, behov for dispensation mv. 2

3 ANSØGNING OM BYGGERI - en vejledning ANMELDELSE AF BYGGERI - ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE Der stilles en række forskellige krav afhængig af hvad, der skal bygges. Noget byggeri kræver tilladelse, andet kan klares med en anmeldelse til kommunen og noget byggeri kan udføres uden tilladelse eller anmeldelse. Ansøgningsskema kan fås hos Byggegruppen, Teknik & Miljø, Norddjurs Kommune eller findes på BYGGERI, DER KAN UDFØRES UDEN TILLADELSE ELLER ANMELDELSE Mindre bygninger på højst 10 m², såfremt højden ikke overstiger 2,5 m og det placeres mindst 2,5 m fra andre bygninger på grunden Indvendige ombygninger og vedligeholdelse, hvis etagearealet ikke forøges og der ikke sker en væsentlig anvendelsesændring Opsætning af brændeovne, pejse o.lign (skal anmeldes og godkendes af skorstensfejermester) Udskiftning af døre og vinduer, facade- og tagbeklædning vær opmærksom på bestemmelser lokalplan, deklarationer mv. Nedrivning af garager, carporte og udhuse samt småbygninger under 10 m² Altaner i enfamiliehuse det forudsættes at alm. højde- og afstandsbestemmelser overholdes Garager, carporte, udhuse, overdækninger o.lign, hvis det samlede areal af disse bygninger på grunden ikke overstiger 35 m² (20 m² ved rækkehuse). ANMELDELSE AF BYGGERI Kommunen har 14 dage (+ tid til postforsendelse) til at behandle en anmeldelses sag og give svar. Når du får igangsætningstilladelse kan du påbegynde byggeriet. Hvis du ikke har hørt fra kommunen inden svarfristens udløb, og det ansøgte ikke kræver dispensation, kan du gå i gang. Følgende byggearbejder kræver kun en anmeldelse: Garager og carporte over 35 m² højst 50 m² Udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser o.lign under 50 m² Tilbygninger til garager, carporte og udhuse når det færdige areal ikke overstiger 50 m² Nedrivning af enfamiliehuse og sommerhuse Satellitantenner med diameter over 1 m BYGGETILLADELSE En egentlig byggetilladelse er mere omfattende end en anmeldelse og der er ingen fast tidsfrist på sagsbehandlingstiden. Du må ikke påbegynde byggeriet, før du har fået byggetilladelse. Når kommunen har behandlet byggesagen sendes en byggetilladelse, der kan indeholde betingelser, som skal overholdes. Der skal rettes henvendelse til kommunen når byggeriet påbegyndes og afsluttes. En byggetilladelse gælder 1 år og bortfalder derefter, hvis byggeriet ikke er meldt påbegyndt. Følgende arbejder kræver byggetilladelse: Nye enfamiliehuse Stuehus til landbrugsbygninger Sommerhuse Tilbygninger og udestuer Garager, carporte og udhuse over 50 m² Kviste og karnapper hvis etagearealet forøges Væsentlige anvendelsesændringer f.eks. hvis loftsetage indrettes til bolig 3

4 ANSØGNING OM BYGGERI - hvad skal undersøges HVAD SKAL UNDERSØGES Inden du går i gang, er det vigtigt at undersøge hvilke bestemmelser, der gælder for området/ejendommen og om dit byggearbejde overholder reglerne, for at opnå en tilladelse til at bygge. GÆLDENDE LOKALPLANER OG KOMMUNEPLAN Du kan selv søge oplysning om ejendommens planforhold i henhold til kommuneplan, lokalplan eller byplanvedtægt. Planer findes på Bestemmelser fastsat i en lokalplan går forud for bestemmelser i bygningsreglementet. TINGLYSTE DEKLARATIONER OG SERVITUTTER Bemærk, at der på din ejendom kan være tinglyst offentlige/private servitutter, lokalplaner eller byplanvedtægter, der har bestemmelser om placering af bebyggelse, byggelinje mod vej, bygningens ydre fremtræden samt materialevalg o.lign. Bygherre er ansvarlig for, at bestemmelser i tinglyste privatretlige servitutter og deklarationer overholdes. Kopi af tinglyste dokumenter fås på LANDZONETILLADELSE Hvis din ejendom er beliggende i landzone kan byggesagen forudsætte en landzonetilladelse. I landzonen må der i henhold til planlovens 35 stk. 1 ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer. Ansøgningsskema kan rekvireres hos Byggegruppen, Teknik & Miljø, Norddjurs Kommune eller på BESKYTTELSESLINJER Kyster, søer, åer, fortidsminder, skove og kirker er omfattet af naturbeskyttelseslovens regler om bygge og beskyttelseslinjer. Hvis din ejendom er omfattet af beskyttelseslinjer kræves en dispensation inden der kan gives byggetilladelse. Dispensation fra beskyttelseslinjer søges hos Norddjurs Kommune. Ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen behandles af Naturstyrelsen Århus. Beskyttelseslinjer kan ses på BYGGELOVGIVNING Byggelovgivningen er omfattende. Det er kun fagfolk, der er inde i hele lovgivningen. Skal du foretage større eller komplicerede byggearbejder bør du kontakte fagfolk. Byggeloven er den overordnede lov, som danner grundlag for bygningsreglementet BR10 Herudover er der andre love som kan have indflydelse når du skal bygge F.eks. planloven, naturbeskyttelsesloven, vejloven mv. BYGNINGSREGLEMENTET - BR10 I bygningsreglementet er der fastlagt en lang række konkrete krav til byggeri. Kravene skal overholdes for at sikre tilfredsstillende forhold for kvalitet, sikkerhed, sundhed, samt miljø og energi. 4

5 ANSØGNING OM BYGGERI - hvad skal undersøges DISPENSATIONER Du er selv forpligtiget til at oplyse om dit projekt er i strid med lovgivningen og kræver dispensation. Dispensation skal søges, hvis byggeprojektet ikke overholder bestemmelserne i Byggeloven, Bygningsreglementet eller lokalplan. Søger du dispensation, skal du fremsende en velbegrundet ansøgning. Om der kan gives dispensation er altid en individuel vurdering. Kommunen giver kun dispensation til byggeri, når der er særlige forhold, som gør sig gældende og hvis det ikke strider imod de bestemmelser, der regulerer byggeriet. I forbindelse med behandling af ansøgning om dispensation vurderer kommunen om der skal foretages naboorientering. Naboerne orienteres om det planlagte byggeri og hvad der kræves dispensation fra og har herefter 2 uger til at gøre indsigelse. Eventuelle indsigelser i forbindelse med naboorientering vil indgå i den efterfølgende sagsbehandling. BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET BBR Du er selv ansvarlig for at din BBR-ejermeddelse svarer til de faktiske forhold og at eventuelle fejl bliver rettet. Det er vigtigt af hensyn til vurdering, belåning, forsikring og eventuelt salg af ejendommen at BBR er ajourført korrekt. Ved færdigmelding og afslutning af en byggesag sender kommunen automatisk en ny BBR- ejermeddelelse til ejeren. JORDVARME Etablering af jordvarme kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Tilladelse til jordvarmeanlæg søges ved kommunen. AFLØBSFORHOLD Hvis området ikke er kloakeret og hvis spildevandets mængde eller sammensætning ændres væsentligt, skal der søges ny nedsivningstilladelse. Det samme gør sig gældende, hvis spildevandsanlæg flyttes eller omlægges f.eks. i forbindelse med nybyggeri eller større om- og tilbygninger. Skema til ansøgning fås hos kommunen. Byggetilladelse forudsætter nedsivningstilladelse. BYGGESKADEFORSIKRING Professionelle bygherrer er forpligtigede til at tegne en obligatorisk byggeskadeforsikring ved opførelse af privat boligbyggeri. Forsikringspligten gælder dog ikke ved om- og tilbygninger samt ved sommerhusbyggeri. 5

6 ANSØGNING OM BYGGERI - bestemmelser fra BR10 BESTEMMELSER FRA BYGNINGSREGLEMENTET BR10 Afstands- og højdeforhold. Ved enfamiliehuse kræves en afstand på mindst 2,5 m mod vej sti og naboskel. Dette gælder også for udestuer og terrasser, når terrassen hæves mere end 0,3 m over terræn. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag må være højere end 1,4 x afstand til naboskel og sti. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag må overstige 8,5 m. 2,5 m mod vej, sti og naboskel Ved sommerhuse kræves en afstand på mindst 5,0 m mod vej sti og naboskel. For sommerhuse må højde ved tag ikke overstige 5,0 m, og ydervæg langs mindst en langside må ikke overstige 3,0 m. Lokalplaner kan have andre krav til højder. Etageantal. Enfamiliehuse må højst opføres i 2 etager. Sommerhuse må højst have 1 etage. 1,4 x afstand til skel Kælder må kun anvendes til beboelse, hvis gulvet ligger over terræn langs mindst en væg med vinduer. Krav til beboelsesrum skal være overholdt. Bebyggelsesprocent er et udtryk for byggeriets samlede etageareal procentvise andel af grundarealet. Normalt må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 for fritliggende enfamiliehuse, 40 for dobbelthuse, rækkehuse mv. og 15 for sommerhuse. Der kan være andre bestemmelser i lokalplanen. For garager, carporte udhuse og åbne overdækninger og lignende medregnes kun den del af arealet der overstiger 35m² pr. bolig for enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse Rumhøjder. Beboelsesrum skal have en rumhøjde på mindst 2,3 m Sommerhuse maks. 1 etage Beregningseksempel: Grundstørrelse 1000 m² Bygningens samlede etageareal (alle etagers areal) 180 m² Bebyggelsesprocent 180 x 100 = 18% 1000 Ventilation. I ethvert beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på mindst 0,35 l/s pr. m² Alle opholdsrum forsynes med oplukkeligt vindue eller dør til det fri og udeluftventiler med et åbningsareal på mindst 60 cm² pr. 25 m² gulvareal. Køkkener skal have en emhætte med selvstændigt aftræk til det fri. Aftrækket kan enten være som mekanisk udsugning med en volumenstrøm på 20l/s, eller som naturligt aftræk med kanaltværsnit på mindst 200 cm². Aftræk fra bade- og toiletrum kan enten være som mekanisk udsugning med en volumenstrøm på 15 l/s eller som naturligt aftræk med kanaltværsnit på mindst 200 cm². Tilførsel af frisk luft til omtalte rum kan enten ske som en åbning på 100 cm² mod adgangsrum (f.eks. som åbning under dør) eller gennem udeluftventil med en fri åbning på mindst 100 cm². Hvis der benyttes mekanisk ventilation, der kører konstant, er der ikke krav til aftrækskanaler til naturlig ventilation. 6

7 ANSØGNING OM BYGGERI - bestemmelser fra BR10 Fundering skal ske til frostsikker dybde og bæredygtig bund, så der ikke opstår skade på huset som følge af bevægelser i jordbunden. Vær opmærksom på at særlige jordbundsforhold kan betyde, at der skal ske ekstra fundering. Bærende konstruktioner. Bygninger skal opføres, så der opnås tilfredsstillende forhold i funktions-, sikkerheds-, holdbarheds- og sundhedsmæssig henseende. De bærende konstruktioner skal dimensioneres, så de kan modstå de normalt forekommende tyngde- og vindlaster. Visse simple konstruktioner kan fastlægges ved tabelopslag mens mere specielle konstruktioner forudsætter specialviden og man bør kontakte en rådgiver. Afstivning og forankring. Man skal være særlig opmærksom på afstivning og forankring af tagkonstruktion og gavle på enfamiliehuse. Bygningen skal forankres mod vindsug og sikres mod væltning. Tagkonstruktionen skal i de fleste tilfælde forankres via kraftige stålbånd helt ned til betonfundamentet. Man skal være særligt opmærksomme på huse, som er fritliggende og som har en let tagbeklædning på et tag med en lav taghældning. Afløb. Tagvand og vand fra befæstede arealer skal holdes på egen grund, og må ikke gøre skade på bygninger. Hvis jordforholdene er egnede til det, kan regnvand føres til faskine. Vådrum. Ved begrebet vådrum, menes baderum, wc-rum med gulvafløb og lignende rum. Krav til vådrum skal sikre, at der ikke sker indtrængning af vand i fugtfølsomme konstruktioner. Gulve og vægge, herunder samlinger og gennemføringer skal udføres vandtætte. Anvender man skeletvægge eller laver man vådrum på etageadskillelse af træ, er der særlige krav til vandtætningen. Brandkrav. Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning. Der stilles i BR10 en række krav til brandsikkerheden. Der er krav om redningsåbninger, konstruktioner og visse afstandskrav. Redningsåbninger. I tilfælde af brand skal husets beboere som udgangspunkt selv kunne redde sig ud. Derfor skal hvert beboelsesrum og køkken have redningsåbning til det fri. En redningsåbning er normalt et vindue eller en dør. Der er en række krav til størrelse og placering af en redningsåbning. Højden fra gulv til underkanten af redningsåbningen må ikke være over 1,2 m. Rum med 2 uafhængige flugtveje, og hvor redningsåbning ikke er nødvendig Radon er en luftart, som i små mængder trænger op gennem jorden. Radon er svagt radioaktivt, og indtrængning i bygninger bør derfor begrænses, ved at tætne konstruktionen mod jorden. Fundamenter, terrændæk, krybekælderdæk, kældergulve og kælderydervægge skal være lufttætte. Det kan sikres ved at udføre konstruktionerne af beton med omhyggelig udførelse, så der opnås en god ensartet og revnefri konstruktion og ved at tætne omkring rør- og kanalgennemføringer i disse bygningsdele. Forskriftsmæssig ventilation medvirker også til en reducering af radonindholdet i indeluften. Tæthed i byggeri. Der stilles i BR08 standardkrav om tæthed og luftskifte i nybyggeri. Kommunerne skal forlange dokumentation for tætheden i mindst 5% af alle nye byggesager. Det betyder, at bygherren i en række projekter vil blive pålagt at få gennemført en test til kontrol af tætheden. 7

8 ANSØGNING OM BYGGERI - krav til byggeansøgning KRAV TIL BYGGEANSØGNING Når du skal søge om byggetilladelse, skal der udfyldes en ansøgningsblanket der indsendes til kommunen sammen med tegningsmateriale i 2 eksemplarer. Læs nøje vejledningen på bagsiden af ansøgningsblanketten. Enfamiliehuse, sommerhuse og tilbygninger til disse betegnes som byggerier af begrænset kompleksitet og er derfor undtaget kommunens behandling af de tekniske bestemmelser. Sagsbehandlingen skal sikre, at det påtænkte byggeri opfylder de bebyggelsesregulerende bestemmelser dvs. skelafstand, højder mm. FØLGENDE SKAL OPLYSES PÅ ANSØGNINGSSKEMAET Identifikation af bolig adresse og matrikel nr. Ejerfuldmagt hvis ansøger ikke er ejer af ejendommen Angivelse af hvad ansøgningen omhandler (nybyggeri, tilbygning, garage mv.) Beskrivelse af anvendelse (beboelse, udhus mv.) Arealberegning beregning af bebyggelsesprocent Evt. ansøgning om dispensation Ansøgningsskema OPLYSNINGER OG TEGNINGER TIL ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE Sammen med ansøgningen indsendes tegningsmateriale, der viser bebyggelsens samlede omfang, herunder muliggør en vurdering af bebyggelsens samlede indvirkning på omgivelserne, oplysninger om grundens størrelse, bebyggelsens etageareal, højde- og afstandsforhold, beliggenheden af tilstødende eller omliggende grundes bebyggelse, grundstykkets nuværende og fremtidige højdekoter og højdekoter på tilstødende eller omliggende grunde, beregning af bebyggelsesprocenten. Tegningsmateriale kan være: Situationsplan - Terræn- og koteplan - Plantegning - Facadetegninger NØDVENDIG DOKUMENTATION VEDR. TEKNISKE FORHOLD TIL ARKIVERING I KOMMUNEN Bygherren skal indsende relevant teknisk dokumentation til arkivering i kommunen før ibrugtagning. Sammen med teknisk dokumentation indsendes en erklæring, hvor ansøger skriver under på, at byggelovgivningens bestemmelser er overholdt og at det fornødne materiale vedrørende tekniske forhold er indsendt. Teknisk dokumentation kan være: Snittegninger - Afløbsprojekt - Statiske beregninger - Evt. detailsnit - Varmetabsberegning/energirammeberegning Hvis du ikke har byggeteknisk indsigt, bør du overveje at lade en privat rådgiver (arkitekt, byggefirma eller lign.) udarbejde tegningsmateriale og vurder hvilken dokumentation der er relevant for den pågældende byggesag. Det er ejeren eller bygherrens ansvar, at den fornødne dokumentation er vedlagt. Tegningerne skal udføres, så der ikke er tvivl om hvad der bygges og så vi kan vurdere om det påtænkte byggeri overholder lovgivning, lokalplan mv. Tegningsmateriale SKAL være præcist, målfast og målsat. Målestoksforhold, adresse og matrikel nr. skal angives på de enkelte tegninger. 8

9 ANSØGNING OM BYGGERI - tegningsmateriale TEGNINGSMATERIALE SITUATIONSPLAN 1:200 ELLER 1:500 Bygningens placering på grunden med afstande til vej- og naboskel Angivelse af eksisterende og planlagte bygninger, eventuelle byggelinjer og nabobygninger Afstande til vej-, og naboskel Placering af indkørsel, p-plads og afstande hertil Ved særlige terrænmæssige forhold eller ved ændringer af terræn oplyses der om eksisterende og fremtidige terræn koter. Koter angives i DVR90. Arealangivelse af bruttoetageareal. Beregning af bebyggelsesprocent Naboskel (21,65) x 20,90 7,05 (21,82) eksisterende terræn x 21,50 fremtidig terræn Naboskel (21,04) x 20,90 5,25 13,20 Vejskel Sokkelkote 21,14 (20,63) x 20,90 10,00 (20,45) x 20,45 Naboskel 9

10 ANSØGNING OM BYGGERI - tegningsmateriale TEGNINGSMATERIALE PLANTEGNING 1:100 Bygningens indretningsforhold Indretning Faste installationer toilet, håndvask mv. Rumbetegnelser Dørbredder Placering af redningsåbninger og røgalarm Ventilation Fyr, brændeovn mv. Alle ind- og udvendige mål påføres tegningen Køkken Bryggers Entré Værelse Stue Bad Soveværelse 10

11 ANSØGNING OM BYGGERI - tegningsmateriale TEGNINGSMATERIALE FACADETEGNINGER 1:100 Oplysning om bygningens ydre fremtræden Ved terrænregulering og ved væsentlige niveauforskelle (også i forhold til nabogrunde og vej) oplyses der om eksisterende og fremtidige terræn koter og der indtegnes evt. højdekoter Facade mod vest Fremtidig terræn Eksisterende terræn Facade mod syd Facade mod nord Facade mod øst 11

12 ANSØGNING OM BYGGERI - tegningsmateriale TEGNINGSMATERIALE SNITTEGNING 1:20 ELLER 1:50 Beskrivelse af konstruktioner og materialer. Angivelse af bygningshøjde og sokkelkote. Koter angives i DVR90. Materialebeskrivelse Angivelse af rumhøjder 25, , , ,14 Bad 20, Værelse 2 1 Terrændæk Gulvbelægning 100 beton armeret for gulvvarmeslanger med opklodset armeringsnet 225 mm polystyren U=0,15 W/m² C 4 Ventilation 30 cm² spalteventiler i vinduer 150x150 cm² klapventil i bryggers, bad og køkken Desuden emhætte i køkken 7 Tagfod 22x100 mm rem, 9 mm vindspærre 19x150/200 mm fodbrædder 25x125 mm stern ståltagrende 2 3 Fundament 2 skifter 330 mm murblokke 20 mm kantisolering Radonspærre 330 mm beton 12 MN armeres med 2x3 K12 Føres til bæredygtig bund dog mindst 90 cm Vinduer Træ/alu med superlavenergiglas U=1,1 W/m² C 5 6 Vådrumsikring Der udføres vådrumssikring på gulve og vægge i bruseniche I bruseniche opsættes fliser Bruseniche udføres med opkant og fastmontorede skærmvægge og fald mod gulvafløb. Tagkonstruktion Teglsten på lægter 38x56 mm 25x50 mm trykimprægnerede afstandslister Diffusionsåbent undertag Præfabrikeret gitterspær Loftskonstruktion 250 mm mineraluld kl x50 mm påforet forskalling 22x100 loftsforskalling 0,15 mm PE folie 19x125 mm høvlede pløjede brædder U=0,15 W/m² C Ydervæg 108 mm teglsten 125 mm mineraluld kl porebeton U=0,30 W/m² C 10 Skillevæg 108 mm tegl EVT. DETAILTEGNINGER 1:10 ELLER 1:20 12

13 ANSØGNING OM BYGGERI - tegningsmateriale TEGNINGSMATERIALE AFLØBSPLAN 1:100 Redegørelse for indvendig og udvendig kloak Ledningsføring Placering af brønde og vandlåse Skelbrønd spildevand Ø 315 mm PVC Skelbrønd regnvand Ø 110 mm PVC - min 20 0/00 fald Ø 110 mm PVC - min 15 0/00 fald Signaturer: GA Gulvafløb V Vandlås WC Toilet O Brønd, bundkote angives HV Håndvask Spildevandsledning VM T Vaskemaskine Tagbrønd med sandfang ---- Regnvandsledning 0 Forankring af tag støbt ned i fundamentet 13

14 ANSØGNING OM BYGGERI - øvrigt materiale til teknisk dokumentation ØVRIGT MATERIALE TIL TEKNISK DOKUMENTATION OPLYSNING OM BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV Ifølge BR10 skal bygninger varmeisoleres så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at der opnås tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold. De enkelte bygningsdele (gulve, vægge, lofter mv.) skal overholde de isoleringskrav (U-værdier) og krav til linjetab, der er angivet i BR10. U-værdien angiver varmetab fra de enkelte bygningsdele, dvs. hvor stor varmemængde målt i Wh, der i løbet af en time strømmer gennem 1 m² af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og udvendige side er 1º C. Linjetab angiver varmetab ved overgang mellem fundament og ydervæg samt mellem vinduer og ydervæg. ENERGIRAMMEBEREGNING Ved nybyggeri bliver der sat ekstra fokus på energibehovet. Der skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til nye enfamiliehuse indsendes en energirammeberegning, som efterviser at bygningen overholder den fastsatte energiramme jf. bestemmelserne i BR08. VARMETABSBEREGNING Ved tilbygninger hvis arealet af vinduer og udvendige døre overstiger 20% af det opvarmede etageareal samt ved sommerhuse hvis arealet af vinduer og udvendige døre overstiger 30% af det opvarmede etageareal skal det dokumenteres, at det samlede varmetab ligger indenfor de gældende krav. Til dette indsendes en varmetabsramme. STATISKE BEREGNINGER En redegørelse for bygningens stabilitet, for afstivning og forankringer. Skal medsendes ved nybyggeri og når der ændres på de bærende og stabiliserende forhold HUSK Ansøger er ansvarlig for, at de oplysninger, der gives til kommunen er rigtige og at byggeriet opføres i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets bestemmelser! GEBYR Kommunen opkræver et gebyr for byggesagsbehandlingen. Gebyrets størrelse afhænger af hvad der skal bygges. Oplysning om gældende takster kan ses på 14

15 ANSØGNING OM BYGGERI - tjekliste TJEKLISTE Tjeklisten viser hvad kommunen forventer, før der startes en byggesagsbehandling. Der skal medsendes, det materiale, der er relevant ved en konkret ansøgning. Der kan være tilfælde, hvor vi vil bede om yderligere materiale før en evt. tilladelse gives Inden byggearbejdet påbegyndes, skal der foreligge en byggetilladelse. Det er ikke nok at følge denne liste eller bygge på baggrund af en mundtlig drøftelse. Tjek om der er redegjort for følgende relevante forhold i byggeansøgningen: Adresse og matrikel nr. Ejers underskrift, eller fuldmagt fra ejer Beskrivelse af byggeri anvendelse Redegørelse for at bestemmelserne i lokalplaner, deklarationer på ejendommen er opfyldt Alle bygningers indbyrdes placering på grunden Afstand til nabo- og vejskel Bygningshøjde Gulv- og terrænkote Grundareal, etageareal og bebyggelsesprocent Beskrivelse af materialer, farver mv. på byggeriet Tilbud fra forsikringsselskab på obligatorisk byggeskadeforsikring Opvarmning fjernvarme, oliefyr, skorsten mv. tilladelse til jordvarmeanlæg Forsyningsforhold Kloak, vand, varme mv. tilladelse til nedsivningsanlæg Ind- og udvendig kloak Rumhøjder Redningsåbninger Brandtekniske forhold Tilgængelighed og handicapforhold Bade- og wc-rum afstande foran wc og håndvask Gangbredder Køkken afstand foran arbejdsplads Fugtforhold dampspærre, ventilation af tage Bygningens beregnede energibehov energirammeberegning, varmetabsberegning Varmeisolering isoleringstykkelser, U-værdi Ventilation friskluftventiler, udsugning mv. Afvanding fra tag Beregning af konstruktioner forankring, vindafstivning Statiske beregninger 15

16 ANSØGNING OM BYGGERI LINKS Energistyrelsen - om byggeri, byggeriets regler mv. Bygningsreglementet Vejledning til ejere af enfamiliehuse, der overvejer at bygge Ejendomsdata Energitjenesten - information om energibesparelser og vedvarende energi Naturstyrelsen - om landzone, bygge- og beskyttelseslinjer mv. Lokalplaner, kommuneplaner mv. Fredede og bevaringsværdige bygninger Matrikeloplysninger fra Kort og Matrikelstyrelsen Norddjurs kommunes hjemmeside GIS kort over Norddjurs Kommune webkort.norddjurs.dk LITTERATUR Bygningsreglement 2010 SBI-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010 SBI-anvisning 189 Småhuse 2. udg. Isolering/Fugt/Lyd/Brand/Ventilation/Styrke BYGGEGRUPPEN TEKNIK & MILJØ Kirkestien 1, 8961 Allingåbro. Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Yderligere information og rådgivning vedr. byggesager - ring og aftal tid med en sagsbehandler! POSTADRESSE Norddjurs Kommune Torvet 3, 8500 Grenaa BYGGEGRUPPEN, TEKNIK & MILJØ, Norddjurs Kommune Illustrationer fra SBI-anvisning 216 og Sådan gør du fra Vejle Kommune 16

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998.

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bygningsreglement for småhuse Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bolig- og Byministeriet København, den 25.6.1998 Bygningsreglement

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling Husbåde Vejledning om byggesagsbehandling af flydende boliger Maj 2004 Indledning I Forslag til lov om ændring af lov om ændring af byggeloven, planloven og lov om statens byggevirksomhed foretages en

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Byggesagen ny & tilbygning

Byggesagen ny & tilbygning Byggesagen ny & tilbygning Her er beskrevet de vigtigste forhold, der skal iagttages inden drømmen realiseres der kan dog være andre lokale forhold, som har indflydelse på en bygnings udformning og placering

Læs mere

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015.

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015. Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-5292 KJK/tik Morbærhaven Aalborg Kommune udbyder nu 17 parcelhusgrunde i det nye boligområde Morbærhaven i Hasseris til salg. De 17 parcelhusgrunde udgør en del af første

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere