Den 12. december Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 12. december 2014. Sags ID: SAG-2014-04009 Dok.ID: 1949460. syj@kl.dk Direkte 3370 3302 Mobil 2939 3685"

Transkript

1 KL's høringssvar - Udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldeordninger, om sagsbehandling, herunder samtidighed mv.) MST KL har modtaget udkast til lovforslag, som har til hovedformål at bemyndige miljøministeren til at fastsætte regler om sagsbehandlingen af de mindre miljøkomplicerede virksomheder. Baggrunden for lovforslaget er dele af regeringens indgåede vækstaftaler, som har til hensigt, at lette virksomhedernes administrative byrder ved ansøgning om miljøgodkendelser, samt reducere myndighedernes sagsbehandlingstid for samme. Den 12. december 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/10 KL støtter gerne og aktivt initiativer, som har til formål at fremme god erhvervsservice i kommunerne. Det er dog kommunernes erfaring, at god erhvervsservice er andet og mere end hurtighed og standardisering. En stor del af de danske kommuner arbejder allerede målrettet med at gøre sagsbehandlingen lettere og mere gennemskuelig for virksomhederne, for eksempel gennem vejledning og dialog, forventningsafstemning om tidsplan og proces, etablering af én-indgang og opstilling af lokale servicemål. Vi er således meget enige i målet og ser også et væsentligt potentiale i at forbedre ansøgningsprocessen for virksomhederne igennem forenklinger i lovgivningen og ved at stille digitale løsninger til rådighed. Vi ser dog samtidig en række elementer i det fremsatte forslag, som bør gives yderligere opmærksomhed, samt elementer, som vi ønsker ændret, inden modellen implementeres.

2 KL s synspunkter er her sammenfattet i nedenstående emner for at give overblik. I den efterfølgende tekst er nogle af emnerne uddybet. Herudover indeholder høringssvaret en række mere specifikke bemærkninger og spørgsmål, som er vedlagt i bilag. Sammenfattende bemærkninger Bemyndigelse Lovforslaget er en bemyndigelseslov. Overordnet finder KL det hensigtsmæssigt at give ministeren bemyndigelse til udstedelse af nye regler indenfor de beskrevne rammer og under forudsætning af, at dette kan ske uden at miljøbeskyttelsesniveauet forringes. Den fremtidige anmeldeordning, modellen overordnet For KL er det centralt, at modellen defineres som bestående af fire, hver for sig, væsentlige og betydende elementer: Forhåndsdialog, Digital anmeldelse, Sagsbehandling og Opstartstilsyn. o KL mener, at forhåndsdialogen er helt central og en forudsætning for opnåelse af de ønskede mål og at dette ikke er givet tilstrækkelig vægt eller behørigt medregnet i forslaget. o Virksomhederne får nu en langt større opgave med at levere solide miljøfaglige data til brug for kommunernes sagsbehandling. Det ses ikke af lovforslaget, hvilke konkrete tiltag der skal understøtte virksomhederne i denne opgave. o KL mener, at den digitale anmeldeordning har et væsentligt potentiale, men at det forudsætter stor vilje og mange ressourcer også i staten til udvikling og test. Det er essentielt, at kommuner og virksomheder inddrages i udviklingen og testen af systemet for at sikre den nødvendige effekt i praksis. Besparelsespotentialet i forhold til både tid og ressourcer er i meget høj grad afhængig af, hvorvidt der kan skabes et velfungerende digitalt system. Det kan ikke forventes, at det, på et så komplekst sagsområde og med helt nyudviklet vilkårsdatabase, vil være muligt at høste effektiviseringsgevinsten fra dag ét. o Kommunernes sagsbehandling vil fortsat være vurdering og kvalitetssikring af virksomhedernes enkelte oplysninger. Det ses ikke sandsynliggjort i det fremsatte lovforslag, hvilke opgaver kommunerne fremover ikke skal løse. Der vil tilsvarende fortsat være behov for dialog og indhentning af supplerende oplysninger i sagsbehandlingsforløbet. o KL mener, at opstartstilsyn bør være obligatorisk for virksomhederne, uanset om der er tale om nyetableringer eller ændringer, da kommunerne har erfaring for, at det endelige byggeri eller produktionsændring ofte varierer i højere eller mindre grad fra det ansøgte. 2

3 Samtidighed Samtidighed er principielt en god ide og er også allerede implementeret i sagsbehandlingen i kommunerne for mange sager, både hvad angår samtidighed mellem miljøgodkendelser og VVM-screening og mellem miljøgodkendelser og spildevandstilladelser. Samtidighed er dog ikke noget, der i sig selv, giver en besparelse i de kommunale processer. Branchebekendtgørelser Branchebekendtgørelser er tænkt som et redskab til at reducere sagsbehandling og skabe hurtigere myndighedsafgørelse. Erfaringen i kommunerne viser dog, at den tid der spares i sagsbehandlingsprocessen ofte opvejes af øget tid til vejledning og opfølgning. KL gør desuden opmærksom på, at der er behov for at se nærmere på om og hvordan, der skal etableres en branchebekendtgørelse for maskinværksteder som foreslået, da der er flere komplicerede forhold der skal tages stilling til, herunder især, at en række maskinværksteder har godkendelsespligtige biaktiviteter. Økonomiske og administrative konsekvenser I bemærkningerne til lovforslaget er det anslået, at der vil kunne opnås en besparelse i kommunernes sagsbehandling på 2,1 mio. kr. årligt fra Det fremstår uklart, hvad der er baggrunden for de vurderede besparelsespotentialer og KL kan ikke genkende fremstillingen af de angivelige økonomiske effekter af tiltagene. KL stiller således spørgsmålstegn ved de foreliggende konsekvensberegninger med hensyn til de økonomiske følgevirkninger. Det er samtidig KL s holdning, at den foreslåede model i bedste fald vil være ressourceneutral for kommunerne, da de forventede besparelser i sagsbehandlingsfasen skal kompensere for øget ressourceforbrug til såvel forhåndsdialog, opstartstilsyn, samt generel vejledning af virksomheder med begrænsede miljøfaglige kompetencer. Dette indgår ikke på nuværende tidspunkt i redegørelsen for de økonomiske konsekvenser. Det må endvidere pointeres, at det er at undervurdere det nødvendige ressourcetræk og modning af IT-systemet og tilpasningen af arbejdsprocesser, at forvente at besparelsespotentialet kan hentes allerede fra år 1. Al erfaring med udrulning af store og komplekse systemer (fx husdyr.dk) viser, at dette ikke er tilfældet. Ofte vil der de første år være tale om nettoudgifter frem for nettobesparelser. I forhold til det parallelle forhandlingsforløb om servicemål for sagsbehandlingstider indgår dette naturligvis ikke eksplicit i nærværende lovforslag. Det indgår dog i bemyndigelsen til ministeren, at kunne fastsætte nærmere regler om sagsbehandlingstider og det indgår, at VVM- 3

4 screeningens tidsgrænse på 90 dage tages som udgangspunkt fra statens side. KL vil i denne anledning gøre opmærksom på, at vi forudsætter, at det bliver indarbejdet i målingen af sagsbehandlingstiden, at uret kan sættes i stå, når sagsbehandlingen ikke ligger på kommunens bord og dermed ikke kan styres af kommunen. Herudover gør vi opmærksom på, at faste sagsbehandlingstider ikke giver mulighed for at prioritere mellem de godkendelser, som haster for virksomhederne og de godkendelser, som ikke haster. Det er kommunernes erfaring, at det, der er afgørende for virksomhederne er godkendelser til tiden, altså at aftalt tidsplan mellem kommune og virksomhed overholdes. Uddybende bemærkninger Ad) Den fremtidige anmeldeordning Forhåndsdialogen: Formålet med ordningen er at gøre det lettere at drive virksomhed. Det er vores erfaring, at en nødvendig forudsætning herfor er, at virksomhederne får bistand til at udfylde anmeldelsen, fx via myndigheden (forhåndsdialogen) eller ved at anvende en betalt konsulent. Dette skyldes, at anmeldelsen ikke blot forudsætter viden om produktionen, men også viden om samspillet mellem forskellige lovgivninger, standardvilkårene og de lokale forhold. KL ser det derfor som helt centralt for at nå målet med ordningen, at forhåndsdialogen markeres tydeligt, som en nødvendig forudsætning for at sikre bedst mulige ansøgninger og smidig sagsbehandlingsproces. Dette bør afspejles i de økonomiske konsekvensberegninger. Det er beskrevet i lovbemærkningerne (side 7), at Det er således hensigten at opnå den ønskede reduktion i sagsbehandlingstiden..ved at iværksætte tiltag, som skal styrke myndighedernes vejledning af virksomhederne med henblik på at sikre, at oplysningerne i virksomhedernes ansøgninger er tilstrækkelige i omfang og kvalitet. Dette detaljeres på side 11 under overskriften Styrket dialog og tilsynsindsats. Her opridses først den pligt, myndighederne har i dag ifølge Forvaltningslovens regler, om at yde vejledning til en virksomhed, hvis virksomheden henvender sig til myndigheden med spørgsmål indenfor myndighedens sagsområde. Herefter angives det, at Miljøstyrelsen ønsker at denne vejledningsindsats styrkes inden for rammerne af gældende ret og det oplistes, hvad forventningerne til myndighederne vil være: - Målrettet vejledning om lovgivningen og relevante vejledninger - Vejledning om, hvordan virksomheden skal bruge Byg & Miljø - Hvad virksomheden skal være opmærksom på, når den anmelder sig, så der kan opnås en så fyldestgørende ansøgning som muligt 4

5 - At drøfte fremtidige udviklingsmuligheder og begrænsninger Der er to grundlæggende svagheder ved ovenstående. Den første er, at der kun sikres forhåndsdialog/vejledning med den ansøgende virksomhed, hvis denne ønsker det. Erfaringer fra fx Fredericias tilfredshedsundersøgelser viser, at de virksomheder, der ikke har været i dialog med kommunen forud for ansøgningen, også er dem, der er mindst tilfredse med det samlede sagsforløb. Merværdien skabes dermed i den indledende dialog med virksomhederne. Det bør således overvejes, hvordan det i højere grad fremmes, at virksomheder og myndigheder tager en forhåndsdialog forud for en ansøgning. Den anden er, at der ikke i lovbemærkningerne er sammenhæng mellem det øgede krav til kommunernes styrkede vejlednings- og tilsynsindsats og den økonomiske konsekvensberegning. Det er KL s udgangspunkt, at den nye anmeldeordning ikke betyder en ressourcemæssig besparelse i kommunerne, men i bedste fald en ressourceneutral ændring, hvor indsatsen flyttes mellem de forskellige faser, konkret fra sagsbehandling til opstartstilsyn og forhåndsdialog. Herudover beskrives det i lovbemærkningerne at der skal iværksættes tiltag, som kan styrke miljøkompetencerne hos myndighederne. Formålet beskrives blandt andet at skulle være til gavn for forhåndsdialogen. Der lægges ikke tilsvarende op til en styrkelse af kompetencerne hos virksomhederne til gengæld lægges der op til, at det bliver kommunernes ansvar at hjælpe virksomhederne igennem ansøgningsprocessen. Igen savnes der sammenhæng mellem disse høje forventninger til kommunerne og de økonomiske konsekvenser. Tilsvarende stiller det spørgsmålstegn ved, hvordan virksomhederne tænkes understøttet, især de små og mellemstore virksomheder. Digital anmeldelse: KL er glade for, at der er indgået aftale om, at den digitale anmeldeordning får Byg & Miljø som platform, da denne dermed bliver omdrejningspunkt for både miljøansøgninger og byggeansøgninger. Der er med byggesagsløsningen således implementeret en brugerflade, som kan anvendes som grundlag for den nye udvikling. Herudover anerkender vi Miljøstyrelsens store arbejde med at udvikle en vilkårsdatabase, som omdrejningspunkt for at gøre anmeldeordningen enklere og mere målrettet. KL arbejder aktivt for at fremme digitalisering i kommunerne og ser dermed også et væsentligt potentiale i den digitale anmeldeordning. Vi er dermed også enige i, at der kan opnås en forenkling og besparelse for 5

6 virksomhederne, såfremt systemet viser sig, at kunne leve op til forventningerne. For kommunernes sagsbehandlingstid vurderer vi, at det er muligt også her at opnå besparelser på selve sagsbehandlingsfasen - under forudsætning af et velfungerende ansøgningssystem men som tidligere nævnt, vurderer vi, at besparelsen i sagsbehandlingsfasen flyttes til øget ressourceforbrug i øvrige faser. På det nuværende grundlag, hvor anmeldesystemet og vilkårsdatabasen langt fra er færdigudviklet, er det umuligt at vurdere eventuelle potentialer nærmere og dermed også de forventede økonomiske og administrative konsekvenser. Erfaringerne fra tidligere digitaliseringsprocesser viser, at det tager tid at udvikle et optimalt system og at en væsentlig parameter for succes er inddragelse af slutbrugerne i både udvikling, test og efterfølgende evaluering. Herudover vil der også være behov for at understøtte brugerne, når systemet tages i brug, med vejledning og eventuel træning/uddannelse. Der er sat en meget stram tidsplan for implementeringen af den nye anmeldeordning og dermed også for udviklingen af det tilknyttede ITsystem. Der er dermed stor risiko for, at der ikke er sat tilstrækkelig tid af til modning og implementering af systemet, herunder ændret tilrettelæggelse af arbejdsgange, integration af IT-systemer, samt understøttende aktiviteter som fx uddannelse og vejledningstiltag. Dette er et afgørende opmærksomhedspunkt for at opnå en succesfuld implementering. Det lovområde, der nu laves digital anmeldeordning for er ganske komplekst og det forudses, at der vil være en række særtilfælde og virksomhedssager, som ikke på simpel vis nødvendigvis kan indpasses i systemet. Der vil derfor være behov for nærmere analyser og brugerinvolvering i forhold til afgrænsningerne i systemet. KL er dermed meget optaget af, at der sker en solid inddragelse af både kommunale sagsbehandlere og forskellige typer af virksomheder i udviklingen af systemet og ser frem til at blive involveret nærmere i dialogen om udviklingen af anmeldeordningen. Dialogen bør udmunde i en aftale om fastlæggelse af delmål og konkrete initiativer, der kan understøtte en succesfuld implementering. Opstartstilsyn: Det foreslåede krav om opstartstilsyn betyder et styrket miljøtilsyn i forhold til tilsynsbekendtgørelsens eksisterende regler om fastlagte tilsynsfrekvenser for eksisterende virksomheder. Da det dermed er et nyt krav, skal tidsforbrug og omkostninger til opgaven naturligvis indgå i beregningen af forslagets økonomiske konsekvenser. 6

7 Opstartstilsyn bør, udover nyetableringer, også omfatte ændringer/udvidelser, da det kan være lige så vigtigt i disse situationer dels at føre kontrol med om vilkårene er opfyldt, dels at leve op til hensigten om, at myndigheden skal tilskynde virksomheden til kontinuerligt at have fokus på arbejdet med at forebygge virksomhedens miljøpåvirkninger (side 12). Ad) Økonomiske og administrative konsekvenser Der er i høringssvaret redegjort for, at der udestår en væsentlig afklaring af de nærmere økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget, hvor der mangler klarhed over baggrunden for de opgjorte potentialer. Herudover er det anført i høringssvaret, at vi ser en række elementer i den nye anmeldeordning, som ikke er behørigt medtaget i de nuværende beregninger. KL s hovedbetragtning er, at de økonomiske beregninger undervurderer det nødvendige ressourcetræk og modningsproces, som erfaring fra lignende processer viser følger med så komplicerede og gennemgribende ændringer. Med venlig hilsen Susanne Lykke Jakobsen 7

8 Bilag til KL s høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning Specifikke bemærkninger Lovforslagets 1, punkt 3: 35, stk. 3 bør ligeledes omfatte anmeldelse af igangsætning af branchevirksomheder. Opstartstilsyn: Det fremgår af side 11, at opstartstilsynet ikke skal omfatte meddelte spildevandstilladelser. Dette er ikke nærmere begrundet og virker usammenhængende med, at der nu skabes samtidighed i tilladelserne. Ifølge materialet skal opstartstilsyn være gennemført senest 3 måneder efter virksomheden har meddelt myndigheden, at den tager godkendelsen i brug eller har etableret sig. Erfaringen fra andre områder, fx færdigmeldinger af kloakopgaver, viser, at dette ikke altid sker. Der må dermed forventes en del opfølgning fra myndighedens side. Samtidighed: Det bør kunne aftales med virksomheden, at de 90 dages sagsbehandlingstid kan afviges. Modellen bør kunne imødekomme ansøgers eventuelle behov for tidsmæssig opdeling af de forskellige ansøgninger. Ved nyetableringer er virksomheden sjældent afklaret på detaljerne i starten. Her kan det give det god mening, at lave VVM-screeningen først og miljøgodkendelsen efterfølgende. Virksomheder, der ønsker at placere sig i et kloakeret område, ansøger ofte først om miljøgodkendelse for at komme i gang med etableringen og udarbejder derefter på et senere tidspunkt ansøgning om tilladelse til tilslutning til et spildevandsforsyningsselskab efter MBL 28, stk. 3. Kravet om samtidighed, koblet til servicemål for sagsbehandlingstid, vil stille store krav til kommunernes ressourcemæssige beredskab i forhold til at have medarbejdere klar til hurtigt at gå ind og sagsbehandle godkendelses- og brancheanmeldelser, når disse kommer ind. Branchebekendtgørelser: Maskinværksteder er meget forskellige i deres aktiviteter og mange har godkendelsespligtige biaktiviteter. Det er uklart, hvordan den nye branchebekendtgørelse og det digitale anmeldesystem skal håndtere dette. Tilsvarende er det uklart, hvordan dette forventes at skulle afspejles i sagsbehandlingstiden. Et eksempel på ovenstående er at maskinværksteder (listepunkt A205) ofte er indrettet med en eller flere afdelinger, der foretager 8

9 overfladebehandling, og som er selvstændigt godkendelsespligtige som biaktivitet omfattet af listepunkt A203, der er omfattet af standardvilkår. Inden indførelse af den foreslåede anmeldelsesordning skal der klarhed over, hvordan virksomheder omfattet af flere listepunkter skal behandles. Tilsvarende finders der på maskinværksteder også overfladebehandlingsanlæg, som ikke er godkendelsespligtige. Der er ikke i materialet foreslået en frist for kommunens indsigelse overfor en branchebekendtgørelsesvirksomhed. I forhold til kravet om samtidighed, skal fristen rumme rimelig tid til udarbejdelse af tilslutningstilladelse, for at kravet om samtidighed er realistisk. Det bør eventuelt overvejes, om branchebekendtgørelse for maskinværksteder skal og kan omfatte bredere end listepunkt A205. Korn- og foderstofvirksomheder med oplag af handelsgødning kan være selvstændigt godkendelsespligtige efter listepunkt J201 som biaktivitet. Natur- og Miljøklagenævnet hjemviser ofte påklagede afgørelser om VVM-screeninger og miljøgodkendelser af biogasanlæg til VVMbehandling. Det undrer derfor, at denne branche er udvalgt til forenklet godkendelsessystem/branchebekendtgørelse, når der ofte er VVM-pligt og det er denne del af sagsbehandlingen, som tager længst tid. Biogasanlæg figurerer desuden på måske-listen i forhold til virksomheder, der kan være problematiske i OSD-områder. Det er uklart, hvordan støj skal reguleres på branchebekendtgørelsesvirksomhederne, hvor en del af disse virksomheder vil ligge bolignært (primært maskinværksteder). Det vurderes vanskeligt at forsøge at fastsætte generelle regler herfor. Tilsvarende er det uklart, hvordan trafikale forhold tænkes reguleret. Revurderinger: Ansøgninger om tillæg udløser revurdering for at få standardvilkår implementeret. Erfaringer med revurderinger er, at virksomhederne er tilbageholdende med oplysninger og det er derfor en mere træg proces. Derfor bør de 90 dage ikke tælle, når der er tale om revurderinger. Sagsbehandlingstider: Revurderinger bør holdes udenfor servicemål om sagsbehandlingstid, da det er kommunernes erfaring, at det ofte er en mere træg proces at indhente de nødvendige oplysninger, når der er tale om revurderinger som er myndighedens behov, ikke virksomhedens. Behandling af risikovirksomheder på bilag 2 bør holdes udenfor servicemål om sagsbehandlingstid, da disse er omfattet af koordinering med blandt andet politi og arbejdstilsyn. Det er væsentligt, at krav om servicemål for sagsbehandlingstid ikke afføder ressourcekrævende detailregistrering af den kommunale indsats, men så vidt muligt kan gennemføres automatisk. 9

10 Det forudsættes, at udarbejdelse af såvel VVM-redegørelse og Habitatkonsekvensvurdering holdes udenfor servicemål om sagsbehandlingstid. På side 19 er det anført, at pligten til samtidig sagsbehandling også forventes at omfatte tilfælde, hvor miljømyndigheden ikke er den samme for alle de omfattede afgørelser. Det forudsættes, at disse tilfælde holdes udenfor servicemål om sagsbehandlingstid. 10

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Sendt pr. mail til: mst@mst.dk med cc til mehch@mst.dk Vedr.: j.nr. MST-1210-00041. KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar til udkast

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Revurderinger i Esbjerg kommune

Revurderinger i Esbjerg kommune Revurderinger i Esbjerg kommune Generelt Hovedformål med revurderingen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på BAT. Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner overdragelse og fremtidigt samarbejde 20. og 21. maj 2014 Natur- og miljøkonference Odense Disposition Baggrund Resultat af forhandlinger Clean cut 1.juli

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning

KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning Holdningspapir KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning Baggrund Europa-Kommissionen har foreslået, at det nuværende persondatadirektiv 1 skal opdateres som en forordning. Persondatadirektivet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar.

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Realkreditforeningen takker for muligheden for at

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere