LC-vejledning om konflikt OK 08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LC-vejledning om konflikt OK 08"

Transkript

1 LC-vejledning om konflikt OK 08

2 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive kampskridt... 7 Virkningen af strejke & lockout...7 Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte...7 Ledere...8 Overenskomstansatte...9 Lærere med flere faste arbejdssteder...9 Kombinationsbeskæftigelse...10 Flere faste arbejdssteder...10 Flere ansættelsesforhold...10 Konstitution / funktion i højere stilling...10 Vikarbureauansatte vikarer...10 Ansatte i fleksjob, job med løntilskud eller job på særlige vilkår...10 Studerende i praktik...10 Ledige...11 Efterlønsmodtagere...11 Forhold og vilkår under konflikten...11 Løn, pension og konfliktunderstøttelse...11 Timelønnede vikarer...12 Forudlønnede krav om tilbagebetaling af løn...12 Sygdom...12 Fleksibel barselsorlov...13 Orlov der er påbegyndt før konfliktens start...13 Orlov der påbegyndes efter konfliktens start...13 Efter konflikten...14 Afspadsering, omsorgsdage, & ferie inkl. den 6. ferieuge

3 Kursusdeltagelse...14 Orlov med Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU)...14 Individuel orlov...15 Overgang til efterløn...15 Opsigelse af ansættelsesforholdet...15 Særlige forhold...16 Afgangsprøver...16 Lejrskoler, studieture mv...16 Undtagelsesaftaler (nødplaner)...16 Blokade...17 Deltagelse under konflikten...17 Forholdet mellem ansatte i konflikt og ansatte uden for konflikten...17 At være i konflikt...17 Konfliktkontingent...18 Efter konflikten...18 Afslutning af konflikten...18 Genindtræden...18 Anciennitet...19 Afvikling af ferie...19 Spørgsmål og problemer

4 Forord KONFLIKT i 2008? Vi skal i foråret 2008 forny overenskomsterne på det offentlige område, med virkning fra 1. april Lærernes Centralorganisation (LC) er overenskomstpart på stor del af undervisningsområdet i den offentlige sektor. LC forhandler aftaler for lærere og ledere mv. på en lang række områder: i folkeskolen, på frie grundskoler, efterskoler,, produktionsskoler, kommunale sprogcentre, ungdomsskoler, ungdomskostskoler, ved specialundervisning for børn og voksne, døgninstitutioner, social og sundhedsskoler, Voksenuddannelsescentre m.fl. Som forberedelse til forhandlingerne har LC s medlemsorganisationer igennem foråret og sommeren på arbejdspladser og i medlemsorganisationerne - diskuteret, hvilke krav der skal stilles til nye aftaler. Vi har i LC nu fremsendt kravene til arbejdsgiverne. Nu står vi overfor nogle meget vanskelige forhandlinger med de offentlige arbejdsgivere. På alle undervisningsområder er arbejdstid det helt store forhandlingstema! Men vi må i LC også erkende, at offentligt ansattes løn er blevet til et meget centralt tema for aftalefornyelsen i Det kan ikke udelukkes, at det vil vise sig umuligt at nå til enighed med arbejdsgiverne. I sådan en situation kan det blive nødvendigt at varsle og iværksætte konflikt. Selvom en konflikt ikke er en ønskesituation, må vi ikke lukke øjnene for, at der er situationer, hvor en konflikt kan være den eneste mulighed for at opnå et rimeligt resultat. I LC er vi forberedt, hvis konflikten skulle vise sig nødvendig. Denne vejledning er tænkt som et opslagsværk for organisationer og tillidsrepræsentanter i forbindelse med konkrete spørgsmål, men indeholder tillige en generel information om overenskomstforhandlinger og konflikter. Med håbet om et godt aftaleresultat i 2008 Anders Bondo Christensen formand for LC 4

5 De overenskomster, som i dag er gældende på det offentlige arbejdsmarked, udløber ved udgangen af marts Forhandlingerne om nye aftaler/overenskomster med de offentlige arbejdsgiverparter er allerede gået i gang. Foruden gennemgang af de praktiske forhold i forbindelse med en eventuel konflikt indeholder vejledningen tillige en kort gennemgang af forløbet i forbindelse med forhandlingerne herunder forløbet op til varsling af konflikt. Vejledningen dækker både det kommunale, regionale og det statslige område. Inden for LC s område findes både tjenestemands- og overenskomstansatte. Idet der ikke varsles konflikt for tjenestemænd, er dele af vejledningen ikke relevante for tjenestemænd. De problemer tjenestemænd skal være opmærksomme på i forbindelse med en konflikt gennemgås i afsnittet om tjenestemænd på siderne 6-7. Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter Overenskomstforhandlinger I Danmark har vi en lang tradition for, at løn- og arbejdsvilkår reguleres ved kollektive aftaler overenskomster eller organisationsaftaler - som indgås mellem forhandlingsberettigede organisationer for henholdsvis arbejdstagere og arbejdsgivere. Det offentlige arbejdsmarked kan opdeles i 3 områder; det regionale, det kommunale og det statslige område. På det statslige område er Finansministeriet (Personalestyrelsen) arbejdsgivermodparten, på det regionale område er det Regionale Lønnings- og takstnævn (Regionsforeningen) arbejdsgivermodparten og på kommunale område er KL arbejdsgivermodparten Overenskomsterne har før 1999 typisk været forhandlet hvert andet år. I 1999, 2002 og igen i 2005 indgik man imidlertid 3-årige aftaler, hvorfor de eksisterende aftaler udløber ved udgangen af marts Under overenskomstforhandlingerne kan det vise sig nødvendigt at iværksætte kollektive kampskridt (strejke, blokade, lockout eller boykot) for at tvinge modparten til at give indrømmelser. Ved fornyelse af overenskomster er der - i modsætning til den periode, hvor overenskomsterne løber ikke fredspligt. Det vil sige, at der lovligt kan varsles og iværksættes kollektive kampskridt. 5

6 Forligsinstitutionen Forligsinstitutionen er etableret med henblik på at bistå parterne i at opnå enighed om en ny overenskomst. Forligsmanden indtræder fx i overenskomstforhandlingerne, hvis en af parterne anmoder om det, eller hvis forhandlingerne erklæres for afsluttet uden resultat. Dette kan ske, enten fordi man ikke kan blive enige om et resultat, eller fordi en af parterne ikke godkender et opnået forlig. Forligsmanden har kompetence til at udsætte varslede kampskridt som fx strejke eller blokade. Udsættelsen sker for at give forligsmanden tid til at mægle forlig mellem parterne. En varslet arbejdsstandsning kan udsættes i 2 uger og 4 dage. Er der fx varslet strejke, kan denne tidligst begynde på 5. dagen efter de 2 uger, eller - hvis forligsmanden indenfor de 2 uger erklærer forhandlingerne for afsluttet uden forlig - på 5. dagen efter forligsmandens erklæring. Hvis den varslede arbejdsstandsning vurderes at ville få vidtrækkende samfundsmæssig betydning eller i øvrigt skønnes at ville have uheldige konsekvenser for mulighederne for at opnå en fredelig løsning af konflikten, kan arbejdsstandsningen udsættes i yderligere 2 uger. Samlet kan forligsmanden altså udsætte en arbejdsstandsning med 2 x 2 uger + 4 dage. Foruden udsættelse af en arbejdsstandsning har forligsmanden også kompetence til at komme med forslag til forlig, dvs. mæglingsforslag. Sådanne mæglingsforslag skal forelægges parterne til afstemning. I givet fald udsættes varslede kampskridt, indtil resultatet af afstemningen er kendt. Endvidere har forligsmanden mulighed for at kæde forskellige overenskomstområder sammen. Denne mulighed giver en fælles løsning i form af enten forlig eller konflikt på hele det inddragne område, og gør det i praksis vanskeligere for de faglige organisationer at stemme nej til det sammenkædede mæglingsforslag. De kollektive kampskridt Som tidligere nævnt, kan der ved overenskomstfornyelser lovligt iværksættes kollektive kampskridt. Disse bruges oftest for at lægge pres på modparten, så man kan opnå et resultat, der syntes umuligt at nå kun ved forhandling. Betegnelsen kollektive kampskridt dækker strejke, blokade, lockout og boykot. Strejke: Hvor arbejdstagerne afviser at udføre deres arbejde, dvs. nedlægger arbejdet. 6

7 Blokade: Lockout: Boykot: Består i at arbejdstagerne ikke søger eller lader sig ansætte i de ledige stillinger, som der er varslet blokade for. Består i, at arbejdsgivere afviser at lade arbejdstagerne udføre deres arbejde eller opsiger disse, uden at nægtelsen eller afskedigelserne skyldes driftsmæssige hensyn som fx besparelser. Hvor en eller flere arbejdsgivere afviser at ansætte individuelle arbejdstagere (fx arbejdstagere som er medlem af en bestemt faglig organisation). Strejke og blokade varsles således af arbejdstagernes organisationer over for én eller flere arbejdsgivere, mens lockout og boykot varsles af arbejdsgivere over for en eller flere arbejdstagerorganisationer. Endvidere kan organisationerne varsle sympatistrejker. En sympatistrejkes varsles overfor en arbejdsgiver for at støtte en anden faglig organisations lovlige konflikt. Sympatistrejker bruges dog som regel kun, når en faglig organisation ønsker at opnå en overenskomst på et område, der ikke hidtil har været overenskomstdækket. Varsling af kollektive kampskridt I de gældende hovedaftaler og/eller forhandlingsaftaler er aftalt, at varsling af kampskridt skal ske skriftligt med én måneds varsel. Dvs. at kampskridtene iværksættes én måned efter, at modparten har modtaget varselsskrivelsen. Samtidigt med at varsel fremsendes til modparten, skal også forligsmanden orienteres. Såfremt der iværksættes kampskridt som ikke er varslet - eller evt. varslet uden iagttagelse af formalia - betragtes disse som brud på hovedaftalen, hvorfor den part kampskridtet iværksættes overfor (modparten), kan rejse krav om betaling af bod. Det er vigtigt at bemærke, at kun de faglige organisationer kan varsle kampskridt. Det vil sige, at valg af kampskridt og omfanget af disse besluttes af de faglige organisationer. De medlemmer, der er ansat på områder, som der ikke varsles konflikt for, er forpligtede til at fortsætte deres arbejde under konflikten. En lokal udvidelse af konflikten, fx en arbejdsnedlæggelse er selvom den er kortvarig et brud på hovedaftalen og vil medføre forpligtelse til at betale bod til modparten. Virkningen af strejke & lockout Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte Som tidligere nævnt deltager tjenestemænd ikke i en konflikt, uanset om den varsles af arbejdstager- eller arbejdsgiversiden. 7

8 Under en strejke fortsætter tjenestemænd derfor deres normale arbejde. Nægter en tjenestemand at udføre arbejdet, vil der være tale om en tjenesteforseelse med deraf følgende mulighed for sanktion. For at en strejke kan virke effektivt, er det vigtigt, at det arbejde, der er varslet strejke for dvs. de overenskomstansattes arbejde ikke bliver udført af andre som fx tjenestemænd. Udgangspunktet er derfor, at det arbejde, som skulle have været udført af de (overenskomstansatte) lærere, som er i strejke, ikke må udføres. Arbejdsgiveren kan derfor som hovedregel ikke ændre den eksisterende arbejdsfordeling mv., således at tjenestemandsansatte lærere overtager klasser, fag og øvrige opgaver fra de lærere, som er i strejke. Ligeledes bør der ikke ske ændring i de fastlagte planer for arbejdets udførelse (mødeplaner, tjenesteplaner, arbejdstidsplaner mv.) med henblik på varetagelse af tilsyn med elever, hvis undervisning er ramt af strejke. På samme måde bør det heller ikke pålægges tjenestemandsansatte lærere at føre tilsyn med flere klasser i større omfang, end det før konfliktens start var almindeligt på arbejdspladsen. For så vidt angår studieture mv., bør der ikke ske omlægning af planerne for arbejdets udførelse, således at tjenestemandsansatte lærere pålægges at deltage på studieture o. lign., hvor det oprindeligt var planlagt, at overenskomstansatte lærere skulle deltage. Uanset ovenstående, er det meget vanskeligt at definere, hvornår der er tale om strejkeramt arbejde. Ovenstående eksempler er kun medtaget til illustration af, hvad der kan være strejkeramt arbejde. Det skal derfor anbefales, at tjenestemænd altid kontakter den faglige organisation lokalt eller centralt i henhold til vejledning fra pågældende organisation - med henblik på at afklare, om der er tale om strejkeramt arbejde og i bekræftende fald, hvordan man skal forholde sig i den konkrete situation. For så vidt angår løn samt øvrige ansættelsesvilkår for tjenestemænd, berøres disse ikke af en konflikt; men fortsætter uændret både under og efter konflikten. Ledere Som udgangspunkt udtages overenskomstansatte med ledelsesbeføjelser ikke til deltagelse i konflikt, men har derimod pligt til at fortsætte deres arbejde under konflikten. Netop fordi der er tale om lovlig konflikt, har lederne et særligt ansvar for at sikre, at de tilbageværende tjenestemandsansatte og ledelsesrepræsentanters arbejdskraft ikke anvendes på en sådan måde, at strejkens virkning svækkes. 8

9 Lederne bør derfor ikke anmode eller beordre de tilbageværende til at udføre strejkeramt arbejde (om strejkeramt arbejde, se ovenfor). Det skal dog bemærkes, at skolens tilsynsforpligtelser i forhold til eleverne skal opfyldes fuldt ud under en konflikt. Ligeledes skal bemærkes, at ledere er forpligtede til at efterkomme en tjenstlig ordre (medmindre indholdet af denne er klart ulovlig). Modtager lederen en tjenstlig ordre, hvis indhold synes at svække virkningen af den lovlige konflikt, anbefales det af hensyn til de fremtidige samarbejdsrelationer på skolen - at lederen anmoder om at få ordren skriftligt, ligesom lederen anbefales at kontakte den faglige organisation lokalt eller centralt for at blive rådgivet om, hvordan man skal forholde sig. Det skal dog understreges, at ledere anbefales at følge de tjenstlige ordrer, indtil pågældendes faglige organisation i det konkrete tilfælde anbefaler noget andet. Overenskomstansatte Af det konfliktvarsel som fremsendes til arbejdsgivermodparten, fremgår det, hvilke områder og dermed hvilke overenskomstansatte som vil være omfattet af konflikten. For de medlemmer, som vil blive omfattet, betyder starten på strejke eller lockout, at den enkeltes ansættelsesforhold suspenderes. Dermed suspenderes alle de rettigheder (og pligter), der følger af ansættelsesforholdet. I hovedaftalerne er det aftalt, at de ansatte har både ret og pligt til at genindtræde i ansættelsesforholdet, når konflikten er afsluttet. At ansættelsesforholdet suspenderes betyder fx, at arbejdsgiveren stopper udbetaling af løn samt evt. dagpenge i forbindelse med sygdom eller barsel. Arbejdstagere, som deltager i en konflikt, har endvidere ikke ret til at være tilstede på arbejdspladsen, ligesom arbejdsgiveren kan kræve, at nøgler samt udstyr mv., som tilhører arbejdsgiveren, afleveres. Endvidere vil arbejdsgiveren have mulighed for at stoppe betaling af netforbindelser/ hjemmearbejdspladser under en konflikt, herunder medarbejdernes adgang til arbejdsgivers netværk og mailkonti udstedt af arbejdsgiveren. En konflikt - uanset om der er tale om strejke eller lockout - medfører således væsentlige ændringer for alle de arbejdstagere, som er omfattet. I afsnittet Forhold og vilkår under konflikten på side 10, gennemgås en række af de praktiske forhold, der typisk giver anledning til spørgsmål. Lærere med flere faste arbejdssteder For medlemmer, som har flere faste arbejdssteder enten som følge af ét ansættelsesforhold med flere arbejdssteder (fx kombinationsbeskæftigelse) eller som følge af flere ansættelsesforhold, opstår typisk spørgsmålet om, hvordan man skal forholde sig under konflikten, når dele af beskæftigelsen er konfliktomfattet, mens andre dele ikke er. Hvordan, man skal forholde sig, afhænger af, hvilken ansættelsesform der er tale om: 9

10 Kombinationsbeskæftigelse Er man kombinationsbeskæftiget, er hovedbeskæftigelsens stilling i konflikten afgørende for, hvorvidt man er omfattet af konflikten. Når hovedbeskæftigelsen er omfattet af konflikten, er den samlede beskæftigelse omfattet. Omvendt gælder, at i de tilfælde hvor hovedbeskæftigelsen ikke er omfattet af konflikten, er heller ikke bibeskæftigelsen omfattet. Flere faste arbejdssteder For medlemmer som i ét ansættelsesforhold har flere faste arbejdssteder, er også hovedbeskæftigelsens stilling i konflikten afgørende. På samme måde som for kombinationsbeskæftigede gælder nemlig, at når hovedbeskæftigelsen er omfattet af konflikten, er den samlede beskæftigelse omfattet. Hvor hovedbeskæftigelsen ikke er omfattet af konflikten, er heller ikke bibeskæftigelsen omfattet. Flere ansættelsesforhold Medlemmer med flere ansættelsesforhold skal betragte hvert enkelt ansættelsesforhold isoleret, således at man kun er omfattet af konflikten i de ansættelsesforhold, hvor der er etableret konflikt. Konstitution / funktion i højere stilling Ved konstitution eller funktion i højere stilling er det afgørende, hvorvidt den stilling man er konstitueret/fungerer i omfattes af konflikten. Kun i de situationer, hvor der er etableret konflikt for konstitutions-/funktionsstillingen er man omfattet af konflikten. Vikarbureauansatte vikarer De vikarbureauer, som Lærernes Centralorganisation har indgået overenskomst, med underrettes forud for konfliktens start om, hvilke skoler som vil være omfattet af konflikten. Vikarbureauerne må herefter ikke formidle vikarer til arbejde, som er konfliktramt. Skulle man opleve, at der på trods af førnævnte alligevel formidles vikarer til konfliktramt arbejde, underrettes den faglige organisation lokalt eller centralt efter de retningslinier, som den faglige organisationen har udsendt. Ansatte i fleksjob, job med løntilskud eller job på særlige vilkår Ansatte i fleksjob, job med løntilskud eller job på særlige vilkår deltager i konflikten på lige fod med øvrige overenskomstansatte. Studerende i praktik Organisationerne og Lærerstuderendes Landskreds henholdsvis De Studerendes Råd (for så vidt angår professionsbachelorer i ernæring og sundhed) er enige om, at studerende, som er i praktik på konfliktramte skoler, skal følge praktiklærerne. Hvis den pågældende praktiklærer er omfattet af konflikten, er den studerende det derfor også. Omvendt skal 10

11 den studerende deltage i det normale praktikforløb på skolen, hvis praktiklæreren ikke er omfattet af konflikten. De studerende opfordres i øvrigt til at rette henvendelse til Lærerstuderendes Landskreds henholdsvis De Studerendes Råd (for så vidt angår professionsbachelorer i ernæring og sundhed), hvis der opstår spørgsmål vedrørende deres stilling under konflikten. Ledige Medlemmer, som er ledige ved konfliktens ikrafttrædelse, dvs. hvis ledighed ikke skyldes konflikten, står uden for konflikten og kan som hovedregel derfor fortsat modtage dagpenge fra en a-kasse. Disse ledige medlemmer må ikke overtage konfliktramt arbejde. Forinden konflikt iværksættes, meddeles det derfor jobcentrene og a-kasserne hvilke områder, der er varslet konflikt for. Herefter må jobcentrene ikke formidle ledige til det konfliktramte arbejde. Efterlønsmodtagere Medlemmer, som ved konfliktens start er overgået til efterløn, berøres ikke af konflikten og modtager således fortsat efterløn. Efterlønsmodtagere, der har valgt at kombinere efterlønnen med arbejde, vil blive omfattet af konflikten, såfremt beskæftigelsen er det, men kun for så vidt angår det antal timer, der skulle have været arbejdet under konflikten. Forhold og vilkår under konflikten Løn, pension og konfliktunderstøttelse Under konflikt udbetaler arbejdsgiveren som nævnt ikke løn til medlemmer omfattet af konflikten. Ligeledes betaler arbejdsgiveren ikke pensionsbidrag eller bidrag til ATP. De ansatte, som er omfattet af konflikten, er ikke ledige, hvorfor der ikke er ret til godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag eller (supplerende) dagpenge fra en a-kasse. De faglige organisationer yder derfor konfliktunderstøttelse til medlemmer i konflikt. Da administrationen og størrelsen af konfliktstøtten er forskellig fra organisation til organisation, vil medlemmer på de områder, der eventuelt måtte blive udtaget til konflikt, modtage nærmere orientering om konfliktunderstøttelsens størrelse og dens praktiske administration. Orientering vil ske via tillidsrepræsentant eller direkte fra den faglige organisation. For deltidsansatte, som normalt modtager supplerende dagpenge, træder konfliktstøtten i stedet for både løn og dagpenge. For ansatte i fleksjob, job med løntilskud eller job på særlige vilkår, træder konfliktstøtten i stedet for lønnen fra kommune og de kommunale støtteordninger. 11

12 Timelønnede vikarer Medlemmer, der op til konfliktens start har været beskæftiget som timelønnede vikarer med ansættelse fra dag til dag, kan som hovedregel få dagpenge fra en a-kasse under konflikten, når de ved konfliktens start kan dokumentere, at de ikke er beskæftiget på en konfliktramt skole. Timelønnede vikarer, der er ansat i et tidsbegrænset vikariat, vil være omfattet af konflikten fra konfliktens start og frem til og med den dag, hvor vikariatet skulle være ophørt. De faglige organisationer udbetaler derfor konfliktunderstøttelse i denne periode. Fra det tidspunkt, hvor vikariatet skulle være ophørt, skal medlemmet tilmelde sig arbejdsformidlingen som ledig, hvorefter man forudsat de almindelige betingelser for udbetaling af dagpenge er opfyldt vil kunne modtage dagpenge fra a-kassen. Forudlønnede krav om tilbagebetaling af løn Det er tidligere set, at arbejdsgivere ved konfliktens start rejser krav over for forudlønnede ansatte om tilbagebetaling af den del af den udbetalte løn, som vedrører perioden fra konfliktens start. Retmæssigt set, kan arbejdsgiveren rejse et sådant krav. De ansatte, som møder dette krav, anbefales at kræve af arbejdsgiveren, at der sker en fuldstændig opgørelse af ansættelsesforholdets mellemværender, herunder opgørelse af arbejdstiden med udbetaling af eventuelt mer- og overarbejde. Nogle arbejdsgivere fradrager - i den lønudbetaling der følger før konfliktstart - lønnen for de dage, der ligger efter det varslede tidspunkt for konfliktstart. Også et sådant forhåndsfradrag må accepteres. Sygdom Er du syg ved konfliktens begyndelse, skal du hurtigst muligt henvende dig til dit lønkontor og bede om at få udleveret et dagpengeskema, som du og din arbejdsgiver udfylder og sender til din bopælskommune. Du vil herefter fra din bopælskommune modtage dagpenge under hele konflikten. Som supplement til sygedagpengene udbetaler nogle faglige organisationer konfliktunderstøttelse til dækning af differencen mellem den normale løn og sygedagpengene.. Bliver du derimod syg efter konfliktens start, har din arbejdsgiver ikke pligt til at betale løn under konflikten. Du vil heller ikke kunne modtage dagpenge fra din bopælskommune. I dette tilfælde vil du modtage konfliktunderstøttelse fra din organisation. Når du bliver rask, skal du orientere såvel din arbejdsgiver som din tillidsrepræsentant herom. Sygefravær, mens konflikten løber, medregnes ikke i optællingen af sygedage. Hvis du er sygemeldt, når konflikten slutter, gælder det, at du omgående skal meddele dette til din arbejdsgiver. Du er herefter berettiget til normal løn under sygdom. 12

13 Fleksibel barselsorlov I 2002 indførtes de nye barselsregler, den såkaldte fleksible barselsorlov. Samtidig blev børnepasningsorloven afskaffet. Der er dog stadig nogle, som er omfattet af den gamle børnepasningsorlov. Hvis man er omfattet af den gamle ordning skal man kontakte sin faglige organisation, som vil rådgive om denne ordning. Dette afsnit er derfor kun relevant for forældre med fleksibel barselsorlov. Med begrebet fleksibel barselsorlov menes alle orlovsperioder i forbindelse med fødsel eller adoption, dvs. barsels- /adoptionsorlov, fædreorlov, forlænget orlov, udskudt orlov og orlov kombineret med genoptagelse af arbejdet. Orlov der er påbegyndt før konfliktens start Retten til løn bortfalder ved konfliktens start. I stedet modtages barselsdagpenge fra bopælskommunen. Medlemmer der er gået på barsel forud for konfliktens start skal derfor henvende sig til bopælskommunens sygedagpengekontor med henblik på udbetaling af dagpenge. Dette gælder uanset, hvilken del af orloven der er tale om, dvs. også i forbindelse med udskudt orlov, som er varslet til afholdelse med start før konflikten. Udover barselsdagpengene udbetaler nogle faglige organisationer konfliktunderstøttelse til dækning af differencen mellem den normale løn og barselsdagpengene, dog forudsat, der er tale om en del af orloven, hvor medlemmet ville være berettiget til løn fra arbejdsgiveren. Barselsdagpenge kan tidligst udbetales fra den dag, hvor der er 4 uger til forventet fødsel. Mange overenskomsten giver dog ret til fravær fra den dag, hvor der er 6 eller 8 til forventet fødsel. I denne periode udbetales derfor konfliktunderstøttelse fra de faglige organisationer. Det samme er tilfældet for så vidt angår orlov til modtagelse af et adoptivbarn i udlandet. Hvis der er aftalt delvis genoptagelse af arbejdet med tilsvarende forlængelse af orloven, vil medlemmet anses for delvist på orlov og delvist i konflikt, således at man er i konflikt de dage/ timer, hvor arbejdet skulle have været genoptaget. For de dage/timer hvor man er på orlov, udbetaler bopælskommunen barselsdagpenge, hvorfor medlemmet skal rette henvendelse til bopælskommunen om udbetaling af dagpenge. Herudover udbetaler nogle faglige organisationer - som supplement til barselsdagpengene -konfliktunderstøttelse til dækning af differencen mellem den normale løn og barselsdagpengene. For de dage/timer hvor medlemmet er i konflikt, udbetales konfliktunderstøttelse fra den faglige organisation. Orlov der påbegyndes efter konfliktens start Medlemmer der skal påbegynde orlov efter konfliktens start er hverken berettiget til løn fra arbejdsgiveren eller dagpenge fra bopælskommunen. Også dette gælder uanset hvilken del af orloven der er tale om, fx også udskudt orlov. I stedet for løn eller dagpenge udbetaler de faglige organisationer konfliktunderstøttelse. 13

14 Efter konflikten Ansatte, som er på barselsorlov, indtræder efter konflikten i retten til løn fra arbejdsgiveren, hvorfor der udbetales sædvanlig løn for den resterende del af barselsorloven. Afspadsering, omsorgsdage, & ferie inkl. den 6. ferieuge Under en konflikt kan der ikke holdes afspadsering, omsorgsdage eller den 6. ferieuge. Med den 6. ferieuge henvises til den ferie, som ligger ud over 5 uger tidligere kaldet særlige feriefridage. På det statslige område kaldes dagene særlige feriedage, mens der ikke findes nogen særlig betegnelse på det kommunale område. I denne vejledning bruges derfor betegnelsen den 6. ferieuge. Afspadsering, omsorgsdage og feriedage fra den 6. ferieuge, der begynder før konflikten, afbrydes ved konfliktens start. Afspadsering, omsorgsdage og feriedage fra den 6. ferieuge, der skulle have været påbegyndt i den periode, konflikten løber, kan ikke afholdes. Efter konflikten må der fastsættes et nyt tidspunkt for afspadsering. For så vidt angår omsorgsdage og feriedage fra den 6. ferieuge, kan den ansatte anvende disse på et senere tidspunkt, dog skal man være opmærksom på eventuelle frister for anvendelse/afholdelse af omsorgsdage og feriedage fra den 6. ferieuge. Ferie, som er aftalt til påbegyndelse før eller senest samtidig med konfliktens start, afholdes som planlagt. Arbejdsgiveren udbetaler derfor den normale løn til ansatte med ret til løn under ferie. De ansatte, der skal afholde ferie med feriegodtgørelse, skal have feriekortet attesteret af socialforvaltningen i bopælskommunen. Medlemmer, som skal holde ferie med feriedagpenge fra en a-kasse, kan kun få udbetalt feriedagpengene, hvis ferien begynder inden konfliktens start. Hvis ferien slutter under konflikten, indtræder den ansatte herefter i konflikten. En lovligt varslet konflikt er en feriehindring i henhold til ferieloven. Ferie, som er aftalt til påbegyndelse efter konfliktens start, kan derfor ikke afholdes. Dette gælder selvom ferien er aftalt med arbejdsgiveren og planlagt med fx familie. Efter konflikten skal der fastsættes et nyt tidspunkt for afholdelse af ferien (se nærmere herom, side 20). Under en konflikt optjenes ikke feriegodtgørelse eller ret til ferie med løn. Der optjenes derimod ret til ferie uden løn. For så vidt angår den 6. ferieuge, optjenes denne ikke under en konflikt. Kursusdeltagelse Deltager man på kurser, der indregnes som en del af arbejdstiden, dvs. hvorunder der udbetales løn, afbrydes kursusdeltagelsen ved konfliktens start. Orlov med Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) Medlemmer, som før konfliktens start er påbegyndt en uddannelse med SVU, kan uanset konflikten gennemføre og afslutte uddannelsen med støtte. For de medlemmer, som har aftalt løn under uddannelsen (dvs. en kombination af løn og SVU), bortfalder retten til løn 14

15 under konflikten. Nogle faglige organisationer udbetaler derfor konfliktunderstøttelse som hel eller delvis kompensation for den manglende løn. Afslutter et beskæftiget medlem uddannelsen under konflikten, indtræder man i konflikten fra det tidspunkt, uddannelsen ophører. Medlemmer, som ved konfliktens start ikke er påbegyndt en uddannelse med modtagelse af SVU, kan derimod ikke modtage SVU under en konflikt. Medlemmer, som forud for konfliktens start er optaget på en uddannelse og bevilget SVU, må derfor deltage i konflikten indtil dens afslutning og er først herefter berettigede til at modtage SVU. Individuel orlov Medlemmer, som på tidspunktet, hvor konflikten starter, har orlov uden løn, er ikke omfattet af konflikten. Disse fortsætter derfor orloven uanset konflikten. Slutter orlovsperioden under konflikten, deltager man herefter i konflikten som alle andre, dvs., at medlemmets indtægtstab fra det tidspunkt der indtrædes i konflikten kompenseres helt eller delvist med konfliktunderstøttelse. Medlemmer, der har orlov med løn, er omfattet af konflikten. En orlovsperiode med løn kan ikke påbegyndes under konflikten, selvom aftalen om orlov er indgået og accepteret, før konflikten træder i kraft. Overgang til efterløn Beskæftigede medlemmer, som søger/har søgt om overgang til efterløn før konfliktens start, kan først overgå til efterløn, når konflikten er ophørt. Et evt. tab, som den enkelte påføres, kompenseres helt eller delvist af nogle faglige organisationer ved udbetaling af konfliktunderstøttelse. Der bør derfor søges nærmere information hos den enkelte faglige organisation. Hvis en a-kasse har meddelt aktuelt beskæftigede forhåndstilsagn om godkendelse af overgang til efterløn fra et tidspunkt, der ligger efter konfliktstarten, kan efterløn først udbetales fra det tidspunkt, hvor konflikten er ophørt. Opsigelse af ansættelsesforholdet Har et medlem afgivet eller modtaget en opsigelse før konfliktens start, fratræder medlemmet efter udløbet af opsigelsesvarslet, uanset om varslet udløber under eller efter konflikten. Indtil udløbet af opsigelsesvarslet deltager medlemmet i konflikten på linie med øvrige medlemmer omfattet af konflikten. Ønsker et medlem at opsige sin stilling under konflikten, fx fordi medlemmet skal flytte, har fået nyt arbejde eller lignende, skal man være opmærksom på, at stillingen skal opsiges med almindeligt varsel, ligesom der skal fremsendes opsigelsesskrivelse til arbejdsgiveren på sædvanlig vis. Hvis fratrædelsestidspunktet ligger efter konfliktens slutning, er 15

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere