VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008"

Transkript

1 VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008 BUPLs medlemmer har stemt nej til det mæglingsforlig der var sendt til afstemning. Det betyder, at pædagoger i nedenstående kommuner indleder strejke mandag 19/ fra kl Denne vejledning er rettet mod bestyrelser og ledelse i de selvejende daginstitutioner der er omfattet, således at disse kender de nærmere forhold, regler og forpligtelser der må kunne opstå i forbindelse med konflikten. Vejledningen omhandler kun forholdene under en overenskomstmæssig konflikt, og kan derfor ikke bruges under en overenskomststridig konflikt. Hvis der opstår spørgsmål, som der ikke kan findes svar på i denne vejledning, er man velkommen til at kontakte Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. HVILKE KOMMUNER ER OMFATTET? BUPL har udvalgt en række konfliktkommuner og det afsendte varsel får virkning for følgende kommuner: Bornholm Egedal Esbjerg Frederiksberg Gladsaxe Guldborgsund Hjørring Holstebro Horsens Høje-Taastrup Kalundborg Kolding Odense Rudersdal Århus (kun 0-6 årsområdet) HVORNÅR STARTER STREJKEN? BUPL har varslet strejken med virkning fra døgnets begyndelse mandag den 19. maj Dvs. den starter kl den 19. maj. HVEM STREJKER? Det er kun ansatte pædagoger der er medlem af BUPL i de udvalgte kommuner, der er omfattet af konflikten. Side 1 af 9

2 Konflikten omfatter overenskomstansatte: ledere souschefer stedfortrædere afdelingsledere pædagoger (assistenter) støttepædagoger Konflikten omfatter ikke: reglementsansatte og tjenestemænd pædagogstuderende i lønnet praktik pædagoger der ikke er organiseret i BUPL pædagoger ansat i private daginstitutioner SELVEJENDE DAGINSTITUTIONERS SÆRLIGE FORHOLD Bestyrelsen i selvejende daginstitutioner bør indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, eller lederen og formanden bør som minimum tage en (telefonisk) snak om den kommende situation. På mødet eller i snakken mellem lederen og formanden skal det aftales hvordan den kommende strejke klares. Bestyrelsen i selvejende daginstitutioner er driftsherre af institutionen, og skal sikre at der træffes de nødvendige forholdsregler i forbindelse med konflikten. Ofte vil kommunen have indkaldt lederne til møder og udsendt relevant materiale. Bestyrelsesformanden bør få en kopi af referater mv., således at bestyrelsen har de nødvendige informationer, hvis der opstår behov for, at bestyrelsen skal reagere i løbet af den periode konflikten løber. Landsorganisationen Danske Daginstitutioner anbefaler, at bestyrelsen beslutter at følge de retningslinier og anvisninger, som kommunen udmelder. Dette bør skrives i referatet af bestyrelsens møde / eller orienteres via et notat af mødet mellem formanden og lederen. Notatet udarbejdes af lederen. Lederen er den der tilrettelægger evt. nødberedskab og andre forholdsregler ifm. strejken. Disse forhold bør medtages i notatet. KONTAKT OG SPØRGSMÅL TIL LANDSORGANISATIONEN DANSKE DAGINSTITUTIONER Opstår der yderligere spørgsmål opfordres medlemmer af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, til at rette henvendelse til faglig konsulent Hanne Hvedehave, tlf , faglig konsulent Berit Poulsen-Jensen, tlf , eller faglig konsulent, Steen Sterndorf, tlf Faglig konsulent Steen Sterndorf Side 2 af 9

3 Spørgsmål og svar om strejken 2008 i alfabetisk orden AFSKEDIGELSE OG GENANSÆTTELSE Formelt set er de ansattes ansættelsesforhold ophørt, når en konflikt starter. Det er aftalt mellem BUPL og KL, at arbejdsgiveren skal genansætte de ansatte, når konflikten slutter. Det er samtidig aftalt, at de ansatte skal lade sig genansætte ved konfliktens ophør. Det fremgår af BUPL s hovedaftale med KL. Selvejende daginstitutioner er via driftsoverenskomsten omfattet af disse aftaler. Se også under genoptagelse af arbejdet. AFSPADSERING Ansatte kan ikke afspadsere, når der er konflikt på arbejdspladsen. Heller ikke selvom afspadseringen er aftalt med institutionen, inden konflikten indledes. Afspadsering skal afbrydes - også afspadsering, der eventuelt er påbegyndt inden konfliktens start, og den ansatte deltager herefter i strejken Efter konflikten aftales med medarbejderen, hvornår der atter kan ske afspadsering. AKTIVEREDE/ARBEJDSPRØVNING Ansatte på en institution i ovennævnte kommuner (inden for BUPL s overenskomstområde) der f.eks. er i jobrotation eller er ansat med løntilskud, er omfattet af strejken og deltager i konflikten på lige fod med de øvrige medlemmer af BUPL. Medarbejdere der er ansat på en institution som led i for eksempel arbejdsprøvning, virksomhedspraktik og forrevalidering m.v., jfr. lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, og hverken modtager hel eller delvis løn fra institutionen, er ikke omfattet af konflikten. I tvivlstilfælde kan den ansatte henvende sig til sin bopælskommune. ANCIENNITET De ansatte optjener hverken løn- eller ansættelsesanciennitet, mens der er strejke eller lockout. Årsagen er, at arbejdsforholdet formelt betragtes som ophørt. Når arbejdet genoptages efter strejken, har de samme løn- og ansættelsesanciennitet, som da strejken blev indledt. ANVISNING AF BØRN Pladsanvisningen kan godt anvise pladser, selvom forældre under strejken ikke har mulighed for at besøge en anvist institution. Barnet kan dog først starte den dag konflikten stopper. ATP OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG Der bliver ikke indbetalt bidrag til ATP og arbejdsmarkedsbidrag af konfliktunderstøttelse. BARSELSORLOV Ansatte har ret til at gå på barselsorlov 8 uger før forventet fødsel, selvom der er i konflikt. De modtager dog ikke løn fra institutionen, så længe strejken løber, men vil i stedet modtage strejkeunderstøttelse i perioden 8 til 4 uger før forventet fødsel. Herefter overgår man til dagpenge. Side 3 af 9

4 Efter barselsloven, er der ret til barselsdagpenge fra 4 uger før forventet fødsel og resten af den lovbestemte barsel. Institutionen betaler løn under barsel, når konflikten ophører. Det forudsætter dog, at ansættelsesforholdet bliver genoptaget, og at den ansatte fortsat er på barselsorlov med løn. Den periode, hvor arbejdsgiveren er forpligtet til at betale løn under barsel, bliver ikke forlænget med den tid, konflikten har varet. BARNS SYGDOM Under en konflikt kan man ikke benytte sig af retten til frihed med løn i forbindelse med barns første sygedag. BESTYRELSEN Bestyrelsen i en selvejende daginstitution er ansvarlig for institutionen og må derfor træffe de nødvendige beslutninger, der må gælde for den opståede nødsituation. Det vil herunder også kunne betyde evt. at skulle træffe beslutning om, at der kan passes færre antal børn end normalt. Under konflikten er bestyrelsen/bestyrelsesformanden kontaktperson og ansvarlig for de pædagogmedhjælpere og evt. reglementsansatte personaler der er på arbejde. Visse kommuner vil helt lukke daginstitutionerne og der vil ikke være pasningsmulighed andre vil køre med begrænsede pasningsmuligheder. Kommunerne; Egedal, Esbjerg, Gladsaxe, Guldborgsund og Odense har allerede udmeldt, at der som udgangspunkt ikke kan tilbydes pasning i konfliktperioden Bestyrelsen og ledelsen af den selvejende institution anbefales jævnligt, i disse dage, at orientere sig om kommunens udmeldinger og anvisninger op til konflikten via de enkelte kommuners hjemmeside således, at bestyrelsen og de ikke-konfliktramte medarbejdere er bedst muligt opdateret. BESÆTTELSE AF LEDIGE STILLINGER Der skelnes mellem, om stillingen er blevet besat før konflikten med henblik på tiltræden efter, at konflikten er indledt, eller om stillingen søges besat under konflikten. Stillinger, som ønskes besat under konflikten, betragtes som konfliktramt og kan ikke besættes med pædagoger der er medlem af BUPL. Stillingerne kan ikke besættes, så længe konflikten varer. Der er dog intet til hinder for, at stillinger søges og besættes før eller samtidig med at konflikten begynder. BETALING FOR PLADS Det er en politisk beslutning i den enkelte kommune, om der reduceres i forældrebetalingen. Hold derfor øje med den enkelte kommunens hjemmeside mv. BØRNETAL Konflikten afstedkommer begrænsede pasningsmuligheder hvor antallet beregnes efter nedenstående beregningsmodel. Side 4 af 9

5 De fleste institutioner vil blive holdt lukket. Kommunerne; Egedal, Esbjerg, Gladsaxe, Guldborgsund og Odense har allerede udmeldt, at der, som udgangspunkt ikke kan tilbydes pasning i konfliktperioden. De øvrige kommuner udmelder om pasning i meget begrænset omfang. Bestyrelsen og ledelsen i selvejende daginstitutioner skal holde sig orienteret og være i dialog med kommunen og vi opfordrer Jer til løbende i disse dage, at holde Jer ajour på kommunes hjemmeside for de nærmere retningslinier mv. herfor. For institutioner i kommuner der tilbyder begrænset pasning betyder det samtidig, at der maksimalt kan modtages et forholdsmæssigt antal børn i institutionen. KL og BUPL har (gen)vedtaget en tidligere anvendt beregningsmodel, senest fra Udregningen ser således ud: Antal normerede børn x antallet af pædagogtimer antallet af pædagog- og pædagogmedhjælpertimer (ledelsestimer tælles ikke med) Det vil under alle omstændigheder være bestyrelsens ansvar om det er forsvarligt. Hvis bestyrelsen vurderer den konkrete situation ikke kan forsvares, må det meddele kommunen at der IKKE kan passes børn. Ikke blot af principielle grunde, - men der kan jo være situationer hvor det vil være uforsvarligt at passe børnene. Bestyrelsen må foretage en konkret vurdering og gå i dialog med kommunen. FERIE Der skelnes mellem ferie, som er påbegyndt før konflikten, og ferie som ønskes påbegyndt under konflikten. Ansatte har ret til at afholde ferie som planlagt, hvis det er aftalt, at ferien begynder inden strejken indledes. Man vil få udbetalt sædvanlig løn, hvis man er berettiget til ferie med løn. Hvis der holdes ferie med feriegodtgørelse, bliver denne udbetalt som normalt. Feriekortet skal attesteres af vedkommendes bopælskommune og ikke af arbejdsgiveren. Hvis ferien er planlagt til at begynde, mens konflikten løber, bliver ferien suspenderet, og kan ikke afholdes som planlagt. Dette gælder også, selvom man har bestilt en rejse. Ansatte vil være omfattet af konflikten, når ferien er suspenderet. Ansatte skal være i stand til at genoptage deres arbejde med det samme, når konflikten slutter. Hvis man udebliver fra arbejdet, er det grov misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan give ret til opsigelse eller bortvisning. Under selve konflikten optjener ansatte ikke ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse, heller ikke ret til feriedagpenge. Reglementsansatte samt overenskomstansatte uden for konflikt, kan afholde ferie efter reglerne herfor. Reglementsansatte har ret til at holde ferie som planlagt, selvom institutionen er omfattet af konflikten. Den ansatte vil få udbetalt sædvanlig løn, feriegodtgørelse eller feriedagpenge under ferien. Side 5 af 9

6 FLEKSJOB, JOB MED LØNTILSKUD ELLER JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR Ansatte i fleksjob, job med løntilskud eller job på særlige vilkår, betragtes som omfattet af konflikten. FORMIDLING AF KONFLIKTRAMT ARBEJDE Et jobcenter må ikke formidle arbejdskraft til et område/ en stilling der er konfliktramt. Derfor skal BUPL underrette jobcentret om, hvilke institutioner, der er omfattet af konflikten med henblik på at sikre, at der ikke bliver formidlet arbejdskraft til disse institutioner. Dette følger af 6 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der er ikke noget til hinder for, at medlemmer af BUPL, som selv ønsker det, stiller deres arbejdskraft til rådighed uden for A-kassens område. FORÆLDREPASNING I INSTITUTIONENS LOKALER Forældre til børn i institutionen har ikke mulighed for at låne institutionens lokaler til at passe børn i. Det skyldes flere forhold, men primært at det vil være at institutionen omgår strejken og stiller institutionens lokaler til rådighed for strejkeramt arbejde. Det er en lovlig varslet konflikt, som bestyrelsen som arbejdsgiver er forpligtet til at respektere. FRATRÆDELSE En afvisning fra arbejdsgiveren om genindtræden i stillingen sidestilles i denne forbindelse med en opsigelse fra arbejdsgiver. GENOPTAGELSE AF ARBEJDET Arbejdet skal først genoptages, når BUPL har truffet beslutning om det. BUPL vil give deres medlemmer besked herom - samt meddele KL (som så skal give besked videre til kommunerne, der så orienterer de selvejende daginstitutioner). I hovedaftalen med BUPL står der i 9, at: Ved arbejdsstandsningens ophør genoptager de ansatte uden unødigt ophold deres arbejde på de hidtidige tjenestesteder. Der må ikke finde fortrædigelser sted i anledning af arbejdsstandsningen. Efter ophøret af konflikten har den ansatte ret og pligt til straks at genindtræde i sit hidtidige ansættelsesforhold. Arbejdsgiveren har i denne situation ret og pligt til på ny at acceptere arbejdskraften. Hvis arbejdet ikke genoptages, vil er det grov misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan give ret til opsigelse eller bortvisning KONTAKT OG SPØRGSMÅL TIL LANDSORGANISATIONEN DANSKE DAGINSTITUTIONER Opstår der yderligere spørgsmål opfordres medlemmer af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, til at rette henvendelse til faglig konsulent Hanne Hvedehave, tlf , faglig konsulent Berit Poulsen-Jensen, tlf , eller faglig konsulent, Steen Sterndorf, tlf Side 6 af 9

7 KURSUS Ansatte vil være omfattet af konflikten, hvis de deltager i et kursus, hvor arbejdsgiveren dækker lønudgifterne. Hvis man er begyndt på kurset før eller samtidig med konfliktens ikrafttræden, får den ansatte løndækning for den del af kurset, der ligger forud for konfliktens ikrafttrædelsestidspunkt. Som udgangspunkt må den ansatte afbryde kurset ved konfliktens iværksættelse, medmindre der aftales noget andet med henholdsvis arbejdsgiveren og den lokale fagforening. Deltager man i et deltidskursus (en del af arbejdstiden), som var påbegyndt før eller samtidig med konfliktens ikrafttræden, gælder de samme retningslinjer. Det betyder, at løndækningen ophører ved ikrafttrædelsestidspunktet. LEDERE Ledere er omfattet af konflikten. Dette gælder dog ikke, hvis vedkommende er reglementsansat. LOCKOUT Der er pt. ikke varslet lockout for (hjemsende) alle overenskomstansatte. Afgives der lockoutvarsel orienterer Landsorganisationen Danske Daginstitutioner medlemsinstitutionerne. Reglementsansatte pædagoger kan ikke omfattes af en lockout. LØNUDBETALING Der skal ske rettidig lønudbetaling for perioden, der ligger før konflikten, også selvom lønningsdagen falder i konfliktperioden. Lønnen bliver beregnet forholdsmæssigt i henhold til reglerne i aftalen mellem KL og KTO om lønberegning og lønfradrag. Landsorganisationen Danske Daginstitutioner har udsendt lønorientering direkte til de berørte institutioner som administreres af LDD. I dette oplyses der om, hvordan ledelsen skal forholde sig ift. lønindberetning til LDD. MIDLERTIDIGT, TIDSBEGRÆNSET OG BEGIVENHEDSBESTEMT ARBEJDE Ansatte der er ansat til at varetage midlertidigt, tidsbegrænset eller begivenhedsbestemt arbejde, er omfattet af konflikten. Hvis en tids- eller opgavebegrænset ansættelse efter planen skal ophøre under konflikten, slutter ansættelsesforholdet som aftalt. OMSORGSDAGE Der skelnes mellem omsorgsdage, som er påbegyndt før konflikten og omsorgsdage, som er planlagt påbegyndt under konflikten. Ansatte kan afholde omsorgsdage, hvis de er påbegyndt afholdelsen inden konflikten. Omsorgsdage kan ikke uanset om de er aftalt tidligere påbegyndes under en konflikt. Side 7 af 9

8 OPSIGELSE Opsigelse fra den ansattes side Hvis en ansat siger sin stilling op, før konflikten begynder, får opsigelsen virkning efter sit indhold. Opsigelse skal, under en konflikt, ske med det sædvanlige varsel. Opsigelse fra arbejdsgivers side Arbejdsgiver kan opsige en ansat før konflikten med sædvanligt varsel, selvom en del af opsigelsesperioden kommer til at løbe i konfliktperioden. Sker opsigelsen under strejken, skal det ligeledes ske med sædvanligt varsel. Under en overenskomstmæssig konflikt er det ikke sagligt at opsige ansatte med den begrundelse, at der er konflikt. Dette gælder også, selvom man er ansat tids- eller begivenhedsbestemt. PENSION Under en konflikt bliver ansættelsesforholdet betragtet som suspenderet, og der bliver derfor ikke indbetalt pensionsbidrag fra arbejdsgiveren for den periode konflikten varer. PRIVATE INSTITUTIONER Der er ikke varslet konflikt for private institutioner. Derfor er disse heller ikke omfattet. PRØVETIDSANSATTE Prøvetidsansatte er omfattet af konflikten og har ret og pligt til at genoptage arbejdet ved konfliktens ophør. Dette gælder, uanset om prøvetiden udløber under konflikten. Når arbejdet genoptages efter konfliktens ophør, indtræder den ansatte på ny i prøvetiden, således at prøvetiden forlænges med det antal dage, som konflikten har varet. PÆDAGOGMEDHJÆLPERE Pædagogmedhjælper er ikke omfattet af strejken og skal fortsætte med at udføre deres sædvanlige arbejde under pædagogernes konflikt. Dette betyder, at selv om institutionen ikke modtager børn er pædagogmedhjælperne stadig forpligtet til at møde på arbejdet og løse alle andre pædagogmedhjælperopgaver der ikke er børnerelateret. Dog kan de ikke sættes til rengøringsopgaver, men f.eks. godt rydde op og afvaske legetøj eller forberede sommerfest mv. Pædagogmedhjælpere må/kan dog ikke pålægges konfliktramt arbejde og der kan således heller ikke ansættes medhjælpervikarer for de strejkende pædagoger (se også under reglementsansatte). REGLEMENTSANSATTE Under konflikten skal reglementsansatte fortsætte med at udføre deres arbejde. Nægter de dette, vil der normalt være tale om en tjenesteforseelse med deraf følgende mulighed for sanktion. Side 8 af 9

9 Institutionerne og kommunerne vil i forhold til de konfliktramte institutioner, hvor der er reglementsansatte, være forpligtede til at foretage en forholdsmæssig reduktion af allerede indskrevne børn eller eventuelt være afskåret fra at visitere nye børn. Dette skyldes, at arbejdsintensiteten ikke må forøges for den del af personalet, der ikke er i konflikt. Dette blev fastslået i forbindelse med en strejke, som PMF i 1993 varslede mod 11 kommuner i Kommunernes Landsforenings område. KL udsendte i denne forbindelse en administrativ information, hvor det bl.a. hedder: Hvis konflikten bliver virksom, betyder det, at de fleste institutioner og pasningsordninger videreføres med nedsat kapacitet i forhold til, hvor meget personale der er i konflikt. For så vidt angår dette spørgsmål om konfliktramt arbejde, er der med BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk - på baggrund af opmandskendelse af 25. september 1985 aftalt vedlagte retningslinier om modtagelse og pasning af børn under konflikten. Hovedprincippet i disse retningslinjer er, at børnetallet på den enkelte institution skal reduceres svarende til det antal pædagogmedhjælpere, der skal i konflikt. Endvidere er det den kommunale forvaltning, der skal træffe beslutning om, hvilke børn der ikke kan modtages i institutionerne under konflikten samt orientere forældrene herom. STUDERENDE I PRAKTIK Studerende i lønnet praktik, er i henhold til hovedaftalens 7, stk. 5 undtaget fra at kunne deltage i arbejdsstandsninger, og skal under konflikten beskæftiges med uddannelsesmæssige aktiviteter. Hvis det på grund af konflikten bliver nødvendigt at sende ansatte hjem, skal de have normal løn. Studerende er ikke forpligtet til at udføre arbejde, som skulle have været udført af medarbejdere, der er omfattet af strejken eller arbejde, der ikke kan anses for at have et uddannelsesmæssigt formål. SYGDOM Er en ansat sygemeldt inden en konflikt bryder ud, vil vedkommende ikke længere være berettiget til løn fra det tidspunkt, hvor konflikten iværksættes. I stedet har vedkommende ret til sygedagpenge fra bopælskommunen. Sygdom, som indtræder under konflikten, skal ikke meddeles arbejdsgiveren, medmindre vedkommende deltager i nødberedskab. Er en ansat stadig sygemeldt ved konfliktens ophør, skal dette omgående meddeles til arbejdsgiveren, og den ansatte vil så være berettiget til løn under sygdom jf. overenskomstens regler. Reglementsansatte skal give meddelelse til arbejdsgiver om forfald på grund af sygdom som normalt og skal møde på institutionen, når sygdommen er overstået. Sygelister bliver ført som normalt. Reglementsansatte har ret til løn af arbejdsgiveren under sygdommen uanset strejken. Faglig konsulent Steen Sterndorf Kilder: BUPL, KL, lovgivning mv. Side 9 af 9

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 22. januar 2008 HEB Sagsnr.: 716.30 Vedr.: OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013 De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten Beredskab 2013 Program Varsling af lockout hvem og hvornår? Konfliktens virkninger for arbejdstilrettelæggelsen? Konfliktens virkninger for den ansatte?

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis Forhandlingsfællesskabet Sekretariatet 22. oktober 2014 HEB Sagsnr.: 3440.33 Vedr.: OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Vejledning til medlemmer i konflikt

Vejledning til medlemmer i konflikt Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt Udgave af 14. januar 2013 Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt FORORD GL s overenskomster udløber ved udgangen af marts 2013. Opnås der ikke enighed i forbindelse med forhandlingerne, er

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 16.april

Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 16.april Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 16.april 2018 1 Kære medlem Det er Dansk Sygeplejeråds klare mål, at vi vil søge at undgå en konflikt og blive enige ved forhandlingsbordet ved OK18.

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Konflikt ABC. 1 kost& ernærings forbundet

Konflikt ABC. 1 kost& ernærings forbundet Konflikt ABC Overenskomst 2008 1 kost& ernærings forbundet Forord Konflikt ABC'en hér sender vi til Kost & Ernæringsforbundets tillidsrepræsentanter og forbundets medlemmer på de arbejdspladser, Hovedbestyrelsen

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse 05.25 Side 2 Side Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe...

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 11.28.2 Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015

LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015 LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015 1 Indhold 1. Indledning... 5 2. Overenskomstforhandlinger og konflikter... 5 2.1 Overenskomstforhandlinger... 5 2.2 De kollektive kampskridt... 6 2.3

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Konflikt ABC OK-2013. Danmarks Lærerforening www.dlf.org

Konflikt ABC OK-2013. Danmarks Lærerforening www.dlf.org Danmarks Lærerforening www.dlf.org Konflikt ABC OK-2013 Denne konflikt ABC er tænkt som et redskab til tillidsrepræsentanter, skoleledere og øvrige medlemmer om forskellige forhold, der gælder i forbindelse

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Marts Lockout. på SOSU skolerne. - hvad med FOAs elever under konflikten?

Marts Lockout. på SOSU skolerne. - hvad med FOAs elever under konflikten? Marts 2013 Lockout på SOSU skolerne - hvad med FOAs elever under konflikten? 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Elever i skoleperioder... 3 Elever i praktikperioder... 4 Elever, der skal til eksamen...

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KONFLIKTVEJLEDNING Formålet med denne konfliktvejledning er at give de regionale arbejdspladser et let tilgængeligt opslagsværk, som forklarer grundlæggende arbejdsretlige

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere