ANSØGNING OM BYGGERI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM BYGGERI"

Transkript

1 B Y G G E G R U P P E N ANSØGNING OM BYGGERI - en vejledning omfatter enfamiliehuse, sommerhuse, udestuer og tilbygninger Norddjurs Kommune Torvet Grenaa T

2 ANSØGNING OM BYGGERI - en vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE ANMELDELSE AF BYGGERI - ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE... 3 HVAD SKAL UNDERSØGES... 4 BESTEMMELSER FRA BR KRAV TIL BYGGEANSØGNINGEN... 8 TEGNINGSMATERIALE - SITUATIONSPLAN... 9 TEGNINGSMATERIALE - PLANTEGNING...10 TEGNINGSMATERIALE - FACADETEGNING...11 TEGNINGSMATERIALE - SNITTEGNING...12 TEGNINGSMATERIALE - AFLØBSTEGNING MATERIALE TIL TEKNISK DOKUMENTATION...14 TJEKLISTE LINK - LITTERATUR Denne vejledning fortæller lidt om, hvad der skal være afklaret, for at kommunen kan tage stilling til dine byggeplaner og udstede en byggetilladelse. Formålet er at fortælle hvilke regler, der gælder, for det du ønsker at opføre samt hvilket materiale, der skal indsendes til kommunen, for at din ansøgning kan opnå en hurtig og effektiv behandling. ANSVARET ER DIT! Husk det er dit ansvar, at alle bestemmelser er overholdt, når du bygger. Kommunen behandler sagen ud fra dine oplysninger og du skal selv gøre opmærksom på særlige forhold, behov for dispensation mv. 2

3 ANSØGNING OM BYGGERI - en vejledning ANMELDELSE AF BYGGERI - ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE Der stilles en række forskellige krav afhængig af hvad, der skal bygges. Noget byggeri kræver tilladelse, andet kan klares med en anmeldelse til kommunen og noget byggeri kan udføres uden tilladelse eller anmeldelse. Ansøgningsskema kan fås hos Byggegruppen, Teknik & Miljø, Norddjurs Kommune eller findes på BYGGERI, DER KAN UDFØRES UDEN TILLADELSE ELLER ANMELDELSE Mindre bygninger på højst 10 m², såfremt højden ikke overstiger 2,5 m og det placeres mindst 2,5 m fra andre bygninger på grunden Indvendige ombygninger og vedligeholdelse, hvis etagearealet ikke forøges og der ikke sker en væsentlig anvendelsesændring Opsætning af brændeovne, pejse o.lign (skal anmeldes og godkendes af skorstensfejermester) Udskiftning af døre og vinduer, facade- og tagbeklædning vær opmærksom på bestemmelser lokalplan, deklarationer mv. Nedrivning af garager, carporte og udhuse samt småbygninger under 10 m² Altaner i enfamiliehuse det forudsættes at alm. højde- og afstandsbestemmelser overholdes Garager, carporte, udhuse, overdækninger o.lign, hvis det samlede areal af disse bygninger på grunden ikke overstiger 35 m² (20 m² ved rækkehuse). ANMELDELSE AF BYGGERI Kommunen har 14 dage (+ tid til postforsendelse) til at behandle en anmeldelses sag og give svar. Når du får igangsætningstilladelse kan du påbegynde byggeriet. Hvis du ikke har hørt fra kommunen inden svarfristens udløb, og det ansøgte ikke kræver dispensation, kan du gå i gang. Følgende byggearbejder kræver kun en anmeldelse: Garager og carporte over 35 m² højst 50 m² Udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser o.lign under 50 m² Tilbygninger til garager, carporte og udhuse når det færdige areal ikke overstiger 50 m² Nedrivning af enfamiliehuse og sommerhuse Satellitantenner med diameter over 1 m BYGGETILLADELSE En egentlig byggetilladelse er mere omfattende end en anmeldelse og der er ingen fast tidsfrist på sagsbehandlingstiden. Du må ikke påbegynde byggeriet, før du har fået byggetilladelse. Når kommunen har behandlet byggesagen sendes en byggetilladelse, der kan indeholde betingelser, som skal overholdes. Der skal rettes henvendelse til kommunen når byggeriet påbegyndes og afsluttes. En byggetilladelse gælder 1 år og bortfalder derefter, hvis byggeriet ikke er meldt påbegyndt. Følgende arbejder kræver byggetilladelse: Nye enfamiliehuse Stuehus til landbrugsbygninger Sommerhuse Tilbygninger og udestuer Garager, carporte og udhuse over 50 m² Kviste og karnapper hvis etagearealet forøges Væsentlige anvendelsesændringer f.eks. hvis loftsetage indrettes til bolig 3

4 ANSØGNING OM BYGGERI - hvad skal undersøges HVAD SKAL UNDERSØGES Inden du går i gang, er det vigtigt at undersøge hvilke bestemmelser, der gælder for området/ejendommen og om dit byggearbejde overholder reglerne, for at opnå en tilladelse til at bygge. GÆLDENDE LOKALPLANER OG KOMMUNEPLAN Du kan selv søge oplysning om ejendommens planforhold i henhold til kommuneplan, lokalplan eller byplanvedtægt. Planer findes på Bestemmelser fastsat i en lokalplan går forud for bestemmelser i bygningsreglementet. TINGLYSTE DEKLARATIONER OG SERVITUTTER Bemærk, at der på din ejendom kan være tinglyst offentlige/private servitutter, lokalplaner eller byplanvedtægter, der har bestemmelser om placering af bebyggelse, byggelinje mod vej, bygningens ydre fremtræden samt materialevalg o.lign. Bygherre er ansvarlig for, at bestemmelser i tinglyste privatretlige servitutter og deklarationer overholdes. Kopi af tinglyste dokumenter fås på LANDZONETILLADELSE Hvis din ejendom er beliggende i landzone kan byggesagen forudsætte en landzonetilladelse. I landzonen må der i henhold til planlovens 35 stk. 1 ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer. Ansøgningsskema kan rekvireres hos Byggegruppen, Teknik & Miljø, Norddjurs Kommune eller på BESKYTTELSESLINJER Kyster, søer, åer, fortidsminder, skove og kirker er omfattet af naturbeskyttelseslovens regler om bygge og beskyttelseslinjer. Hvis din ejendom er omfattet af beskyttelseslinjer kræves en dispensation inden der kan gives byggetilladelse. Dispensation fra beskyttelseslinjer søges hos Norddjurs Kommune. Ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen behandles af Naturstyrelsen Århus. Beskyttelseslinjer kan ses på BYGGELOVGIVNING Byggelovgivningen er omfattende. Det er kun fagfolk, der er inde i hele lovgivningen. Skal du foretage større eller komplicerede byggearbejder bør du kontakte fagfolk. Byggeloven er den overordnede lov, som danner grundlag for bygningsreglementet BR10 Herudover er der andre love som kan have indflydelse når du skal bygge F.eks. planloven, naturbeskyttelsesloven, vejloven mv. BYGNINGSREGLEMENTET - BR10 I bygningsreglementet er der fastlagt en lang række konkrete krav til byggeri. Kravene skal overholdes for at sikre tilfredsstillende forhold for kvalitet, sikkerhed, sundhed, samt miljø og energi. 4

5 ANSØGNING OM BYGGERI - hvad skal undersøges DISPENSATIONER Du er selv forpligtiget til at oplyse om dit projekt er i strid med lovgivningen og kræver dispensation. Dispensation skal søges, hvis byggeprojektet ikke overholder bestemmelserne i Byggeloven, Bygningsreglementet eller lokalplan. Søger du dispensation, skal du fremsende en velbegrundet ansøgning. Om der kan gives dispensation er altid en individuel vurdering. Kommunen giver kun dispensation til byggeri, når der er særlige forhold, som gør sig gældende og hvis det ikke strider imod de bestemmelser, der regulerer byggeriet. I forbindelse med behandling af ansøgning om dispensation vurderer kommunen om der skal foretages naboorientering. Naboerne orienteres om det planlagte byggeri og hvad der kræves dispensation fra og har herefter 2 uger til at gøre indsigelse. Eventuelle indsigelser i forbindelse med naboorientering vil indgå i den efterfølgende sagsbehandling. BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET BBR Du er selv ansvarlig for at din BBR-ejermeddelse svarer til de faktiske forhold og at eventuelle fejl bliver rettet. Det er vigtigt af hensyn til vurdering, belåning, forsikring og eventuelt salg af ejendommen at BBR er ajourført korrekt. Ved færdigmelding og afslutning af en byggesag sender kommunen automatisk en ny BBR- ejermeddelelse til ejeren. JORDVARME Etablering af jordvarme kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Tilladelse til jordvarmeanlæg søges ved kommunen. AFLØBSFORHOLD Hvis området ikke er kloakeret og hvis spildevandets mængde eller sammensætning ændres væsentligt, skal der søges ny nedsivningstilladelse. Det samme gør sig gældende, hvis spildevandsanlæg flyttes eller omlægges f.eks. i forbindelse med nybyggeri eller større om- og tilbygninger. Skema til ansøgning fås hos kommunen. Byggetilladelse forudsætter nedsivningstilladelse. BYGGESKADEFORSIKRING Professionelle bygherrer er forpligtigede til at tegne en obligatorisk byggeskadeforsikring ved opførelse af privat boligbyggeri. Forsikringspligten gælder dog ikke ved om- og tilbygninger samt ved sommerhusbyggeri. 5

6 ANSØGNING OM BYGGERI - bestemmelser fra BR10 BESTEMMELSER FRA BYGNINGSREGLEMENTET BR10 Afstands- og højdeforhold. Ved enfamiliehuse kræves en afstand på mindst 2,5 m mod vej sti og naboskel. Dette gælder også for udestuer og terrasser, når terrassen hæves mere end 0,3 m over terræn. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag må være højere end 1,4 x afstand til naboskel og sti. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag må overstige 8,5 m. 2,5 m mod vej, sti og naboskel Ved sommerhuse kræves en afstand på mindst 5,0 m mod vej sti og naboskel. For sommerhuse må højde ved tag ikke overstige 5,0 m, og ydervæg langs mindst en langside må ikke overstige 3,0 m. Lokalplaner kan have andre krav til højder. Etageantal. Enfamiliehuse må højst opføres i 2 etager. Sommerhuse må højst have 1 etage. 1,4 x afstand til skel Kælder må kun anvendes til beboelse, hvis gulvet ligger over terræn langs mindst en væg med vinduer. Krav til beboelsesrum skal være overholdt. Bebyggelsesprocent er et udtryk for byggeriets samlede etageareal procentvise andel af grundarealet. Normalt må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 for fritliggende enfamiliehuse, 40 for dobbelthuse, rækkehuse mv. og 15 for sommerhuse. Der kan være andre bestemmelser i lokalplanen. For garager, carporte udhuse og åbne overdækninger og lignende medregnes kun den del af arealet der overstiger 35m² pr. bolig for enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse Rumhøjder. Beboelsesrum skal have en rumhøjde på mindst 2,3 m Sommerhuse maks. 1 etage Beregningseksempel: Grundstørrelse 1000 m² Bygningens samlede etageareal (alle etagers areal) 180 m² Bebyggelsesprocent 180 x 100 = 18% 1000 Ventilation. I ethvert beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på mindst 0,35 l/s pr. m² Alle opholdsrum forsynes med oplukkeligt vindue eller dør til det fri og udeluftventiler med et åbningsareal på mindst 60 cm² pr. 25 m² gulvareal. Køkkener skal have en emhætte med selvstændigt aftræk til det fri. Aftrækket kan enten være som mekanisk udsugning med en volumenstrøm på 20l/s, eller som naturligt aftræk med kanaltværsnit på mindst 200 cm². Aftræk fra bade- og toiletrum kan enten være som mekanisk udsugning med en volumenstrøm på 15 l/s eller som naturligt aftræk med kanaltværsnit på mindst 200 cm². Tilførsel af frisk luft til omtalte rum kan enten ske som en åbning på 100 cm² mod adgangsrum (f.eks. som åbning under dør) eller gennem udeluftventil med en fri åbning på mindst 100 cm². Hvis der benyttes mekanisk ventilation, der kører konstant, er der ikke krav til aftrækskanaler til naturlig ventilation. 6

7 ANSØGNING OM BYGGERI - bestemmelser fra BR10 Fundering skal ske til frostsikker dybde og bæredygtig bund, så der ikke opstår skade på huset som følge af bevægelser i jordbunden. Vær opmærksom på at særlige jordbundsforhold kan betyde, at der skal ske ekstra fundering. Bærende konstruktioner. Bygninger skal opføres, så der opnås tilfredsstillende forhold i funktions-, sikkerheds-, holdbarheds- og sundhedsmæssig henseende. De bærende konstruktioner skal dimensioneres, så de kan modstå de normalt forekommende tyngde- og vindlaster. Visse simple konstruktioner kan fastlægges ved tabelopslag mens mere specielle konstruktioner forudsætter specialviden og man bør kontakte en rådgiver. Afstivning og forankring. Man skal være særlig opmærksom på afstivning og forankring af tagkonstruktion og gavle på enfamiliehuse. Bygningen skal forankres mod vindsug og sikres mod væltning. Tagkonstruktionen skal i de fleste tilfælde forankres via kraftige stålbånd helt ned til betonfundamentet. Man skal være særligt opmærksomme på huse, som er fritliggende og som har en let tagbeklædning på et tag med en lav taghældning. Afløb. Tagvand og vand fra befæstede arealer skal holdes på egen grund, og må ikke gøre skade på bygninger. Hvis jordforholdene er egnede til det, kan regnvand føres til faskine. Vådrum. Ved begrebet vådrum, menes baderum, wc-rum med gulvafløb og lignende rum. Krav til vådrum skal sikre, at der ikke sker indtrængning af vand i fugtfølsomme konstruktioner. Gulve og vægge, herunder samlinger og gennemføringer skal udføres vandtætte. Anvender man skeletvægge eller laver man vådrum på etageadskillelse af træ, er der særlige krav til vandtætningen. Brandkrav. Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning. Der stilles i BR10 en række krav til brandsikkerheden. Der er krav om redningsåbninger, konstruktioner og visse afstandskrav. Redningsåbninger. I tilfælde af brand skal husets beboere som udgangspunkt selv kunne redde sig ud. Derfor skal hvert beboelsesrum og køkken have redningsåbning til det fri. En redningsåbning er normalt et vindue eller en dør. Der er en række krav til størrelse og placering af en redningsåbning. Højden fra gulv til underkanten af redningsåbningen må ikke være over 1,2 m. Rum med 2 uafhængige flugtveje, og hvor redningsåbning ikke er nødvendig Radon er en luftart, som i små mængder trænger op gennem jorden. Radon er svagt radioaktivt, og indtrængning i bygninger bør derfor begrænses, ved at tætne konstruktionen mod jorden. Fundamenter, terrændæk, krybekælderdæk, kældergulve og kælderydervægge skal være lufttætte. Det kan sikres ved at udføre konstruktionerne af beton med omhyggelig udførelse, så der opnås en god ensartet og revnefri konstruktion og ved at tætne omkring rør- og kanalgennemføringer i disse bygningsdele. Forskriftsmæssig ventilation medvirker også til en reducering af radonindholdet i indeluften. Tæthed i byggeri. Der stilles i BR08 standardkrav om tæthed og luftskifte i nybyggeri. Kommunerne skal forlange dokumentation for tætheden i mindst 5% af alle nye byggesager. Det betyder, at bygherren i en række projekter vil blive pålagt at få gennemført en test til kontrol af tætheden. 7

8 ANSØGNING OM BYGGERI - krav til byggeansøgning KRAV TIL BYGGEANSØGNING Når du skal søge om byggetilladelse, skal der udfyldes en ansøgningsblanket der indsendes til kommunen sammen med tegningsmateriale i 2 eksemplarer. Læs nøje vejledningen på bagsiden af ansøgningsblanketten. Enfamiliehuse, sommerhuse og tilbygninger til disse betegnes som byggerier af begrænset kompleksitet og er derfor undtaget kommunens behandling af de tekniske bestemmelser. Sagsbehandlingen skal sikre, at det påtænkte byggeri opfylder de bebyggelsesregulerende bestemmelser dvs. skelafstand, højder mm. FØLGENDE SKAL OPLYSES PÅ ANSØGNINGSSKEMAET Identifikation af bolig adresse og matrikel nr. Ejerfuldmagt hvis ansøger ikke er ejer af ejendommen Angivelse af hvad ansøgningen omhandler (nybyggeri, tilbygning, garage mv.) Beskrivelse af anvendelse (beboelse, udhus mv.) Arealberegning beregning af bebyggelsesprocent Evt. ansøgning om dispensation Ansøgningsskema OPLYSNINGER OG TEGNINGER TIL ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE Sammen med ansøgningen indsendes tegningsmateriale, der viser bebyggelsens samlede omfang, herunder muliggør en vurdering af bebyggelsens samlede indvirkning på omgivelserne, oplysninger om grundens størrelse, bebyggelsens etageareal, højde- og afstandsforhold, beliggenheden af tilstødende eller omliggende grundes bebyggelse, grundstykkets nuværende og fremtidige højdekoter og højdekoter på tilstødende eller omliggende grunde, beregning af bebyggelsesprocenten. Tegningsmateriale kan være: Situationsplan - Terræn- og koteplan - Plantegning - Facadetegninger NØDVENDIG DOKUMENTATION VEDR. TEKNISKE FORHOLD TIL ARKIVERING I KOMMUNEN Bygherren skal indsende relevant teknisk dokumentation til arkivering i kommunen før ibrugtagning. Sammen med teknisk dokumentation indsendes en erklæring, hvor ansøger skriver under på, at byggelovgivningens bestemmelser er overholdt og at det fornødne materiale vedrørende tekniske forhold er indsendt. Teknisk dokumentation kan være: Snittegninger - Afløbsprojekt - Statiske beregninger - Evt. detailsnit - Varmetabsberegning/energirammeberegning Hvis du ikke har byggeteknisk indsigt, bør du overveje at lade en privat rådgiver (arkitekt, byggefirma eller lign.) udarbejde tegningsmateriale og vurder hvilken dokumentation der er relevant for den pågældende byggesag. Det er ejeren eller bygherrens ansvar, at den fornødne dokumentation er vedlagt. Tegningerne skal udføres, så der ikke er tvivl om hvad der bygges og så vi kan vurdere om det påtænkte byggeri overholder lovgivning, lokalplan mv. Tegningsmateriale SKAL være præcist, målfast og målsat. Målestoksforhold, adresse og matrikel nr. skal angives på de enkelte tegninger. 8

9 ANSØGNING OM BYGGERI - tegningsmateriale TEGNINGSMATERIALE SITUATIONSPLAN 1:200 ELLER 1:500 Bygningens placering på grunden med afstande til vej- og naboskel Angivelse af eksisterende og planlagte bygninger, eventuelle byggelinjer og nabobygninger Afstande til vej-, og naboskel Placering af indkørsel, p-plads og afstande hertil Ved særlige terrænmæssige forhold eller ved ændringer af terræn oplyses der om eksisterende og fremtidige terræn koter. Koter angives i DVR90. Arealangivelse af bruttoetageareal. Beregning af bebyggelsesprocent Naboskel (21,65) x 20,90 7,05 (21,82) eksisterende terræn x 21,50 fremtidig terræn Naboskel (21,04) x 20,90 5,25 13,20 Vejskel Sokkelkote 21,14 (20,63) x 20,90 10,00 (20,45) x 20,45 Naboskel 9

10 ANSØGNING OM BYGGERI - tegningsmateriale TEGNINGSMATERIALE PLANTEGNING 1:100 Bygningens indretningsforhold Indretning Faste installationer toilet, håndvask mv. Rumbetegnelser Dørbredder Placering af redningsåbninger og røgalarm Ventilation Fyr, brændeovn mv. Alle ind- og udvendige mål påføres tegningen Køkken Bryggers Entré Værelse Stue Bad Soveværelse 10

11 ANSØGNING OM BYGGERI - tegningsmateriale TEGNINGSMATERIALE FACADETEGNINGER 1:100 Oplysning om bygningens ydre fremtræden Ved terrænregulering og ved væsentlige niveauforskelle (også i forhold til nabogrunde og vej) oplyses der om eksisterende og fremtidige terræn koter og der indtegnes evt. højdekoter Facade mod vest Fremtidig terræn Eksisterende terræn Facade mod syd Facade mod nord Facade mod øst 11

12 ANSØGNING OM BYGGERI - tegningsmateriale TEGNINGSMATERIALE SNITTEGNING 1:20 ELLER 1:50 Beskrivelse af konstruktioner og materialer. Angivelse af bygningshøjde og sokkelkote. Koter angives i DVR90. Materialebeskrivelse Angivelse af rumhøjder 25, , , ,14 Bad 20, Værelse 2 1 Terrændæk Gulvbelægning 100 beton armeret for gulvvarmeslanger med opklodset armeringsnet 225 mm polystyren U=0,15 W/m² C 4 Ventilation 30 cm² spalteventiler i vinduer 150x150 cm² klapventil i bryggers, bad og køkken Desuden emhætte i køkken 7 Tagfod 22x100 mm rem, 9 mm vindspærre 19x150/200 mm fodbrædder 25x125 mm stern ståltagrende 2 3 Fundament 2 skifter 330 mm murblokke 20 mm kantisolering Radonspærre 330 mm beton 12 MN armeres med 2x3 K12 Føres til bæredygtig bund dog mindst 90 cm Vinduer Træ/alu med superlavenergiglas U=1,1 W/m² C 5 6 Vådrumsikring Der udføres vådrumssikring på gulve og vægge i bruseniche I bruseniche opsættes fliser Bruseniche udføres med opkant og fastmontorede skærmvægge og fald mod gulvafløb. Tagkonstruktion Teglsten på lægter 38x56 mm 25x50 mm trykimprægnerede afstandslister Diffusionsåbent undertag Præfabrikeret gitterspær Loftskonstruktion 250 mm mineraluld kl x50 mm påforet forskalling 22x100 loftsforskalling 0,15 mm PE folie 19x125 mm høvlede pløjede brædder U=0,15 W/m² C Ydervæg 108 mm teglsten 125 mm mineraluld kl porebeton U=0,30 W/m² C 10 Skillevæg 108 mm tegl EVT. DETAILTEGNINGER 1:10 ELLER 1:20 12

13 ANSØGNING OM BYGGERI - tegningsmateriale TEGNINGSMATERIALE AFLØBSPLAN 1:100 Redegørelse for indvendig og udvendig kloak Ledningsføring Placering af brønde og vandlåse Skelbrønd spildevand Ø 315 mm PVC Skelbrønd regnvand Ø 110 mm PVC - min 20 0/00 fald Ø 110 mm PVC - min 15 0/00 fald Signaturer: GA Gulvafløb V Vandlås WC Toilet O Brønd, bundkote angives HV Håndvask Spildevandsledning VM T Vaskemaskine Tagbrønd med sandfang ---- Regnvandsledning 0 Forankring af tag støbt ned i fundamentet 13

14 ANSØGNING OM BYGGERI - øvrigt materiale til teknisk dokumentation ØVRIGT MATERIALE TIL TEKNISK DOKUMENTATION OPLYSNING OM BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV Ifølge BR10 skal bygninger varmeisoleres så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at der opnås tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold. De enkelte bygningsdele (gulve, vægge, lofter mv.) skal overholde de isoleringskrav (U-værdier) og krav til linjetab, der er angivet i BR10. U-værdien angiver varmetab fra de enkelte bygningsdele, dvs. hvor stor varmemængde målt i Wh, der i løbet af en time strømmer gennem 1 m² af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og udvendige side er 1º C. Linjetab angiver varmetab ved overgang mellem fundament og ydervæg samt mellem vinduer og ydervæg. ENERGIRAMMEBEREGNING Ved nybyggeri bliver der sat ekstra fokus på energibehovet. Der skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til nye enfamiliehuse indsendes en energirammeberegning, som efterviser at bygningen overholder den fastsatte energiramme jf. bestemmelserne i BR08. VARMETABSBEREGNING Ved tilbygninger hvis arealet af vinduer og udvendige døre overstiger 20% af det opvarmede etageareal samt ved sommerhuse hvis arealet af vinduer og udvendige døre overstiger 30% af det opvarmede etageareal skal det dokumenteres, at det samlede varmetab ligger indenfor de gældende krav. Til dette indsendes en varmetabsramme. STATISKE BEREGNINGER En redegørelse for bygningens stabilitet, for afstivning og forankringer. Skal medsendes ved nybyggeri og når der ændres på de bærende og stabiliserende forhold HUSK Ansøger er ansvarlig for, at de oplysninger, der gives til kommunen er rigtige og at byggeriet opføres i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets bestemmelser! GEBYR Kommunen opkræver et gebyr for byggesagsbehandlingen. Gebyrets størrelse afhænger af hvad der skal bygges. Oplysning om gældende takster kan ses på 14

15 ANSØGNING OM BYGGERI - tjekliste TJEKLISTE Tjeklisten viser hvad kommunen forventer, før der startes en byggesagsbehandling. Der skal medsendes, det materiale, der er relevant ved en konkret ansøgning. Der kan være tilfælde, hvor vi vil bede om yderligere materiale før en evt. tilladelse gives Inden byggearbejdet påbegyndes, skal der foreligge en byggetilladelse. Det er ikke nok at følge denne liste eller bygge på baggrund af en mundtlig drøftelse. Tjek om der er redegjort for følgende relevante forhold i byggeansøgningen: Adresse og matrikel nr. Ejers underskrift, eller fuldmagt fra ejer Beskrivelse af byggeri anvendelse Redegørelse for at bestemmelserne i lokalplaner, deklarationer på ejendommen er opfyldt Alle bygningers indbyrdes placering på grunden Afstand til nabo- og vejskel Bygningshøjde Gulv- og terrænkote Grundareal, etageareal og bebyggelsesprocent Beskrivelse af materialer, farver mv. på byggeriet Tilbud fra forsikringsselskab på obligatorisk byggeskadeforsikring Opvarmning fjernvarme, oliefyr, skorsten mv. tilladelse til jordvarmeanlæg Forsyningsforhold Kloak, vand, varme mv. tilladelse til nedsivningsanlæg Ind- og udvendig kloak Rumhøjder Redningsåbninger Brandtekniske forhold Tilgængelighed og handicapforhold Bade- og wc-rum afstande foran wc og håndvask Gangbredder Køkken afstand foran arbejdsplads Fugtforhold dampspærre, ventilation af tage Bygningens beregnede energibehov energirammeberegning, varmetabsberegning Varmeisolering isoleringstykkelser, U-værdi Ventilation friskluftventiler, udsugning mv. Afvanding fra tag Beregning af konstruktioner forankring, vindafstivning Statiske beregninger 15

16 ANSØGNING OM BYGGERI LINKS Energistyrelsen - om byggeri, byggeriets regler mv. Bygningsreglementet Vejledning til ejere af enfamiliehuse, der overvejer at bygge Ejendomsdata Energitjenesten - information om energibesparelser og vedvarende energi Naturstyrelsen - om landzone, bygge- og beskyttelseslinjer mv. Lokalplaner, kommuneplaner mv. Fredede og bevaringsværdige bygninger Matrikeloplysninger fra Kort og Matrikelstyrelsen Norddjurs kommunes hjemmeside GIS kort over Norddjurs Kommune webkort.norddjurs.dk LITTERATUR Bygningsreglement 2010 SBI-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010 SBI-anvisning 189 Småhuse 2. udg. Isolering/Fugt/Lyd/Brand/Ventilation/Styrke BYGGEGRUPPEN TEKNIK & MILJØ Kirkestien 1, 8961 Allingåbro. Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Yderligere information og rådgivning vedr. byggesager - ring og aftal tid med en sagsbehandler! POSTADRESSE Norddjurs Kommune Torvet 3, 8500 Grenaa BYGGEGRUPPEN, TEKNIK & MILJØ, Norddjurs Kommune Illustrationer fra SBI-anvisning 216 og Sådan gør du fra Vejle Kommune 16

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Guide til byggesager

Guide til byggesager Guide til byggesager Et hurtigt overblik I denne pjece har vi beskrevet de vigtigste regler, du skal huske på, før du går i gang med at bygge. Du finder også eksempler på de tegninger, du skal sende med

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage Carport Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Nedrivning Slagelse Kommune

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning November 2011 Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 1 1PÅ DISSE SIDER FINDER DU GUIDES TIL, HVORNÅR DU SKAL ANMELDE ELLER SØGE TILLADELSE TIL

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Guide til anmeldelse

Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning INFO Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt af få overblik over, hvordan

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-11. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer,

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

S å d a n g ø r d u. V e j l e d n i n g i b y g g e s a g e r e f t e r s m å h u s r e g l e m e n t e t B R - S 9 8

S å d a n g ø r d u. V e j l e d n i n g i b y g g e s a g e r e f t e r s m å h u s r e g l e m e n t e t B R - S 9 8 S å d a n g ø r d u V e j l e d n i n g i b y g g e s a g e r e f t e r s m å h u s r e g l e m e n t e t B R - S 9 8 e n fa m i l i e h u s e, c a r p o r t e, u d e s t u e r, t i l b y g n i n g e r,

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Hvad må du bygge uden tilladelse?

Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvis du skal bygge Et byggeprojekt kan enten kræve anmeldelse eller byggetilladelse og i visse tilfælde ingen af delene. I denne pjece kan du læse om, hvad du som boligejer

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev. 01-04-2014 1.1 Zonestatus

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Byggeri 2014. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2014. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2014 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr.

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Kommunens navn og adresse Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum INDGÅET 16 APR. 2014 Hedensted Kommune Tlf: 79 75 50 00 Fax: 79 75 50 40 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind under. Det er vigtigt at vælge den rigtige ansøgningstype,

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Rev. 04.03.2014 TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler:

Læs mere

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler: Der er ingen gebyr

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken 41 8660 Skanderborg E-mail: niels.bogelund@antalis.com Telefon 21417525 Indsendt: 23-08-2016 09:41 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv.

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. 1 Retur til indeks Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. Nybygninger, til- og ombygninger for erhverv m.v. Denne folder er udarbejdet til brug ved ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W Varmetabsberegning af: Pavillion Sag: Rødby Camping Sag nr.: 2007-001 Ydervæg Højde i Længde i Antal i stk. Ydervæg 1 2,100 m 19,098 m 2 Stk Ydervæg 2 2,100 m 8,050 m 2 Stk Areal i m² 114,022m² Vindues

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Skal du bygge? TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger under 35 m 2 (20 m 2 for rækkehus) i parcelhusområder, sommerhusområder og tæt/lav bebyggelse TEAM BYGGESAG Hej! I denne

Læs mere

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om planlægning.

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om planlægning. B.1.1 Beregningsregler B.1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal. B.1.1.2 Beregning af grundens areal Stk. 1. Grundens

Læs mere

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI NYBYGGERI Skal du bygge nyt? Så vær opmærksom på, at nye regler er trådt i kraft fra 1. april 2006. Det kan varmt anbefales, at du allierer dig med en professionel såsom en rådgiver, arkitekt, energikonsulent

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Rettelser til SBi-anvisning 216 Anvisning om Bygningsreglement 2008 1. udgave, 2008

Rettelser til SBi-anvisning 216 Anvisning om Bygningsreglement 2008 1. udgave, 2008 Indledning Side 11. Linie 3 og 4 1.2 stk. 3 Reglementstekst side 19 V (1.4, stk. 1 og 2) 2. pind Vejledningstekst side 21 1.4, stk 1, afsnit erklæringer og attestationer, 4. bullet Anvisningstekst side

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK 1-8-2016 Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften 2 6800 Varde Udgivet: 31-08-2015 Redigeret 1-8-2016 TK 1 Forord Denne folder omhandler alle typer af legepladser. Legepladser defineres som arealer,

Læs mere

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 16/19346 Indsendt af Henrik Sørensen Filosofgangen 5 8240 Risskov E-mail: tysonogfutte@yahoo.dk Telefon 61775358 Indsendt: 30-01-2017 10:08 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Bilag 1. B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler. B Beregning af bebyggelsesprocent

Bilag 1. B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler. B Beregning af bebyggelsesprocent B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler Bilag 1 B. 1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal. (B. 1.1.1, stk. 1)

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

Indstilling. Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 26. februar 2009 Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Århus Kommune meddelte

Læs mere

SKAL DU BYGGE? - Enfamiliehus - Sommerhus - Tilbygning - Ombygning GODE RÅD NÅR DU SKAL BYGGE NYT - BYGGE OM - BYGGE TIL

SKAL DU BYGGE? - Enfamiliehus - Sommerhus - Tilbygning - Ombygning GODE RÅD NÅR DU SKAL BYGGE NYT - BYGGE OM - BYGGE TIL SKAL DU BYGGE? - Enfamiliehus - Sommerhus - Tilbygning - Ombygning GODE RÅD NÅR DU SKAL BYGGE NYT - BYGGE OM - BYGGE TIL 1 1PÅ DISSE SIDER FINDER DU GUIDES TIL, HVORNÅR DU SKAL SØGE TILLADELSE TIL DIT

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

SKAL DU BYGGE? - Enfamiliehus - Sommerhus - Tilbygning - Ombygning GODE RÅD NÅR DU SKAL BYGGE NYT - BYGGE OM - BYGGE TIL

SKAL DU BYGGE? - Enfamiliehus - Sommerhus - Tilbygning - Ombygning GODE RÅD NÅR DU SKAL BYGGE NYT - BYGGE OM - BYGGE TIL SKAL DU BYGGE? - Enfamiliehus - Sommerhus - Tilbygning - Ombygning GODE RÅD NÅR DU SKAL BYGGE NYT - BYGGE OM - BYGGE TIL 1 DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU SKAL BYGGE NYT ENFAMILIEHUS, SOMMERHUS ELLER

Læs mere

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger Ansvarlig myndighed Frederiksberg Kommune Indsendt af Claus Agger Drosselvej 36 2000 Frederiksberg E-mail: clausagger@gmail.com Telefon 42831043 Indsendt: 27-12-2015 17:55 Ansøgningsnr.: byg-2015-54697

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

B. 1.1 Beregningsregler

B. 1.1 Beregningsregler B. 1.1 Beregningsregler B. 1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens

Læs mere