AI(: Havdehørtrygter om, at der kun varkørtmed 1 pumpe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AI(: Havdehørtrygter om, at der kun varkørtmed 1 pumpe."

Transkript

1 Referat fra møde den 30. april 2008 kl. 18:00 mellem Formandskabet for strandgrundejerforeningerne og Guldborgsund Kommune. Deltagere: Gedesby Øster Strand Elkenøre Strands Grundej erforening Sillestrup Strand Grundej erforening StovbyKlit Marienlund Grundej eriorening Laksenb org Grundej erforening Gnaverhavens Grundej erforening Grundej erforeningen Bøtø Mari elyst Grundej erforening Pedersdal Grundej erforening Guldborgsund Kommune Povl Holm Ole Krarup Erik Østerholm Hansen Henning Stirring Rend Skytte Ame Kjelsmark Casper Andersen Ebbe Edvardsen Jørgen Jørgensen Rasmus Schifter Vinni Jensen (ref) (PH) (ok) (EØH) (HS) (RES) (AK) (CA) (EE) (JJ) (RS) PH bød som formandskabet velkommen til mødet og takkede for husly. velkommen til RS som mødte ror søren 'tsalsløv' Beklagede at ingen politikere deltog i mødet. Forinåen havde de fremmødte aflroldt et fællesmøde fra k1'17:00.en del foreninger havde meldi afbud med begrundelse i det korte varsel Næste møde blev aftalt til den 31. oktober kt. 17:00 200g med efterfølgende møde med kommunen kl. lg:00. RS: Det er besluttet at disse møder klares adminishativt men vil da ikke afuise at et medlem af udvalget vil deltage, hvis der er ting af poritisk art at drøfte. Fortalte kort om sit arbejdsområdel Foisyningsafdelingen i Guldborgsund Kommune. PH: Mener at kommunen også må have en interesse i at mødes med grundejerforeningerne. RS: Det er OK, hvis emnerne er af fælles interesse. PH: Et punkt der ønskes drøftet er afledning af overfladevand som især i Marielystområdet har været et stort problem i efterår og vinter. Til at give en orientering om problemerne med afledning af overfladevand og hvad der gøres herfor, navde lormandskabet indbudt pumpemester Torben Dynesen (TD) til at deltige imødet. AI(: Havdehørtrygter om, at der kun varkørtmed 1 pumpe. B'ØIJz Mener problemet var, at der kun bliver slået vandl øb I gangom året. RS: Det er et spørgsmål om vandløbets målsætnine. HS: Er der en tidsplan for aftrjæipning især ro, vtii"tyrt Strandvej. TD: Har arbejdet på pumpestationen siden 1979 og har været pumpemester siden 19g5, hvor han tog over efter sin far' Før kommunesammenlægningerivar Storstrøms Amt øverste myndighed, og da var det

2 pnmært oprensning og gæsslåning som man selv styrede. Ved større opgaver kontaktede man kommunen' Sidste store oprensning i Nordkanalen var i 85/86. Ændredeletoder til slaning som renser meget op i de små grøfter. Vandet er steget i Nordkanalen. Har kontakt til miljøafclelingen. Der har tidiigere været gravet for dybt i Nordkanalen og den er endnu ikke efter regulåtivet. Der er ved at blive udarbejdet nye målinger. De første 6oo m ved pumpestationen er oprenset. Der er stadig mudder i grøften ved Sillestrup Øvej. Problemet er ikke de sidste m.^vandstand.en eigenerelt for høj. C{: Bag MarielystTgrv der stadig 9!år vand. Bliver der overgravet dræn i forbind.else med byggeri og kabellægning, som ikke bliver retableret? RES: Separeres afløb i de nye udstykninger? RS: Der skal etableres åskiner som derefter kan afledes til dræn. ok: Hvordan er regleme for en faskine med afledning til dræn? RS: Dræn skal være 3 m fra faskine. EØfI: De nye store byggerier må give større afledning. RS: Grundstørrelser og størelse af byggeri hænger sammen. RES: Er der pumpet langt nok ned? TD: Viste foto Sandflugt??: Hvad er et regulativ? TD: Redegiorde for hvad et regulativ indeholder vandkvaliteten. bl.a. regler for vandløbets vedligeholdelse og ok: Hvorfor p'mpes der til Guldborgsund og ikke til Østersøen? RS: Der må ikke foretages gerurembrud af diget. TD: røstersøen giver tidevand problemer med tilsanding af udløb. HS: Vil man gennemgå de kommunale dræn? RS: Et digitaliseringsprojekt til 18 mill. for hele kommunen over 3 år er i gang. Der er startet i de større byområder. Sommerhusområderne kommer i år 3. I{S: En vej er pt. Fuldstændig undermineret. EE: Ved 10 mm regn står der 15 cm vand RS: Hvis vandet står højt i hovedkanalen kan det ikke komme væk.

3 TD: Hvis der star vand i baelandet Man kan ikke gardere Jig mød oversvømmelse I Gedesby hjalp en afgravning AK: Kunne godt have brugt en repræsentant fra kommunen til generalforsamlingen, da der var mange spørgsmål til aftanding som bestyrelsen ikke kunne svare på. EE: Har set mange løftede kloakdæksler, hvor grundejere har afledt overfladevand. RS: Det ødelægger renseprocessen i rensningsanlægget. TD: Afsluttede sit indlæg og lovede at der arbejdes vid.ere med mulighed.er for afhjælpning afproblemet.?? : Hvad er regleme for tilsluhring til dræn? RS: Tilslutning skal udføres af aut. Kloakmester. Der er tilladelse til tilslutning dog direkte fra tagvand. PH: Har forstået at al renovation er udbudt i licitation. Er der taget højde for at de små veje ikke kan tage store vogne. Hvor mange veje skal ødelægges. RS: Det er rigtigt at der har været licitation og der er også valgt entrep renører.det er Refa der for kommunen har overtaget dette, og har desvæie ikke i idbudsmateriaiet stillet krav om små vogne. PH: Det er pr' 1' oktober 2008 Refa overtager renovationen. Hvem er kontaktperson hos Refa? RS: Kontaktperson hos Refa er Søren Madsen. ca: Det må være de enkelte grundejerforeninger der tager kontakt. EE: Mener det er kommunens ansvar. RES: Bliver der nye krav til materiel? RS: Ved at det i Nykøbing F. bliver muligt atvælge,men er ellers svar skyldis. PH: Giver ordet til Ebbe Edvard,sen omkring Trafik. EE: Der mange aktiviteter som giver meget trafik. Bl.a. grenplads og genbrugsplads, samlet som planlægges på Godthåbt+lf dette vil give ca biler om året deåiat aertl. Der er dårlig oversigt ved krydset Godthåbs Alr'/BøtøNngveJ. Et ønske kunne være skilte med 50 km begrænsning (som i bynære områder), Beskæring af beplantning, slåning af vejrabatt.i i 3rrrri, juli og august. Hastighedsmåling i høj sæson påbøtøv ej og Bøtø Ringvej. ca: Er det besluttet at flytte genbrugsplad.sen? Hvis ja hvad så med hafikken? RS: Trafiksikkerhedsplan for hele Guldborgsund Kommune er under udarbejdelse af RambøllNy.ig. Men er der spørgsmål til dette kan de rettes til vejafdelingen v/ Jan lrhrenielsen. OK: Trafiksikkerhedsplanen bør gæ1de hele området.

4 RES: Cykelstien bør være med i Trafiksikkerhedsplanen. AK: Der findes eksempler på at resultatet af en trafikregulering kan have den modsatte effekt af det ønskede. KMDudtræk med oplysning om ejerskifter: EØHz Har fået et tilbud fra Kommunedata som foreningen slet ikke kan honorere. EE: Har fiet en aftale med Kommunedata som er rimeligt og tilbyder EØH attage kontakt til Marietyst urundejertorenings kontor for at få hjælp hertil. Medlemskab af grundej erforenin g: EE: Kan man tvinge grundejere til medlemskab hvis det ikke er tingryst? RS: Mener ikke det er muligt. Løsningen kan være et vejsyn, hvis problemet er betaling til vedligeholdelse. HS: Det betyder meget for en forening, hvis der er mange grundejere d.er ikke er medlem af foremngen og derved med til at betale udgiftemeiil vedligeholdelsjafveje. EE: Bliver der muligvis nye lokalplaner i forbindelse med oprettelse af Facaderåd"? RS: Mener at det påtænkte facaderåd kun skal omhandle området omkring,,marielyst Torv,,. Opgravninger: EØFI Der sker ma39e skader på veje i forbindelse med bl.a. kabellægningen retabteres tilfredsstillende. vil det være muligt at ffi kopi af gravetiliuå"tåz skader som ikke altid $s: opgravningerne startede i slutningen af 2a06 starten af 2007.Mener at grundejerforeninge rlrebør oeliåge ved gelmemgang af retablering efter færdigmelding. RS: Ønske om evt' deltage ved færdigslm kan rettes til vejafdelingen Nils Rasmussen, trf , dk RES: Mener at man giver tilladelse tii for lange strækninger ad gangen uden fædiggørelse. RS: opfordrer foreningerne til at henvise klager over opgrarminger fra medlemmeme til komrnunen. Tangstatus: RS: Der er ingen beslutning om opsamlin_g af tang på strandene. Problemet er bortskaffelse af tangen, da l, oet pga' tndholdet bliver betragtet som affald når dåt er samlet op og at der er store omkostninger ved bortskaffelsen som affald.

5 EØHj Oplyser at det projekt med opsamling af tang han tidligere har fortalt om er slut. Herefter takkede Povl for mødet. Vinni Jensen Ref.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Nyhedsbrev April 2013

Nyhedsbrev April 2013 Fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Sommerhusområderne i Dragsholm. Nyhedsbrev April 2013 Til: Grundejerforeningerne, der er medlem af Sammenslutningen. Samarbejdet i Odsherred Indledningsvist

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Den 3. april 2012 Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Beretning - Generalforsamling 2004

Beretning - Generalforsamling 2004 Beretning - Generalforsamling 2004 Der er jo sket en del, der har indflydelse på vores området det sidste år, men lad os starte med: Vandværket: Veje: Forbruget i 2003, var på 6.734 m 3. Til sammenligning

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere