Den 12. december Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 12. december 2014. Sags ID: SAG-2014-04009 Dok.ID: 1949460. syj@kl.dk Direkte 3370 3302 Mobil 2939 3685"

Transkript

1 KL's høringssvar - Udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldeordninger, om sagsbehandling, herunder samtidighed mv.) MST KL har modtaget udkast til lovforslag, som har til hovedformål at bemyndige miljøministeren til at fastsætte regler om sagsbehandlingen af de mindre miljøkomplicerede virksomheder. Baggrunden for lovforslaget er dele af regeringens indgåede vækstaftaler, som har til hensigt, at lette virksomhedernes administrative byrder ved ansøgning om miljøgodkendelser, samt reducere myndighedernes sagsbehandlingstid for samme. Den 12. december 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/10 KL støtter gerne og aktivt initiativer, som har til formål at fremme god erhvervsservice i kommunerne. Det er dog kommunernes erfaring, at god erhvervsservice er andet og mere end hurtighed og standardisering. En stor del af de danske kommuner arbejder allerede målrettet med at gøre sagsbehandlingen lettere og mere gennemskuelig for virksomhederne, for eksempel gennem vejledning og dialog, forventningsafstemning om tidsplan og proces, etablering af én-indgang og opstilling af lokale servicemål. Vi er således meget enige i målet og ser også et væsentligt potentiale i at forbedre ansøgningsprocessen for virksomhederne igennem forenklinger i lovgivningen og ved at stille digitale løsninger til rådighed. Vi ser dog samtidig en række elementer i det fremsatte forslag, som bør gives yderligere opmærksomhed, samt elementer, som vi ønsker ændret, inden modellen implementeres.

2 KL s synspunkter er her sammenfattet i nedenstående emner for at give overblik. I den efterfølgende tekst er nogle af emnerne uddybet. Herudover indeholder høringssvaret en række mere specifikke bemærkninger og spørgsmål, som er vedlagt i bilag. Sammenfattende bemærkninger Bemyndigelse Lovforslaget er en bemyndigelseslov. Overordnet finder KL det hensigtsmæssigt at give ministeren bemyndigelse til udstedelse af nye regler indenfor de beskrevne rammer og under forudsætning af, at dette kan ske uden at miljøbeskyttelsesniveauet forringes. Den fremtidige anmeldeordning, modellen overordnet For KL er det centralt, at modellen defineres som bestående af fire, hver for sig, væsentlige og betydende elementer: Forhåndsdialog, Digital anmeldelse, Sagsbehandling og Opstartstilsyn. o KL mener, at forhåndsdialogen er helt central og en forudsætning for opnåelse af de ønskede mål og at dette ikke er givet tilstrækkelig vægt eller behørigt medregnet i forslaget. o Virksomhederne får nu en langt større opgave med at levere solide miljøfaglige data til brug for kommunernes sagsbehandling. Det ses ikke af lovforslaget, hvilke konkrete tiltag der skal understøtte virksomhederne i denne opgave. o KL mener, at den digitale anmeldeordning har et væsentligt potentiale, men at det forudsætter stor vilje og mange ressourcer også i staten til udvikling og test. Det er essentielt, at kommuner og virksomheder inddrages i udviklingen og testen af systemet for at sikre den nødvendige effekt i praksis. Besparelsespotentialet i forhold til både tid og ressourcer er i meget høj grad afhængig af, hvorvidt der kan skabes et velfungerende digitalt system. Det kan ikke forventes, at det, på et så komplekst sagsområde og med helt nyudviklet vilkårsdatabase, vil være muligt at høste effektiviseringsgevinsten fra dag ét. o Kommunernes sagsbehandling vil fortsat være vurdering og kvalitetssikring af virksomhedernes enkelte oplysninger. Det ses ikke sandsynliggjort i det fremsatte lovforslag, hvilke opgaver kommunerne fremover ikke skal løse. Der vil tilsvarende fortsat være behov for dialog og indhentning af supplerende oplysninger i sagsbehandlingsforløbet. o KL mener, at opstartstilsyn bør være obligatorisk for virksomhederne, uanset om der er tale om nyetableringer eller ændringer, da kommunerne har erfaring for, at det endelige byggeri eller produktionsændring ofte varierer i højere eller mindre grad fra det ansøgte. 2

3 Samtidighed Samtidighed er principielt en god ide og er også allerede implementeret i sagsbehandlingen i kommunerne for mange sager, både hvad angår samtidighed mellem miljøgodkendelser og VVM-screening og mellem miljøgodkendelser og spildevandstilladelser. Samtidighed er dog ikke noget, der i sig selv, giver en besparelse i de kommunale processer. Branchebekendtgørelser Branchebekendtgørelser er tænkt som et redskab til at reducere sagsbehandling og skabe hurtigere myndighedsafgørelse. Erfaringen i kommunerne viser dog, at den tid der spares i sagsbehandlingsprocessen ofte opvejes af øget tid til vejledning og opfølgning. KL gør desuden opmærksom på, at der er behov for at se nærmere på om og hvordan, der skal etableres en branchebekendtgørelse for maskinværksteder som foreslået, da der er flere komplicerede forhold der skal tages stilling til, herunder især, at en række maskinværksteder har godkendelsespligtige biaktiviteter. Økonomiske og administrative konsekvenser I bemærkningerne til lovforslaget er det anslået, at der vil kunne opnås en besparelse i kommunernes sagsbehandling på 2,1 mio. kr. årligt fra Det fremstår uklart, hvad der er baggrunden for de vurderede besparelsespotentialer og KL kan ikke genkende fremstillingen af de angivelige økonomiske effekter af tiltagene. KL stiller således spørgsmålstegn ved de foreliggende konsekvensberegninger med hensyn til de økonomiske følgevirkninger. Det er samtidig KL s holdning, at den foreslåede model i bedste fald vil være ressourceneutral for kommunerne, da de forventede besparelser i sagsbehandlingsfasen skal kompensere for øget ressourceforbrug til såvel forhåndsdialog, opstartstilsyn, samt generel vejledning af virksomheder med begrænsede miljøfaglige kompetencer. Dette indgår ikke på nuværende tidspunkt i redegørelsen for de økonomiske konsekvenser. Det må endvidere pointeres, at det er at undervurdere det nødvendige ressourcetræk og modning af IT-systemet og tilpasningen af arbejdsprocesser, at forvente at besparelsespotentialet kan hentes allerede fra år 1. Al erfaring med udrulning af store og komplekse systemer (fx husdyr.dk) viser, at dette ikke er tilfældet. Ofte vil der de første år være tale om nettoudgifter frem for nettobesparelser. I forhold til det parallelle forhandlingsforløb om servicemål for sagsbehandlingstider indgår dette naturligvis ikke eksplicit i nærværende lovforslag. Det indgår dog i bemyndigelsen til ministeren, at kunne fastsætte nærmere regler om sagsbehandlingstider og det indgår, at VVM- 3

4 screeningens tidsgrænse på 90 dage tages som udgangspunkt fra statens side. KL vil i denne anledning gøre opmærksom på, at vi forudsætter, at det bliver indarbejdet i målingen af sagsbehandlingstiden, at uret kan sættes i stå, når sagsbehandlingen ikke ligger på kommunens bord og dermed ikke kan styres af kommunen. Herudover gør vi opmærksom på, at faste sagsbehandlingstider ikke giver mulighed for at prioritere mellem de godkendelser, som haster for virksomhederne og de godkendelser, som ikke haster. Det er kommunernes erfaring, at det, der er afgørende for virksomhederne er godkendelser til tiden, altså at aftalt tidsplan mellem kommune og virksomhed overholdes. Uddybende bemærkninger Ad) Den fremtidige anmeldeordning Forhåndsdialogen: Formålet med ordningen er at gøre det lettere at drive virksomhed. Det er vores erfaring, at en nødvendig forudsætning herfor er, at virksomhederne får bistand til at udfylde anmeldelsen, fx via myndigheden (forhåndsdialogen) eller ved at anvende en betalt konsulent. Dette skyldes, at anmeldelsen ikke blot forudsætter viden om produktionen, men også viden om samspillet mellem forskellige lovgivninger, standardvilkårene og de lokale forhold. KL ser det derfor som helt centralt for at nå målet med ordningen, at forhåndsdialogen markeres tydeligt, som en nødvendig forudsætning for at sikre bedst mulige ansøgninger og smidig sagsbehandlingsproces. Dette bør afspejles i de økonomiske konsekvensberegninger. Det er beskrevet i lovbemærkningerne (side 7), at Det er således hensigten at opnå den ønskede reduktion i sagsbehandlingstiden..ved at iværksætte tiltag, som skal styrke myndighedernes vejledning af virksomhederne med henblik på at sikre, at oplysningerne i virksomhedernes ansøgninger er tilstrækkelige i omfang og kvalitet. Dette detaljeres på side 11 under overskriften Styrket dialog og tilsynsindsats. Her opridses først den pligt, myndighederne har i dag ifølge Forvaltningslovens regler, om at yde vejledning til en virksomhed, hvis virksomheden henvender sig til myndigheden med spørgsmål indenfor myndighedens sagsområde. Herefter angives det, at Miljøstyrelsen ønsker at denne vejledningsindsats styrkes inden for rammerne af gældende ret og det oplistes, hvad forventningerne til myndighederne vil være: - Målrettet vejledning om lovgivningen og relevante vejledninger - Vejledning om, hvordan virksomheden skal bruge Byg & Miljø - Hvad virksomheden skal være opmærksom på, når den anmelder sig, så der kan opnås en så fyldestgørende ansøgning som muligt 4

5 - At drøfte fremtidige udviklingsmuligheder og begrænsninger Der er to grundlæggende svagheder ved ovenstående. Den første er, at der kun sikres forhåndsdialog/vejledning med den ansøgende virksomhed, hvis denne ønsker det. Erfaringer fra fx Fredericias tilfredshedsundersøgelser viser, at de virksomheder, der ikke har været i dialog med kommunen forud for ansøgningen, også er dem, der er mindst tilfredse med det samlede sagsforløb. Merværdien skabes dermed i den indledende dialog med virksomhederne. Det bør således overvejes, hvordan det i højere grad fremmes, at virksomheder og myndigheder tager en forhåndsdialog forud for en ansøgning. Den anden er, at der ikke i lovbemærkningerne er sammenhæng mellem det øgede krav til kommunernes styrkede vejlednings- og tilsynsindsats og den økonomiske konsekvensberegning. Det er KL s udgangspunkt, at den nye anmeldeordning ikke betyder en ressourcemæssig besparelse i kommunerne, men i bedste fald en ressourceneutral ændring, hvor indsatsen flyttes mellem de forskellige faser, konkret fra sagsbehandling til opstartstilsyn og forhåndsdialog. Herudover beskrives det i lovbemærkningerne at der skal iværksættes tiltag, som kan styrke miljøkompetencerne hos myndighederne. Formålet beskrives blandt andet at skulle være til gavn for forhåndsdialogen. Der lægges ikke tilsvarende op til en styrkelse af kompetencerne hos virksomhederne til gengæld lægges der op til, at det bliver kommunernes ansvar at hjælpe virksomhederne igennem ansøgningsprocessen. Igen savnes der sammenhæng mellem disse høje forventninger til kommunerne og de økonomiske konsekvenser. Tilsvarende stiller det spørgsmålstegn ved, hvordan virksomhederne tænkes understøttet, især de små og mellemstore virksomheder. Digital anmeldelse: KL er glade for, at der er indgået aftale om, at den digitale anmeldeordning får Byg & Miljø som platform, da denne dermed bliver omdrejningspunkt for både miljøansøgninger og byggeansøgninger. Der er med byggesagsløsningen således implementeret en brugerflade, som kan anvendes som grundlag for den nye udvikling. Herudover anerkender vi Miljøstyrelsens store arbejde med at udvikle en vilkårsdatabase, som omdrejningspunkt for at gøre anmeldeordningen enklere og mere målrettet. KL arbejder aktivt for at fremme digitalisering i kommunerne og ser dermed også et væsentligt potentiale i den digitale anmeldeordning. Vi er dermed også enige i, at der kan opnås en forenkling og besparelse for 5

6 virksomhederne, såfremt systemet viser sig, at kunne leve op til forventningerne. For kommunernes sagsbehandlingstid vurderer vi, at det er muligt også her at opnå besparelser på selve sagsbehandlingsfasen - under forudsætning af et velfungerende ansøgningssystem men som tidligere nævnt, vurderer vi, at besparelsen i sagsbehandlingsfasen flyttes til øget ressourceforbrug i øvrige faser. På det nuværende grundlag, hvor anmeldesystemet og vilkårsdatabasen langt fra er færdigudviklet, er det umuligt at vurdere eventuelle potentialer nærmere og dermed også de forventede økonomiske og administrative konsekvenser. Erfaringerne fra tidligere digitaliseringsprocesser viser, at det tager tid at udvikle et optimalt system og at en væsentlig parameter for succes er inddragelse af slutbrugerne i både udvikling, test og efterfølgende evaluering. Herudover vil der også være behov for at understøtte brugerne, når systemet tages i brug, med vejledning og eventuel træning/uddannelse. Der er sat en meget stram tidsplan for implementeringen af den nye anmeldeordning og dermed også for udviklingen af det tilknyttede ITsystem. Der er dermed stor risiko for, at der ikke er sat tilstrækkelig tid af til modning og implementering af systemet, herunder ændret tilrettelæggelse af arbejdsgange, integration af IT-systemer, samt understøttende aktiviteter som fx uddannelse og vejledningstiltag. Dette er et afgørende opmærksomhedspunkt for at opnå en succesfuld implementering. Det lovområde, der nu laves digital anmeldeordning for er ganske komplekst og det forudses, at der vil være en række særtilfælde og virksomhedssager, som ikke på simpel vis nødvendigvis kan indpasses i systemet. Der vil derfor være behov for nærmere analyser og brugerinvolvering i forhold til afgrænsningerne i systemet. KL er dermed meget optaget af, at der sker en solid inddragelse af både kommunale sagsbehandlere og forskellige typer af virksomheder i udviklingen af systemet og ser frem til at blive involveret nærmere i dialogen om udviklingen af anmeldeordningen. Dialogen bør udmunde i en aftale om fastlæggelse af delmål og konkrete initiativer, der kan understøtte en succesfuld implementering. Opstartstilsyn: Det foreslåede krav om opstartstilsyn betyder et styrket miljøtilsyn i forhold til tilsynsbekendtgørelsens eksisterende regler om fastlagte tilsynsfrekvenser for eksisterende virksomheder. Da det dermed er et nyt krav, skal tidsforbrug og omkostninger til opgaven naturligvis indgå i beregningen af forslagets økonomiske konsekvenser. 6

7 Opstartstilsyn bør, udover nyetableringer, også omfatte ændringer/udvidelser, da det kan være lige så vigtigt i disse situationer dels at føre kontrol med om vilkårene er opfyldt, dels at leve op til hensigten om, at myndigheden skal tilskynde virksomheden til kontinuerligt at have fokus på arbejdet med at forebygge virksomhedens miljøpåvirkninger (side 12). Ad) Økonomiske og administrative konsekvenser Der er i høringssvaret redegjort for, at der udestår en væsentlig afklaring af de nærmere økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget, hvor der mangler klarhed over baggrunden for de opgjorte potentialer. Herudover er det anført i høringssvaret, at vi ser en række elementer i den nye anmeldeordning, som ikke er behørigt medtaget i de nuværende beregninger. KL s hovedbetragtning er, at de økonomiske beregninger undervurderer det nødvendige ressourcetræk og modningsproces, som erfaring fra lignende processer viser følger med så komplicerede og gennemgribende ændringer. Med venlig hilsen Susanne Lykke Jakobsen 7

8 Bilag til KL s høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning Specifikke bemærkninger Lovforslagets 1, punkt 3: 35, stk. 3 bør ligeledes omfatte anmeldelse af igangsætning af branchevirksomheder. Opstartstilsyn: Det fremgår af side 11, at opstartstilsynet ikke skal omfatte meddelte spildevandstilladelser. Dette er ikke nærmere begrundet og virker usammenhængende med, at der nu skabes samtidighed i tilladelserne. Ifølge materialet skal opstartstilsyn være gennemført senest 3 måneder efter virksomheden har meddelt myndigheden, at den tager godkendelsen i brug eller har etableret sig. Erfaringen fra andre områder, fx færdigmeldinger af kloakopgaver, viser, at dette ikke altid sker. Der må dermed forventes en del opfølgning fra myndighedens side. Samtidighed: Det bør kunne aftales med virksomheden, at de 90 dages sagsbehandlingstid kan afviges. Modellen bør kunne imødekomme ansøgers eventuelle behov for tidsmæssig opdeling af de forskellige ansøgninger. Ved nyetableringer er virksomheden sjældent afklaret på detaljerne i starten. Her kan det give det god mening, at lave VVM-screeningen først og miljøgodkendelsen efterfølgende. Virksomheder, der ønsker at placere sig i et kloakeret område, ansøger ofte først om miljøgodkendelse for at komme i gang med etableringen og udarbejder derefter på et senere tidspunkt ansøgning om tilladelse til tilslutning til et spildevandsforsyningsselskab efter MBL 28, stk. 3. Kravet om samtidighed, koblet til servicemål for sagsbehandlingstid, vil stille store krav til kommunernes ressourcemæssige beredskab i forhold til at have medarbejdere klar til hurtigt at gå ind og sagsbehandle godkendelses- og brancheanmeldelser, når disse kommer ind. Branchebekendtgørelser: Maskinværksteder er meget forskellige i deres aktiviteter og mange har godkendelsespligtige biaktiviteter. Det er uklart, hvordan den nye branchebekendtgørelse og det digitale anmeldesystem skal håndtere dette. Tilsvarende er det uklart, hvordan dette forventes at skulle afspejles i sagsbehandlingstiden. Et eksempel på ovenstående er at maskinværksteder (listepunkt A205) ofte er indrettet med en eller flere afdelinger, der foretager 8

9 overfladebehandling, og som er selvstændigt godkendelsespligtige som biaktivitet omfattet af listepunkt A203, der er omfattet af standardvilkår. Inden indførelse af den foreslåede anmeldelsesordning skal der klarhed over, hvordan virksomheder omfattet af flere listepunkter skal behandles. Tilsvarende finders der på maskinværksteder også overfladebehandlingsanlæg, som ikke er godkendelsespligtige. Der er ikke i materialet foreslået en frist for kommunens indsigelse overfor en branchebekendtgørelsesvirksomhed. I forhold til kravet om samtidighed, skal fristen rumme rimelig tid til udarbejdelse af tilslutningstilladelse, for at kravet om samtidighed er realistisk. Det bør eventuelt overvejes, om branchebekendtgørelse for maskinværksteder skal og kan omfatte bredere end listepunkt A205. Korn- og foderstofvirksomheder med oplag af handelsgødning kan være selvstændigt godkendelsespligtige efter listepunkt J201 som biaktivitet. Natur- og Miljøklagenævnet hjemviser ofte påklagede afgørelser om VVM-screeninger og miljøgodkendelser af biogasanlæg til VVMbehandling. Det undrer derfor, at denne branche er udvalgt til forenklet godkendelsessystem/branchebekendtgørelse, når der ofte er VVM-pligt og det er denne del af sagsbehandlingen, som tager længst tid. Biogasanlæg figurerer desuden på måske-listen i forhold til virksomheder, der kan være problematiske i OSD-områder. Det er uklart, hvordan støj skal reguleres på branchebekendtgørelsesvirksomhederne, hvor en del af disse virksomheder vil ligge bolignært (primært maskinværksteder). Det vurderes vanskeligt at forsøge at fastsætte generelle regler herfor. Tilsvarende er det uklart, hvordan trafikale forhold tænkes reguleret. Revurderinger: Ansøgninger om tillæg udløser revurdering for at få standardvilkår implementeret. Erfaringer med revurderinger er, at virksomhederne er tilbageholdende med oplysninger og det er derfor en mere træg proces. Derfor bør de 90 dage ikke tælle, når der er tale om revurderinger. Sagsbehandlingstider: Revurderinger bør holdes udenfor servicemål om sagsbehandlingstid, da det er kommunernes erfaring, at det ofte er en mere træg proces at indhente de nødvendige oplysninger, når der er tale om revurderinger som er myndighedens behov, ikke virksomhedens. Behandling af risikovirksomheder på bilag 2 bør holdes udenfor servicemål om sagsbehandlingstid, da disse er omfattet af koordinering med blandt andet politi og arbejdstilsyn. Det er væsentligt, at krav om servicemål for sagsbehandlingstid ikke afføder ressourcekrævende detailregistrering af den kommunale indsats, men så vidt muligt kan gennemføres automatisk. 9

10 Det forudsættes, at udarbejdelse af såvel VVM-redegørelse og Habitatkonsekvensvurdering holdes udenfor servicemål om sagsbehandlingstid. På side 19 er det anført, at pligten til samtidig sagsbehandling også forventes at omfatte tilfælde, hvor miljømyndigheden ikke er den samme for alle de omfattede afgørelser. Det forudsættes, at disse tilfælde holdes udenfor servicemål om sagsbehandlingstid. 10

Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata

Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata Resumé Pr. 1. januar 2016 skal virksomheder søge om miljøgodkendelse via Byg & Miljø. Herudover træder nye regler i kraft om samtidighed mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. januar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning (Bemyndigelse til at

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Nyt kapitel Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med

Læs mere

Fokus for Aalborg ved meddelelse af Miljøgodkendelser Miljølovgivningens krav Fremme af Grøn Omstilling En indgang god erhvervsservice

Fokus for Aalborg ved meddelelse af Miljøgodkendelser Miljølovgivningens krav Fremme af Grøn Omstilling En indgang god erhvervsservice Fokus for Aalborg ved meddelelse af Miljøgodkendelser Miljølovgivningens krav Fremme af Grøn Omstilling En indgang god erhvervsservice For at sikre dette fokus på : Fagligt indhold Samarbejdsprocessen

Læs mere

Forside. Hvem er omfattet?

Forside. Hvem er omfattet? Forside Hvem er omfattet? 5.800 Ca. 4.600 virksomheder (ikke husdyrbrug) er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomhederne har dermed pligt til at ansøge om miljøgodkendelse,

Læs mere

KL's høringssvar - bekendtgørelsespakke, ny anmeldeordning og digitalisering af miljøadministration

KL's høringssvar - bekendtgørelsespakke, ny anmeldeordning og digitalisering af miljøadministration KL's høringssvar - bekendtgørelsespakke, ny anmeldeordning og digitalisering af miljøadministration Nærværende høringssvar omfatter fem bekendtgørelser, der følger op på lov om anmeldeordning for mindre

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0628 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0628 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0628 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL MIU & FEU Kommissionens forslag til [Europa-Parlamentets og Rådets] direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Anmeldeordning og Branchebekendtgørelse for maskinværksteder v. Birgitte Marcussen Miljø chefkonsulent

Anmeldeordning og Branchebekendtgørelse for maskinværksteder v. Birgitte Marcussen Miljø chefkonsulent Anmeldeordning og Branchebekendtgørelse for maskinværksteder v. Birgitte Marcussen Miljø chefkonsulent Kort om Danfoss Nordborg Areal Medarbejdere, fuldtids Virksomheder i miljøgodkendelse Registrerede

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade Købehavn K Høring af udkast til ny godkendelsesvejledning, j.nr MST

Miljøstyrelsen Strandgade Købehavn K Høring af udkast til ny godkendelsesvejledning, j.nr MST Dato 31. august 2016 Side 1 af 8 Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 Købehavn K mst@mst.dk Høring af udkast til ny godkendelsesvejledning, j.nr MST-1210-00094 Landbrug & Fødevarer skal indledningsvist takke

Læs mere

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag 10. januar 2012 Sydlollands Jægerforbund v/ Kim Svendsen Havnevej 30 4895 Errindlev Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag SydLollands Jægerforbund

Læs mere

Guide: Trin for trin

Guide: Trin for trin Guide: Trin for trin Denne trin for trin guide viser dig de mest grundlæggende funk6oner i Byg og Miljø, når du skal ansøge om miljøgodkendelse, anmelde et maskinværksted, ansøge om 6lslutning af spildevand

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

5.1 Godkendelsespligt

5.1 Godkendelsespligt 5.1 Godkendelsespligt Bilag 1- og bilag 2-virksomheder Bilag 1 og 2 er lister over de virksomheder, der er omfattet af godkendelsespligt. Bilag 1 indeholder virksomheder, der reguleres efter et regelsæt

Læs mere

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Sendt pr. mail til: mst@mst.dk med cc til mehch@mst.dk Vedr.: j.nr. MST-1210-00041. KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar til udkast

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne Til høringsparterne Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015 Høring over udkast 5 bekendtgørelser, til 5 bekendtgørelser, der følger der op implementerer på lov om lov nr. xx om anmeldeordning

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Formål med ny tilsynsbek. Formål At implementere IE-direktivets regler At gennemføre VU II s anbefalinger

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016 NOTAT Erhverv J.nr. MST-1220-00012 Ref. krrst Den 4. maj 2016 Høringsnotat vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøstyrelsen sendte 7. oktober 2015 udkast

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

N OT AT. God fremdrift i den kommunale sagsbehan d- ling. De kære husdyr vi elsker når de er på vores tallerken, men inden da

N OT AT. God fremdrift i den kommunale sagsbehan d- ling. De kære husdyr vi elsker når de er på vores tallerken, men inden da N OT AT De kære husdyr vi elsker når de er på vores tallerken, men inden da - En kort status for KL s seneste aktiviteter på husdyrområdet I forbindelse med behandlingen af ansøgninger om husdyrgodkendelser

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Byggesagsbehandling 2014

Byggesagsbehandling 2014 Byggesagsbehandling 2014 type: Fagområde Selve formålet med byggesagsbehandlingen er, at sikre at bygninger udføres og indrettes på en sundheds-, sikkerheds- og brandmæssig tilfredsstillende måde. Det

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

2012 udgaven Miljø og Teknik 21. maj 2012

2012 udgaven Miljø og Teknik 21. maj 2012 Generelle Respons på skriftlige henvendelser til administrationen Sagsbehandlingstid Autosvar på mails, der sendes til fælles postkasse i Miljø og Teknik (mt@svendborg.dk) Kvitteringsbrev inden 3 dage,

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

PLAN. Kemikaliehåndtering og oplag er udpeget som et indsatsområde i Miljøstyrelsens Miljøtilsynsplan for

PLAN. Kemikaliehåndtering og oplag er udpeget som et indsatsområde i Miljøstyrelsens Miljøtilsynsplan for Tilsynskampagne 2014: Kemikalier PLAN Dato for revision 10. april 2014 Baggrund Regeringen har i Regeringsgrundlaget fra 2011 et øget fokus på problematiske stoffer for miljø og sundhed samt mål om udvikling

Læs mere

I modsætning til tidligere år, vil der ikke blive opgjort statistik over andre sager, dvs. revurderinger og anmeldesager.

I modsætning til tidligere år, vil der ikke blive opgjort statistik over andre sager, dvs. revurderinger og anmeldesager. Til kommunerne Erhverv Ref. HEFRI Den 20. juni 2016 Statistik over kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider vedr. husdyrgodkendelser for første halvår 2016. Det er nu blevet tid til at opgøre sagsbehandlingstiden

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ancma Den 17. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ancma Den 17. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00008 Ref. ancma Den 17. februar 2015 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter

Læs mere

Revurderinger i Esbjerg kommune

Revurderinger i Esbjerg kommune Revurderinger i Esbjerg kommune Generelt Hovedformål med revurderingen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på BAT. Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændringer i følgende bekendtgørelser i høring:

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændringer i følgende bekendtgørelser i høring: Til høringsparterne Erhverv J.nr. MST-1212-00025 Ref. tived Den 18. marts 2016 Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) m.fl., der fritager

Læs mere

Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver:

Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: Vandplanerne Miljøregulering af virksomheder og landbruget Jordforurening og jordflytning Drikkevand og Grundvandsbeskyttelse Affaldsmyndighed Beskyttelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen Att. Steen Frederiksen stefre@erst.dk Att. Stine Nylev stinyl@erst.dk Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter August 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø

Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø 26. september 2016 Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø Sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser måles i Byg og Miljø Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 har KL og regeringen

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2013-14 L 167 Bilag 1 Offentligt Dato: 25. februar 2014 Familieret Ansvarlig: bgn Sagsnr. 2013-1221 Oversigt over høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om børns forsørgelse (Regelforenklinger

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 2013 2016 Hvorfor en miljøtilsynsplan og hvad skal den indeholde? I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar:

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar: Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Lægemiddelstyrelsen Att.: Martin Runebøll mru@dkma.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Digitalisering af handicapog udsatte voksne-området.

Digitalisering af handicapog udsatte voksne-området. Digitalisering af handicapog udsatte voksne-området. Pjece om metoden Februar 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K MST-7549-00057 Den 21. maj 2015 Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald KL har modtaget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 47 Offentligt Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service,

Læs mere