Opsamling og besvarelse af spørgsmål - Byggelovsdagene 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling og besvarelse af spørgsmål - Byggelovsdagene 2010"

Transkript

1 3. november 2010 /rbh Opsamling og besvarelse af spørgsmål - Byggelovsdagene 2010 I forlængelse af Erhvervs- og Byggestyrelsens oplæg på Byggelovsdagene 2010 følger nedenfor en besvarelse af de spørgsmål, som det ikke var muligt at besvare uden nærmere undersøgelse. Spørgsmålene og kommentarerne er skrevet i normal skrifttype, mens Erhvervs- og Byggestyrelsens svar er skrevet i kursiv. BR10: Der ønskes en vejledning vedrørende den lukkede kuvert, der retter sig mod borgere og rådgivere. Kommunerne har forstået reglerne, men det har omverdenen ikke. Evt. en generel vejledning om byggesagsbehandlingen så borgere og andre får beskrevet hele processen, samt hvilke dokumentationskrav, der er. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil lave en kort vejledning om byggesagsbehandlingen. Vejledningen vil i højere grad rette sig mod borgere, rådgivere m.v. Vejledningen vil blive tilgængelig på hjemmesiden bygningsreglementet.dk. Der er dog ikke fastsat et tidspunkt for, hvornår vejledningen forventes udarbejdet. Høringsnotater, især det vedr. BR10, ønskes offentliggjort, idet det kan være en stor hjælp for kommunerne til at forstå, hvordan reglerne skal anvendes. Erhvervs- og Byggestyrelsen har indtil nu ikke udarbejdet høringsnotater ved ændringer af bygningsreglementet i samme omfang, som det er påkrævet ved lovforslag, og styrelsen har heller ikke planer om at gøre dette i fremtiden. På grund af overskudsvarmen fra et køleanlæg i en butik er der et meget lille behov for varme. Skal der tages højde herfor i rentabilitetsberegningen? Rentabilitetsberegningen skal altid baseres på de konkrete forhold. BR10 kap. 6 indeholder forhold, der kan bevirke, at energimæssige tiltag i det konkrete tilfælde ikke vil være rentable.

2 2/10 Der efterlyses generelt langt mere information og oplysning fra Erhvervsog Byggestyrelsen, herunder i form af kampagner. Evt. udarbejdelse af et system, der kan foretage rentabilitetsberegningerne. Erhvervs- og Byggestyrelsen har noteret sig ønsket om mere information og oplysning. Med hensyn til rentabilitetsberegningerne er det Erhvervs- og Byggestyrelsens opfattelse, at selve beregningen foretages på grundlag af en forholdsvis simpel metode, hvorfor der ikke er behov for udviklingen af et system, der kan foretage rentabilitetsberegningen. Bevaringsværdige bygninger er ikke omfattet af energibestemmelserne i BR10. Hvorfor ikke? I kommunerne findes et atlas over bevaringsværdige bygninger. Det er den enkelte kommune, der selv fastsætter de kategorier, der i atlasset bestemmer, om en bygning er bevaringsværdig. Kun de bygninger, der er omfattet af disse kategorier, er bevaringsværdige i henhold til bygningsreglementets bestemmelser. At en bygning er karakteriseret som bevaringsværdig, bevirker dog ikke, at bygningsejeren ikke kan foretage energiforbedringer i bygningen, hvis dette kan udføres uden at medføre skade på bygningen. Det skal bemærkes, at bevaringsværdige bygninger ikke er undtaget fra bestemmelserne om ændret anvendelse. Dette betyder, at hvis en lade, der er karakteriseret som bevaringsværdig, ønskes ændret til beboelse, da er byggearbejdet omfattet af energibestemmelserne i bygningsreglementets kap. 7. Tilgængelighed: Der er behov for forskning i byggetekniske løsninger, der kan sikre mod fugtindtrængen i gulvkonstruktionen i forbindelse med løsninger på niveaufri adgang i stueetagen. Der findes i SBi anvisnig 203 Anvisning om bygningsreglement 2010 i afsnit 3.2 vejledning om løsninger på dette problem. Såfremt det kan dokumenteres, at fugtproblemer i byggeriet er opstået specifikt på grund af niveaufri adgang, vil Erhvervs- og Byggestyrelsen indgå i en dialog med SBi om, hvordan disse problemer kan løses optimalt. Hvorfor er tilgængelighedsbestemmelserne i forbindelse med afbureaukratiseringen betragtet som en del af de tekniske bestemmelser, så de ikke skal indgå i kommunens byggesagsbehandling? I forbindelse med afbureaukratiseringen af byggesagsagsbehandlingen blev det ved en ændring af byggeloven vedtaget, at kommunerne i forbin-

3 3/10 delse med ukompliceret byggeri kun skulle sagsbehandle de bebyggelsesregulerende forhold, dvs. forhold omfattet af kap. 2. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at forhold vedrørende indretning af bygningen, herunder tilgængelighed, skal betragtes som tekniske forhold. Ved eksisterende byggeri forekommer det ofte, at det er meget svært at håndhæve bestemmelserne om eksempelvis niveaufri adgang. Det betyder, at løsninger ofte bliver meget omkostningsfulde eller teknisk og æstetisk dårlige. Har styrelsen overvejelser om at lempe kravene til det eksisterende byggeri i forbindelse med ombygninger i det eksisterende byggeri? Der er ikke umiddelbart planer om at lempe kravene til niveaufri adgang for byggearbejder omfattet af bygningsreglementet. Det er derfor fortsat væsentligt, at kommunalbestyrelsen sikrer, at BR10 s tilgængelighedskrav også overholdes i forbindelse med såvel væsentlige som mindre væsentlige ombygninger og renoveringer m.v. For offentligt tilgængeligt bygger og byggeri til service og administration gælder endvidere skærpede krav om niveaufri adgang ved ombygninger. Der kan i den forbindelse henvises til Erhvervs- o0g Byggestyrelsens Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser, der kan findes på følgende link: hed.pdf Brand: I eksempelsamlingen er formuleringen ændret således, at der ikke længere skal være redningsåbninger i samtlige opholdsrum i etageboligbyggeri. Er dette en tilsigtet lempelse? Ja. Der er alene krav om, at der skal være en redningsåbning pr. boligenhed/brandenhed. Såfremt enheden er i mere end en etage, skal der dog være en redningsåbning pr. etage. Der findes to anvisninger i Eksempelsamling om Brand. Skal disse anvisninger købes? Når eksempelsamlingen udkommer, vil disse anvisninger være at finde på hjemmesiden bygninsgreglementet.dk. Sagsbehandlingstider: På nuværende tidspunkt er det alene kommunernes bruttosagsbehandlingstider, der er offentliggjort på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside. Kommunerne ønsker, at også nettotiderne offentliggøres. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, ønsker kommunerne en beskrivelse af bruttosags-

4 4/10 behandlingstiderne, der er langt mere detaljeret, idet kommunerne ikke har reel indflydelse på store dele af byggesagsbehandlingstiden. Kan en byggesag afvises, såfremt den ved indsendelsen ikke er tilstrækkeligt oplyst. Dette vil forkorte kommunens sagsbehandlingstid. Den del af sagsoplysningen, der ligger i forbindelse med, at kommunen helt indledningsvis skal forsøge at indhente oplysninger fra borgeren, kan ikke karakteriseres som partshøring. Det er derfor vigtig at holde dette begreb, samt den del af sagsoplysningen som partshøringskravet relaterer sig til, adskilt fra den indledende sagsoplysning. Dette svar vedrører alene de situationer, hvor kommunen lige efter modtagelsen af en ansøgning (altså i den første screening af sagen) om byggetilladelse opdager, at ansøgningen ikke er fyldestgørende. Forvaltningslovens 7, stk. 1 bestemmer, at en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang skal yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Derudover er kommunerne som afgørelsesmyndighed undergivet officialmaksimen, hvilket indebærer, at det er kommunen, der har ansvaret for, at de nødvendige oplysninger i en sag foreligger. Officialprincippet forpligter således kommunerne til aktivt at sikre, at der sker indsamling af oplysninger, eksempelvis ved høring af sagens parter eller andre myndigheder. Såfremt kommunen modtager en ufyldestgørende ansøgning, skal kommunen i henhold til ovenstående retsregler søge sagen oplyst samt yde vejledning til borgeren. Hvis kommunen helt indledningsvis i sagen opfylder sin oplysningspligt ved at kontakte borgeren med henblik på fremskaffelse af de manglende oplysninger, som borgeren selv er forpligtet til at fremskaffe, og i denne forbindelse vejleder borgeren om, hvilke oplysninger det konkret drejer sig om, samt hvor/hvordan disse oplysninger kan indhentes af borgeren, og borgeren ikke reagerer på kommunens henvendelser, er det Erhvervsog Byggestyrelsens opfattelse, at kommunen efter gentagne henvendelser samt rykkere kan afvise sagen. Det skal dog fremhæves, at kommunen inden en afvisning vil være berettiget, skal rykke borgeren for svar samt fastsætte en frist for svar. Alternativt kan kommunen i sin første henvendelse til borgeren fastsætte en rimelig frist, inden for hvilken borgeren skal sørge for at fremsende det resterende materiale til kommunen, ellers vil sagen blive afvist af kommunen. Det er dog et krav, at kommunen overfor borgeren klart tilkendegiver, at manglende fremsendelse vil medføre afvisning af sagen samt en klar tilkendegivelse af, hvilke oplysninger, der skal fremsendes til kommunen,

5 5/10 En beslutning om at afvise sagen er at betragte som en afgørelse i forvaltningslovens forstand, hvorfor en afvisning udløser krav om begrundelse og klagevejledning. Byggesagsgebyrer: Der er ønske om, at Erhvervs- og Byggestyrelsen fastsætter faste takster for byggesagsbehandlingen således, at kommunerne ikke selv skal fastsætte og administrere byggesagsgebyrerne. Dette er et forslag, som Erhvervs- og Byggestyrelsen p.t. ikke har planer om at gennemføre. Den enkelte kommune er den nærmeste til at opgøre, hvor høje omkostningerne i forbindelse med byggesagsbehandlingen er. De samlede omkostninger kan variere fra kommune til kommune, idet udgifterne til lokaler m.v. varierer alt efter, hvor i landet kommunen har hjemsted. En fast takst kan derfor medføre, at nogle kommuner mister gebyrindtægter. Kan der opkræves byggesagsgebyr, når kommunen i forbindelse med sagsbehandlingen påser om anden lovgivning er overholdt. Det fremgår af bygningsreglement kap. 1.10, stk. 1, at kommunen skal undersøge, om anden lovgivning er overholdt. Dette betyder, at kommunen som en del af byggesagsbehandlingen skal påse anden lovgivning. Da dette er en del af byggesagsbehandlingen, kan kommunen som udgangspunkt kræve gebyr herfor. Såfremt der som led i denne undersøgelse af anden lovgivning opstår en situation, hvor kommunen er nødsaget til at undersøge visse forhold under den anden lovgivning nærmere, herunder eksempelvis afklaring af en lovs anvendelsesområde, fortolkning af et regelsæt osv., vil der opstå en situation, som ikke naturligt indgår som en del af byggesagsbehandlingen. Det arbejde, der ligger i at få disse uklarheder vedrørende anden lovgivning afklaret, vil typisk falde uden for selve byggesagsbehandlingen, hvorfor der ikke kan opkræves byggesagsgebyr herfor. Hvis en tilladelse eller dispensation i henhold til en anden lovgivning er en forudsætning for, at der kan meddeles byggetilladelse, kan der da opkræves gebyr for denne del af sagsbehandlingen? Der kan alene opkræves byggesagsgebyr i de sager, hvor der træffes afgørelse med hjemmel i bygningsreglementet. Tilladelser, der meddeles i henhold til anden lovgivning, kan der ikke opkræves byggesagsgebyr for. Dette ændres ikke af, at kommunen som myndighed i henhold til anden lovgivning skal meddele en tilladelse, der er en forudsætning for, at byggetilladelsen kan meddeles.

6 6/10 Hvis en landzonetilladelse er en forudsætning for, at der kan meddeles byggetilladelse, kan der ikke opkræves byggesagsgebyr for udstedelse af landzonetilladelsen, idet landzonetilladelser meddeles med hjemmel i planloven. Opkrævning af gebyr for sager, hvori der meddeles afslag? Hvornår er der tale om afvisning ctr. afslag? Hvornår er der foretaget tilstrækkelig byggesagsbehandling til, at der kan opkræves gebyr for afslaget? Det er meget vigtigt at skelne mellem afvisning og afslag. En afvisning er den situation, hvor kommunen afviser at foretage en egentlig byggesagsbehandling, da der fra sagens start mangler væsentlige oplysninger i sagen. Et afslag er den afgørelse, som kommunen når frem til, efter der er foretaget en egentlig byggesagsbehandling af sagen, men hvor der er forhold der gør, at byggeriet ikke kan tillades. Det skal bemærkes, at en beslutning om at afvise sagen er at betragte som en afgørelse i forvaltningslovens forstand, hvorfor en afvisning ligeledes udløser krav om begrundelse og klagevejledning. Kan der opkræves gebyr i sager, hvor ansøgningen trækkes tilbage? Såfremt en ansøgning om byggetilladelse trækkes tilbage af ansøgeren, kan der ikke opkræves byggesagsgebyr, idet kommunen i disse situationer ikke træffe en afgørelse i sagen. Der kan alene opkræves gebyr i de sager, hvor kommunen træffer en afgørelse, der vil have karakter af en tilladelse eller en anmeldelse eller afslag herpå De udgifter som kommunen i forbindelse med sagsbehandlingen i sager, hvor ansøgeren trækker ansøgningen tilbage, kan dækkes som en del af de samlede, indirekte udgifter, som kommunerne har i forbindelse med administrationen af byggesagsbehandlingen. Krav i byggeloven om, at byggeri skal færdigmeldes, således at man ikke kan omgå skattereglerne. Byggelovens 16a, 1. pkt. bestemmer, at arbejder, der er omfattet af byggelovens 2, må ikke tage i brug uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 16b, stk. 1 bestemmer, at der i bygningsreglementet kan fastsættes regler om indskrænkning i kravene om tilladelser, som nævnt i 16a. Disse regler er fastsat i bygningsreglementets kap Denne bestemmelses stk. 1 angiver, at når et byggearbejde er afsluttet, skal der ske færdigmelding til kommunalbestyrelsen. Der findes få undtagelser til denne bestemmelse, idet alle byggearbejder, der kan udføres efter anmel-

7 7/10 delse eller uden tilladelse eller anmeldelse, ikke skal færdigmeldes til kommunen. Hovedreglen er derfor, at der altid skal ske færdigmelding til kommunen. Bygningsreglementets kap. 1.15, nr. 1 bestemmer, at man kan straffes med bøde, hvis man undlader at færdigmelde et byggeri. Er udgifterne til dagpenge omfattet af de samlede omkostninger til byggesagsbehandlingen? Er udgifter til lovpligtig forsikring af kommunens ansatte en del af de samledes omkostninger. Erhvervs- og Byggestyrelsen undersøger dette nærmere. Byggeskadeforsikringen: Der skal foretages eftersyn efter 1 og 5 år. Hvem udpeger de sagkyndige, der skal foretage disse eftersyn, og er der krav om, at det er en uvildig? Ansvaret for gennemførelsen og kvaliteten af eftersynene påhviler forsikringsselskabet. Det er også forsikringsselskabet der udpeger den bygningssagkyndige, der skal gennemføre eftersynene, Forsikringsselskabet kan anvende bygningssagkyndige, der er ansat i forsikringsselskabet, eller andre bygningssagkyndige. Det er et krav, at den bygningssagkyndige har erfaring i bygningseftersyn, at vedkommende ikke har medvirket ved opførelsen eller driften af den bebyggelse, der skal efterses og at den samme bygningssagkyndige ikke foretager såvel 1-års som 5-årseftersynet, jf. byggeskadeforsikringsbekendtgørelsens 24, stk. 1. Ved forsikringsselskabernes afgivelse af tilbud, er der nogle selskaber, der benytter sig af generelle tilbud/standardiserede erklæringer, er disse tilbud tilstrækkelige? Også i de tilfælde, hvor der ikke er en bagvedliggende konkret aftale? Et forsikringsselskab må gerne udstede et generelt forsikringstilbud for et firmas byggesager. Standardiserede tilbud kan derfor være tilstrækkelige. Det vil dog være et krav, at bygherren over for kommunen kan dokumentere, hvilken konkret byggesag, der anmodes om byggetilladelse til. Skal der være overensstemmelse mellem byggeriet og forsikringspræmien? Ifølge byggelovens 25 B, stk. 1, er byggeskadeforsikringens genstand bebyggelsen. Afhængigt af bebyggelsens karakter, herunder forholdet mellem erhverv og beboelse, og bebyggelsens omfang, vil forsikrings-

8 8/10 selskabet kunne udstede et tilbud med en forsikringssum, der er lavere end værdien af bebyggelsen. Hvem skal tilbuddet rette sig mod? Tilbuddet skal rettes mod bygherren, der efter byggelovens 25A, stk. 1, er forpligtet til at tegne og betale for forsikringen til fordel for bygningsejeren/forbrugeren. Såfremt der tegnes en bygning bestående af flere boligenheder, skal der da tegnes en forsikring pr. boligenhed? Der skal altid tegnes en forsikring for hver enkelt boligenhed. Det er i den forbindelse uden betydning, om bebyggelsen består af en bygning med én eller med flere boligenheder. I et byggeri er bygherre, entreprenør og ejer den samme person. Byggeriets skal bestå af en bygning med tre boligenheder, som han oplyser, han ikke vil sælge inden for de næste 10 år. Er der da pligt til at tegne en forsikring? Og ændrer dette sig, hvis ejeren vil udleje boligenhederne? Der skal ikke tegnes en forsikring, hvis forbrugeren selv forestår opførelsen af byggeriet, hvor forbrugeren selv skal bebo ejendommen jf. byggelovens 25A, stk. 2. nr. 5. Da der spørges til opførelsen af 3 boligenheder, vil 2 af boligerne være omfattet af forsikringspligten, da forbrugeren ikke kan bebo alle 3 boliger. Såfremt et byggeri efter opførelsen udlejes, er det da udlejere eller beboeren, der er dækket? Udlejeren er som ejer af ejendommen dækket af forsikringen efter opførelsen af byggeriet, og lejerne er dækket af lejelovgivningens regler. I praksis kan lejeren i medfør af lejelovgivningen rejse krav overfor udlejer om afhjælpning af mangler som følge af en byggeskade, hvorefter udlejeren som ejer af ejendommen kan anmelde skaden til forsikringsselskabet. I de tilfælde hvor der udføres store og væsentlige ombygninger, uden at der etableres en ny boligenhed, er byggearbejdet ikke omfattet af byggeskadeforsikringen. Bør man ikke overveje, at tage disse forhold med i ordningen, idet der ved disse store tiltag lige så vel kan tænkes at blive sjusket med udførelsen, og at der derfor er behov for at beskytte forbrugeren. Erhvervs- og Byggestyrelsen er opmærksom på dette forhold. Ved eventuel fremtidig revidering af ordningen, vil spørgsmålet indgå i styrel-

9 9/10 sens overvejelser om ordningens udformning. I nogle tilfælde søger bygherren om byggetilladelse, inden der vælges samt kontraheres med en entreprenør, idet bygherren vil holde licitationen åben. I disse tilfælde kan der ikke indhentes et tilbud, og der kan derfor ikke udstedes byggetilladelse, er dette korrekt? Og er det hensigtsmæssigt, idet det hindrer konkurrencen i byggeriet? Det er korrekt, at der ikke kan udstedes en byggetilladelse, hvis der ikke foreligger et tilbud på en byggeskadeforsikring samtidig med byggeansøgningen. Men det må bemærkes, at i de situationer, hvor det på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse ikke kan fastslås, om byggeriet vil være omfattet af byggeskadeforsikringen, kan der gives en byggetilladelse med forbehold for, at byggeriet kan være omfattet af forsikringen. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis der endnu ikke er valgt hvilke(n) entreprenør(er), der skal udføre arbejdet. Vælges en model, som medfører, at byggeriet bliver omfattet af forsikringen, skal der ved byggeriets færdigmelding afleveres sædvanlig dokumentation for en tegnet forsikring. Vælges der en model, som medfører, at byggeriet ikke er omfattet, kan der afgives en erklæring om, at byggeriet er undtaget forsikringspligten. Hvad er størrelsen på de administrative bøder? Kommunerne ønsker oplysning om praksis, evt. fra andre lovgivningsområder, samt evt. Erhvervs- og Byggestyrelsens vurdering. Nogle kommuner er bange for at blive mødt med tilbagebetalingskrav, såfremt beløbet vil blive omstødt af domstolene. I medfør af byggelovens 25 D, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen vælge at udstede daglige eller ugentlig bøder til bygherren, såfremt der ikke i forbindelse med færdigmeldingen eller ibrugtagningen af byggeriet, er dokumentation for, at der er tegnet en byggeskadeforsikring. Det er kommunalbestyrelsen der fastsætter tvangsbødernes størrelse. Tvangsbøderne skal have en sådan størrelse, at de virker som et effektivt incitament således at bygherrer, der ikke har fremsendt dokumentation for at der er tegnet en byggeskadeforsikring, hurtigst muligt foretager det fornødne. Det er Erhvervs- og Byggestyrelsens opfattelse, at ugentlige bøder i en størrelsesorden på kr. vil være passende. Sådant bødeniveau er lagt til grund for bestemmelserne om tvangsbøder i medfør af konkurrencelovens 22. Når byggeriet er afsluttet, men der stadig ikke er sket en lovlig færdigmelding eks. fordi der ikke er tegnet en forsikring på byggeriet, afsluttes sagen af skattemæssige årsager ofte i BBR. I disse tilfælde er det ikke muligt for kommunen at indtaste forsikringsselskabets navn samt ikrafttrædelsesdatoen, idet kommunerne ikke kan gå tilbage i BBR. Nogle

10 10/10 kommuner har ikke krævet, at der er blevet tegnet en byggeskadeforsikring ved byggearbejder, hvor der sker omdannelse fra erhverv til bolig. Kan disse kommuner blive erstatningsansvarlige? Kommunerne har mulighed for at gå tilbage i BBR og indsætte forsikringsselskabets navn og dato for forsikringens ikrafttræden, hvis kommunerne har behov for dette efter sagen er afsluttet i BBR. Det kan ikke udelukkes, at kommuner, som har undladt at stille krav om en tegnet byggeskadeforsikring i forbindelse med omdannelse fra erhverv til bolig, kan risikere at blive mødt med et erstatningskrav fra bygningsejeren, såfremt byggeriet er omfattet af forsikringspligten. Om og i hvilket omfang kommunerne risikerer, at skulle betale erstatning er et spørgsmål, der afgøres af de civile domstole.

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden

Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden 1. Baggrund og formål 2. Kommunernes rolle ved - Ansøgning om byggetilladelse - Færdigmelding af byggeriet 3. Evaluering og kommende initiativer Hvorfor en byggeskadeforsikring?

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13 Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3 - Byggelovens regler

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFORSIKRING CENTER FOR BYGGERI BYGGESKADEFORSIKRING BYGGELOVSDAG 2016 Oplæg v. fuldmægtig/advisor, Dorthe Christophersen, dch@tbst.dk Trafik- og Byggestyrelsen, Center for Byggeri November 2016 PROGRAM 1. Intro til

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik Byggelovens gebyrregler Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik EMNER - Baggrund og formål med gebyrreglerne - Gebyrvejledningen - Byggelovens 28, stk. 1 - Hvad må man opkræve gebyr for? - Gebyr efter tidsforbrug

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Kristian Grummesgaard Balticagade 10,1. Indgang G 8000 Århus C By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Center for Miljø og Teknik januar 2015 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8 Gebyrvedtægt for byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Side 1 af 8 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Center for Miljø og Teknik Dato: 16.10.2014 Sagsnr.: 14/19697-7 Notat Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Dette notat redegør for gebyrfastsættelsen for byggesagsbehandling for 2015. Herunder

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112 Mogens Kirk Kristiansen Midtvej 2 6092 Sønder Stenderup By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk Byggetilladelse

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Center for byggeri Vejledende udtalelse November 2016 Lovliggørelse af ulovligt byggeri

Læs mere

MODTAGET. d j yorle. Syd Erklæring vedrørende teknisk dokumentation. Team Byggeri Hovedgaden ,0 Rønde. Syddjurs Kommune.

MODTAGET. d j yorle. Syd Erklæring vedrørende teknisk dokumentation. Team Byggeri Hovedgaden ,0 Rønde. Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune 841,0 Rønde MODTAGET Syd 17-08-2015 d j yorle Erklæring vedrørende teknisk dokumentation Byggeriets adresse: 5, VESTr,0 {Ej g Matr Nr 28 D Ejerlav: Undertegnede ansøger eller ejer erklærer

Læs mere

Adresse: Strandvejen 180, 5500 Middelfart Matr.nr.: 2eo, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Ejendomsnummer: 0010144

Adresse: Strandvejen 180, 5500 Middelfart Matr.nr.: 2eo, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Ejendomsnummer: 0010144 Plan og Bygningsafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4814 Cvr: 29189684 LM HUSE A/S Snedkervej 13 6710 Esbjerg V Anders.Troelsen@middelfart.dk

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes.

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00147 19-04-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling Gebyrvedtægt Byggesagsbehandling Gældende fra 1. februar 2016 Kapitel 1 Formål 1. Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015 BRØNDBY KOMMUNE Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015 Indhold 1. Byggesagsgebyrer 1.1. Anmeldelsesager 1.2. Øvrigt byggeri 1.3. Øvrige

Læs mere

1. Hjemmelsgrundlag for Trafikstyrelsen som myndighed

1. Hjemmelsgrundlag for Trafikstyrelsen som myndighed Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7221 8888 www.trafikstyrelsen.dk Ansvarsforhold i forhold til skader påført tredjemand i forbindelse med anlæg af Metro Cityringen. Dette notat gør rede

Læs mere

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³.

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK HVIDBJERG FJERNVARME A M B A Håndværkervej 2 7790 Thyholm DATO 10-07-2014 JOURNALNUMMER 02.34.02-P19-133-14

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING

VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING Byggeri Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2016 Ejerdokumentation for byggeriets opførelse Afgives i forbindelse med

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Indgående dokument Ebst svar vedr. byggeri af begrænset kompleksitet - EBST's journalnr.: 11/00566.

Indgående dokument Ebst svar vedr. byggeri af begrænset kompleksitet - EBST's journalnr.: 11/00566. Udkast Normal adgang Indgående dokument Ebst svar vedr. byggeri af begrænset kompleksitet - EBST's journalnr.: 11/00566. Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Christian Eifer/GLXKOM/DK

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Notat 02. august 2016

Notat 02. august 2016 Notat 02. august 2016 J-nr.: 81855 / 2312604 Stor spredning i byggesagsbehandlingstiden blandt kommunerne Der er stor forskel på sagsbehandlingstiden af byggesager blandt kommunerne. Ser man på nettosagsbehandlingstiderne,

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. GRANLY TØMRER OG SNEDKERFOR- RETNING A/S Håndværkervej 11 9690 Fjerritslev Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars Rikke Lund Christiansen Tandrupvej 8 Tandrup 9600 Aars Dato: 22. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-51072 Dokumentnr.: 820-2015-250703 Sagsbehandler:

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE Bendt Rasmussen Strandgade 67 Byg, Plan og Erhverv Tlf. 62 23 30 00 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 14/14487 Ejendomsnr.: 99200 Matr. nr.: 93-a, Troense By, Bregninge byg@svendborg.dk www.svendborg.dk 12.05.2014

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra EBST Energistrategi og bygningsreglementet Forslag til ændring af byggeloven Sagsbehandlingstider og gebyrer Strategi for reduktion

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til opførelse af to minimøller

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til opførelse af to minimøller Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J DANSK OFFSHORE TRANSPORT ApS Studstrupvej 7 8541 Skødstrup Side 1 af 8 Ejendommens matr.nr.: 1 a, Åstrup By, Skødstrup Adresse: Studstrupvej

Læs mere

Byggetilladelse Se vejledning på bagsiden

Byggetilladelse Se vejledning på bagsiden Modtaget dato: 25. nov 2015 Byggetilladelse Se vejledning på bagsiden Kopi til: ansøger Ansøgers navn og adresse Bedes oplyst ved henvendelse Anita Justbjerg Renevejen 4 5932 Humble Ejendomsnr: 4538 Husbogstav:

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Retningslinjer for administration af tomme boliger

Retningslinjer for administration af tomme boliger Retningslinjer for administration af tomme boliger Indledning Glostrup Kommune er forpligtet til at sikre, at ledige boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme. Forholdet er reguleret i Boligreguleringslovens

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

VEJLEDNING OM BYGGESKADEFORSIKRING

VEJLEDNING OM BYGGESKADEFORSIKRING Juni 2016 VEJLEDNING OM BYGGESKADEFORSIKRING - Revideret juni 2016 Få mere information om byggeskadeforsikring: - Boligejer.dk - TBST.dk - Bygningsreglementet.dk - Retsinformation.dk Vejledningen består

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Tirsdag den 27. november 2007 Advokat Henriette Soja E-mail: HSO@horten.dk Side 1 De bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR07 BR95 og BRS98 bliver

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 20-09-2017 08:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 20-09-2017 08:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til etablering af en mindre bro i Langdalen

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til etablering af en mindre bro i Langdalen Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Aarhus Kommune v/jorder og landbrugsarealer Grøndalsvej 2 8260 Viby J Side 1 af 6 Ejendommens matr.nr.: 27 d, Brabrand By, Brabrand Adresse:

Læs mere

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009 Byggeskadeforsikring Udfordringer ved ikke at have en erklæring Detektivarbejde Kan forsikringsfirma løbe fra forsikring i processen fra tilbud til færdiggørelse

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri NOTAT 08-03-2012 Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens 35 stk. 6.

Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens 35 stk. 6. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Per Yde Kristensen Hellerødvej 17 Hellerød 7790 Thyholm Landzonetilladelse til indretning af to ferielejligheder

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Fremtidens Byggesagsbehandling

Fremtidens Byggesagsbehandling Fremtidens Byggesagsbehandling Kompetent og Ubureaukratisk Hvordan? Regeringens lovforslag om certificering betyder følgende: Teknisk sagsbehandling skal ikke længere foretages af kommunerne, men skal

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

VEJLEDNING I STYRKET BYGGESAGSBEHANDLING. Erhvervs- og Byggestyrelsen, 3. juli 2009

VEJLEDNING I STYRKET BYGGESAGSBEHANDLING. Erhvervs- og Byggestyrelsen, 3. juli 2009 VEJLEDNING I STYRKET BYGGESAGSBEHANDLING Erhvervs- og Byggestyrelsen, 3. juli 2009 1 INDLEDNING Denne vejledning indeholder en række råd til kommunale byggesagsbehandlere om, hvad der skal gennemgås i

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0004 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0004 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmæglere MDE John Oppermann Wentzlau og Steen Grosen Fisketorvet 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 12. januar 2012. Klagen

Læs mere

DANSK BYGNINGSINSPEKTØRFORENING

DANSK BYGNINGSINSPEKTØRFORENING DANSK BYGNINGSINSPEKTØRFORENING KREDS ØSTJYLLAND Referat af ordinært møde - Onsdag den 8. september 2010 Strandengen 1, 8305 Samsø Samsø Kommune Der deltog 26 ved mødet (se deltagerlisten) Forud for mødet

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ole Eriksen Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10891 - 13 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato: 28. januar 2016 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere